Kriminalstatistik STATI ST 1 K /'/ Criminal statistics 1995 DAN MARKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalstatistik STATI ST 1 K /'/ Criminal statistics 1995 DAN MARKS"

Transkript

1 Kriminalstatistik 995 Criminal statistics 995 DAN MARKS STATI ST K /'/

2 Kriminalstatistik 995 Udgivet af Danmarks Statistik September árgang ISBN ISSN Pris: 20,00 kr inkl 25% moms Oplag: 875 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn DANMARKN etattstik 2 SEP, 997 BIBUU tiktl Signaturforklaring Symbols Gentagelse Nul o Mindre end '/2 af den anvendte enhed 0,0 } Tal kan efter sagens natur ikke forekomme Oplysning for usikker til at angives Oplysning foreligger ikke * Forelobige anslâede tal Databrud i en tidsserie Oplysninger fra for og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige / / Databrud i diagrammer isk Ikke sæsonkorrigeret sk Sæsonkorrigeret r Reviderede tal Som folge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen» Repetition Nil 0 Less than half the final digit shown 0,0 } Not applicable Available information not conclusive Data not available * Provisional or estimated figures Break in a series, which means that data above the line are not fully comparable with data below the line / / Break in a series (in diagrams) isk Not seasonally adjusted sk Seasonally adjusted r Revised figures Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown Danmarks Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggorelse af denne publikation, Statistik uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik, er forbudt efter gældende lov om ophavs 997 ret Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i detomfang, som betinges af formálet

3 Forord Kriminalstatistik 995 danner en fortsættelse af de $rlige publikationer om kriminalstatistik, der gar helt tilbage til 832 Publikationen rummer bade sammenfattende og detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken Tekstafsnittet omfatter en beskrivelse af hovedtrækkene i kriminalitetsudviklingen fra 985 til 995, samt en redegt reise for statistikkens grundbegreber og kilder Tabelafsnittet indledes med en række oversigtstabeller Herefter Niger et detaljeret tabelafsnit om anmeldelser og opklaringer af straffelovsovertrædelser og overtrædelser af visse særlove Datagrundlaget for disse statistikker stammer fra Rigspolitiets anmeldelsesregister Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, som bygger pá udtræk fra Rigspolitiets centrale kriminalregister, danner grundlag for et omfattende afsnit om strafferetlige afgorelser, herunder et afsnit med personorienterede opgtbrelser Endelig findes særlige tabelafsnit om fængslinger og om retternes virksomhed Den inddeling af straffelovens paragraffer, som er benyttet i tabellerne, er vist i et bilag Supplerende statistik offentligg0res i serien Social sikring og retsvæsen, Statistiske Efterretninger Hæftet er udarbejdet i Danmarks Statistiks kontor for Social og Sundhed i sektionen for kriminal og retsplejestatistik af fuldmægtig Ebbe Frt rup og kontorfuldmægtig Kate Lysgaard Madsen i samarbejde med assistent Thomas Nissen og programmor Arne Würtz Danmarks Statistik, juli 997 Jan Plovsing / Carsten Torpe

4 Preface»Kriminalstatistik 995«is the latest in the series of annual publications containing Danish criminal statistics dating back to 832 The publication presents both summary and detailed information within the statistical areas The text section contains a description of the main statistical features of reported criminal trends from 985 to 995 and an account of the principal concepts and sources of the statistics The table section begins with a number of summary tables, followed by detailed tables concerning reported and cleared up cases of offences against the penal code and against special legislation The source of data is a register operated by the Danish police authorities Statistics Denmark's register of crime statistics, which is based on extracts from the central crime registers of the Danish police authorities, forms the basis of a comprehensive section on legal decisions and a section on person oriented statistics Finally, there is a separate section dealing with imprisonments and activities of the courts of law An annex indicates the references of the table variables to the sections of the Danish penal code This publication was prepared by Statistics Denmark's Division for Social and Health in the section for criminal statistics of Mr Ebbe Frt rup and Ms Kate Lysgaard Madsen in collaboration with Mr Thomas Nissen and Mr Arne Wirtz, programmer Statistics Denmark, July 997 Jan Plovsing / Carsten Torpe

5 5 Indholdsfortegnelse Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen i 995 Anmeldelser 9 Anmeldte straffelovsovertrædelser 9 2 Anmeldte særlovsovertrædelser 2 2 Strafferetlige afgorelser _ 3 3 Retternes virksomhed _ 6 2 Statistikkens grundbegreber og kilder 2 Kriminalstatistikken _ 7 22 Begreber i kriminalstatistikken _ 8 23 Retsplejestatistik 20 Tabelafsnit Samlet oversigt Anmeldte og opklarede straffelovsovertrædelser Anmeldte og opklarede straffelovsovertrædelser Afgorelser mod personer fordelt efter overtrædelsens art _ 24 4 Afgorelser mod personer fordelt efter afgorelsestype Domfældelser til hojere straf end bode _ 26 6 Indsættelser efter dom Retternes funktion Anmeldelser 2 Anmeldte og opklarede straffelovsovertrædelser fordelt efter overtrædelsens art og gerningsstedsskommune Anmeldte straffelovsovertrædelser pr indbyggere 995 fordelt efter bymæssighed og kriminalitetens art 3 23 Anmeldte overtrædelser af særlovgivningen Afgorelser Systematisk tabelindholdsoversigt til tabel og Afgorelser fordelt efter afgorelsestype, kon og bopælskommune 995 (3A: I alt) ( 3B: straffelovsovertrædelser) Afgorelser fordelt efter afgorelsestype og alder 995 ( 32A: I alt) ( 32B: straffelovsovertrædelser) Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype 995 (33A: I alt) (33 B: Mænd) (33C: Kvinder) _ 4 34 Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art, kon og bopælskommune Afgorelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 995 (35A:I alt) (35B: Mænd) (35C: Kvinder) Afgorelser pr indbyggere fordelt efter kon, alder og afgorelsestype Afgjorte forhold fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype 995 _ Afgorelser i sager, som kun indeholder et enkelt forhold fordelt efter overtrædelsens art og afgorelsestype Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art, kon og bopælskommune Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art og alder 995 (30A: I alt) (30B: Mænd) (30C: Kvinder) 52 3 Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art og den idomte straf 995 (3A: I alt) (3B: Wend) (3C: Kvinder) Ubetingede hæftestraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idomte straf 995 _ Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og den idomte straf Domfældelser til hojere straf end bode fordelt efter de enkelte straffelovsparagraffer

6 6 35 Domfældelser tit hojere straf end bode fordelt efter straffens art og længde,kon samt bopælskommune 995 (35A: I alt) (35B: straffelovsovertrædelser) Domfældelser tit hojere straf end bode fordelt efter straffens art og længde samt alder 995 (36A: Ialt) (36B: straffelovsovertrædelser) Kombinerede domme 995 (37A: I alt) (37B: straffelovsovertrædelser) Bodeafgorelser fordelt efter overtrædelsens art og alder 995 (38A: I alt) (38B: Mend) (38C: Kvinder) _ Tiltalefrafald fordelt efter overtrædelsens art og alder 995 (39A: I alt) (39B: Mend) (39C: Kvinder) Tiltalefrafald fordelt efter overtrædelsens art og kon Tiltale undladt fordelt efter overtrædelsens art og kon Frifindelser fordelt efter overtrædelsens art, og alder 995 (322A:I alt) (322B:Mend) (322C: Kvi nder) Frakendelse af korekort Særlovsafgorelser fordelt efter lovens art, kon og bopælskommune Særlovsafgorelser fordelt efter lovens art og alder Særlovsafgorelser fordelt efter lovens art og afgorelsestype Domfældelser til hojere straf end bode for overtrædelse af særlovgivningen fordelt efter lovens art og den idomte straf Afgorelser /Personer 4 Personer, for hvilke der er truffet afgorelse fordelt efter overtrædelsens art, kon og bopælskommune Personer, for hvilke der er truffet afgorelse fordelt efter overtrædelsens art og alder juli 995 (42A: I alt) (42B: Mend) (42C: Kvinder) Personer idomt hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art, kon og bopælskommune Personer idomt hojere straf end bode fordelt efter overtrædelsens art og alder juli 995 (44A: I alt) (44B: Mmnd) (44C: Kvinder) 90 Fængslinger 5 Indsættelser efter dom fordelt efter anstalt mv, kon og bopælskommune Indsættelser efter dom fordelt efter anstalt mv og alder Indsættelser og det gennemsnitlige daglige beleg fordelt efter anstalt mv og indsettelsesgrund 995 _ 96 Retternes virksomhed 6 Antallet af padomte straffesager i instans i de enkelte byretskredse og ved landsretterne Borgerlige retssager Anke og kære i borgerlige retssager 995 _ Foged, notarial og tinglysningsforretninger Konkurs, akkord og dodsboer Byretternes indkomne sager Bilag Indberetningsskemaer 04 2 Variable i statistikgrundlaget fra registre 0 3 Inddelingskriterier anvendt i tabellerne 4 Engelsk oversættelse 5 5 Tidligere publikationer om kriminalstatistik og borgerlig retspleje 33 Danmarks Danmarks Statistik informerer 34 Statistik Danmarks Statistiks publikationer 35

7 Tekst afsnit

8

9 Kriminalitetsudvikling 9 Kriminalitetsudviklingen i 995 Anmeldelser Anmeldte straffelovsovertrædelser Fmrre anmeldelser I 995 blev der anmeldt straffelovsovertrmdelser til politiet, hvilket er,5 pct fmrre end i 994 Faldet i antallet af anmeldelser omfatter bide sædeligheds, voids og ejendomsforbrydelser, mens gruppen af " andre forbrydelser" er urendret, jf oversigtstabel Oversigtstabel Anmeldte og opklarede straffelovsovertrædelser Ændring i antal Anmeldelser i alt Heraf opklarede Anmeldelser i alt Heraf opklarede anmeldelser pct pct pct Straffelovsovertrmdelser i alt , ,2,46 Smdelighedsforbrydelser i alt , , 3,84 Voldtægt og lignende 48 60, ,4 8,52 Blufardighedsk, Anise _ 98 44, ,2,67 Voldsforbrydelser i alt , ,3 5,99 Vold el mod off myndighed 34 90, , 28,84 Drab og forspg herpâe _ 256 9, ,7 9,92 Vold mod privatperson , , 2,73 Heraf: Grov void , 905 8, 5,42 Trusler _ , ,8 7,74 Ejendomsforbrydelser i alt , ,7,34 Dokumentfalsk , , 3,72 Indbrud i alt _ , ,2 0,8 Banker, forretninger mv 5 980, ,0 0,06 Villaer, lejligheder mv 3 864, ,3,57 Fritidshuse, garager mv , ,9,50 Tyveri , ,4 2,83 Bedrageri , ,5 3,69 Roved , ,0 0,34 Brugstyveri of bil , ,5 3,43 Brugstyveri af motorcykel 3 4, 085 4,0 4,07 Brugstyveri of knallen 0 42, ,9 6,95 Brugstyveri of cykel , ,9 9,92 Brandstiftelse , ,7,57 Andre forbrydelser i alt , ,0 0,3 Salg of narkotika _ , 465 9,4 22, Smugling af narkotika ,3 29 8,4 6,59 Ejendomsforbrydelserne dominerer Opklaring Blandt de anmeldte straffelovsovertrædelser er det fortsat ejendomsforbrydelser der dominerer med over 95 pct af samtlige anmeldelser, mens smdelighedsforbrydelser, voldsforbrydelser og andre forbrydelser til sammen kun udgjorde 4 pct Af samtlige anmeldelser var i 995 i alt 30 pct brugstyveri af motorkoretoj og cykel, 20 pct indbrud og 33 pct tyveri De nmvnte former for ejendomsforbrydelser udgjorde 83 pct af samtlige anmeldelser 20,2 pct af samtlige anmeldte straffelovsovertrædelser blev opklaret i 995 En anmeldt lovovertrædelse regnes for opklaret, n$r der bliver rejst sigtelse i en sag indenfor samme kalenderár Opklaringsprocenten faldt med 0,5 procentpoint i 995 sammenlignet med 994, jf oversigtstabel

10 0 Kriminalitetsudviklingen Store forskelle i Opklaringsprocenten varierer alt efter forbrydelsemes art, grovhed og antal I 995 opklaringsprocenten havde cykeltyverier den laveste opklaringsprocent, medens drab og forsog herpá altid har en meget hoj opklaringsprocent, jf oversigtstabel Den alvorlige personkriminalitet, fx voldsforbrydelser, har en opklaringsprocent pá over 75 Ejendomsforbrydelseme har en opklaringsprocent pá lidt under 20 Den samlede opklaringsprocent for ejendomsforbrydelser dekker imidlertid over store forskelle Fx har cykeltyveri traditionelt en meget lay opklaringsprocent, mens den alvorligere ejendomskriminalitet som roveri, dokumentfalsk, bedrageri og undersleb har opklaringsprocenter pá samme niveau som den alvorlige personkriminalitet Databrud Oversigtstabel 2 Opklaringsprocenten for 995 pá 20,2 kan umiddelbart sammenlignes med opklaringsprocenten i forudgáende periode 994 til 990, hvor opklaringsprocenten nor malt har ligget mellem Men som folge af en endret opgorelsesmetode fra 990, kan man ikke umiddelbart sammenligne med opklaringsprocenten for Irene for 990 íendringen bestir i at forbrydelser, som under opklaringen viser sig, at yore begáet af mindreárige (dvs personer under 5 ár), fra 990 og frem regnes for opklarede, skont der ikke kan rejses sigtelse mod personer under 5 ár Anmeldte straffelovsovertradelser 995 pr indbyggere I alt I alt Sade Voids Ejen Andre ligheds forbry doms forbryforbry delser forbry delser delser delser Hele landet _ Hovedstadsomrádet De fern sturste provinskommuner Kommuner med by over indbygg ovrige kommuner Kriminalitet og bymessighed Af oversigtstabel 2, der opdeler landets kommuner efter bymessighed, fremgár det, at der er betydelige forskelle i forekomsten af kriminalitet mellem stone og mindre byer I 995 blev der sáledes anmeldt flest straffelovsovertradelser pr indbyggere i "de fern storste provinsbyer" og forrest i "ovrige kommuner", dvs landets mindre kommuner og byer Endvidere fremgár det af oversigtstabel 2, at der blev anmeldt nesten dobbelt sá mange lovovertredelser i hovedstadsomrádet og de fern sturste provinskommuner, som i landets mindre kommuner og byer at for hver anmeldt voldsforbrydelse, blev der anmeldt ca 44 ejendomsforbrydelser i de fern sturste provinskommuner og ca 40 i hovedstadsomrádet, mod ca 33 i de mindre kommuner og byer og at antallet of anmeldte voids og sedelighedsforbrydelser i de fem sturste provinskommuner lá vesentlig Mere end i hovedstadsomrádet og landets mindre kommuner og byer Anmeldelser I figur ses en grafisk fremstilling af udviklingen i anmeldte straffelovsovertre delser I 985 blev der anmeldt ca , mod ca i 994 og ca i 995 I Irene op til 988 er antallet af anmeldelser steget jevnt hvert ár ( i 980), men har siden svinget mellem og árligt

11 Kriminalitetsudvikling Figur Anmeldte straffelovsovertrædelser Tusinde I Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser er steget med 3 pct i 995 i forhold til 985, men der har som nævnt været et mindre fald i forhold til 994 Indenfor de forskellige typer af lovovertrædelser er udviklingsforlt bene i perioden dog meget forskellige, jf oversigtstabel 3 Oversigtstabel 3 Udvalgte anmeldte straffelovsovertrædelser = Straffelovsovertrædelser i alt Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Ejendomsforbrydelser Andre forbrydelser Sædeligheds I 995 blev der anmeldt 2779 sædelighedsforbrydelser, hvilket er et fald pá 4,0 pct forbrydelser i forhold til 994 Antallet har fra 985 til 995 ligget pá mellem 2400 og 3000 anmeldelser árligt, og i lobet af perioden er antallet steget med 2 pct, jf oversigtstabel 3 Voidsforbrydelser Der blev anmeldt 3357 voldsforbrydelser i 995, hvilket er et fald pá 6,4 pct i forhold til 994 Der blev anmeldt 905 tilfælde af grov void i 995 mod 070 i 994, et fald pá 65 sager, dvs 5,4 pct Det hojere antal i 994 kan henfores til 6 sager vedrorende krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien, jf politiet ársberetning 994 Fra 990 til 993 og igen i 995 har antallet af anmeldte tilfælde af grov void ligget mellem I árene fra 985 til 987 blev der anmeldt omkring 9000 voldsforbrydelser árligt, men det árlige antal er siden steget markant og passerede i , for dog at falde til lidt over 3000 i 995, svarende til en stigning pá 54 pct i 995 i forhold til 985, med et maksimum i 994 pá 63 pct, jf oversigtstabel 3 Udviklingen i antallet af anmeldelte voldsforbrydelser skai ses i lyset af en straffelovsrevision pi voldsomrádet med virkning fra juli 989 Fiere former for slagsmál kunne herefter betragtes som strafbart efter straffeloven

12 2 Kriminalitetsudviklingen Ejendomsforbrydelser ejendomsforbrydelser blev i 995 anmeldt til politiet, hvilket er 700 ferre end i 994, svarende til en nedgang ph,4 pct Tallene viser, at der har været fiere tilfælde af tyveri og biltyverier, mens antallet af indbrud er næsten uændret og antallet af cykeltyverier var langt ferre, jf oversigtstabel De ca anmeldte ejendomsforbrydelser i 985, er steget til over anmeldelser árligt Siden 986 har antallet svinget mellem ca og Adige anmeldelser af ejendomsforbrydelser, med et svagt fald siden 993 I 995 er antallet af ejendomsforbrydelser steget med 2 pct i forhold til 985, jf oversigtstabel 3 Andre I 995 blev der anmeldt 6873 andre forbrydelser, hvilket er næsten uændret i for forbrydelser hold til 994 Andre forbrydelser omfatter salg of narkotika, falsk anklage, falsk vidneforklaring mv, jf bilag viser et fald pá pct i forhold til 985, jf oversigtstabel 3 2 Anmeldte særlovsovertrædelser Figur 2 Anmeldte overtrædelser af særlovgivningen Tusinde I 985 blev der anmeldt særlovsovertrædelser, i , mens antallet altsá faldt til godt 7000 i 994 og i 995, jf figur 2 Fra 993 til 994 faldt antallet af særlovsovertrædelser markant med,0 pct, mens faldet fra 994 til 995 var ph 4,2 pct Hvor baggrunden for nedgangen fra 993 til 994 primed skyldtes, at der blev anmeldt ferre overtrædelser af lov om euforiserende stoffer (993: 888 og 994: 4763), er faldet fra 994 til 995 baseret ph fine overtrædelser af bla udlændingeloven (fra 8043 til 6578), vábenloven (fra 786 til 6397) og politivedt egten (fra 384 til 298)

13 Kriminalitetsudvikling 3 2 Strafferetlige afgorelser afgorelser i 995 Fiere fardselslovsovertradelser Oversigstabel 4 Der blev truffet knap strafferetlige afgorelser i 995, hvilket er en nedgang p$ 4,3 pct i forhold tit 994 Færdselslovsovertrædelser udgjorde lidt over halvdelen af de strafferetlige afgorelser og 37 pct var straffelovsovertrædelser mens resten var særlovsovertroedelser, jf oversigtstabel 4 Fordelingen mellem de tre strafferetlige hovedgrupper var uændret fra 994 tit 995, jf tabel 4 Afgorelser vedrorende færdselslovsovertrædelser udgor fortsat en stigende andel af de strafferetlige afgorelser Andelen er sáledes i den seneste tiársperiode steget fra 46 pct i 985 tí5 pct i 995, jf oversigtstabel 4 Strafferetlige afgorelser Afg0relser i alt Lovomride Straffeloven Ferdselsloven Andre serlove Afgarelsestype Ubetinget frihedsstraf Betinget frihedsstraf Bode Tiltalefrafald _ Tiltale undladt Anden afgorelse Frifindelse Kon mv Mend Kvinder Virksomheder _ antat pct /4 af sagerne afgjort med bode I 995 blev 75 pct af lovovertrædelserne afgjort med en bode, 8 pct blev afgjort med dom tit ubetinget frihedsstraf og 5 pct med dom tit betinget frihedsstraf Tiltalefrafald udgjorde 2 pct, tiltale undladt 9 pct og frifindelse pct af afgorelserne Farre domme tit Fra 985 tit 995 faldt andelen af domme tit frihedsstraf og tiltale undladt, mens anfrihedsstraf og flere delen af bodeafgorelser steg Der blev afsagt domme til frihedsstraf i 985, boder i 990, i 994 og i 995 Tiltale undladt udgjorde 8600 afgorelser i 985, i 990, 5000 i 994 og 4300 i 995 Der var bodeafgorelser i 985, i 990, i 994 og i 995 Databrud og ny praksis Udviklingen i retning af flere færdselslovsovertrædelser og bodeafgorelser skai ses p$ baggrund af, at der registreres flere hastighedsovertredelser, fordi bodetaksterne blev forhojet i 992, jf lov nr 283 af 29 april 992 Stigningen i antallet af bodeafgorelser skyldes ogsá, at butikstyveri i flere tilfælde er afgjort med bode mod tidligere tiltale undladt 84 pct af afgorelserne Traditionelt modtager flere mend end kvinder en strafferetlig afgorelse, henholdsvis er rettet mod mand i 84 pct og 5 pct i 995 Mr andelen af kvinder, der modtager en afgorelse, er 995 steget fra 2 pct i 985 til 5 pct i 995, skal det ses i sammenheng med, at der er stor forskel pá konsfordelingen alt efter typen af forbrydelse, jf tabelafsnit 3 Sáledes er kvinderne fortsat ringe reproesenteret under sædeligheds og voldsforbrydelser, mens antallet af kvinder med afgorelser for færdselslovsovertrædelser er mere end fordoblet i perioden (4360 i 985 og 0442 i 995)

14 4 Kriminalitetsudvikling Stigende gennemsnitsalder Andelen af unge 5 9 árige, der i 995 modtog en afgorelse, var 2 pct, mens den i 985 var 2 pct, dvs et fald pá 9 procentpoint Tilsvarende er de áriges andel faldet med 4 procentpoint De ovrige aldersklassers andel har derimod generelt været stigende Gennemsnitsalderen for sagspersoner er sáledes steget med 2,5 ár i den seneste tiársperiode, fra 3,0 ár i 985 tit 33,6 ár i 995, jf oversigtstabel 5 Oversigtstabel 5 Strafferetlige afgorelser fordelt p$ alder antal Afgorelser i alt pet Aldersgrupper k Ar r Ir Ar k Gennemsnitsalder 3,0 3,3 3, 32,3 33,5 33,6 33,6 Anm Afgprelser vedrprende virksomheder indgar ikke i tabellen Knap 900 fiere afgorelser pr fra 985 til 995 Antallet af afgorelser pr personer er steget tit 3764 i 995, jf oversigtstabel 6 For de 5 9 árige er der i tiársperioden tale om et fald fra 6439 afgorelser i 985 til 624 afgorelser i 995, mens der for de ovrige aldersklasser var tale om stigninger i antallet af afgorelser pr personer, jf oversigtstabel 6 Oversigtstabel 6 Strafferetlige afgorelser pr personer I alt Ar ár r Ar k Ar Frihedsstraf anvendes oftere til unge I oversigtstabel 7 ses udviklingen i domme til frihedsstraf sat i forhold tit befolkningen i de págaeldende aldersklasser Brugen af frihedsstraf dominerer som sanktionsform over for aldersklassen árige Omfanget af frihedsstraf i forhold tit antat indbyggere har for alle aldersklasser varieret noget gennem de sidste 0 ár; i alt har der været et fald siden 989 Oversigtstabel 7 Dom til frihedsstraf pr personer I alt ár Ar r k k Ar Afgorelser og forhold I den Adige statistik om de strafferetlige afgorelser er der 3 opgorelsesenheder, afgorelser, forhold og personer En afgorelse kan gives for fiere lovovertrædelser, dvs

15 Kriminalitetsudvikling 5 forhold, eller for ét enkelt forhold, dvs en solosag Omfatter en afgorelse fiere forhold, vil der vote ét hovedforhold og et antal biforhold Afgorelsen henviser altid til hovedforholdets overtrædelsesart Oversigtstabel 8 AfgOrelser, forhold, solosager og personer fordelt efter overtrædelsens art og afggrelsestype 995 AfgOrelser Forhold Solosager Personer I alt Overtrædelsens art: Straffelov Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Ejendomsforbrydelser _ Andre forbrydelser Færdselslov Særlove Afggrelsestype: Frihedsstraf Ubetinget Betinget _ Bode Tiltalefrafald _ Tiltale undladt Anden afgorelse Frifindelse Personer og Inden for ét Ar kan en person modtage fiere afgorelser, som enten vedrorer fiere for afgorelser hold eller en solosag Oversigtstabel 8 viser antallet af personer, der har modtaget én eller fiere afgorelser Pá det overordnede niveau, dvs samtlige strafferetlige afgorelser, optreder hver person, som i Arets lob har modtaget én eller fiere afgorelser én gang Personen kan have fiere afgorelser, fx for en voldsforbrydelse og for en ejendomsforbrydelse, og vil sa i opgorelsen optrede begge steder personer fik en afgorelse personer modtog afgorelser For straffelovsovertredelser modtog personer afgorelser For ferdselslovsovertredelser har 7593 personer modtaget afgorelser 7200 personer, der overtr$dte serlovene modtog 2233 afgorelser De 953 personer, der modtog en frihedsstraf, representerer ialt afgorelser inden for Aret solosager Oversigtstabel 8 viser, at de afgorelser i 995 samlet omfattede godt forhold 4286 afgorelser vedrorte enkelte forhold (solosager) Dette betyder, at de resterende afgorelser i gennemsnit omfatter 6 forhold Et tilsvarende ressonnement kan ikke gennemfores for de enkelte overtrædelsesarter, idet hoved og biforhold meget vel kan ligge under forskellige overtrædelsesarter Det fremgar dog af tabellen, at over 95 pct af ferdselslovsovertredelserne var solo sager, og at der i denne gruppe var relativt fa biforhold Ved straffelovsovertredelser, hvor kun 70 pct af sagerne var solosager, var der til gengæld langt fiere biforhold

16 6 Kriminalitetsudvikling 3 Retternes virksomhed Oversigtstabel 9 Retternes virksomhed Straffesager Borgerlige sager Fogedforretninger Tinglysningsforretninger Konkurs og likvidationsboer Andre sager ved fogedog skifteretter Straffesager Civile retssager Fogedforretninger Tinglysninger Det samlede antal straffesager ved domstolene var i 995, og det er niesten samme antal som i 994 Fra sluttedes i alt ca sager gnsntl árlig I de enkelte Ar var antallet henholdsvis 89600, 9200, 85400, og 9300 I 995 behandledes civile retssager, hvilket er en nedgang pi 7 pct i for hold til Aret for Udviklingen med stadig ferre borgerlige retssager er dermed fortsat gennem de sidste syv ár Langt de fleste civile sager nemlig 80 pct er sager med okonomisk værdi, jf tabelafsnit 6 Deane type sager udgor i 995 mod Aret for Boligsager er optalt til 8064 i 995 mod 8366 i 994, hvilket er et fald pá 4 pct Antal iegteskabssager er faldet 2 pct Tallet er opgjort til 372 i 995 mod 3799 i 994 Der er ogsa nedgang i antal faderskabssager Disse sager er optalt til 899 i 995 mod 93 i 994 Umyndiggorelsessager med 863 i 995 er tæt pá samme antal som i 994, hvor tallet var 835 Fordelingen efter sagernes udfald viser, at 2 pct af sagerne afsluttes med domsafsigelse, medens resten forliges eller i ovrigt hives Fogedforretninger, hvortil ogsá auktioner er medregnet, viser en fortsat nedgang i 995, hvor antallet er , dvs et fald pa pct i forhold til Aret for Langt de fleste fogedforretninger er begæringer om udlæg, for hvilke der i 995 var et fald pa pct sammenlignet med 994 Nedgangen skyldes derfor isar disse sager I 995 var antallet af tvangsauktioner over fast ejendom optait til 3398 og dette er et fald pa 48 pct sammenlignet med 994, hvor antallet var 6377 Fra 994 til 995 er antal tinglysningsforretninger faldet med 3 pct Nedgangen er indtruffet efter en stigning fra 993 til 994 som skyldtes mange tinglysninger af pantebreve i fast ejendom i forbindelse med lánekonverteringer Tinglyste pantebreve i fast ejendom var knap i 995 mod i 994, og det er det samme som en nedgang pa 24 pct

17 2 Statistikkens grundbegreber og kilder Grundbegreber og kilder 7 Statistik siden 832 Der er udarbejdet kriminalstatistik i Danmark siden 832, og retsplejestatistik siden 863 For begge statistikomráders vedkommende er der i árenes lob foretaget en række ændringer i sável indsamling som bearbejdning I nyere tid er oprettelsen af det centrale kriminalregister pr januar 979 en væsentlig ændring /Endringen betod en udvidelse af populationen samt en individuali sering af statistikken En mere udforlig beskrivelse af disse ændringer er beskrevet i Kriminalstatistik 979 og 980 En anden væsentlig ændring er oprettelsen af rigspolitiets anmeldelsesregister pr januar 990 Danmarks Statistik modtager nu kvartalsvis og árligt et udtræk fra dette register, i modsætning til tidligere hvor Danmarks Statistik mánedligt modtog kopier af politiets anmeldelsesrapporter 2 Kriminalstatistikken Hovedomrfider Figur 2 Traditionelt opdeles kriminalstatistikken i fire hovedomráder: anmeldelsesstatistik sigtelsesstatistik afgorelsesstatistik fængslingsstatistik Oversigt over kriminalstatistikkens murkier I II III IV Forbrydelse Anmeldelse Sigtelse AfgOrelse Journalnr Journalnr Journalnr Overtrædelsens Overtrmdelsens Overtrmdelsens art art art CPR nr CPR nr Afgorelsestype V Fængsling Journalnr Overtrmdelsens art CPR nr Afgorelsestype Fmngslingstype a Lovovertrmdelse begs > Anmeldelse registreres af politiet Politiet rejser sigtelse Frihedsstraf Indsmttelse efter dom b Anmeldes ikke til politiet Anden sanktion C Anmeldes, men > politiet skriver ikke rapport Frifindelse mv Figur 2 viser i forenklet form sammenhængen og indholdet i statistikomráderne

18 8 Grundbegreber og kilder Lovovertradelse Hvis der begás en lovovertredelse, kan der ske folgende: a Lovovertredelsen anmeldes og registreres hos politiet b Lovovertredelsen anmeldes ikke, enten fordi overtredelsen ikke er blevet opdaget, eller fordi de personer der har opdaget overtredelsen, ikke mener det er nodvendigt at anmelde overtredelsen, eksempelvis fordi det skonnes, at sandsynligheden for opklaring er lay i det konkrete tilfelde c Lovovertredelsen anmeldes til politiet; men politiet registrerer ikke anmeldelsen, da det vurderes at overtredelsen er af mindre betydning Anmeldelse Skjult kriminalitet Sigtelse Afgorelse Fængslinger Det er den anmeldte og registrerede kriminalitet, der er neunt under punkt IIa, der behandles i dette hefte Danmarks Statistik modtager fra og med 990 hvert kvartal et udtrek fra Rigspolitiets anmeldelsesregister, for anmeldelser af samtlige overtredelser af straffeloven, og serlove med undtagelse af ferdselsloven og visse ferdselslovslignende serlove Udtrekket indeholder bla journalnummer, der i kodeform angiver overtredelsens art De overtredelser, der er beskrevet under punkterne IIb og IIc, betegnes normalt som den skjulte kriminalitet Der foretages med jevne mellemrum undersogelser af dele af den skjulte kriminalitet, se bla Levevilkár i Danmark, Danmarks Statistik 992 Efter at politiet har efterforsket en anmeldelse, kan sagen enten henlægges, eller der kan rejses sigtelse Politiet registrerer sigtelserne i det centrale kriminalregister med tilsvarende oplysninger som i anmeldelsesregisteret tillige med personnummer eller virksomhedsnummer Hvis en sigtelse indeholder fiere forhold, samles disse til,un sag, i hvilken der udpeges en hovedsigtelse Nár der er rejst sigtelse, vil der blive truffet en afgorelse enten af anklagemyndigheden eller ved en domstol Denne afgorelse registreres ligeledes i det centrale kriminalregister med oplysninger om sags og personidentifikation, overtrædelsen art, afgorelsestype og afgorelsens konkrete indhold Statistikken om afgorelser omfatter alle afgorelser for overtredelse af straffeloven og lov om euforiserende stoffer For andre love indgár alle afgorelser med enkelte undtagelser, hvoraf den vigtigste er, at mindre bider som hovedregel ikke indgár Hvis en afgorelse medforer en indsettelse, registreres det ligeledes i det centrale kriminalregister med angivelse af fengselstype Statistikken omfatter indtil videre udelukkende indsettelse til afsoning 22 Begreber og metode i kriminalstatistikken Afgorelse Anmeldelse Opklarede lovovertrædelser Afgorelser kan treffes bade af anklagemyndigheden og ved en domstol Afgorelsen kan bestá i anklagemyndighedens beslutning om at opgive at rejse tiltale, bestemte former for tiltalefrafald, udstedelse af boder og advarsler og om afgorelser truffet i retten i form af idommelse af frihedsstraf, boder og advarsler, samt tiltalefrafald med vilkár og frifindelser En anmeldelse er en lovovertradelse der anmeldes til eller pá anden made er kommet til politiets kundskab Det, der tolls i statistikken, er antallet af forhold En lovovertredelse, der begás af fiere personer i forening, registreres som én anmeldelse Et anmeldt forhold regnes for opklaret, nár der er rejst sigtelse i sagen uanset det senere udfald af denne sigtelse I de offentliggjorte opklaringstal refererer sigtelse og

19 Grundbegreber og kilder 9 anmeldelse til samme kalenderár Erfaringsmæssigt vil pct af sigtelserne blive rejst inden for samme kalenderár Overgangen fra indberetning af anmeldelser via blanketter til et Arligt udtr ek fra politiets anmeldelsesregister, har betydet et statistikbrud Bruddet skyldes navnlig to forhold: For det forste er der, som folge af ændringen i registerindholdet, sket en stigning pa mellem 2000 og 4500 fiere opklarede sager vedrorende mindreárige For det andet har indffrelsen af det nye cykelregister pr juni 990 betydet, at alle brugstyverier af cykler og knallerter nu registreres med et journalnummer ligesom de ovrige anmeldelser Dette har medfort en stigning i opklaringsprocenten for cykler fra 3,2 pct i 989 til 5,7 pct i 990 De tilsvarende tal for knallerter var 9,6 pct og 44 pct I 995 er opklaringsprocenten for brugstyveri af cykler 2,9 og for knallerter 0,9 Danmarks Statistik skonner, at det samlede statistikbrud i opklaringsprocenten fra 989 til 990 er omkring,5 pct Sigtelse Det centrale kriminalregister Kriminalstatistikregisteret En sigtelse er en mistanke om et strafbart forhold fremsat af politiet Hvornár en person anses for sigtet afhænger af styrken af den mistanke, der rettes mod den pagældende NAr en person er sigtet, træder reglerne i retsplejelovens kapitel 66 om sigtedes og hans forsvar og kapitel 68 om afhoring i kraft Hvis en person samtidig sigtes for fiere forhold, samles disse til én sag, i hvilken der udpeges en hovedsigtelse Ved senere retshandlinger behandles forholdene i en samlet sag I henhold til justitsministeriets forskrifter af 28 december 979 forer rigspolitichefen et centrait kriminalregister Dette register danner med virkning fra januar 979 grundlaget for statistikken vedrorende sigtelser, afgorelser og fængslinger og afloser de hidtidige indberetninger fra politiet, statsadvokaterne, retterne, strafferegistrene samt Direktoratet for Kriminalforsorgen I det centrale kriminalregister anvendes to identifikationssystemer, nemlig: journalnummer, som Abner mulighed for, at en sag kan f0lges gennem retssystemet fra anmeldelse over sigtelse og afgorelse til eventuel sanktion personnummeret, der Abner mulighed for at sammenkoble fiere sager pa samme person, samt at folge personer over fiere Ar Bearbejdning af det centrale kriminalregister i Danmarks Statistik med henblik pa at skabe et konsistent statistikorienteret register Behandlingen af registeret i Danmarks Statistik kan sammenfattes i tre hovedpunkter: Fejlsogning for logiske fejl Sammenstilling af enkeltrecords, der vedrorer samme sag Som eksempler kan nævnes, at der i de sager, hvor der er fiere sigtelser, vælges en hovedsigtelse, at der ved sager, hvor der er fiere afgorelser (fx fiere retsinstanser), kun medregnes den ene, samt at i sager, hvor der forekommer fiere indsættelser (fx genindsættelser), regnes disse kun for én Dannelse af en række oplysninger til statistikegnede variable Resultatet af denne behandling er et statistikregister kriminalstatistikregisteret der danner grundlag for de offentligjorte tabeller Som opgorelsesenhed er hvor intet andet er anfort anvendt en»sagsperson«, som dannes hver gang, man har en sag og en person Sager med fiere personer splittes saledes op i en sagsperson for hver person, mens der tilsvarende vii findes en sagsperson for hver sag, hvis en person har fiere sager

20 20 Grundbegreber og kilder 23 Retsplejestatistik Efter udgangen af hvert kalenderár indsender retteme 4 forskellige typer af indberetningsskemaer til Danmarks Statistik Tre af skemaerne omhandler afgorelser i borgerlige retssager og et skema omhandler afgorelser i straffesager Tabellemes forspalter svarer sá godt som fuldstændigt til opdelingerne i de anvendte indberetningsskemaer

21 Samlet oversigt

22 22 Oversigtstabeller Tabel Anmeldte og opklarede straffelovsovertra delser Reported and cleared up criminal offences Anmel Stigning Anmeldelser Stignmg Fordehng p$ hovedgrupper Opklanngsdelser i forhold pr i forhold procent i alt Aret indbyggere ul Aret Sædehgheds Volds Ejendoms Andre for over 5 Al for forbrydelser forbrydelser forbrydelser forbrydelser pct pet 00 pct Pct , 2,6 93,9,4 44, , ,7 2,6 2,7 93,2,6 45, , ,2 2,8 2,8 93,,3 46, , , 2,7 3,2 92,7,5 49, , , 3,0 3,0 92,8,2 5, , ,0 3,4 3, 92,3,3 49, , ,9 3,4 2,8 92,2,5 48, , ,0 2,2 2,5 94,0,3 43, , , 2,0 2,4 94,7 0,9 39, , ,3,9 2,4 94,8 0,9 39, , ,3,8 2,9 94,5 0,9 39, ,0 2,5 94,5,0 40, , ,3 2,7 2,2 94,,0 45, , ,9 3,2 2,3 94,5, 44, , ,3 3,4 2,3 93,,3 44, , ,9 3,4 2,2 93,3,2 44, , ,8 3, 2,0 93,9,0 4, , ,6 3,0,9 94,,0 43, , 3 733,0 3,2 2,0 93,7, 45, , , 3,4 2,3 93,3,0 45, , ,5 3,4,9 93,6,0 42, , ,3 3,7,9 93,2,2 43, , ,9 3,2 2, 93,5,2 42, , ,3 3,3 2,0 93,3,3 40, , 3 52,8 3,3 2,2 93,3,2 38, , ,6 3,3,9 93,6,3 32, , ,6 3,5,8 93,5,2 35, , ,9 2,8,8 94,4, 33, , ,4 3,0,8 94,, 36, , ,0 2,6,9 94,5,0 32, , ,5 2,8,9 94,,2 35, , ,5 2,8,9 94,3,0 33, , ,,9,9 95,4 0,9 32, , ,0,6,7 95,9 0,8 30, , ,2,3,7 96,0,0 29, , ,8 0,9,5 97,0 0,6 28, , ,5 0,9,4 96,9 0,8 27, , ,2 0,7,3 97,3 0,7 26, , ,6 0,6,3 97,4 0,7 27, , ,0 0,6,3 97,3 0,7 26, ,8 7 46,3 0,8 2,0 96,3,0 27, , ,2 0,9 2, 95,9, 26, , ,4 0,8 2,2 95,9,2 25, , ,9 0,7 2, 96,,2 24, , , 0,6,8 96,4,2 8, , ,0 0,5,8 96,5,2 8, , ,9 0,6,9 95,9,6 20, 982 _ , , 0,5,9 96,,5 2, , , 0,6,9 96,,4 22, , ,8 0,5,8 96,4,3 2, , ,7 0,5,8 96,4,3 2, , ,9 0,5,8 96,5,2 20, , ,7 0,5,7 96,7,2 20, , ,0 0,5,8 96,5,3 9, , ,4 0,5,9 96,4,2 9,7 990 _ , , 0,5 2,0 96,3,2 2, ,5 2 44,8 0,5 2, 96,,2 20, , ,0 0,5 2,3 96,0,2 2, ,9 2 70,6 0,5 2,5 95,8,2 2, , ,2 0,5 2,6 95,6,3 20, , ,7 0,5 2,5 95,7,3 20,2 Anm beregninger af opklanngsprocenten er ændret fra som folge af ændret opgorelsesmetode

23 Tabel 2 Anmeldte og opklarede straffelovsovertra delser Reported and cleared up criminal offences Oversigtstabeller Overtrmdelsens art Anmeldelser i alt Heraf opklarede Anmeldelser i alt Heraf opklarede Anmeldelser i alt Heraf opklarede Anmeldelser i alt Heraf opklarede Anmeldelser r alt Heraf opklarede Anmeldelser i alt Heraf opklarede pct pct pct pct pct pct Anmeldte straffelovsovertrædelser I alt , , , , , ,2 Sædelighedsforbrydelser , , , , , , Voldtxgt mv , , , , , ,4 Blufxrdighedskrxnkelse 48 40, , , , , ,2 Voldsforbrydelser ,2 9 72, , , , ,3 Vold ol mod offentlig myndighed 70 87, , , 0 89, , , Drab og fors0g herpâ , , , , , ,7 Vold mod privatperson , , , , , , Ejendomsforbrydelser , , , , , ,7 Dokumentfalsk , , , , , , Brandstiftelse , , , , , ,7 Indbrud 22 37, , , , , ,2 Tyveri , , , , , ,4 Bedrageri 56 74, , , , , ,5 Roveri _ , , , , , ,0 Brugstyveri af bil _ , , , , , ,5 Brugstyveri af motorcykel 49 9, , , 053 6, 3 4, 085 4,0 Brugstyveri af knallert 976 4,4 94 0, 425 0, ,2 0 42, ,9 Brugstyveri af cykel , , , , , ,9 Hxrvxrk , , , , , ,2 Andre forbrydelser , , , , , ,0 Salg of narkotika , , 662 9, , , 465 9,4 Smugling of narkotika 34 87, , , , ,3 29 8,4 Anmeldte straffelovsovertrmdelser pr indbyggere over 5 6r I alt Sædelighedsforbrydelser Voldtxgt mv Blufxrdighedskrxnkelse Voldsforbrydelser Vold ol mod offentlig myndighed _ Drab og fors0g herpâ Vold mod privatperson Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud Tyveri Bedrageri Roveri Brugstyveri af bil Brugstyveri af motorcykel Brugstyveri af knallert Brugstyveri af cykel Hxrvxrk Andre forbrydelser Salg of narkotika Smugling af narkotika

24 24 Oversigtstabeller Tabel 3 Afgorelser mod personer fordelt efter overtr edelsens art Persons for whom a decisions has been made, by type of offence Overtredelsens art I alt Mend Kvinder alt Mend Kvinder I alt Mend Kvinder I alt Mind Kvinder Afgorelser I alt Straffelov Uoplyst straffelov Scedelighedsforbrydelser Voldtægt mv Blufærdighedskrænkelse Voldsforbrydelser Vold ol mod off myndighed Drab og forsog herpâ Vold mod privatperson Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud Tyveri Bedrageri Roved Brugstyveri of bil,,, Brugstyveri af motorcykel Brugstyveri of knallert Brugstyveri of cykel Hærværk Andre forbrydelser Salg of narkotika Smugling of narkotika Færdselslov Færdselsuheld Spiritus og promillekorsel Mangler ved koretoj Særlove Loy om euforiserende stoffer Vâbenloven Skatte og afgiftslove Afgorelser pr indbyggere over 5 fir I alt Straffelov Uoplyst straffelov 0 0 edelighedsforbry alas Voldtægt mv Blufærdighedskrænkelse Voldsforbrydelser Vold ol mod off myndighed Drab og forsog herpâ Vold mod privatperson Ejendomsforbrydelser Dokumentfalsk Brandstiftelse Indbrud Tyveri Bedrageri Roved Brugstyveri of bil Brugstyveri af motorcykel Brugstyveri of knallert Brugstyveri of cykel Hærværk Andre forbrydelser Salg of narkotika Smugling af narkotika Færdselslov Færdselsuheld _ Spiritus og promillekorsel Mangler ved koretoj Særlove _ Lov om euforiserende stoffer Vâbenloven Skatte og afgiftslove I Decided by a judge or by the police

25 Tabel 4 Afggrelser mod personer fordelt efter afgorelsestype Persons, for whom a decisions has been made, by type of offence Oversigtstabel 25 I alt Dom til frihedsstraf Bode Tiltale Tiltale undladt Anden frafald afgprelse I alt Ubetinget Betinget Afg9relser Straffelov Færdselslov _ _ Særlove 984 _ Afggrelser pr indbyggere over 5 fir Straffelov Færdselslov _ Særlove _ Decided by a judge or by the police

26 26 Oversigtstabeller Tabel 5 Domfaeldelser til Mere straf end bode Convictions involving greater sentence than a fine I alt Uoplyst Betinget straf Ubetinget straf Gennemsmtltg straflængde Hæfte Fængsel Straffastsættelse udsat Hæfte Fængsel Forva Betinget straf Ubetinget straf nng og udst$et ved varetægt Harfte Fængsel Hæfte Fængsel 980 I alt , 9 8,0 Straffelov , 23 8,8 Færdselslov ,3 8 2,3 Særlove ,8 6 3,8 98 I alt ,3 9 7,9 Straffelov ,3 23 8,7 Færdselslov _ ,5 8 2,2 Særlove ,5 7 4,0 982 I alt , 7 7,8 Straffelov , 22 8,7 Færdselslov ,6 6 2, Særlove ,7 7 4, 983 I alt ,9 7 7,3 Straffelov ,0 20 8, Færdselslov _ ,8 6 2,3 Særlove ,7 6 3,5 984 I alt , 7 7, Straffelov , 2 7,9 Færdselslov ,8 6 2, Særlove , 6 3,9 985 I alt ,3 7 7,0 Straffelov ,3 2 7,9 Færdselslov , 6 2, Særlove ,9 6 3,0 986 I alt ,4 7 7, Straffelov ,4 2 8,0 Færdselslov ,0 6 2,2 Særlove , 7 2,8 987 I alt , 7 6,8 Straffelov , 2 7,6 Færdselslov ,7 6 2, Særlove ,9 6 3,2 988 I alt , 7 6,5 Straffelov , 20 7,4 Færdselslov ,6 6 2,3 Særlove ,6 6 2,8 989 I alt ,0 7 6,6 Straffelov , 9 7,6 Færdselslov ,7 6 2,2 Særlove ,8 6 2,8 990 I alt ,7 7 6,4 Straffelov ,8 20 7,4 Færdselslov _ ,9 7 2,2 Særlove ,6 5 2,6 99 I alt ,5 8 6,2 Straffelov ,6 20 6,9 Færdselslov ,9 8 2,4 Særlove , 5 2,8 992 I alt ,6 8 6,5 Straffelov ,6 20 7,2 Færdselslov ,6 8 2, Særlove ,4 6 2,7 993 I alt ,5 8 6,2 Straffelov ,6 20 6,9 Færdselslov ,6 8 2, Særlove ,3 6 2,7 994 I alt _ ,3 8 5,5 Straffelov ,3 2 6,0 Færdselslov ,4 8 2,0 Særlove ,6 6 2,8 995 I alt ,4 8 5,8 Straffelov ,4 2 6,3 Færdselslov ,2 8 2, Særlove ,7 4 2,6

27 Oversigtstabeller 27 Tabel 6 Indsættelser efter dom Convicted persons admitted to prison establishments I alt Uoplyst Hefte Fengsel alt Mend Kvinder lall Mend Kvinder lall Mend Kvinder Indsættelser _ Indsættelser pr indbygg over 5 3r _ Omfatter tillige b0deafsonere Tabel 7 Retternes funktion Criminal and civil cases Straffesager Borgerlige sager Fogedforretninger Notarialforretninger Tinglysningsforretninger Konkurs og likvidationsboer Bosondringsseparations og skilsmisseboer Dpdsboer Begering om gelds sanering

28

29 Anmeldelser

30 30 Anmeldelser Tabel 2 Anmeldte og opklarede straffelovsovertrædelser fordelt efter overtrædelsens art og gerningsstedskommune Reported and cleared up criminal offences by type of offence and scene of the crime 995 Anmeldte straffelovsovertrædelser Opklarede straffelovsovertrædelser Opkla Koben Hoved Odense, Komm 0vrige alt Koben Hoved Odense, Komm 0vnge I alt rings I havns stads Esbjerg, med by kom havns stads Esbjerg, med by kom Pro og om Randers, over muner og Frede om Randers, over muner cent Frede redet Alborg, riksberg redet Alborg, riksberg i 0vrigt Arhus indbyg Komm i 0vrigt Arhus indbyg Komm Komm gere Komm gere I alt ,2 Sædelighedsforbrydelser , Blodskam mv ,9 Voldt egt mv ,4 Heterosek sædf born u2 $r ,9 Heterosek sædforbr i 0vrigt Homosek sædf born u 2 $r ,2 Homosek sædforbr i ovrigt ,6 Blufærdighedskr v/befoling ,2 Blufærdighedskr v/blotteri ,8 Bluferdighedskr i ovrigt , Utugt mv ,5 Voldsforbrydelser ,3 Vold ol mod off myndighed ,3 Oplob /forstyr of off orden & 4 5 8,6 Manddrab , ,7 Forsog pre manddrab , ,3 Vold mod privatperson , Simpel void ,6 Alvorligere void ,7 Særlig alvorlig void ,4 Uagts manddrab/legemsbesk ,9 Forbr mod liv og legeme ,9 Forbr mod den pers frihed ,8 Truster ,8 Ejendomsforbrydelser ,7 Dokumentfalsk ,9 Dokumentfalsk med check , Brandstiftelse ,7 Indbr i bank, forretn mv Indbr i beboelser ,3 Indbr i ubeboede bebyggelser ,9 Tyveri fra bit, bred mv ,9 Butikstyverier mv ,2 Andre tyverier ,7 Tyv/brugstyv of indrk0retoj ,5 Tyv/brugstyv of knallert ,9 Tyv/brugstyv of cykel ,9 Tyv/brugstyv of andet ,7 Ulovlig omg med hittegods ,7 Underslæb ,6 Bedrageri ,6 Checkbedrageri , Mandatsvig ,6 Afpresning og $ger ,8 Skyldnersvig ,6 Hæleri ,2 Roveri Grov skattesvig mv Hzerva;rk ,2 Uagtsomt hæleri ,5 Berigforbr og formuekrænk ,2 Andre forbrydelser Forbr mod off myndigh mv ,9 Forbr i off tjeneste ,8 Falsk forklaring for retten ,3 Falsk forklaring i 0vrigt ,8 Forbr vedr penge og bevism _ ,6 Salg of narkotika mv , Smugling mv of narkotika ,4 Almenskadelige forbr mv , Ulovligt erhvery my ,6 Forbrydelser i familieforhold ,6 Uagts manddr mvvfa;rdu ,8 Overtrædelse of tilhold ,4 Freds og erekrænkelser ,4

31 Anmeldelser 3 Tabel 22 Anmeldte straffelovsovertrædelser 995 pr indbyggere fordelt efter byma ssighed og kriminalitetens art Reported and cleared up criminal offences against the Danish Penal Code per inhabitants by urbanization and type of crime 995 Sædelighedsforbrydelser Voidsforbrydelser Elendomsforbrydelser Andre forbrydelser I alt Anmeldelser i alt Befolkningsslot reise Hele landet Kobenhavn Kommune Frederiksberg Kommune Kobenhavn Amt Frederiksborg Amt Kommuner med by over indbyggere vrige kommuner Roskilde Amt Kommuner med by over indbyggere vrige kommuner Vestsjællands Amt Kommuner med by over indbyggere ovrige kommuner Storstrgms Amt Kommuner med by over indbyggere ovrige kommuner Bornholms Amt Ronne Kommune ovrige kommuner Fyns Amt Odense Kommune Kommuner med by over indbyggere ovrige kommuner Senderjyllands Amt Kommuner med by over indbyggere vrige kommuner Ribe Amt Esbjerg Kommune Varde Kommune ovrige kommuner Vejle Amt Kommuner med by over indbyggere ovrige kommuner Ringkobing Amt Kommuner med by over indbyggere vrige kommuner Arhus Amt _ Arhus Kommune Randers Kommune Kommuner med by over indbyggere vrige kommuner _ Viborg Amt Kommuner med by over indbyggere ovrige kommuner Nordjyllands Amt Alborg Kommune Kommuner med by over indbyggere ovrige kommuner

32 32 Anmeldelser Tabel 23 Anmeldte overtrædelser of særlovgivningen 995 Reported criminal offences against special legislation 995 Kobenhavn og Frede nksberg Kommuner Hayedstadsomrßdet i 0vrigtt Odense, Kommuner med Esbjerg, byer Randers, over Alborg og Arhus indbyggere Kommuner Ovrige komminer I alt 995 alt 994 I alt _ Lov om euforiserende stoffer UdIzendingeloven _ Vebenloven Brandunders0gelser /brandlovgivningen _ Politivedtægten Radiospredningsloven /lov om radiokommunikation Kildeskatteloven Skattekontrolloven Lov om almindelig omsætningsafgift Toldloven Andre 0konomiske love Sundheds og sociallove _ Bygge og boliglove Miljt loven Andre love vedrorende milj Dyreværnsloven Andre love vedr0rende dyr, jagt mv Arbejdsmiljplovgivningen Andre love vedrorende arb transport Selskabs og firmalovgivningen Militær straffelov Andre love vedrorende forsvaret Love vedr0rende offentlige forsyninger Restaurationsloven Næringsloven Handel med brugte genstande _ Andre love vedr0rende spil, bevilling, =ring Særlovgivning i t vrigt Omfatter kommuner i KObenhavns Amtskommune, Allured, Birker0d, Farum, Fredensborg Humlebæk, HOrsholm og Karlebo Kommuner t Frederiksborg Amtskommune samt Greve og Solr0d Kommuner i Roskilde Amtskommune

33 Afgorelser

Forord. Supplerende statistik offentliggøres i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Statistiske

Forord. Supplerende statistik offentliggøres i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Statistiske Forord Kriminalitet er den årlig publikation med kriminalstatistik om Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne), der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832. Kriminalitet 2000 rummer både sammenfattende

Læs mere

Kriminalstatistik STATISTIK. Criminal statistics 1996 DAN MARKS. Ac) m, ..:OG L'.

Kriminalstatistik STATISTIK. Criminal statistics 1996 DAN MARKS. Ac) m, ..:OG L'. Kriminalstatistik 1996 Criminal statistics 1996 DAN MARKS STATISTIK :OG L', _ Ac) m, Kriminalstatistik 1996 Udgivet af Danmarks Statistik Februar 1998 55árgang ISBN 87 501 1009 8 ISSN 0070 3540 Pris: 214,00

Læs mere

Kriminalitet Criminality 2001

Kriminalitet Criminality 2001 Kriminalitet 2001 Criminality 2001 Kriminalitet 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 60. årgang Oplag: 525 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1257-0 ISSN 1600-843X Pris: 243,00

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Kriminalstatistik. STATI STI K 101V1 n.; ; 1. Criminal statistics ;,. a; DAN MARKS _ A

Kriminalstatistik. STATI STI K 101V1 n.; ; 1. Criminal statistics ;,. a; DAN MARKS _ A Kriminalstatistik 998 Criminal statistics 998 DAN MARKS STATI STI K 0V n; ; ;, a; A Ai Kriminalstatistik 998 Udgivet of Danmarks Statistik November 999 57 árgang ISBN 87 50 083 7 ISSN 0070 3540 Pris:,00

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Kriminalitet Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom Fejlene er nu rettet og markeret rødt.

Kriminalitet Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom Fejlene er nu rettet og markeret rødt. KRIMINALITET 2008 Kriminalitet 2008 Criminality 2008 18. aug. 2011: Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom 22.12.2009 Fejlene er nu rettet og markeret rødt. Det er på siderne 13,

Læs mere

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009 Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik kriminalitet 2009.indd 1 28-09-2010 16:04:07 Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Kriminalitet 2012 Criminality 2012

Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 71. gang Oplag: 215 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: Imageselect Trykt

Læs mere

Kriminalitet 2010 Criminality 2010

Kriminalitet 2010 Criminality 2010 KRIMINALITET 2010 Kriminalitet 2010 Criminality 2010 Kriminalitet 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 14. Dec. 2011 69. gang Oplag: 220 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: ScanPix Trykt udgave:

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Kriminalitet 2015 Criminality 2015

Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2016 74. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 12 juni 2 Oplysninger fra politiets årsberetninger -. Indledning Denne statistik er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers Spritbilister 1979-1994 Poul Henning Larsen Drunken drivers 1979-1994 Spritbilister 1979-1994 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 1997 ISBN 87-501-0981-2 Pris: 132,00 kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 800 Danmarks

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

27. maj 2002 Per Alsøe

27. maj 2002 Per Alsøe 27. maj 2002 Per Alsøe Supplerende statistiske oplysninger om unge indvandrere og efterkommeres kriminalitet supplement til rapporten Unge nydanskere i forsvar og politi (Center for ungdomsforskning januar

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER. Kriminalstatistik DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn k3i81.it>ith;.7

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER. Kriminalstatistik DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn k3i81.it>ith;.7 Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 96 Kriminalstatistik 956 58 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 96 DANM;?KS 5r.,t,', ki8.it>ith;.7 9 Tidligere publikationer om kriminalstatistik STATISTISK

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden Januar 2014 BERETNING OM STRAFFESAGSKÆDEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning og

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme ytringer, der fremmer terror og ekstremisme har fået indsigt i statistik fra politiet, der viser udviklingen i anvendelsen af en række af straffelovens bestemmelser rettet mod ekstreme ytringer såsom tilskyndelse

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere