Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister"

Transkript

1 Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister 22. marts 2010

2 1. Baggrund og ramme På baggrund af de konkrete BTP-niveauer fra projektets første fase, var der planlagt 2 seminardage hvor arbejdsgangsmetoden kunne bringes i anvendelse. Efter en fælles drøftelse blev det i styregruppen besluttet at fokusere på arbejdsgangen (eller rettere arbejdsgangene) omkring disponering af kørelister, da dette er et kerneområde der erfaringsmæssigt ofte udføres forskelligt fra område til område. For at få de bedste ideer frem til en fremtidig fælles arbejdsgang, blev det ligeledes besluttet i styregruppen, at invitere 3-4 af de mest erfarne planlæggere fra hvert af kommunens 3 områder til de 2 seminardage. Dette valg skal især ses i lyset af et konkret dilemma på baggrund af BTPanalysen. På den ene side kunne man konstatere at Silkeborg Kommune ud fra en benchmark-tilgang havde en forholdsvis høj BTP sammenlignet med tidligere og direkte sammenlignelige BTP-analyser i 6 andre kommuner. Et billede der blev forstærket af BTP i Silkeborg Kommune var forholdsvis høj i alle tids-aspekter. På den anden side stod det med BTP-analysen klart at den gældende timepris (før analysen) ville stige da den budgetforudsatte BTP var væsentligt højere end den BTP, der nu er afdækket og dokumenteret. Det betyder alt andet lige mærkbart højere timepriser. KLK og Silkeborg Kommune ønskede på denne baggrund at afprøve effektiviseringspotentialet i arbejdsgangsmetoden. Man kan naturligvis ikke effektuere og indhøste gevinster alene på baggrund af 2 dages drøftelser og analyse med få udvalgte medarbejdere. Men man kan danne sig et indtryk af både det økonomiske og faglige potentiale i denne analytiske tilgang. Nedenfor er processen og de forslag den førte til beskrevet. I det afsluttende og perspektiverende afsnit har KLK samlet sine vurderinger af både processen og det fremadrettede potentiale fro Silkeborg Kommune. Den første seminardag den 14. januar, blev anvendt til kortlægning af de væsentligste baggrunde og årsager til forskellene mellem de enkelte lokale enh e- der. På den efterfølgende seminardag den 21. januar, drøftede deltagerne konkrete forslag til nye forbedrede arbejdsgange og rutiner herunder med særligt fokus på arbejdsplanlægning og løbende opfølgning og styring. Her blev ligeledes udarbejdet en række handleplaner for implementering af nye arbejdsgange. Mellem seminardagene og som afsluttende dokumentation, har KLK rentegnet den kortlagte arbejdsgang i elektronisk form 1, så Silkeborg Kommune selv har mulighed for at følge op og arbejde videre med kortlægningsformen. Rentegningen benytter den globale standard Business Process Modelling Notation (BPMN), der udmærker sig ved at være forholdsvis let og intuitiv at forstå. 1 Til den elektroniske rentegning, er der brugt programmet BizAgi, der kan hentes gratis på internettet. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 2

3 Deltagerne havde således under forløbet ingen problemer med at genkende den rentegnede arbejdsgang. For en god ordens skyld, er der i bilag vedlagt en læsevejledning til at læse rentegnede BPMN-diagrammer (bilag 1). 2. Kortlægning disponering af kørelister Centralt i afvikling af dialogen på seminardagene var et stort stykke brunt p a- pir, hvor deltagerne kortlagde arbejdsgangen ved hjælp af en række farvede papkort. KLK har særdeles gode erfaringer med denne kortlægningsmetode (også kaldet diagrammering ), der giver et visuelt overblik og konkretisering af rutiner og arbejdsgange og således giver et fælles udgangspunkt i dialogen og et bedre analytisk udbytte. Nedenfor er vist kortlægningen fra seminardagene: Selve kortlægningen foregik som en form for gruppeinterview, hvor KLKkonsulenten stod ved det blanke, brune stykke papir og stillede åbne spørgsmål ind til arbejdsgangen, som man på denne vis gradvist bevægede sig igennem fra start til slut. Undervejs blev der kortlagt hovedprocestrin (grønne kort), aktiviteter i forbindelse med hovedprocessen (gule kort) og ventetid eller andre uhensigtsmæssigheder (røde kort). Forslag til forbedringer som kom frem i dialogen undervejs, blandt andet i videndelingen mellem deltagerne, blev dokumenteret med blå kort og endelig kortlagde vi med orange kort undtagelser/afvigelser i arbejdsgangen, dvs. aktiviteter som kun blev foretaget af og til eller kun i nogle af områderne. Kortlægningen affødte en række gode diskussioner om bedste praksis for koordineringsarbejdet, herunder videndeling om tips og tricks i den forbindelse. Det var dog samtidig et rum, hvor deltagerne fik vendt fremadrettede løsninger på de røde kort, som blev kortlagt undervejs. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 3

4 Overordnet kan vi ud fra de 2 seminarer konkludere, at billedet fra BTPanalysen i fase 1 i vid udstrækning går igen i arbejdsgangen omkring disponering af kørelister, nemlig at Silkeborg Kommune i denne arbejdsgang generelt har meget godt styr på processen og i det store og hele går fri af graverende afvigelser og indbyggede uhensigtsmæssigheder. Det ses blandt andet i de forholdsvis få røde og orange kort på kortlægningen. Der blev dog samtidig anskueliggjort en række områder til forbedring, hvoraf en del blev håndteret allerede på den 2. seminardag i form af konkrete handleplaner til forbedring af arbejdsgangen. 3. Udvikling af arbejdsgangen Handleplaner skal i denne sammenhæng ses som aktiviteter, der forbedrer arbejdsgangen. Typisk i forbindelse med at finde løsninger på en uhensigtsmæssig måde at arbejde på. Undervejs i en kortlægning sker der dog ofte det, som vi også oplevede i Silkeborg, at deltagerne optimerer på andre arbejdsprocesser end dem, der er angivet med røde kort. Det visuelle overblik og den inspirerende kollegiale atmosfære giver helt naturligt anledning til at tænke nyt og b e- nytte lejligheden til at forbedre på egen praksis. På den anden seminardag var der afsat 2 timer til at udarbejde handleplaner i grupper på baggrund af de blå forbedringskort. Først blev forbedringskortene prioriteret i fællesskab ud fra om forslagets (positive) effekt på arbejdsgangen på den ene side og deltagernes mulighed for selv at gennemføre forbedringen på den anden. Naturligvis med en indbygget præference for forbedringsforslag med høj effekt som deltagerne selv kan gennemføre. Handleplanerne blev dokumenteret på flip-over. En elektronisk version af disse findes i bilag 3. Det stod deltagerne helt frit, hvilke blå kort de valgte. De blev dog opfordret til at vurdere, hvilke forbedringsforslag, der ville skabe størst effekt ud fra områderne: kvalitet for borgerne, medarbejdertilfredshed og effektivitet. Målet er, at den samlede arbejdsgang er i balance som en ligebenet trekant, hvor der er lige stor opmærksomhed på alle tre områder. Derfor er opmærksomheden på, hvad den nye forbedring tilfører vigtig for at synliggøre og fastholde denne balance. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 4

5 Deltagerne udarbejdede handleplaner ud fra følgende overskrifter: 1. Nødkald visiteres og revisiteres af myndighed 1 gang årligt sammen med øvrig revurdering. Kun nødkald til borgere med behov og som kan administrere det 2. Kørsel: Daghjem opstart senere. Mindre stress for borgere og medarbejdere og man minimerer bl.a. risiko for forgæves kørsel 3. Tydelige og bedre kørselsaftaler 2 Giver større klarhed over kvalitetsniveau, fx om der køres til kantsten. Desuden har en velfungerende aftale indflydelse på den praktiske planlægning af dagen 4. Serviceniveau Et årligt møde hvor kommunens kvalitetsniveau overfor borgerne drøftes, så medarbejderne får en fælles forståelse om dette. På seminaret blev brugt udtrykket at kvaliteten får samme farve 5. Ændring af arbejdsgange (visitation spørgeguide) Der skal sikres fyldestgørende data på borgere der skal udskrives/akutte borgere og dermed en god planlægning inden udskrivelse så vi minimerer fejl og borgeren oplever sammenhæng i forløbet 6. Erfa kursus om koordinering Kurset henvender sig til medarbejdere der har planlæggeropgaven og som gerne vil opkvalificeres ift. opgaven. Det handler bl.a. om genveje og opsætning af IT-systemet og helt generelt om videndeling af bedste praksis og skabelse af netvær 7. IT-udstyr (pc + skærme) Større skærme øger overblikket betragteligt ift. planlæggeropgaven, ikke mindst dér hvor der er mange grupper. Opgraderede pc ere kunne være med til at minimere ineffektiv ventetid ved systemstart. 8. Mange brugere/langsom PC Meget lig ovenstående handleplan, er der taget kontakt til ITafdelingen, der oplyser at de kører et projekt vedr. mange brugere. Langsomme pc ere kan dog til dels afhjælpes ved at der ryddes op på computernes skrivebord. Samlet set er der med ovenstående handleplaner taget flere vigtige skridt mod en ny forbedret arbejdsgang. Der tages således både hånd om at få ændret uhensigtsmæssige rutiner, fx ift. udleveringen af nødkald og tidspunktet for kørsel og 2 Det bør til denne bemærkes, at det efterfølgende har vist sig, at der ikke i organisationen er et klart og fælles billede af hvilke aftaler om tidsfrister der gælder for daghjemskørsel. Dette betyder et væsentligt forbehold, og fokus i Silkeborg Kommune må derfor være på en afklaring af de præcise aftaler og håndhævelsen af dem. KLK har dog valgt at lade de to seminardage afspejle sig i dette notat af hensyn til genkendeligheden for deltagerne. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 5

6 også mere langsigtede initiativer til at skabe et varigt kompetenceløft for alle medarbejdere, der sidder med disponeringsopgaven. Herunder at få taget drøftelsen om serviceniveauet i kommunen og hvordan det giver sig udslag i praksis, men også kurset om koordinering som supplement til sidemandsoplæring. Det er jo vigtigt at holde sig for øje, at vi på seminaret havde inviteret de erfarne planlæggere. Der sidder altså mange i områderne med behov for også at koble sig på videndelingen og lære om den nye arbejdsgang, så den bliver fælles for hele kommunen. De udarbejdede handleplaner var alt i alt et rigtig godt udgangspunkt for det videre forbedringsarbejde. Der var dog også områder, som vi godt kunne have ønsket os der blevet taget lidt mere fat om, eksempelvis en vis harmonisering af telefontiderne. 4. Vurdering og perspektivering Helt overordnet gælder den grundlæggende betingelse at der generelt i Silkeborg Kommune er behov for at genetablere den strukturelle budgetmæssige balance. Det gælder også for sundheds- og omsorgsområdet i kommunen. Man kan sige at de stigende timepriser ikke bidrager positivt til denne store og væsentlige opgave. Men samtidig er det KLK s generelle vurdering på baggrund af de to seminardage med kortlægning og videreudvikling af arbejdsgange, at arbejdsgangsmetoden rummer et væsentligt potentiale for hele den decentrale del af organisationen det vil sige de tre decentrale områder under Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Nedenfor er denne generelle vurdering uddybet i flere selvstændige temaer: KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 6

7 Planlæggerne og lederne både vil og kan arbejdsgangsmetoden KLK har i de senere år gennemført en lang række processer i lighed med den aktuelle i Silkeborg Kommune. I det lys må de planlæggere og ledere der deltog i processen betegnes som både engageret og sikkert præsterende i forhold til selve arbejdsgangsanalysen. KLK hæfter sig i den forbindelse især ved den helt uforskrækkede og kontante tilgang til de praktiske forskelle i arbejdsgange, der hersker mellem de enkelte områder og distrikter. Forskellene blev i processen adresseret meget direkte, og gruppen havde forholdsvis let ved at tage konkrete drøftelser af fordele og ulemper. Herunder også drøftelser hvor den enkelte planlægger eller leder var kritisk over for egen praksis, og drøftede mulige justeringer og ændringer. Det gjorde procesansvaret for de eksterne konsulenter til en taknemmelig opgave. Den nye arbejdsgang bør overvejes implementeret i hele organisationen På det helt konkrete plan er det oplagt at overveje en generel udbredelse af den justerede og videreudviklet arbejdsgang til hele organisationen. Som tidligere nævnt er deltagerkredsen i denne arbejdsgangsproces netop erfarne og driftsikre ledere og planlæggere. Det betyder at det rimeligvis må antages at det mulige potentiale i forhold til alle distrikter og grupper er væsentligt højere end det billede, der blev afdækket på seminardagene. Det er KLK s umiddelbare indtryk at der i Silkeborg Kommune (som i mange andre kommuner) tilstræbes et forholdsvist stort decentralt råderum. Det giver god mening på ældre- og sundhedsområdet hvor man i meget høj grad er afhængig af beslutnings- og handlestærke medarbejdere og ledere i en hverdag, der er præget af stærkt skiftende behov i de enkelte hjem, indlæggelser og udskrivninger fra sygehuse, mange snitflader til interne og eksterne samarbejdspartnere mv. Men disponering af kørelister må siges at være en så vital arbejdsgang, at metodefrihed på tværs af de tre områder kan klinge lidt hult. Som det blev nævnt ovenfor i forbindelse med de praktiske handleplaner, er der da også i deltagerkredsen et ønske om et stærkere tværgående forum i forhold til koordinering af praksis og undervisning. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 7

8 I forhold til estimering af potentiale er der især følgende fokuspunkter: En styrkelse af arbejdsgangen giver først og fremmest den effekt, at kørelisterne rent logistisk forbedres med en bedre udnyttelse af medarbejdernes tid til følge En styrkelse af arbejdsgangen nedsætter den tid som lokalledere og planlæggere skal bruge på arbejdsgangen, og frigør dermed tid til andre opgaver. En styrkelse og mere synlig dokumentation af arbejdsgangen forbedrer nye medarbejderes introduktion til disponeringsopgaven. Det bør dog for god ordens skyld understreges, at der indgår andre væsentlige hensyn i disponeringen af kørelister end de rent rationelle, tidsmæssige og logistiske. Planlæggere og lokalledere skal således især også sikre et rimeligt match mellem de faglige krav i det enkelte hjem og kompetencerne hos den medarbejder der sendes ud på det enkelte besøg. Herudover skal man fx også sikre en spredning af social- og sundhedsassistenter med henblik på de nødvendige akutte kompetencer i alle vagtlag og distrikter. Planlæggere og ledere rummer åbenbart et styringsmæssigt potentiale der kan forfølges På baggrund af seminardagene blev det tydeligt, at deltagerkredsen er meget bevidst om den overordnede økonomiske udfordring man har i Silkeborg Kommune. Det blev især tydeligt da drøftelserne rundede spørgsmålet om håndhævelse af et gennemsigtigt og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen. Denne drøftelse var initieret af deltagerkredsen selv (og ikke af KLK), og fik især det perspektiv, at man med jævne mellemrum bør minde hinanden om at sætte rimelige grænser for indsatsen i de enkelte hjem. KLK står efter det aktuelle forløb tilbage med det overordnede indtryk, at der blandt lederne og planlæggerne er hvad man kunne kalde et styringsmæssigt potentiale, der i den aktuelle økonomiske situation bør forfølges. Denne erkendelse er KLK også nået til i en række andre nylige og sammenlignelige analyser i større kommuner. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 8

9 Man kan lidt forenklet sige, at mens myndigheden ser borgerne 1 gang årligt, er den decentrale organisation i langt hyppigere kontakt med de visiterede borgere. Det betyder ikke overraskende, at man i de enkelte grupper i hjemmeplejen som udgangspunkt har en langt større og mere opdateret viden om borgernes helt aktuelle behov, end man rimeligvis kan forvente at myndigheden har. Der er således helt aktuelt på ældre- og sundhedsområdet en tendens til at myndighedsfunktionen og de decentrale ledere i fx systematiske og kvartalsvise gennemgange af borgerne i den enkelte gruppe får justeret indsatsen. Det har i de pågældende kommuner ført til en hurtigere nedjustering af indsatsen i takt med at borgere fx efter frakturer genvinder midlertidigt tabte funktioner i hverdagslivet. Disse muligheder bør efter KLK s vurdering også overvejes i Silkeborg Kommune som et tværgående samarbejdsprojekt mellem områder og myndigheden. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 9

10 1. Bilag Bilag 1: Læsevejledning til arbejdsgangsdiagrammerne Fire simple symboler 2. Arbejdsgangsdiagrammet er tegnet med en række symboler. Grundlæggende anvendes fire typer 3. Symbolerne for hændelser - små cirkler som enten er med en tynd streg, dobbelt streg eller tyk streg. Hændelserne indikerer at der her sker noget som påvirker arbejdsgangen eller som produceres af arbejdsgangen typisk igangsætter den eller påvirkes dens forløb undervejs eller er et resultat af den. 4. Symboler for aktiviteter der udføres undervejs rektangler med afrundede hjørner. Det er i opgaverne at der udføres opgaver. 5. Skilleveje formet som diamanter eller romber hvor processen enten skilles i en række veje eller samles. 6. Endelig pile der viser den sekvens som opgaver udføres efter, eller viser hvordan information strømmer. Flere varianter Hændelser 7. Der er som allerede antydet dog flere varianter af Symbolerne. 8. Hændelser findes som starthændelser (tynd streg), hændelser der kommer undervejs (dobbelt streg) og sluthændelser (tyk streg). 9. De findes også i forskellige typer. De typisk er meddelelser, tidspunkter og de anonyme, der typisk bruges ved delprocesser. Aktiviteter 10. Aktiviteter findes I tre typer. 11. Opgaver der er den mindste enhed af arbejde I diagrammet. Delprocesser med et lille + i. Delprocessen er foldes ud I et andet diagram Udfoldet delproces et rektangel indeholdende opgaver, delprocesser og andre tegneobjekter. Skilleveje KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 10

11 Skillevejene findes I typisk fire typer, se til venstre. Skillevejene, kan også samle sekvens flow Øvrige symboler 19. Der findes endelig nogle få andre symboler. Farver i diagrammerne 20. Svømmebanerne til venstre (rolle 1 og rolle 2) er altid placeret I en pool. Poolen er typisk en juridisk enhed kommunen, regionen, borgeren etc. 21. Tekstkommentarer anvendes til at give information på diagrammet. Dokumentet indikerer blanketter, breve m.v. 22. I vejledning til Arbejdsgangsbanken kan findes yderligere beskrivelser af symbolerne. 23. Overfor ses eksempler på de farver der anvendes I diagrammerne. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 11

12 Bilag 2: Rentegnede arbejdsgangsdiagrammer disponering af kørelister Arbejdsgangsdiagrammerne består af en overordnet hovedproces og 6 underliggende processer. De underliggende processer er markeret med tallene 2-7 i hovedprocessen nedenfor. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 12

13 KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 13

14 KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 14

15 KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 15

16 KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 16

17 Bilag 3: Handleplaner Gruppe 1: Nødkald visiteres og revisiteres af myndighed 1 gang årligt sammen med øvrig revurdering. Effekt: kun nødkald til borgere med behov og som kan administrere det. Ansvarlig: lederforum Deadline: 30/ Gruppe 1: Daghjem opstart senere. Effekt: større livskvalitet for borgeren: søvnrytme, mad, hygiejne. Bedre trivsel for medarbejdere: kvalitet ift tid, tilfredsstillelse, mindre arbejdspres, effektivisering undgå forgæves kørsel + færre opgaver i forbindelse med morgenen. Ansvarlig: relevante distriktsledere/lokalledere/souschef Inddrage: vognmænd/tr/lokalledere Gevinst: vi presser ikke os selv i egen organisation Deadline: kontraktbestemt og ellers hurtigst muligt Gruppe 1: Tydelige og bedre kørselsaftaler Effekt: bedre planlægning, mindre ventetid for både borgere og personale, bedre kvalitet og mere værdighed for borger, ressourcebesparende/budget, mindre tidspres for personalet Ansvarlig: kontraktforhandlere Inddrage: lokalledere/kontraktforhandlere/(medarbejdere) Deadline: kontraktbestemt og ellers hurtigst muligt Gruppe 2: Serviceniveau Forbedring: at borgerne behandles ens uanset hvor de bor i kommunen at medarbejderne får en forståelse for serviceniveauet Effekt: at kvaliteten får samme farve Trivsel: plus: at medarbejderne ligestilles ude i hjemmene. minus: føler man ikke har indflydelse på egen arbejdssituation Tryghed ved at man ikke er alene i udmøntningen af serviceniveauet Effektivisering: minimere fejl undgå dobbeltarbejde undgå overproduktion / bruge for meget tid Ansvarlig: KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 17

18 organisationsniveau: erfagruppe på tværs af områderne. Driftsledere er tovholdere. Mødehyppighed: 1 gang årligt gruppeniveau: Drøftelse af kultur og gamle vaner der er på spil i forhold til udmøntning af serviceniveau. Gennemgang af kvalitetsstandarder og fælles sprog. Lokalledere er tovholdere. Mødehyppighed: hvert halve til hele år Individ: være loyal og ansvarlig overfor serviceniveau. Forståelse for det at arbejde i en politisk styret organisation. Ansvarlig: den enkelte medarbejder. Hyppighed: altid/løbende Deadline: første kvartal 2010 Gruppe 2: Ændring af arbejdsgange (visitation spørgeguide) Forbedring: fyldestgørende data vil synliggøre behovet hos borgere der skal udskrives/akutte borgere. Sikre en god planlægning inden udskrivelse. Sikre at borger oplever sammenhæng Effekt: kvalitet: borger og personale oplever kvalitet i ydelsen tryghed og dermed øget trivsel effektivisering: vi undgår spild gennem o unødig kørsel o effektiv planlægning o minimere fejl o undgå dobbelt bogholderi Ansvarlig/skal inddrages: visitation: o Forbedret standard for indsamling af data. Mere detaljeret spørgeguide. Inddragelse af udfører. o I det øjeblik vi får en advis om borgerne, skal pakken lægges ind. Pakke følger borger kontaktgruppe mellem sygehusene og primær sektor o sygehusene skal have kendskab til hvad visitator vil spørge om o drage læring af dårlige udskrivelser og mønstre der går igen Deadline: i går/hurtigst muligt Gruppe 3: Erfa kursus om koordinering Forbedring: genveje, opsætning, videndeling Effekt: tidsbesparende da alle får kendskab til bedste praksis. Kendskab til samarbejdspartnere (netværk) Hyppighed: ca 3 gange årligt eller ved behov Ansvarlig: H. og A. Inddrages: IT-konsulent (ift. system-specifik undervisning), Care styregruppe, N. eller L. Deadline: medio marts KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 18

19 N: IT-udstyr (pc + skærme) Forbedring: optimalt udstyr Effekt: bedre svartider på pc er/mindre ventetid (spildtid/irritationsmoment), overblik på skærm til dagsdisponering (minus print) Der er indhentet oplysninger hos IT-afdelingen om forbedringsforslaget. PC: pc ere der er ældre end 3 år står til udskiftning (via teknologileje). Rambøll anbefaler 1 GB ram. IT-afd leverer pc med 2 GB ram. Skærm: Skærme der er ældre end 3 år eller mindre end 19 står til udskiftning (via teknologileje). Alder følger pc. Rambøll anbefaler minumum 21. IT-afd leverer som standard 19 skærme. For de som har flest kørelister og dermed har brug for meget plads på skærmen for at kunne få overblik er det vurderingen, at skærmen bør være 24. Mer-udgift hertil undersøges i februar N: Mange brugere/langsom PC Der er indhentet oplysninger hos IT-afdelingen om forbedringsforslaget. IT-afd er i gang med et projekt vedr mange brugere på samme pc. Deadline for dette projekt er uklart/ikke fastlagt. Oprydning på pc kunne hjælpe på hastighed (fx kun genveje på skrivebordet ) dette koordineres af systemkoordinator Deadline: information om oprydning udsendes hurtigst muligt. Udskiftning: IT-afd har pc ere stående klar til afhentning. Hvis skærme skal udskiftes til større end 19, skal disse bestilles af IT-afd. Ansvarlig: N sætter proces i gang vedr. udskiftning via systemkoordinatorerne i områderne samt IT-afdelingen. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 19

20 KL's Konsulentvirksomhed (KLK) rådgiver og løser konsulentopgaver i kommunerne på fuldt forretningsmæssige vilkår. Som en integreret del af KL, har vi en unik og opdateret viden om kommunerne og de problemstillinger, som kommunerne står over for. Vores udgangspunkt er altid kommunens kultur og traditioner - men når vi løser en opgave, lægger vi samtidig vægt på at give kommunen et inspirerende og venligt provokerende modspil. Konsulentopgaverne løses indenfor en lang række fagområder - både i længevarende projektforløb i form af analyser, evalueringer og procesforløb, og på seminarer, temadage og i kursusforløb. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 20

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie

Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie 19. august 2015 1. Baggrund KL s Konsulentvirksomhed (KLK) gennemførte i 2012-2013 en analyse i Børn, Unge og Familie. Analysen havde fokus på sagsbehandlingen

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Effektiv digital forvaltning med Lean og IT

Effektiv digital forvaltning med Lean og IT Effektiv digital forvaltning med og IT Hvordan kan vi udnytte det bedste fra og det bedste fra IT til at skabe højere effektivitet? April 2009 Effektiv digital forvaltning med og IT Alt for mange -projekter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere