Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v."

Transkript

1 BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1178 af 08/10/2015 Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 484 af 9. juni 2004 og lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for byggeri omfattet af lov om statens byggevirksomhed. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse for byggeri, der helt eller delvist finansieres ved lån eller tilskud fra staten, når lånet eller tilskuddet udgør mindst 50 pct. af byggeomkostningerne. Det samme gælder byggeri til institutioner, hvis drift helt eller delvist betales af staten, når det samlede tilskud udgør mindst 50 pct. 2. Kapitel 2 om nøgletal for rådgivere gælder, hvis det samlede anslåede honorar til rådgivning ekskl. moms medfører annonceringspligt efter tilbudsloven eller udbudspligt efter udbudsdirektivet. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der kun afleveres nøgletal fra tilbudsgivere for tidligere gennemførte evalueringer til brug for udvælgelse efter 6, hvis det konkrete anslåede rådgiverhonorar overstiger kr. ekskl. moms. Stk. 3. Uanset stk. 1 skal der kun indsamles oplysninger fra rådgiveren til beregning af nøgletal efter 7 og 8, hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger kr. ekskl. moms. 3. Kapitel 3 om nøgletal for entreprenører gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der kun afleveres nøgletal fra tilbudsgivere for tidligere gennemførte evalueringer til brug for udvælgelse efter 9, hvis den konkrete anslåede entreprisesum overstiger 1,5 mio. kr. ekskl. moms. Stk. 3. Uanset stk. 1 skal der kun indsamles oplysninger fra entreprenøren til beregning af nøgletal efter 10 og 11, hvis den konkrete entreprisesum overstiger kr. ekskl. moms. 4. Kapitel 4 om nøgletal for bygherrer gælder, hvis byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der ikke indsamles oplysninger til beregning af nøgletal om bestillertilfredshed, jf. bilag 5, når der er sammenfald mellem bestiller og bygherre. Stk. 3. Uanset stk. 1 skal oplysninger til beregning af nøgletal om forventet energiforbrug, jf. bilag 5, alene indsamles ved nybyggeri. Definitioner 5. Ved nøgletal forstås i denne bekendtgørelse de oplysninger, der fremgår af bilag 1, og som er indsamlet efter 7 og 8, de oplysninger, der fremgår af bilag 3, og som er indsamlet efter 10 og 11, og de oplysninger, der fremgår af bilag 5, og som er indsamlet efter 13. 1

2 Stk. 2. Ved rådgiver forstås den arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed, eller lignende, som bygherren har indgået aftale med om udførelse af en rådgivningsopgave om projektering, byggeledelse eller fagtilsyn i tilknytning til byggeri. Stk. 3. Ved entreprenør forstås den udførende virksomhed, som bygherren har indgået aftale med om udførelse af en entrepriseopgave i tilknytning til byggeri. Stk. 4. Ved evaluator forstås en privat virksomhed eller anden privat, juridisk person, der beregner nøgletal, og som er uafhængig af personlige eller økonomiske interesser i den virksomhed og i den sag, oplysningerne vedrører. Stk. 5. Ved bestiller forstås den institution, som den statslige bygherre udfører opgaven for. Kapitel 2 Nøgletal for rådgivere Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse 6. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en rådgivningsopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte evalueringer. Stk. 2. Nøgletal skal omfatte oplysninger vedrørende kundetilfredshed, jf. bilag 1. Nøgletal kan tilvejebringes efter bilag 1 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelsen tillige forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst tre tidligere gennemførte evalueringer, desuden afleverer et vægtet gennemsnit for nøgletallene samt oplysninger om det samlede antal evalueringer. Hvis tilbudsgiver deltager i et byggeprojekt, hvor tilbudsgiver skal evalueres to gange, jf. 8, stk. 2, kan tilbudsgiver aflevere et vægtet gennemsnit for nøgletallene til brug for udvælgelsen, hvori også indgår de af nøgletallene for den konkrete rådgivningsopgave, der er beregnet efter den første evaluering, indtil alle nøgletallene er beregnet efter den anden evaluering. Stk. 4. Ved beregning af de vægtede gennemsnit for nøgletallene, jf. bilag 1, vægtes nøgletallene med honorarerne for de evaluerede rådgivningsopgaver. Stk. 5. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange, at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart. Stk. 6. Nøgletal og øvrige oplysninger til brug for udvælgelsen må højst være tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse. Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal 7. Bygherren skal i annonceringen efter tilbudsgivere eller i udbudsmaterialet forlange, at rådgiveren ved opgavens påbegyndelse afleverer oplysninger, som nævnt i bilag 2, til evaluator. 8. Bygherren skal i forbindelse med den konkrete rådgivningsopgave aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletallene om kundetilfredshed, jf. bilag 1, til den evaluator, som rådgiveren har valgt efter 14, stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysninger på op til to forskellige tidspunkter afhængig af, hvilke faser af byggeprojektet rådgiveren deltager i. Der kan evalueres inden påbegyndelse af byggeriet, under byggeriets udførelse og efter byggeriets aflevering frem til 1-års eftersyn, dog senest i forbindelse med rådgivningsopgavens afslutning. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt digitalt spørgeskema, som fremsendes af evaluator til bygherren. Stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysninger, når den væsentligste del af den konkrete rådgivnings-opgave skønnes afsluttet. Hvis en rådgiver deltager i byggeprojektet på tværs af de faser, der er nævnt i stk. 1, 3. pkt., skal bygherren aflevere oplysninger på de to tidspunkter i byggeprojektet, hvor væsentlige dele af 2

3 den konkrete rådgivningsopgave skønnes afsluttet, dog skal der kun afleveres oplysninger én gang pr. fase. Stk. 3. Evaluator registrerer oplysningerne efter stk. 1. Hvis bygherren har afleveret oplysninger på to tidspunkter i byggeprojektet, og oplysningerne vedrører beregningen af det samme nøgletal, vægtes oplysningerne ligeligt, og evaluator registrerer dette gennemsnit. Stk. 4. Evaluator overfører digitalt oplysningerne, som nævnt i stk. 1 til Erhvervs- og Byggestyrelsen, snarest muligt. Kapitel 3 Nøgletal for entreprenører Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse 9. Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte evalueringer. Bygherren kan derudover vælge at efterspørge oplysninger brugt ved beregning af nøgletal om kundetilfredshed. Stk. 2. Nøgletal skal omfatte oplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejds-ulykker og kundetilfredshed, jf. bilag 3. Nøgletal kan tilvejebringes efter bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Stk. 3. Bygherren skal til brug for udvælgelsen tillige forlange, at tilbudsgivere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst tre tidligere gennemførte evalueringer, desuden afleverer et vægtet gennemsnit for nøgletallene samt oplysninger om det samlede antal evalueringer, heraf antal evalueringer, der helt eller delvist er afbrudt på grund af uenighed om et eller flere nøgletal. Ved helt eller delvist afbrudte evalueringer skal tilbudsgiver aflevere oplysning om bygherrens navn, byggeprojektets navn og om den entreprisetype, som tilbudsgiver har haft aftale om at udføre. Ved delvist afbrudte evalueringer afleveres tillige oplysning om uenighedens genstand. Stk. 4. Ved beregning af de vægtede gennemsnit for nøgletallene, jf. bilag 3, vægtes nøgletallene med de evaluerede entrepriseopgavers entreprisesummer. Stk. 5. Bygherren skal sikre ligebehandling af samtlige potentielle tilbudsgivere, herunder forlange, at tilbudsgivere, som ikke er i besiddelse af nøgletal, skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart. Stk. 6. Nøgletal og øvrige oplysninger til brug for udvælgelsen må højst være tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse. Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal 10. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren før påbegyndelse af byggeriet afleverer oplysninger, som nævnt i bilag 4, til evaluator. 11. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren i forbindelse med aflevering af den konkrete entrepriseopgave medvirker til at aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal, jf. bilag 3. Stk. 2. Bygherren skal i forbindelse med aflevering af den konkrete entrepriseopgave digitalt aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal, jf. bilag 3, til den evaluator, som entreprenøren har valgt, jf. 14, stk. 2. Bygherren skal aflevere oplysningerne på et særligt digitalt spørgeskema, som fremsendes af evaluator til bygherren. Stk. 3. Evaluator registrerer oplysninger efter stk. 1 og 2 og forelægger de registrerede oplysninger, som er afleveret af bygherren, for entreprenøren til udtalelse snarest muligt efter entreprisens gennemførelse. Hvis entreprenøren har indsigelser til de forelagte oplysninger, skal evaluator registrere dette. 3

4 Stk. 4. Bygherren og entreprenøren kan anmode evaluator om at iværksætte en høring af bygherren og entreprenøren om de oplysninger, der er gjort indsigelser imod, med henblik på at opnå enighed mellem parterne. Stk. 5. Bygherren skal i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren i forbindelse med aflevering afleverer de nøgletal til bygherren, der er beregnet i forbindelse med gennemførelsen af byggeriet, jf. bilag 3. Stk. 6. Evaluator overfører digitalt oplysningerne, som nævnt i stk. 2, til Erhvervs- og Byggestyrelsen snarest muligt efter evalueringens gennemførelse. Hvis bygherren eller entreprenøren har indsigelser til oplysningerne, og der ikke er opnået enighed gennem høringen, afbrydes evalueringen, og evaluator skal i stedet overføre oplysningerne om dette. Kapitel 4 Nøgletal for bygherrer 12. Bygherren skal for hvert byggeprojekt have beregnet nøgletal, jf. bilag 5. Nøgletallene skal suppleres med oplysninger om, hvorvidt de evaluerede entreprenørers evalueringer er helt eller delvist afbrudt af entreprenøren på grund af uenighed om et eller flere nøgletal. Ved delvist afbrudte evalueringer afleveres tillige oplysning om uenighedens genstand. Nøgletallene skal desuden suppleres med oplysninger om pris pr. m 2. Stk. 2. Bygherren, som har gennemført tre evalueringer, skal tillige have beregnet et vægtet gennemsnit af samtlige evaluerede sager. Det vægtede gennemsnit skal suppleres med oplysninger om det samlede antal evalueringer, heraf antal entreprenørevalueringer, der er helt eller delvist afbrudt af entreprenøren på grund af uenighed om et eller flere nøgletal. Ved delvist afbrudte evalueringer afleveres tillige oplysning om uenighedens genstand. Stk. 3. Ved beregning af de vægtede gennemsnit for nøgletallene, jf. bilag 5, vægtes nøgletallene om pris, tid og bestillertilfredshed med den samlede projektsum. Mangler og arbejdsulykker vægtes med entreprisesummerne for de evaluerede entrepriser. Energiforbruget vægtes med arealet. Stk. 4. Nøgletal og andre oplysninger til brug for beregning af det vægtede gennemsnit må højst være tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse. Indsamling af oplysninger til beregning af nøgletal 13. Bygherren skal i forbindelse med kontraktindgåelse med projekterende rådgiver aflevere oplysninger, som nævnt i bilag 6 til den evaluator, som bygherren har valgt, jf. 14, stk. 2. Stk. 2. Bygherren skal sikre, at oplysninger til brug for beregning af nøgletal, som nævnt i bilag 5, digitalt afleveres til evaluator i forbindelse med bestillers ibrugtagning af det konkrete projekt. Har entreprenøren helt eller delvist afbrudt en evaluering, afleverer bygherren tillige oplysninger om dette til evaluator. Evaluator forelægger de registrerede oplysninger om planlagt og faktisk ibrugtagning for bestiller til udtalelse. Stk. 3. Evaluator overfører digitalt oplysningerne, som nævnt i stk. 1 og 2, til Erhvervs- og Byggestyrelsen snarest muligt. Kapitel 5 Fællesbestemmelser om beregning, offentliggørelse og dokumentation 14. Bygherren skal i annonceringen efter tilbudsgivere eller i udbudsmaterialet forlange, at nøgletal samt vægtet gennemsnit for de enkelte nøgletal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, er beregnet af en evaluator, og at tilsvarende oplysninger fra tilbudsgivere, der ikke er i besiddelse af nøgletal, er attesteret af en uvildig tredjepart. Stk. 2. Rådgiveren og entreprenøren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af aftale med bygherren og giver bygherren meddelelse herom snarest muligt. Bygherren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af aftale med projekterende rådgiver. 4

5 15. Bygherren skal stille krav til rådgivere og entreprenører om, at nøgletal, der er indsamlet for opgaver udbudt efter den 1. maj 2008, kan overføres til og offentliggøres af Erhvervs- og Byggestyrelsen på Stk. 2. Nøgletallene suppleres for rådgiver med oplysninger om virksomhedens navn, byggeriets anvendelse, projektpris, rådgivningstype og året for evalueringens gennemførelse og for entreprenører med oplysninger om virksomhedens navn, projekttype, projektpris, entrepriseform og året for evalueringens gennemførelse. Ved helt eller delvis afbrudte entreprenørevalueringer offentliggøres oplysninger om dette. Ved delvist afbrudte evalueringer offentliggøres tillige oplysninger om uenighedens genstand. Stk. 3. Bygherrens nøgletal og vægtede gennemsnit med supplerende oplysninger om afbrydelser offentliggøres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Stk. 4. Evaluator overfører digitalt oplysningerne som nævnt i stk. 1-3 til Erhvervs- og Byggestyrelsen snarest muligt. Stk. 5. Nøgletal og andre oplysninger, der er mere end tre år gamle i forhold til evalueringens gennemførelse, offentliggøres ikke. 16. Bygherren skal på anmodning inden for 4 uger dokumentere over for Erhvervs- og Byggestyrelsen, at bygherren har stillet krav om nøgletal og give oplysninger om anvendelsen af disse. Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan udpege en gennemført evaluering efter kapitel 4 til stikprøvekontrol. Kapitel 6 Ikrafttræden 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010 og gælder for byggeri, der udbydes efter 1. januar Stk. 2. 8, stk. 4, og 15, stk. 4 gælder, når der er evalueret 100 konkrete rådgivningsopgaver efter bekendtgørelsen og tidligere bekendtgørelser om nøgletal for statsbyggerier m.v., og har virkning også for allerede evaluerede rådgivningsopgaver efter denne bekendtgørelse. Tilsvarende gælder 11, stk. 6, og 15, stk. 4, når der er evalueret 100 konkrete entrepriseopgaver efter denne bekendtgørelse og tidligere bekendtgørelser om nøgletal for statsbyggerier m.v. og har virkning også for allerede evaluerede entrepriseopgaver efter denne bekendtgørelse. Erhvervs- og Byggestyrelsen giver de valgte evaluatorer meddelelse, når de nævnte antal evalueringer er opnået. Bygherrenøgletal offentliggøres fra det tidspunkt, hvor entreprenørnøgletallene offentliggøres. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 241 af 11. april 2008 om nøgletal for statsbyggerier m.v. ophæves med virkning fra den 1. januar Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 16. december 2009 FINN LAURITZEN / Lasse Sundahl 5

6 Definitioner af nøgletal for rådgivere, jf. 5, stk. 1. Bilag 1 De nedenstående definitioner er identiske med definitionerne i bilag 1 i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Kundetilfredshed Nøgletal om bygherrens tilfredshed med rådgivningsopgaven udgøres af en række spørgsmål (1-13), hvor bygherren skal angive både sin vurdering af rådgiverens præstation i forbindelse med løsningen af den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurderingen af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation, henholdsvis største betydning. Vurderer bygherren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Nøgletallene udgøres herudover af spørgsmål om bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven (nr. 14), samt om bygherren vil benytte rådgiveren igen (nr. 15), ligeledes på en skala fra 1 til 5. Vurderer bygherren, at spørgsmålet ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Ved spørgsmål 14 og 15 angives ikke betydning. Bygherrens vurdering af rådgiverens præstation og betydning af delopgaverne: 1) Evne til at opstille realistiske budgetter. 2) Evne til at opstille realistiske tidsplaner. 3) Evne til at anskueliggøre sine forslag. 4) Evne til at føre en konstruktiv dialog. 5) Bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører. 6) Bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning. 7) Bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning. 8) Bidrag til at opnå et godt indeklima. 9) Bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi. 10) Bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning. 11) Evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet. 12) Håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet. 13) Bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. Samlet tilfredshed: 14) Angivelse af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven. Kundeloyalitet: 15) Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt. 16) Bygherren vil endvidere kunne komme med øvrige kommentarer. 6

7 Indsamling af nøgletalsoplysninger for rådgivere, jf. 7. Bilag 2 Stamdata 1) Rådgivers CVR-nummer. 2) Byggeriets/Projektets navn. 3) Ejendomsnummer. 4) Kundens/Bygherrens CVR-nummer. 5) Byggeriets anvendelse. 6) Opgavetype (nybyggeri eller tilbygning, ombygning, renovering). 7) Særlige forhold. 8) Milepælsdatoer. 9) Start- og slutdatoer. 10) Projektpris og størrelse. 11) Rådgiverhonorar. Datoer og økonomi Rådgivningens karakter 12) Rådgivningstype (hvis ingeniørrådgivning er ydet, angives typen). 13) Rådgivningsaftale (totalrådgivning eller delt rådgivning). 14) Partnering. 15) Projekteringsledelse. 16) Byggeledelse. 17) Fagtilsyn. 7

8 Definitioner af nøgletal for entreprenører, jf. 5, stk. 1. Bilag 3 De nedenstående definitioner er identiske med definitionerne i bilag 3 i bekendtgørelse om nøgletal for almene byggerier m.v. Selve nøgletallene er markeret med *. Overholdelse af tidsfrister * Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser, jf. nedenfor. Udførelsestiden defineres som perioden fra opstart af arbejdet på byggepladsen til den faktiske aflevering. Indgår entreprisen i en samlet afleveringsforretning, er det dog til færdiggørelsen af entreprisen. Ved tidsfristforlængelser forstås antallet af arbejdsdage, som entreprenøren har fået godkendt som tidsfristforlængelser, uanset årsagen til tidsfristforlængelsen. Nøgletallet kan ikke antage værdier under 100 pct. Mangler * Antal mangler indført i afleveringsprotokollen klassificeret efter alvor. Mangler opgøres som antallet af konkrete mangler og ikke som typer af mangler. Går samme type af mangel igen på flere bygningsdele, tælles denne type af mangel som antallet af bygningsdele, hvor manglen er konstateret. Mangler opgøres som antal mangler sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. million kr. og klassificeres som: 1) Kosmetiske mangler: Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning, dvs. helt uden eller uden nævneværdig indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke. 2) Mindre alvorlige mangler: Mangler med mindre byggeteknisk betydning, dvs. uden nævneværdig eller med mindre indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres. 3) Alvorlige og kritiske mangler: Mangler med nogen eller stor byggeteknisk betydning, dvs. med indflydelse på bygningsdelens konstruktion eller funktion. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres. 4) Forhold, der skal undersøges nærmere. * Økonomisk værdiansættelse af mangler. Udbedring af mangler målt ved den skønsmæssige, økonomiske værdiansættelse af manglerne fastsat i forbindelse med aflevering sat i forhold til entreprisesummen. * Manglers betydning for ibrugtagningen. Nøgletallet udgøres af bygherrens svar på følgende spørgsmål: 1) Har der for entreprisen været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet? Arbejdsulykker * Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen opgjort pr. milliard kr. Arbejdsulykker defineres som»pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade«. Der skal medtages hændelser, som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Der medtages kun ikke personhenførbare oplysninger om antal arbejdsulykker. 8

9 Kundetilfredshed * Bygherrens tilfredshed med byggeprocessen. Nøgletal om bygherrens (bygherrerådgiverens) tilfredshed med entrepriseopgaven beregnes på baggrund af 8 spørgsmål, hvor bygherren skal angive både sin vurdering af præstation for den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bygherren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Nøgletallet beregnes som et gennemsnit af bygherrens (bygherrerådgiverens) angivne vurdering med de 8 delopgaver vægtet med den betydning, som delopgaven er tillagt. 1) Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. 2) Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer. 3) Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden. 4) Entreprenørens evne til indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 5) Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner. 6) Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 7) Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 8) Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. * Kundeloyalitet Nøgletal om kundeloyalitet udgøres af bygherrens svar på følgende spørgsmål: 1) Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt? Bygherren skal angive sin vurdering på en skala fra 1 til 5, men ved besvarelse af dette spørgsmål angives ikke betydning. Vurderer bygherren, at spørgsmålet ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. 9

10 Indsamling af nøgletalsoplysninger for entreprenører, jf. 10. Bilag 4 1) Entreprisetype. 2) Opgavetype. 3) Virksomhedstype. 4) CVR-nummer. 5) Kontaktperson, navn. 6) Kontaktperson, telefonnummer. 7) Kontaktperson, adresse. 8) Forventet påbegyndelsesdato. 9) Forventet afleveringsdato. 10) Forventet entreprisesum. Stamdata 10

11 Selve nøgletallene er markeret med *. Definitioner af nøgletal for bygherrer, jf. 5, stk. 1 Bilag 5 Pris * Relativ afvigelse mellem forventet og realiseret projektpris. Projektets pris, defineres eksklusiv grundkøb, moms og finansieringsomkostninger. Skatter og afgifter, som bygherren betaler direkte til eksterne myndigheder, medregnes ikke. Der medregnes udgifter til eventuel nedrivning af eksisterende konstruktioner samt byggemodning, hvis disse arbejder udføres i sammenhæng med de øvrige byggeentrepriser. Bygherreleverancer af materialer og materiel medregnes. Er den endelige projektpris ikke opgjort senest et år efter aflevering, skal bygherren anvende en estimeret projektpris. Når den endelige pris foreligger, skal bygherren efterfølgende have opdateret nøgletallet. * Ændringer i bygherrens omkostninger til projektet fordelt efter årsag. Årsager til ændringer i omkostninger til projekter kategoriseres efter: 1) Ændringer i projektpris pga. sene ændringer i projektets udformning og funktion. 2) Ændringer pga. manglende behovsafklaring. 3) Ændringer i projektpris pga. forhold vedrørende rådgiveren. 4) Ændringer i projektpris pga. forhold vedrørende entreprenøren. 5) Ændringer pga. myndighedskrav/behandling. 6) Uforudseelige konjunkturbestemte udgifter. 7) Uforudseelige tekniske forhold. Tid * Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk projektperiode. Projektperioden defineres som perioden fra påbegyndelse af hovedprojekteringen til ibrugtagning af byggeriet. * Ændringer i bygherrens tidsplan for projektet fordelt efter årsag. Årsager til ændringer i tidsplanen kategoriseres efter: 1) Forhold vedrørende plangrundlaget og myndighedsbehandling. 2) Bevillingsmæssig godkendelse. 3) Bestillerens ønsker om merydelser. 4) Tidsforbrug til bestillerens/brugernes godkendelser. 5) Forundersøgelser, der viser uforudseelige komplicerede forhold for projektet og uforudseelige hindringer på byggepladsen, herunder hindringer i jord eller skader i eksisterende konstruktioner, der ombygges/renoveres. 6) Forhold vedrørende den projekterende rådgiver. 7) Forhold vedrørende entreprenøren. Mangler * Økonomisk værdiansættelse af mangler. Udbedring af mangler målt ved den skønsmæssige, økonomiske værdiansættelse af manglerne fastsat i forbindelse med aflevering sat i forhold til entreprisesummen. Nøgletallet for bygherren beregnes som et vægtet gennemsnit af de enkelte entreprenørers nøgletal, vægtet med entreprenørernes faktiske entreprisesummer. Arbejdsulykker * Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesum opgjort pr. milliard kr. 11

12 Arbejdsulykker defineres som»pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade«. Der skal medtages hændelser, som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen. Der medtages kun ikke personhenførbare oplysninger om antal arbejdsulykker. Nøgletallet for bygherren beregnes som et vægtet gennemsnit af de enkelte entreprenørers nøgletal, vægtet med entreprenørernes faktiske entreprisesummer. Energiforbruget *Det beregnede årlige energiforbrug i kwh pr. m2. Det beregnede årlige energiforbrug opgøres i kwh pr. m 2. Nøgletallet er det af eksterne konsulenter fastsatte energiforbrug, beregnet i henhold til de i bygningsreglementet fastsatte krav. Bestillertilfredshed Nøgletal om bestillers tilfredshed med bygherreopgaven udgøres af 6 spørgsmål, hvor bestiller skal angive både sin vurdering af præstation for den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bestilleren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bestilleren i stedet angive dette. Nøgletallene udgøres herudover af spørgsmål om bestillers samlede tilfredshed med bygherreopgaven (nr. 7), hvor alene vurdering angives. Bestillers vurdering af bygherrens præstation og betydning af delopgaverne: *1) Bygherrens evne til at opstille realistiske budgetter. *2) Bygherrens evne til at opstille realistiske tidsplaner. *3) Bygherrens evne til at indgå i en samarbejdsproces og dialog med bestilleren. *4) Bygherrens evne til at inddrage brugerne/brugerønsker under projekteringen. *5) Bygherrens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under projektering og udførelsen af byggearbejderne. *6)Bygherrens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende overgang fra udførelsen af byggearbejderne til drift. Samlet tilfredshed: *7) Angivelse af bestillerens samlede tilfredshed med bygherreopgaven. Vurdering af produkt Nøgletallet om bestillers tilfredshed med produktet (byggeriet) udgøres af 1 spørgsmål, hvor bestiller skal angive sin vurdering af præstation for den pågældende opgave. Ved vurdering af præstation gives en karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver bedste præstation. Samlet tilfredshed: *1) Samlet vurdering af byggeriet. 12

13 Indsamling af nøgletalsoplysninger for bygherrer, jf. 13. Bilag 6 Stamdata 1) Bygherrens CVR-nummer. 2) Bygherres kontaktperson, navn. 3) Bygherres kontaktperson, telefonnummer. 4) Bygherres kontaktperson, adresse. 5) Byggeriets/projektets navn. 6) Ejendomsnummer. 7) Byggeriets BBR-areal. 8) Bestillers CVR-nummer. 9) Bestillers kontaktperson, navn. 10) Bestillers kontaktperson, telefonnummer. 11) Bestillers kontaktperson, adresse. 12) Byggeriets anvendelse. 13) Opgavetype (nybyggeri eller tilbygning, ombygning, renovering). 14) Særlige forhold. Datoer og økonomi 15) Bestillers forventet ibrugtagning. 16) Tidspunkt for påbegyndelse af hovedprojektering. 17) Forventet projektpris. 13

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen Oplysninger om bygherrenøgletal på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Projektet

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 19-10-2015 Kvalitet i byggeriet - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 7. semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Via University College af: Nicolai Dahl Kidholm Vejl.:

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Bygherrenøgletal for almene boligbyggerier Indeklimamærkning Eftersynsaktivitet v/ole Bønnelycke Elektroniske eftersyn v/jørgen Wegener Byggetekniske tendenser set i eftersyn og

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Vision Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Indhold Et mangfoldigt torv med plads til alle og med mulighed for flerfunktionalitet Tilgængelighed til vandet - kajanlæg

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019445 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 10. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019445 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 10. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019445 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Erik Hammer) 10. december 2009 K E N D E L S E DPC Construction A/S (advokat Henrik Hauge Andersen, København) mod Universitets-

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler.

DANSKE ARK s nedenstående spørgsmål og bemærkninger omfatter dog alle de i ovennævnte udbudsbekendtgørelse udbudte delaftaler. Bygningsstyrelsen Løngangstræde 21 1468 København K Att. Mads Falbe-Hansen rammeudbud@ses.dk mfh@ses.dk Danske Arkitektvirksomheder Kristen Bernikowsgade 6, 3. sal 1105 København K Tlf. 32 83 05 00 Fax

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379306-2011:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 234-379306 Bekendtgørelse

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere