Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige"

Transkript

1 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner) Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at investere i et nyt fagsystem book en plads. Systemet vil bidrage til at automatisere en del arbejdsgange, der på nuværende tidspunkt foregår manuelt. Systemet vil give en bedre borgerservice for forældre og bedre kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet. Børne- og Ungdomsforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde Samlede Effektiviseringer, varige Samlede implementeringsomkostninger, anlæg Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering 4 Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 4 2. Baggrund og formål Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at investere i et nyt fagsystem til anvisning, kapacitetsstyring af og økonomistyring i dagtilbud i Københavns Kommune. Fagsystemet bygger på princippet book en plads. Det går ud på, at forældre ved opskrivning til et dagtilbud booker en plads frem til skolestart ved at anvende kommunens digitale it-system. Et nyt system vil både give institutionerne et bedre styringsværktøj til deres planlægning, bedre kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet samt en bedre borgerservice for forældrene. Indførelsen af et nyt fagsystem vil ændre på den anvisningspraksis, som der pt. eksisterer, og kræver ændringer både i forhold til de nuværende anvisningsregler, ændringer i pladstildelingen af vuggestue- og børnehavepladser, indskrænkning af institutionernes selvforvaltning samt ændring af den digitale løsning til forældrene. 3. Forslagets indhold Der er fem potentialer ved book en plads : Side 1 af 7

2 1. Større forældretilfredshed og gennemsigtighed i forbindelse med pladsbooking Forældre vil samme dag, som barnet er født, kunne se, hvilke dagtilbud som er ledige hvornår, og booke en plads, når de har behov for det. Book en plads giver forældrene mulighed for selv at afsøge mulighederne for, hvilke institutioner det er muligt at booke en plads i til behovsdato, og samtidig en sikkerhed for, at der er en plads klar, når de har behov for den. Det er forvaltningens vurdering, at forældrene efterspørger et sådan system, da det giver borgeren et større indblik i, hvilke institutioner det er muligt at få en plads i. Forældrene kan i god tid, når pladsen er booket, kontakte arbejdspladsen og planlægge, hvornår de skal starte på arbejde. Der skal i det videre arbejde med at indføre en ny praksis indarbejdes et retfærdighedsprincip, så familier der er mindre digitale eller af andre årsager, ikke har skrevet sig op til en dagtilbudsplads umiddelbart efter fødslen, også har mulighed for at få tildelt en plads. I dag skriver forældre barnet på en venteliste til maksimalt to daginstitutioner Forældrene er sikret børnehaveplads i samme institution, hvis institutionen er integreret Mange forældre søger råd og vejledning hos Pladsanvisningen i forhold til, hvornår de kan vente at få tilbud om en plads Selve pladstilbuddet gives og håndteres af Pladsanvisningen Forældrene ved ikke med sikkerhed, hvornår de kan få en plads på et specifikt dagtilbudsønske da det afhænger af udviklingen på ventelisten Forældrene skriver deres barn op til en institution Forældrene har mulighed for at afsøge mulighederne for at få en plads til behovsdato i alle institutioner Forældrene kan i højere grad betjene sig selv på nettet i forhold til pasningsbehov Forældrene opskriver selv deres barn og skal derfor ikke have kontakt med Pladsanvisningen it-systemet sørger automatisk for at barnet bliver opskrevet/indmeldt. Forældrene ved med sikkerhed ved opskrivningen, hvornår de kan få en plads i et specifikt dagtilbud. 2. Håndtering af pladser i Pladsanvisningen Konsekvenserne af Book en plads for Pladsanvisningen vil være, at de fremover kun skal fokusere på at håndtere til- og fraflytning, børn med særlige vilkår samt forældre, som ikke har mulighed eller forudsætninger for at betjene sig selv på nettet. Det skal undersøges nærmere, hvor stor andel af pladserne, som skal lægges ud til Book en plads, og hvor stor andel af pladserne som Pladsanvisningen skal håndtere. En indledende vurdering er, at det er 20 % af børnene, som kræver håndtering, mens den resterende del automatisk vil kunne håndteres ift. anvisningsreglerne og pladsgaranti via it-understøttelse. Pladsanvisningen håndterer manuelt alle opskrivninger Det forventes, at 80 % af alle opskrivninger kan håndteres automatisk Det forventes, at 20 % af alle opskrivninger skal håndteres af pladsanvisningen. Det formodes, at de mest tidskrævende sager stadig vil blive håndteret af Pladsanvisningen, da nogle målgrupper ikke har kompetencer til at anvende et it-system eller har behov for rådgivning om valg af daginstitution Side 2 af 7

3 3. Håndtering af betaling af pladser Et nyt fagsystem medfører en ny håndtering af betaling af pladser for Forældrebetalingen. Systemet skal blandt andet have en højere grad af automatisering af opkrævninger, herunder løbende reguleringer i forbindelse med økonomiske fripladser. Fagsystemet kan indeholde en automatisering af opkrævning og håndtering af workflow til økonomisk friplads med automatisk løbende regulering, da opkrævning automatisk skal følge barnets indmeldelse. Det skal undersøges nærmere, hvor stor andel af Forældrebetalingsarbejdet som kan blive automatiseret, og det skal samtidig afklares, hvad der i forvejen håndteres i forbindelse med nyt økonomisystem i Københavns Kommune.. Arbejdsgange i forbindelse med forældrebetaling er delvist automatiseret Arbejdsgange i forbindelse med forældrebetaling kan i højere grad blive automatiseret Ved indførelse af book en plads kan resurserne i højere grad anvendes til opfølgning på forældrebetaling. Et nyt system for betaling af pladser vil betyde, at personalet skal kompetenceudvikles til at arbejde i et nyt itsystem. 4. Håndtering af personaledækning i den enkelte klynge I et nyt fagsystem, som baserer sig på book en plads vil klyngelederen kunne se bookningen af klyngens pladser op til 9-12 måneder frem i tiden og vil således i højere grad end i dag kunne følge de kommende antal indmeldte børn og justere personale til- og afgang i forhold til dette, herunder lønudgifter til vikardækning. I dag er der institutioner, som er på særligt økonomisk opsyn fra forvaltningen på grund af merforbrug. Baggrunden for merforbruget skyldes blandt andet, at institutioner ikke rettidigt har foretaget afskedigelser i forhold til børnetallet i institutionen. Men et nyt fagsystem vil det i større grad være muligt for klyngerne i god tid at se den forventede kommende belægning og handle herefter. Klyngerne har selvforvaltning og bestiller selv børn fra ventelisten hos Pladsanvisningen, når de ønsker det Klyngerne har svært ved at forudsige antallet af børn frem i tiden hvilket gør det svært at tilpasse personalet i forhold til antal indmeldte børn Klyngerne kan takke nej til at tage en plads i en periode, eksempelvis begrundet i manglende personale eller lignende Selvforvaltningen skal indskrænkes (kræver BUU- beslutning) Klyngerne kan selv se, hvornår hvilke børn har booket en plads Klyngerne kan i højere grad justere eksempelvis vikardækning på baggrund af de forventede antal indmeldte. Da pladserne allerede er booket i systemet har klyngerne ikke mulighed for at nedjustere i kapaciteten i en periode (såfremt alle pladser er booket) Et nyt it-system vil kræve uddannelse af samtlige 40 klyngeledere i forvaltningen, og der skal udarbejdes nye arbejdsgange og vejledninger til klyngelederne, som skal understøtte deres arbejde og opgave med styring af pladser i klyngen. Dette arbejde skal udarbejdes i samarbejde med klyngelederne, så det sikres, at systemet viser relevant data til klyngelederne, og der er sammenhæng i forhold til deres økonomistyringsværktøj. Side 3 af 7

4 5. It-understøttelse af book en plads På baggrund af en indledende markedsundersøgelse af it-systemer, som bygger på princippet Book en plads, skal der forventeligt gennemføres et it-udbud, alternativt indgås en SKI-aftale omkring et relevant it-system. Derudover skal der etableres integrationer med eksisterende it-systemer, som anvender data omkring institutioner. Hvis der vælges et andet it-system, end det der anvendes i Børne- og Ungdomsforvaltningen i dag, vil det kræve udvikling og justering af alle værktøjer m.m., som er koblet op på den eksisterende løsning KMD Institution. Forvaltningen har været i dialog med KS i forhold til. en eventuel anskaffelse af et nyt system, hvis det eksisterende ikke vælges. Systemet er ligeledes er oprettet i FISKK. Der skal foretages en markedsunderstøttelse af it-systemer, som understøtter Book en plads. Derudover skal der laves en afdækning af integrationer og snitflader til det eksisterende system KMD Institution for at vurdere, hvor store etableringsomkostningerne for udskiftning af et nyt system vil være. 4. Økonomi Det forventes, at der kan effektiviseres indenfor følgende områder: Håndtering af pladser i Pladsanvisningen og betaling af pladser Det er vurderingen, at 80 % af børnene der opskrives til en plads kan anvende book en plads, mens 20 % stadig skal håndteres af en pladsanviser. Et skift til book en plads vil føre til en øget automatisering af opkrævningen, men det skal undersøges i hvor høj grad systemet kan automatisere nuværende arbejdsgange Book en plads forventes samlet set at kunne give en besparelse på 1,25 mio. kr. fra 2018 svarende til 2,5 årsværk pr. år ifbm. Pladsanvisning og betaling af pladser. Håndtering af personaledækning i den enkelte klynge Book en plads vil betyde, at klyngelederen vil kunne se bookningen af klyngens pladser i et længere perspektiv, og vil således i højere grad end i dag kunne følge kapacitetsdækning og justere personale til- og afgang ift. dette. Dette vil betyde, at der vil være færre institutioner på økonomisk handleplan. Det forventes, at der kan effektiviseres for kr. pr år. Nedenstående tabel viser varige effektiviseringer forbundet med projektet kr. (2016 p/l.) Effektiviseringer, varige Håndtering af pladser i Pladsanvisning og betaling af pladser Håndtering af personaledækning i den enkelte klynge Reduktion af driftsudgifter for it-system Samlede effektiviseringer i forslaget IT-understøttelse I forbindelse med implementeringen af nyt it-system vil der være følgende udgifter: Side 4 af 7

5 Gennemførelse af it-udbuddet kræver udgifter til juridisk bistand. Derudover kræver det it-projektledelse at gennemføre SKI-udbuddet. Udfra en gennemsnitbetragtning er der estimeret med kr. pr. snitflade samt kr. i driftsudgifter. En mindre markedsundersøgelse har vist, at it-systemernes driftsudgifter ligger på det samme niveau som i dag eller er dyrere. I en udbudssituation kan det derfor forventes, at leverandørerne vil konkurrere på prisen, men det vides ikke, før udbuddet er blevet gennemført. I forslaget er der indregnet end reduktion på 20 % svarende til kr. årligt fra Det eksisterende system vil fra 2017 understøtte book en plads. En del af beslutningen om udbud vil således berøre på, om det eksisterende system kan anvendes. Det vil ikke kræve ekstra udgifter at skifte til Book en plads eller medføre reducerede driftsudgifter, hvis det eksisterende system vælges. Nedenstående tabel viser anlægsudgifterne forbundet med implementeringen af det nye system. Investeringer, anlægsmidler 1000 kr. (2016 p/l.) I alt Gennemførelse af It-udbud (juridisk bistand) Gennemførelse af analyse, markedsundersøgelse, it-udbud og implemen- tering (projektledelse) Gennemførelse af analyse og implementering af nye arbejdsgange ved nyt princip (projektledelse) Gennemførelse af uddannelsesforløb (Pladsanvisning) Gennemførelse af uddannelsesforløb (Forældrebetaling) Gennemførelse af uddannelsesforløb (Klynger) Integrationer til eksisterende itsystemer Anskaffelse af it-system Gennemførelse og tilrettelæggelse af data ift. BUFS egne systemer (LIS, dataudtræk og rapporter) Samlede anlægsinvesteringer i forslaget Det forventes, at anlægsinvesteringerne beløber sig til mio. kr... Der er varige effektiviseringer for samlet mio. kr. henover 3 år, idet der er effektivisering på i 2018 og kr. i både 2019 og Dette betyder, at investeringen er hjemtaget efter 2 år. 5. Fordeling på udvalg Ikke relevant. 6. Implementering af forslaget Tidspunkt Aktivitet 2017 Markedsundersøgelse af it-understøttelse 2017 Analyse af snitflader og integration til eksisterende itsystem, KMD Institution 2017 Analyse af konsekvenser af nyt princip ift. arbejdsgange 2017 Konkretisering af potentiale på alle 4 områder 2017 Gennemførelse af it-udbud 2018 Udvikling af integration til eksisterende it-systemer Side 5 af 7

6 2018 Udarbejdelse af nye arbejdsgange, vejledninger m.m. ift. nyt princip Book en plads, herunder kapacitet, håndtering af pladser, kontrol af betalinger og økonomi Gennemførelse af uddannelsesforløb hos Pladsanvisning, Forældrebetaling og Klyngeledere 2018 Etablering af driftsorganisation Udvikling af driftsorganisation, herunder uddannelse af personale 7. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere Det vurderes, at der skal inddrages medarbejdere inden for Pladsanvisningen, Forældrebetalingen, Administrativt Ressourcecenter, klynger og institutioner. 8. Forslagets effekt Det forventes, at anlægsinvesteringerne beløber sig til 5,1 mio. kr. og at der er varige effektiviseringer for mio. kr. pr. år. Dette betyder, at investeringen er hjemtaget efter to år. Book en plads er mere fordelagtig for borgerne end det nuværende system. Ved at indføre systemet forventes derfor en højere borgertilfredshed. 9. Opfølgning Hvordan måles succeskriteriet Hvem er ansvarlig for opfølgning Hvornår gennemføres opfølgningen Fald i antal henvendelser Antallet af henvendelser til Pladsanvisningen skal falde BUF (ARC) Et år efter systemet er implementeret Stigning i opskrivninger Andelen af borgere der opskriver sit barn digitalt skal stige BUF (ARC) Et år efter systemet er implementeret Færre institutioner på handleplan Færre institutioner skal på økonomisk handleplan BUF (ARC) 2 år efter systemet er implementeret 10. Risikovurdering Det er svært at vurdere, hvor stor en andel af forældrene som vil anvende book en plads og hvor stor en andel, der har behov for et kontakte en pladsanviser. Derudover er det svært at vurdere i hvor høj grad opskrivningsprocessen automatiseres og om der vil blive skabt nye uforudsete, tidskrævende arbejdsgange i pladsanvisningen og forældrebetalingen. Systemet vil blive indført som pilot-projekt, hvor der vil være en overgang med dobbelt systemer. Effektiviseringen på forventeligt færre antal institutioner på økonomisk handleplan kan være svær at estimere og fastlægge på forhånd. Der er således en risiko for, at man ikke kan indhente effektiviseringen. Udskiftningen af det eksisterende system kræver et it-udbud, før udbuddet er gennemført, er det uklart, om driftsudgiften vil blive større eller mindre end den nuværende. Der er pt. 3 standardsystemer på markedet, som understøtter book en plads. Forvaltningen har været i dialog med alle leverandører. Det vurderes, at alle 3 Side 6 af 7

7 leverandører vil byde på udbuddet, og der vil være en konkurrence på markedet ift. at få Københavns Kommune som kunde. Alle tre systemer er på SKI-aftale og ligger driftsudgifter på samme niveau. Det vurderes på baggrund af dialog med dem, at et SKI-udbud vil give en reduceret driftspris. Risikoen er håndteret således, at der er lagt en effektivisering på driftsudgiften, som er baseret på drøftelser med leverandørerne på markedet. Der vil, i forbindelse med indførelsen af et nyt system, være behov for en indfasnings- og testperiode af systemet, inden at det kan gå i drift. Det anbefales, at systemet gennemføres i et mindre område i København, som et pilot-projekt inden, at det går endelig i drift i hele kommunen. Udgiften til drift af pilotprojektet vil blive dækket af midlerne, som hører under Anskaffelse af it-system. Der er ikke medregnet reduktion i driftsudgiften i 2017 for det eksisterende system. Fra 2018 forventes det, at BUF kun har driftsudgifter til det nye system. Side 7 af 7

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen

Læs mere

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen

Læs mere

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele. Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Administrative arbejdsfællesskaber Reducering af udgifter til

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal

Læs mere

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen

Læs mere

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås

Læs mere

Anlæg Anlæg 400. Anlæg

Anlæg Anlæg 400. Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde

1000 kr p/l Styringsområde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget

Læs mere

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås,

Læs mere

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Den datadrevne organisation grundinvestering i tidligere indsats

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 / TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 Disposition for temadrøftelsen Anvisningsreglerne i dag 1) Lovgivningsmæssige rammer 2) Anvisningsregler

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET Nye tilrettede/korrigerede anvisningsregler 1 ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET Børneudvalget har vedtaget anvisningsreglerne for dagtilbud til børn. Anvisningsreglerne træder i kraft den 1. januar

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud.

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud. Ændring nr. Nuværende anvisningsregler Forslag til nye anvisningsregler 1 Kontakt Børne- og Ungeområdet administrerer kommunens dagtilbud til børn og unge i alderen 0-19 år. Dagtilbudsafdelingen er den

Læs mere

Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ

Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ TITEL: HVAD? HVORDAN? HVORFOR? Gevinstspillet hjælper udvikling og drift med at samarbejde om at kvalificere projektidéen.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Tidlig indsats 0-6 år Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om, at

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering

Læs mere

Du har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F) Politikerspørgsmål om pasningsgaranti, prognoser mv. 5. februar 2018 Sagsnr. 2018-0047327 Dokumentnr.

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET Børneudvalget har vedtaget anvisningsreglerne for dagtilbud til børn. Anvisningsreglerne træder i kraft den 1. januar 2015. Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem,

Læs mere

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk) INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til BUU Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

Emne: Bilag 2. Dilemmaer og mulige løsninger.

Emne: Bilag 2. Dilemmaer og mulige løsninger. Notatark Emne: Bilag 2. Dilemmaer og mulige løsninger. 6. august 2018 - Sagsnr. 18/18283 - Løbenr. 194431/18 Dilemma Søskendefordel, herunder tvillinger skal fordelen udvides eller indskrænkes og i givet

Læs mere

Generelt. Svar: Alle med forældremyndighed kan logge på systemet (tilsvarende den eksisterende digitale løsning i dag).

Generelt. Svar: Alle med forældremyndighed kan logge på systemet (tilsvarende den eksisterende digitale løsning i dag). Børne- og Ungdomsforvaltningen Bilag 2: Spørgsmål og svar om book en plads Generelt? Hvem kan booke plads til et barn? Svar: Forældremyndighedsindehaver, som bor sammen med barnet.? Er der forsat sikret

Læs mere

Dragør Kommunes anvisningsregler. Pixiudgave

Dragør Kommunes anvisningsregler. Pixiudgave Dragør Kommunes anvisningsregler Pixiudgave På baggrund af ønske fra Forældrenævnet om uddybning af Dragør Kommunes anvisningsregler har forvaltningen udarbejdet denne pixiudgave af anvisningsreglerne

Læs mere

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 2 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg Med online skærmbesøg

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Assisteret p-dialyse i borgers hjem En gruppe borgere med livsvarigt nyresvigt

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

3. august Sagsnr Status på pasningsgarantien august Dokumentnr

3. august Sagsnr Status på pasningsgarantien august Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 3. august 2018 Status på pasningsen august 2018 Baggrund På mødet den 21. februar 2018 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BC12 Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi Koncern IT ønsker

Læs mere

NOTAT. Analyse - Normering i dagtilbud

NOTAT. Analyse - Normering i dagtilbud NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat Analyse - Normering i dagtilbud Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion Forældrebetalingen for brug af dagpleje-, vuggestue

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Varige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold

Varige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken som erstatning

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitalisering af tælleproceser Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at afsøge mulighederne i teknologier,

Læs mere

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning

Læs mere

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde Bilag 9 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Omlægning af tilskud 2017 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et

Læs mere