Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September Strand & Donslund A/S. Version 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1."

Transkript

1 Referencearkitektur Kommune og Kommune Løn, personale og økonomi 20. September 2010 Version 1.0 Strand & Donslund A/S

2 Referencearkitektur vedr. løn, personale og økonomi Denne rapport kan frit anvendes af alle. Citeres der fra rapporten i andre publikationer til offentligheden, skal der angives korrekt kildehenvisning. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Kommune, Kommune med konsulentbistand fra Strand&Donslund. Kontaktperson for Kommune: Digitaliseringschef Jytte Møller Christensen. Kontaktperson for Kommune: Digitaliseringschef Jayne Press: ISBN

3 Indhold 1 Indledning Forretningsmål og principper Forretningsmål Principper Sammenkobling af forretningsmål og principper Forretningsarkitektur FORM Fællesoffentlig forretningsreferencemodel FORM Serviceområde FORM Hovedområder i serviceområde Strategi Organisering, styring og overvågning Personale Løn Rejser og persontransport Fysiske aktiver og faciliteter Køb og salg Økonomi Forretningsbegreber It-systemunderstøttelse Fremtidigt systemlandskab Strategi Organisering Ledelsesinformation Løn og personale Økonomi Indkøb Nuværende systemlandskab Kommune Kommune Bilag A: Referencemodellen FORM Strand & Donslund A/S Side 3

4 1 Indledning Kommunerne er i dagens Danmark hårdt presset rent økonomisk. Bl.a. har den stigende ældrebefolkning samtidig med en mindsket erhvervsstyrke (og dermed færre skatteydere) den konsekvens i sig selv, at kommunens økonomi kommer under et voldsomt pres. Der er med andre ord brug for effektiviseringer i kommunen, hvis serviceniveauet over for borgere og virksomheder skal kunne opretholdes. Et af flere elementer i denne effektivisering er digitaliseringsinitiativer med brug af ny teknologi og en bedre og mere effektiv it-understøttelse af de forskellige kommunale opgaver. For at sikre at kommunens digitaliseringsinitiativer understøtter den retning, som kommunen ønsker at gå, er der brug for et samlet billede af kommunens virksomhed en kommunal forretningsarkitektur. Dokumentet her beskriver væsentlige elementer i en sådan inden for områderne løn, personale og økonomi med tilhørende tværgående ledelsesrapportering. Modellen er opbygget med baggrund i den fællesoffentlige forretningsmodel (FORM), som på et overordnet niveau beskriver de forskellige forretningsprocesser inden for offentlig forvaltning, hvad enten dette udføres i staten, regionen eller i kommunen. Når vi vil skabe forbedringer og effektiviseringer i kommunen er det ikke nok kun at kigge på itunderstøttelsen. Man skal også kende de arbejdsprocesser, som it skal understøtte. Modellen skal danne et fælles udgangspunkt for Kommune og Kommune til brug for et efterfølgende udbud inden for disse forretningsområder. Udover dette indledende kapitel har dokumentet følgende indhold: Kapitel 2: Forretningsmål og principper. Indeholder et antal identificerede forretningsmål med tilhørende forretningsorienterede og tekniske principper for digital forvaltning. En efterlevelse af disse principper skal være med til at sikre, at forretningsmålene indfris gennem forskellige digitaliseringsinitiativer. Kapitel 3: Forretningsarkitektur. Indeholder en oversigt over de væsentligste processer og forretningsbegreber inden for løn, personale og økonomi. Med udgangspunkt i den kommunale verden, set fra og kommuner, er FORM s opgaveområder inden for disse forretningsområder vurderet og beskrevet med henblik på kun at medtage de dele, som har relevans for de kommunale ydelser. Kapitlet indeholdes desuden en begrebsliste over de væsentligste begreber inden for området. Kapitel 4: Systemunderstøttelse. Indeholder på konceptuelt niveau et billede af det fremtidige systemlandskab inden for økonomi, løn og personale i og kommuner. Der er medtaget de vigtigste integrationer internt og eksternt. Kapitlet indeholder desuden et billede af, hvorledes den nuværende systemunderstøttelse i de to kommuner ser ud i forhold det konceptuelle billede. Strand & Donslund A/S Side 4

5 Dokumentet er etableret i et samarbejde mellem Kommune, Kommune og Strand&Donslund i perioden juni til september Arbejdet er iværksat med henblik på og som forberedelse til et efterfølgende udbud på området. Der er tale om et afgrænset arbejde, og det har været af uvurderlig betydning for arbejdet at kunne læne sig op ad FORMs beskrivelse af forretningsprocesser. For en nærmere uddybning af FORM henvises til Modernisering.dk form/ Kernen i FORM er et opgavekatalog over de offentlige tjenester til borgere og virksomheder. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab som skaber overblik og et fælles sprog på tværs af denne offentlige sektor. Tværoffentlige projekter og enkelte myndigheder kan anvende modellen, når de skal beskrive og analysere it-investeringer, samarbejde på tværs af myndighedsskel og i fællesskab understøtte moderniseringen og digitaliseringen af en samlet borgervendt og effektiv offentlig sektor. Strand & Donslund A/S Side 5

6 2 Forretningsmål og principper 2.1 Forretningsmål Til etablering af en fælles forståelse for de overordnede mål, som vi ønsker at forfølge i forbindelse med digitalisering i og kommuner, er der nedenfor identificeret et antal forretningsmål med tilhørende delmål. Delmålene anvendes til at præcisere indholdet af de enkelte forretningsmål. Målene suppleres endvidere med en række forretningsorienterede og tekniske principper for digital forvaltning, der ved efterlevelse skal sikre, at målene kan indfris. De identificerede forretningsmål med tilhørende delmål er følgende: F1 F2 F3 F4 Forandringsparathed ift. ændringer i regler, processer og organisering Understøttelse af arbejdsprocesser, som er robuste over for ændringer i organisering. Processer skal løbende kunne indrettes efter en foranderlig verden. Regler skal løbende kunne indrettes efter en foranderlig verden. It-løsninger er designet til forandring og videreudvikling. Stille offentlige data til rådighed for borgere og virksomheder og hermed styrke demokrati, brugerindflydelse og gennemsigtighed Relevante budget- og regnskabsdata skal kunne gøres tilgængelige over for borgere, virksomheder og organisationer. Informationer skal være til rådighed for borgerne så de kan anvendes i mange forskellige kanaler, herunder via de nye sociale teknologier. Tekster skal kunne systematiseres, så de kan anvendes i mange forskellige kanaler. Målrettet tilvejebringelse af sammenhæng og gennemsigtighed i datagrundlag og understøttelse af validitet og kvalitet af data. Fokus på forretningens kerneopgaver (de kommunale velfærdsydelser) It-anskaffelser gennemføres med fokus på kerneopgaver. It indtænkes som en integreret del af produktionen af enhver kommunal kerneydelse. Klar adskillelse i forhold til strategi, bestiller og udfører opgaver Opgaver skal placeres organisatorisk mest hensigtsmæssigt (herunder eksempelvis outsources). Det skal være muligt at vælge mindre afgrænsede it-moduler ud fra en forretningsorienteret vinkel. Let at fusionere med andre virksomheder eller med andre udefra kommende strukturer. Klare og veldefinerede opgaver som til enhver tid kan føres tilbage til hjemmelsgrundlaget. Klare og veldefinerede snitflader eksternt (teknisk it-arkitektur) Forretningsområder må ikke være dækket af flere it-systemer samtidigt (eksempelvis af flere it-systemer til tidsplanlægning). Strand & Donslund A/S Side 6

7 F5 F6 Flerleverandørstrategi Større uafhængighed af leverandører. Billigere it gennem øget konkurrence. Effektiv og samarbejdende økonomistyring Økonomifunktionen skal foregå i tæt samarbejde og i koordinering med institutionsniveauet og øvrige afdelinger Skabe et kvalificeret grundlag for politiske beslutninger og prioriteringer. Sikre en forretningsmæssig og professionel tilgang til indkøb og udbud m.v. Økonomisystemet skal kunne understøtte forskellige former for organisering, jf. F1 Effektiv håndtering af økonomidata (herunder mulighed for sammenstilling med produktionsdata i forhold til ledelsesinformation) F7 Effektiv løn og personalestyring. Sikre en korrekt løn til tiden. Støtte lederne i forbindelse med rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere. Støtte kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere Effektiv håndtering af medarbejderdata i hele livscyklus Muliggøre decentral udførelse af opgaverne (brugervenlighed). 2.2 Principper Opstilling af principper for it-løsninger er en måde at styre udviklingen af it-løsninger i den retning, som man ønsker. Principperne underbygger analyser og holdninger til itarkitekturen og er dermed med til at sikre konsistens i it-arkitekturen. Principperne udtrykker så at sige ånden omkring kommunal digitalisering. Principperne både supplerer og overlapper hinanden, og der er også afhængigheder mellem en del principper. Principperne skal dermed ses som et sammenhængende hele og kan ikke umiddelbart anvendes isoleret hver for sig. Det er helheden der tydeliggør retningen. Gennem principperne får leverandører af it-løsninger til kommunen et klart signal om, hvorledes disse it-løsninger skal være bygget for at passe ind i både den enkelte kommune og i en mere sammenhængende offentlig forvaltning. Og kommunale beslutningstagere, systemansvarlige og it-arkitekter får et grundlag for at vurdere egnethed og kvalitet af mulige løsninger i forhold til kommunen. En række principper er diskuteret i forskellige fællesoffentlige instanser. og kommuner har valgt som udgangspunkt at læne sig op af disse principper. Strand & Donslund A/S Side 7

8 Principperne defineres som hhv. principper for forretningsarkitektur 2 og principper for teknisk it-arkitektur 3, hvor principperne for teknisk it-arkitektur primært har deres udgangspunkt i principperne for forretningsarkitektur. Principperne fra de forskellige fællesoffentlige instanser er vurderet i forhold til en kommunal kontekst. Ikke alle principper er lige relevante set i forhold til denne kontekst. Nedenfor findes en oversigt over de principper, som er vurderet som værende relevante i og kommuner. Principper for forretningsarkitektur P1 P2 P3 P4 P5 P6 Selvbetjening ift. borgere og virksomheder sættes i centrum. Fokus på etablering af digitale services til borgere og virksomheder, som på en brugervenlig måde dels udvælger og viser relevante informationer ift. en konkret kontekst, dels gør det enkelt for borgere og virksomheder at aflevere information til kommunen. Borgervinklen indtænkes i alle nye it-anskaffelser. Alle borgervendte it-services skal ensliggøres i kommunikationssyntaks og ens funktioner skal fremtræde på samme måde overfor borgeren. Understøttelse af fleksible og tværgående arbejdsprocesser Der er forskellig måde at organisere og udføre de forskellige opgaver på i de enkelte kommuner, hvilket ofte er begrundet i en række forskellige forhold i den enkelte kommune. It-løsningerne skal bygges med en it-arkitektur, så kommunen kan fastlægge deres egen arbejdsgange hhv. ændre i disse når behov opstår. It-løsningen skal være fleksibel ift. både omlægninger i den enkelte kommune og ændringer i de tværgående arbejdsgange inden for det offentlige som helhed. Samarbejde og kommunikation på tværs i kommunen. It-løsninger skal muliggøre samarbejde og kommunikation på tværs i kommunen. De skal være sammenhængende på baggrund af tydelige semantiske sammenhænge og betydelig forretningsstandardisering. Brugervenlige og intuitive it-løsninger. Borgere og decentrale medarbejdere skal kunne betjene sig selv. Brugergrænseflader på it systemer udformes som semantiske sammenhængende web grænseflader.. Fælles begrebsapparat skal anvendes. Anvendelse af et fælles begrebsapparat (fælles sprog/termer og fælles begrebsmodel) defineret i form af nogle velbeskrevne forretningsbegreber med angivelse af væsentlige informationer knyttet hertil og med en model over de væsentligste forretningsmæssige sammenhænge (relationer) mellem begreberne. Information indsamlet af én aktør skal kunne anvendes af andre aktører. Digital forvaltning inden for det offentlige bygger på et princip om, at alle digitale informationer foreligger i veldefinerede digitale formater, som kan lagres, hentes og udveksles uafhængigt af hinanden af de relevante aktører. 2 Principper for forretningsarkitektur sætter rammer for den forretningsmæssige anvendelse af it-løsningen, dvs. principper i forhold til brugerdialoger, arbejdsgange og informationshåndtering. Dette svarer til niveau B i OIO EA rammearkitekturen. 3 Principper for teknisk it-arkitektur er sætter rammer for konstruktion af selve it-løsningen. Dette svarer til niveau C i OIO EA rammearkitekturen. Strand & Donslund A/S Side 8

9 Principper for forretningsarkitektur P7 P8 Informationer skal kunne flyttes mellem datakilder. Kommunale informationer vil være til stede uanset hvilken it-løsning, der på et givet tidspunkt håndterer og opbevarer disse. Informationerne skal kunne flyttes mellem forskellige dataleverandører og it-løsninger, dvs. at tilgangen til data skal være uafhængig af aktuel implementering hos dataleverandører. Sammenhæng i videnssystemet Klar informationsstruktur både for borgerne og internt i kommunen, som bygger på metadatakataloger og tydelige semantiske sammenhænge.. Principper for teknisk it-arkitektur P9 It-løsninger bygges af løst koblede komponenter. It-løsningerne bygges af løst koblede komponenter, som sammensættes i de konkrete it-løsninger efter et legoklods princip. Information/kommunikation produceres så det i videst muligt omfang er kanaluafhængigt. P10 Serviceorienteret arkitektur skal anvendes Når der skal integreres mellem it-løsninger anvendes services efter principperne for en serviceorienteret arkitektur (SOA). P11 Metadata skal anvendes ift. data og digitale services Udveksling og anvendelse af data og digitale services på tværs af aktører kræver, at centrale egenskaber som ejerskab, kvalitet, præcision mv. vedrørende de pågældende data / digitale services er kendte, beskrevne og udstillet. P12 Informationssikkerhed skal bevares. Sikkerheden vedrørende informationers fortrolighed og tilgængelighed følger informationerne uanset hvor og hvordan disse præsenteres for forbrugere og professionelle. it-systemernes sikkerhedsmodel følger de nationale sikkerhedsstandarder. P13 Fællesoffentlige standarder anvendes Kommunens it-løsninger anvender eksisterende fællesoffentlige standarder efter en følg eller forklar model. Snitflader mellem it-systemer følger de fællesoffentlige standarder. Open source anvendes, hvor det er muligt Sammenkobling af forretningsmål og principper Med identifikationen af forretningsmål det vi ønsker at opnå - og principper for kommunal digital forvaltning - den måde vi vil gøre det på - er det hensigten at tilsikre, at hvert forretningsmål understøttes af mindst ét princip, ligesom hvert enkelt princip som minimum understøtter mindst ét forretningsmål. Nedenstående tabel viser denne sammenhæng. 4 Gælder ikke Strand & Donslund A/S Side 9

10 Forretningsmål Principper Forretningsarkitektur Teknisk It-arkitektur P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 F1 X X X X X X X F2 X X X X X X X X X X F3 X X X X F4 X X X X X F5 X X X X X X X X F6 X X X X X X F7 X X X X X X Strand & Donslund A/S Side 10

11 3 Forretningsarkitektur 3.1 FORM Fællesoffentlig forretningsreferencemodel Et centralt redskab i Strategien for digitalisering af den offentlige sektor er en samlet forretningsarkitektur, der kan være retningsgivende for modernisering og digitalisering af en sammenhængende, borgervendt og effektiv offentlig sektor. Et hovedelement heri er en fællesoffentlig forretningsreferencemodel ( FORM ). FORM er et fælles landkort over den offentlige sektor, som dækker alle offentlige kerneydelser. Modellen anvendes i tværoffentligt regi og hos de enkelte myndigheder, når de skal beskrive og analysere it-investeringer, samarbejde på tværs af myndighedsskel m.m. Figur 1. Den fællesoffentlige forretningsmodel - FORM. 5 Kernen i FORM er et opgavekatalog over de offentlige tjenester til borgere og virksomheder bygget op omkring følgende grundlæggende begreber: 1. Serviceområder: Afspejler en overordnet gruppering af det offentliges forvaltningsopgaver i forhold til borgere og virksomheder. Eksempelvis Social service og omsorg. 2. Hovedområder: Delområder af serviceområderne, som afspejler økonomisk sammenhæng i forhold til bevillinger. Eksempelvis Sociale kontantydelser. 3. Opgaveområder: Delområder af hovedområderne, som afspejler den sammenhæng i offentlige tjenester, som den er udtrykt i lovgivningen. Eksempelvis Børneydelser. Opgavekataloget er desuden kategoriseret efter de tre styringsniveauer: 1. Strategiudvikling 2. Organisering og overvågning samt 3. Udførelse. 5 For en større figur se bilag A eller alternativt på Strand & Donslund A/S Side 11

12 FORM udvikles i tæt samarbejde mellem statslige, regionale og kommunale aktører. 3.2 FORM Serviceområde 60 Scope for dette dokument er primært hovedområderne løn, personale og økonomi, som alle er indplaceret i FORM s serviceområde 60: Ledelse og administrativ service. Vi har med udgangspunkt i den kommunale verden, set fra og kommune, vurderet hovedområder og opgaveområder inden for dette serviceområde med henblik på kun at medtage de dele, som har relevans for de kommunale ydelser. Nedenstående oversigt er resultatet heraf. Strand & Donslund A/S Side 12

13 Hovedområde Opgaveområde Strategi HR og personale Fysiske aktiver samt køb og salg Administrativ service Økonomi Organisering, styring og overvågning HR og personale Fysiske aktiver samt køb og salg Administrativ service Økonomi Rejser og persontransport Rejsebestilling Strategi Rejseafregning Transport for offentlig ansatte og forkevalgte Fysiske aktiver og faciliteter Nybyggeri og anlægsprojekter Køb og salg Kontraktforvaltning udbud og outsourcing Fast ejendom Tjenesteydelser Varer Hovedområde Opgaveområde Personale Ansættelse og fratrædelse Løntillæg, honorarer og personalegoder Ferie og fravær Samarbejde og arbejdsmiljøforhold Personaleudvikling Kursusadministration Arbejdstidstilrettelæggelse Løn Lønindrapportering Lønkørsel og lønudbetaling Strategi Lønadministration ifm. variable ydelser Lønadministration ifm. fratrædelser Lønsupport Lønstyring Lønrefusion Afstemning og overførsel af lønposter Myndighedsbudgettering Økonomisk orientering Financiel controlling Afstemning og omkontering Økonomi Kasse og likviditet Kreditoradministration Debitoradministration Regnskabsgodkendelse Økonomisupport Økonomiske autorisationer og bemyndigelser Låneadministration Investering Figur 2. Hovedområder og opgaveområder inden for scope. Strand & Donslund A/S Side 13

14 3.3 FORM Hovedområder i serviceområde Strategi Strategi for HR og personale FORM reference xx.xx KLE reference Strategisk planlægning med fokus på fastsættelse af visioner, mål, overordnede principper og regler for HR og personale. Principper og regler fastsættes i forhold til myndighedskompetencen på det enkelte opgaveområde. Omfatter fastlæggelse af indikatorer og andre redskaber til vurdering af de forskellige strategiske elementer. Fastlæggelse af de overordnede strukturer og kompetencer for HR og personale (overordnet organisationsstruktur, kompetenceplaner m.m.). Fastlæggelse af det overordnede serviceniveau for HR og personale (virksomhedsplaner, servicekoncepter etc.). Udformning af strategiske planer og initiativer for HR og personale - herunder større udviklingsprojekter. Strategisk økonomi- og budgetplanlægning for HR og personale. Understøttes primært gennem Word dokumenter arkiveret i edoc og tilgængeliggjort på Intranettet Giraffen. Dette gælder eksempelvis virksomhedsplaner, kompetenceplaner og servicekoncepter. Giraffen indeholder en del skabeloner hertil og anvendes til formidling af forskellig information på området. Understøttes primært gennem Word dokumenter arkiveret i Captia og tilgængeliggjort på Intranettet. Dette gælder eksempelvis udviklingsplaner, kompetenceplaner og organisationsplaner. Strategi for fysiske aktiver samt køb og salg FORM reference xx.xx KLE reference Strategisk planlægning med fokus på fastsættelse af visioner, mål, overordnede principper og regler for fysiske aktiver samt køb og salg. Principper og regler fastsættes i forhold til myndighedskompetencen på det enkelte opgaveområde. Omfatter fastlæggelse af indikatorer og andre redskaber til vurdering af de forskellige strategiske elementer. Fastlæggelse af de overordnede strukturer og kompetencer for fysiske aktiver samt køb og salg. Fastlæggelse af det overordnede serviceniveau for fysiske aktiver samt køb og salg (rammer for anlæg og drift, indkøbspolitik m.m.). Udformning af strategiske planer og initiativer for fysiske aktiver samt køb og salg (herunder samarbejde med boligselskaber, initiativer afledt af lovgivning og lign.). Strategisk økonomi- og budgetplanlægning for fysiske aktiver samt køb og salg. Strand & Donslund A/S Side 14

15 Begrænset it-understøttelse p.t. Enkelte elementer som indkøbspolitik understøttes gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Men det meste håndteres fra sag til sag. Oplysninger fra fakturamodul udtrækkes og bruges som grundlag for statistik i SAS til støtte for opgaven. Strategi for administrativ service FORM reference xx.xx KLE reference Strategisk planlægning med fokus på fastsættelse af visioner, mål, overordnede principper og regler for administrativ service. Principper og regler fastsættes i forhold til myndighedskompetencen på det enkelte opgaveområde. Omfatter fastlæggelse af indikatorer og andre redskaber til vurdering af de forskellige strategiske elementer. Fastlæggelse af de overordnede strukturer og kompetencer for administrativ service. Fastlæggelse af det overordnede serviceniveau for administrativ service (servicestrategi, virksomhedsplaner, servicekoncepter etc.). Udformning af strategiske planer og initiativer for administrativ service (typisk en del af kommuneplanen). Strategisk økonomi- og budgetplanlægning for administrativ services. Understøttes primært gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Dette gælder eksempelvis kommuneplan og servicestrategi. Giraffen indeholder en del skabeloner hertil og anvendes til formidling af forskellig information på området. Strand & Donslund A/S Side 15

16 Strategi for økonomi FORM reference xx.xx KLE reference - 6 Strategisk planlægning med fokus på fastsættelse af visioner, mål, overordnede principper og regler for økonomi. Principper og regler fastsættes i forhold til myndighedskompetencen på det enkelte opgaveområde og på baggrund af Indenrigsministeriets regler og vejledninger. Herunder processer i relation til årshjul og budgettering. Omfatter fastlæggelse af indikatorer og andre redskaber til vurdering af de forskellige strategiske elementer. Fastlæggelse af de overordnede strukturer og kompetencer for økonomi herunder fastsættelse af de lokale rammer og regler på baggrund af Indenrigsministeriets regler og vejledninger. Omfatter også økonomiregulativer, lønsumsstyring etc. Fastlæggelse af det overordnede serviceniveau for økonomi. Udformning af strategiske planer og initiativer for økonomi herunder større udviklingsprojekter. Strategisk økonomi- og budgetplanlægning for økonomi. Understøttes primært gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Giraffen indeholder en del skabeloner hertil og anvendes til formidling af forskellig information på området. 66 Hvor KLE reference ikke er udfyldt her og efterfølgende i dokumentet er det udtryk for at det ikke findes i KLE. Strand & Donslund A/S Side 16

17 3.3.2 Organisering, styring og overvågning Organisering, styring og overvågning af HR og personale FORM reference xx.xx KLE reference Fastlæggelse og registrering af de konkrete organisatoriske enheder og deres indbyrdes tilhørsforhold herunder også den konkrete arbejdsfordeling i evt. samarbejder med private virksomheder. Fordeling af ansvar og kompetencer inden for HR og personale - gennem resultatkontrakter, funktionsbeskrivelser etc. Fastlæggelse af arbejdsforskrifter i form af cirkulærer, vejledninger, instrukser etc. Fastlæggelse og løbende optimering af arbejdsgange. Styring af strategiske planer, initiativer og programmer. Fordeling af ressourcer medarbejdere, fysiske rammer og materiel. Fastlæggelse af principielle rammer for fordeling og visitation af servicetilbud inden for området (eksempelvis fastlæggelse af struktur for bestiller/udfører model på ældreområdet). Udførelse af lovbestemt tilsyn/kontrol med den service, som leveres til borgere og virksomheder på kommunens vegne eksempelvis embedslægens tilsyn, tilsyn med private børnehaver samt kontrol af tvangsanvendelse. Rapportering og evaluering af kommunens virksomhed på området (årsrapporter, effektvurderinger, opfølgning på særlige initiativer etc.). Analyse og vurdering af fremtidig efterspørgsel og ressourcebehov inden for HR og personale til brug for strategisk planlægning. Udførelse af sekretariatsbetjening af politisk ledelse på området inkl. medieovervågning og besvarelse af spørgsmål til den politiske ledelse. Organiseringen (organisationsstruktur) understøttes primært gennem KMD- LOS og AD. Men der anvendes også andre it-systemer med organisatoriske vinkler: CVR (de fysiske enheder i kommunen), Kontoplanen i Prisme (stedangivelse), regneark på Giraffen med oversigt over enheder med EANnumre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder til KMD-systemer. Der vedligeholdes endvidere en selvstændig repræsentation af organisation og medarbejdere i SAS. Øvrige dele understøttes delvist gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Derudover anvendes det fælleskommunale løndatakontor (FLD) og SAS ifm. analyse og rapportering. Organiseringen (organisationsstruktur) understøttes primært gennem KMD- LOS og AD. Men der anvendes også andre it-systemer med organisatoriske vinkler: CVR (de fysiske enheder i kommunen), Kontoplanen i KMD ØS, LOS-struktur på intranettet med oversigt over enheder med EANnumre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder til KMD-systemer.) Øvrige dele understøttes delvist gennem Word dokumenter arkiveret i Captia. Derudover anvendes det fælleskommunale løndatakontor (FLD). Strand & Donslund A/S Side 17

18 Organisering, styring og overvågning af fysiske aktiver samt køb og salg FORM reference xx.xx KLE reference Fastlæggelse og registrering af de konkrete organisatoriske enheder og deres indbyrdes tilhørsforhold herunder også den konkrete arbejdsfordeling i evt. samarbejder med private virksomheder. Fordeling af ansvar og kompetencer for fysiske aktiver samt køb og salg - gennem resultatkontrakter, funktionsbeskrivelser etc. Fastlæggelse af arbejdsforskrifter i form af cirkulærer, vejledninger, instrukser etc. Fastlæggelse og løbende optimering af arbejdsgange. Fordeling af ressourcer medarbejdere, fysiske rammer og materiel Styring af strategiske planer, initiativer og programmer. Fastlæggelse af principielle rammer for fordeling og visitation af servicetilbud inden for området Udførelse af lovbestemt tilsyn/kontrol med den service, som leveres til borgere og virksomheder på kommunens vegne. Rapportering og evaluering af kommunens virksomhed på området. Analyse og vurdering af fremtidig efterspørgsel og ressourcebehov inden for fysiske aktiver samt køb og salg til brug for strategisk planlægning. Udførelse af sekretariatsbetjening af politisk ledelse på området inkl. medieovervågning og besvarelse af spørgsmål til den politiske ledelse. Organiseringen (organisationsstruktur) understøttes primært gennem KMD- LOS og AD. Men der anvendes også andre it-systemer med organisatoriske vinkler: CVR (de fysiske enheder i kommunen), Kontoplanen i Prisme (stedangivelse), regneark på Giraffen med oversigt over enheder med EANnumre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder i relation til KMDsystemer). Der vedligeholdes endvidere en selvstændig repræsentation af organisation og medarbejdere i SAS. Ejendomme og lokaler registreres i Caretaker. Øvrige dele understøttes delvist gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Strand & Donslund A/S Side 18

19 Organisering, styring og overvågning af administrativ service FORM reference xx.xx KLE reference Fastlæggelse og registrering af de konkrete organisatoriske enheder og deres indbyrdes tilhørsforhold herunder også den konkrete arbejdsfordeling i evt. samarbejder med private virksomheder. Fordeling af ansvar og kompetencer for administrativ service - gennem resultatkontrakter, funktionsbeskrivelser etc. Fastlæggelse af arbejdsforskrifter i form af cirkulærer, vejledninger, instrukser etc. (fx i forhold til udarbejdelse af oplæg til budget, overholdelse af sikkerhedsregulativ, mv.) Fastlæggelse og løbende optimering af arbejdsgange. Fordeling af ressourcer medarbejdere, fysiske rammer og materiel Styring af strategiske planer, initiativer og programmer. Fastlæggelse af principielle rammer for fordeling og visitation af servicetilbud inden for området Udførelse af lovbestemt tilsyn/kontrol med den service, som leveres til borgere og virksomheder på kommunens vegne. Rapportering og evaluering af kommunens virksomhed på området. Analyse og vurdering af fremtidig efterspørgsel og ressourcebehov inden for administrativ service til brug for strategisk planlægning. Udførelse af sekretariatsbetjening af politisk ledelse på området inkl. medieovervågning og besvarelse af spørgsmål til den politiske ledelse. Organiseringen (organisationsstruktur) understøttes primært gennem KMD- LOS og AD. Men der anvendes også andre it-systemer med organisatoriske vinkler: CVR (de fysiske enheder i kommunen), Kontoplanen i Prisme (stedangivelse), regneark på Giraffen med oversigt over enheder med EANnumre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder i relation til KMDsystemer). Der vedligeholdes endvidere en selvstændig repræsentation af organisation og medarbejdere i SAS. Øvrige dele understøttes delvist gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Organiseringen (organisationsstruktur) understøttes primært gennem KMD- LOS og AD. Men der anvendes også andre it-systemer med organisatoriske vinkler: CVR (de fysiske enheder i kommunen), Kontoplanen i KMD ØS, LOS-struktur på intranettet med oversigt over enheder med EANnumre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder til KMD-systemer.) Øvrige dele understøttes delvist gennem Word dokumenter arkiveret i Captia. Strand & Donslund A/S Side 19

20 Organisering, styring og overvågning af økonomi FORM reference xx.xx KLE reference - Fastlæggelse og registrering af de konkrete organisatoriske enheder og deres indbyrdes tilhørsforhold herunder også den konkrete arbejdsfordeling i evt. samarbejder med private virksomheder. Fordeling af ansvar og kompetencer for økonomi - gennem resultatkontrakter, funktionsbeskrivelser etc. Fastlæggelse af arbejdsforskrifter i form af cirkulærer, vejledninger, instrukser etc. Fastlæggelse og løbende optimering af arbejdsgange. Fordeling af ressourcer medarbejdere, fysiske rammer og materiel Styring af strategiske planer, initiativer og programmer. Fastlæggelse af principielle rammer for fordeling og visitation af servicetilbud inden for området Udførelse af lovbestemt tilsyn/kontrol med den service, som leveres til borgere og virksomheder på kommunens vegne. Rapportering og evaluering af kommunens virksomhed på området - herunder indberetning til Indenrigsministeriet samt vedr. diverse puljemidler.. Analyse og vurdering af fremtidig efterspørgsel og ressourcebehov inden for økonomi til brug for strategisk planlægning. Udførelse af sekretariatsbetjening af politisk ledelse på området inkl. medieovervågning og besvarelse af spørgsmål til den politiske ledelse. Kontoplanen i Prisme (stedangivelse), regneark på Giraffen med oversigt over enheder med EAN-numre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder i relation til KMD-systemer). Der vedligeholdes endvidere en selvstændig repræsentation af organisation og medarbejdere i SAS. Til styring og budgettering anvendes Prisme, KMD Decentral lønstyring samt diverse Excel regneark. Analyse og indrapportering sker gennem Prisme og SAS samt gennem samkøring af data fra Prisme og forskellige fagsystemer. Enkelte indrapporteringer (eksempelvis puljemidler) sker via centrale hjemmesider eller gennem manuel papirindberetning. Strand & Donslund A/S Side 20

21 3.3.3 Personale Personaleopgaver ifm. ansættelse og fratrædelse FORM reference xx KLE reference , , , Rekruttering og ansættelse af offentligt personale herunder annoncering, samtaler, udvælgelse, indhentning af diverse attester, udformning af ansættelsesbreve mv. Registrering af stamoplysninger, stillingsklassificering samt løn- og pensionsindplacering af personale i overensstemmelse med gældende overenskomster. Udførelse og registrering af introduktionsprogrammer i forbindelse med ansættelse. Registrering af ændringer i ansættelsesforhold eksempelvis heltid/deltids ansættelse og seniorordninger. Udførelse og registrering af disciplinære forhold for offentligt personale herunder påtaler, advarsler og politianmeldelser. Fratrædelse og afsked af offentligt personale. Dækker både ansøgt og uansøgt afsked. Udarbejdelse af fratrædelsesbrev og gennemførelse af dialog med den fratrædende. Annoncer publiceres på Giraffen og/eller gennem andre medier som eksempelvis jobportalen OFIR. Personaledata registreres i KMD-OPUS. Den organisatoriske indplacering med stillingsbetegnelse i KMD-LOS (samt øvrige organisationssystemer). Tjenestemandsordninger, seniorordninger m.m. registreres i forskellige KMD-CICS systemer. Personalesager dokumenteres i Word og journaliseres i en personalemappe i edoc. Ansøgning arkiveres i edoc. Alle stillingsopslag administreres af Promedia A/S. Bestilling af annoncer sker via systemet Admaker. Annoncer publiceres på intranettet og/eller gennem andre medier som eksempelvis jobnet.dk. Personaledata registreres i KMD-OPUS. Den organisatoriske indplacering med stillingsbetegnelse i KMD-LOS (samt øvrige organisationssystemer). Tjenestemandsordninger, seniorordninger m.m. registreres i forskellige KMD-CICS systemer. Personalesager journaliseres i Captia. Strand & Donslund A/S Side 21

22 Løntillæg, honorarer og personalegoder FORM reference xx KLE reference Tildeling og registrering af forskellige former for løntillæg herunder rådighedstillæg, funktionstillæg, kvalifikationstillæg, resultatløn, arbejdsbestemte tillæg som eksempelvis transportgodtgørelse, beklædningsgodtgørelse og cykeltillæg.. Omfatter også tildeling af honorarer, vederlag og gratialer til folkevalgte, udvalgsmedlemmer etc. herunder registrering af stamdata på disse personer. Omfatter også tildeling af personalegoder og naturalieydelser herunder refusion for brug af egen internetforbindelse mv. Rådighedstillæg, funktionstillæg og kvalifikationstillæg registreres i KMD- OPUS. Øvrige tillæg m.m. registreres i forskellige KMD-CICS systemer. Aften og natarbejde registreres i KMD Vagtplan. Rådighedstillæg, funktionstillæg og kvalifikationstillæg registreres i KMD- OPUS. Øvrige tillæg m.m. registreres i forskellige KMD-CICS systemer. Der anvendes følgende systemer til registrering af Aften og natarbejde: KMD Vagtplan, PDC, Trio, Lara og Opus Engangsydelser. Personalegoder, der skal multimediebeskattes, registreres i KMD Opus Personale. Personalets ferie og fravær FORM reference xx KLE reference Registrering af personalets ferie og fravær herunder hhv. feriepenge og løntræk. Omfatter alle former for fravær, dvs. sygdom, seniorfridage og orlovsordninger som barselsorlov og forældreorlov. Orlovsordninger (barselsorlov og forældreorlov) registreres i KMD-OPUS. Andet ferie og fravær registreres i hhv. KMD-Ferie og KMD-Fravær. Orlovsordninger (barselsorlov og forældreorlov) registreres i KMD-OPUS, KMD-Vagtplan eller PDC. Andet ferie og fravær registreres i hhv. KMD-Ferie, KMD-Fravær og KMD Web-Fravær. Strand & Donslund A/S Side 22

23 Personaleudvikling FORM reference xx KLE reference , Udførelse og registrering af udviklingssamtaler - medarbejderudviklingssamtaler, gruppeudviklingssamtaler og lederudviklingssamtaler. Herunder afklaring af både fagligt og personligt kompetenceudviklingsbehov. Udførelse af løbende individuel personalerådgivning eksempelvis i relation til stress eller misbrug. Registrering af personaleuddannelse både kortere forløb og mere længerevarende uddannelsesforløb som eksempelvis MBA. Omfatter desuden opgaver ifm. jobrotation herunder kommunens jobbank. Endelig er udførelse og formidling af generel personaleinformation herunder på Giraffen og via personaleblade - også en del af dette opgaveområde. Begrænset it-understøttelse p.t. primært i form af Word dokumenter. Individuelt rettet personaleudvikling journaliseres som en del af den enkelte personalesag i edoc. Giraffen anvendes til publicering af information på området. Begrænset it-understøttelse p.t. primært i form af Word dokumenter. Individuelt rettet personaleudvikling journaliseres som en del af den enkelte personalesag i Captia. Intranettet anvendes til publicering af information på området. Kursusadministration FORM reference xx KLE reference Udførelse og registrering af kursusforløb i kommunen både interne for kommunalt ansatte og kurser hvor borgere kan tilmelde sig. Omfatter hele forløbet med indhentning af kursustilbud, valg af de konkrete kurser, tilrettelæggelse, kursustilmeldinger, kursusundervisere, fremstilling af kursusmateriale, kursusafholdelse og kursusevaluering. Omfatter også opkrævning, ompostering m.m. ifm. kurser, som kræver betaling af et deltagergebyr. Kursusadministration håndteres for de fleste kurser gennem Plan2learn. Integration til omposteringer (Prisme) er ikke it-understøttet. Begrænset it-understøttelse p.t. primært i form af Word dokumenter. Individuelt rettet personaleudvikling journaliseres som en del af den enkelte personalesag i Captia. Intranettet anvendes til publicering af information på området. Samarbejds- og arbejdsmiljøforhold for personale FORM reference xx KLE reference , Udførelse og registrering af personalets fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold Trivselsundersøgelser, APV, indretning af arbejdsplads etc. Omfatter også samarbejds-, sikkerheds- og MED-udvalg. Strand & Donslund A/S Side 23

24 APV er understøttet af en webløsning. Repræsentanter i diverse udvalg publiceres på Giraffen og de tilhørende distributionslister vedligeholdes i Outlook. APV er delvis IT-understøttet. Trivselsundersøgelse gennemføres elektronisk i samarbejde med Enalyzer. Repræsentanter i diverse udvalg publiceres på intranettet og de tilhørende distributionslister vedligeholdes i Outlook. Arbejdstidstilrettelæggelse FORM reference xx KLE reference Løn Lønindrapportering Udarbejdelse af vagtplaner og bemandingsplaner for personale herunder rullende planlægning og fastlæggelse af den konkrete arbejdstid. Dette gælder både for faste opgaver og for eksempelvis projektrelaterede opgaver. Omfatter også tidsregistrering af personale. De primære systemer her er KMD-Vagtplan og KMD-Tidsregistrering. Men generelt er der mange systemer i kommunen, bl.a.: Dansk Tidskontrol (anvendes ved flexure), udfases Care (anvendes i plejesektoren) KMD-Matrix (skoleområdet) Speed-admin (Musikskoler) Tea (ungdomsskoler) Fra flere af disse løsninger (fx Care og Dansk Tidskontrol) er der ingen itintegration til løn. Lønindrapportering sker her manuelt. De primære systemer her er KMD-Vagtplan og KMD-Tidsregistrering. Men generelt er der mange systemer i kommunen, bl.a.: PDC (anvendes i plejesektoren) KMD-Vagtplan (anvendes i Dag og Døgn) TRIO (skoleområdet) LARA (ungdomsskoler) Fra alle systemer oven for er der it-integration til løn. FORM reference xx KLE reference Registrering af stamdata i forbindelse med oprettelse og opdateringer i lønsystem. Registrering af forskellige former for lønindberetning herunder forhåndsregistreringer. Udførelse af løndatakontrol af oprettelse/indberetning med dertil hørende løntest som simulering af kommende lønkørsel. Strand & Donslund A/S Side 24

25 Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS. Derudover er der en række KMD systemer, der fungerer som fødesystemer ifm. indberetningen. KMD-CICS engangsydelser - Primært decentral indberetning. Se bemærkningerne under arbejdstidstilrettelæggelse oven for. Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS, herunder KMD- Engangsydelser. Alle forhåndsaftaler håndteres via KMD-Aftaler. Se endvidere bemærkningerne under Arbejdstidstilrettelæggelse oven for. Lønkørsel og udbetaling FORM reference xx KLE reference Afvikling af lønkørsler inkl. efterbehandling fra lønkørsel, kvalitetssikring og evt. fejlretning. Udførelse af à conto udbetaling ved manglende lønudbetaling, efterregulering samt tilbagekaldelse af løn. Udførelse af forskellige opgaver ifm. uddata fra lønkørsel eksempelvis udsendelse af elektroniske lønspecifikationer via e-boks/dokumentboks. Omfatter PENSAB-opdateringer for tjenestemandsansatte samt udbetaling af tjenestemandspension. Omfatter udbetaling af vederlag til folkevalgte m.fl. Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS. Derudover anvendes enkelte KMD-CICS systemer, bl.a. ifb. tjenestemandspensioner. benytter fortsat KMD lønberegner. Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS og KMD-Cics samt SCS for så vidt angår Pensab-opdateringer. Kommunens lønberegner ligger under KMD-Cics. Til A conto udbetalinger anvendes som udgangspunkt KMD-A contomodul undtagelsesvis anvendes KMD-Webbetaling. Alle lønmodtagere med undtagelse af tjenestemandspensionister får lønsedler i E-boks. Lønadministration ifm. variable ydelser FORM reference xx KLE reference , , Lønadministration ifm. variable ydelser, dvs. udlæg og betaling som ikke er fast månedsløn eksempelvis arbejdstidsbestemte ydelser og befordringsgodtgørelse. Omfatter opgørelse og håndtering af restferie ved ferieårets afslutning, afregning med FerieKonto, afregning ift. 6. ferieuge etc. Beregning af de variable ydelser sker på baggrund af såvel central som decentral indberetning samt på grundlag af overførte bærende elementer fra forskellige fødesystemer. Strand & Donslund A/S Side 25

26 Den primære it-understøttelse her er KMD-CICS, KMD-Vagtplan, KMD- OPUS, Ressouscestyringssystem i Vej & Park Centret. Derudover anvendes enkelte KMD-CICS systemer, bl.a. ifb. ferieafregning. Decentral indberetning sker via KMD Decentral lønstyring Den primære it-understøttelse her er KMD-Cics, KMD-Vagtplan, KMDengangsydelser, PDC, TRIO og LARA. Lønrefusion FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver omkring ansøgning, anmeldelse, registrering m.m. af refusion ifm. personale. Omfatter sygdomsrefusion, barsels- og adoptionsrefusion, refusion ifm. det sociale kapitel, refusion ifm. ind- og udlån af personale etc. Den primære it-understøttelse her er KMD-Fravær. Derudover anvendes VIRK (dagpengerefusion), Willis (arbejdsskaderefusion) samt diverse Excel regneark. Den primære it-understøttelse her er KMD-Fravær. Derudover anvendes VIRK (dagpengerefusion), Willis (arbejdsskaderefusion), KMD-Akutmodul samt diverse Excel regneark/blanketter. Lønadministration ifm. fratrædelser FORM reference xx KLE reference Udførelse af lønopgaver ifm. Fratrædelser både opsigelser, afsked og skift mellem arbejdssteder. Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS. Derudover anvendes enkelte KMD-CICS systemer. Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS og Captia. Derudover anvendes enkelte KMD-CICS systemer. Lønsupport FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. rådgivning og vejledning om løn eksempelvis til den lønansvarlige i en afdeling eller på en institution. Decentral indberetning sker via KMD Decentral lønstyring. Lønsektionen understøttes via udtræk fra KMD-Cics. Lønstyring FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver i relation til lønbudgettering og lønrapportering. Strand & Donslund A/S Side 26

27 Lønbudgettering udføres i Prisme og i KMD decentral lønstyring. Lønrapporteringen sker via KMD-OPUS, KMD decentral lønstyring, SAS samt det fælleskommunale løndatakontor (FLD). Afstemning og overførsel af lønposter FORM reference xx KLE reference Afstemning af bogføring og lister, håndtering af differencer samt udarbejdelse af regnskabserklæring. Overførsel af lønposter til lønsystem. I forbindelse med afstemning anvendes KMD Opus afstemning e-indkomst, Fejllister og afstemningslister e-indkomst, KMD ONDEmand, E-indkomst, SKAT, AKUT modul KMD CICS I forbindelse med overførsel af lønposter anvendes Prisme (Vej &n Park), Axapta ectrl, Deloitte, Matrix KMD, Vagtplan KMD, Tidsadministration KMD I forbindelse med afstemning anvendes KMD Opus afstemning e-indkomst, Fejllister og afstemningslister e-indkomst, KMD ONDEmand, E-indkomst, SKAT samt diverse Excel regneark. Overførsel af lønposter sker via KMD-ØS Rejser og persontransport Rejsebestilling FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. rejsebestilling herunder forskelligt rejsetilbehør såsom kreditkort, visum og rejseforsikring. Anvender Via Travel.dk. Ikke it-understøttet. Rejseafregning FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. rejseafregning herunder udbetaling af udlæg til medarbejdere, betaling af kreditorer ifm. Rejseafregning og EU-refusion ifm. Råds- og kommissionsrejser. Anvender såvel KMD-Løn som Prisme i dag. Sker enten via KMD-Løn eller KMD-Webbetaling. Strand & Donslund A/S Side 27

28 Transport for offentligt ansatte og folkevalgte FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. kørselsgodtgørelse for offentligt ansatte og folkevalgte herunder kilometergodtgørelse, befordringsgodtgørelse samt ifm. persontransport til brug for offentlige tjenester - herunder taxaordninger etc. Sker enten via KMD-Løn, KMD-Vagtplan eller KMD-Webbetaling Fysiske aktiver og faciliteter Nybyggeri og anlægsprojekter FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. bygge- og anlægsprojekter herunder projektering, prisoverslag, udbud og valg af enterprise og leverandør. Styring af projektering foregår i regneark. Bogføring sker i Prisme. Anlægsmodul i Prisme samt Caretaker vurderes at kunne anvendes til (dele af) opgaven. I forbindelse med prisoverslag anvendes Excel regneark. Der mangler et simuleringsværktøj Køb og salg Kontraktforvaltning, udbud og outsourcing FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. kundekontrakter og leverandørkontrakter - herunder systemaftaler, vedligeholdelsesaftaler og leverandøraftaler. Omfatter også kravspecificering og Service Level Agreement. Ikke it-understøttelse p.t. Køb og salg af fast ejendom FORM reference xx KLE reference , Udførelse af opgaver ifm. køb og salg af ejendomme og jordarealer. Ikke it-understøttelse p.t. Strand & Donslund A/S Side 28

29 Køb og salg af tjenesteydelser FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. køb og salg af tjenesteydelser herunder specifikation af tjenesteydelse, udbud, valg af leverandør, godkendelse af leveret tjenesteydelse samt leverandørbetaling. (eksempler på tjenesteydelser: indkøb af vikarer, leverandører ifm fritvalgsordning på ældreområdet) Prisme projektmodul vurderes at kunne understøtte dele af opgaven. Køb og salg af varer FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. køb og salg af varer herunder udbud, valg af leverandør, varebestilling, varemodtagelse, varekontrol samt leverandørbetaling. Omfatter også salg og genbrug, fx salg af kontorinventar og køretøjer. Delvist understøttet af Rakat. Udbudsvagten.dk anvendes også i forbindelse med dele af opgaven Økonomi Myndighedsbudgettering FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. kommunens budgettering både ud fra en central og en decentral vinkel. Omfatter budgetforudsætninger (eksempelvis prisskøn, lønskøn samt befolknings- og indtægtsprognoser), udarbejdelse af kommunens samlede budget, anlægsbudgetter, lønbudgetter, afdelings- og institutionsbudgetter etc. samt publicering af disse budgetter. Udførelse af kontrol af eksterne budgetter eksempelvis boligselskaber. Understøttes af Prisme Budgetteringsmodul samt af Excel regneark. I forbindelse med lønbudgettering anvendes KMD decentral løn (simulering på lønomkostninger) Strand & Donslund A/S Side 29

30 Økonomisk orientering FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. finansielle orienteringer, økonomiske nøgletal, rammeredegørelser med udgiftspolitiks status for udgiftsudviklingen i det løbende finansår etc. Omfatter ekstern rapportering om regnskabsbogføring eksempelvis for selvejende institutioner. Omfatter desuden økonomiregulativer inkl. kasse- og regnskabsprincipper. Fastlæggelse og registrering af en kontoplan, som understøtter lovgivningens og kommunens krav til økonomisk registrering, styring og rapportering. Udførelse af myndighedsopgaver ifm. produktion og formidling af regnskabet herunder økonomisk årsrapport. Understøttes af Prisme dog er ekstern rapportering af regnskabsbogføring ikke implementeret i Prisme p.t. SAS I forbindelse med økonomiske nøgletal sker der indberetning til Danmarks Statistik m.fl. Finansiel controlling FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. finansiel opfølgning på budgetter inkl. udarbejdelse af finansiel ledelsesinformation. Omfatter også økonomisk rådgivning. Udførelse af revisionsopgaver kommunal revision inkl. revision af itsystemer, der håndterer økonomi. Finansiel opfølgning på budgetter understøttes af Prisme. Finansiel ledelsesinformation understøttes af Prisme og SAS samt i et vist omfang gennem de forskellige fagsystemer. Ikke it-understøttelselse af økonomisk rådgivning p.t. Kreditoradministration FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. kreditoradministration herunder bogføring af faktura og bilag samt afvikling af betalinger. Omfatter også dispositionsbogholderi. Alle elektroniske fakturaer håndteres via Rakat og overføres til Prisme for udbetaling. Øvrige fakturaer håndteres via Prisme. Strand & Donslund A/S Side 30

31 Debitoradministration FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. debitoradministration med registrering af debitorer, debitorkonti, opkrævninger, kontrol af overholdelse af betalingsbetingelser etc. I forhold til betalingskontrol administreres afstemning og bogføring af indkomne betalinger, rykkere, gebyrer, afdragsordninger samt overførsel af restancer til Skat. Omfatter alle former for opkrævninger - både enkeltstående opkrævninger og løbende opkrævninger som eksempelvis institutionsbetalinger. Debitoradministrationen omfatter desuden den mellemkommunale afregning på tværs af afdelinger. Debitoradministration håndteres for alle debitorer vha. debitormodulet i Prisme. Inkasso ift. udestående restancer sender Prisme videre til Skat. Til denne viderestilling anvendes KMD Debitor. Debitorarministration håndteres for hovedparten af debitorer via KMD Grafisk Incasso m. div. underliggende moduler (Debitor, regningsdebitor, cprbetalingskontrol, trækadministration og rekvirent-net). Krav modtages hovedsagelig fra diverse KMD fagsystemer direkte i Grafisk Incasso. Tvangsinddrivelse af restancer sker ved videresendelse af kravet til SKAT via KMD Rekvirent-Net. Debitoradministration af forbrugsafgifter sker i særskilt selskab. Systemunderstøttelse??? Afstemning og omkontering FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. kontoafstemning af statuskonti, bankkonti m.fl. Omfatter omposteringer og afskrivninger. Understøttes af Prisme i samspil med de forskellige fagsystemer. Strand & Donslund A/S Side 31

32 Regnskabsgodkendelse FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. godkendelser af regnskaber og de dertil hørende regnskabserklæringer. Omfatter årsregnskab samt forskellige periodiseringer som kvartals- og månedsregnskaber. Omfatter anlægsregnskaber med bevillingskontrol på anlæg samt tilskudsregnskaber i forhold til eksempelvis foreninger. Herunder også regnskaber for indtægtsdækket virksomhed. Understøttes af Prisme. Økonomisupport FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. rådgivning og vejledning vedrørende økonomiske og regnskabstekniske spørgsmål. Ikke it-understøttelse p.t. Økonomiske autorisationer og bemyndigelser FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. økonomiske autorisationer og bemyndigelser herunder fuldmagtsforhold og anvisningsret. Tildeles på øverste niveau af kommunalbestyrelse/økonomiudvalg og på de øvrige niveauer af nærmeste øverste chef. Kasse og likviditet FORM reference xx KLE reference , Udførelse af opgaver ifm. kasse kontantkasser, forskudskasser, kassekredit og kasserapporter samt likviditet likviditetsoversigt, likviditetstildeling og likviditetskontrol. Omfatter tolvtedelsafregning med udmøntning af bloktilskud fra Indenrigsministeriet samt forskellige obskonti til a-skat afregning, sociale pensioner m.m. Strand & Donslund A/S Side 32

33 Understøttes af Prisme. Netbank løsning ifm. den kommunale omposteringskonto, som staten i praksis har råderet over. Netbank for øvrige konti. Låneadministration FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. lånoptagelse og lånegarantier. Investering FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. investeringer herunder administration af obligationer, værdipapirer og indekskontrakter. 3.4 Forretningsbegreber Forretningsprocesserne anvender og understøtter en række forretningsbegreber. Disse begreber modelleres ofte i en sammenhængende begrebsmodel med beskrivelse af de enkelte begreber og relationerne imellem disse. Det har ikke været muligt at etablere en sådan begrebsmodel inden for de afstukne rammer for opgaven her. Arbejdet med forretningsbegreber er afgrænset til nedenstående begrebsliste over væsentlige forretningsbegreber inden for økonomi, løn og personale. Afskrivning Afstemning Aktiver En afskrivning er en regnskabsmæssig postering, som periodisk formindsker den bogførte værdi af anlægsaktiver. Den enkelte regnskabsperiode "belastes" med en del af den forventede værdiforringelse. Ved en afstemning af et regnskab sikrer man sig, at posteringerne på en konto stemmer overens med et eksternt grundlag - oftest et kontoudtog. Afstemningen fører til, at fejl og mangler afsløres og dermed vil kunne korrigeres. Ved kommunens aktiver forstår man alt det, som kommunen har af værdi eksempelvis penge, tilgodehavende og varelager. Strand & Donslund A/S Side 33

34 Basisløn Budget Debet og Kredit Dispositionsregnskab Dobbelt bogholderi Folkevalgte Funktionstillæg Grundløn fastsat på grundlag af anciennitet, uddannelse m.m. Der kan her være tale om løn for en fast periode (eksempelvis som månedsløn) eller det kan være efter en timeløn, dvs. et fast beløb der betales efter hvor lang tid man er på arbejde. Et budget er en liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger). Budgettet fremkommer ved at forudsætninger omkring den økonomiske udvikling sammen med handlingsplaner danner forudsætninger for forventningerne. Efter periodens afslutning kan regnskabet sammenholdes med budgettet ved budgetkontrol. For kommunen udtrykker budgettet bevillingen for den kommende periode. Budgettet udtrykker dermed de maksimale udgifter eller omkostninger. Debet er en regnskabsteknisk betegnelse, som anvendes når en debetkonto tilskrives penge. Ligeledes anvendes kredit for en kreditkonto, der tilskrives penge. Skal man fjerne penge fra en konto, skal man derfor ved en debetkonto kreditere beløbet og ved en kreditkonto debitere beløbet. For at kunne anvende debet og kredit korrekt, skal man vide, hvilke konti der er debetkonti, og hvilke der er kreditkonti. Opgørelse over hvor mange budgetmidler man allerede har disponeret over også selvom man endnu ikke har modtaget regningen. I det dobbelte bogholderi udløser enhver økonomisk transaktion mindst to posteringer i regnskabet en i debet på en konto og en i kredit på en anden konto. Hvis man f.eks. køber en vare kontant og lægger den på lager vil man således debitere lager (tilgang til aktivkonto) og kreditere kasse (afgang fra aktivkonto). I det dobbelte bogholderi er der således en indbygget kontrol i kraft af, at alle debetsaldi skal summere til det samme som alle kreditsaldi. Gør de ikke det, er der fejl i bogholderiet. Omfatter kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre borgere, som er valgt eller udpeget til at deltage i forskellige udvalg m.m. Hvervet kan være aflønnet. Funktionstillæg anvendes til at honorere medarbejderen, der varetager særlige funktioner i sin stilling. Funktionstillæg er knyttet til bestemte arbejdsopgaver, som medarbejderen udfører. Funktionstillæg er typisk tids- eller opgavebegrænset, men kan være varigt, hvis den tillægsgivende funktion er en integreret del af selve stillingsindholdet. Et funktionstillæg kan være et fast månedligt beløb eller kan udbetales for de konkrete timer eller det tidsrum, som funktionen udføres i. Strand & Donslund A/S Side 34

35 Kontoplan Kvalifikationstillæg Løn Løntillæg Organisation Passiver I forbindelse med anlæggelse af regnskabet defineres en kontoplan, som fastlægger hvilke konti der skal anvendes. Den overordnede inddeling vil normalt omfatte: Resultatkonti - her opsamles driften bestående af omsætning og omkostninger. Aktivkonti - her opsamles værdien af det, kommunen ejer eller kontrollerer. Gældskonti - her opsamles værdien af det, kommunen skylder. Hensættelser - værdien af det, kommunen (endnu) ikke skylder, men dog kommer til at betale i fremtiden. Egenkapital - som repræsenterer på én gang det, som er indskudt i kommunen, herunder overskud som ikke er hævet, og forskellen mellem aktiver og gæld (og hensættelser). Inden for de enkelte kategorier vil der derudover være en række supplerende dimensioner, hierarkier etc. Eksempelvis: Stedet udpeger stedet i kommunens organisation Formål udpeger formålet med posteringen (betjening af kundegruppe, vedligehold af bygninger etc.) Kvalifikationstillæg anvendes til at honorere medarbejderen på grundlag af faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse mv. Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel i form af varige tillæg, men kan også aftales som midlertidige tillæg, hvis forholdene taler herfor. Løn er en betaling til en lønmodtager for arbejde. Ved ansættelse i kommunen er det aftalt i henhold til overenskomster, at den samlede løn udgøres af en basisløn, der er afhængig af anciennitet, uddannelse m.m., og af et eventuelt løntillæg. Ud over en basisløn kan der centralt eller lokalt være aftalt forskellige former for løntillæg. De lokale tillægsmuligheder omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag. Der er desuden mulighed for resultatløn. Derudover kan der ydes der arbejdstidsbestemte tillæg (natpenge mv.) Organisationen er opbygget af et organisationshierarki for alle organisatoriske enheder i kommunen. Omfatter også tværgående organiseringer som eksempelvis projektorganiseringer. Ved kommunens passiver forstår man alt det, der finansierer aktiverne eksempelvis egenkapital og langvarige lån. Strand & Donslund A/S Side 35

36 Pension Regnskab Personale Resultatløn Resultatopgørelse Revision Vare Økonomi For overenskomstansatte m.fl., der er omfattet af forsikringsmæssige pensionsordninger, indbetales pensionsbidrag af basisløn, henholdsvis den aftalte løn samt af varige og midlertidige tillæg. Regnskab beskæftiger sig med måling og formidling af informationer, som støtter ledere og andre beslutningstagere omkring allokering af ressourcer. Regnskabet baserer sig på kommunens dataopsamling, som helt overvejende sker ved registreringer i form af et dobbelt bogholderi. Man taler om internt regnskab, som anvendes til kommunens interne økonomiske styring, og om eksternt regnskab som omhandler opsamling og formidling af regnskab til eksterne interessenter (eksempelvis staten). Kommunalt ansatte personer ofte inddelt i forskellige personalegrupperinger. Resultatløn tildeles på baggrund af en række på forhånd definerede (kvantitative og kvalitative) resultatmål og udløses, når betingelserne i resultatlønsaftalen er opfyldt. Resultatløn kan aftales for grupper af medarbejdere eller for enkeltpersoner. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den enkelte regnskabsperiode er gået. Resultatet opgøres som forskellen mellem omsætning og omkostninger. Revision er beslægtet med eksternt regnskab, men er dog en adskilt disciplin, som skal sikre, at et aflagt regnskab uden rimelig tvivl kan anses for korrekt. Fysisk vare, ydelse eller omkostning, der sælges eller forbruges i kommunen. Omfatter alle finansielle og økonomiske oplysninger om kommunen såsom regnskaber, økonomiske budgetter, bilag, posteringer, omkostningsfordelinger, likviditetsstyring m.m. Dvs. alle relevante oplysninger til brug for den finansielle styring. Indeholder de nævnte finansielle og økonomiske oplysninger for alle kommunens organisatoriske enheder, fra laveste til højeste niveau, og kan således danne grundlag for regnskab, specifikationer, analyser og budgetopfølgninger på alle niveauer. Strand & Donslund A/S Side 36

37 Mellemkommunal afregning Statslige midler Lån/Anlægslån Fondsmidler Prognoser Refusion Refusionsanmodning Budget og Regnskab Lovmæssige indberetninger Rejseafregning Attester Rekuttering Persondata Personalegocer Lønudbetaling Løndata Pensionsdata Feriedata Kontering Kontering Budget- og regnskabstal 4 It-systemunderstøttelse 4.1 Fremtidigt systemlandskab Nedenfor er på konceptuelt niveau et billede af det fremtidige systemlandskab inden for økonomi, løn og personale i og kommuner. Øvrige kommunale områder er her blot medtaget under overskriften Kommunale fagsystemer. Det grundlæggende fokus er rettet mod tre områder: Ledelsesinformation, Økonomi og Løn og personale. De øvrige områder: Strategi, Organisering og Indkøb er medtaget, fordi disse har en væsentlig betydning for de tre fokusområder. Derudover er de væsentligste integrationer mellem områderne og i forhold til eksterne partnere medtaget i figuren. Kommunale fagsystemer Fagdata Ledelsesinformation KPI Strategi Statslige krav Varekatalog Indkøb Organisationsstruktur Organisering FOBS Løn- og personaledata Organisationsstruktur Økonomi Lønbudget Lønpostering Løn og personale Efterkrav Refusionskrav Figur 3. Fremtidigt konceptuelt systemlandskab. De enkelte områder er beskrevet nedenfor. Under hvert område er de forskellige integrationer til og fra området beskrevet. Strand & Donslund A/S Side 37

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere