Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne"

Transkript

1 Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen, FOA Ilse Gaarde, FOA Pia Düvel, FOA Monika H. Petersen, KL næstformand Liselotte Bækvad, KL Ann Kristin Granli, Region Syddanmark Lise Lauridsen, Region Syddanmark Karen Nordby, uddannelsesleder Ketty Larsen, viceskoleleder Carsten Sørensen, lærer Winnie Østergaard, elev John Hyrup Jensen sekretær for udvalget Afbud: Pia Düvel, Tom Svendsen, FOA 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Ingen bemærkninger. 2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt, men punkterne 9,10,11,13 og 14 blev efterfølgende slettet. 3. Gensidig orientering.

2 Fra skolen: Skolen har afholdt møde med de uddannelsesansvarlige vedr. PAU. Den Ordinære PAU starter i uge Der forsøges oprettet et GVU hold på PAU i foråret Eleverne optages på samme måde som til Sosu - uddannelserne. Dimensioneringen for 2009 er på plads. Dimensioneringen for 2010 er under forberedelse. Der forventes en øget dimensionering på uddannelserne. Dette giver skolen nogle udfordringer idet man lider af akut pladsmangel, og kan blive nødt til at have lokaler udenfor skolens nuværende rammer. Den øgede dimensionering giver også pladsmangel i praksis som skal løses. a. Fra KL ældreområdet. Der foregår stadig omstruktureringer i kommunerne pga kommunalreformen og på grund af uddannelsesreformen. b. Fra KL det pædagogiske område. Kommuner er i gang med at finde praktikpladser og få rede på økonomien i forbindelse med trepartsaftalen. Ansættelse skal på plads og der ligger en pædagogisk opgave i at få institutionerne med, idet de tænker på den gamle pgu uddannelse. c. Fra region Syddanmark det psykiatriske område. Ikke noget nyt. d. Fra region Syddanmark det somatiske område. Ikke noget nyt. e. Fra Foa. Foa har aflagt en del praktikpladsbesøg. De har mange spørgsmål om feriepenge m.m. FOA afholdes kåring af årets praktiksted den 4. marts på Agerskov Kro. f. Fra elev. Er p.t i praktik på Sønderborg sygehus. g. Fra lærer. Der er pladsmangel på skolen, hvilket kan mærkes blandt underviserne. Der udtrykkes stor glæde over praksis fra elevernes side. Når de kommer tilbage på skolen. 2. Fase af reorganiseringen er nu i gang, og der er stor tilfredshed med den nye struktur, der bl.a. betyder at underviserne kan følge et hold fra hjælper til assistent.

3 4. Undervisningsplaner generelt og specifikt (jf. Kapitel 6, 40 stk. 1 og stk. 2 i hovedbek): a) Procedurer for fastsættelse af undervisningsplaner fremover - Der vil til stadighed være ændringer i undervisningsplanerne - især af pædagogisk og praktisk karakter, men der vil også komme lovmæssige ændringer hen ad vejen. Hvor meget vil LUU være indover disse ændringer? Indstilling: Til drøftelse og aftale. Referat: LUU vil primært inddrages i væsentlige ændringer i rammerne for uddannelserne, specielt hvis der har konsekvenser for praktikken. Modulbeskrivelser vil fremover blive betragtet som bilag, hvor LUU sædvanligvis ikke inddrages. Når der skal tages stilling til undervisningsplaner, så vil LUU gerne have præciseret hvor problemstillingerne evt. ligger. Såfremt der skal tages en beslutning uden for møderækken er det i orden at lave høringer blandt medlemmerne i specifikke områder, f eks. PAU. Mindre ændringer vurderes om de skal i høring i respektive områder. b) Undervisningsplanen for PAU. - Det har vist sig at udarbejdelsen af undervisningsplanen har været forbundet med et større koordineringsarbejde end forventet. Der er behov for at planen bliver fastsat nu. Læringsaktiviteterne (bevægelse og idræt ikke helt færdig) ligger på fagene og fordeles efterfølg. på modulerne. Der vil ikke ske ændringer ved denne fordeling. Indstilling: Kommentarer og fastsættelse Bilag: Undervisningsplan inkl. modulbeskrivelser og fagbilag. Referat: Undervisningsplanen gøres færdig c) Ændringer i bedømmelsesplanen for GF - Undervisningsplanen skal indeholde skolens bedømmelsesplan. For GF`s vedkommende blev denne i sommer præget af tidligere bedømmelser i grundfag. Der er f.eks. ikke krav om, at der standpunktsbedømmes i samfundsfag og naturfag. Skolen erfarer nu, at det er hensigtsmæssigt i.f.m. revision af undervisningsplanen at fjerne dette selvbestaltede krav. Indstilling: Beslutning. Referat: Spørgsmålet tages op om et år. Standpunktsbedømmelserne fastholdes efter indstilling fra lærerne. 5. LUU`s opgaver i.f.t. dimensionering og dermed sikring af praktikpladser. - LUU har ikke ansvaret for opsøgning af nye/flere praktikpladser. Hvis

4 dimensioneringen ikke opfyldes og der mangler praktikpladser er det imidlertid LUU, der skal gøre opmærksom på dette. Referat: Der kommer flere elever de kommende år. Skolen har ingen rolle i forbindelse med at skulle skaffe praktikpladser. Problemstillingen opstår hvis dimensioneringen ikke opfyldes? Mangel på konkrete praktikpladser kan opstå i konkret situationer hvis en elev skal have i individuelt forløb f eks pga. sygdom og barsel. LUU har en rolle med at gøre opmærksomt på problemerne. Beslutning: Når der opstår konkrete situationer skal Joan kontakte formanden, der henvender sig til KL eller Regionen. 6. LUU`s opgaver fremover? Tidligere møder har været præget af "at vi er nye" udi LUU. Er det muligt på værende tidspunkt at skitsere LUU`s opgaver og indkredse punkter af uddannelsesmæssig karakter, der ville være oplagte at drøfte på LUU? Referat: Det besluttes at sekretariatet prioriterer dagsorden og kun medtager punkter der vedrører uddannelsernes struktur, indhold og planlægning. Såfremt man ønsker punkter drøftet, sendes det til skolen før udsendelse af endelig dagsorden. 7. Skolevejledningerne. Skolevejledningerne, viser sig ikke at være brugbare i forhold til bedømmelse af elevens standpunkt. Hvad er årsagen til KIB (aflysning af timer, at faget ikke har været på skemaet endnu eller elevens manglende fremmøde / manglende aflevering af opgaver?). Indstilling: drøftelse. Referat: Det er skolen der bedømmer elevens standpunkt i skolevejledningen. Den nye kontaktlærerordning arbejder med at udvikle interne procedurer og konkrete layouts af vejledningerne. (KIB betyder Kan ikke bedømmes) 8. Sammenhængende forløb. kommunerne oplever at få henvendelser fra elever, der er usikre/bekymrede i forhold til at de igen skal søge i forbindelse med optagelse på assistentuddannelsen. Hvordan kan man sikre at de er i sammenhængende forløb? Indstilling: drøftelse og afklaring. Referat: Sammenhængende forløb er taget af ansøgningsskemaet. Eleverne skal søge 2 gange. Såfremt en elev har bestået trin 1 er hun/han sikret optagelse på trin 2 indenfor et år. 9. Fraværsregistreringer

5 Kommunerne har i efteråret oplevet flere fejlregistreringer, der har ført til, at elever uberettiget er blevet indkaldt til samtaler. Desuden giver elever udtryk for, at de i forbindelse med ændring af lokaler, som de ikke lige har kunnet finde frem til er blevet registreret for fravær, da de ikke er nået ind i klassen på det tidspunkt, hvor registreringen er foretaget. Der ønskes drøftet hvorledes vi kan minimere fejlregistreringer. Indstilling: drøftelse., drøftes i andet forum 10. Skemalagt møde, hvor kommunen mødes med "sine" elever. Kommunerne ønsker et møde i løbet af den 1. uge af uddannelsen. Forslag til tidspunkt er fra Der er erfaring for, at et sådant møde med information om ansættelsesforhold, fravær mm. er givtigt i det videre samarbejde. 11. Samarbejdsaftale. Kommunerne ønsker en samarbejdsaftale i forbindelse med ophør af uddannelse under teoriforløb. Herunder hvem gør hvad, hvornår, hvordan og hvorfor. drøftes i andet forum 12. Samarbejdsaftale mellem regionen og kommunerne. Kommunerne ønsker en samarbejdsaftale mellem regionen og kommunerne i forhold til afvikling af ferie på SoSu-assistentuddannelsen. At eleven får mulighed for at komme i praktik i perioder, hvor eleven ikke ønsker at holde ferie, på det praktiksted, hvor den efterfølgende praktik skal afvikles. Sekretariatet skal bemærke at spørgsmålet ikke hører ind under LUU. Indstilling: At kommunerne og regionen laver en samarbejdsaftale om afvikling af ferie i praktikken. idet punktet ikke falder ind under LUUs område 13. Turnusplanen. A. Kommunerne angiver at turnusplanen giver problemer omkring ferie. Mange af problematikkerne omkring ferie kunne undgås såfremt der kun var tale om skolelukning mellem jul og nytår. At al anden ferie blev henlagt til praktikperioderne og "At der i denne praktik afvikles 1 eller 3 ugers ferie. Der opfordres til at uddannelse ikke kan starte på et tidspunkt, hvor skolen holder lukket. Dette har været tilfældet i år, hvor uddannelsen er startet i uge 1, men undervisningen først er påbegyndt i uge 2. Indstilling: Drøftelse og afklaring.

6 B. 6. ferieuge. I elevoverenskomsten står, at eleverne har ret til 6. ferieuge. Den er ikke medtænkt i de nuværende turnusplaner og hvordan skal den håndteres? 14. Praktikerklæringerne. 15. Samtykkeerklæring. Praktikerklæringerne mangler taksonomier. Der er et stort ønske om, at disse "genindføres". Det er ikke tilfredsstillende med "sæt kryds, såfremt målene er opfyldt". Dette vil føre til "dobbelt bogholderi", da erklæringerne ikke kan bruges som pædagogisk værktøj. Sekretariatet skal bemærke at praktikerklæringer er udstedt af PASS, og det kun er PASS der kan ændre erklæringerne. Indstilling: At der rettes henvendelse til PASS. Der stilles forslag om en samtykkeerklæring, der underskrives af eleverne ved skolestart, således at der må udveksles oplysninger, der har betydning for elevens uddannelse mellem skole og praktiksted og ansættende myndighed for SoSu-assistenteelvernes vedkommende og mellem skole og ansættende myndighed for SoSu-hjælperelevernes vedkommende. Indstilling: At der laves en samtykkeerklæring som foreslået. Referat: LUU vil gerne have udarbejdet en samtykkeerklæring, der gælder et år. 16. Merit i SoSu-hjælperuddannelsen. Der ønskes drøftet hvorledes merit i SoSu-hjælperuddannelsen skal håndteres. Kan / skal eleverne have merit? Hvordan skal skole og praksis samarbejde om dette? Referat: i princippet er merit altid aftalt inden uddannelsens start.såfremt der skal ske afvigelser forelægges det skolen og praktikken. 17. Evt. Der blev forespurgt om skolen vil sende nyhedsbreve ud. Der blev ikke taget nogen beslutning om dette.

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere