Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz I medfør af 8, stk. 1, i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 som ændret ved lov nr. 545 af 8. juni 2006, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelse og definitioner 1. Denne bekendtgørelse fastsætter rammerne for IT- og Telestyrelsens udstedelse af en landsdækkende tilladelse, jf. 3, til anvendelse af radiofrekvenser på baggrund af en af IT- og Telestyrelsen afholdt auktion. 2. Ved budgiver forstås en juridisk person, som agter eller overvejer at indgive en tilmelding til auktionen, eller som har indgivet en tilmelding til auktionen. Stk. 2. Ved juridisk person forstås et aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab eller lignende. Stk. 3. Ved en markedsført elektronisk kommunikationstjeneste forstås tilrådighedsstillelse af en elektronisk kommunikationstjeneste mod betaling eller gratis. Stk. 4. Ved geografisk udbredelse forstås den procentiske andel af det danske landareal, hvor det er muligt at give adgang til mindst én elektronisk kommunikationstjeneste baseret på de til tilladelsen hørende frekvenser, jf. stk. 5. Stk. 5. Ved det danske landareal forstås km 2 ; indre danske farvande, fjorde og søer undtaget. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen, j.nr Kapitel 2 Tilladelsen 3. IT- og Telestyrelsen afholder auktion over en landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser. Tilladelsen omfatter radiofrekvenserne 917,0 921,0 MHz og 872,0 876,0 MHz. Stk. 2. Tilladelsen har en varighed på femten år fra udstedelsesdagen, jf. 22, stk. 1. Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel. Stk. 3. Anvendelsen af de frekvensadministrative metoder, jf i lov om radiofrekvenser, kan ikke ske i de første 10 år fra tilladelsens udstedelse, jf. 22, stk. 1, med mindre det er nødvendigt for at opfylde de til en hver tid gældende relevante EU-regler eller andre relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet. Stk. 4. Indehaveren af tilladelsen skal tre år efter udstedelsesdagen, jf. 22, stk. 1, sikre en geografisk udbredelse på minimum 50 % af det danske landareal eksklusiv indre danske farvande, fjorde og søer med mindst én markedsført elektronisk kommunikationstjeneste baseret på de til tilladelsen hørende frekvenser, jf. stk. 1. Stk. 5. Indehaveren af tilladelsen skal kunne levere den i stk. 4 nævnte elektroniske kommunikationstjeneste inden for to måneder efter indgåelse af kundeaftale herom. BD Schultz Grafisk

2 2 Kapitel 3 Kommunikation 4. IT- og Telestyrelsens offentliggørelser i henhold til denne bekendtgørelse sker på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Stk. 2. Alt materiale vedrørende denne auktion offentliggøres kun på IT- og Telestyrelsens hjemmeside. Alt materiale til brug for tilmelding til auktionen er således tilgængeligt på hjemmesiden. 5. Meddelelser fra en budgiver til IT- og Telestyrelsen skal ske på dansk ved brev mærket 870 MHz auktion eller ved med 870 MHz auktion angivet i emnefeltet, medmindre IT- og Telestyrelsen giver tilladelse til, at konkrete meddelelser kan sendes på anden vis. Kapitel 4 Tilmeldingsprocedure 6. Enhver juridisk person er berettiget til at indgive en tilmelding til auktionen. 7. Tilmelding, jf , kan kun indgives til IT- og Telestyrelsen den 22. januar 2007, mellem kl og kl (dansk tid). Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan indtil 24 timer før udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist forlænge fristen. IT- og Telestyrelsen offentliggør den nye frist uden ugrundet ophold. Stk. 3. Uanset stk. 2 kan IT- og Telestyrelsen mindre end 24 timer inden udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist forlænge fristen, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder som f.eks. strømsvigt, nedbrud af ITog Telestyrelsens hjemmeside eller strejker. ITog Telestyrelsen offentliggør den nye frist uden ugrundet ophold. 8. Budgivere er berettigede til indtil otte dage før udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist, jf. 7, at stille spørgsmål til ITog Telestyrelsen vedrørende tilmeldingsproceduren eller auktionen. Alle spørgsmål skal stilles på dansk og på en måde, som ikke gør det muligt at identificere, hvem der har stillet spørgsmålet. Stk. 2. Spørgsmål kan stilles ved brev eller e- mail mærket 870 MHz auktion til IT- og Telestyrelsen. Stk. 3. IT- og Telestyrelsen offentliggør senest 48 timer før udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist, jf. 7, spørgsmål, som er stillet i henhold til stk. 1, og svar. Spørgsmål og svar offentliggøres på IT- og Telestyrelsens hjemmeside i en form, som ikke angiver, hvem der har stillet spørgsmålet. 9. En budgiver skal i forbindelse med tilmeldingen betale et depositum på danske kroner. Betaling af depositum skal være ubetinget, skal ske til en af IT- og Telestyrelsen anvist konto og skal være indgået inden udløbet af tilmeldingsfristen, jf. 7. Indbetalingen skal angive, at den er sket af budgiveren. Stk. 2. Depositum forrentes over for budgiveren med den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte referencesats fra og med dagen, hvor indbetalingen er sket, og indtil, men eksklusiv, den dag, hvor depositummet frigives, jf. stk. 4. Renter af depositum fra og med den dag, hvor IT- og Telestyrelsen giver meddelelse til budgiveren i henhold til 19, stk. 1, 3. pkt., tilfalder staten. Stk. 3. Depositum med tilskrevne renter i henhold til stk. 2, 1. pkt., kan anvendes til hel eller delvis dækning af tilladelsesprisen, jf. 22, stk. 2, til hel eller delvis dækning af omkostningsbeløbet, jf. 22, stk. 2, og til dækning af det i 25, stk. 1, anførte beløb. Stk. 4. Depositummet eller den resterende del deraf samt renter deraf frigives til en budgiver, 1) når budgiveren meddeles, at budgiverens tilmelding er afvist, jf. 14, stk. 2, og 15, stk. 4, 2) når budgiveren meddeles, at budgiveren er frigjort fra dennes bud, jf. 22, stk. 1, eller 3) når budgiveren meddeles, at budgiveren får tildelt tilladelsen, jf. 19, stk. 1, 3. pkt., i det omfang depositum med tillæg af renter i henhold til stk. 2, 1. pkt., overstiger tilladelsesprisen, medmindre IT- og Telestyrelsen på dette tidspunkt har sikkerhed for, at omkostningsbeløbet, jf. 23, vil svare til eller overstige denne difference. 10. En budgiver skal som en del af sin tilmelding afgive mindst ét bud. Bud skal afgives ved anvendelse af en af IT- og Telestyrelsen udarbejdet formular. Formularen skal indeholde oplysning om budgiverens navn, skal angive budgiverens bud, jf. stk. 2, og skal bære original underskrift af den person, som er tegningsberettiget eller på anden vis bemyndiget til at forpligte budgiveren, eller hvis kun flere i fællesskab kan forpligte budgiveren, originale underskrifter af de

3 3 personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren i fællesskab, jf. 12, stk. 1, nr. 2. Der må ikke foretages ændringer eller tilføjelser i formularen. Stk. 2. Et bud skal være ubetinget, uigenkaldeligt og udtrykt i danske kroner med op til to decimaler. Bud er bindende i fire måneder fra udløbet af tilmeldingsfristen, jf. 7, medmindre IT- og Telestyrelsen forinden har meddelt, at 1) budgiverens tilmelding er afvist, jf. 14, stk. 2 og 15, stk. 4, eller 2) budgiveren er frigjort fra sit bud, jf. 22, stk. 1. Stk. 3. Ethvert bud skal afgives i en anonym, uigennemsigtig, lukket kuvert mærket 870 MHz auktion. 11. En tilmelding skal være skriftlig, skal være indeholdt i en anonym, uigennemsigtig lukket kuvert eller kasse mærket 870 MHz auktion og skal være indgivet inden den i 7 angivne tilmeldingsfrist til IT- og Telestyrelsen. Stk. 2. IT- og Telestyrelsen udsteder kvittering for modtagelsen af tilmeldingen. Stk. 3. En tilmelding skal være på dansk og skal indgives i ét originalt eksemplar, som skal bære original underskrift af den person, som er tegningsberettiget eller på anden vis bemyndiget til at forpligte budgiveren, eller hvis kun flere i fællesskab kan forpligte budgiveren, originale underskrifter af de personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren i fællesskab, jf. 12, stk. 1, nr. 2. Der skal vedlægges tre kopier af tilmeldingen med bilag. Der skal dog ikke vedlægges kopier af det i 12, stk. 1, nr. 10, nævnte bud. Stk. 4. En budgiver er ikke berettiget til at indgive flere tilmeldinger. Indgiver en budgiver flere tilmeldinger, anses alene den første rettidigt indgivne tilmelding for at være gældende. Alle bud, som er afgivet af en budgiver, herunder bud afgivet i henhold til 13, indgår dog ved vurderingen i henhold til Tilmeldingen skal indeholde følgende: 1) Budgiverens navn samt en adresse i et EØSland, telefonnummer, faxnummer og e-postadresse, hvor budgiveren kan kontaktes på hverdage mellem 9.00 og (dansk tid). 2) Oplysning om samt dokumentation for navn, stilling og underskrift for mindst to fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis er bemyndigede til enten hver for sig eller i fællesskab at forpligte budgiveren i enhver henseende vedrørende tilmeldingen og auktionen. 3) Bekræftet kopi af budgiverens vedtægter eller hvis der ikke gælder vedtægter for budgiveren et tilsvarende dokument. 4) En erklæring på tro og love underskrevet af en eller flere fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. nr. 2, om, at budgiveren ikke er i betalingsstandsning, likvidation eller under konkurs eller, hvis budgiveren er et interessentskab, joint venture eller lignende, en erklæring på tro og love underskrevet af de pågældende interessenter eller deltagere om, at disse ikke er i betalingsstandsning, likvidation eller under konkurs. 5) En erklæring på tro og love underskrevet af en eller flere fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. nr. 2, om, at budgiveren er behørigt etableret i henhold til lovgivningen i det land, hvori budgiveren har hjemsted, og hvis budgiveren er et interessentskab, joint venture eller lignende, hvori en eller flere interessenter eller deltagere er juridiske personer, en erklæring på tro og love underskrevet på vegne af de pågældende interessenter eller deltagere om, at disse er behørigt etableret i henhold til lovgivningen i det land, hvori de har hjemsted. 6) En erklæring på tro og love underskrevet af en eller flere fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. nr. 2, om, at budgiveren ikke er eller forventes involveret i tvister, som væsentligt og negativt kan påvirke budgiverens mulighed for at opfylde vilkårene i tilladelsen, hvis budgiveren tildeles en sådan eller, hvis budgiveren er et interessentskab, joint venture eller lignende en erklæring på tro og love underskrevet af de pågældende interessenter eller deltagere om, at disse ikke er eller forventes involveret i sådanne tvister. 7) En, i henhold til en af IT- og Telestyrelsen udarbejdet instruks, oversigt over ejerstrukturen for budgiveren. 8) Bevis for instruks om betaling af det i 9, stk. 1, anførte depositum.

4 4 9) Angivelse af til hvilken bankkonto eventuel tilbagebetaling af depositum samt renter eller en del deraf skal ske. 10) Budgiverens bud for tilladelsen, jf. 10. Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ved fastsættelse af yderligere regler vedrørende form og indhold for en tilmelding ændre eller supplere de i stk. 1 indeholdte regler. 13. Efter indgivelse af en tilmelding, men inden udløbet af tilmeldingsfristen er en budgiver berettiget til at indgive et eller flere yderligere bud til IT- og Telestyrelsen, jf. 10. IT- og Telestyrelsen udsteder kvittering for modtagelsen af yderligere bud. 14. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, at en tilmelding accepteres, hvis tilmeldingen er i overensstemmelse med 6, 7, 9, stk. 1, 10, stk. 3, 11, stk. 1, 3 og 4, og 12, stk. 1, samt eventuelle regler fastsat i medfør af 12, stk. 2. IT- og Telestyrelsens afgørelse om at acceptere en tilmelding meddeles til budgiveren. Stk. 2. Hvis en tilmelding ikke accepteres efter stk. 1, anmoder IT- og Telestyrelsen budgiveren om inden for en frist på fem dage at supplere, korrigere eller præcisere tilmeldingen med bilag, at fremskaffe relevant dokumentation eller at indbetale depositum, jf. 9, samt renter deraf i henhold til lov om renter ved forsinket betaling fra udløbet af tilmeldingsfristen, jf. 7, til betaling sker. Hvis tilmeldingen efter fristens udløb fortsat ikke kan accepteres efter stk. 1, afviser IT- og Telestyrelsen tilmeldingen eller meddeler en yderligere frist på fem dage i henhold til 1. pkt. Kapitel 5 Supplering, korrigering og præcisering af tilmeldingen 15. Efter tilmeldingens indgivelse og indtil en budgivers tilbud er blevet afvist, budgiveren er blevet frigjort fra sit bud, eller budgiveren har fået udstedt tilladelsen, er budgiveren forpligtet til øjeblikkeligt at meddele IT- og Telestyrelsen enhver ændring vedrørende forhold nævnt i 12, stk. 1, nr. 1 7 og forhold omfattet af de yderligere regler, som IT- og Telestyrelsen måtte have fastsat efter 12, stk. 2. Meddelelsen skal være underskrevet af en eller flere fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. 12, stk. 1, nr. 2. Stk. 2. Efter tilmeldingens indgivelse og indtil budgivers tilbud er blevet afvist, budgiveren er blevet frigjort fra sit bud, eller budgiveren har fået udstedt tilladelsen, er budgiveren forpligtet til øjeblikkeligt at meddele IT- og Telestyrelsen, hvis budgiveren konstaterer, at de afgivne oplysninger om de i 12, stk. 1, nr. 1 7, nævnte forhold var ukorrekte eller upræcise, at de afgivne oplysninger om forhold omfattet af de yderligere regler, som IT- og Telestyrelsen måtte have fastsat efter 12, stk. 2, var ukorrekte eller upræcise, eller eventuelle meddelelser i henhold til stk. 1 var ukorrekte eller upræcise. Meddelelsen skal være underskrevet af en eller flere fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. 12, stk. 1, nr. 2. Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan anmode en budgiver, hvis tilmelding er accepteret, om inden for en frist på fem dage at supplere, korrigere eller præcisere tilmeldingen med bilag eller at fremskaffe relevant dokumentation. Stk. 4. Efter modtagelsen af en meddelelse i henhold til stk. 1 eller 2, eller efter udløbet af en frist i henhold til stk. 3, træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse om, at tilmeldingen fortsat er accepteret, hvis den fortsat er i overensstemmelse med de i 14, stk. 1, nævnte bestemmelser. I modsat fald kan IT- og Telestyrelsen afvise tilmeldingen. Kapitel 6 Auktionsprocedure 16. Når IT- og Telestyrelsen for samtlige budgiveres vedkommende har accepteret eller afvist tilmeldingerne, og når eventuelle frister meddelt af IT- og Telestyrelsen i henhold til 15, stk. 3, er udløbet, åbner IT- og Telestyrelsen bud afgivet af de budgivere, hvis tilmeldinger er accepteret. Stk. 2. IT- og Telestyrelsen afgør resultatet af auktionen ved at anvende de i 17 indeholdte bestemmelser. 17. IT- og Telestyrelsen konstaterer, om buddene er i overensstemmelse med 10, stk. 1 og 2. IT- og Telestyrelsen kan se bort fra bud, som ikke er i overensstemmelse med 10, stk. 1 og 2. Stk. 2. Har en budgiver afgivet flere gyldige bud, jf. stk. 1, gælder kun det højeste.

5 5 Stk. 3. Hvis to eller flere bud er ens, lader ITog Telestyrelsen afgørelsen af disses indbyrdes rangfølge ske ved lodtrækning foretaget af notarius publicus. Stk. 4. IT- og Telestyrelsen fastslår på baggrund af resultatet af den procedure, som er gennemført i henhold til stk. 1-3, rangfølgen af buddene i faldende orden efter buddenes størrelse, således at højestbydende er den budgiver, der har afgivet det højeste bud og så fremdeles. 18. Prisen for tilladelsen udgør et beløb svarende til buddet afgivet af den budgiver, der får udstedt tilladelsen, jf Kapitel 7 Tildeling og udstedelse af tilladelsen 19. Tilladelsen vil blive tildelt den budgiver, som efter gennemførelsen af den i 16 og 17 angivne procedure er den højestbydende. Tilladelsen vil blive tildelt med den ejerstruktur, som er angivet i tilmeldingen, jf. 12, stk. 1, nr. 7. IT- og Telestyrelsen meddeler den højestbydende budgiver, at budgiveren ved meddelelsen har fået tildelt tilladelsen, tilladelsesprisen og størrelsen af det beløb, som skal betales i henhold til stk. 2. Samtidig meddeler IT- og Telestyrelsen, at tilladelsen vil blive udstedt til budgiveren, når betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. IT- og Telestyrelsen meddeler de resterende budgivere, hvis tilmeldinger er accepteret, at en anden budgiver, såfremt denne opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, vil få udstedt tilladelsen. IT- og Telestyrelsen offentliggør, hvem der vil få udstedt tilladelsen ved opfyldelse af betingelserne i stk. 2 og 3, og IT- og Telestyrelsen offentliggør prisen for tilladelsen. Stk. 2. En budgiver, som har modtaget en meddelelse i henhold til stk. 1, 3. pkt., skal senest 15 dage derefter som betaling af tilladelsesprisen kontant betale et beløb, der svarer til det beløb, som tilladelsesprisen overstiger depositummet med tillæg af renter i henhold til 9, stk. 2, 1. pkt. Stk. 3. Den i stk. 2, anførte betaling skal være ubetinget, skal ske til en af IT- og Telestyrelsen anvist konto og skal angive, at den er sket af budgiveren. 20. Hvis en budgiver ikke opfylder betingelserne i 19, stk. 2 og 3, rettidigt, vil budgiveren ikke få tilladelsen udstedt, og der ses bort fra den pågældende budgiver, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis en budgiver ikke opfylder betingelserne i 19, stk. 2 og 3, rettidigt, kan IT- og Telestyrelsen meddele budgiveren en frist til at berigtige forholdet. Opfylder budgiveren betingelserne i 19, stk. 2 og 3, inden fristens udløb, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelsen til budgiveren i henhold til 22. Det i 19, stk. 2, nævnte beløb forrentes i henhold til lov om rente af forsinket betaling fra forfaldsdagen, til betaling sker. Stk. 3. Hvis en budgiver efter udløbet af en frist i henhold til stk. 2 fortsat ikke opfylder betingelserne i 19, stk. 2 og 3, vil budgiveren ikke få tilladelsen udstedt, og der ses bort fra den pågældende budgiver. 21. Hvis den højestbydende i medfør af 20, stk. 1 eller 3, ikke får udstedt tilladelsen, vil tilladelsen blive tildelt den budgiver, der herefter er højestbydende efter rangfølgen fastlagt i henhold til 17, stk. 4, og efter proceduren i Efter at den i beskrevne procedure er gennemført, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelsen til den højestbydende budgiver, som har opfyldt betingelserne i 19, stk. 2 og 3. Samtidig med udstedelse af tilladelsen meddeler IT- og Telestyrelsen de øvrige budgivere, hvis tilmelding er accepteret, at disse er frigjort fra deres bud. Stk. 2. Når en budgiver har opfyldt de i 19, stk. 2 og 3, nævnte betingelser, tilfalder budgiverens depositum med tillæg af renter i henhold til 9, stk. 2, 1. pkt., staten som hel eller delvis betaling af tilladelsesprisen og som hel eller delvis betaling af omkostningsbeløbet, jf. dog 9, stk. 4, nr. 3. Kapitel 8 Betaling af gebyr mv. 23. IT- og Telestyrelsen opkræver hos den budgiver, der vil få eller har fået udstedt tilladelsen, jf. 22, stk. 1, en betaling til dækning af omkostninger, som er forbundet med IT- og Telestyrelsens forberedelse og afholdelse af auktionen og udarbejdelse af tilladelsen mv. Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter forfaldstidspunktet for den i stk. 1 anførte betaling. 24. Alle betalinger, som en budgiver skal foretage i henhold til 23 og 25, skal ske til det af IT- og Telestyrelsen anviste betalingssted, og

6 6 det skal angives, at betalingen er foretaget af budgiveren. Kapitel 9 Sanktioner mv. 25. En budgiver, som omfattes af 20, stk. 1 eller 3, er efter påkrav forpligtet til at betale et beløb svarende til det indbetalte depositum med tilskrevne renter i henhold til 9, stk. 1 og 2. Stk. 2. I tilfælde af anvendelse af de frekvensadministrative metoder, jf i lov om radiofrekvenser, eller i tilfælde af tilbagelevering, bortfald eller tilbagekaldelse af tilladelsen, jf i lov om radiofrekvenser, sker der ingen tilbagebetaling af betalt tilladelsespris. Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren undlader rettidigt at opfylde de i 23 indeholdte betalingsforpligtelser. Der sker i så fald ingen tilbagebetaling af betalt tilladelsespris. Kapitel 10 Ikrafttræden 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. oktober 2006 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 5. oktober 2006 HELGE SANDER / Susanne Mahler

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 453,0 457,5 MHz og 463,0 467,5 MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 453,0 457,5 MHz og 463,0 467,5 MHz Bekendtgørelse nr. 1013 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 453,0 457,5 MHz og 463,0 467,5 MHz I medfør af

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet

Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet I medfør af 2, 3, stk. 2, og 4, stk. 1, i lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag I: Auktionsvilkår. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag I: Auktionsvilkår. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag I: Auktionsvilkår Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen. Udkast november 2011

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen. Udkast november 2011 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen Udkast november

Læs mere

Informationsmemorandum. 20. oktober 2006

Informationsmemorandum. 20. oktober 2006 Auktion over tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz Informationsmemorandum 20. oktober 2006 Udgivet af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Oktober

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Vejledning Denne instruks

Læs mere

MHz auktion. Auktionsbetingelser. November 2010

MHz auktion. Auktionsbetingelser. November 2010 450-470 MHz auktion Auktion over frekvenser i 450 MHz-frekvensbåndet Auktionsbetingelser November 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Tidsplan...5

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag E Tilmeldingsformular Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag F: Tilmeldingsformular. Marts 2012

Informationsmemorandum. Bilag F: Tilmeldingsformular. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag F: Tilmeldingsformular Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk Vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Indholdsfortegnelse Udbudsmateriale Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Bilag 3. Farvand 7. Øresund. Bilag 4. Formular til brug ved afgivelse af bud

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet MHz Bekendtgørelse nr. 406 af 3. maj 2007 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410 3800 MHz I medfør af 8, stk. 1, i lov om radiofrekvenser,

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Indholdsfortegnelse 0. Relevant lovgivning... side 2 Generelt 1. Indledning... side 3 2. Auktionens genstand... side 3 3. Budgiver...

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 21. december 2000 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3, jf. 9a, og 11, stk. 1, i lov nr. 468 af 12.

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz

Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz TDC Mobile international A/S 1 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz Tilladelsen består af en tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr. 15-1434179 Bekendtgørelse om SKATs behandling af ansøgninger om og udstedelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Under henvisning til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-959-0069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Informationsmemorandum. 20. oktober 2006

Informationsmemorandum. 20. oktober 2006 Auktion over tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 453,0 457,5 MHz og 463,0 467,5 MHz Informationsmemorandum 20. oktober 2006 Udgivet af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 1 Indberettet til den 12. juli 2006: Hermed indkaldes på bestyrelsens vegne til ekstraordinær generalforsamling i Keops Kollegiet Bispebjerg A/S, der afholdes:

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. København, den 26. oktober 2012 Sagsnr. 2010-1172/CHN/SPE 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. Sagens tema: X har klaget over, at A Advokatfirma

Læs mere