Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter"

Transkript

1 Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter Deltagere: Allan Mølgaard, Anders H. Simonsen, Anne Brogård Kristensen, Bente Cecilie Bang, Charline Borgen A. Bossen, Eddy P. Thomsen, Elisabeth Mølholm Andersen, Flemming Pedersen, Helge Skielboe, Henriette Vognsgaard, Inge Regnarsson, Jens Eistrup, Jesper Zimmer Wrang, Jørgen Christiansen, Karen Drejer, Kim Negendahl, Lars Lykkedegn, Lars Ulrick Bøjstrup, Martha Møller, Martin Finderup Andersen, Mette Kristensen Rasmussen, Nabil Karas, Niels Stefan Kvium, Pauli Kofod, Peder Johannesen, Peter Grabowski Hjørnet, Peter Østergaard Sørensen, Preben Olund Kirkegaard, Preben Thomassen, Sys Bisgaard, Søren Berthelsen Holm, Søren Kragbæk, Thomas Klostergaard Andersen, Tommy Dalegaard Madsen, Trine Etzerodt, Ulla Viskum, Hanne Schneider, Hans Beksgaard, Helle Waagner, Kim Judson, Mette Bruun, Steen Simonsen, Turi Neubauer, Kristian Horslund, Susanne Hilde Bang Larsen, Mikkel Høgsbro, Boris Eidemak, Ingrid Stage, Charlotte Fog Nielsen, Helge J Nielsen, Ingrid Hasselsteen Torbensen, Stephan Kretzschmer og Aase Riis Afbud: Kristine Buus Johansen og Steen Cnops Rasmussen Hans Beksgaard bød tillidsrepræsentanterne velkomne til TR mødet og skitserede, at formålet med mødet var, at tillidsrepræsentanterne i fællesskab fik mulighed for at analysere og diskutere såvel baggrund for som resultatet vedr. overenskomstaftale 2013 med henblik på handlemuligheder, især i forbindelse med aftaler om arbejdstidsallokering med lokalaftaler (rammeaftaler, husaftaler) og i de tilfælde, hvor der ikke kan indgås en aftale mellem TR og ledelse. Til mødet var udsendt Hans Beksgaard Redegørelse for overenskomstforhandlingerne på professionshøjskoleområdet Hanne Schneider foretog herefter navneopråb, jfr. vedlagte deltagerliste. Orientering og diskussion om Overenskomstaftale 2013 Ingrid Stage takkede for indbydelsen til mødet og oplyste, at hun i sit indlæg ville komme ind på følgende områder Tidligere overenskomstforhandlinger på området Rationalet bag forhandlingsresultatet Forhandlingsforløbet Aftalesystemet i fremtiden Ingrid Stage havde i sine 12 år som DM formand deltaget i 5 overenskomstforhandlinger. Krav om opgivelse af kvartalsnormen på professionshøjskoleområdet med overgang til årsnorm havde været et krav fra arbejdsgiverside tilbage i 2008 og havde samtidig været et underliggende krav for at få andre krav igennem både på universitetsområdet og på professionshøjskoleområdet. Ved OK 2011 blev krav både på universitetsområdet og på professionshøjskoleområdet afvist under henvisning til Finansministeriets hovedkrav om indførelse af årsnorm, og AC/DM fik således intet ud af forhandlingerne pga. sammenkoblingen. Det stod derfor klart, at det også ville blive et hovedkrav ved OK 2013, og da undervisernes arbejdstid også blev en del af regeringsgrundlaget med henblik på at skabe mulighed for flere undervisningstimer, måtte der arbejdes med spørgsmålet i overenskomstperioden.

2 I slutningen af 2011 kom der en henvendelse fra Moderniseringsstyrelsen, der resulterede i besøg på 2 professionshøjskoler i 2012, hvor arbejdstidstilrettelæggelse m.v. blev drøftet mellem Moderniseringsstyrelsen og de to professionshøjskolers lokale ledere og tillidsrepræsentanter. Møderne gav ikke svar på, hvorfor Moderniseringsstyrelsen var så forhippede på at afskaffe kvartalsnormen, men der var tale om gode møder, hvor folkene fra Moderniseringsstyrelsen og Uddannelsesstyrelsen blev klogere af mødet med den virkelige verden og dens problemer. Intentionen var at færdiggøre et aftalekompleks inden OK 2013 med ny stillings og tillægsstruktur. I efteråret 2012 kom der et udspil fra Uddannelsesstyrelsen, der var mindre vidtgående end forventet og bl.a. vedr. arbejdstid indeholdt DMs krav om indførelse af et system til registrering af den enkelte lærers arbejdstid, en bemærkning om, at arbejdstiden skulle fordeles jævnt over hele året, bevarelse af 4 ugersreglen vedr. merarbejde i arbejdstidsbestemmelserne og fortsat mulighed for at indgå lokale aftaler om arbejdstiden (en mulighed, der ikke eksisterer på universitetsområdet). Der opstod imidlertid vanskeligheder, da Moderniseringsstyrelsen kom ind over, og først efter en lang række møder og inddragelse af AC faldt aftalekomplekset omsider på plads, dog med den modifikation, at formuleringen om den jævne fordeling af arbejdstiden over året ikke blev skrevet ind i selve teksten, men dog fortsat er en forudsætning for aftalen. Ingrid Stage fremhævede, at det havde været en smertelig ting at afgive kvartalsnormen, men at Moderniseringsstyrelsen i modsat fald ville have trukket den ned over hovedet på området. Kvartalsnormen var blevet vekslet med en ny og forbedret stillingsstruktur med indbygget mulighed for oprettelse af docentstillinger, og en ny tillægsstruktur med tillægsmæssig ligestilling af adjunkter/lektorer på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen og øvrige uddannelser et længe næret ønske fra området samt en forhøjelse af adjunkttillægget. Ingrid Stage vurderede, at DM med Personalestyrelsen havde haft ordentlige og gode forhandlinger, hvor parterne rykkede sig i modsætning til, hvad GL og Danmarks Lærerforening havde været ude for. Ingrid tage roste forhandlingsdelegationen, Hans Beksgaard og Helge Nielsen, der havde bidraget konstruktivt til et godt resultat. Afslutningsvis udtrykte Ingrid Stage bekymring for aftalesystemets fremtid, ikke mindst på baggrund af forløbet på det kommunale område og KLs lockout af lærerne i folkeskolen fra 2. april Hun mente, at aftalesystemets overlevelse og fortsatte eksistens beroede på stærke tillidsrepræsentanter. Arbejdstid Hans Beksgaard gennemgik herefter aftalepapiret vedr. arbejdstid og de ændringer, der vil blive indskrevet i AC overenskomstens arbejdstidsbestemmelser: Hovedbestemmelsen er, at indberetning om merarbejde og fastsættelse af merarbejdets omfang skal ske mindst en gang årligt (årsnorm). Merarbejde kan i.h.t. arbejdstidsbestemmelserne opgøres efter en anden bestemmelse i aftalen, nemlig når det drejer sig om pålagt merarbejde, som har været af et større omfang og har strakt sig over en periode der normalt ikke må være mindre end 4 uger. Merarbejde af større omfang opfattes normalt som mindst 2,5 timer pr. uge.

3 Han fremhævede, at bestemmelsen også for arbejdsgiveren var et incitament til at sikre en jævn fordeling af arbejdsbelastningen. Afspadsering, henholdsvis honorering af merarbejde skal finde sted umiddelbart efter at det er opgjort og kan således ikke som nu udskydes til et efterfølgende undervisningsår. En væsentlig bestemmelse er, at professionshøjskolerne skal etablere et system til løbende registrering af arbejdstiden. Hans Beksgaard vurderede, at de lokale diskussioner fremover ville blive flyttet et andet sted hen og komme til at dreje sig om tidsanvendelsen, når tidsregistreringssystemerne var etableret, således at man ikke som nu skulle diskutere registreringsmetoden og om timerne var registreret korrekt. Diskussion: Flere tillidsrepræsentanter rejste spørgsmålet om tidsregistreringsredskabet, hvordan det skal være, hvem der skal lave det, hvilket indhold det skal have. De fandt, at det var væsentligt, at det blev et redskab, der registrerede den faktisk anvendte tid og ikke som nogle ledere tilsyneladende forstod det et ressourceallokeringssystem, der ikke ville have nogen værdi i forhold til registrering af den faktisk anvendte tid. Det var også vigtigt, at der skete en uddybning af, hvordan 4 ugers reglen rent faktisk ville kunne bruges til at sikre en rimelig planlægning af arbejdsopgaverne og registrering og betaling af evt. merarbejde. Ingrid Stage oplyste, at der i aftalen var tale en konsensusformulering, idet der fra alle sider var enighed om en fælles interesse i, at arbejdet blev ligeligt fordelt over hele året. Aftalen var, at den konkret anvendte tid skulle registreres ikke den tildelte tid og det var hendes opfattelse, at Moderniseringsstyrelsen måtte have sikret sig rektorernes accept af dette. Helge Nielsen bemærkede, at der var aftalt et enkelt system, der kunne registrere den faktisk anvendte tid og ikke et ressourceallokeringssystem. Hans Beksgaard oplyste supplerende, at Uddannelsesministeriet havde forpligtet sig på et tidsregistreringssystem, der skulle være klar til brug Andre tillidsrepræsentanter bemærkede, at det lokalt havde været til diskussion, at salget af kvartalsnormen ramte alle, mens det kun var en del af de ansatte ved professionshøjskolerne, først og fremmest på pædagoguddannelserne, der fik del i tillægsforhøjelserne, hvilket man fandt problematisk. Det var Ingrid Stages vurdering, at arbejdstidsbestemmelserne under alle omstændigheder var blevet ændrede tillægsforhøjelser eller ej. Som ansvarlig forhandler måtte man tage stilling til, hvordan man kunne få det bedst mulige resultat. Hun fandt det positivt med en ny fælles stillingsstruktur og højere tillæg til en stor gruppe. Hun havde svært ved at se det negative i, at magistre fik mere i tillæg, selvom andre (denne gang) ikke fik noget. Overenskomstforløbet gav indtryk af, at arbejdsgiversiden både på det statslige og kommunale område var i gang med at udvide ledelsesrummet på bekostning af organisations og medarbejderindflydelse, og man henstillede fra forsamlingen til DM at være opmærksom på denne tendens. Der blev afslutningsvis spurgt til, hvordan DM stillede sig til konflikten på folkeskoleområdet, hvortil Ingrid Stage svarede, at DM støttede op, hvor det var muligt, men at folkeskoleområdet ikke var en del af AC/DMoverenskomsten.

4 Tillægs og stillingsstruktur Helge Nielsen gennemgik den nye stillingsstruktur, der generelt har fået et bredere dækningsområde, samtidig med, at alle ansættes i stillingskategorierne adjunkt/lektor med de opgaver, der findes på en professionshøjskole: undervisning, efter og videreuddannelse, forsknings og udviklingsaktiviteter og forskningssamarbejde m.v., således at piratansættelser som f.eks. konsulent, projektmedarbejder o. lign, fremover undgås. Allerede ansatte uden for stillingsstrukturen kan enten fortsætte nuværende ansættelse eller gå over op den nye stillingsstruktur og lade sig lektorbedømme. Adjunktperioden er som hidtil normalt 4 år. Allerede ansatte adjunkter kan inden vælge at overgå til ansættelse efter ny stillingsstruktur med deraf følgende højere tillæg i adjunktperioden. Lektortillægget vil for begge grupper af adjunkter følge den ny aftale. I den ny stillingsstruktur skal adjunkten have minimum ¼ af sine arbejdsopgaver inden for 3 hovedområder: undervisning ved en professionsbacheloruddannelse, efter og videreuddannelse og forsknings og udviklingsforpligtelser. Docentstillingen er et nyt element i stillingsstrukturen, en faglig karrierestilling uden indhold af ledelse, administration o. lign. Kvalifikationsniveau et vil være en ph.d. grad eller tilsvarende. Lønfastsættelsen til en docent vil følge niveauet og reglerne for special og chefkonsulenter, dvs. at der ikke er højeste arbejdstid i stillingerne. Docentstillinger skal opslås, enten som varige eller tidsbegrænsede stillinger og kan søges af både interne og eksterne ansøgere. Lønnen forhandles lokalt enten af docenten eller TR. Organisationen skal underrettes og har en frist på 8 dage til at godkende forhandlingsresultatet. Helge Nielsen oplyste videre, at der ikke er kommet klare indikationer af, hvor mange docentstilligner man fra Uddannelsesministeriet forestiller sig. Uddannelsesministeriet vil udsende en bekendtgørelse om docentstillinger, som DM får til høring. Fra forsamlingen kom der følgende kommentarer: Man fandt bestemmelserne i stillingsstrukturen om lektorens arbejdsopgaver for løs og uden håndtag til at sikre en vægtet og afbalanceret fordeling af forskellige typer arbejdsopgaver Man fandt det tvivlsomt, om der umiddelbart kunne skaffes forsknings og udviklingsopgaver til opfyldelse af kravet om, at adjunkter i adjunktperioden skal have 25 % af deres opgaver inden for dette område Lønforskellen på ca kr. pr. år mellem gamle og nye lektorer blev påpeget Forhøjelsen af adjunkttillægget blev fremhævet som en positiv ting, der også bragte en bedre lønmæssig balance mellem gamle og nye lærere. Hans Beksgaard takkede på forsamlingen vegne Ingrid Stage for hendes meget oplysende oplæg om baggrunden for resultatet af overenskomstforhandlingerne og det begivenhedsforløb, der førte frem til de nye aftaler, der gav en god forståelse af de resultater, der var opnået Referent Aase Riis Studieaktivitetsmodellen Kristian Horslund: Kristian præsenterede modellen og bad forsamlingen forholde sig til den. Hvad er der af muligheder og risici

5 Så to muligheder: o Model for de studerendes aktiviteter => bør ikke have indflydelse på, hvordan vi ser vores arbejde o De kommende arbejdstidsforhandlinger > vi får brug for noget at hænge vores hat på/mulighed for at lave normer. Det er ikke os, der har opfundet modellen Hans Beksgaard: Vi skal holde vores arbejdstidsforhandlinger adskilt fra de studerendes aktiviteter Jesper Zimmer Wrang: Modellen er interessant (lanceret på SDU for noget tid siden) Det mest interessante er, om de studerende begynder at opføre sig, som modellen foreskriver Stor fortaler for at adskille modellen fra arbejdstidsforhandlingerne Vi skal forlade alt, hvad der handler om normer og akkorder. I overenskomsten er der en norm og det er 1:1 og så må man estimere ved forhandlingerne Martha Møller: Har brugt modellen i et stykke tid og den egner sig ikke til at styre vores arbejdstid, men er et analytisk regelsæt, vi kan bruge i forhold til de studerende Vi kan dog bruge overskrifterne på f.eks. undervisningsformer til at forhandle om, hvad det skal koste i tid. Jørgen Christiansen: Vi har haft problemer med modellen har nu fået friere hænder til f.eks. at lægge andre kategorier ind Ulla Viskum: Modellen kom til verden for at synliggøre de studerendes arbejdstid (37 timer) Uheldigt at blande modellen og arbejdstidsforhandlinger sammen Lars Lykkedegn: Ikke enig. Vores problem er, at vi har for snævre kategorier. Hidtil undervisning og vejledning ikke andet. Skal vi kunne optælle vores arbejde skal vi finde på nye kategorier. Interessant: hvilke typer/kategorier er det vi måler vores arbejde på, der ikke er undervisning eller vejledning, f.eks. undersøgelser Kristian Horslund: Modellen er en politisk realitet skrevet ind i udviklingskontrakterne. Nogle steder endda med procenter Hvis vi ikke kan lave arbejdstidsaftaler har vi ikke nogen forberedelsesfaktorer

6 Hvordan får vi mulighed for at undgå nedskrivning af forberedelsesfaktoren? Også ift. Kommunikationen med de studerende. Der er behov for at markere, hvad det er for en vare de får i et givet tilfælde Når jeg kommer ind i det rum er ydelsen sådan og når jeg kommer ind i det andet rum er ydelsen sådan Bange for at niveauet vil falde (hvis forberedelsen bare generelt smøres tyndere ud)/tyndere saftevand Henriette Vognsgaard: De ledelsesprincipper, vi bliver præsenteret for i UCL er kvalitet så må saftevandet blive tyndere. Vi er ikke enige om kvalitetsopfattelser Forventningsafstemning ift. de studerende er vigtige Kristian Horslund: Ikke noget nyt under solen i modellen bortset fra, at det bliver kvalificeret og i nogle tilfælde også kvantificeret Inge Regnarsson: Vi skal adskille arbejdsforhold og studieaktivitet Ift. ikke at give ledelsen spillerum Jesper Zimmer Wrang: Man kan tale om det her på to måder: hvis der er en lokalaftale og hvis der ikke er en lokalaftale UCL er ikke på vej til en lokalaftale og så er modellen uproblematisk så skal man bare registrere Mette Bruun: Vi kan skille det ad, men det er ikke sikkert, at ledelsen skiller det ad. Det gør de ikke Læreruddannelsen skal hæves i de to øverste kvadranter hvordan vil ledelsen gøre det? Ledelsen kobler de to ting/kræver noget helt bestemt i de to kvadranter Lars Lykkedegn: Tror ikke på, at der er fri bane på AC OK. Tror at ledelsen vil fastsætte tidsforbruget og så spørge mig, om jeg vil gøre det på den tid => styring af min arbejdstid Hans Beksgaard: Hører det som et dobbelt bogholderi Skal være indberetning af lærerens arbejdstid OG indberetning af de studerendes tidsforbrug Ikke sådan at ledelsen suverænt definerer. Vores interesse er at få så bredt et undervisningsbegreb som muligt.

7 Boris Eidemak: Rigtigt at ledelsen vil sammenblande, men med andre begrundelser Brug for andre kategorier, som de kan ressourcestyre på Forpligtet sig på, at levere mere undervisning det er ikke modellens skyld Vi skal fastholde at modellen beskriver de studerendes arbejdstid Steen Simonsen: Enig i det, Boris siger ledelsen vil blande det sammen Der er nogle bastioner, vi ikke kan give afkald på: undervisning kræver forberedelse. Vi ser et paradigmeskift her I VIA er det en del af vores lokalaftale (resten af 2013) at vi skal gå ind i en udviklingsmodel (tænke vores arbejdstid anderledes). o Det eneste positive her, er at vi som TR er inde over Vi kan ikke lægge armene over kors. Vi må fastholde sproget og styre og samle op på de forskellige PH er Helle Waagner: Kommentar til Lars: Lang proces. Hvordan kan vi trække vejret? Det med tidsregistrering er vi ikke vant til. Tror ikke på blankocheck, vi skal gå i dialog med ledelsen så kan de komme med estimater til forhandling Vi skal være benhårde sammen. Rammerne skal ikke være ultimative, når vi er på AC OK Kristian Horslund: Sige, at nogle gange er vi sammen med de studerende på andre måder. Udgangspunktet er at lave en lokalaftale Vi får brug for at lave en kobling mellem antal timer, der er givet og antal lektioner. Peder Johannesen: Modellen mangler en femte kategori: ledelse (som er en ny opgave) Den opgave kræver forberedelse og den skal defineres. Den er slet ikke med i modellen Ulla Viskum: Man har en aktie med i alle fire kategorier som leder Kristian Horslund: Tak for input Referent Charlotte Fog Nielsen

8 Arbejdstid under ændrede vilkår Hvilke erfaringer er gjort vedr. tidsregistrering, reduceret fagligt råderum og ingen fast omregningsfaktor Metropolerfaringer fra et normløst arbejdsgrundlag Oplæg v. lektor Jacob Magnussen, Metropol Jacob Magnussen introducerede sig selv som AC TR på socialrådgiveruddannelsen i Metropol. I de sidste 1½ år havde de på Metropol arbejdet uden en arbejdstidsaftale med faste normer for forberedelse, fælles akkorder o. lign. Baggrunden for ledelsens afvisning af at indgå en lokalaftale med faste normer for forberedelse m.v. var ledelsens påstand om, at man med faste normer kun fik arbejde svarende til ¾ af lønnen til en lærer. Ledelsen benævnte systemet med en lokalaftale som en fyraftensakkord, og den ¼ af arbejdstiden som de i flg. deres påstand ikke fik valuta for benævnte de som hængekøjen. Ledelsen var af den opfattelse, at det med andre ord kostede 125 % at få arbejdet udført. Med et arbejdsgrundlag uden normer (et normløst grundlag) var der efter ledelsens opfattelse ikke noget spild man fik fuld valuta for pengene. Lønudgiften og arbejdsudbyttet ville svare til hinanden. Samtidig var det ledelsens opfattelse, at en lokalaftale med faste normer umuliggjorde ledelse. Efter ledelsens opfattelse ville gevinsten ved normløsheden være mere kvalitet, forstået som mere undervisning og højere produktivitet. Ledelsens udgangspunkt er, at ledelse skal ske i en dialog, således at ledelsen sikrer en optimering af alle ressourcer i forhold til opgaver og mål. På den måde er der ingen transaktionsomkostninger og koordineringsproblemer, men en formodning om, at medarbejdernes indsats og motivation forbliver uforandret. I praksis er der dog en række problemer: Timetildelingen er mangelfuld p.g.a. manglende ledelsesviden og uforudsete opgaver. Det betyder, at man hele tiden bruger tid på opfølgning for at få bevilget ekstra timer eller for at få justeret opgavetildelingen. Resultatet er, at motivationen styrtdykker og frustrationen stiger. Samtidig sker der det, at normløsheden fører til gratis arbejde. Man underviser mere end i de gode gamle dage, men må bruge samme mængde tid pr. undervisningstime til forberedelse, hvilket fører til gratis arbejde. Årsagen til, at man leverer gratis arbejde er primært, at lærerne står på mål for de studerendes kritik og ikke kan undskylde sig med manglende tid. Der er rigtig mange der arbejder over gratis! På B siden opleves normløsheden som faldende kvalitet: der er meget man ikke når, selvom man løber stærkt: man fravælger frivillige opgaver pga. manglende tid, f.eks. åbent hus, dimissionstaler, filmklub, studieture, internationale faglige netværk; man må forberede sig mindre og genbruge undervisning (gentaget undervisning).

9 Imidlertid er det vanskeligt at dokumentere. Fra ledelsessiden argumenteres med, at studentertilfredsheden er højere end tidligere. Jacob Magnussen kom herefter ind på, hvad man kan gøre lokalt individuelt og kollektivt: Synliggørelse af de usynlige opgaver (alle de vigtige ad hoc opgaver) Skabe gennemskuelighed, forudsigelighed og ensartethed i forhold til ledelsens individualisering af alle opgaver Et første skridt kunne være et tidsregistreringssystem, som man ikke har på Metropol Jævn fordeling af arbejdstiden, der imidlertid er vanskelig pga. moduliseringen. Herudover nævnte Jacob Magnussen, at man i et individualiseret ledelsesrum skal blive bedre til at sige nej, til at forhandle og tale sin egen sag. Det kunne derfor være en god ide, hvis klubben kunne tilbyde kurser i f.eks. forhandlingsteknik. Efter B sidens opfattelse har normløsheden også ført til et dårligt arbejdsmiljø Man bliver ledvogter i forhold til at påtage sig opgaver eller gøre ting ( ikke min opgave ) Der udvikler sig en brokkekultur (alt bliver dårligt) Man udvikler sine private copingstrategier, f.eks. ved at arbejde hjemme, melde sig syg, undgå kollegial snak eller henvendelser, melde fra til faglige møder, lave egne aftaler med ledelsen eller få et nyt job Afslutningsvis oplyste Jacob Magnussen, at kollegerne som et fagligt modsvar var rykket tættere sammen. Der var ingen, der arbejdede efter reglerne det havde ikke været på tale. Men man forsøgte at udnytte TR systemet og SU systemet til at fremføre synspunkter, der blev gentaget og ført til referat. I klubarbejdet forsøgte man at skabe åbenhed bl.a. om copingstrategier, også for at undgå mytedannelse. Herudover forsøgte man at få omverdenen inddraget og skabe opmærksomhed om problemerne. I den efterfølgende debat koncentrerede indlæggende sig om, hvad man lokalt kunne gøre i en situation uden arbejdstidsaftale: Nødvendigheden af et tidsregistreringssystem, der ikke bare registrerede undervisningslektioner og møder. Transparens, åbenhed og synlighed vedr. den samlede opgavetildeling og ressourcerne dertil Adgang for TR til de enkelte kollegers opgave og ressourcetildeling Der var enighed om, at både TR og klubben fik en meget væsentlig rolle og funktion på en arbejdsplads uden arbejdstidsaftaler ikke mindst i forhold til at finde fælles handlingsmuligheder DMs vejledninger om arbejdstid måtte udbygges og justeres i forhold til nye erfaringer Referent Aase Riis Vejledninger om arbejdstid og lokalaftaler v. Helge Nielsen

10 DM Professionshøjskoler har i TR kredsen tidligere vedtaget en række vejledninger om arbejdstid og lokalaftaler. Udgangspunktet for drøftelsen var, på hvilken måde den nye situation gav anledning til ændringer og justeringer af vejledningerne. Skal vejledningen forholde sig til, om der i forbindelse med indgåelse af lokalaftaler aftales, om de nye tidsregistreringssystemer anvendes eller ej? Skal nuværende anbefalinger om, at undervisning, inkl. vejledning, forberedelse, eksamen og evaluering f.eks. aftales til ikke at overstige 80 %, mens minimum 20 % for den enkelte underviser anvendes til forskning, udvikling og administration, ændres som følge af den nye stillingsstruktur? I dag anbefales, at der kan aftales fravigelse af kvartalsnormen, dog højst årsnorm. Skal denne anbefaling erstattes af f.eks., at hvis de øvrige elementer i lokalaftalen er tilfredsstillende, kan der aftales fravigelse fra merarbejdsbestemmelserne om, at merarbejde af større omfang, der har strakt sig over mindst 4 uger, kan honoreres, når merarbejdet ophører, selvom året ikke er gået. Der bliver nu indført docenter med særlige arbejdstidsregler. Skal docenter omfattes af lokalaftalen? I den efterfølgende drøftelse fremkom følgende tilkendegivelser, der vil blive inddraget i bestyrelsens og sekretariatets videre arbejde med vejledningerne: Det blev anbefalet at kigge på vejledningerne med helt nye briller Det blev foreslået at formulere en indledning til vejledningerne, indeholdende alle gode argumenter for en lokalaftale med karakter af festskrift Det ville være en god ide som argumentation for indgåelse af lokalaftaler at anvende en positiv retorik, som f.eks. sikring af ansvarstagelse, kvalitetssikring o. lign. I vejledningen inddrages det væsentlige af indholdet i stillingsstrukturen, f.eks. dækningsområde, typer af arbejdsopgaver Docenter bør omfattes af lokalaftaler Godt at der i vejledningen fortsat er anbefalinger af fordelingen af tid til de forskellige typer af opgaver, undervisning og øvrige opgaver Væsentlig, at der blev udarbejdet en præcis og dokumenteret vejledning om 4 ugers reglen, således at den kunne anvendes lokalt som en del af argumentationen for indgåelse af en lokalaftale Referent Aase Riis

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Referat af tillidsrepræsentantmøde i DM Professionshøjskoler den 9.11.2012, kl. 10.00-16.00 hotel Comwell Kolding.

Referat af tillidsrepræsentantmøde i DM Professionshøjskoler den 9.11.2012, kl. 10.00-16.00 hotel Comwell Kolding. Referat af tillidsrepræsentantmøde i DM Professionshøjskoler den 9.11.2012, kl. 10.00-16.00 hotel Comwell Kolding. Til stede: Bolette K. Hansen, Finn Holm, Flemming Pedersen, Gitte Kampp, Helge Skielboe,

Læs mere

Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer.

Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer. Referat af seminardag for tillidsrepræsentanter i DM Professionshøjskoler den 8.4.2011, kl. 10.00-16.00 på Grand Park Hotel i Korsør. Til stede: Anders Elof Nielsen, Anders H. Simonsen, Annelise Jakobsen,

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger.

Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger. TR seminar i DM Professionshøjskoler den 30.-31.10.2014 på Vejle Center Hotel Deltagere Hans Beksgaard, Hanne Schneider, Helle Waagner, Dorit G. Thomsen, Mette Bruun, Anders H. Simonsen, Steen Simonsen,

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

DM professionshøjskolers vejledning til tillidsrepræsentanterne om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på en professionshøjskole uden lokalaftale.

DM professionshøjskolers vejledning til tillidsrepræsentanterne om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på en professionshøjskole uden lokalaftale. DM professionshøjskolers vejledning til tillidsrepræsentanterne om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på en professionshøjskole uden lokalaftale. DM Professionshøjskolers Vejledning om lokalaftaler

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler NR. 01 22. MARTS 2013 Aftaler eller normalisering 58 OK får blandet modtagelse 59 OK 2013: vigtige delaftaler på plads 62 Forskning skal være arbejdende viden 64 Ph.d.-forsker Marianne

Læs mere

Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle.

Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle. 1 Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle. Til stede: Anders H. Simonsen, Anne B. Kristensen, Dorit G. Thomsen, Finn Holm, Jimmy Harder, Karen

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 26. marts 2009 Punkt. nr. 4 Dagsordenspunkt: Redegørelse for anvendelse af tid til øvrige opgaver på GLområdet Sagsfremstilling: Jfr. Rektors

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

TR undersøgelse vedr. tidsregistrering på erhvervsakademier

TR undersøgelse vedr. tidsregistrering på erhvervsakademier 1 TR undersøgelse vedr. tidsregistrering på erhvervsakademier Djøf, DM og IDA har som et led i opfølgningen med Styrelsen for Videregående Uddannelser af indførelsen af årsnorm og tidsregistrering ved

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Dato 20. maj 2015 Dagsordenspunkt 6.1. Emne Baggrund: Forløbsbeskrivelse OK 2015 m.v. OK 2015 forhandlingerne i stat og kommuner Hovedbestyrelsens arbejde Januar 2014: På hovedbestyrelsens

Læs mere

STUDIEAKTIVITETSMODELLEN

STUDIEAKTIVITETSMODELLEN STUDIEAKTIVITETSMODELLEN Indledning Dette oplæg søger at indkredse muligheder for at give TR et offensivt bud på deres ageren i forhold til studieaktivitetsmodellens implementering i grunduddannelserne.

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Navn TR Ansættelsessted Ulla Lindholm Tillidsrepræsentantsuppleant Den Frie Lærerskole Lars Hansen Tillidsrepr. m/bemyndigelse Den Frie Lærerskole

Navn TR Ansættelsessted Ulla Lindholm Tillidsrepræsentantsuppleant Den Frie Lærerskole Lars Hansen Tillidsrepr. m/bemyndigelse Den Frie Lærerskole Navn TR Ansættelsessted Ulla Lindholm Den Frie Lærerskole Lars Hansen Den Frie Lærerskole Finn Eldor Tillidsrepræsentant (DM) Ilinniarfissuaq Grønlands Seminarium Jette Irene Larsen Ilinniarfissuaq Grønlands

Læs mere

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl

Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl Referat af møde i ULA tirsdag d. 9. juni fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Per Dahl (lokalklub 8), Thomas Vils Pedersen (lokalklub 16), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen (lokalklub 13)) Olav Bertelsen

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013 Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning September 2013 Indhold Del 1: Fordele og ulemper ved individuel lønforhandling... 2 1.1. Individuel lønforhandling i de offentlige overenskomster...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog:

CphBusiness HSU. 27. juni 2012. Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby. I mødet deltog: 27. juni 2012 CphBusiness HSU Referat af 1. møde 25. juni kl. 15.00 17.00 CphBusiness, Valby I mødet deltog: OGR Ole Gram-Olesen Rektor GC Gregers Christensen Uddannelsesdirektør JJER Jacob Jersild Ressourcedirektør

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. INDKALDELSE Den 7. februar 2011 Tidspunkt : Tirsdag den 4.-5. februar kl. 12.00 13.00. Sted : DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere

UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere UCC Husaftale for grunduddannelserne undervisere Udbudssted: Frøbel-Sydhavn Version: Aftale 090811 Gældende for undervisning ved pædagoguddannelser på afdeling Frøbel/ Sydhavn Lokal ressourcetildeling

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Denne aftale er den overordnede arbejdstidsaftale for undervisere og øvrige pædagogiske

Denne aftale er den overordnede arbejdstidsaftale for undervisere og øvrige pædagogiske CENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR UNDERVISERE OG ØVRIGE PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE VED VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I VIA 8.september 2009 0. Aftalens status Denne aftale er den overordnede arbejdstidsaftale for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Årsberetning Højskolernes Lærerforening 2011 Bestyrelsen

Årsberetning Højskolernes Lærerforening 2011 Bestyrelsen Årsberetning Højskolernes Lærerforening 2011 Bestyrelsen Formand: Ole Tougård Ollerup Gymnastikhøjskole Næstformand: Erik Pill Christensen Sekretær: Karin Busk Sørensen Egmont Højskole Dan Panton Birgitte

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

OK11 STATEN DEBATOPLÆG DANSKE FYSIOTERAPEUTER

OK11 STATEN DEBATOPLÆG DANSKE FYSIOTERAPEUTER OK11 STATEN DEBATOPLÆG DANSKE FYSIOTERAPEUTER OK 11 STATEN Debatoplæg Redaktion: Danske Fysioterapeuter Layout: Kirsten Sonne/baghus Tryk: Elbo Grafi sk Copyright Danske Fysioterapeuter 2010 Alle rettigheder

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Bestyrelsesreferat 1/3 2012

Bestyrelsesreferat 1/3 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 1. marts 2012 kl. 8.30-16.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume,

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.22 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

UCC Husaftale for UFEV undervisere/konsulenter

UCC Husaftale for UFEV undervisere/konsulenter UCC Husaftale for UFEV undervisere/konsulenter Pu/27.08.09 Præambel Husaftalen er en lokal udmøntning af rammeaftalen om fordeling af arbejdstid på opgaver i UFEV. Husaftalen beskriver fordeling af arbejdstid

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Dagsordenspunkt Tid Referat. Referaterne godkendt. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B

Dagsordenspunkt Tid Referat. Referaterne godkendt. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B Referat af bestyrelsesmøde d.9/11 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 5/10 og TR-mødet 26/10 /B 2) Det mener FKF O/D/B v. Anja og Ane Referaterne godkendt.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 027-15 J.nr. 2014-1513-0156 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere