Indhold. Indledning 3. Bibliotekarforbundets vision 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning 3. Bibliotekarforbundets vision 4"

Transkript

1 Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 3 og 4

2 Indhold Indledning 3 Bibliotekarforbundets vision 4 Politiske fokusområder Bibliotekarforbundets fremtid administrativt samarbejde eller fusion? Et arbejdsmarked i forandring 7 Løn og ansættelsesforhold i en krisetid 9 Kompetencerne og konjunkturerne Bibliotekarforbundets arbejdsprogram 3 og 4 4 Indledning 4 Organisation Løn- og arbejdsvilkår 6 Medlemsindflydelse og interessevaretagelse 8 Kommunikation Job og profession 22 Plantal for Bibliotekarforbundets aktiviteter 3 og 4 24 er udgivet af Bibliotekarforbundet december 2. Redigeret af Niels Bergmann, Marianne van Hauen og Gitte Holm. Fotos: Jakob Boserup. Layout: Rumfang. Bibliotekarforbundet Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere Lindevangs Allé 2, 00 Frederiksberg Tlf , fax Web: [ 2 ]

3 Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 3 og 4 Indledning Princip- og arbejdsprogrammet for 3 og 4 beskriver hvilke mål, der er sat for de kommende to år, og hvordan disse skal nås. Hovedbestyrelsens overvejelser om det politiske arbejde i de kommende to år tager afsæt i Bibliotekarforbundets tre værdier om at arbejde for at skabe berigende resultater for medlemmerne, styrke det faglige fællesskab og skabe indsigt. Væsentlige værdier som Bibliotekarforbundet måler alle medlemsaktiviteter op imod. Det er vigtigt at understrege, at Princip- og arbejdsprogrammets politiske fokusområder og aktiviteter retter sig mod alle medlemsgrupper: kommunalt ansatte, statsansatte, privatansatte, studerende og ledige. Så vidt muligt bliver alle aktiviteter udviklet, så det har relevans for alle medlemsgrupper. Princip- og arbejdsprogrammet er delt op i henholdsvis en principdel (politiske fokusområder) samt et arbejdsprogram. Principdelen fokuserer på fire konkrete politiske indsatsområder. Arbejdsprogrammet omfatter væsentlige driftsorienterede udviklingsmål, eksempelvis forslag til forbedring af eksisterende medlemstilbud samt udvikling af nye tilbud. 0 Indsatsområderne for denne generalforsamlingsperiode er Bibliotekarforbundets fremtid, Et arbejdsmarked i forandring, Løn og ansættelsesforhold i en krisetid og Kompetencerne og konjunkturerne. De politiske indsatsområder er valgt ud fra dels den aktuelle situation, som medlemmerne står i, dels med udgangspunkt i det, der efter forbundets mening er væsentlige omdrejningspunkter for medlemmernes faglige og lønmæssige udvikling. Derudover er der også sat fokus på Bibliotekarforbundets fremtid som faglig organisation. 2 Med Princip- og arbejdsprogram 3 og 4 ønsker vi at sætte en klar retning for Bibliotekarforbundets arbejde i den kommende periode. 30 God læselyst! [ 3 ]

4 Bibliotekarforbundets vision Vision Bibliotekarforbundet ønsker at være den mest attraktive fag forening for akademikere, der arbejder med information, kultur og viden. Vi ønsker et stærkt professionelt netværk, der gør en synlig forskel. Mission Bibliotekarforbundets formål er at styrke medlemmernes position og udvikling på arbejdsmarkedet og varetage deres ansættelses- og uddannelsesmæssige samt faglige interesser. BF s formål er ligeledes at styrke den frie og lige adgang til information, viden og idéer i både samfund, virksomheder og organisationer. Værdier Indsigt Bibliotekarforbundet rådgiver på baggrund af indsigt om arbejds markedet for informationsspecialister og kulturformidlere. Denne indsigt opnår vi gennem analyser og indsamling af viden om de nyeste tendenser på arbejdsmarkedet. Fagligt fællesskab Bibliotekarforbundet faciliterer Danmarks største faglige fællesskab af mennesker, der er optaget af at styrke fagligheden på det biblioteks- og informationsvidenskabelige område. Berigende resultater Bibliotekarforbundets mål er at skabe berigende resultater for medlemmerne. Det betyder, at vi bestræber os på, at ethvert møde mellem Bibliotekarforbundet og medlemmet opleves værdifuldt og berigende for medlemmet, fordi vi leverer såvel brugbare løsninger som gode oplevelser. [ 4 ]

5 Politiske fokusområder Bibliotekarforbundets fremtid administrativt samarbejde eller fusion? Bibliotekarforbundet vil: Debattere Bibliotekarforbundets fremtid med medlemmerne, herunder hvordan forbundet også på lang sigt vil være en attraktiv organisation for medlemmerne med mulighed for at udvikle en stadig stærkere position på arbejdsmarkedet for informationsspecialister og kulturformidlere. 0 Finde en egnet samarbejds- eller fusionspartner. Målet er at finde en samarbejdspartner, der lever op til flest mulige ønsker til et rent administrativt samarbejde, hvor målet er flere medlemstilbud, lavere omkostninger og en fortsat stærk interessevaretagelse. Hvis ikke det lykkes at finde en samarbejdspartner, der kan leve op til de nødvendige besparelser og udviklingsmuligheder, kan det blive nødvendigt at gå længere end et egentligt samarbejde. Bibliotekarforbundet vil i fusionsmodellen ikke længere fortsætte som selvstændig organisation. En sådan fusionsplan vil blive forelagt generalforsamlingen og skal efterfølgende godkendes af et flertal af samtlige medlemmer ved en urafstemning. 2 [ ]

6 Baggrund: Bibliotekarforbundet har inden for de seneste år oplevet en nedgang i antallet af medlemmer, hvilket skyldes, at flere medlemmer end ventet går på pension, samt at der kun bliver uddannet cirka halvt så mange bibliotekarer som i f.eks. år 00. Fra 0 er udviklingen dog til dels vendt, så Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) nu har øget sit optag betragteligt. Dette betyder, at IVA inden for en årrække vil uddanne flere bibliotekarer og dermed øge medlemsgrundlaget for Bibliotekarforbundet. Umiddelbart er det dog forbundets vurdering, at der vil gå omkring -6 år, inden dette vil slå fuldt igennem i forhold til at øge antallet af medlemmer i Bibliotekarforbundet. 0 Det betyder, at økonomien i Bibliotekarforbundet vil være særdeles anstrengt i en årrække, så der vil være underskud på regnskabet, indtil rekrutteringsgrundlaget forbedres. Bibliotekarforbundet har dog en egenkapital, der vil kunne klare denne udfordring. Økonomien er dog blevet yderligere forværret de seneste år på grund af færre stillingsannoncer i Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv. Samlet set betyder dette, at antallet af medarbejdere i Bibliotekarforbundets sekretariat er reduceret med ca. % inden for de sidste fire år. Personalereduktionerne er sket samtidig med væsentlige effektiviseringer på grund af ny teknologi, hvorfor den direkte medlemsservice ikke er forringet. I 0 forsøgte Bibliotekarforbundet et administrativt samarbejde med Dansk Journalistforbund samt Forbundet Kommunikation og Sprog. Dette lykkedes ikke at iværksætte, da der efter Bibliotekarforbundets opfattelse ikke kunne opnås de nødvendige besparelser. Situationen er efter Bibliotekarforbundets opfattelse anderledes i dag, hvor andre organisationer står i en lignende situation. Vi ønsker derfor at gå længere i samarbejdet end tidligere for at hente den optimale effekt af et samarbejde Hovedbestyrelsen lægger derfor op til et administrativt samarbejde eller alternativt en fusion med en anden organisation. Udgangspunktet for samarbejdet er et ønske om at opnå bedre og flere medlemstilbud, lavere omkostninger og at sikre en fortsat stærk interessevaretagelse. 3 Endelig ønsker Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse at tage et skridt, der også på lang sigt manifesterer og styrker forbundets position som faglig organisation for bibliotekarer og informationsspecialister. Målet er samtidig at sikre forbundet økonomisk bæredygtighed. 40 [ 6 ]

7 Politiske fokusområder Et arbejdsmarked i forandring Bibliotekarforbundet vil: Være aktive i både at bevare eksisterende og opdyrke nye arbejdsmarkeder for forbundets medlemmer. Bibliotekarforbundet skal formulere og formidle medlemmernes unikke metodiske udgangspunkt og i samarbejde med medlemmerne selv sikre sig lydhørhed hos arbejdsgiverne. Medlemmernes stærke faglighed og specialisering skal bruges som løftestang i arbejdet med at åbne nye muligheder. Med udgangspunkt i et bredt arbejdsmarked vil forbundet sikre adgang til viden om brancher, der i særlig grad er relevante for medlemmerne. Samtidig vil forbundet sikre, at interessenter på både traditionelle og potentielle arbejdsmarkeder kender til bibliotekarers og informationsspecialisters kompetencer og evner. Styrke det enkelte medlem til at kommunikere præcist og relevant over for nye arbejdsgivere. Med fokus på performance, forretningsforståelse og personlig branding vil forbundet sikre, at det enkelte medlem er i stand til at se de muligheder, der findes på det brede akademiske arbejdsmarked og kunne formulere sine kompetencer og faglige kunnen. 0 2 Sikre interessevaretagelse og samarbejde med interessenter på eksisterende og nye arbejdsmarkeder. Bibliotekarforbundet er en respekteret stemme på en bred, bibliotekspolitisk arena, hvilket giver forbundet gode muligheder for at påvirke retningen for politik på disse områder. I de kommende år er det nødvendigt at udvide interessentkredsen, således at forbundet kan opbygge et stærkt netværk og påvirke en bredere kreds af arbejdsgivere. 30 Arbejde for, at de studerende har kendskab til det kommende arbejdsmarked. Skal ambitionerne om at erobre arbejdspladser lykkes, skal de studerende på Det Informations videnskabelige Akademi (IVA) og på Syddansk Universitet (SDU) inspireres, informeres og vejledes til et realistisk og ambitiøst billede af, hvor mange veje deres uddannelse åbner adgang til. Dette skal forbundet arbejde for i et tæt samarbejde med ledelse og studievejledning på de respektive uddannelser. 3 [ 7 ]

8 Baggrund: Medlemmernes arbejdsmarked både i folke- og forskningsbibliotekerne samt på det private arbejdsmarked er under kraftig forandring båret af ny teknologi, nye medier samt generelt nye arbejdsopgaver. Derudover sker der en forskydning af forde lingen af offentligt og privatansatte medlemmer på det bibliotekariske arbejdsmarked, hvor en stigende del af de nyuddannede kommer ud på det private arbejdsmarked. Denne udvikling ses over hele det akademiske område, og årsagerne er flere. Dels uddannes der væsentlig flere akademikere nu end for blot ti år siden, dels sker der markante besparelser i det offentlige, som betyder, at det er nødvendigt at søge arbejde i den private sektor. Derfor har akademikere, politikere, faglige organisationer og virksomheder alle stærke incitamenter til at opdyrke akademiske arbejdspladser i den private sektor. 0 Holder fremskrivningerne stik, vil mange private virksomheder få den første akademiker på lønningslisten i løbet af de næste år. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kalder det en revolution i den private sektor, og Bibliotekarforbundets medlemmer har både kompetencerne og viljen til at gå med i første geled. Retter man blikket på det offentlige arbejdsmarked, er det værd at bemærke, at der også her er sket en udvikling mod et bredere akademisk arbejdsmarked, og selvom budgetterne er stramme i disse år, vil også dette arbejdsmarked i fremtiden være relevant og attraktivt for forbundets medlemmer. Udviklingen på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked sætter skabelse af job øverst på den politiske dagsorden i Bibliotekarforbundet. Her vil det centrale omdrejningspunkt være at udpege og definere arbejdsområder og -opgaver og hjælpe medlemmerne til at søge og skabe nye jobs. Dermed sikres både det enkelte medlem og fagets eksistensberettigelse på nye arbejdsmarkeder. 2 [ 8 ]

9 Politiske fokusområder Løn og ansættelsesforhold i en krisetid Bibliotekarforbundet vil: Arbejde for, at alle medlemmer har en positiv lønudvikling. Alternativet er, at arbejdsgiverne vil have svært ved at rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere, som skal være med til at udvikle og bevare et interessant bibliotekstilbud til borgerne, understøtte forskning og uddannelse samt levere fremtidssikrede løsninger til vidensamfundet. 0 Skabe debat om en mere offensiv personalepolitik i forhold til seniorer. Tilbagetrækningsreformen har medført, at mange af de ansatte først kan få efterløn på et senere tidspunkt end i dag. Afhængig af den gennemsnitlige levetid vil denne grænse måske blive rykket løbende. Dette stiller krav til, at arbejdspladserne har en langt mere aktiv personalepolitik end i dag. Sætte særligt fokus på medlemmernes tryghed på arbejdsmarkedet. I takt med aktuel øget ledighed rejser ønsket sig om mere tryghed på arbejdsmarkedet. Her kan vi arbejde med forbedrede ansættelsesvilkår. Samtidig skal vi fokusere på, at medarbejderne gennem hele deres arbejdsliv fastholder en høj værdi på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at man til enhver tid har mulighed for at udvikle de kompetencer, der skal til for at kunne varetage og udvikle de opgaver og funktioner, der er behov for på arbejdsmarkedet. 2 Skabe øget opmærksomhed og bedre ansættelsesvilkår for ansatte på særlige vilkår. Den nuværende ledighed både på bibliotekarområdet og på det øvrige arbejdsmarked har medført, at nogle arbejdspladser modtager flere og flere ansatte i f.eks. løntilskudsjob, virksomhedspraktik og seniorjobs. Der er derfor behov for at se på, om disse ordninger fungerer godt nok dels for medarbejderen i tilskud og dels for arbejdspladsen. 30 [ 9 ]

10 Baggrund: Begrænsede økonomiske ressourcer er i disse år rammesættende for landets virksomheder private såvel som offentlige virksomheder. Særligt på det offentlige område, hvor de fleste af Bibliotekarforbundets medlemmer er ansat, har man de senere år været udsat for store besparelseskrav. Intet tyder på, at den offentlige sektor de næste år vil være forskånet for yderligere besparelser og nedskæringer samtidig med, at der er et øget krav om, at de offentligt ansatte leverer mere for færre midler. Mangel på arbejdskraft er således afløst af mangel på penge til at løse opgaverne. Det stiller endnu større krav til effektivisering, prioritering og innovativ udvikling af den offentlige sektor. Konkret betyder det, at store universitetsbiblioteker sammenlægges, og at flere folkebiblioteker bliver lagt sammen med borgerservice eller andre kulturområder samtidig med, at anvendelse af såkaldte åbne biblioteker udbredes. Tilsammen får det den konsekvens, at mange ledige stillinger ikke genbesættes. 0 Den private sektor er ikke gået ram forbi, men det er trods alt hér, der er forhåbninger om, at der vil være vækst og blive skabt nye arbejdspladser, således at den private sektor også kan beskæftige medlemmer, der tidligere var offentligt ansatte og nyuddannede. På nogle private arbejdspladser ses nemlig et øget behov for rekruttering også af informationsspecialister m.fl. Bibliotekarforbundets opgave er at støtte privatansatte såvel i forbindelse med første ansættelse som ved de årlige lønforhandlinger. [ 0 ]

11 Politiske fokusområder Kompetencerne og konjunkturerne Bibliotekarforbundet vil: Facilitere kompetenceudvikling. Bibliotekarforbundet vil skærpe medlemmernes bevidsthed og gå i dialog med medlemmerne om, hvad kompetenceudvikling er, og hvad der kan være kompetenceudviklende for den enkelte. Et andet vigtigt aspekt er fokus på hverdagens kompetenceudvikling, hvor nøglebegreber som engagement, praksis og refleksion er afgørende for udvikling af kompetencer. 0 Motivere til kompetenceudvikling. Medlemmerne har konstant behov for at have fokus på egen kompetenceudvikling. Forbundet vil afdække, hvilke barrierer der er for kompetenceudvikling, og hvordan man kan motivere medlemmerne til at tage ansvar for egen kompetenceudvikling og/eller kompetenceudvikling sammen med kollegerne. Arbejde for midler til kompetenceudvikling. Det er fortsat arbejdspladsens ansvar, at der afsættes midler til kompetenceudvikling af medarbejderne. Det være sig i form af både tid og penge. Bibliotekarforbundet vil dog fortsat arbejde for, at der afsættes midler til kompetenceudvikling via overenskomstforhandlingerne til alle på det offentlige område. I forhold til privatansatte vil der i forbindelse med kontraktvejledning og vejledning af privatansatte også blive sat yderligere fokus på nødvendigheden af kompetenceudvikling. 2 Sætte fokus på arbejdsindhold. På de bibliotekariske arbejdspladser er der stor forskellighed i de opgaver, som medlemmerne bliver sat til at udføre. Især på folkebiblioteksområdet er der usikkerhed om bibliotekets kerneopgaver, hvilket igen skaber usikkerhed om, hvilken vej den enkelte skal gå. En tilsvarende tendens ses også på andre arbejdsmarkeder. Herved øges risikoen for, at der sker tab af medarbejdernes faglige kompetencer. Bibliotekarforbundet skal sætte fokus på arbejdsindhold og sikre ambitiøse arbejdspladser med kvalificeret arbejde til kvalificerede medarbejdere. Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) kan anvendes til at fremme ønsker til arbejdsindhold samt kompetenceudvikling ved bl.a. at kunne formulere egne kompetencebehov [ ]

12 Baggrund: Kompetenceudvikling og konjunkturer er et umage par. Når det går opad, og der er travlt, siges det, at der ikke er tid til kompetenceudvikling. Når det går ned ad bakke, er der hverken tid eller penge til kurser og uddannelser. Ikke desto mindre er det særligt i krisetider, at der er behov for at fokusere på kompetenceudvikling. Den enkeltes evne til at tilpasse sig arbejdsmarkedets udvikling og sikre sig den nødvendige kompetenceudvikling er et delt ansvar mellem leder og medarbejder. Spørgsmålet er, hvordan man vælger at prioritere mellem den formelle kompetenceudvikling, der finder sted på kurser og uddannelser, og den uformelle kompetenceudvikling, der finder sted i hverdagens praksis. Når midlerne eller tiden til kompetenceudvikling er begrænsede, vil fokus blive rettet mod den læring, der sker i løsningen af de daglige opgaver. Men for at få optimalt udbytte af denne læring kræver det samtidig, at der er indlagt tid til refleksion og udvikling. Ellers kommer der ingen forandring og fornyelse. 0 [ 2 ]

13 Målet med forbundets kommunikation med medlemmerne er at styrke den faglige udvikling og dermed give øget faglig indsigt. [ 3 ]

14 Bibliotekarforbundets arbejdsprogram 3 og 4 Indledning Arbejdsprogrammet er opdelt i fem hovedområder, hvor arbejdsgrundlag og udviklingsmål er beskrevet. Disse er grundlaget for hovedbestyrelsens og sekretariatets målsætninger og arbejdet i perioden 3 og 4. Arbejdsprogrammet er opdelt i følgende områder: Organisation Løn- og arbejdsvilkår Medlemsdemokrati og interessevaretagelse Kommunikation Job og profession 0 Med arbejdsprogrammets aktiviteter ønsker hovedbestyrelsen at understrege nødvendigheden af at støtte medlemmerne i en tid med store forandringer både i den offentlige og private sektor. Samtidig må der forventes en periode med fortsat stigende ledighed. Derfor vil rådgivning og vejledning omkring emner som forandringsprocesser, karriereskift, arbejdsløshed, jobsøgning til nye arbejdsmarkeder, seniorjob og ikke mindst kompetenceudvikling blive vigtige tilbud til medlemmerne. [ 4 ]

15 Organisation Bibliotekarforbundets sekretariat består i dag af 2 årsværk. Hovedparten af forbundets medarbejdere har kompetencer på akademisk niveau inden for jura, kommunikation, forhandling, overenskomster og aftaler samt kulturformidling og informationsvidenskab. Ud over den administrative organisation er forbundet ude på arbejdspladserne repræsenteret af ca. 0 tillidsrepræsentanter, der dagligt yder en stor indsats for at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Fagligt understøttes Bibliotekarforbundet af 4 fag- og ansættelsesgrupper, der med udgangspunkt i over 0 frivillige driver disse netværk som et væsentligt bidrag til udvikling af medlemmernes faglighed. 0 Bibliotekarforbundets styrke er afhængig af tilgangen til fagområdet, hvorfor der fortsat arbejdes med at styrke samarbejdet med IVA og SDU omkring f.eks. øget tilgang til studierne og afsætningsmuligheder for de færdiguddannede. ARBEJDSGRUNDLAG Bibliotekarforbundet skal være det naturlige valg af faglig organisation for bibliotekar DB, cand.scient.bibl., cand.mag., cand.it samt bachelorer i informationsvidenskab. udgøre det faglige fællesskab for alle, der arbejder professionelt med information, videnhåndtering og kulturformidling på et akademisk grundlag. være en moderne serviceorganisation med klare servicemål afstemt efter medlemmernes individuelle og aktuelle behov. 2 løbende tilpasse og udvikle sin interessevaretagelse. Bibliotekarforbundet skal skabe grundlag for optimale løn- og ansættelsesvilkår for det enkelte medlem inden for både den offentlige og private sektor. [ ]

16 UDVIKLINGSMÅL Styrke markedsføringen af Bibliotekarforbundets ydelser over for medlemmer og potentielle medlemmer på både private og offentlige arbejdspladser. Styrke fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Rekruttere en højere andel af de studerende på uddannelserne inden for biblioteks- og informationsvidenskab. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner omkring øget optag til de biblioteksog informationsvidenskabelige uddannelser. 0 Udvikle flere og bedre tilbud gennem udbygning af samarbejdet med andre organisationer herunder fortsætte udviklingen af kommercielle partnerskaber og nye ydelser baseret på indtægtsdækket virksomhed. Arbejde med udmøntning af mandat fra generalforsamlingen om sikring af Bibliotekarforbundets fremtid. Løn- og arbejdsvilkår Bibliotekarforbundet skal skabe grundlag for optimale løn- og ansættelsesvilkår for det enkelte medlem inden for både den offentlige og private sektor. Privatansatte medlemmer, der ikke er omfattet af overenskomster, tilbydes rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af individuelle kontrakter og andre specifikke problemstillinger. Alle privatansatte tilbydes lønservice en skræddersyet pakke til hvert medlem til brug for deres individuelle lønforhandlinger. Bibliotekarforbundet varetager individuelle forhandlinger for samtlige offentligt ansatte medlemmer gennem tillidsrepræsentanten (TR) eller via forbundets Forhandlingsafdeling. Bibliotekarforbundet indgår desuden kollektive aftaler og overenskomster på det statslige, kommunale og regionale område samt for visse privatansatte grupper Medlemmerne oplever i løbet af et helt arbejdsliv mange forskellige problemer og udfordringer. Bibliotekarforbundets rådgivning tager derfor udgangspunkt i det enkelte medlems arbejdsliv, f.eks. den første ansættelse eller nyt job samt ved sygdom, arbejdsmiljøproblemer, afskedigelse m.v. 40 Omkring 30 % af forbundets medlemmer tilhører i dag aldersgruppen +. Bibliotekarforbundet har derfor fortsat fokus på rådgivning omkring tilbagetrækningsspørgsmål, herunder mulighed for at forblive længere på arbejdsmarkedet. De store besparelser, der har ramt og formentlig fortsat vil ramme den offentlige sektor, kommer til at få indflydelse på medlemmernes arbejdsfunktioner og arbejds- 4 [ 6 ]

17 liv. Forbundet har derfor særligt fokus på rådgivning over for tillidsrepræsentanterne til at kunne varetage denne opgave. Tillidsrepræsentantrollen er under konstant forandring med nye krav til TR, der skal kunne håndtere alt fra løbende forandringsprocesser til konfliktløsning. Bibliotekarforbundet skal her være aktiv sparringspartner. Mange arbejdspladser får i disse år flere og flere ansatte på ekstraordinære vilkår, primært personer i løntilskudsjob, virksomhedspraktik m.v. Bibliotekarforbundet understøtter TR s opgave i forbindelse med at få disse indpasset i organisationen efter reglerne, samt ikke mindst sikring af, at der gives et tilbud om reel kompetenceudvikling til denne gruppe. 0 ARBEJDSGRUNDLAG Bibliotekarforbundet skal sikre medlemmerne optimalt i deres ansættelsesforhold. gennem kollektive overenskomster samt forbundets individuelle rådgivning og forhandling sikre, at medlemmernes lønniveau matcher øvrige ansatte på det akademiske arbejdsmarked. arbejde for, at det enkelte medlems funktioner, faglige udvikling, kompetencer og ansvar afspejles i det enkelte medlems løn uanset ansættelsesform og ansættelsesområde. 2 aktivt anvende viden om udviklingen på arbejdsmarkedet i forbindelse med rådgivning af det enkelte medlem samt af tillidsrepræsentanter. sammen med den øvrige fagbevægelse sikre medlemmerne den bedst mulige kobling mellem arbejdsliv og konkret livssituation. 30 sammen med den øvrige fagbevægelse sikre retten til frie forhandlinger på arbejdsmarkedet. 3 [ 7 ]

18 UDVIKLINGSMÅL Øget fokus på medlemmer der ikke er omfattet af en overenskomst for at sikre disse medlemmers løn- og ansættelsesvilkår. Indsatsen vil især rette sig mod privatansatte. Styrke tillidsrepræsentanters arbejde herunder fastholde og udbygge deres indflydelse i MED-/SU-udvalgene. Arbejde for fortsat fokus på at styrke såvel det psykiske som fysiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. 0 Arbejde for medlemmernes tryghed på arbejdsmarkedet. Arbejde for at ansatte på særlige vilkår har bedst mulige forhold inden for de givne rammer på arbejdspladsen. Arbejde for at tillidsrepræsentantuddannelsen styrkes og udvikles. Medlemsindflydelse og interessevaretagelse Bibliotekarforbundets vigtigste aktiv er medlemmerne selv. Derfor er medlemsdemokrati, netværk og dialog bærende elementer i forbundets arbejde. Bibliotekarforbundets politik og arbejde skal udvikles gennem dialog mellem medlemmerne og hovedbestyrelsen for at sikre medlemsindflydelsen. Bibliotekarforbundet skal være vedkommende for medlemmerne og ramme den dagsorden, der er deres. Det er medlemmernes fagforening, og den skal derfor afspejle deres arbejdsliv og faglige udfordringer. Et væsentligt element i forbundets interessevaretagelse er et bredt samarbejde med interessenter både politisk og administrativt. Det er både i ministerier, med politikere og et bredt samarbejde med øvrige fagforeninger især på akademikerområdet samt interessenter inden for biblioteks-, kultur- og informa tionsområdet. På det internationale område har Bibliotekarforbundet et engagement, der fortrinsvis drejer sig om deltagelse og netværk blandt europæiske og skandinaviske aktører på biblioteksområdet [ 8 ]

19 ARBEJDSGRUNDLAG Bibliotekarforbundet skal: give alle medlemmer og medlemsgrupper mulighed for at blive hørt samt få indflydelse på forbundets arbejde. sikre rammer for øget dialog mellem medlemmer med fælles interesser. bevare og udvikle medlemsdemokratiet og give det nye former. understøtte tillidsrepræsentanternes rolle gennem fortsat udvikling af dialogformer med hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat. 0 UDVIKLINGSMÅL Fortsat udvikling og professionalisering af det politiske arbejde i hovedbestyrelsen. Fokusering på en velfungerende beslutningsstruktur i hele organisationen. Fortsat udvikling af den dialogprægede politikudvikling i hele Bibliotekarforbundets organisation, hvor adgangen til medlemsindflydelse skal være let og ubesværet. Styrke Bibliotekarforbundets lobbyarbejde herunder pleje af nøgleinteressenter. 2 Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv skal udfordre medlemmernes faglighed og forbundet som organisation. [ 9 ]

20 Kommunikation Bibliotekarforbundet har mange informationskanaler, hvor de væsentligste fortsat er Perspektiv, bf.dk, Bibliotekarforbundets nyhedsbrev og Facebook. Samtidig udgiver Bibliotekarforbundet en række nyhedsbreve til særlige målgrupper: TR-nyhedsbreve, BF s JobMail og BF s VikariatMail samt Nyhedsbrev om ledelse. A. Kommunikation og information Bibliotekarforbundets kommunikation skal understøtte forbundets vision om at være den mest attraktive fagforening og det oplagte valg for akademikere, der arbejder med information, videnhåndtering og kulturformidling. Bibliotekarforbundet formidler viden inden for disse områder, således at medlemmernes position på arbejdsmarkedet fortsat bliver styrket. 0 Målet med forbundets kommunikation med medlemmerne er at styrke den faglige udvikling og dermed give øget faglig indsigt, således at det opleves berigende for det enkelte medlem. ARBEJDSGRUNDLAG Bibliotekarforbundet skal skabe rum for kommunikation imellem medlemmerne, så det faglige fællesskab bliver styrket. sikre en stærk kommunikationsprofil på områderne videnhåndtering og kulturformidling, så indsigt i egen faglighed bliver styrket og udbredt. 2 formidle, hvorfor forbundet er en relevant og attraktiv fagforening for det enkelte medlem. profilere sig som en engageret og progressiv fagforening. 30 markere medlemmernes interesser synligt i offentligheden og blandt nøgleinteressenter. 3 UDVIKLINGSMÅL Samordning af forbundets kommunikationsform, så Bibliotekarforbundets profil styrkes, og Bibliotekarforbundets brand fremstår klart og tydeligt. 40 Styrke synligheden af medlemmernes kompetencer over for nye interessenter. Skabe en bedre og mere offensiv produktinformation, herunder styrke markedsføringen af Bibliotekarforbundets ydelser. 4 Styrke den eksterne kommunikation og opnå en bredere pressedækning. Styrke fokus i forhold til den eksterne politiske kommunikation med udgangspunkt i relevante analyser. 0 [ ]

21 B. Perspektiv Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv skal som medlemsblad medvirke til at orientere bredt om medlemmernes arbejdsmarked herunder om fagets mangfoldighed. Perspektiv skal udfordre medlemmernes faglighed og forbundet som organisation. Redaktionens mål er at lave vedkommende journalistik, så medlemmerne føler sig informeret om, hvad der rører sig i faget og samtidig får udsyn og et bredere perspektiv på deres faglighed. Samtidig skal Perspektiv bringe væsentlige nyheder og baggrundsartikler om arbejdsmarkedsforhold som løn- og ansættelsesområdet og herunder understøtte Bibliotekarforbundets brand. 0 ARBEJDSGRUNDLAG Perspektiv skal afspejle mangfoldigheden i medlemmernes arbejdsmarked. orientere bredt om faget og fagets udvikling inden for informationsvidenskab og kulturformidling samt løn- og ansættelsesforhold. berette om Bibliotekarforbundets aktiviteter og politik, starte vigtige debatter og udfordre organisationen, politikerne og medlemmerne. videreudvikle platforme, hvor medlemmerne kommer til orde. 2 anvende de nyeste muligheder i forhold til ny teknologi og nye medier. UDVIKLINGSMÅL 30 Udvikling af nyhedsbrev med specifikke målgrupper blandt Bibliotekarforbundets medlemsgrupper. Fortsat udvikling af nye koncepter til Perspektiv, både indholdsmæssigt og designmæssigt. 3 Styrke medlemsinvolveringen gennem udbygning af bl.a. Del Din Viden. [ 2 ]

22 Job og profession Arbejdsmarkedet har tidligere været præget af en vækst, der har sikret Bibliotekarforbundets medlemmer en plads både på det traditionelle bibliotekariske og på det generelle, akademiske arbejdsmarked. I de senere år har situationen været en anden, og alt taler for fortsat betydelig mindre vækst, end vi har været vant til. Det betyder, at Bibliotekarforbundet ligesom alle andre faglige organisationer her og nu må forberede sig på en stigning i den generelle ledighed blandt medlemmerne. En anden væsentlig ændring på vore medlemmers arbejdsmarked vil primært ske i den offentlige sektor. Her forlader et stort antal medlemmer arbejdsmarkedet for at gå på pension. Langt fra alle stillinger bliver genbesat, hvilket betyder et mindre offentligt arbejdsmarked inden for de traditionelle biblioteksområder. Generelt er arbejdsmarkedet i en stor omstillingsproces, der gør, at kompetenceudvikling på alle niveauer skal opprioriteres. Udviklingen af digitaliseringen i den offentlige sektor og omfanget af denne vil skabe en ny offentlig forvaltning med digitale services og anderledes biblioteker med nye fysiske og digitale grænseflader. Samtidig vil digitalisering af de offentlige velfærdsydelser trække på et stort behov for kompetencer inden for håndtering af informationsteknologi samt formidling af denne. Bibliotekarforbundet vil støtte medlemmerne i denne udvikling og samtidig medvirke til at sondere dette område af arbejdsmarkedet efter nye job- og funktionsområder. 0 Bibliotekarforbundet vil samtidig bruge den politiske opmærksomhed i forhold til de mange små og mellemstore virksomheders manglende anvendelse af akademisk arbejdskraft til at øge antallet af job for medlemmerne her. 2 Bibliotekarforbundet skal sikre det bredest mulige kendskab til medlemmernes kompetencer og kvalifikationer hos potentielle arbejdsgivere. [ 22 ]

23 ARBEJDSGRUNDLAG Bibliotekarforbundet skal understøtte medlemmernes karrieremuligheder og udvikling samt synliggøre det enkelte medlems kompetencer. udfordre medlemmernes viden, metode og praksis gennem et bredt udbud af faglige aktiviteter spredt ud over hele landet. sikre det bredest mulige kendskab til medlemmernes kompetencer og kvalifikationer hos potentielle arbejdsgivere. 0 sikre medlemmernes viden om arbejdsmarkedets muligheder og begrænsninger. øve indflydelse på uddannelserne inden for biblioteks- og informationsvidenskab. facilitere, styrke og videreudvikle forbundets faglige netværk. UDVIKLINGSMÅL Formidle nye job og jobfunktioner på både traditionelle og utraditionelle jobmarkeder. Styrke lederne i deres opgavevaretagelse, bl.a. gennem styrkelse af netværk, udsendelse af nyhedsbreve, afvikling af lederudviklingsprojekter og andre initiativer. 2 Igangsætte en generel debat om bibliotekarernes og bibliotekernes kerneopgaver og udviklingspotentiale gennem medlemsmøder spredt ud over hele landet. Opsamle og formidle viden om arbejdsmarkedets efterspørgsel efter bibliotekarisk arbejdskraft inden for nye brancher. 30 Fortsat udvikling af særligt tilpassede medlemstilbud inden for karriererådgivning og kompetenceudvikling samt udvikle nye arrangementstyper. 3 Skærpe opmærksomheden på behovet for systematisk kompetence- og jobudvikling gennem deltagelse og/eller støtte til generelle uddannelsesprogrammer eller kampagner. Nedbringe dimittendledigheden og skabe de bedste muligheder for dimittendernes indtræden på arbejdsmarkedet gennem kampagner og aktiviteter over for næsten færdig kandidater. 40 Generelt fokusere på udvikling af relevante tilbud til ledige medlemmer både direkte fra Bibliotekarforbundet og i samarbejde med f.eks. Akademikernes A-Kasse. 4 Styrke rådgivningen omkring brug af MUS som afsæt for kompetenceudvikling. [ 23 ]

24 Plantal for Bibliotekarforbundets aktiviteter 3 og Bibliotekarforbundets website Antal brugeradgange (besøg) Behandlede sager Privat Stat Regioner og kommuner Ledige, studerende, pensionister m.v Karriererådgivning Antal behandlede sager i alt Medlemshenvendelser i øvrigt Medlemsaktiviteter (antal deltagere) Bibliotekarforbundets generalforsamling og Fagligt Landsmøde Bibliotekarforbundets medlemsarrangementer Åbne arrangementer (medlemmer og andre) Lederarrangementer Studenterarrangementer 0 0 Karrierearrangementer Seminar for netværksgrupper Faggruppearrangementer Statsgruppens arrangementer Privatgruppens arrangementer 37 Generelle medlemsaktiviteter i alt TR-aktiviteter (antal deltagere) TR-kurser m.v TR-temadage og seminarer TR-OK-Landsmøde TR-kollegiemøder Klubbestyrelsesseminar 8 0 AC-TR-kurser 9 TR-aktiviteter i alt Medlemsaktiviteter i alt (generelle plus TR-aktiviteter) Bibliotekarforbundets jobformidling Antal formidlinger via BF s VikariatMail Medlemsbevægelser Indmeldelser Udmeldelser Netto tilgang (+)/afgang (-) Antal medlemmer fordelt på ansættelsesområde Stat Kommuner Regioner Privat Grønland 6 Ledige Studerende Passive Pensionister Antal medlemmer i alt Plantallene er udarbejdet på baggrund af nøgletallene for, da tallene for 2 ikke er tilgængelige før årets afslutning. [ 24 ]

25 Bibliotekarforbundet Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere Lindevangs Allé 2 00 Frederiksberg Tlf , fax Web:

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram og 6 Indhold Indledning 3 Bibliotekarforbundets vision, mission og værdier Politiske fokusområder 6 Bibliotekarforbundet en stærk medlemsorganisation for

Læs mere

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2011 og 2012

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 2011 og 2012 Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 20 og 202 Bibliotekarforbundets princip- og arbejdsprogram 20 og 202 er udgivet af Bibliotekarforbundet oktober 200. Redigeret af Niels Bergmann, Marianne

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for sekretariatschef Bibliotekarforbundet

Stillingsbeskrivelse for sekretariatschef Bibliotekarforbundet Stillingsbeskrivelse for sekretariatschef Bibliotekarforbundet Arbejdsopgaver og ansvarsområder Sekretariatschefen skal med ansvar over for formand og hovedbestyrelse varetage den daglige ledelse og drift

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Profil for forbundsformand

Profil for forbundsformand Profil for forbundsformand Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne og skabe synlighed

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018

Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018 Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018 Budget for Bibliotekarforbundet 2017 og 2018 Forventet Budget Budget INDTÆGTER Kontingenter 22.764.000 22.093.000 21.496.000

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Del 2. Bibliotekarforbundets Generalforsamling Budget Princip- og arbejdsprogram

Del 2. Bibliotekarforbundets Generalforsamling Budget Princip- og arbejdsprogram Del 2 Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 Budget Princip- og arbejdsprogram Best Western Nyborg Strand 25. oktober 2014 Indhold Indledning 3 Hovedbestyrelsens kommentarer til 4 budgetforslag for

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS GENERALFORSAMLING 2016 DEL 2. Nyborg Strand / Lørdag den 29. oktober

BIBLIOTEKARFORBUNDETS GENERALFORSAMLING 2016 DEL 2. Nyborg Strand / Lørdag den 29. oktober DEL 2 BIBLIOTEKARFORBUNDETS GENERALFORSAMLING 2016 Indkomne forslag Budget Princip- og Arbejdsprogram 2017 og 2018: Politisk strategi Nyborg Strand / Lørdag den 29. oktober Budget og politisk strategi

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter

Job og personprofil. Direktør Danske Fysioterapeuter Job og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter I det følgende beskrives jobbet som direktør i Danske Fysioterapeuter og de kompetencer og kvalifikationer, foreningen lægger vægt på i forbindelse med

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner)

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013 Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Kravsforslag til medlemshøring Den 15. marts 2012 Indhold Forord... 3 01. Bibliotekarforbundets

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere