Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September Strand & Donslund A/S. Version 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1."

Transkript

1 Referencearkitektur Kommune og Kommune Løn, personale og økonomi 20. September 2010 Version 1.0 Strand & Donslund A/S

2 Referencearkitektur vedr. løn, personale og økonomi Denne rapport kan frit anvendes af alle. Citeres der fra rapporten i andre publikationer til offentligheden, skal der angives korrekt kildehenvisning. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Kommune, Kommune med konsulentbistand fra Strand&Donslund. Kontaktperson for Kommune: Digitaliseringschef Jytte Møller Christensen. Kontaktperson for Kommune: Digitaliseringschef Jayne Press: ISBN

3 Indhold 1 Indledning Forretningsmål og principper Forretningsmål Principper Sammenkobling af forretningsmål og principper Forretningsarkitektur FORM Fællesoffentlig forretningsreferencemodel FORM Serviceområde FORM Hovedområder i serviceområde Strategi Organisering, styring og overvågning Personale Løn Rejser og persontransport Fysiske aktiver og faciliteter Køb og salg Økonomi Forretningsbegreber It-systemunderstøttelse Fremtidigt systemlandskab Strategi Organisering Ledelsesinformation Løn og personale Økonomi Indkøb Nuværende systemlandskab Kommune Kommune Bilag A: Referencemodellen FORM Strand & Donslund A/S Side 3

4 1 Indledning Kommunerne er i dagens Danmark hårdt presset rent økonomisk. Bl.a. har den stigende ældrebefolkning samtidig med en mindsket erhvervsstyrke (og dermed færre skatteydere) den konsekvens i sig selv, at kommunens økonomi kommer under et voldsomt pres. Der er med andre ord brug for effektiviseringer i kommunen, hvis serviceniveauet over for borgere og virksomheder skal kunne opretholdes. Et af flere elementer i denne effektivisering er digitaliseringsinitiativer med brug af ny teknologi og en bedre og mere effektiv it-understøttelse af de forskellige kommunale opgaver. For at sikre at kommunens digitaliseringsinitiativer understøtter den retning, som kommunen ønsker at gå, er der brug for et samlet billede af kommunens virksomhed en kommunal forretningsarkitektur. Dokumentet her beskriver væsentlige elementer i en sådan inden for områderne løn, personale og økonomi med tilhørende tværgående ledelsesrapportering. Modellen er opbygget med baggrund i den fællesoffentlige forretningsmodel (FORM), som på et overordnet niveau beskriver de forskellige forretningsprocesser inden for offentlig forvaltning, hvad enten dette udføres i staten, regionen eller i kommunen. Når vi vil skabe forbedringer og effektiviseringer i kommunen er det ikke nok kun at kigge på itunderstøttelsen. Man skal også kende de arbejdsprocesser, som it skal understøtte. Modellen skal danne et fælles udgangspunkt for Kommune og Kommune til brug for et efterfølgende udbud inden for disse forretningsområder. Udover dette indledende kapitel har dokumentet følgende indhold: Kapitel 2: Forretningsmål og principper. Indeholder et antal identificerede forretningsmål med tilhørende forretningsorienterede og tekniske principper for digital forvaltning. En efterlevelse af disse principper skal være med til at sikre, at forretningsmålene indfris gennem forskellige digitaliseringsinitiativer. Kapitel 3: Forretningsarkitektur. Indeholder en oversigt over de væsentligste processer og forretningsbegreber inden for løn, personale og økonomi. Med udgangspunkt i den kommunale verden, set fra og kommuner, er FORM s opgaveområder inden for disse forretningsområder vurderet og beskrevet med henblik på kun at medtage de dele, som har relevans for de kommunale ydelser. Kapitlet indeholdes desuden en begrebsliste over de væsentligste begreber inden for området. Kapitel 4: Systemunderstøttelse. Indeholder på konceptuelt niveau et billede af det fremtidige systemlandskab inden for økonomi, løn og personale i og kommuner. Der er medtaget de vigtigste integrationer internt og eksternt. Kapitlet indeholder desuden et billede af, hvorledes den nuværende systemunderstøttelse i de to kommuner ser ud i forhold det konceptuelle billede. Strand & Donslund A/S Side 4

5 Dokumentet er etableret i et samarbejde mellem Kommune, Kommune og Strand&Donslund i perioden juni til september Arbejdet er iværksat med henblik på og som forberedelse til et efterfølgende udbud på området. Der er tale om et afgrænset arbejde, og det har været af uvurderlig betydning for arbejdet at kunne læne sig op ad FORMs beskrivelse af forretningsprocesser. For en nærmere uddybning af FORM henvises til Modernisering.dk form/ Kernen i FORM er et opgavekatalog over de offentlige tjenester til borgere og virksomheder. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab som skaber overblik og et fælles sprog på tværs af denne offentlige sektor. Tværoffentlige projekter og enkelte myndigheder kan anvende modellen, når de skal beskrive og analysere it-investeringer, samarbejde på tværs af myndighedsskel og i fællesskab understøtte moderniseringen og digitaliseringen af en samlet borgervendt og effektiv offentlig sektor. Strand & Donslund A/S Side 5

6 2 Forretningsmål og principper 2.1 Forretningsmål Til etablering af en fælles forståelse for de overordnede mål, som vi ønsker at forfølge i forbindelse med digitalisering i og kommuner, er der nedenfor identificeret et antal forretningsmål med tilhørende delmål. Delmålene anvendes til at præcisere indholdet af de enkelte forretningsmål. Målene suppleres endvidere med en række forretningsorienterede og tekniske principper for digital forvaltning, der ved efterlevelse skal sikre, at målene kan indfris. De identificerede forretningsmål med tilhørende delmål er følgende: F1 F2 F3 F4 Forandringsparathed ift. ændringer i regler, processer og organisering Understøttelse af arbejdsprocesser, som er robuste over for ændringer i organisering. Processer skal løbende kunne indrettes efter en foranderlig verden. Regler skal løbende kunne indrettes efter en foranderlig verden. It-løsninger er designet til forandring og videreudvikling. Stille offentlige data til rådighed for borgere og virksomheder og hermed styrke demokrati, brugerindflydelse og gennemsigtighed Relevante budget- og regnskabsdata skal kunne gøres tilgængelige over for borgere, virksomheder og organisationer. Informationer skal være til rådighed for borgerne så de kan anvendes i mange forskellige kanaler, herunder via de nye sociale teknologier. Tekster skal kunne systematiseres, så de kan anvendes i mange forskellige kanaler. Målrettet tilvejebringelse af sammenhæng og gennemsigtighed i datagrundlag og understøttelse af validitet og kvalitet af data. Fokus på forretningens kerneopgaver (de kommunale velfærdsydelser) It-anskaffelser gennemføres med fokus på kerneopgaver. It indtænkes som en integreret del af produktionen af enhver kommunal kerneydelse. Klar adskillelse i forhold til strategi, bestiller og udfører opgaver Opgaver skal placeres organisatorisk mest hensigtsmæssigt (herunder eksempelvis outsources). Det skal være muligt at vælge mindre afgrænsede it-moduler ud fra en forretningsorienteret vinkel. Let at fusionere med andre virksomheder eller med andre udefra kommende strukturer. Klare og veldefinerede opgaver som til enhver tid kan føres tilbage til hjemmelsgrundlaget. Klare og veldefinerede snitflader eksternt (teknisk it-arkitektur) Forretningsområder må ikke være dækket af flere it-systemer samtidigt (eksempelvis af flere it-systemer til tidsplanlægning). Strand & Donslund A/S Side 6

7 F5 F6 Flerleverandørstrategi Større uafhængighed af leverandører. Billigere it gennem øget konkurrence. Effektiv og samarbejdende økonomistyring Økonomifunktionen skal foregå i tæt samarbejde og i koordinering med institutionsniveauet og øvrige afdelinger Skabe et kvalificeret grundlag for politiske beslutninger og prioriteringer. Sikre en forretningsmæssig og professionel tilgang til indkøb og udbud m.v. Økonomisystemet skal kunne understøtte forskellige former for organisering, jf. F1 Effektiv håndtering af økonomidata (herunder mulighed for sammenstilling med produktionsdata i forhold til ledelsesinformation) F7 Effektiv løn og personalestyring. Sikre en korrekt løn til tiden. Støtte lederne i forbindelse med rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere. Støtte kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere Effektiv håndtering af medarbejderdata i hele livscyklus Muliggøre decentral udførelse af opgaverne (brugervenlighed). 2.2 Principper Opstilling af principper for it-løsninger er en måde at styre udviklingen af it-løsninger i den retning, som man ønsker. Principperne underbygger analyser og holdninger til itarkitekturen og er dermed med til at sikre konsistens i it-arkitekturen. Principperne udtrykker så at sige ånden omkring kommunal digitalisering. Principperne både supplerer og overlapper hinanden, og der er også afhængigheder mellem en del principper. Principperne skal dermed ses som et sammenhængende hele og kan ikke umiddelbart anvendes isoleret hver for sig. Det er helheden der tydeliggør retningen. Gennem principperne får leverandører af it-løsninger til kommunen et klart signal om, hvorledes disse it-løsninger skal være bygget for at passe ind i både den enkelte kommune og i en mere sammenhængende offentlig forvaltning. Og kommunale beslutningstagere, systemansvarlige og it-arkitekter får et grundlag for at vurdere egnethed og kvalitet af mulige løsninger i forhold til kommunen. En række principper er diskuteret i forskellige fællesoffentlige instanser. og kommuner har valgt som udgangspunkt at læne sig op af disse principper. Strand & Donslund A/S Side 7

8 Principperne defineres som hhv. principper for forretningsarkitektur 2 og principper for teknisk it-arkitektur 3, hvor principperne for teknisk it-arkitektur primært har deres udgangspunkt i principperne for forretningsarkitektur. Principperne fra de forskellige fællesoffentlige instanser er vurderet i forhold til en kommunal kontekst. Ikke alle principper er lige relevante set i forhold til denne kontekst. Nedenfor findes en oversigt over de principper, som er vurderet som værende relevante i og kommuner. Principper for forretningsarkitektur P1 P2 P3 P4 P5 P6 Selvbetjening ift. borgere og virksomheder sættes i centrum. Fokus på etablering af digitale services til borgere og virksomheder, som på en brugervenlig måde dels udvælger og viser relevante informationer ift. en konkret kontekst, dels gør det enkelt for borgere og virksomheder at aflevere information til kommunen. Borgervinklen indtænkes i alle nye it-anskaffelser. Alle borgervendte it-services skal ensliggøres i kommunikationssyntaks og ens funktioner skal fremtræde på samme måde overfor borgeren. Understøttelse af fleksible og tværgående arbejdsprocesser Der er forskellig måde at organisere og udføre de forskellige opgaver på i de enkelte kommuner, hvilket ofte er begrundet i en række forskellige forhold i den enkelte kommune. It-løsningerne skal bygges med en it-arkitektur, så kommunen kan fastlægge deres egen arbejdsgange hhv. ændre i disse når behov opstår. It-løsningen skal være fleksibel ift. både omlægninger i den enkelte kommune og ændringer i de tværgående arbejdsgange inden for det offentlige som helhed. Samarbejde og kommunikation på tværs i kommunen. It-løsninger skal muliggøre samarbejde og kommunikation på tværs i kommunen. De skal være sammenhængende på baggrund af tydelige semantiske sammenhænge og betydelig forretningsstandardisering. Brugervenlige og intuitive it-løsninger. Borgere og decentrale medarbejdere skal kunne betjene sig selv. Brugergrænseflader på it systemer udformes som semantiske sammenhængende web grænseflader.. Fælles begrebsapparat skal anvendes. Anvendelse af et fælles begrebsapparat (fælles sprog/termer og fælles begrebsmodel) defineret i form af nogle velbeskrevne forretningsbegreber med angivelse af væsentlige informationer knyttet hertil og med en model over de væsentligste forretningsmæssige sammenhænge (relationer) mellem begreberne. Information indsamlet af én aktør skal kunne anvendes af andre aktører. Digital forvaltning inden for det offentlige bygger på et princip om, at alle digitale informationer foreligger i veldefinerede digitale formater, som kan lagres, hentes og udveksles uafhængigt af hinanden af de relevante aktører. 2 Principper for forretningsarkitektur sætter rammer for den forretningsmæssige anvendelse af it-løsningen, dvs. principper i forhold til brugerdialoger, arbejdsgange og informationshåndtering. Dette svarer til niveau B i OIO EA rammearkitekturen. 3 Principper for teknisk it-arkitektur er sætter rammer for konstruktion af selve it-løsningen. Dette svarer til niveau C i OIO EA rammearkitekturen. Strand & Donslund A/S Side 8

9 Principper for forretningsarkitektur P7 P8 Informationer skal kunne flyttes mellem datakilder. Kommunale informationer vil være til stede uanset hvilken it-løsning, der på et givet tidspunkt håndterer og opbevarer disse. Informationerne skal kunne flyttes mellem forskellige dataleverandører og it-løsninger, dvs. at tilgangen til data skal være uafhængig af aktuel implementering hos dataleverandører. Sammenhæng i videnssystemet Klar informationsstruktur både for borgerne og internt i kommunen, som bygger på metadatakataloger og tydelige semantiske sammenhænge.. Principper for teknisk it-arkitektur P9 It-løsninger bygges af løst koblede komponenter. It-løsningerne bygges af løst koblede komponenter, som sammensættes i de konkrete it-løsninger efter et legoklods princip. Information/kommunikation produceres så det i videst muligt omfang er kanaluafhængigt. P10 Serviceorienteret arkitektur skal anvendes Når der skal integreres mellem it-løsninger anvendes services efter principperne for en serviceorienteret arkitektur (SOA). P11 Metadata skal anvendes ift. data og digitale services Udveksling og anvendelse af data og digitale services på tværs af aktører kræver, at centrale egenskaber som ejerskab, kvalitet, præcision mv. vedrørende de pågældende data / digitale services er kendte, beskrevne og udstillet. P12 Informationssikkerhed skal bevares. Sikkerheden vedrørende informationers fortrolighed og tilgængelighed følger informationerne uanset hvor og hvordan disse præsenteres for forbrugere og professionelle. it-systemernes sikkerhedsmodel følger de nationale sikkerhedsstandarder. P13 Fællesoffentlige standarder anvendes Kommunens it-løsninger anvender eksisterende fællesoffentlige standarder efter en følg eller forklar model. Snitflader mellem it-systemer følger de fællesoffentlige standarder. Open source anvendes, hvor det er muligt Sammenkobling af forretningsmål og principper Med identifikationen af forretningsmål det vi ønsker at opnå - og principper for kommunal digital forvaltning - den måde vi vil gøre det på - er det hensigten at tilsikre, at hvert forretningsmål understøttes af mindst ét princip, ligesom hvert enkelt princip som minimum understøtter mindst ét forretningsmål. Nedenstående tabel viser denne sammenhæng. 4 Gælder ikke Strand & Donslund A/S Side 9

10 Forretningsmål Principper Forretningsarkitektur Teknisk It-arkitektur P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 F1 X X X X X X X F2 X X X X X X X X X X F3 X X X X F4 X X X X X F5 X X X X X X X X F6 X X X X X X F7 X X X X X X Strand & Donslund A/S Side 10

11 3 Forretningsarkitektur 3.1 FORM Fællesoffentlig forretningsreferencemodel Et centralt redskab i Strategien for digitalisering af den offentlige sektor er en samlet forretningsarkitektur, der kan være retningsgivende for modernisering og digitalisering af en sammenhængende, borgervendt og effektiv offentlig sektor. Et hovedelement heri er en fællesoffentlig forretningsreferencemodel ( FORM ). FORM er et fælles landkort over den offentlige sektor, som dækker alle offentlige kerneydelser. Modellen anvendes i tværoffentligt regi og hos de enkelte myndigheder, når de skal beskrive og analysere it-investeringer, samarbejde på tværs af myndighedsskel m.m. Figur 1. Den fællesoffentlige forretningsmodel - FORM. 5 Kernen i FORM er et opgavekatalog over de offentlige tjenester til borgere og virksomheder bygget op omkring følgende grundlæggende begreber: 1. Serviceområder: Afspejler en overordnet gruppering af det offentliges forvaltningsopgaver i forhold til borgere og virksomheder. Eksempelvis Social service og omsorg. 2. Hovedområder: Delområder af serviceområderne, som afspejler økonomisk sammenhæng i forhold til bevillinger. Eksempelvis Sociale kontantydelser. 3. Opgaveområder: Delområder af hovedområderne, som afspejler den sammenhæng i offentlige tjenester, som den er udtrykt i lovgivningen. Eksempelvis Børneydelser. Opgavekataloget er desuden kategoriseret efter de tre styringsniveauer: 1. Strategiudvikling 2. Organisering og overvågning samt 3. Udførelse. 5 For en større figur se bilag A eller alternativt på Strand & Donslund A/S Side 11

12 FORM udvikles i tæt samarbejde mellem statslige, regionale og kommunale aktører. 3.2 FORM Serviceområde 60 Scope for dette dokument er primært hovedområderne løn, personale og økonomi, som alle er indplaceret i FORM s serviceområde 60: Ledelse og administrativ service. Vi har med udgangspunkt i den kommunale verden, set fra og kommune, vurderet hovedområder og opgaveområder inden for dette serviceområde med henblik på kun at medtage de dele, som har relevans for de kommunale ydelser. Nedenstående oversigt er resultatet heraf. Strand & Donslund A/S Side 12

13 Hovedområde Opgaveområde Strategi HR og personale Fysiske aktiver samt køb og salg Administrativ service Økonomi Organisering, styring og overvågning HR og personale Fysiske aktiver samt køb og salg Administrativ service Økonomi Rejser og persontransport Rejsebestilling Strategi Rejseafregning Transport for offentlig ansatte og forkevalgte Fysiske aktiver og faciliteter Nybyggeri og anlægsprojekter Køb og salg Kontraktforvaltning udbud og outsourcing Fast ejendom Tjenesteydelser Varer Hovedområde Opgaveområde Personale Ansættelse og fratrædelse Løntillæg, honorarer og personalegoder Ferie og fravær Samarbejde og arbejdsmiljøforhold Personaleudvikling Kursusadministration Arbejdstidstilrettelæggelse Løn Lønindrapportering Lønkørsel og lønudbetaling Strategi Lønadministration ifm. variable ydelser Lønadministration ifm. fratrædelser Lønsupport Lønstyring Lønrefusion Afstemning og overførsel af lønposter Myndighedsbudgettering Økonomisk orientering Financiel controlling Afstemning og omkontering Økonomi Kasse og likviditet Kreditoradministration Debitoradministration Regnskabsgodkendelse Økonomisupport Økonomiske autorisationer og bemyndigelser Låneadministration Investering Figur 2. Hovedområder og opgaveområder inden for scope. Strand & Donslund A/S Side 13

14 3.3 FORM Hovedområder i serviceområde Strategi Strategi for HR og personale FORM reference xx.xx KLE reference Strategisk planlægning med fokus på fastsættelse af visioner, mål, overordnede principper og regler for HR og personale. Principper og regler fastsættes i forhold til myndighedskompetencen på det enkelte opgaveområde. Omfatter fastlæggelse af indikatorer og andre redskaber til vurdering af de forskellige strategiske elementer. Fastlæggelse af de overordnede strukturer og kompetencer for HR og personale (overordnet organisationsstruktur, kompetenceplaner m.m.). Fastlæggelse af det overordnede serviceniveau for HR og personale (virksomhedsplaner, servicekoncepter etc.). Udformning af strategiske planer og initiativer for HR og personale - herunder større udviklingsprojekter. Strategisk økonomi- og budgetplanlægning for HR og personale. Understøttes primært gennem Word dokumenter arkiveret i edoc og tilgængeliggjort på Intranettet Giraffen. Dette gælder eksempelvis virksomhedsplaner, kompetenceplaner og servicekoncepter. Giraffen indeholder en del skabeloner hertil og anvendes til formidling af forskellig information på området. Understøttes primært gennem Word dokumenter arkiveret i Captia og tilgængeliggjort på Intranettet. Dette gælder eksempelvis udviklingsplaner, kompetenceplaner og organisationsplaner. Strategi for fysiske aktiver samt køb og salg FORM reference xx.xx KLE reference Strategisk planlægning med fokus på fastsættelse af visioner, mål, overordnede principper og regler for fysiske aktiver samt køb og salg. Principper og regler fastsættes i forhold til myndighedskompetencen på det enkelte opgaveområde. Omfatter fastlæggelse af indikatorer og andre redskaber til vurdering af de forskellige strategiske elementer. Fastlæggelse af de overordnede strukturer og kompetencer for fysiske aktiver samt køb og salg. Fastlæggelse af det overordnede serviceniveau for fysiske aktiver samt køb og salg (rammer for anlæg og drift, indkøbspolitik m.m.). Udformning af strategiske planer og initiativer for fysiske aktiver samt køb og salg (herunder samarbejde med boligselskaber, initiativer afledt af lovgivning og lign.). Strategisk økonomi- og budgetplanlægning for fysiske aktiver samt køb og salg. Strand & Donslund A/S Side 14

15 Begrænset it-understøttelse p.t. Enkelte elementer som indkøbspolitik understøttes gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Men det meste håndteres fra sag til sag. Oplysninger fra fakturamodul udtrækkes og bruges som grundlag for statistik i SAS til støtte for opgaven. Strategi for administrativ service FORM reference xx.xx KLE reference Strategisk planlægning med fokus på fastsættelse af visioner, mål, overordnede principper og regler for administrativ service. Principper og regler fastsættes i forhold til myndighedskompetencen på det enkelte opgaveområde. Omfatter fastlæggelse af indikatorer og andre redskaber til vurdering af de forskellige strategiske elementer. Fastlæggelse af de overordnede strukturer og kompetencer for administrativ service. Fastlæggelse af det overordnede serviceniveau for administrativ service (servicestrategi, virksomhedsplaner, servicekoncepter etc.). Udformning af strategiske planer og initiativer for administrativ service (typisk en del af kommuneplanen). Strategisk økonomi- og budgetplanlægning for administrativ services. Understøttes primært gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Dette gælder eksempelvis kommuneplan og servicestrategi. Giraffen indeholder en del skabeloner hertil og anvendes til formidling af forskellig information på området. Strand & Donslund A/S Side 15

16 Strategi for økonomi FORM reference xx.xx KLE reference - 6 Strategisk planlægning med fokus på fastsættelse af visioner, mål, overordnede principper og regler for økonomi. Principper og regler fastsættes i forhold til myndighedskompetencen på det enkelte opgaveområde og på baggrund af Indenrigsministeriets regler og vejledninger. Herunder processer i relation til årshjul og budgettering. Omfatter fastlæggelse af indikatorer og andre redskaber til vurdering af de forskellige strategiske elementer. Fastlæggelse af de overordnede strukturer og kompetencer for økonomi herunder fastsættelse af de lokale rammer og regler på baggrund af Indenrigsministeriets regler og vejledninger. Omfatter også økonomiregulativer, lønsumsstyring etc. Fastlæggelse af det overordnede serviceniveau for økonomi. Udformning af strategiske planer og initiativer for økonomi herunder større udviklingsprojekter. Strategisk økonomi- og budgetplanlægning for økonomi. Understøttes primært gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Giraffen indeholder en del skabeloner hertil og anvendes til formidling af forskellig information på området. 66 Hvor KLE reference ikke er udfyldt her og efterfølgende i dokumentet er det udtryk for at det ikke findes i KLE. Strand & Donslund A/S Side 16

17 3.3.2 Organisering, styring og overvågning Organisering, styring og overvågning af HR og personale FORM reference xx.xx KLE reference Fastlæggelse og registrering af de konkrete organisatoriske enheder og deres indbyrdes tilhørsforhold herunder også den konkrete arbejdsfordeling i evt. samarbejder med private virksomheder. Fordeling af ansvar og kompetencer inden for HR og personale - gennem resultatkontrakter, funktionsbeskrivelser etc. Fastlæggelse af arbejdsforskrifter i form af cirkulærer, vejledninger, instrukser etc. Fastlæggelse og løbende optimering af arbejdsgange. Styring af strategiske planer, initiativer og programmer. Fordeling af ressourcer medarbejdere, fysiske rammer og materiel. Fastlæggelse af principielle rammer for fordeling og visitation af servicetilbud inden for området (eksempelvis fastlæggelse af struktur for bestiller/udfører model på ældreområdet). Udførelse af lovbestemt tilsyn/kontrol med den service, som leveres til borgere og virksomheder på kommunens vegne eksempelvis embedslægens tilsyn, tilsyn med private børnehaver samt kontrol af tvangsanvendelse. Rapportering og evaluering af kommunens virksomhed på området (årsrapporter, effektvurderinger, opfølgning på særlige initiativer etc.). Analyse og vurdering af fremtidig efterspørgsel og ressourcebehov inden for HR og personale til brug for strategisk planlægning. Udførelse af sekretariatsbetjening af politisk ledelse på området inkl. medieovervågning og besvarelse af spørgsmål til den politiske ledelse. Organiseringen (organisationsstruktur) understøttes primært gennem KMD- LOS og AD. Men der anvendes også andre it-systemer med organisatoriske vinkler: CVR (de fysiske enheder i kommunen), Kontoplanen i Prisme (stedangivelse), regneark på Giraffen med oversigt over enheder med EANnumre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder til KMD-systemer. Der vedligeholdes endvidere en selvstændig repræsentation af organisation og medarbejdere i SAS. Øvrige dele understøttes delvist gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Derudover anvendes det fælleskommunale løndatakontor (FLD) og SAS ifm. analyse og rapportering. Organiseringen (organisationsstruktur) understøttes primært gennem KMD- LOS og AD. Men der anvendes også andre it-systemer med organisatoriske vinkler: CVR (de fysiske enheder i kommunen), Kontoplanen i KMD ØS, LOS-struktur på intranettet med oversigt over enheder med EANnumre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder til KMD-systemer.) Øvrige dele understøttes delvist gennem Word dokumenter arkiveret i Captia. Derudover anvendes det fælleskommunale løndatakontor (FLD). Strand & Donslund A/S Side 17

18 Organisering, styring og overvågning af fysiske aktiver samt køb og salg FORM reference xx.xx KLE reference Fastlæggelse og registrering af de konkrete organisatoriske enheder og deres indbyrdes tilhørsforhold herunder også den konkrete arbejdsfordeling i evt. samarbejder med private virksomheder. Fordeling af ansvar og kompetencer for fysiske aktiver samt køb og salg - gennem resultatkontrakter, funktionsbeskrivelser etc. Fastlæggelse af arbejdsforskrifter i form af cirkulærer, vejledninger, instrukser etc. Fastlæggelse og løbende optimering af arbejdsgange. Fordeling af ressourcer medarbejdere, fysiske rammer og materiel Styring af strategiske planer, initiativer og programmer. Fastlæggelse af principielle rammer for fordeling og visitation af servicetilbud inden for området Udførelse af lovbestemt tilsyn/kontrol med den service, som leveres til borgere og virksomheder på kommunens vegne. Rapportering og evaluering af kommunens virksomhed på området. Analyse og vurdering af fremtidig efterspørgsel og ressourcebehov inden for fysiske aktiver samt køb og salg til brug for strategisk planlægning. Udførelse af sekretariatsbetjening af politisk ledelse på området inkl. medieovervågning og besvarelse af spørgsmål til den politiske ledelse. Organiseringen (organisationsstruktur) understøttes primært gennem KMD- LOS og AD. Men der anvendes også andre it-systemer med organisatoriske vinkler: CVR (de fysiske enheder i kommunen), Kontoplanen i Prisme (stedangivelse), regneark på Giraffen med oversigt over enheder med EANnumre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder i relation til KMDsystemer). Der vedligeholdes endvidere en selvstændig repræsentation af organisation og medarbejdere i SAS. Ejendomme og lokaler registreres i Caretaker. Øvrige dele understøttes delvist gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Strand & Donslund A/S Side 18

19 Organisering, styring og overvågning af administrativ service FORM reference xx.xx KLE reference Fastlæggelse og registrering af de konkrete organisatoriske enheder og deres indbyrdes tilhørsforhold herunder også den konkrete arbejdsfordeling i evt. samarbejder med private virksomheder. Fordeling af ansvar og kompetencer for administrativ service - gennem resultatkontrakter, funktionsbeskrivelser etc. Fastlæggelse af arbejdsforskrifter i form af cirkulærer, vejledninger, instrukser etc. (fx i forhold til udarbejdelse af oplæg til budget, overholdelse af sikkerhedsregulativ, mv.) Fastlæggelse og løbende optimering af arbejdsgange. Fordeling af ressourcer medarbejdere, fysiske rammer og materiel Styring af strategiske planer, initiativer og programmer. Fastlæggelse af principielle rammer for fordeling og visitation af servicetilbud inden for området Udførelse af lovbestemt tilsyn/kontrol med den service, som leveres til borgere og virksomheder på kommunens vegne. Rapportering og evaluering af kommunens virksomhed på området. Analyse og vurdering af fremtidig efterspørgsel og ressourcebehov inden for administrativ service til brug for strategisk planlægning. Udførelse af sekretariatsbetjening af politisk ledelse på området inkl. medieovervågning og besvarelse af spørgsmål til den politiske ledelse. Organiseringen (organisationsstruktur) understøttes primært gennem KMD- LOS og AD. Men der anvendes også andre it-systemer med organisatoriske vinkler: CVR (de fysiske enheder i kommunen), Kontoplanen i Prisme (stedangivelse), regneark på Giraffen med oversigt over enheder med EANnumre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder i relation til KMDsystemer). Der vedligeholdes endvidere en selvstændig repræsentation af organisation og medarbejdere i SAS. Øvrige dele understøttes delvist gennem Word dokumenter arkiveret i edoc. Organiseringen (organisationsstruktur) understøttes primært gennem KMD- LOS og AD. Men der anvendes også andre it-systemer med organisatoriske vinkler: CVR (de fysiske enheder i kommunen), Kontoplanen i KMD ØS, LOS-struktur på intranettet med oversigt over enheder med EANnumre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder til KMD-systemer.) Øvrige dele understøttes delvist gennem Word dokumenter arkiveret i Captia. Strand & Donslund A/S Side 19

20 Organisering, styring og overvågning af økonomi FORM reference xx.xx KLE reference - Fastlæggelse og registrering af de konkrete organisatoriske enheder og deres indbyrdes tilhørsforhold herunder også den konkrete arbejdsfordeling i evt. samarbejder med private virksomheder. Fordeling af ansvar og kompetencer for økonomi - gennem resultatkontrakter, funktionsbeskrivelser etc. Fastlæggelse af arbejdsforskrifter i form af cirkulærer, vejledninger, instrukser etc. Fastlæggelse og løbende optimering af arbejdsgange. Fordeling af ressourcer medarbejdere, fysiske rammer og materiel Styring af strategiske planer, initiativer og programmer. Fastlæggelse af principielle rammer for fordeling og visitation af servicetilbud inden for området Udførelse af lovbestemt tilsyn/kontrol med den service, som leveres til borgere og virksomheder på kommunens vegne. Rapportering og evaluering af kommunens virksomhed på området - herunder indberetning til Indenrigsministeriet samt vedr. diverse puljemidler.. Analyse og vurdering af fremtidig efterspørgsel og ressourcebehov inden for økonomi til brug for strategisk planlægning. Udførelse af sekretariatsbetjening af politisk ledelse på området inkl. medieovervågning og besvarelse af spørgsmål til den politiske ledelse. Kontoplanen i Prisme (stedangivelse), regneark på Giraffen med oversigt over enheder med EAN-numre og kontaktoplysninger og KSP-CICS (rettigheder i relation til KMD-systemer). Der vedligeholdes endvidere en selvstændig repræsentation af organisation og medarbejdere i SAS. Til styring og budgettering anvendes Prisme, KMD Decentral lønstyring samt diverse Excel regneark. Analyse og indrapportering sker gennem Prisme og SAS samt gennem samkøring af data fra Prisme og forskellige fagsystemer. Enkelte indrapporteringer (eksempelvis puljemidler) sker via centrale hjemmesider eller gennem manuel papirindberetning. Strand & Donslund A/S Side 20

21 3.3.3 Personale Personaleopgaver ifm. ansættelse og fratrædelse FORM reference xx KLE reference , , , Rekruttering og ansættelse af offentligt personale herunder annoncering, samtaler, udvælgelse, indhentning af diverse attester, udformning af ansættelsesbreve mv. Registrering af stamoplysninger, stillingsklassificering samt løn- og pensionsindplacering af personale i overensstemmelse med gældende overenskomster. Udførelse og registrering af introduktionsprogrammer i forbindelse med ansættelse. Registrering af ændringer i ansættelsesforhold eksempelvis heltid/deltids ansættelse og seniorordninger. Udførelse og registrering af disciplinære forhold for offentligt personale herunder påtaler, advarsler og politianmeldelser. Fratrædelse og afsked af offentligt personale. Dækker både ansøgt og uansøgt afsked. Udarbejdelse af fratrædelsesbrev og gennemførelse af dialog med den fratrædende. Annoncer publiceres på Giraffen og/eller gennem andre medier som eksempelvis jobportalen OFIR. Personaledata registreres i KMD-OPUS. Den organisatoriske indplacering med stillingsbetegnelse i KMD-LOS (samt øvrige organisationssystemer). Tjenestemandsordninger, seniorordninger m.m. registreres i forskellige KMD-CICS systemer. Personalesager dokumenteres i Word og journaliseres i en personalemappe i edoc. Ansøgning arkiveres i edoc. Alle stillingsopslag administreres af Promedia A/S. Bestilling af annoncer sker via systemet Admaker. Annoncer publiceres på intranettet og/eller gennem andre medier som eksempelvis jobnet.dk. Personaledata registreres i KMD-OPUS. Den organisatoriske indplacering med stillingsbetegnelse i KMD-LOS (samt øvrige organisationssystemer). Tjenestemandsordninger, seniorordninger m.m. registreres i forskellige KMD-CICS systemer. Personalesager journaliseres i Captia. Strand & Donslund A/S Side 21

22 Løntillæg, honorarer og personalegoder FORM reference xx KLE reference Tildeling og registrering af forskellige former for løntillæg herunder rådighedstillæg, funktionstillæg, kvalifikationstillæg, resultatløn, arbejdsbestemte tillæg som eksempelvis transportgodtgørelse, beklædningsgodtgørelse og cykeltillæg.. Omfatter også tildeling af honorarer, vederlag og gratialer til folkevalgte, udvalgsmedlemmer etc. herunder registrering af stamdata på disse personer. Omfatter også tildeling af personalegoder og naturalieydelser herunder refusion for brug af egen internetforbindelse mv. Rådighedstillæg, funktionstillæg og kvalifikationstillæg registreres i KMD- OPUS. Øvrige tillæg m.m. registreres i forskellige KMD-CICS systemer. Aften og natarbejde registreres i KMD Vagtplan. Rådighedstillæg, funktionstillæg og kvalifikationstillæg registreres i KMD- OPUS. Øvrige tillæg m.m. registreres i forskellige KMD-CICS systemer. Der anvendes følgende systemer til registrering af Aften og natarbejde: KMD Vagtplan, PDC, Trio, Lara og Opus Engangsydelser. Personalegoder, der skal multimediebeskattes, registreres i KMD Opus Personale. Personalets ferie og fravær FORM reference xx KLE reference Registrering af personalets ferie og fravær herunder hhv. feriepenge og løntræk. Omfatter alle former for fravær, dvs. sygdom, seniorfridage og orlovsordninger som barselsorlov og forældreorlov. Orlovsordninger (barselsorlov og forældreorlov) registreres i KMD-OPUS. Andet ferie og fravær registreres i hhv. KMD-Ferie og KMD-Fravær. Orlovsordninger (barselsorlov og forældreorlov) registreres i KMD-OPUS, KMD-Vagtplan eller PDC. Andet ferie og fravær registreres i hhv. KMD-Ferie, KMD-Fravær og KMD Web-Fravær. Strand & Donslund A/S Side 22

23 Personaleudvikling FORM reference xx KLE reference , Udførelse og registrering af udviklingssamtaler - medarbejderudviklingssamtaler, gruppeudviklingssamtaler og lederudviklingssamtaler. Herunder afklaring af både fagligt og personligt kompetenceudviklingsbehov. Udførelse af løbende individuel personalerådgivning eksempelvis i relation til stress eller misbrug. Registrering af personaleuddannelse både kortere forløb og mere længerevarende uddannelsesforløb som eksempelvis MBA. Omfatter desuden opgaver ifm. jobrotation herunder kommunens jobbank. Endelig er udførelse og formidling af generel personaleinformation herunder på Giraffen og via personaleblade - også en del af dette opgaveområde. Begrænset it-understøttelse p.t. primært i form af Word dokumenter. Individuelt rettet personaleudvikling journaliseres som en del af den enkelte personalesag i edoc. Giraffen anvendes til publicering af information på området. Begrænset it-understøttelse p.t. primært i form af Word dokumenter. Individuelt rettet personaleudvikling journaliseres som en del af den enkelte personalesag i Captia. Intranettet anvendes til publicering af information på området. Kursusadministration FORM reference xx KLE reference Udførelse og registrering af kursusforløb i kommunen både interne for kommunalt ansatte og kurser hvor borgere kan tilmelde sig. Omfatter hele forløbet med indhentning af kursustilbud, valg af de konkrete kurser, tilrettelæggelse, kursustilmeldinger, kursusundervisere, fremstilling af kursusmateriale, kursusafholdelse og kursusevaluering. Omfatter også opkrævning, ompostering m.m. ifm. kurser, som kræver betaling af et deltagergebyr. Kursusadministration håndteres for de fleste kurser gennem Plan2learn. Integration til omposteringer (Prisme) er ikke it-understøttet. Begrænset it-understøttelse p.t. primært i form af Word dokumenter. Individuelt rettet personaleudvikling journaliseres som en del af den enkelte personalesag i Captia. Intranettet anvendes til publicering af information på området. Samarbejds- og arbejdsmiljøforhold for personale FORM reference xx KLE reference , Udførelse og registrering af personalets fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold Trivselsundersøgelser, APV, indretning af arbejdsplads etc. Omfatter også samarbejds-, sikkerheds- og MED-udvalg. Strand & Donslund A/S Side 23

24 APV er understøttet af en webløsning. Repræsentanter i diverse udvalg publiceres på Giraffen og de tilhørende distributionslister vedligeholdes i Outlook. APV er delvis IT-understøttet. Trivselsundersøgelse gennemføres elektronisk i samarbejde med Enalyzer. Repræsentanter i diverse udvalg publiceres på intranettet og de tilhørende distributionslister vedligeholdes i Outlook. Arbejdstidstilrettelæggelse FORM reference xx KLE reference Løn Lønindrapportering Udarbejdelse af vagtplaner og bemandingsplaner for personale herunder rullende planlægning og fastlæggelse af den konkrete arbejdstid. Dette gælder både for faste opgaver og for eksempelvis projektrelaterede opgaver. Omfatter også tidsregistrering af personale. De primære systemer her er KMD-Vagtplan og KMD-Tidsregistrering. Men generelt er der mange systemer i kommunen, bl.a.: Dansk Tidskontrol (anvendes ved flexure), udfases Care (anvendes i plejesektoren) KMD-Matrix (skoleområdet) Speed-admin (Musikskoler) Tea (ungdomsskoler) Fra flere af disse løsninger (fx Care og Dansk Tidskontrol) er der ingen itintegration til løn. Lønindrapportering sker her manuelt. De primære systemer her er KMD-Vagtplan og KMD-Tidsregistrering. Men generelt er der mange systemer i kommunen, bl.a.: PDC (anvendes i plejesektoren) KMD-Vagtplan (anvendes i Dag og Døgn) TRIO (skoleområdet) LARA (ungdomsskoler) Fra alle systemer oven for er der it-integration til løn. FORM reference xx KLE reference Registrering af stamdata i forbindelse med oprettelse og opdateringer i lønsystem. Registrering af forskellige former for lønindberetning herunder forhåndsregistreringer. Udførelse af løndatakontrol af oprettelse/indberetning med dertil hørende løntest som simulering af kommende lønkørsel. Strand & Donslund A/S Side 24

25 Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS. Derudover er der en række KMD systemer, der fungerer som fødesystemer ifm. indberetningen. KMD-CICS engangsydelser - Primært decentral indberetning. Se bemærkningerne under arbejdstidstilrettelæggelse oven for. Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS, herunder KMD- Engangsydelser. Alle forhåndsaftaler håndteres via KMD-Aftaler. Se endvidere bemærkningerne under Arbejdstidstilrettelæggelse oven for. Lønkørsel og udbetaling FORM reference xx KLE reference Afvikling af lønkørsler inkl. efterbehandling fra lønkørsel, kvalitetssikring og evt. fejlretning. Udførelse af à conto udbetaling ved manglende lønudbetaling, efterregulering samt tilbagekaldelse af løn. Udførelse af forskellige opgaver ifm. uddata fra lønkørsel eksempelvis udsendelse af elektroniske lønspecifikationer via e-boks/dokumentboks. Omfatter PENSAB-opdateringer for tjenestemandsansatte samt udbetaling af tjenestemandspension. Omfatter udbetaling af vederlag til folkevalgte m.fl. Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS. Derudover anvendes enkelte KMD-CICS systemer, bl.a. ifb. tjenestemandspensioner. benytter fortsat KMD lønberegner. Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS og KMD-Cics samt SCS for så vidt angår Pensab-opdateringer. Kommunens lønberegner ligger under KMD-Cics. Til A conto udbetalinger anvendes som udgangspunkt KMD-A contomodul undtagelsesvis anvendes KMD-Webbetaling. Alle lønmodtagere med undtagelse af tjenestemandspensionister får lønsedler i E-boks. Lønadministration ifm. variable ydelser FORM reference xx KLE reference , , Lønadministration ifm. variable ydelser, dvs. udlæg og betaling som ikke er fast månedsløn eksempelvis arbejdstidsbestemte ydelser og befordringsgodtgørelse. Omfatter opgørelse og håndtering af restferie ved ferieårets afslutning, afregning med FerieKonto, afregning ift. 6. ferieuge etc. Beregning af de variable ydelser sker på baggrund af såvel central som decentral indberetning samt på grundlag af overførte bærende elementer fra forskellige fødesystemer. Strand & Donslund A/S Side 25

26 Den primære it-understøttelse her er KMD-CICS, KMD-Vagtplan, KMD- OPUS, Ressouscestyringssystem i Vej & Park Centret. Derudover anvendes enkelte KMD-CICS systemer, bl.a. ifb. ferieafregning. Decentral indberetning sker via KMD Decentral lønstyring Den primære it-understøttelse her er KMD-Cics, KMD-Vagtplan, KMDengangsydelser, PDC, TRIO og LARA. Lønrefusion FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver omkring ansøgning, anmeldelse, registrering m.m. af refusion ifm. personale. Omfatter sygdomsrefusion, barsels- og adoptionsrefusion, refusion ifm. det sociale kapitel, refusion ifm. ind- og udlån af personale etc. Den primære it-understøttelse her er KMD-Fravær. Derudover anvendes VIRK (dagpengerefusion), Willis (arbejdsskaderefusion) samt diverse Excel regneark. Den primære it-understøttelse her er KMD-Fravær. Derudover anvendes VIRK (dagpengerefusion), Willis (arbejdsskaderefusion), KMD-Akutmodul samt diverse Excel regneark/blanketter. Lønadministration ifm. fratrædelser FORM reference xx KLE reference Udførelse af lønopgaver ifm. Fratrædelser både opsigelser, afsked og skift mellem arbejdssteder. Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS. Derudover anvendes enkelte KMD-CICS systemer. Den primære it-understøttelse her er KMD-OPUS og Captia. Derudover anvendes enkelte KMD-CICS systemer. Lønsupport FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. rådgivning og vejledning om løn eksempelvis til den lønansvarlige i en afdeling eller på en institution. Decentral indberetning sker via KMD Decentral lønstyring. Lønsektionen understøttes via udtræk fra KMD-Cics. Lønstyring FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver i relation til lønbudgettering og lønrapportering. Strand & Donslund A/S Side 26

27 Lønbudgettering udføres i Prisme og i KMD decentral lønstyring. Lønrapporteringen sker via KMD-OPUS, KMD decentral lønstyring, SAS samt det fælleskommunale løndatakontor (FLD). Afstemning og overførsel af lønposter FORM reference xx KLE reference Afstemning af bogføring og lister, håndtering af differencer samt udarbejdelse af regnskabserklæring. Overførsel af lønposter til lønsystem. I forbindelse med afstemning anvendes KMD Opus afstemning e-indkomst, Fejllister og afstemningslister e-indkomst, KMD ONDEmand, E-indkomst, SKAT, AKUT modul KMD CICS I forbindelse med overførsel af lønposter anvendes Prisme (Vej &n Park), Axapta ectrl, Deloitte, Matrix KMD, Vagtplan KMD, Tidsadministration KMD I forbindelse med afstemning anvendes KMD Opus afstemning e-indkomst, Fejllister og afstemningslister e-indkomst, KMD ONDEmand, E-indkomst, SKAT samt diverse Excel regneark. Overførsel af lønposter sker via KMD-ØS Rejser og persontransport Rejsebestilling FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. rejsebestilling herunder forskelligt rejsetilbehør såsom kreditkort, visum og rejseforsikring. Anvender Via Travel.dk. Ikke it-understøttet. Rejseafregning FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. rejseafregning herunder udbetaling af udlæg til medarbejdere, betaling af kreditorer ifm. Rejseafregning og EU-refusion ifm. Råds- og kommissionsrejser. Anvender såvel KMD-Løn som Prisme i dag. Sker enten via KMD-Løn eller KMD-Webbetaling. Strand & Donslund A/S Side 27

28 Transport for offentligt ansatte og folkevalgte FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. kørselsgodtgørelse for offentligt ansatte og folkevalgte herunder kilometergodtgørelse, befordringsgodtgørelse samt ifm. persontransport til brug for offentlige tjenester - herunder taxaordninger etc. Sker enten via KMD-Løn, KMD-Vagtplan eller KMD-Webbetaling Fysiske aktiver og faciliteter Nybyggeri og anlægsprojekter FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. bygge- og anlægsprojekter herunder projektering, prisoverslag, udbud og valg af enterprise og leverandør. Styring af projektering foregår i regneark. Bogføring sker i Prisme. Anlægsmodul i Prisme samt Caretaker vurderes at kunne anvendes til (dele af) opgaven. I forbindelse med prisoverslag anvendes Excel regneark. Der mangler et simuleringsværktøj Køb og salg Kontraktforvaltning, udbud og outsourcing FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. kundekontrakter og leverandørkontrakter - herunder systemaftaler, vedligeholdelsesaftaler og leverandøraftaler. Omfatter også kravspecificering og Service Level Agreement. Ikke it-understøttelse p.t. Køb og salg af fast ejendom FORM reference xx KLE reference , Udførelse af opgaver ifm. køb og salg af ejendomme og jordarealer. Ikke it-understøttelse p.t. Strand & Donslund A/S Side 28

29 Køb og salg af tjenesteydelser FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. køb og salg af tjenesteydelser herunder specifikation af tjenesteydelse, udbud, valg af leverandør, godkendelse af leveret tjenesteydelse samt leverandørbetaling. (eksempler på tjenesteydelser: indkøb af vikarer, leverandører ifm fritvalgsordning på ældreområdet) Prisme projektmodul vurderes at kunne understøtte dele af opgaven. Køb og salg af varer FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. køb og salg af varer herunder udbud, valg af leverandør, varebestilling, varemodtagelse, varekontrol samt leverandørbetaling. Omfatter også salg og genbrug, fx salg af kontorinventar og køretøjer. Delvist understøttet af Rakat. Udbudsvagten.dk anvendes også i forbindelse med dele af opgaven Økonomi Myndighedsbudgettering FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. kommunens budgettering både ud fra en central og en decentral vinkel. Omfatter budgetforudsætninger (eksempelvis prisskøn, lønskøn samt befolknings- og indtægtsprognoser), udarbejdelse af kommunens samlede budget, anlægsbudgetter, lønbudgetter, afdelings- og institutionsbudgetter etc. samt publicering af disse budgetter. Udførelse af kontrol af eksterne budgetter eksempelvis boligselskaber. Understøttes af Prisme Budgetteringsmodul samt af Excel regneark. I forbindelse med lønbudgettering anvendes KMD decentral løn (simulering på lønomkostninger) Strand & Donslund A/S Side 29

30 Økonomisk orientering FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. finansielle orienteringer, økonomiske nøgletal, rammeredegørelser med udgiftspolitiks status for udgiftsudviklingen i det løbende finansår etc. Omfatter ekstern rapportering om regnskabsbogføring eksempelvis for selvejende institutioner. Omfatter desuden økonomiregulativer inkl. kasse- og regnskabsprincipper. Fastlæggelse og registrering af en kontoplan, som understøtter lovgivningens og kommunens krav til økonomisk registrering, styring og rapportering. Udførelse af myndighedsopgaver ifm. produktion og formidling af regnskabet herunder økonomisk årsrapport. Understøttes af Prisme dog er ekstern rapportering af regnskabsbogføring ikke implementeret i Prisme p.t. SAS I forbindelse med økonomiske nøgletal sker der indberetning til Danmarks Statistik m.fl. Finansiel controlling FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. finansiel opfølgning på budgetter inkl. udarbejdelse af finansiel ledelsesinformation. Omfatter også økonomisk rådgivning. Udførelse af revisionsopgaver kommunal revision inkl. revision af itsystemer, der håndterer økonomi. Finansiel opfølgning på budgetter understøttes af Prisme. Finansiel ledelsesinformation understøttes af Prisme og SAS samt i et vist omfang gennem de forskellige fagsystemer. Ikke it-understøttelselse af økonomisk rådgivning p.t. Kreditoradministration FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. kreditoradministration herunder bogføring af faktura og bilag samt afvikling af betalinger. Omfatter også dispositionsbogholderi. Alle elektroniske fakturaer håndteres via Rakat og overføres til Prisme for udbetaling. Øvrige fakturaer håndteres via Prisme. Strand & Donslund A/S Side 30

31 Debitoradministration FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. debitoradministration med registrering af debitorer, debitorkonti, opkrævninger, kontrol af overholdelse af betalingsbetingelser etc. I forhold til betalingskontrol administreres afstemning og bogføring af indkomne betalinger, rykkere, gebyrer, afdragsordninger samt overførsel af restancer til Skat. Omfatter alle former for opkrævninger - både enkeltstående opkrævninger og løbende opkrævninger som eksempelvis institutionsbetalinger. Debitoradministrationen omfatter desuden den mellemkommunale afregning på tværs af afdelinger. Debitoradministration håndteres for alle debitorer vha. debitormodulet i Prisme. Inkasso ift. udestående restancer sender Prisme videre til Skat. Til denne viderestilling anvendes KMD Debitor. Debitorarministration håndteres for hovedparten af debitorer via KMD Grafisk Incasso m. div. underliggende moduler (Debitor, regningsdebitor, cprbetalingskontrol, trækadministration og rekvirent-net). Krav modtages hovedsagelig fra diverse KMD fagsystemer direkte i Grafisk Incasso. Tvangsinddrivelse af restancer sker ved videresendelse af kravet til SKAT via KMD Rekvirent-Net. Debitoradministration af forbrugsafgifter sker i særskilt selskab. Systemunderstøttelse??? Afstemning og omkontering FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. kontoafstemning af statuskonti, bankkonti m.fl. Omfatter omposteringer og afskrivninger. Understøttes af Prisme i samspil med de forskellige fagsystemer. Strand & Donslund A/S Side 31

32 Regnskabsgodkendelse FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. godkendelser af regnskaber og de dertil hørende regnskabserklæringer. Omfatter årsregnskab samt forskellige periodiseringer som kvartals- og månedsregnskaber. Omfatter anlægsregnskaber med bevillingskontrol på anlæg samt tilskudsregnskaber i forhold til eksempelvis foreninger. Herunder også regnskaber for indtægtsdækket virksomhed. Understøttes af Prisme. Økonomisupport FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. rådgivning og vejledning vedrørende økonomiske og regnskabstekniske spørgsmål. Ikke it-understøttelse p.t. Økonomiske autorisationer og bemyndigelser FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. økonomiske autorisationer og bemyndigelser herunder fuldmagtsforhold og anvisningsret. Tildeles på øverste niveau af kommunalbestyrelse/økonomiudvalg og på de øvrige niveauer af nærmeste øverste chef. Kasse og likviditet FORM reference xx KLE reference , Udførelse af opgaver ifm. kasse kontantkasser, forskudskasser, kassekredit og kasserapporter samt likviditet likviditetsoversigt, likviditetstildeling og likviditetskontrol. Omfatter tolvtedelsafregning med udmøntning af bloktilskud fra Indenrigsministeriet samt forskellige obskonti til a-skat afregning, sociale pensioner m.m. Strand & Donslund A/S Side 32

33 Understøttes af Prisme. Netbank løsning ifm. den kommunale omposteringskonto, som staten i praksis har råderet over. Netbank for øvrige konti. Låneadministration FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. lånoptagelse og lånegarantier. Investering FORM reference xx KLE reference Udførelse af opgaver ifm. investeringer herunder administration af obligationer, værdipapirer og indekskontrakter. 3.4 Forretningsbegreber Forretningsprocesserne anvender og understøtter en række forretningsbegreber. Disse begreber modelleres ofte i en sammenhængende begrebsmodel med beskrivelse af de enkelte begreber og relationerne imellem disse. Det har ikke været muligt at etablere en sådan begrebsmodel inden for de afstukne rammer for opgaven her. Arbejdet med forretningsbegreber er afgrænset til nedenstående begrebsliste over væsentlige forretningsbegreber inden for økonomi, løn og personale. Afskrivning Afstemning Aktiver En afskrivning er en regnskabsmæssig postering, som periodisk formindsker den bogførte værdi af anlægsaktiver. Den enkelte regnskabsperiode "belastes" med en del af den forventede værdiforringelse. Ved en afstemning af et regnskab sikrer man sig, at posteringerne på en konto stemmer overens med et eksternt grundlag - oftest et kontoudtog. Afstemningen fører til, at fejl og mangler afsløres og dermed vil kunne korrigeres. Ved kommunens aktiver forstår man alt det, som kommunen har af værdi eksempelvis penge, tilgodehavende og varelager. Strand & Donslund A/S Side 33

34 Basisløn Budget Debet og Kredit Dispositionsregnskab Dobbelt bogholderi Folkevalgte Funktionstillæg Grundløn fastsat på grundlag af anciennitet, uddannelse m.m. Der kan her være tale om løn for en fast periode (eksempelvis som månedsløn) eller det kan være efter en timeløn, dvs. et fast beløb der betales efter hvor lang tid man er på arbejde. Et budget er en liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger). Budgettet fremkommer ved at forudsætninger omkring den økonomiske udvikling sammen med handlingsplaner danner forudsætninger for forventningerne. Efter periodens afslutning kan regnskabet sammenholdes med budgettet ved budgetkontrol. For kommunen udtrykker budgettet bevillingen for den kommende periode. Budgettet udtrykker dermed de maksimale udgifter eller omkostninger. Debet er en regnskabsteknisk betegnelse, som anvendes når en debetkonto tilskrives penge. Ligeledes anvendes kredit for en kreditkonto, der tilskrives penge. Skal man fjerne penge fra en konto, skal man derfor ved en debetkonto kreditere beløbet og ved en kreditkonto debitere beløbet. For at kunne anvende debet og kredit korrekt, skal man vide, hvilke konti der er debetkonti, og hvilke der er kreditkonti. Opgørelse over hvor mange budgetmidler man allerede har disponeret over også selvom man endnu ikke har modtaget regningen. I det dobbelte bogholderi udløser enhver økonomisk transaktion mindst to posteringer i regnskabet en i debet på en konto og en i kredit på en anden konto. Hvis man f.eks. køber en vare kontant og lægger den på lager vil man således debitere lager (tilgang til aktivkonto) og kreditere kasse (afgang fra aktivkonto). I det dobbelte bogholderi er der således en indbygget kontrol i kraft af, at alle debetsaldi skal summere til det samme som alle kreditsaldi. Gør de ikke det, er der fejl i bogholderiet. Omfatter kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre borgere, som er valgt eller udpeget til at deltage i forskellige udvalg m.m. Hvervet kan være aflønnet. Funktionstillæg anvendes til at honorere medarbejderen, der varetager særlige funktioner i sin stilling. Funktionstillæg er knyttet til bestemte arbejdsopgaver, som medarbejderen udfører. Funktionstillæg er typisk tids- eller opgavebegrænset, men kan være varigt, hvis den tillægsgivende funktion er en integreret del af selve stillingsindholdet. Et funktionstillæg kan være et fast månedligt beløb eller kan udbetales for de konkrete timer eller det tidsrum, som funktionen udføres i. Strand & Donslund A/S Side 34

35 Kontoplan Kvalifikationstillæg Løn Løntillæg Organisation Passiver I forbindelse med anlæggelse af regnskabet defineres en kontoplan, som fastlægger hvilke konti der skal anvendes. Den overordnede inddeling vil normalt omfatte: Resultatkonti - her opsamles driften bestående af omsætning og omkostninger. Aktivkonti - her opsamles værdien af det, kommunen ejer eller kontrollerer. Gældskonti - her opsamles værdien af det, kommunen skylder. Hensættelser - værdien af det, kommunen (endnu) ikke skylder, men dog kommer til at betale i fremtiden. Egenkapital - som repræsenterer på én gang det, som er indskudt i kommunen, herunder overskud som ikke er hævet, og forskellen mellem aktiver og gæld (og hensættelser). Inden for de enkelte kategorier vil der derudover være en række supplerende dimensioner, hierarkier etc. Eksempelvis: Stedet udpeger stedet i kommunens organisation Formål udpeger formålet med posteringen (betjening af kundegruppe, vedligehold af bygninger etc.) Kvalifikationstillæg anvendes til at honorere medarbejderen på grundlag af faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse mv. Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel i form af varige tillæg, men kan også aftales som midlertidige tillæg, hvis forholdene taler herfor. Løn er en betaling til en lønmodtager for arbejde. Ved ansættelse i kommunen er det aftalt i henhold til overenskomster, at den samlede løn udgøres af en basisløn, der er afhængig af anciennitet, uddannelse m.m., og af et eventuelt løntillæg. Ud over en basisløn kan der centralt eller lokalt være aftalt forskellige former for løntillæg. De lokale tillægsmuligheder omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangsvederlag. Der er desuden mulighed for resultatløn. Derudover kan der ydes der arbejdstidsbestemte tillæg (natpenge mv.) Organisationen er opbygget af et organisationshierarki for alle organisatoriske enheder i kommunen. Omfatter også tværgående organiseringer som eksempelvis projektorganiseringer. Ved kommunens passiver forstår man alt det, der finansierer aktiverne eksempelvis egenkapital og langvarige lån. Strand & Donslund A/S Side 35

36 Pension Regnskab Personale Resultatløn Resultatopgørelse Revision Vare Økonomi For overenskomstansatte m.fl., der er omfattet af forsikringsmæssige pensionsordninger, indbetales pensionsbidrag af basisløn, henholdsvis den aftalte løn samt af varige og midlertidige tillæg. Regnskab beskæftiger sig med måling og formidling af informationer, som støtter ledere og andre beslutningstagere omkring allokering af ressourcer. Regnskabet baserer sig på kommunens dataopsamling, som helt overvejende sker ved registreringer i form af et dobbelt bogholderi. Man taler om internt regnskab, som anvendes til kommunens interne økonomiske styring, og om eksternt regnskab som omhandler opsamling og formidling af regnskab til eksterne interessenter (eksempelvis staten). Kommunalt ansatte personer ofte inddelt i forskellige personalegrupperinger. Resultatløn tildeles på baggrund af en række på forhånd definerede (kvantitative og kvalitative) resultatmål og udløses, når betingelserne i resultatlønsaftalen er opfyldt. Resultatløn kan aftales for grupper af medarbejdere eller for enkeltpersoner. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den enkelte regnskabsperiode er gået. Resultatet opgøres som forskellen mellem omsætning og omkostninger. Revision er beslægtet med eksternt regnskab, men er dog en adskilt disciplin, som skal sikre, at et aflagt regnskab uden rimelig tvivl kan anses for korrekt. Fysisk vare, ydelse eller omkostning, der sælges eller forbruges i kommunen. Omfatter alle finansielle og økonomiske oplysninger om kommunen såsom regnskaber, økonomiske budgetter, bilag, posteringer, omkostningsfordelinger, likviditetsstyring m.m. Dvs. alle relevante oplysninger til brug for den finansielle styring. Indeholder de nævnte finansielle og økonomiske oplysninger for alle kommunens organisatoriske enheder, fra laveste til højeste niveau, og kan således danne grundlag for regnskab, specifikationer, analyser og budgetopfølgninger på alle niveauer. Strand & Donslund A/S Side 36

37 Mellemkommunal afregning Statslige midler Lån/Anlægslån Fondsmidler Prognoser Refusion Refusionsanmodning Budget og Regnskab Lovmæssige indberetninger Rejseafregning Attester Rekuttering Persondata Personalegocer Lønudbetaling Løndata Pensionsdata Feriedata Kontering Kontering Budget- og regnskabstal 4 It-systemunderstøttelse 4.1 Fremtidigt systemlandskab Nedenfor er på konceptuelt niveau et billede af det fremtidige systemlandskab inden for økonomi, løn og personale i og kommuner. Øvrige kommunale områder er her blot medtaget under overskriften Kommunale fagsystemer. Det grundlæggende fokus er rettet mod tre områder: Ledelsesinformation, Økonomi og Løn og personale. De øvrige områder: Strategi, Organisering og Indkøb er medtaget, fordi disse har en væsentlig betydning for de tre fokusområder. Derudover er de væsentligste integrationer mellem områderne og i forhold til eksterne partnere medtaget i figuren. Kommunale fagsystemer Fagdata Ledelsesinformation KPI Strategi Statslige krav Varekatalog Indkøb Organisationsstruktur Organisering FOBS Løn- og personaledata Organisationsstruktur Økonomi Lønbudget Lønpostering Løn og personale Efterkrav Refusionskrav Figur 3. Fremtidigt konceptuelt systemlandskab. De enkelte områder er beskrevet nedenfor. Under hvert område er de forskellige integrationer til og fra området beskrevet. Strand & Donslund A/S Side 37

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET HVAD VIL VI OPNÅ MED EN NY ØKONOMIMODEL OG HVILKE TILTAG ER NØDVENDIGE? 1. Entydig sammenhæng mellem AU s målsætning, strategi og daglige drift: 2.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug Hvad måles der på? KLKs benchmark-model adskiller sig fra andre modeller ved, at der ikke kun måles

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Alle dokumenter, der hører til en personalesag, skal gemmes på medarbejderens sag i RI Lønservice. Der skal ikke forefindes personalesager i papirform.

Læs mere

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009

ØKONOMI & LØN Dato 19-08-2009 ØKONOMI & LØN Dato 19-08- I Nordfyns Kommune er Økonomi og Løn samlet i en central stabsafdeling, som servicerer internt. Afdelingens opgaver kan beskrives som: styringsmæssige overfor Direktionen serviceopgaver

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte.

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Notat Dato: 31-03-2016 Journalnr.: 15/19526 Norddjurs Kommunes administrative organisation I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Den centrale stabsfunktion betjener

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder

Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder Generelt Om indberetningsmateriale Alle indberetninger skal ske på grundlag af attesteret indberetningsmateriale. Indberetningsmaterialet

Læs mere

Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet

Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet Bilag: Beskrivelse af forretningsgange og kontroller for Lønsystemet 1. Beskrivelse Kommunedataløn har til formål at lette beregningen og udbetalingen af lønninger og tjenestemandspensioner til kommunes

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller HR i et helhedsperspektiv En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller Juni 2011 HR i et helhedsperspektiv Kompetent og effektiv HR forudsætter

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012 ØSC Kundeforum Den 19. juni 2012 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Status for ØSC drift og projekter 3. Justering af opgavesplittet (orientering og drøftelse) 4. Kundetilfredshedsundersøgelse 2012

Læs mere

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Dette oplæg vedrørende den nye fælles økonomifunktion er udarbejdet på baggrund af oplæg fra ekspertgruppen, senere oplæg fra økonomichefen og efterfølgende drøftelse

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

AU Økonomi snitflader

AU Økonomi snitflader AU Økonomi snitflader Udgangspunkt for snitflader mellem AU Økonomi og institutter (og øvrige enheder udenfor AU Administration). 1. Formål Notatet har til formål at afstemme forventningerne til samarbejdet,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn-, personale og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn)

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen

Referencedatamodelprojektet. Overblik over DDV Governance-modellen Referencedatamodelprojektet Overblik over DDV Governance-modellen Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: Overblik over DDV Governance-modellen DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering af det personaleadministrative område på AU.

Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering af det personaleadministrative område på AU. AARHUS UNIVERSITET J.NR. AU- INDSTILLING Møde: Mødedato: Mødested: Den administrative forandringsproces, Styregruppemøde 6. oktober 2009 Emne: Indstilling fra HR-sporets projekt 3 vedrørende: Digitalisering

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere