Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter"

Transkript

1 Referat fra TR Seminar den 15. marts 2013 i Vejle for professionshøjskolernes tillidsrepræsentanter Deltagere: Allan Mølgaard, Anders H. Simonsen, Anne Brogård Kristensen, Bente Cecilie Bang, Charline Borgen A. Bossen, Eddy P. Thomsen, Elisabeth Mølholm Andersen, Flemming Pedersen, Helge Skielboe, Henriette Vognsgaard, Inge Regnarsson, Jens Eistrup, Jesper Zimmer Wrang, Jørgen Christiansen, Karen Drejer, Kim Negendahl, Lars Lykkedegn, Lars Ulrick Bøjstrup, Martha Møller, Martin Finderup Andersen, Mette Kristensen Rasmussen, Nabil Karas, Niels Stefan Kvium, Pauli Kofod, Peder Johannesen, Peter Grabowski Hjørnet, Peter Østergaard Sørensen, Preben Olund Kirkegaard, Preben Thomassen, Sys Bisgaard, Søren Berthelsen Holm, Søren Kragbæk, Thomas Klostergaard Andersen, Tommy Dalegaard Madsen, Trine Etzerodt, Ulla Viskum, Hanne Schneider, Hans Beksgaard, Helle Waagner, Kim Judson, Mette Bruun, Steen Simonsen, Turi Neubauer, Kristian Horslund, Susanne Hilde Bang Larsen, Mikkel Høgsbro, Boris Eidemak, Ingrid Stage, Charlotte Fog Nielsen, Helge J Nielsen, Ingrid Hasselsteen Torbensen, Stephan Kretzschmer og Aase Riis Afbud: Kristine Buus Johansen og Steen Cnops Rasmussen Hans Beksgaard bød tillidsrepræsentanterne velkomne til TR mødet og skitserede, at formålet med mødet var, at tillidsrepræsentanterne i fællesskab fik mulighed for at analysere og diskutere såvel baggrund for som resultatet vedr. overenskomstaftale 2013 med henblik på handlemuligheder, især i forbindelse med aftaler om arbejdstidsallokering med lokalaftaler (rammeaftaler, husaftaler) og i de tilfælde, hvor der ikke kan indgås en aftale mellem TR og ledelse. Til mødet var udsendt Hans Beksgaard Redegørelse for overenskomstforhandlingerne på professionshøjskoleområdet Hanne Schneider foretog herefter navneopråb, jfr. vedlagte deltagerliste. Orientering og diskussion om Overenskomstaftale 2013 Ingrid Stage takkede for indbydelsen til mødet og oplyste, at hun i sit indlæg ville komme ind på følgende områder Tidligere overenskomstforhandlinger på området Rationalet bag forhandlingsresultatet Forhandlingsforløbet Aftalesystemet i fremtiden Ingrid Stage havde i sine 12 år som DM formand deltaget i 5 overenskomstforhandlinger. Krav om opgivelse af kvartalsnormen på professionshøjskoleområdet med overgang til årsnorm havde været et krav fra arbejdsgiverside tilbage i 2008 og havde samtidig været et underliggende krav for at få andre krav igennem både på universitetsområdet og på professionshøjskoleområdet. Ved OK 2011 blev krav både på universitetsområdet og på professionshøjskoleområdet afvist under henvisning til Finansministeriets hovedkrav om indførelse af årsnorm, og AC/DM fik således intet ud af forhandlingerne pga. sammenkoblingen. Det stod derfor klart, at det også ville blive et hovedkrav ved OK 2013, og da undervisernes arbejdstid også blev en del af regeringsgrundlaget med henblik på at skabe mulighed for flere undervisningstimer, måtte der arbejdes med spørgsmålet i overenskomstperioden.

2 I slutningen af 2011 kom der en henvendelse fra Moderniseringsstyrelsen, der resulterede i besøg på 2 professionshøjskoler i 2012, hvor arbejdstidstilrettelæggelse m.v. blev drøftet mellem Moderniseringsstyrelsen og de to professionshøjskolers lokale ledere og tillidsrepræsentanter. Møderne gav ikke svar på, hvorfor Moderniseringsstyrelsen var så forhippede på at afskaffe kvartalsnormen, men der var tale om gode møder, hvor folkene fra Moderniseringsstyrelsen og Uddannelsesstyrelsen blev klogere af mødet med den virkelige verden og dens problemer. Intentionen var at færdiggøre et aftalekompleks inden OK 2013 med ny stillings og tillægsstruktur. I efteråret 2012 kom der et udspil fra Uddannelsesstyrelsen, der var mindre vidtgående end forventet og bl.a. vedr. arbejdstid indeholdt DMs krav om indførelse af et system til registrering af den enkelte lærers arbejdstid, en bemærkning om, at arbejdstiden skulle fordeles jævnt over hele året, bevarelse af 4 ugersreglen vedr. merarbejde i arbejdstidsbestemmelserne og fortsat mulighed for at indgå lokale aftaler om arbejdstiden (en mulighed, der ikke eksisterer på universitetsområdet). Der opstod imidlertid vanskeligheder, da Moderniseringsstyrelsen kom ind over, og først efter en lang række møder og inddragelse af AC faldt aftalekomplekset omsider på plads, dog med den modifikation, at formuleringen om den jævne fordeling af arbejdstiden over året ikke blev skrevet ind i selve teksten, men dog fortsat er en forudsætning for aftalen. Ingrid Stage fremhævede, at det havde været en smertelig ting at afgive kvartalsnormen, men at Moderniseringsstyrelsen i modsat fald ville have trukket den ned over hovedet på området. Kvartalsnormen var blevet vekslet med en ny og forbedret stillingsstruktur med indbygget mulighed for oprettelse af docentstillinger, og en ny tillægsstruktur med tillægsmæssig ligestilling af adjunkter/lektorer på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen og øvrige uddannelser et længe næret ønske fra området samt en forhøjelse af adjunkttillægget. Ingrid Stage vurderede, at DM med Personalestyrelsen havde haft ordentlige og gode forhandlinger, hvor parterne rykkede sig i modsætning til, hvad GL og Danmarks Lærerforening havde været ude for. Ingrid tage roste forhandlingsdelegationen, Hans Beksgaard og Helge Nielsen, der havde bidraget konstruktivt til et godt resultat. Afslutningsvis udtrykte Ingrid Stage bekymring for aftalesystemets fremtid, ikke mindst på baggrund af forløbet på det kommunale område og KLs lockout af lærerne i folkeskolen fra 2. april Hun mente, at aftalesystemets overlevelse og fortsatte eksistens beroede på stærke tillidsrepræsentanter. Arbejdstid Hans Beksgaard gennemgik herefter aftalepapiret vedr. arbejdstid og de ændringer, der vil blive indskrevet i AC overenskomstens arbejdstidsbestemmelser: Hovedbestemmelsen er, at indberetning om merarbejde og fastsættelse af merarbejdets omfang skal ske mindst en gang årligt (årsnorm). Merarbejde kan i.h.t. arbejdstidsbestemmelserne opgøres efter en anden bestemmelse i aftalen, nemlig når det drejer sig om pålagt merarbejde, som har været af et større omfang og har strakt sig over en periode der normalt ikke må være mindre end 4 uger. Merarbejde af større omfang opfattes normalt som mindst 2,5 timer pr. uge.

3 Han fremhævede, at bestemmelsen også for arbejdsgiveren var et incitament til at sikre en jævn fordeling af arbejdsbelastningen. Afspadsering, henholdsvis honorering af merarbejde skal finde sted umiddelbart efter at det er opgjort og kan således ikke som nu udskydes til et efterfølgende undervisningsår. En væsentlig bestemmelse er, at professionshøjskolerne skal etablere et system til løbende registrering af arbejdstiden. Hans Beksgaard vurderede, at de lokale diskussioner fremover ville blive flyttet et andet sted hen og komme til at dreje sig om tidsanvendelsen, når tidsregistreringssystemerne var etableret, således at man ikke som nu skulle diskutere registreringsmetoden og om timerne var registreret korrekt. Diskussion: Flere tillidsrepræsentanter rejste spørgsmålet om tidsregistreringsredskabet, hvordan det skal være, hvem der skal lave det, hvilket indhold det skal have. De fandt, at det var væsentligt, at det blev et redskab, der registrerede den faktisk anvendte tid og ikke som nogle ledere tilsyneladende forstod det et ressourceallokeringssystem, der ikke ville have nogen værdi i forhold til registrering af den faktisk anvendte tid. Det var også vigtigt, at der skete en uddybning af, hvordan 4 ugers reglen rent faktisk ville kunne bruges til at sikre en rimelig planlægning af arbejdsopgaverne og registrering og betaling af evt. merarbejde. Ingrid Stage oplyste, at der i aftalen var tale en konsensusformulering, idet der fra alle sider var enighed om en fælles interesse i, at arbejdet blev ligeligt fordelt over hele året. Aftalen var, at den konkret anvendte tid skulle registreres ikke den tildelte tid og det var hendes opfattelse, at Moderniseringsstyrelsen måtte have sikret sig rektorernes accept af dette. Helge Nielsen bemærkede, at der var aftalt et enkelt system, der kunne registrere den faktisk anvendte tid og ikke et ressourceallokeringssystem. Hans Beksgaard oplyste supplerende, at Uddannelsesministeriet havde forpligtet sig på et tidsregistreringssystem, der skulle være klar til brug Andre tillidsrepræsentanter bemærkede, at det lokalt havde været til diskussion, at salget af kvartalsnormen ramte alle, mens det kun var en del af de ansatte ved professionshøjskolerne, først og fremmest på pædagoguddannelserne, der fik del i tillægsforhøjelserne, hvilket man fandt problematisk. Det var Ingrid Stages vurdering, at arbejdstidsbestemmelserne under alle omstændigheder var blevet ændrede tillægsforhøjelser eller ej. Som ansvarlig forhandler måtte man tage stilling til, hvordan man kunne få det bedst mulige resultat. Hun fandt det positivt med en ny fælles stillingsstruktur og højere tillæg til en stor gruppe. Hun havde svært ved at se det negative i, at magistre fik mere i tillæg, selvom andre (denne gang) ikke fik noget. Overenskomstforløbet gav indtryk af, at arbejdsgiversiden både på det statslige og kommunale område var i gang med at udvide ledelsesrummet på bekostning af organisations og medarbejderindflydelse, og man henstillede fra forsamlingen til DM at være opmærksom på denne tendens. Der blev afslutningsvis spurgt til, hvordan DM stillede sig til konflikten på folkeskoleområdet, hvortil Ingrid Stage svarede, at DM støttede op, hvor det var muligt, men at folkeskoleområdet ikke var en del af AC/DMoverenskomsten.

4 Tillægs og stillingsstruktur Helge Nielsen gennemgik den nye stillingsstruktur, der generelt har fået et bredere dækningsområde, samtidig med, at alle ansættes i stillingskategorierne adjunkt/lektor med de opgaver, der findes på en professionshøjskole: undervisning, efter og videreuddannelse, forsknings og udviklingsaktiviteter og forskningssamarbejde m.v., således at piratansættelser som f.eks. konsulent, projektmedarbejder o. lign, fremover undgås. Allerede ansatte uden for stillingsstrukturen kan enten fortsætte nuværende ansættelse eller gå over op den nye stillingsstruktur og lade sig lektorbedømme. Adjunktperioden er som hidtil normalt 4 år. Allerede ansatte adjunkter kan inden vælge at overgå til ansættelse efter ny stillingsstruktur med deraf følgende højere tillæg i adjunktperioden. Lektortillægget vil for begge grupper af adjunkter følge den ny aftale. I den ny stillingsstruktur skal adjunkten have minimum ¼ af sine arbejdsopgaver inden for 3 hovedområder: undervisning ved en professionsbacheloruddannelse, efter og videreuddannelse og forsknings og udviklingsforpligtelser. Docentstillingen er et nyt element i stillingsstrukturen, en faglig karrierestilling uden indhold af ledelse, administration o. lign. Kvalifikationsniveau et vil være en ph.d. grad eller tilsvarende. Lønfastsættelsen til en docent vil følge niveauet og reglerne for special og chefkonsulenter, dvs. at der ikke er højeste arbejdstid i stillingerne. Docentstillinger skal opslås, enten som varige eller tidsbegrænsede stillinger og kan søges af både interne og eksterne ansøgere. Lønnen forhandles lokalt enten af docenten eller TR. Organisationen skal underrettes og har en frist på 8 dage til at godkende forhandlingsresultatet. Helge Nielsen oplyste videre, at der ikke er kommet klare indikationer af, hvor mange docentstilligner man fra Uddannelsesministeriet forestiller sig. Uddannelsesministeriet vil udsende en bekendtgørelse om docentstillinger, som DM får til høring. Fra forsamlingen kom der følgende kommentarer: Man fandt bestemmelserne i stillingsstrukturen om lektorens arbejdsopgaver for løs og uden håndtag til at sikre en vægtet og afbalanceret fordeling af forskellige typer arbejdsopgaver Man fandt det tvivlsomt, om der umiddelbart kunne skaffes forsknings og udviklingsopgaver til opfyldelse af kravet om, at adjunkter i adjunktperioden skal have 25 % af deres opgaver inden for dette område Lønforskellen på ca kr. pr. år mellem gamle og nye lektorer blev påpeget Forhøjelsen af adjunkttillægget blev fremhævet som en positiv ting, der også bragte en bedre lønmæssig balance mellem gamle og nye lærere. Hans Beksgaard takkede på forsamlingen vegne Ingrid Stage for hendes meget oplysende oplæg om baggrunden for resultatet af overenskomstforhandlingerne og det begivenhedsforløb, der førte frem til de nye aftaler, der gav en god forståelse af de resultater, der var opnået Referent Aase Riis Studieaktivitetsmodellen Kristian Horslund: Kristian præsenterede modellen og bad forsamlingen forholde sig til den. Hvad er der af muligheder og risici

5 Så to muligheder: o Model for de studerendes aktiviteter => bør ikke have indflydelse på, hvordan vi ser vores arbejde o De kommende arbejdstidsforhandlinger > vi får brug for noget at hænge vores hat på/mulighed for at lave normer. Det er ikke os, der har opfundet modellen Hans Beksgaard: Vi skal holde vores arbejdstidsforhandlinger adskilt fra de studerendes aktiviteter Jesper Zimmer Wrang: Modellen er interessant (lanceret på SDU for noget tid siden) Det mest interessante er, om de studerende begynder at opføre sig, som modellen foreskriver Stor fortaler for at adskille modellen fra arbejdstidsforhandlingerne Vi skal forlade alt, hvad der handler om normer og akkorder. I overenskomsten er der en norm og det er 1:1 og så må man estimere ved forhandlingerne Martha Møller: Har brugt modellen i et stykke tid og den egner sig ikke til at styre vores arbejdstid, men er et analytisk regelsæt, vi kan bruge i forhold til de studerende Vi kan dog bruge overskrifterne på f.eks. undervisningsformer til at forhandle om, hvad det skal koste i tid. Jørgen Christiansen: Vi har haft problemer med modellen har nu fået friere hænder til f.eks. at lægge andre kategorier ind Ulla Viskum: Modellen kom til verden for at synliggøre de studerendes arbejdstid (37 timer) Uheldigt at blande modellen og arbejdstidsforhandlinger sammen Lars Lykkedegn: Ikke enig. Vores problem er, at vi har for snævre kategorier. Hidtil undervisning og vejledning ikke andet. Skal vi kunne optælle vores arbejde skal vi finde på nye kategorier. Interessant: hvilke typer/kategorier er det vi måler vores arbejde på, der ikke er undervisning eller vejledning, f.eks. undersøgelser Kristian Horslund: Modellen er en politisk realitet skrevet ind i udviklingskontrakterne. Nogle steder endda med procenter Hvis vi ikke kan lave arbejdstidsaftaler har vi ikke nogen forberedelsesfaktorer

6 Hvordan får vi mulighed for at undgå nedskrivning af forberedelsesfaktoren? Også ift. Kommunikationen med de studerende. Der er behov for at markere, hvad det er for en vare de får i et givet tilfælde Når jeg kommer ind i det rum er ydelsen sådan og når jeg kommer ind i det andet rum er ydelsen sådan Bange for at niveauet vil falde (hvis forberedelsen bare generelt smøres tyndere ud)/tyndere saftevand Henriette Vognsgaard: De ledelsesprincipper, vi bliver præsenteret for i UCL er kvalitet så må saftevandet blive tyndere. Vi er ikke enige om kvalitetsopfattelser Forventningsafstemning ift. de studerende er vigtige Kristian Horslund: Ikke noget nyt under solen i modellen bortset fra, at det bliver kvalificeret og i nogle tilfælde også kvantificeret Inge Regnarsson: Vi skal adskille arbejdsforhold og studieaktivitet Ift. ikke at give ledelsen spillerum Jesper Zimmer Wrang: Man kan tale om det her på to måder: hvis der er en lokalaftale og hvis der ikke er en lokalaftale UCL er ikke på vej til en lokalaftale og så er modellen uproblematisk så skal man bare registrere Mette Bruun: Vi kan skille det ad, men det er ikke sikkert, at ledelsen skiller det ad. Det gør de ikke Læreruddannelsen skal hæves i de to øverste kvadranter hvordan vil ledelsen gøre det? Ledelsen kobler de to ting/kræver noget helt bestemt i de to kvadranter Lars Lykkedegn: Tror ikke på, at der er fri bane på AC OK. Tror at ledelsen vil fastsætte tidsforbruget og så spørge mig, om jeg vil gøre det på den tid => styring af min arbejdstid Hans Beksgaard: Hører det som et dobbelt bogholderi Skal være indberetning af lærerens arbejdstid OG indberetning af de studerendes tidsforbrug Ikke sådan at ledelsen suverænt definerer. Vores interesse er at få så bredt et undervisningsbegreb som muligt.

7 Boris Eidemak: Rigtigt at ledelsen vil sammenblande, men med andre begrundelser Brug for andre kategorier, som de kan ressourcestyre på Forpligtet sig på, at levere mere undervisning det er ikke modellens skyld Vi skal fastholde at modellen beskriver de studerendes arbejdstid Steen Simonsen: Enig i det, Boris siger ledelsen vil blande det sammen Der er nogle bastioner, vi ikke kan give afkald på: undervisning kræver forberedelse. Vi ser et paradigmeskift her I VIA er det en del af vores lokalaftale (resten af 2013) at vi skal gå ind i en udviklingsmodel (tænke vores arbejdstid anderledes). o Det eneste positive her, er at vi som TR er inde over Vi kan ikke lægge armene over kors. Vi må fastholde sproget og styre og samle op på de forskellige PH er Helle Waagner: Kommentar til Lars: Lang proces. Hvordan kan vi trække vejret? Det med tidsregistrering er vi ikke vant til. Tror ikke på blankocheck, vi skal gå i dialog med ledelsen så kan de komme med estimater til forhandling Vi skal være benhårde sammen. Rammerne skal ikke være ultimative, når vi er på AC OK Kristian Horslund: Sige, at nogle gange er vi sammen med de studerende på andre måder. Udgangspunktet er at lave en lokalaftale Vi får brug for at lave en kobling mellem antal timer, der er givet og antal lektioner. Peder Johannesen: Modellen mangler en femte kategori: ledelse (som er en ny opgave) Den opgave kræver forberedelse og den skal defineres. Den er slet ikke med i modellen Ulla Viskum: Man har en aktie med i alle fire kategorier som leder Kristian Horslund: Tak for input Referent Charlotte Fog Nielsen

8 Arbejdstid under ændrede vilkår Hvilke erfaringer er gjort vedr. tidsregistrering, reduceret fagligt råderum og ingen fast omregningsfaktor Metropolerfaringer fra et normløst arbejdsgrundlag Oplæg v. lektor Jacob Magnussen, Metropol Jacob Magnussen introducerede sig selv som AC TR på socialrådgiveruddannelsen i Metropol. I de sidste 1½ år havde de på Metropol arbejdet uden en arbejdstidsaftale med faste normer for forberedelse, fælles akkorder o. lign. Baggrunden for ledelsens afvisning af at indgå en lokalaftale med faste normer for forberedelse m.v. var ledelsens påstand om, at man med faste normer kun fik arbejde svarende til ¾ af lønnen til en lærer. Ledelsen benævnte systemet med en lokalaftale som en fyraftensakkord, og den ¼ af arbejdstiden som de i flg. deres påstand ikke fik valuta for benævnte de som hængekøjen. Ledelsen var af den opfattelse, at det med andre ord kostede 125 % at få arbejdet udført. Med et arbejdsgrundlag uden normer (et normløst grundlag) var der efter ledelsens opfattelse ikke noget spild man fik fuld valuta for pengene. Lønudgiften og arbejdsudbyttet ville svare til hinanden. Samtidig var det ledelsens opfattelse, at en lokalaftale med faste normer umuliggjorde ledelse. Efter ledelsens opfattelse ville gevinsten ved normløsheden være mere kvalitet, forstået som mere undervisning og højere produktivitet. Ledelsens udgangspunkt er, at ledelse skal ske i en dialog, således at ledelsen sikrer en optimering af alle ressourcer i forhold til opgaver og mål. På den måde er der ingen transaktionsomkostninger og koordineringsproblemer, men en formodning om, at medarbejdernes indsats og motivation forbliver uforandret. I praksis er der dog en række problemer: Timetildelingen er mangelfuld p.g.a. manglende ledelsesviden og uforudsete opgaver. Det betyder, at man hele tiden bruger tid på opfølgning for at få bevilget ekstra timer eller for at få justeret opgavetildelingen. Resultatet er, at motivationen styrtdykker og frustrationen stiger. Samtidig sker der det, at normløsheden fører til gratis arbejde. Man underviser mere end i de gode gamle dage, men må bruge samme mængde tid pr. undervisningstime til forberedelse, hvilket fører til gratis arbejde. Årsagen til, at man leverer gratis arbejde er primært, at lærerne står på mål for de studerendes kritik og ikke kan undskylde sig med manglende tid. Der er rigtig mange der arbejder over gratis! På B siden opleves normløsheden som faldende kvalitet: der er meget man ikke når, selvom man løber stærkt: man fravælger frivillige opgaver pga. manglende tid, f.eks. åbent hus, dimissionstaler, filmklub, studieture, internationale faglige netværk; man må forberede sig mindre og genbruge undervisning (gentaget undervisning).

9 Imidlertid er det vanskeligt at dokumentere. Fra ledelsessiden argumenteres med, at studentertilfredsheden er højere end tidligere. Jacob Magnussen kom herefter ind på, hvad man kan gøre lokalt individuelt og kollektivt: Synliggørelse af de usynlige opgaver (alle de vigtige ad hoc opgaver) Skabe gennemskuelighed, forudsigelighed og ensartethed i forhold til ledelsens individualisering af alle opgaver Et første skridt kunne være et tidsregistreringssystem, som man ikke har på Metropol Jævn fordeling af arbejdstiden, der imidlertid er vanskelig pga. moduliseringen. Herudover nævnte Jacob Magnussen, at man i et individualiseret ledelsesrum skal blive bedre til at sige nej, til at forhandle og tale sin egen sag. Det kunne derfor være en god ide, hvis klubben kunne tilbyde kurser i f.eks. forhandlingsteknik. Efter B sidens opfattelse har normløsheden også ført til et dårligt arbejdsmiljø Man bliver ledvogter i forhold til at påtage sig opgaver eller gøre ting ( ikke min opgave ) Der udvikler sig en brokkekultur (alt bliver dårligt) Man udvikler sine private copingstrategier, f.eks. ved at arbejde hjemme, melde sig syg, undgå kollegial snak eller henvendelser, melde fra til faglige møder, lave egne aftaler med ledelsen eller få et nyt job Afslutningsvis oplyste Jacob Magnussen, at kollegerne som et fagligt modsvar var rykket tættere sammen. Der var ingen, der arbejdede efter reglerne det havde ikke været på tale. Men man forsøgte at udnytte TR systemet og SU systemet til at fremføre synspunkter, der blev gentaget og ført til referat. I klubarbejdet forsøgte man at skabe åbenhed bl.a. om copingstrategier, også for at undgå mytedannelse. Herudover forsøgte man at få omverdenen inddraget og skabe opmærksomhed om problemerne. I den efterfølgende debat koncentrerede indlæggende sig om, hvad man lokalt kunne gøre i en situation uden arbejdstidsaftale: Nødvendigheden af et tidsregistreringssystem, der ikke bare registrerede undervisningslektioner og møder. Transparens, åbenhed og synlighed vedr. den samlede opgavetildeling og ressourcerne dertil Adgang for TR til de enkelte kollegers opgave og ressourcetildeling Der var enighed om, at både TR og klubben fik en meget væsentlig rolle og funktion på en arbejdsplads uden arbejdstidsaftaler ikke mindst i forhold til at finde fælles handlingsmuligheder DMs vejledninger om arbejdstid måtte udbygges og justeres i forhold til nye erfaringer Referent Aase Riis Vejledninger om arbejdstid og lokalaftaler v. Helge Nielsen

10 DM Professionshøjskoler har i TR kredsen tidligere vedtaget en række vejledninger om arbejdstid og lokalaftaler. Udgangspunktet for drøftelsen var, på hvilken måde den nye situation gav anledning til ændringer og justeringer af vejledningerne. Skal vejledningen forholde sig til, om der i forbindelse med indgåelse af lokalaftaler aftales, om de nye tidsregistreringssystemer anvendes eller ej? Skal nuværende anbefalinger om, at undervisning, inkl. vejledning, forberedelse, eksamen og evaluering f.eks. aftales til ikke at overstige 80 %, mens minimum 20 % for den enkelte underviser anvendes til forskning, udvikling og administration, ændres som følge af den nye stillingsstruktur? I dag anbefales, at der kan aftales fravigelse af kvartalsnormen, dog højst årsnorm. Skal denne anbefaling erstattes af f.eks., at hvis de øvrige elementer i lokalaftalen er tilfredsstillende, kan der aftales fravigelse fra merarbejdsbestemmelserne om, at merarbejde af større omfang, der har strakt sig over mindst 4 uger, kan honoreres, når merarbejdet ophører, selvom året ikke er gået. Der bliver nu indført docenter med særlige arbejdstidsregler. Skal docenter omfattes af lokalaftalen? I den efterfølgende drøftelse fremkom følgende tilkendegivelser, der vil blive inddraget i bestyrelsens og sekretariatets videre arbejde med vejledningerne: Det blev anbefalet at kigge på vejledningerne med helt nye briller Det blev foreslået at formulere en indledning til vejledningerne, indeholdende alle gode argumenter for en lokalaftale med karakter af festskrift Det ville være en god ide som argumentation for indgåelse af lokalaftaler at anvende en positiv retorik, som f.eks. sikring af ansvarstagelse, kvalitetssikring o. lign. I vejledningen inddrages det væsentlige af indholdet i stillingsstrukturen, f.eks. dækningsområde, typer af arbejdsopgaver Docenter bør omfattes af lokalaftaler Godt at der i vejledningen fortsat er anbefalinger af fordelingen af tid til de forskellige typer af opgaver, undervisning og øvrige opgaver Væsentlig, at der blev udarbejdet en præcis og dokumenteret vejledning om 4 ugers reglen, således at den kunne anvendes lokalt som en del af argumentationen for indgåelse af en lokalaftale Referent Aase Riis

Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer.

Formands oplæg om centrale fagpolitiske temaer. Referat af seminardag for tillidsrepræsentanter i DM Professionshøjskoler den 8.4.2011, kl. 10.00-16.00 på Grand Park Hotel i Korsør. Til stede: Anders Elof Nielsen, Anders H. Simonsen, Annelise Jakobsen,

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle.

Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle. 1 Referat af tillidsrepræsentantmøde den 4.11.2011 i DM Professionshøjskoler på Munkebjerg Hotel, Vejle. Til stede: Anders H. Simonsen, Anne B. Kristensen, Dorit G. Thomsen, Finn Holm, Jimmy Harder, Karen

Læs mere

Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger.

Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger. TR seminar i DM Professionshøjskoler den 30.-31.10.2014 på Vejle Center Hotel Deltagere Hans Beksgaard, Hanne Schneider, Helle Waagner, Dorit G. Thomsen, Mette Bruun, Anders H. Simonsen, Steen Simonsen,

Læs mere

dm professionshøjskoler

dm professionshøjskoler dm professionshøjskoler NR. 01 22. MARTS 2013 Aftaler eller normalisering 58 OK får blandet modtagelse 59 OK 2013: vigtige delaftaler på plads 62 Forskning skal være arbejdende viden 64 Ph.d.-forsker Marianne

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013

Kursus OK13. Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. 7. maj 2013 Kursus OK13 Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning 7. maj 2013 1 Dagens program 01 Velkomst ved lederforeningerne 02 Paradigmeskifte 03 Kvalitetsløft som led i OK13 04 Nye arbejdstidsregler,

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

DUS. dm professionshøjskoler. Til kamp for dannelse i uddannelsen

DUS. dm professionshøjskoler. Til kamp for dannelse i uddannelsen dm professionshøjskoler NR. 02 16. AUGUST 2013 Rum for kritisk stillingtagen 45 UCC indgår aftale om arbejdstid og opgaver 46 Tilbage til industrisamfundet 48 Ophavsretskonference og TR-seminar 49 Dannelsen

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl. 15.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

To hovedmål vedr. arbejdstid

To hovedmål vedr. arbejdstid To hovedmål vedr. arbejdstid Uddannelsesforbundet arbejde vedrørende arbejdstid har to overordnede formål: 1. At sikre kvalitet i undervisningen for eleverne 2. At sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 REFERAT Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juli 2009 2. Orientering fra formanden 3. Orientering

Læs mere

Copenhagen Business Academy. Bestyrelsesmøde og strategiseminar. Torsdag den 16. september 2010 REFERATER

Copenhagen Business Academy. Bestyrelsesmøde og strategiseminar. Torsdag den 16. september 2010 REFERATER Copenhagen Business Academy Bestyrelsesmøde og strategiseminar Torsdag den 16. september 2010 REFERATER 1 PROGRAM 12.00 Ankomst og frokost 13.00 Bestyrelsesmøde 14.15 Pause Særskilt indkaldelse med dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere