Hvis dette er fakta...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis dette er fakta..."

Transkript

1 M a r t s Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen Forslag til ny årsregnskabslov Bliver parcelhusreglen overfortolket? det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber os på kun at beskrive fakta i FACIT - det er på én eller anden måde hele grundlaget for alle former for information. Overskriften er formentlig (allerede her lægger vi lidt afstand til fakta) et citat fra en politiker, der med lokal accent meldte, at han så benægtede fakta. I FACIT omtales i dette nummer et lovforslag vedrørende en ny årsregnskabslov. Lovforslaget er fakta - men de endelige regler er ikke vedtaget, og derfor er artiklen ikke nødvendigvis udtryk for de endelige fakta. Fra lovgivers side lægges der vægt på at forenkle og lempe reglerne for erhvervslivet. Erhvervslivet er ikke altid enig i effekten af de foretagne forenklinger og lempelser. I forbindelse med fremkomsten af lovforslaget er det i såvel kommentarerne til loven som af de politiske partiers ordførere fremhævet, at regnskabspligten for personligt ejede virksomheder er ophævet! Hvis dette er fakta, står vi over for en yderst epokegørende nyskabelse i dansk erhvervsliv. At tænke sig - de erhvervsdrivende skal nu ikke længere lave regnskaber. Lovforslaget er fremsat den 10. januar 2001, og denne dato indebærer traditionelt ikke muligheder for bevidst at prøve at binde andre noget på ærmet. Hvad er så fakta? Fakta er, at Bekendtgørelse om bogføringspligtiges årsregnskaber ophæves ved indførelse af den nye årsregnskabslov. I denne bekendtgørelse er givet regler for indholdet af de årsregnskaber, der udarbejdes for personligt ejede virksomheder. Disse regler anvender vi, når vi yder regnskabsmæssig assistance. Fakta er, at der fremover gælder de samme krav som hidtil med udarbejdelse af oplysninger til brug for eksempelvis skattemyndighederne. Her skal bogholderi og specifikationer fortsætte uændret. Det vil være vanskeligt at forestille sig, at et pengeinstitut, der skal yde en kassekredit, vil nøjes med et regnskab, der består af underlige skemaer og specifikationer til skattemyndighederne. Det samme gælder alle andre brugere af virksomhedens årsregnskaber: Leverandører, kunder, brancheforeninger, formidlere af langfristede lån, skattemyndighederne og - ikke mindst - indehaveren selv! Virksomhedsindehaveren er nødt til at kende sin økonomi - og de dage er forbi, hvor indestående på bankbogen var et direkte udtryk herfor. Virksomhedsdrift er lig behov for driftsøkonomisk viden. Hvis afskaffelse af årsregnskaber er fakta, må vi benægte fakta. Ét er teori, noget andet er praksis. Vi vil med glæde se på lempelser og forenklinger - men luftkasteller kan vi ikke forholde os til.

2 Selvangivelsen 2000 Frist den 1. maj Valgmulighed Om kort tid vil de fleste skatteydere have modtaget deres selvangivelse. Vi fortæller i denne artikel om, hvornår den skal afleveres, og hvad man særligt skal være opmærksom på. Den fortrykte selvangivelse Den fortrykte selvangivelse skal være skattevæsenet i hænde senest den 1. maj Den fortrykte selvangivelse anvendes af alle, der ikke skal anvende den udvidede selvangivelse. Modtager man sammen med selvangivelsen en årsopgørelse, og har man i øvrigt ingen ændringer til selvangivelsen, skal man ikke foretage sig yderligere. Modtager man en selvangivelse uden årsopgørelse, skyldes det, at skattevæsenet mangler oplysninger, eller eventuelt at ægtefællen skal aflevere en udvidet selvangivelse. Afleverer man ikke denne selvangivelse senest den 1. maj 2001, går skattemyndighederne ud fra, at man er enig i de fortrykte oplysninger. Den fortrykte selvangivelse kan fravælges til fordel for den udvidede selvangivelse ved henvendelse til skattevæsenet inden den 1. maj Der er pligt til at aflevere den udvidede selvangivelse. I stedet for at indsende selvangivelse kan man indtaste rettelser og tilføjelser via trykknaptelefon eller Internettet. Hvad er en kapitalforklaring? En kapitalforklaring består af en specifikation i hovedposter af: formue primo året, formue ultimo året, størrelse og art af ændringer i formue. Kapitalforklaringen viser, hvad der er tjent i årets løb. Heri fradrages den skat, der påhviler indkomsten. Det resterende beløb er til rådighed til privatforbrug. Herefter vises det faktiske privatforbrug i hovedposter, og resten udgør nettokonsolideringen (er der sparet penge op, eller er der brugt mere, end der er tjent?). Endelig opgøres andre formuebevægelser i hovedposter - for eksempel hvor meget værdien af værdipapirer og fast ejendom er steget eller faldet. Kapitalforklaringen kan - udover at dække skattevæsenets informationskrav - anvendes til at danne et overblik over udviklingen i de personlige formueforhold. Opgørelsen kan suppleres med oversigter over pensionsordninger og skatteforpligtelser. Udover kapitalforklaringen er der pligt til at give oplysninger om væsentlige økonomiske aftaler indgået i årets løb mellem hovedaktionær og selskabet. Disse aftaler skal ikke oplyses, såfremt man i forvejen er bogførings- eller regnskabspligtig. Frist den 2. juli Den udvidede selvangivelse En skatteyder, der er: selvstændig erhvervsdrivende, hovedaktionær, oplysningspligtig vedrørende kontrollerede udenlandske transaktioner, eller har forskudt indkomstår, skal anvende den udvidede selvangivelse. Indsendelsesfristen for den udvidede selvangivelse er den 2. juli Hovedaktionærer skal tillige aflevere en kapitalforklaring. Herudover skal hovedaktionærerne oplyse om væsentlige økonomiske aftaler indgået med selskabet i årets løb. Hvad skal der oplyses om? Ved væsentlige, økonomiske aftaler forstås for eksempel: Ansættelseskontrakter Lejekontrakter og forpagtningsaftaler Leasingkontrakter Aftaler om goder stillet til rådighed af selskabet eller omvendt: - Eksempelvis fri bil, fri bolig Køb og salg af aktiver: - Fast ejendom - Driftsmidler Låneaftaler indgået i årets løb Personer, der er bogføringspligtige, skal også aflevere en kapitalforklaring omfattende alle aktiver og passiver, uanset om disse er private eller ej. 2

3 Det samme gælder personer, der anvender virksomhedsskatteordningen, selvom virksomheden i øvrigt ikke er omfattet af bogføringsloven eller mindstekravsbekendtgørelsen. Personer, der ikke er omfattet af bogføringsloven, og som ikke anvender virksomhedsskatteordningen, og som for eksempel ejer en udlejningsejendom, behøver ikke at aflevere en kapitalforklaring. Afleveres selvangivelsen ikke den 2. juli 2001, eller er den ufuldendt - for eksempel på grund af manglende kapitalforklaring - kan man ifalde dagbøder på 200 kr. pr. dag, dog højst kr. Restskat og bundfradrag Folketinget har i det forgangne år ændret reglerne for restskat. For restskat, der overstiger kr., beregnes et rentetillæg på 2%, såfremt der foretages betaling inden den 15. marts Efter 15. marts 2001 beregnes et rentetillæg på 7%. Restskat, der ikke overstiger kr., kan indbetales uden beregning af rentetillæg indtil 2. juli Herefter beregnes et rentetillæg på 7%. De nævnte renter er ikke fradragsberettiget. Det vil normalt være en fordel at betale restskat udover kr. inden indkomstårets udløb, idet man så sparer tillægget på 2%. Restskat udover kr. opkræves i 3 lige store rater i september, oktober og november. Får man senere en forhøjelse, fordi man har glemt at selvangive en indkomst, eller fordi man har selvangivet indkomsten for lavt, udløser det (udover et eventuelt strafansvar) en restskat. Restskat som følge af en skatteansættelsesændring udløser allerede rente fra 1. oktober i året efter indkomståret med 0,6% ikke-fradragsberettiget rente pr. påbegyndt måned. Såfremt man har solgt børsnoterede aktier i 2000, gælder det nu, at ægtefæller med virkning fra den 1. marts 2000 har dobbelt bundfradrag. Det vil sige, at kursværdien af ægtefællernes samlede beholdning af børsnoterede aktier skal have været over kr., før der sker beskatning af en eventuel fortjeneste, når ejertiden overstiger 3 år. Der er 3 måletidspunkter for, om bundgrænsen er gennembrudt: Ved indkomstårets udløb, umiddelbart før en afståelse eller umiddelbart efter en erhvervelse. Fratrædelsesgodtgørelse Ved modtagelse af fratrædelsesgodtgørelse over bundgrænsen på kr. skal man være opmærksom på, at det overskydende beløb er fuldt skattepligtigt mod hidtil kun 85%. Der er to særlige rubrikker i selvangivelsen til fratrædelsesgodtgørelse, én til fratrædelsesgodtgørelse aftalt og udbetalt i 2000 og én til fratrædelsesgodtgørelse aftalt før 1. januar 2000, men udbetalt i Denne godtgørelse beskattes efter de gamle regler. Lejeværdi Rubrikken vedrørende overskud af danske ejendomme/lejeværdi af egen bolig er fjernet med indførelsen af ejendomsværdiskatten. Udenlandsk indkomst Udenlandsk indkomst skal selvangives på en særskilt blanket. På denne blanket skal man redegøre for indkomstens art samt hvilket land og hvilken periode, det drejer sig om. Ved lønindkomst fra udlandet skal man selv gøre opmærksom på, om indkomsten er fritaget for danske sociale afgifter, eller om man har valgt de danske sociale afgifter fremfor afgifterne i arbejdslandet. Mange udstationerede bliver beskattet for hårdt på grund af ukendskab til de faktiske regler. Når man arbejder i udlandet, skal man normalt betale sociale afgifter i det land, hvor pengene tjenes. Er man udsendt af et dansk firma, er man i samtlige Dobbelt bundfradrag til ægtefæller Rubrikken er fjernet Unødig hård beskatning 3

4 Udstationering i 1-3 år Pligt til at selvangive EØS-lande dækket af dansk social sikring, hvis der søges om det på en særlig blanket. Derfor skal man ikke betale de sociale bidrag i arbejdslandet. Hvis udstationeringen strækker sig over mindre end et år, skal man til gengæld betale bruttoskatten på i alt ni procent i Danmark. Hvis man er udsendt i en periode på mellem et og tre år, vil man som ansat i et dansk firma fortsat være dækket af dansk social sikring. Hvis lønudgiften for den udsendte medarbejder faktureres til et datterselskab i det pågældende land, skal man ikke længere betale bruttoskat. Spørgsmålet om det skattemæssige hjemsted er et andet problem, hvor man som udsendt kan spare en del på at kende reglerne. Hvis man eksempelvis er udsendt halvandet år og bibeholder sin bolig i Danmark, kan man ofte med fordel flytte sit skattemæssige hjemsted. Konsekvensen vil være, at man såvel i udrejseåret som hjemrejseåret får den fulde værdi af personfradraget, selvom der kun er nogle få måneders indtægt i Danmark. Nettogevinsten ved at flytte det skattemæssige hjemsted kan løbe op i kr. årligt. En del udsendte får en ubehagelig overraskelse, når de vender hjem. Selv om de er fritaget for at betale skat af deres lønindkomst, skal der afleveres en selvangivelse. Mange vender hjem til en ubehagelig bøde på op til kr. på grund af den manglende selvangivelse. Anden indkomst Såfremt man har en positiv indkomst, der ikke er nævnt i en af rubrikkerne i gruppen med eller uden AM-bidrag og midlertidig pensionsopsparing, skal man som udgangspunkt anvende rubrik 20 Anden personlig indkomst. Denne rubrik er placeret i gruppen af personlige indkomster, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag og midlertidig pensionsopsparing. Der er kun én rubrik benævnt Øvrige fradrag i den personlige indkomst, nemlig rubrik 29. Såfremt man har et fradrag i den personlige indkomst, skal man derfor som udgangspunkt anvende rubrik 29. Det skal dog oplyses, at denne rubrik ikke nedsætter grundlaget for beregning af AM-bidrag og midlertidig pensionsopsparing. Dette betyder, at såfremt man har et fradrag, der skal nedsætte grundlaget for beregning af AM-bidrag og midlertidig pensionsopsparing, skal man vælge at anvende rubrik 11, 12, 13 eller 14 med negativt fortegn. Et negativt beløb i en af disse rubrikker nedsætter grundlaget for beregning af AM-bidrag. Eksempel på fradrag Et eksempel på et fradrag i den personlige indkomst, der skal nedsætte grundlaget for beregning af AM-bidrag og midlertidig pensionsopsparing, er fri telefon. Dette gælder i de tilfælde, hvor man selv har båret en del af udgiften ved en fri telefon, og arbejdsgiveren ikke har nedsat egenbetalingen i det beløb, der skal beskattes. I dette tilfælde kan rubrik 11 anvendes, således at egenbetalingen fratrækkes i lønindkomsten med videre. Såfremt medarbejderen yderligere har en privat telefon, kan udgifterne vedrørende denne telefon ligeledes fratrækkes. Fradraget kan dog maksimalt svare til den indberettede værdi af fri telefon. Ovenstående gælder såvel for den fortrykte selvangivelse som den udvidede selvangivelse, eftersom den fortrykte selvangivelse svarer til den første side af den udvidede selvangivelse. Blanketter og hjælpeskemaer kan om ønsket hentes på Internettet på adressen 4

5 Forslag til ny årsregnskabslov Erhvervsministeren har i januar 2001 fremsat forslag til en ny årsregnskabslov. Folketinget behandler i øjeblikket lovforslaget, og det forventes, at den endelige lov er vedtaget inden sommerferien. Vi vil orientere om den endelige lov efter vedtagelsen. Denne artikel skal således betragtes som en foreløbig orientering, idet lovens endelige indhold i sagens natur ikke er fastlagt på nuværende tidspunkt. Lidt om lovforslaget Den nugældende årsregnskabslov er cirka 20 år gammel, og den har siden sin fødsel været udsat for talrige tilføjelser og amputationer. Samtidig er mange væsentlige bestemmelser omkring regnskabsaflæggelsen i øjeblikket reguleret i bekendtgørelser i stedet for i lovteksten. Dette uhåndterlige regelsæt ryddes der nu op i. I den nye lov er alle bestemmelser samlet under ét i selve lovteksten, og det bliver lettere at finde rundt i reglerne. Bortset fra nogle nyskabelser vil der ikke være den store forskel på årsregnskaber udarbejdet efter henholdsvis den gamle lov og den nye lov. Der anvendes på enkelte områder nye betegnelser for kendte begreber, og på andre områder er der sket tilnærmelser mellem loven og de internationalt anerkendte regnskabsvejledninger. Vi vil kort omtale nogle af de nye forhold i lovforslaget. Årsrapporten Det overordnede begreb er ikke længere et årsregnskab, men en årsrapport. Der vil for den almindelige danske virksomhed ikke være en reel ændring heri. Begrebet årsrapport omfatter: Årsregnskab for virksomheden Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Supplerende beretninger Det sidste punkt dækker over de beretninger, der ikke direkte tager udgangspunkt i virksomhedens økonomiske forhold. Beretningerne kan være et grønt regnskab, et videnregnskab, et socialt regnskab eller en anden form for beretning om forhold, der af virksomheden ønskes offentliggjort. Det er vigtigt at fastslå, at der ikke med de nye bestemmelser indføres en yderligere pligt til at udarbejde disse beretninger. Byggeklodsmodellen Ud fra virksomhedens størrelse har der i den gældende lov været mulighed for at undlade visse oplysninger i årsregnskabet. I lovforslaget er disse lempelser stort set opretholdt uændret. Det ændrede er, at den nye lov i sin opbygning tager det modsatte udgangspunkt som den nugældende lov. Fremover vil man fastlægge kravene til den helt lille virksomhed og efterfølgende udvide kravene i overensstemmelse med virksomhedens størrelse. Konkret tales der i loven om klasse A-, B-, C- og D-virksomheder. Klasse A er helt små virksomheder, klasse D er børsnoterede virksomheder samt statslige aktieselskaber. Vi vil senere informere om konsekvenserne for den enkelte virksomhed ved indplacering i den enkelte kategori, men som tidligere anført er der ikke væsentlige forskelle i forhold til reglerne i dag. Den nuværende årsregnskabslov gælder som hovedregel kun for aktie- og anpartsselskaber samt for erhvervsdrivende fonde. Den kommende lov gælder alle erhvervsdrivende virksomheder. Herved omfattes personlige virksomheder også af loven. Det er imidlertid frivilligt, om de personlige virksomheder vil aflægge årsregnskab efter loven. Vælger en indehaver af en personligt drevet virksomhed at anvende loven, vil virksomheden som udgangspunkt være omfattet af klasse A med de mindste krav. Supplerende beretninger Fortsat lempelser for små virksomheder Personlige virksomheder er omfattet 5

6 Driftsøkonomiske principper forudsættes Anvendelse af klasse A betinger driftsøkonomiske principper for regnskabsaflæggelsen. Anvender den personlige virksomhed ikke årsregnskabsloven, kan skattemæssige principper anvendes. Det er vor opfattelse, at brugere af årsregnskaber for personligt drevne virksomheder fortsat vil forudsætte driftsøkonomiske principper anvendt. Særlige poster Som anført er der ændringer i detailbestemmelserne i forhold til de nuværende regler. Dette gælder blandt andet følgende: Igangværende arbejder flyttes i balancen til posten tilgodehavender. Skyldigt udbytte betragtes som egenkapital på statustidspunktet i stedet for gæld. Ledelsesberetningen kan ikke længere udelades i de mindre virksomheder. Egenkapitalopgørelser skal specificeres yderligere, så årets bevægelser fremgår tydeligere. Købt goodwill skal aktiveres og afskrives - der kan ikke ske direkte udgiftsføring via egenkapitalen. Krav om indregning af indirekte produktionsomkostninger i lagerværdien. Dette gælder kun større virksomheder. Finansielt leasede aktiver skal aktiveres og afskrives i lighed med købte aktiver. Udskudt skat hensættes fuldt ud. Det vil ikke være nødvendigt at foretage tilretning af sammenligningstallene ved overgang til de nye bestemmelser. Ikrafttræden Loven forventes at træde i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2002 eller senere. Det vil være muligt at anvende loven fuldt ud før denne dato. Den eneste betingelse er, at bestemmelserne anvendes konsekvent. Vi vil naturligvis i vor løbende kundekontakt aftale det tidspunkt, hvor det er ønskeligt at skifte til den nye lovs regler. Bliver parcelhusreglen overfortolket? Skattefri fortjeneste Som bekendt er det muligt at sælge sin bolig uden beskatning af en eventuel fortjeneste, hvis boligen er omfattet af den såkaldte parcelhusregel. Denne regel har tidligere krævet, at den solgte ejendom tjente til bolig for husstanden i mindst 2 år ud af den samlede ejertid. Efter den nugældende formulering er fortjeneste ved afståelse af en- eller tofamilieshuse ikke skattepligtig, hvis huset har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen. Tilsvarende gælder sommerhusejendomme, som ejeren har benyttet til private formål i en del af eller i hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen. Når bortses fra arealkrav, er der ikke andre betingelser for skattefriheden. Skattefrihed indtræder således, når blot kravet om beboelse har været opfyldt i en del af den periode, hvori skatteyderen har ejet ejendommen. Bindende forhåndsbesked Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked udtalt, at en parcel af en gartneriejendom med et stuehus, der tidligere havde været anvendt til bolig for ejeren i 13 år, kunne afstås skattefrit. Dette kunne ske, uanset at ejeren havde opført et nyt stuehus til bolig og udlejet det gamle stuehus. Ved en kendelse fra Landsskatteretten den 18. november 1999 er der rejst en vis tvivl om rækkevidden af skattefritagelsesreglen, når en ejendom i en periode har 6

7 været anvendt til andet end bolig for ejeren eller dennes husstand. Ved denne kendelse fastslog retten, at en ejendoms faktiske overgang fra hel eller delvis bolig for den skattepligtige til 100% erhvervsmæssig anvendelse indebærer, at ejendommen ikke længere er omfattet af parcelhusreglen. I den pågældende sag havde en skatteyder gradvist ladet sin hidtidige bolig overgå til fuld erhvervsmæssig anvendelse. Ejendommen havde i hele skatteyderens ejertid været vurderet som enfamilieshus. I forbindelse med et senere salg af ejendommen blev skatteyderen beskattet af avancen ved afståelse efter ejendomsavancebeskatningsloven. Denne beskatning blev tiltrådt af Landsskatteretten. Retten henviste herved til, at ejendommen som følge af den fulde erhvervsmæssige anvendelse på salgstidspunktet ikke havde karakter af en beboelsesejendom. Samtidig blev det præciseret, at selv om skatteyderen tidligere havde beboet ejendommen, var det karakteren af ejendommen på afhændelsestidspunktet, der var afgørende for den skattemæssige behandling af avancen. Ejendommen var på salgstidspunktet med andre ord ikke længere et enfamilieshus. At tjene til bolig Landsskatteretten har den 9. november 2000 igen haft lejlighed til at tage stilling til kriteriet tjent til bolig i forhold til parcelhusreglen. Som nævnt stilles der i modsætning til tidligere ingen krav til længden af den periode, hvori huset med videre skal have tjent til bolig for ejeren, og dette har der i de seneste år verseret en del sager om. Indholdet af kriteriet tjent til bolig er kun sparsomt belyst. I en ministerbesvarelse er dog anført, at: Det vil være overordentligt sjældent, at der vil kunne rejses tvivl om, hvorvidt en skatteyder har beboet en ejendom. Selv meget kortvarige beboelsesperioder vil blive godkendt. Den altovervejende hovedregel vil således være, at skatteyderens oplysninger lægges til grund for den skattemæssige behandling af en eventuel ejendomsavance. I Landsskatteretssagen havde skatteyderen haft en alternativ boligmulighed, nemlig skatteyderens og dennes samlevers hidtidige bolig. Den ejendom, som sagen drejede sig om, omfattede et enfamilieshus, der var udlejet, og et udhus på 50 m 2, der i ejerperioden var blevet renoveret. Skatteyderen gjorde gældende at have anvendt dette udhus som bolig i forbindelse med midlertidige samlivsproblemer med dennes samlever. Landsskatteretten fandt det imidlertid ikke godtgjort, at skatteyderen havde beboet ejendommen. Af ministersvaret fremgår det, at der hverken i lovteksten eller forarbejderne findes krav til varighed af beboelsen. Efter praksis gælder der heller ikke et mindstekrav til beboelsestidens længde. Ved afgørelsen af, om beboelse rent faktisk har fundet sted, ses der på de konkrete omstændigheder i sagerne. Registrering i folkeregisteret Der lægges som udgangspunkt vægt på, om der til folkeregisteret er meldt flytning til den pågældende ejendom. Udover registreringen i folkeregisteret ses der - især ved meget korte beboelsestider - på, om der fysisk/faktisk har været tale om beboelse. Herudover ses der på, om der er meldt flytning af postadresse, om der er sket flytning af telefon, og om bohave er blevet flyttet. Også på sommerhusområdet verserer der sager, hvor myndighederne afprøver skatteyders evne til at sandsynliggøre den private anvendelse. Her er dokumentationen vanskeligere, da man sjældent gør sig de store anstrengelser med at kontakte postkontor, avisbud eller telefonselskab, når man i sit sommerhus vil isoleres fra en travl hverdag. Alternativ boligmulighed De konkrete omstændigheder Er der meldt flytning? 7

8 - d e t b e m æ r k e s RevisorGruppen Danmark SELVSTÆNDIGE STATSAUTORISEREDE REVISIONSFIRMAER RevisorGruppen Danmark er en landsdækkende sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar juni 2001 udgør 4% p.a. Diskonto: ,75% ,25% ,50% ,75% EF-domstolen tog stilling til, hvad aktieudbytter og renter på lån, som holdingselskabet yder datterselskabet, skal betyde for holdingselskabets momsfradrag, når der samtidig er et tæt økonomisk forhold mellem de to selskaber. Et eksempel på et sådant forhold kan være, at holdingselskabet leverer momspligtige ledelsesydelser til datterselskaberne. Hjemmeside: Aktuelle datoer Fri telefon Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff Busch-Sørensen Haugbyrd & Gunni Pedersen Krøyer Pedersen Lund Thomsen & Partnere H. Martinsen Partner Revision Revisionsfirmaet Kvist & Jensen Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Revisorsamvirket af 1975 RIR Revision SønderbroHus Sønderjyllands Revisionskontor Ullits & Winther Redaktion: Jens Skovby (ansv.) Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de i kundeinformationen omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen afsluttet den 14. marts april 2001 Indberetning af oplysninger for det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. 25. april 2001 Betaling af moms - store virksomheder. 1. maj 2001 Fristen for indsendelse af selvangivelse for 2000 for personer, der har fået tilsendt fortrykt selvangivelse, og som ikke har fravalgt denne. For deltagere i anpartsprojekter er fristen 2. juli Anmeldelse af gaver ydet i maj 2001 Betaling af moms - mellemstore virksomheder (omsætning 1-10 mio. kr. om året). 15. maj 2001 Fristen for indskud på etableringskonto. Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud. 25. maj 2001 Betaling af moms - store virksomheder. Fuldt momsfradrag til holdingselskaber Et holdingselskab er betegnelsen for et selskab, der ejer aktier i et eller flere datterselskaber. Momsfrie indtægter fra datterselskaber i form af aktieudbytter og renter af lån må ikke beskære momsfradraget i holdingselskabet. Det har EFdomstolen fastslået i en ny dom. Dermed er der lagt pres på Told- og Skattestyrelsen for at ændre en afgørelse, styrelsen traf sidste år. Afgørelsen bestemte nemlig, at en del af holdingselskabernes momsfradrag skal skæres væk. Det er to belgiske holdingselskaber, der har udløst dommen. Fra og med 1. januar 2002 er værdi af fri telefon gjort til B-indkomst. Fra denne dato skal arbejdsgivere således ikke længere indeholde A-skat af fri telefon. Uændret personfradrag for 2001 Det almindelige personfradrag, som for indkomståret 2000 udgjorde kr., skulle for 2001 have været opreguleret til kr. Finanslovsforliget medførte imidlertid, at personfradraget fastholdes på kr. for Ændringen af personfradraget er ikke registreret på de skattekort, der blev udsendt i Såfremt der efter den 15. december 2000 er foretaget ændringer til forskudsansættelsen, vil personfradraget automatisk blive reguleret til det rigtige niveau. For børn og unge under 18 år er personfradraget for 2001 reguleret i forhold til Det udgør for kr. Selskabsskatten og aktieindkomst Fra og med indkomståret 2001 er satserne for selskabsskat og virksomhedsskat nedsat til 30%. Samtidig er satserne for skat på aktieindkomst forhøjet. Den lave sats på 25%, der for 2001 gælder for aktieindkomst op til kr., er forhøjet til 28%, og satsen for aktieindkomst over beløbsgrænsen er forhøjet fra 40% til 43%. Herved bevares overensstemmelsen mellem den samlede beskatning af fremtidig indkomst indtjent gennem et selskab sammenholdt med beskatningen af indkomst indtjent direkte af en person. 8

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom

Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom - 1 Bevis for anskaffelsessum - Gem udgiftsbilag vedrørende den faste ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For mange ejendomme skal fortjeneste ved et salg beskattes. Udgifter til forbedring

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR - 1 Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM2012.441.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 20/6

Læs mere