Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen (O) Jens Andersen (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af rammeaftalen 2011 for socialområdet Tværkommunal Godkendelses- og tilsynsafdeling: Evaluering af aftalen Regnskab Job-Team Regnskab Job-Team Regnskab Stop Ung Opfølgning på budgetaftale Revisionsberetning Sociale, Beskæftigelses- og Sundhedsmæssige områder Institutionsbesøg - Hedebo, Brønderslev Orientering - Åben Lukket sag - Delingsaftale vedrørende kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenters opgaver Lukket sag - Orientering

3 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Godkendelse af rammeaftalen 2011 for socialområdet J.nr.: Resumé: P27/dwsbkvj 10/18540 Åben sag HAR/SS/ØK/BY Byrådet skal inden den 15. oktober 2010 godkende Rammeaftalerne for 2011 på Social- og Specialundervisningsområdet, som er gældende fra 1. januar Rammeaftalerne skal sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så borgere i Region Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for, og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Sagsfremstilling: Rammeaftalerne for 2011 på Social- og Specialundervisningsområdet skal indgås inden den 15. oktober 2010 og har virkning fra 1. januar Rammeaftalerne skal sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så borgere i Region Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for, og dels modtager tilbud af høj faglig kvalitet. Det vil sige, at rammeaftalerne er et værktøj til at sikre en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Derudover skal rammeaftalerne bidrage til, at der sker et smidigt og tillidsfuldt samarbejde kommunerne imellem og mellem kommuner og Region Nordjylland. Rammeaftalerne er således et planlægnings- og udviklingsværktøj til koordinering af udbud og efterspørgsel af pladser, beskrivelse af udviklingstiltag, indhold i de enkelte tilbud, sikring af udnyttelse af de økonomiske ressourcer samt retningslinjer og principper for takstberegning og betalingsmodeller. De to rammeaftaler Der udarbejdes i Region Nordjylland 2 rammeaftaler. Rammeaftalen på det sociale område og rammeaftalen for specialundervisningsområdet. Rammeaftalen på det sociale område regulerer Regionsrådets opgaver og forsyningsforpligtelse på det det sociale område. Aftalen regulerer desuden grundlaget for kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om forpligtelsen i forhold til de tilbud, som den enkelte kommune har overtaget i henhold til Servicelovens 186 og 190 samt Almenboliglovens 185c, hvor tilbuddene indgår i den regionale forsyningsforpligtelse. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet behandles i Børne- og Ungdomsudvalget. Den Regionale Forsyningsforpligtigelse De kommunale tilbud, som er reguleret af rammeaftalen, er de tilbud, hvor kommunerne har overtaget driftsherreopgaven på tidligere amtslige tilbud. For disse tilbud gælder den regionale forsyningsforpligtelse. For kommunerne betyder dette en forpligtelse til at stille pladser til rådighed for borgere fra andre kommuner på disse tilbud. Hvis kommunerne vælger at overtage yderligere tilbud fra Regionen, indgår de pågældende pladser i den regionale forsyningsforpligtelse. I de tilfælde, hvor kommunerne vælger at sammenlægge tilbud under rammeaftalen med andre tilbud, vil det antal pladser, som var rammeaftalepladser, stadig indgå i rammeaftalen. Nye pladser, der oprettes af kommuner eller Region Nordjylland som følge af behov beskrevet i rammeaftalen, vil ligeledes indgå i rammeaftalen og dermed være omfattet af den regionale forsyningsforpligtelse.

4 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 189 Forventninger til efterspørgsel efter pladser og tilbud I de kommunale redegørelser giver kommunerne besked om forventede ændringer i behov for pladser/tilbud. Som driftsherrer giver kommunerne besked om ændringer i indhold og pladser for tilbud under rammeaftalen. Disse to indmeldinger danner baggrund for udarbejdelsen af rammeaftalerne. Socialområdet Kommunerne og Region Nordjylland har i fællesskab formuleret mål og visioner for, hvordan socialområdet skal udformes i Region Nordjylland. Der er formuleret mål og visioner for borgerne, der skal sikre, at borgerne får tilbud af høj faglig kvalitet uanset, om tilbuddet leveres af en kommune eller Region Nordjylland. Der skal tages afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder. Der er ligeledes udarbejdet mål og visioner for bruger- og pårørendeinddragelse samt for den faglige indsats og udvikling. Endelig er der formuleret visioner for det fremtidige samarbejde mellem kommuner og Region Nordjylland. Af rammeaftalen fremgår det, at kommunerne har tilkendegivet et forventet behov for sikrede pladser til domfældte udviklingshæmmede personer, tilbud til sindslidende med stærkt udfordrende adfærd, herunder sindslidende med dom, etablering af enkeltmandsprojekter generelt, tilbud til borgere med autisme, tilpasning til kommunikationsinstitutterne, dog uden forventede økonomiske og indholdsmæssige konsekvenser, at Thisted Krisecenter skrives ud af rammeaftalen som en konsekvens af en meget lav belægning, ligesom Misbrugscentrets opgaver overdrages til kommunerne i løbet af 2011, koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mellem Regionerne har resulteret i forventninger om uændret forbrug. Der er ligeledes indgået aftale om, hvorledes fremtidige behov for akutte sager skal organiseres og håndteres. Der er på målgruppeniveau udpeget hvilke driftsherrer, der har ansvaret for at sikre, akutpladser og eventuelt sikre at akuttilbud iværksættes. Takster Rammeaftalen indeholder specificerede takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for specialrådgivningsydelser. Der er indgået en aftale om takster, hvori der er fastsat principper for omkostningsberegninger og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet, som er omfattet af rammeaftalen. Der er enighed om, at alle udbydere på aftaleområdet anvender det samme regelsæt for omkostningsberegninger og betalingsmodeller. Datagrundlag Kommunerne og Region Nordjylland har derfor indgået aftale om at samarbejde omkring at tilvejebringe fælles datastandarder vedrørende kommunernes forbrug af sociale tilbud, almene ældreboliger og rådgivningsydelser. Data omfatter dels kvantitative oplysninger om forbrug af pladser og dels kvalitative data om tilbuddenes indhold og kvalitet. Formålet er, at det skal være

5 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 190 muligt at sammenligne på tværs af tilbuddene. Kommunerne og Region Nordjylland har indgået aftale om, at der på forvaltningsniveau og i tilknytning til de sociale tilbud og rådgivningstilbud fastholdes og etableres faglige netværk. Netværkene er oprettet i 2007 og er væsentlige elementer i opretholdelse og udvikling af de faglige miljøer, som de sociale tilbud og konsulentfunktionerne er en del af. De faglige netværk blev i 2009 evalueret og Den Administrative Styregruppe har på baggrund af anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende de faglige netværk besluttet at nedlægge tre netværk og revitalisere 8. Derudover er kommunerne og Region Nordjylland enige om at udvide samarbejde omkring dokumentation og faglig udvikling, idet de forpligter sig til at være medlem af foreningen JYFE - Jysk Forsknings- og Evalueringssamarbejde. Endelig er der i rammeaftalen beskrevet en udviklingsplan for Sødisbakke (kapitel 9 vedrørende botilbud med over 100 pladser) samt koordinering af de lands- og landdelsdækkende tilbud. Fokusområder 2011 Kontaktudvalget har blandt andet på baggrund af de kommunale tilbagemeldinger og anbefalinger fra Den Administrative Styregruppe besluttet at anbefale nedenstående fokusområder for 2011 inden for socialområdet: Udfordringer på det specialiserede område med hensyn til den økonomiske situation i relation til tilbuddenes serviceniveau - faglighed, krav til niveau m.v. Sindslidende med dom eller med andre udfordrende problemstillinger. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender rammeaftalen 2011 for socialområdet, taksaftale 2011 og vejledning til tillægsydelser. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Takstaftale 2011 Udkast til rammeaftale social Vejledning - tillægsydelser Mail vedrørende ny lovgivning og betalingskommunerettigheder/leverandørforpligtelser

6 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Tværkommunal Godkendelses- og tilsynsafdeling: Evaluering af aftalen J.nr.: Resumé: G01/dwbkes 08/10473 Åben sag SS Samarbejdsaftalen mellem Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner med Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling er gennemgået og evalueret af fagdirektørerne for de 3 kommuner. Baggrunden for en evaluering af samarbejdsaftalen er, at der er ændret en række forudsætninger, som normeringen i samarbejdsaftalen bygger på. Den evaluerede samarbejdsaftale skal godkendes. Sagsfremstilling: Forudsætningerne omkring Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) for Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner er ændret siden indgåelse af aftalen i GOT s oprindelige normering bygger på, at der skal gennemføres 281 tilsynsbesøg i de 3 kommuner, men der er behov for flere tilsynsbesøg. Det skyldes, at der siden 2008 er blevet godkendt en række private opholdssteder og botilbud, ligesom der er kommet flere kommunale tilbud. Med uændret serviceniveau er der i 2010 behov for at gennemføre 317 tilsynsbesøg og i 2011 vil behovet være 332 tilsynsbesøg. Herudover behandler GOT flere magtindberetninger, nye opgaver, ligesom godkendelsesforløbene kræver flere ressourcer end forudset i samarbejdsaftalen. Endvidere kan der konstateres en venteliste på ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder og botilbud. En stigende ventetid på p.t. 1-½ år. Udgangspunktet for evalueringen har fra de 3 kommuners side været ændret serviceniveau, således at GOT - uden tilførsel af flere ressourcer - kan håndtere de ændrede forudsætninger. Serviceniveau i dag: Det er politisk bestemt i de 3 kommuner, at GOT årligt skal gennemføre 5 tilsynsbesøg på private opholdssteder, 4 besøg på private botilbud, 2 besøg på private dagtilbud, 1 besøg på kostog efterskoler samt 2 besøg på kommunale dag- og døgntilbud. Forslag til nyt serviceniveau: 2010: I 2010 er der med nuværende serviceniveau behov for 317 tilsynsbesøg, men normeringen tilsiger alene 281 tilsynsbesøg og 4 godkendelsesforløb. Med det nye udgiftsneutrale forslag kan der gennemføres 6 godkendelsesforløb (påbegyndes, måske ikke afsluttes) og 269 tilsynsbesøg i Der skal således findes 48 tilbud, som får et tilsynsbesøg mindre. GOT anbefaler, at de 48 tilbud skal findes blandt kommunale tilbud, der således kun får 1 tilsynsbesøg i Fordeling af reduktionen fremgår af bilag.

7 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side : I 2011 er der med nuværende serviceniveau behov for 332 tilsynsbesøg, men normeringen tilsiger alene 281 tilsynsbesøg og 4 godkendelsesforløb. Med det nye udgiftsneutrale forslag kan gennemføres 8 godkendelsesforløb, 1 temaarrangement for kommunale tilbud og 249 tilsynsbesøg. Der skal således findes 83 kommunale tilbud, som alene skal have 1 tilsynsbesøg. Fordeling af reduktionen fremgår af bilag. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at det økonomiske serviceniveau fastholdes og at reduktion i tilsynsbesøg godkendes, som foreslået. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Fagenhedens forslag godkendt. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Evaluering af samarbejdsaftale Kompetenceaftaler med GOT LUKKET. Beslutningsreferat fra direktørmøde Skrivelse og notat fra GOT

8 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Regnskab Job-Team J.nr.: Resumé: S55/dwsbll 10/20260 Åben sag SS Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender Regnskab 2008 for Job-Team til godkendelse. Sagsfremstilling: Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab for Ella og Møller Sørig s Fonds dagbeskæftigelse Job-Team. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Regnskabet er aflagt før der i 2010 er opnået enighed om en fremtidig opdeling af aktiviteterne. Regnskab 2008 Regnskab 2007 Indtægter Personale Øvrige udgifter Skar Resultat Der er et overskud på kr. efter skat og pr. 31. december 2008 en positiv egenkapital på kr. Der er ikke for regnskabsåret 2008 sket en egentlig opdeling i dagbeskæftigelsen Job-Team. Derfor henholder GOT sig til, at den statsautoriserede revisor afgiver påtegning uden hverken forbehold eller supplerende kommentarer. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at overskuddet på kr. overføres til egenkapitalen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Godkendt under forudsætning af, at kommunen modtager et underskrevet regnskab. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Ella og Møller Sørigs Fond - Regnskab 2008 JobTeam Regnskab 2008

9 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Regnskab Job-Team J.nr.: S55/dwsbll 10/20262 Åben sag SS Sagsfremstilling: Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab for Ella og Møller Sørig s Fonds dagbeskæftigelse Job-Team. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Regnskabet afspejler arbejdet med den økonomiske opdeling af fondens aktiviteter. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Job-Team Øvrige aktiviteter Fonden i alt Indtægter Personale Ejendom Øvrige udgifter Tilsyn Resultat Der er et underskud på kr. og pr. 31. december 2009 en negativ egenkapital på kr. Samlet har Ella og Møller Sørig s Fond et underskud i 2009 på kr. og en egenkapital pr. 31. december 2009 på kr. Fra 2010 foreligger der godkendte budgettal. GOT opfordrer til, at regnskabsaflæggelsen sammenholdes med disse. Ligeledes opfordrer GOT til, at der foretages uanmeldt kasseftersyn. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at underskuddet på kr. overføres til egenkapitalen. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Godkendt under forudsætning af, dels at kommunen modtager et underskrevet regnskab, dels at kommunen modtager en tilbagemelding på, hvordan fonden vil efterkomme GOT s anbefalinger. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Ella og Møller Sørigs Fond - Regnskab 2009 Ella og Møller Sørigs Fond - Internt regnskab 2009

10 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 195 Ella og Møller Sørigs Fond - Revisionsprotokol 2009 JobTeam Regnskab 2009

11 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Regnskab Stop Ung J.nr.: S55/dwsbhsj 10/19851 Åben sag SS Sagsfremstilling: Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT) fremsender regnskab 2009 for botilbuddet Stop Ung i Flauenskjold. Gennemgangen har givet anledning til nedenstående bemærkninger. Regnskabets hovedtal fremgår af nedenstående: Regnskab Budget Forskel Forskel i % Indtægter ,0 Personale ,0 Ejendom ,4 Øvrige udgifter ,8 Tilsyn Resultat ,9 Der er et underskud på kr. og pr. 31. december 2009 en negativ egenkapital på kr. GOT har følgende forbehold til regnskabet: Regnskabet skal opstilles så det kan sammenholdes med det godkendte budget. Der skal afgives forklaring på væsentlige afvigelser mellem det godkendte budget og regnskabet. Der skal indsendes oplysninger om personalet i året, indeholdende navn, stillingskategori, forbrugt normering, lønudgift og eventuel pension. Alle poster vedrørende året skal opføres, dermed også opkrævning af tilsynsbetaling, som kom Stop Ung til kendskab i januar Der skal indsendes anlægskartotek. Der skal indsendes opgørelse over opholdsbetaling, opgjort pr. beboer. Revisor skal gennemføre uanmeldt beholdningseftersyn, hvilket ikke fremgår er sket. GOT opfordrer til, at ovenstående bemærkninger samt regnskabsvejledning får større bevågenhed i forhold til kommende regnskabsaflæggelser.

12 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side 197 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at underskuddet overføres til egenkapitalen, og at de overordnede forklaringer om, at der generelt er budgetafvigelse som følge af underbelægning og opstartsomkostninger, tages til efterretning. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Udsættes. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Årsrapport 2009 Protokollat 2009 Udkast til godkendelse - Regnskab 2009

13 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Opfølgning på budgetaftale 2011 J.nr.: Resumé: Ø02/dwokhoc 10/10451 Åben sag SS Der ønskes en generel drøftelse vedrørende budgetaftale 2011 for udvalgets område. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Budgetaftalen blev drøftet. Karl Emil Nielsen var fraværende.

14 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Revisionsberetning Sociale, Beskæftigelses- og Sundhedsmæssige områder J.nr.: Resumé: K01/dwsbhak 10/18466 Åben sag SS/ØK/BY Ernst og Young har den 15. august 2010 afsluttet revisionen af kommunens regnskab 2009 vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra staten. Revisionen vurderer samlet set, at sagsbehandlingen og den daglige administration på disse områder, i Brønderslev Kommune har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Gennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger som tilsynsmyndigheden skal træfffe afgørelse om. Sagsfremstilling: Revisionen har udover den del der hører under Beskæftigelsesudvalgets område, foretaget en såkaldt temarevision. Temarevisionen for 2009 har været afgrænset til følgende lovområder indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område: Boligstøtte Folkepension Førtidspension Det vurderes på grundlag af temarevisionen, at kommunens procedurer og sagsgange i forhold til udbetaling af sociale ydelser fungerer på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Det vurderes dog tillige, at en fremtidig kontrolenhed vil kunne sætte fokus på at få opbygget og organiseret et hensigtsmæssigt kontrolmiljø, så en fremtidig afdækning/sporing af misbrug kan komme op på niveau med de omkringliggende kommuner. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager beretning nr. 7 til efterretning for den del, der vedrører udvalgets område. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Beretning nr. 7 - regnskabsår 2009

15 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Institutionsbesøg - Hedebo, Brønderslev J.nr.: /dwsbhsj Åben sag SS Resumé: Kl Institutionsbesøg på Hedebo (inkl. frokost). Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Besøg gennemført. Karl Emil Nielsen var fraværende.

16 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Orientering - Åben J.nr.: Resumé: I06/dwsbhsj 10/4529 Åben sag SS Orientering om: 1. Høringssvar Gaia - budget Høringssvar Møllehuset - budget Orientering om KEK-projektet Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. september 2010: Ad 1 og 2. Til efterretning. Ad 3. Til efterretning. 4. Thomas Krog har haft møde med den lokale afdeling af Dansk Blindesamfund vedr. brug af blindekonsulenter. 5. Udvalget ønsker en oversigt over unge, som kan forventes at skulle gribes på voksenområdet. Oversigten ønskes for aldersgruppen år. 6. Henvendelse vedr. hjemmebesøg blev drøftet. Bilag blev udleveret på mødet. Karl Emil Nielsen var fraværende. Bilag: Budget svar fra Gaia Budget svar fra Møllehuset m.fl. Hjemmedage

17 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Lukket sag - Delingsaftale vedrørende kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenters opgaver

18 Social- og Sundhedsudvalget, den 29. september 2010 Side Lukket sag - Orientering

Børne- og Skoleudvalget. Referat

Børne- og Skoleudvalget. Referat Børne- og Skoleudvalget Referat Dato: 05. oktober 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. oktober 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:40 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. juni 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:30-15:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2009

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2009 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2009 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2010

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2010 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. marts 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:00-9:25 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. maj 2011 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:30 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Rammeaftale Socialområdet 2008

Rammeaftale Socialområdet 2008 Rammeaftale Socialområdet 2008 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN... 9 2.3 SÆRLIGT VEDRØRENDE

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. april 2010 Lokale: Cassiopeia, Dronninglund Tidspunkt: Kl. 8:30-16:25 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2008 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:45 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft (V) Asta

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. december 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-14:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning 2009

Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale for specialundervisning 2009 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN-----------------------------------------------------------------------

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2010

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2010 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2010 INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 6 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 9 2.1 LOVGRUNDLAG... 9 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN... 10 2.2.1

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 25.09.2012 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 25.09.2012 Punkter på åbent møde: 86. Orientering vedrørende tilsyn på de private

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2009

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2009 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale for specialundervisning 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 6 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 9

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Årsrapport 2014 fra Netværket for Økonomi

Årsrapport 2014 fra Netværket for Økonomi Årsrapport 2014 fra Netværket for Økonomi www.rs17.dk Baggrund: Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en række permanente netværksgrupper, 1) Børn og Unge, 2) Voksne handicappede,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse...2. Forord...4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5

Indholdsfortegnelse...2. Forord...4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5 Rammeaftale 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5 Kapitel 2. Baggrund for rammeaftalen...7 2.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2009...8

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:40 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere