Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister"

Transkript

1 Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister 22. marts 2010

2 1. Baggrund og ramme På baggrund af de konkrete BTP-niveauer fra projektets første fase, var der planlagt 2 seminardage hvor arbejdsgangsmetoden kunne bringes i anvendelse. Efter en fælles drøftelse blev det i styregruppen besluttet at fokusere på arbejdsgangen (eller rettere arbejdsgangene) omkring disponering af kørelister, da dette er et kerneområde der erfaringsmæssigt ofte udføres forskelligt fra område til område. For at få de bedste ideer frem til en fremtidig fælles arbejdsgang, blev det ligeledes besluttet i styregruppen, at invitere 3-4 af de mest erfarne planlæggere fra hvert af kommunens 3 områder til de 2 seminardage. Dette valg skal især ses i lyset af et konkret dilemma på baggrund af BTPanalysen. På den ene side kunne man konstatere at Silkeborg Kommune ud fra en benchmark-tilgang havde en forholdsvis høj BTP sammenlignet med tidligere og direkte sammenlignelige BTP-analyser i 6 andre kommuner. Et billede der blev forstærket af BTP i Silkeborg Kommune var forholdsvis høj i alle tids-aspekter. På den anden side stod det med BTP-analysen klart at den gældende timepris (før analysen) ville stige da den budgetforudsatte BTP var væsentligt højere end den BTP, der nu er afdækket og dokumenteret. Det betyder alt andet lige mærkbart højere timepriser. KLK og Silkeborg Kommune ønskede på denne baggrund at afprøve effektiviseringspotentialet i arbejdsgangsmetoden. Man kan naturligvis ikke effektuere og indhøste gevinster alene på baggrund af 2 dages drøftelser og analyse med få udvalgte medarbejdere. Men man kan danne sig et indtryk af både det økonomiske og faglige potentiale i denne analytiske tilgang. Nedenfor er processen og de forslag den førte til beskrevet. I det afsluttende og perspektiverende afsnit har KLK samlet sine vurderinger af både processen og det fremadrettede potentiale fro Silkeborg Kommune. Den første seminardag den 14. januar, blev anvendt til kortlægning af de væsentligste baggrunde og årsager til forskellene mellem de enkelte lokale enh e- der. På den efterfølgende seminardag den 21. januar, drøftede deltagerne konkrete forslag til nye forbedrede arbejdsgange og rutiner herunder med særligt fokus på arbejdsplanlægning og løbende opfølgning og styring. Her blev ligeledes udarbejdet en række handleplaner for implementering af nye arbejdsgange. Mellem seminardagene og som afsluttende dokumentation, har KLK rentegnet den kortlagte arbejdsgang i elektronisk form 1, så Silkeborg Kommune selv har mulighed for at følge op og arbejde videre med kortlægningsformen. Rentegningen benytter den globale standard Business Process Modelling Notation (BPMN), der udmærker sig ved at være forholdsvis let og intuitiv at forstå. 1 Til den elektroniske rentegning, er der brugt programmet BizAgi, der kan hentes gratis på internettet. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 2

3 Deltagerne havde således under forløbet ingen problemer med at genkende den rentegnede arbejdsgang. For en god ordens skyld, er der i bilag vedlagt en læsevejledning til at læse rentegnede BPMN-diagrammer (bilag 1). 2. Kortlægning disponering af kørelister Centralt i afvikling af dialogen på seminardagene var et stort stykke brunt p a- pir, hvor deltagerne kortlagde arbejdsgangen ved hjælp af en række farvede papkort. KLK har særdeles gode erfaringer med denne kortlægningsmetode (også kaldet diagrammering ), der giver et visuelt overblik og konkretisering af rutiner og arbejdsgange og således giver et fælles udgangspunkt i dialogen og et bedre analytisk udbytte. Nedenfor er vist kortlægningen fra seminardagene: Selve kortlægningen foregik som en form for gruppeinterview, hvor KLKkonsulenten stod ved det blanke, brune stykke papir og stillede åbne spørgsmål ind til arbejdsgangen, som man på denne vis gradvist bevægede sig igennem fra start til slut. Undervejs blev der kortlagt hovedprocestrin (grønne kort), aktiviteter i forbindelse med hovedprocessen (gule kort) og ventetid eller andre uhensigtsmæssigheder (røde kort). Forslag til forbedringer som kom frem i dialogen undervejs, blandt andet i videndelingen mellem deltagerne, blev dokumenteret med blå kort og endelig kortlagde vi med orange kort undtagelser/afvigelser i arbejdsgangen, dvs. aktiviteter som kun blev foretaget af og til eller kun i nogle af områderne. Kortlægningen affødte en række gode diskussioner om bedste praksis for koordineringsarbejdet, herunder videndeling om tips og tricks i den forbindelse. Det var dog samtidig et rum, hvor deltagerne fik vendt fremadrettede løsninger på de røde kort, som blev kortlagt undervejs. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 3

4 Overordnet kan vi ud fra de 2 seminarer konkludere, at billedet fra BTPanalysen i fase 1 i vid udstrækning går igen i arbejdsgangen omkring disponering af kørelister, nemlig at Silkeborg Kommune i denne arbejdsgang generelt har meget godt styr på processen og i det store og hele går fri af graverende afvigelser og indbyggede uhensigtsmæssigheder. Det ses blandt andet i de forholdsvis få røde og orange kort på kortlægningen. Der blev dog samtidig anskueliggjort en række områder til forbedring, hvoraf en del blev håndteret allerede på den 2. seminardag i form af konkrete handleplaner til forbedring af arbejdsgangen. 3. Udvikling af arbejdsgangen Handleplaner skal i denne sammenhæng ses som aktiviteter, der forbedrer arbejdsgangen. Typisk i forbindelse med at finde løsninger på en uhensigtsmæssig måde at arbejde på. Undervejs i en kortlægning sker der dog ofte det, som vi også oplevede i Silkeborg, at deltagerne optimerer på andre arbejdsprocesser end dem, der er angivet med røde kort. Det visuelle overblik og den inspirerende kollegiale atmosfære giver helt naturligt anledning til at tænke nyt og b e- nytte lejligheden til at forbedre på egen praksis. På den anden seminardag var der afsat 2 timer til at udarbejde handleplaner i grupper på baggrund af de blå forbedringskort. Først blev forbedringskortene prioriteret i fællesskab ud fra om forslagets (positive) effekt på arbejdsgangen på den ene side og deltagernes mulighed for selv at gennemføre forbedringen på den anden. Naturligvis med en indbygget præference for forbedringsforslag med høj effekt som deltagerne selv kan gennemføre. Handleplanerne blev dokumenteret på flip-over. En elektronisk version af disse findes i bilag 3. Det stod deltagerne helt frit, hvilke blå kort de valgte. De blev dog opfordret til at vurdere, hvilke forbedringsforslag, der ville skabe størst effekt ud fra områderne: kvalitet for borgerne, medarbejdertilfredshed og effektivitet. Målet er, at den samlede arbejdsgang er i balance som en ligebenet trekant, hvor der er lige stor opmærksomhed på alle tre områder. Derfor er opmærksomheden på, hvad den nye forbedring tilfører vigtig for at synliggøre og fastholde denne balance. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 4

5 Deltagerne udarbejdede handleplaner ud fra følgende overskrifter: 1. Nødkald visiteres og revisiteres af myndighed 1 gang årligt sammen med øvrig revurdering. Kun nødkald til borgere med behov og som kan administrere det 2. Kørsel: Daghjem opstart senere. Mindre stress for borgere og medarbejdere og man minimerer bl.a. risiko for forgæves kørsel 3. Tydelige og bedre kørselsaftaler 2 Giver større klarhed over kvalitetsniveau, fx om der køres til kantsten. Desuden har en velfungerende aftale indflydelse på den praktiske planlægning af dagen 4. Serviceniveau Et årligt møde hvor kommunens kvalitetsniveau overfor borgerne drøftes, så medarbejderne får en fælles forståelse om dette. På seminaret blev brugt udtrykket at kvaliteten får samme farve 5. Ændring af arbejdsgange (visitation spørgeguide) Der skal sikres fyldestgørende data på borgere der skal udskrives/akutte borgere og dermed en god planlægning inden udskrivelse så vi minimerer fejl og borgeren oplever sammenhæng i forløbet 6. Erfa kursus om koordinering Kurset henvender sig til medarbejdere der har planlæggeropgaven og som gerne vil opkvalificeres ift. opgaven. Det handler bl.a. om genveje og opsætning af IT-systemet og helt generelt om videndeling af bedste praksis og skabelse af netvær 7. IT-udstyr (pc + skærme) Større skærme øger overblikket betragteligt ift. planlæggeropgaven, ikke mindst dér hvor der er mange grupper. Opgraderede pc ere kunne være med til at minimere ineffektiv ventetid ved systemstart. 8. Mange brugere/langsom PC Meget lig ovenstående handleplan, er der taget kontakt til ITafdelingen, der oplyser at de kører et projekt vedr. mange brugere. Langsomme pc ere kan dog til dels afhjælpes ved at der ryddes op på computernes skrivebord. Samlet set er der med ovenstående handleplaner taget flere vigtige skridt mod en ny forbedret arbejdsgang. Der tages således både hånd om at få ændret uhensigtsmæssige rutiner, fx ift. udleveringen af nødkald og tidspunktet for kørsel og 2 Det bør til denne bemærkes, at det efterfølgende har vist sig, at der ikke i organisationen er et klart og fælles billede af hvilke aftaler om tidsfrister der gælder for daghjemskørsel. Dette betyder et væsentligt forbehold, og fokus i Silkeborg Kommune må derfor være på en afklaring af de præcise aftaler og håndhævelsen af dem. KLK har dog valgt at lade de to seminardage afspejle sig i dette notat af hensyn til genkendeligheden for deltagerne. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 5

6 også mere langsigtede initiativer til at skabe et varigt kompetenceløft for alle medarbejdere, der sidder med disponeringsopgaven. Herunder at få taget drøftelsen om serviceniveauet i kommunen og hvordan det giver sig udslag i praksis, men også kurset om koordinering som supplement til sidemandsoplæring. Det er jo vigtigt at holde sig for øje, at vi på seminaret havde inviteret de erfarne planlæggere. Der sidder altså mange i områderne med behov for også at koble sig på videndelingen og lære om den nye arbejdsgang, så den bliver fælles for hele kommunen. De udarbejdede handleplaner var alt i alt et rigtig godt udgangspunkt for det videre forbedringsarbejde. Der var dog også områder, som vi godt kunne have ønsket os der blevet taget lidt mere fat om, eksempelvis en vis harmonisering af telefontiderne. 4. Vurdering og perspektivering Helt overordnet gælder den grundlæggende betingelse at der generelt i Silkeborg Kommune er behov for at genetablere den strukturelle budgetmæssige balance. Det gælder også for sundheds- og omsorgsområdet i kommunen. Man kan sige at de stigende timepriser ikke bidrager positivt til denne store og væsentlige opgave. Men samtidig er det KLK s generelle vurdering på baggrund af de to seminardage med kortlægning og videreudvikling af arbejdsgange, at arbejdsgangsmetoden rummer et væsentligt potentiale for hele den decentrale del af organisationen det vil sige de tre decentrale områder under Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Nedenfor er denne generelle vurdering uddybet i flere selvstændige temaer: KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 6

7 Planlæggerne og lederne både vil og kan arbejdsgangsmetoden KLK har i de senere år gennemført en lang række processer i lighed med den aktuelle i Silkeborg Kommune. I det lys må de planlæggere og ledere der deltog i processen betegnes som både engageret og sikkert præsterende i forhold til selve arbejdsgangsanalysen. KLK hæfter sig i den forbindelse især ved den helt uforskrækkede og kontante tilgang til de praktiske forskelle i arbejdsgange, der hersker mellem de enkelte områder og distrikter. Forskellene blev i processen adresseret meget direkte, og gruppen havde forholdsvis let ved at tage konkrete drøftelser af fordele og ulemper. Herunder også drøftelser hvor den enkelte planlægger eller leder var kritisk over for egen praksis, og drøftede mulige justeringer og ændringer. Det gjorde procesansvaret for de eksterne konsulenter til en taknemmelig opgave. Den nye arbejdsgang bør overvejes implementeret i hele organisationen På det helt konkrete plan er det oplagt at overveje en generel udbredelse af den justerede og videreudviklet arbejdsgang til hele organisationen. Som tidligere nævnt er deltagerkredsen i denne arbejdsgangsproces netop erfarne og driftsikre ledere og planlæggere. Det betyder at det rimeligvis må antages at det mulige potentiale i forhold til alle distrikter og grupper er væsentligt højere end det billede, der blev afdækket på seminardagene. Det er KLK s umiddelbare indtryk at der i Silkeborg Kommune (som i mange andre kommuner) tilstræbes et forholdsvist stort decentralt råderum. Det giver god mening på ældre- og sundhedsområdet hvor man i meget høj grad er afhængig af beslutnings- og handlestærke medarbejdere og ledere i en hverdag, der er præget af stærkt skiftende behov i de enkelte hjem, indlæggelser og udskrivninger fra sygehuse, mange snitflader til interne og eksterne samarbejdspartnere mv. Men disponering af kørelister må siges at være en så vital arbejdsgang, at metodefrihed på tværs af de tre områder kan klinge lidt hult. Som det blev nævnt ovenfor i forbindelse med de praktiske handleplaner, er der da også i deltagerkredsen et ønske om et stærkere tværgående forum i forhold til koordinering af praksis og undervisning. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 7

8 I forhold til estimering af potentiale er der især følgende fokuspunkter: En styrkelse af arbejdsgangen giver først og fremmest den effekt, at kørelisterne rent logistisk forbedres med en bedre udnyttelse af medarbejdernes tid til følge En styrkelse af arbejdsgangen nedsætter den tid som lokalledere og planlæggere skal bruge på arbejdsgangen, og frigør dermed tid til andre opgaver. En styrkelse og mere synlig dokumentation af arbejdsgangen forbedrer nye medarbejderes introduktion til disponeringsopgaven. Det bør dog for god ordens skyld understreges, at der indgår andre væsentlige hensyn i disponeringen af kørelister end de rent rationelle, tidsmæssige og logistiske. Planlæggere og lokalledere skal således især også sikre et rimeligt match mellem de faglige krav i det enkelte hjem og kompetencerne hos den medarbejder der sendes ud på det enkelte besøg. Herudover skal man fx også sikre en spredning af social- og sundhedsassistenter med henblik på de nødvendige akutte kompetencer i alle vagtlag og distrikter. Planlæggere og ledere rummer åbenbart et styringsmæssigt potentiale der kan forfølges På baggrund af seminardagene blev det tydeligt, at deltagerkredsen er meget bevidst om den overordnede økonomiske udfordring man har i Silkeborg Kommune. Det blev især tydeligt da drøftelserne rundede spørgsmålet om håndhævelse af et gennemsigtigt og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen. Denne drøftelse var initieret af deltagerkredsen selv (og ikke af KLK), og fik især det perspektiv, at man med jævne mellemrum bør minde hinanden om at sætte rimelige grænser for indsatsen i de enkelte hjem. KLK står efter det aktuelle forløb tilbage med det overordnede indtryk, at der blandt lederne og planlæggerne er hvad man kunne kalde et styringsmæssigt potentiale, der i den aktuelle økonomiske situation bør forfølges. Denne erkendelse er KLK også nået til i en række andre nylige og sammenlignelige analyser i større kommuner. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 8

9 Man kan lidt forenklet sige, at mens myndigheden ser borgerne 1 gang årligt, er den decentrale organisation i langt hyppigere kontakt med de visiterede borgere. Det betyder ikke overraskende, at man i de enkelte grupper i hjemmeplejen som udgangspunkt har en langt større og mere opdateret viden om borgernes helt aktuelle behov, end man rimeligvis kan forvente at myndigheden har. Der er således helt aktuelt på ældre- og sundhedsområdet en tendens til at myndighedsfunktionen og de decentrale ledere i fx systematiske og kvartalsvise gennemgange af borgerne i den enkelte gruppe får justeret indsatsen. Det har i de pågældende kommuner ført til en hurtigere nedjustering af indsatsen i takt med at borgere fx efter frakturer genvinder midlertidigt tabte funktioner i hverdagslivet. Disse muligheder bør efter KLK s vurdering også overvejes i Silkeborg Kommune som et tværgående samarbejdsprojekt mellem områder og myndigheden. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 9

10 1. Bilag Bilag 1: Læsevejledning til arbejdsgangsdiagrammerne Fire simple symboler 2. Arbejdsgangsdiagrammet er tegnet med en række symboler. Grundlæggende anvendes fire typer 3. Symbolerne for hændelser - små cirkler som enten er med en tynd streg, dobbelt streg eller tyk streg. Hændelserne indikerer at der her sker noget som påvirker arbejdsgangen eller som produceres af arbejdsgangen typisk igangsætter den eller påvirkes dens forløb undervejs eller er et resultat af den. 4. Symboler for aktiviteter der udføres undervejs rektangler med afrundede hjørner. Det er i opgaverne at der udføres opgaver. 5. Skilleveje formet som diamanter eller romber hvor processen enten skilles i en række veje eller samles. 6. Endelig pile der viser den sekvens som opgaver udføres efter, eller viser hvordan information strømmer. Flere varianter Hændelser 7. Der er som allerede antydet dog flere varianter af Symbolerne. 8. Hændelser findes som starthændelser (tynd streg), hændelser der kommer undervejs (dobbelt streg) og sluthændelser (tyk streg). 9. De findes også i forskellige typer. De typisk er meddelelser, tidspunkter og de anonyme, der typisk bruges ved delprocesser. Aktiviteter 10. Aktiviteter findes I tre typer. 11. Opgaver der er den mindste enhed af arbejde I diagrammet. Delprocesser med et lille + i. Delprocessen er foldes ud I et andet diagram Udfoldet delproces et rektangel indeholdende opgaver, delprocesser og andre tegneobjekter. Skilleveje KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

11 Skillevejene findes I typisk fire typer, se til venstre. Skillevejene, kan også samle sekvens flow Øvrige symboler 19. Der findes endelig nogle få andre symboler. Farver i diagrammerne 20. Svømmebanerne til venstre (rolle 1 og rolle 2) er altid placeret I en pool. Poolen er typisk en juridisk enhed kommunen, regionen, borgeren etc. 21. Tekstkommentarer anvendes til at give information på diagrammet. Dokumentet indikerer blanketter, breve m.v. 22. I vejledning til Arbejdsgangsbanken kan findes yderligere beskrivelser af symbolerne. 23. Overfor ses eksempler på de farver der anvendes I diagrammerne. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

12 Bilag 2: Rentegnede arbejdsgangsdiagrammer disponering af kørelister Arbejdsgangsdiagrammerne består af en overordnet hovedproces og 6 underliggende processer. De underliggende processer er markeret med tallene 2-7 i hovedprocessen nedenfor. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

13 KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

14 KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

15 KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

16 KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

17 Bilag 3: Handleplaner Gruppe 1: Nødkald visiteres og revisiteres af myndighed 1 gang årligt sammen med øvrig revurdering. Effekt: kun nødkald til borgere med behov og som kan administrere det. Ansvarlig: lederforum Deadline: 30/ Gruppe 1: Daghjem opstart senere. Effekt: større livskvalitet for borgeren: søvnrytme, mad, hygiejne. Bedre trivsel for medarbejdere: kvalitet ift tid, tilfredsstillelse, mindre arbejdspres, effektivisering undgå forgæves kørsel + færre opgaver i forbindelse med morgenen. Ansvarlig: relevante distriktsledere/lokalledere/souschef Inddrage: vognmænd/tr/lokalledere Gevinst: vi presser ikke os selv i egen organisation Deadline: kontraktbestemt og ellers hurtigst muligt Gruppe 1: Tydelige og bedre kørselsaftaler Effekt: bedre planlægning, mindre ventetid for både borgere og personale, bedre kvalitet og mere værdighed for borger, ressourcebesparende/budget, mindre tidspres for personalet Ansvarlig: kontraktforhandlere Inddrage: lokalledere/kontraktforhandlere/(medarbejdere) Deadline: kontraktbestemt og ellers hurtigst muligt Gruppe 2: Serviceniveau Forbedring: at borgerne behandles ens uanset hvor de bor i kommunen at medarbejderne får en forståelse for serviceniveauet Effekt: at kvaliteten får samme farve Trivsel: plus: at medarbejderne ligestilles ude i hjemmene. minus: føler man ikke har indflydelse på egen arbejdssituation Tryghed ved at man ikke er alene i udmøntningen af serviceniveauet Effektivisering: minimere fejl undgå dobbeltarbejde undgå overproduktion / bruge for meget tid Ansvarlig: KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

18 organisationsniveau: erfagruppe på tværs af områderne. Driftsledere er tovholdere. Mødehyppighed: 1 gang årligt gruppeniveau: Drøftelse af kultur og gamle vaner der er på spil i forhold til udmøntning af serviceniveau. Gennemgang af kvalitetsstandarder og fælles sprog. Lokalledere er tovholdere. Mødehyppighed: hvert halve til hele år Individ: være loyal og ansvarlig overfor serviceniveau. Forståelse for det at arbejde i en politisk styret organisation. Ansvarlig: den enkelte medarbejder. Hyppighed: altid/løbende Deadline: første kvartal 2010 Gruppe 2: Ændring af arbejdsgange (visitation spørgeguide) Forbedring: fyldestgørende data vil synliggøre behovet hos borgere der skal udskrives/akutte borgere. Sikre en god planlægning inden udskrivelse. Sikre at borger oplever sammenhæng Effekt: kvalitet: borger og personale oplever kvalitet i ydelsen tryghed og dermed øget trivsel effektivisering: vi undgår spild gennem o unødig kørsel o effektiv planlægning o minimere fejl o undgå dobbelt bogholderi Ansvarlig/skal inddrages: visitation: o Forbedret standard for indsamling af data. Mere detaljeret spørgeguide. Inddragelse af udfører. o I det øjeblik vi får en advis om borgerne, skal pakken lægges ind. Pakke følger borger kontaktgruppe mellem sygehusene og primær sektor o sygehusene skal have kendskab til hvad visitator vil spørge om o drage læring af dårlige udskrivelser og mønstre der går igen Deadline: i går/hurtigst muligt Gruppe 3: Erfa kursus om koordinering Forbedring: genveje, opsætning, videndeling Effekt: tidsbesparende da alle får kendskab til bedste praksis. Kendskab til samarbejdspartnere (netværk) Hyppighed: ca 3 gange årligt eller ved behov Ansvarlig: H. og A. Inddrages: IT-konsulent (ift. system-specifik undervisning), Care styregruppe, N. eller L. Deadline: medio marts KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

19 N: IT-udstyr (pc + skærme) Forbedring: optimalt udstyr Effekt: bedre svartider på pc er/mindre ventetid (spildtid/irritationsmoment), overblik på skærm til dagsdisponering (minus print) Der er indhentet oplysninger hos IT-afdelingen om forbedringsforslaget. PC: pc ere der er ældre end 3 år står til udskiftning (via teknologileje). Rambøll anbefaler 1 GB ram. IT-afd leverer pc med 2 GB ram. Skærm: Skærme der er ældre end 3 år eller mindre end 19 står til udskiftning (via teknologileje). Alder følger pc. Rambøll anbefaler minumum 21. IT-afd leverer som standard 19 skærme. For de som har flest kørelister og dermed har brug for meget plads på skærmen for at kunne få overblik er det vurderingen, at skærmen bør være 24. Mer-udgift hertil undersøges i februar N: Mange brugere/langsom PC Der er indhentet oplysninger hos IT-afdelingen om forbedringsforslaget. IT-afd er i gang med et projekt vedr mange brugere på samme pc. Deadline for dette projekt er uklart/ikke fastlagt. Oprydning på pc kunne hjælpe på hastighed (fx kun genveje på skrivebordet ) dette koordineres af systemkoordinator Deadline: information om oprydning udsendes hurtigst muligt. Udskiftning: IT-afd har pc ere stående klar til afhentning. Hvis skærme skal udskiftes til større end 19, skal disse bestilles af IT-afd. Ansvarlig: N sætter proces i gang vedr. udskiftning via systemkoordinatorerne i områderne samt IT-afdelingen. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

20 KL's Konsulentvirksomhed (KLK) rådgiver og løser konsulentopgaver i kommunerne på fuldt forretningsmæssige vilkår. Som en integreret del af KL, har vi en unik og opdateret viden om kommunerne og de problemstillinger, som kommunerne står over for. Vores udgangspunkt er altid kommunens kultur og traditioner - men når vi løser en opgave, lægger vi samtidig vægt på at give kommunen et inspirerende og venligt provokerende modspil. Konsulentopgaverne løses indenfor en lang række fagområder - både i længevarende projektforløb i form af analyser, evalueringer og procesforløb, og på seminarer, temadage og i kursusforløb. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

En metode med arbejdsgangsbanken som ressourcer

En metode med arbejdsgangsbanken som ressourcer HVORDAN ANVENDER MAN ARBEJDSGANGSBANKEN? K A A R E P E D E R S E N, P R O J E K T C H E F, K L S A R B E J D S G A N G S B A N K Den 12. juni 2008 KLs Arbejdsgangsbank er en ressource, der kan målrette

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Konsulenttilbud. Politisk seminar om den lokale beskæftigelsespolitik

Konsulenttilbud. Politisk seminar om den lokale beskæftigelsespolitik Konsulenttilbud Politisk seminar om den lokale beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesplan 2013 Oktober 2011 1. Formål og baggrund Beskæftigelsespolitikken står højt på den nationale politiske dagsorden.

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013 Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør 24. april 2013 1. Indledning Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny kommunaldirektør.

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Effektivisér med standarder. Lær af andre kommuner: Sådan kommer I konkret i mål med at realisere effektiviseringsgevinster

Effektivisér med standarder. Lær af andre kommuner: Sådan kommer I konkret i mål med at realisere effektiviseringsgevinster Effektivisér med standarder Lær af andre kommuner: Sådan kommer I konkret i mål med at realisere effektiviseringsgevinster 1 2 3 Effektivisér med standarder Lær af andre kommuner: Sådan kommer I konkret

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Norddjurs Kommune Analyse af udgiftsniveau på forebyggelses- og anbringelsesområdet

Norddjurs Kommune Analyse af udgiftsniveau på forebyggelses- og anbringelsesområdet Norddjurs Kommune Analyse af udgiftsniveau på forebyggelses- og anbringelsesområdet 2. juli 2009 1. Projektets baggrund og formål Norddjurs Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Uddrag fra Implements rapport 13. august 2013 Indhold Formål Fremgangsmåde og metode Rapportens indhold Implements konklusioner Kan reorganiseringsforslaget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Årsrapport Faxe Kommune 2016 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie

Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie 19. august 2015 1. Baggrund KL s Konsulentvirksomhed (KLK) gennemførte i 2012-2013 en analyse i Børn, Unge og Familie. Analysen havde fokus på sagsbehandlingen

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere