Bruger- og pårørenderåd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger- og pårørenderåd"

Transkript

1 Bruger- og pårørenderåd høringsudgave Retningslinjer og vedtægter

2 Forord Dette er retningslinjer og vedtægter for brugerog/eller pårørenderåd i Aalborg Kommunes Handicapafdeling. Formålet er at beskrive opgaven og rammerne for bruger- og/eller pårørenderåd i alle Handicapafdelingens bo- og dagtilbud. I Aalborg Kommune skal alle borgere have mulighed for indflydelse på eget liv, i så høj grad som muligt. Det gælder individuelt, og det gælder i fællesskaber, hvor Handicapafdelingens brugere har mulighed for at danne enten et brugerråd, et blandet bruger- og pårørenderåd eller et pårørenderåd for at kunne fremlægge ønsker, forslag og idéer. Kommunalbestyrelsen har, jf. 16 i serviceloven, pligt til at sikre brugernes mulighed for medindflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Derfor er det vigtigt at understrege, at brugerråd til enhver tid går forud for pårørenderåd og kun i de tilfælde, hvor brugerne ikke selv er i stand til at deltage, er de pårørende i stedet brugernes talerør. Handicapafdelingens tilbud udspringer af servicelovens bestemmelser. Derudover er Ældre- og Handicapforvaltningens grundlæggende kerneopgave at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det kræver en stor og fælles indsats at sigte mod og nå dette, og vi glæder os derfor over at kunne samarbejde - formelt og uformelt - om at finde idéer og ressourcer, der bidrager til mening og livskvalitet for brugerne. Nærvær - Ansvarlighed - Respekt

3 Retningslinjer for bruger- og pårørenderåd - Inddragelse i Handicapafdelingens tilbud Medindflydelse Brugerne i vores tilbud skal, med hjælp fra medarbejderne, have størst mulig indflydelse på fælles anliggender og beslutninger i tilbuddet. Vi kan sikre medindflydelse i forskellige typer råd: Brugerråd Blandede bruger- og pårørenderåd Pårørenderåd Det afhænger af de enkelte tilbud samt brugernes ønsker og forudsætninger, hvilken type råd, det er relevant at etablere. I alle bo- og dagtilbud etableres et forum, hvor borgernes holdninger kommer frem og hvor brugerne kan få indflydelse. Bruger- og pårørenderådenes rolle og ramme Den støtte, Handicapafdelingen yder efter serviceloven, skal ydes med respekt for den enkeltes selvbestemmelse og integritet. Bruger- og/eller pårørenderådet skal respektere dette i de aktiviteter og opgaver, de tager sig af. Det betyder fx, at bruger- og pårørenderåd ikke kan træffe beslutninger om, at alle brugere skal på bestemte udflugter, eller at brugerne ikke må drikke alkohol. Bruger- og/eller pårørenderåd har således ingen beslutningskompetence vedrørende den enkelte bruger, og kan derfor heller ikke beslutte noget, der udelukkende omfatter en enkelt person. Når der etableres et råd, skal der udarbejdes vedtægter (der findes en standardvedtægt for hver af de tre typer råd). Vedtægterne skal beskrive, hvilke opgaver og kompetencer rådet har. De kan fx indeholde beskrivelser af økonomi for nærmere aftalte områder, regler for samvær og indretning af fællesrum. På dagområdet kan et råd også beskæftige sig med spørgsmål om sikkerhed og arbejdsmiljø. Brugerråd I de tilbud, hvor brugerne har forudsætninger for selv at gøre deres indflydelse gældende, skal der etableres et forum, hvor brugere er med til at træffe beslutninger om fælles forhold. Det kan gøres på to måder: Brugermøder, hvor alle brugere deltager. Møderne afholdes på et fast aftalt tidspunkt Brugerråd, hvor valgte deltagere har til opgave at repræsentere hele gruppen af brugere Hvis medarbejdere deltager i møderne, er det deres opgave at støtte, udvikle og opmuntre brugerne til at gøre brug af deres mulighed for medindflydelse. Medarbejderne skal desuden bidrage med relevante oplysninger som grundlag for at træffe beslutninger. Blandede bruger- og pårørenderåd I tilbud, hvor nogle brugere ikke har forudsætninger for selv at gøre deres indflydelse gældende, kan der etableres blandede råd. Disse råd består fortrinsvis af brugere, men der er mulighed for også at inddrage pårørenderepræsentanter. Rådets opgave er at repræsentere brugernes interesser, trivsel og tilrettelæggelse af hverdagen samt styrke samarbejdet mellem tilbuddets brugere, pårørende, medarbejdere og leder. Pårørenderåd I botilbud, hvor ingen brugere er i stand til at varetage egne interesser eller træffe beslutninger om fælles forhold skal der etableres et pårørenderåd. Rådets opgave er at repræsentere brugernes interesser, trivsel og tilrettelæggelse af hverdagen samt styrke samarbejdet mellem tilbuddets brugere, pårørende, medarbejdere og leder. I dagtilbud, hvor samtlige brugere ikke er i stand til at gøre deres indflydelse gældende og medvirke ved beslutninger om fælles anliggender, kan der etableres et pårørenderåd.

4 Overordnede vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Handicapafdelingens tilbud Aalborg Kommune har udarbejdet overordnede vedtægter for brugerråd, blandende bruger- og pårørenderåd og pårørenderåd. I vedtægterne er der regler for valg af medlemmer, valgperiode samt de forskellige råds arbejdsområder og kompetencer. Med udgangspunkt i de overordnede vedtægter udarbejdes lokale vedtægter for de enkelte råd i tilbuddene. Dette kan eventuelt ske i form af et tillæg til de overordnede vedtægter - den relevante fagcenterchef har ansvaret for, at de lokale vedtægter er i overensstemmelse med de overordnede vedtægter. Det følgende afsnit beskriver de overordnede vedtægter for brugerråd, blandede bruger- og pårørenderåd og pårørenderåd i Handicapafdelingens bo-, dag- og støttetilbud.

5 Overordnede vedtægter for brugerråd i Handicapafdelingens bo- dag- og støttetilbud 1. Brugerrådets opgave Brugerrådets opgave er at sikre størst mulig trivsel og udviklingsmuligheder for brugerne af tilbuddet ved at repræsentere brugernes interesser og være deres talerør. Brugerrådet skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere samt beskæftige sig med spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring tilbuddet. 2. Brugerrådets indflydelse Det enkelte brugerråds indflydelse afhænger af tilbuddets karakter og brugernes forudsætninger. Derfor skal indflydelsen konkretiseres nærmere i de lokale vedtægter. Eksempler på områder, hvor indflydelsen skal beskrives nærmere i de lokale vedtægter: Inddragelse vedrørende fælles økonomi for nogle nærmere aftalte områder Inddragelse i forbindelse med ansættelse af medarbejdere Praktiske opgaver og beslutninger vedrørende den daglige drift, fx.: * Kulturelle og sociale arrangementer * Udadvendte aktiviteter for brugerne * Indretning af fælleslokaler * Skabelse af traditioner på stedet * Cafésalg * Åbningstider * Spørgsmål om sikkerhed og arbejdsmiljø i dagtilbud Brugerrådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de tilsynsbesøg, der gennemføres i handicapafdelingens bo- dagog støttetilbud. Brugerrådet kan ikke blande sig i ledelseskompetencen.

6 3. Brugerrådets sammensætning Antallet af brugere i brugerrådet i det enkelte tilbud besluttes lokalt. Brugerrådet skal have et ulige antal medlemmer med henblik på at minimere risikoen for lige afstemninger. Det anbefales, at der maksimalt er 7 medlemmer af brugerrådet. Der vælges ligeledes et tilsvarende antal suppleanter, hvis det er muligt. Hvis ansatte deltager i møder er deres opgave at støtte, udvikle og opmuntre brugerne til at gøre brug af deres muligheder for indflydelse samt vejlede og give brugerne relevante informationer, som grundlag for at træffe beslutninger. 4. Valg af medlemmer til brugerråd Valg af repræsentanter til brugerrådet sker i årets 4. kvartal på et møde, der afholdes i tilbuddet. Lederen af tilbuddet er ansvarlig for, at brugerne indkaldes skriftligt til mødet. Mødeledelse varetages første gang af lederen af tilbuddet. Efterfølgende år varetages mødeledelsen af den valgte dirigent. Valgmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om brugerrådets formål, opgaver mv. 3. Brugerrådets beretning for det forgangne år 4. Godkendelse af lokale vedtægter for brugerrådet for det kommende år 5. Valg af brugere til rådet 6. Eventuelt Valgbare er brugere, som enten bor eller er tilknyttet det konkrete bo- dag- eller støttetilbud. Stemmeberettigede er brugere, der deltager i valgmødet. Hver bruger har én stemme. De kandidater, der har fået flest stemmer er valgt til brugerrådet og tiltræder 1. januar. Valgperioden er 2 år fra 1. januar 31. december, således at halvdelen af repræsentanterne er på valg i ulige år, mens den anden halvdel er på valg i lige år. Ved 1. valg tages stilling til, hvem der for første periode vælges for 1 år og hvem, der vælges for 2 år.

7 Brugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand ved første møde i året, der afholdes inden udgangen af januar måned. Der skal konstitueres ny formand og næstformand hvert år og brugerrådets sammensætning meddeles til fagcenterchefen til orientering. 5. Brugerrådets møder Brugerrådet afholder mindst 4 møder årligt, og beslutter selv sin forretningsorden. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne samt formanden eller næstformanden er til stede. Brugerrådet skal tilstræbe at nå til enighed gennem dialog. Hvis afstemning er nødvendig sker afgørelsen ved almindelige stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 6. Overordnet brugerråd indenfor de enkelte handicapområder Indenfor de enkelte handicapområder kan brugerne vælge at nedsætte et overordnet brugerråd, som har til opgave at arbejde med de overordnede udfordringer på det aktuelle handicapområde. Det overordnede brugerråd kan bidrage med ideer og forslag til en positiv udvikling og udbygning af tilbuddene og medvirke til at skabe forståelse for og udbrede kendskabet til, hvad det vil sige at leve med det aktuelle handicap. 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser Nærværende overordnede vedtægter for brugerråd trådte i kraft 1. oktober 2007 og er revideret i maj Der skrives referat fra samtlige møder i rådet. Disse offentliggøres ved ophængning på opslagstavle i det pågældende tilbud. Referater sendes også til fagcenterchefen til orientering. Såfremt, der er behov for sekretærbistand ved rådets møder kan tilbuddets leder træde til.

8 Overordnede vedtægter for blandede bruger- og pårørenderåd i Handicapafdelingens bo-, dag- og støtte tilbud 1. Bruger- og pårørenderådets opgave Bruger- og pårørenderådet skal sikre størst mulig trivsel for brugerne ved at repræsentere brugernes interesser og være deres talerør. Rådet skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere samt beskæftige sig med spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring tilbuddet. 2. Bruger- og pårørenderådets indflydelse Bruger- og pårørenderådet skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for den daglige plejeomsorgs- og udviklingsindsats i de pågældende botilbud herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. Inddragelse skal ske i form af høring og dialog, men beslutningskompetencen ligger i alle tilfælde hos tilbuddets leder. Bruger- og pårørenderådet skal også høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med tilsynsbesøg, der bliver gennemført i Handicapafdelingens tilbud. Leder kan vælge at høre bruger- og pårørenderådet ved ledige stillinger, om der, efter deres mening, er behov for personale med specielle kompetencer/uddannelser, men rådsmedlemmerne skal ikke deltage i ansættelsessamtaler, idet kommunen er ansættende myndighed. Bruger- og pårørenderådet kan udover deres primære opgave som brugernes talerør tillige påtage sig andre opgaver, som fx. at arrangere aktiviteter i huset for brugerne og ledsage ved ture/udflugter ud af huset. 3. Bruger- og pårørenderådets sammensætning Antallet af medlemmer i bruger- og pårørenderådet besluttes lokalt. Bruger- og pårørenderådet skal have et ulige antal medlemmer for at minimere risikoen for lige afstemninger. Det anbefales, at der maximalt er 7 medlemmer samt 7 suppleanter af bruger- og pårørenderådet.

9 Det skal tilstræbes, at mindst halvdelen af medlemmerne er brugerrepræsentanter. Den daglige leder af tilbuddet samt en personalerepræsentant deltager uden stemmeret - i bruger- og pårørenderådets møder. 4. Valg af medlemmer til brugerog pårørenderåd Valg af brugere og pårørende til bruger- og pårørenderådet sker på et møde, der afholdes i årets 4. kvartal og lederen af tilbuddet er ansvarlig for, at brugere og pårørende indkaldes skriftligt til mødet. Mødeledelse skal varetages af lederen af tilbuddet første gang, og de efterfølgende år er det den valgte dirigent, der varetager mødeledelsen. Valgmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om bruger- og pårørenderådets formål, opgaver mv. 3. Bruger- og pårørenderådets beretning for det forgangne år 4. Godkendelse af lokale vedtægter for bruger- og pårørenderådet for det kommende år 5. Valg af brugere og pårørende til rådet 6. Eventuelt Valgbare er brugere, som er i stand til at varetage egne interesser og træffe beslutninger om fælles anliggender samt pårørende til brugere, som ikke er i stand til at varetage egne interesser og træffe beslutninger om fælles anliggender. Det er tilbudets leder, der sammen med sin fagcenterchef afgør, om den enkelte bruger er i stand til at varetage egne interesser. Pårørende kan vælges til bruger- og pårørenderådet uafhængig af, om de har bopæl i Aalborg Kommune. Ægtefæller, samlevere, søskende, børn, svigerbørn og forældre betragtes som pårørende. En pårørende kan dog også være en person, som en bruger selv betragter som pårørende. Brugere og pårørende, der deltager i valgmødet er stemmeberettigede og der kan kun afgives én stemme pr. bruger af enten brugeren selv eller en pårørende. De bruger- og pårørendekandidater, der har fået flest stemmer er valgt til bruger- og pårørenderådet. Bruger- og pårørenderådet tiltræder 1. januar og valgperioden er 2 år fra 1. januar 31. december. På den måde, er halvdelen af repræsentanterne på valg i ulige år, mens den anden halvdel er på valg i lige år. Ved 1. valg, tages der stilling til, hvem der for første periode vælges for 1 år og hvem, der vælges for 2 år. Bruger- og pårørenderådet konstituerer sig med formand og næstformand ved det første møde i året, som skal afholdes inden udgangen af januar måned. Der skal konstitueres en ny formand og næstformand hvert år og rådets sammensætning meddeles til fagcenterchefen. Dispensation for nedsættelse af bruger- og pårørenderåd skal søges skriftligt hos handicapchefen. 5. Bruger- og pårørenderådets møder Bruger- og pårørenderådet skal afholde mindst 4 møder årligt, og beslutter selv sin forretningsorden. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne samt formanden eller næstformanden er til stede. Rådet skal tilstræbe at nå til enighed gennem dialog. Hvis afstemning er nødvendigt sker afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende repræsentanter - ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skrives referat fra samtlige møder i rådet og disse offentliggøres ved ophængning på opslagstavle i pågældende tilbud og kan sendes til pårørende, som ikke kommer jævnligt i tilbuddet. Referatet sendes også til fagcenterchefen til orientering. Såfremt, der er behov for sekretærbistand ved rådets møder, kan tilbuddets leder træde til. 6. Ikrafttrædelsesbestemmelser Nærværende overordnede vedtægter for pårørenderåd trådte i kraft 1. oktober 2007 og er revideret i maj 2015.

10 Overordnede vedtægter for pårørenderåd i Handicapafdelingens bo-, dag- og støttetilbud 1. Pårørenderådets opgave Pårørenderådets opgave er at sikre størst mulig trivsel for brugerne ved at repræsentere brugernes interesser og være deres talerør. Rådet skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere og har tillige til opgave at beskæftige sig med spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring tilbuddet. 2. Pårørenderådets indflydelse Pårørenderådet skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje- omsorgs- og udviklings-indsats i de pågældende tilbud herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. Inddragelse skal ske i form af høring og dialog, men beslutningskompetencen ligger altid hos tilbuddets leder. Rådet skal også høres om tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de tilsynsbesøg, der bliver gennemført i Handicapafdelingens tilbud. Pårørenderådet kan pege på, at der er behov for personale med specielle kompetencer/ uddannelser, men rådsmedlemmerne kan ikke deltage i ansættelsessamtaler, idet kommunen er ansættende myndighed. Pårørenderåd kan udover deres primære opgave, som brugernes talerør tillige påtage sig andre opgaver som fx. at arrangere aktiviteter i huset for brugerne og ledsage ved ture/udflugter ud af huset. 3. Pårørenderådets sammensætning Antallet af medlemmer i pårørenderådet besluttes lokalt. Pårørenderådet skal have et ulige antal medlemmer med henblik på at minimere risikoen for lige afstemninger. Det anbefales, at der maximalt er 7 medlemmer samt 7 suppleanter af pårørenderådet. Den daglige leder af tilbuddet samt en personalerepræsentant deltager også i pårørenderådets møder dog uden stemmeret.

11 4. Valg af medlemmer til pårørenderåd Valg af repræsentanter til pårørenderådet sker på et møde, der afholdes i årets 4. kvartal. Lederen af tilbuddet er ansvarlig for, at pårørende indkaldes skriftligt til mødet. Mødet ledes første gang af lederen af tilbuddet og de efterfølgende år er det den valgte dirigent, der leder mødet. Valgmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om pårørenderådets formål, opgaver mv. 3. Pårørenderådets beretning for det forgangne år 4. Godkendelse af lokale vedtægter for pårørenderådet for det kommende år 5. Valg af pårørende til rådet 6. Eventuelt Pårørende til brugere i tilbuddet er valgbare og kan vælges ind i rådet uafhængig af, om de har bopæl i Aalborg Kommune. Ægtefæller, samlevere, søskende, børn, svigerbørn og forældre betragtes som pårørende. En pårørende kan dog også være en person, som en bruger selv betragter som pårørende. Pårørende, der deltager i valgmødet er berettiget til at stemme - der kan kun afgives én stemme pr. bruger. De kandidater, der har fået flest stemmer er valgt til pårørenderådet. Pårørenderådet konstituerer sig med formand og næstformand ved første møde i året, som skal afholdes inden udgangen af januar. Der skal konstitueres en ny formand og næstformand hvert år og rådets sammensætning meddeles til fagcenterchefen. Dispensation for nedsættelse af pårørenderåd skal søges skriftligt hos handicapchefen. 5. Pårørenderådets møder Pårørenderådet afholder mindst 4 møder årligt, og beslutter selv sin forretningsorden. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne samt formanden eller næstformanden er til stede. Det skal tilstræbes at nå til enighed gennem dialog. Hvis afstemning er nødvendigt sker afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende repræsentanter - ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skrives referat fra samtlige møder i rådet og disse offentliggøres ved ophængning på opslagstavle i pågældende tilbud og kan sendes til pårørende, som ikke kommer jævnligt i tilbuddet. Referater sendes også til fagcenterchefen til orientering. Såfremt der er behov for sekretærbistand ved rådets møder, kan lederen af tilbuddet træde til. 6. Ikrafttrædelsesbestemmelser Nærværende overordnede vedtægter for pårørenderåd trådte i kraft 1. oktober 2007 og er revideret i maj Pårørenderådet tiltræder 1. januar. og valgperioden er 2 år fra 1. januar 31. december. Halvdelen af repræsentanterne er på valg i ulige år, mens den anden halvdel er på valg i lige år. Ved 1. valg, tages der stilling til, hvem der for første periode vælges for 1 år og hvem, der vælges for 2 år.

12 Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej Vodskov

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Rammer for Pårørendesamarbejde i Voksenhandicap

Rammer for Pårørendesamarbejde i Voksenhandicap Rammer for Pårørendesamarbejde i Indhold: Indledning...... 3 1. Baggrund...... 4 2. Definition af pårørende...... 4 3. Hvorfor rammer for samarbejde...... 4 4. Rammer for indsatsen...... 5 5. Medborgerskab......

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD

VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD BILAG 1 VEDTÆGTER FOR BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD Revideret: nov. 2014 INDHOLD: Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Hvor etableres der beboer- og pårørenderåd Kapitel 3: Opgaver Kapitel 4: Sammensætning og valg Kapitel

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ FJORDSTJERNEN. Pårørenderådets formål

VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ FJORDSTJERNEN. Pårørenderådets formål VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ FJORDSTJERNEN. 1 Pårørenderådets formål Pårørenderådets formål er: repræsentere beboer/pårørende om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne rådgive Fjordstjernens

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Retningslinjer for Centerråd for bo- og dagtilbud for borgere med funktionsnedsættelser Under Socialforvaltningen i Københavns Kommune Formålet med centerrådet er, at skabe et hørings- og dialogforum,

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Seniorforvaltningen December 2010 1 LOVGRUNDLAG OG FORMÅL Indtil 1. juli 2010 var det lovpligtigt at kommunalbestyrelsen nedsatte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen December 2016 1 1 - Formål Vedtægterne er gældende for Brugerråd på brugerstyrede aktivitetscentre og aktivitetshuse

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Vedtægt for den private institution Vandpytten

Vedtægt for den private institution Vandpytten Vedtægt for den private institution Vandpytten 1. Institutionens navn Stk. 1. Den private institutions navn er Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød, cvr. nr. 35420835. Institutionen har hjemsted

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG.

STANDARDVEDTÆGT. For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG. STANDARDVEDTÆGT For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG. Med det formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbudene i ældreområderne i Aalborg

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Krogårdens Vedtægter 2014

Krogårdens Vedtægter 2014 Krogårdens Vedtægter 2014 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 2 Ledelse og daglig drift 2 3 Bestyrelsen 2 4 Valg til bestyrelsen 2 5 Valgbarhed og valgret 3 6 Udtrædelse af bestyrelsen 3 7 Bestyrelsens

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Kommunes Ungeråd

Vedtægter for Slagelse Kommunes Ungeråd Vedtægter for Slagelse Kommunes Ungeråd Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED...1 2 FORMÅL...1 3 MEDLEMMER...2 4 OPGAVER OG AKTIVITETER...2 5 ORGANISATION...2 7 MØDE-, TALE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Social- og Sundhedsforvaltningen.

GLOSTRUP KOMMUNE. Social- og Sundhedsforvaltningen. GLOSTRUP KOMMUNE. Social- og Sundhedsforvaltningen. Vedtægter for Bruger- og Pårørenderåd ved Ældrecenter Dalvangen, Digevangsvej 1, Ældrecenter Hvissinge, Stenager 6 og Ældrecenter Sydvestvej, Sydvestvej

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt.

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Nedenstående forretningsorden er udarbejdet for at medvirke til at skabe klarhed over, hvordan bestyrelsen skal forholde sig i udøvelsen af sit arbejde.

Læs mere

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg:

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: I medfør af Serviceloven 18 har Social-ogArbejdsmarkedsudvalget ( SAU ) i Viborg kommune nedsat et Frivillighedsråd, og byrådet afsætter et årlig beløb

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune

Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune Standardvedtægter for Bruger- og Pårørenderåd i Horsens Kommune 1 Formål Kommunen skal nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.v., jf. Servicelovens 192, plejeboligbebyggelser omfattet

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Maj 2012 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave 1. Institutionens navn Stk. 1 Den private institutions navn er Rødbæksgaards børnehave Dons landevej 121, 6000 Kolding. Institutionen har hjemsted

Læs mere

Børnehuset Novrupvej

Børnehuset Novrupvej 1 Institutionens forankring VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Børnehuset Novrupvej Den selvejende institutions navn er Børnehuset Novrupvej beliggende Novrupvej 8-10, 6705 Esbjerg Ø. Institutionen

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske

1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske 1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er Georgs Æske, Skansevej 20,A 3400 Hillerød. Institutionen har hjemsted i Hillerød

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for brugerråd i Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast-Brande Kommune.

Vedtægter for brugerråd i Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast-Brande Kommune. Vedtægter for brugerråd i Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast-Brande Kommune. Overordnet formål: Socialpsykiatrisk Center Syd ønsker at leve op til intentionerne i Servicelovens 16 stk. 2. Formål: At brugerrådet

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægt Bilag 3.4 Side 1 af 6 Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000 Roskilde

Vedtægt Bilag 3.4 Side 1 af 6 Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000 Roskilde Side 1 af 6 Vedtægt for den private institution Vuggestuen Korallen 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000

Læs mere

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013.

BEBOERRÅDET. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. BEBOERRÅDET Vedtægter for Beboerråd ved S/I Breelteparken. Revideret som vedtaget på beboermødet 23. maj 2013. Formål 1. Beboerrådet ved den selvejende institution Breelteparken (BP) har som formål at

Læs mere

Vedtægter. for Bredbåndsforeningen Primanet. a. Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen Primanet" (i det efterfølgende kaldet Primanet).

Vedtægter. for Bredbåndsforeningen Primanet. a. Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Primanet (i det efterfølgende kaldet Primanet). Vedtægter for Bredbåndsforeningen Primanet 1. Navn og Hjemsted a. Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen Primanet" (i det efterfølgende kaldet Primanet). b. PRIMANET er en uafhængig, praktisk, organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune.

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Lovgrundlag: I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. 1. Formål 2. Kompetence

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk

FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud. www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Din rolle som forælder i bestyrelsen i dit barns dagtilbud www.albertslund.dk FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD - din rolle som forældre i bestyrelsen i dit barns dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere