Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG"

Transkript

1 Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund... 1 Principper for udmøntningen... 2 Generelt: prioritering af databaser... 2 Generelt: prioritering af DMCG-drift... 3 Specifikt bevillingsbeløb og ydelser (alle beløb i 2014-niveau)... 4 Betingelser for udmøntningen... 5 Bevilligede midler... 6 Adgang... 6 Anvendelse... 6 Baggrund Driftsmidler 2015 fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet er udmøntet på styregruppemøde d. 13. juni Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011 i forbindelse med etableringen af (RKKP). Formålet med puljen er at yde drifts- og udviklingsstøtte til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG. Fra vil driftspuljen være udvidet fra kr. 41 mio. til 45 mio. Udvidelsen er sket for at sikre midler til etablering af flere nye databaser. Fra 2018 forventes puljen tilbage på oprindelig niveau, og dermed skal der frem til 2018 findes effektiviseringer, så driften af den kommende portefølje af databaser kan ske inden for de afsatte midler. Nyt prioriteringskoncept Udmøntningen er for første gang baseret på et prioriteringskoncept udviklet af Databasernes Fællessekretariat med input fra kompetencecentrene og databaserne og godkendt af RKKP-styregruppen. Formålet med konceptet er at kunne prioritere databaserne med udgangspunkt i deres anvendelighed til kvalitetsforbedring af fx behandlingspraksis. Brug af konceptet til databaseprioritering har skullet sikre, at der forefindes en uddybende beskrivelse af databasen som supplement til ansøgningsskemaet som grundlag for styregruppens prioritering. Beskrivelsen har bestået af bl.a. et grundigt overblik over den forventede effekt af databasedrift på området herunder, hvilke kvalitetsbrist/-forskelle databasen berører. Læs mere om prioriteringskonceptet her; 1

2 Tidligere skete udmøntning på baggrund af et stratificeringskoncept, som blev indført i 2010, og som var gældende både ift. prioritering af databaser og udmøntning af driftsmidler. Det viste sig utilstrækkeligt i begge sammenhænge: flere styregruppeformænd vurderede således, at sammenhængen mellem budget og stratificering i stratificeringskonceptet var uigennemskuelig. Ligesom kategorisering af nogle databaser som type 2 medførte en fejlopfattelse bl.a. hos regionerne, at disse var mindre vigtige. Principper for udmøntningen Generelt: prioritering af databaser RKKP-styregruppen har i udmøntningen af 2015-midler valgt at prioritere eksisterende databaser og nye databaser hver for sig. I prioritering af databaser er taget udgangspunkt i en scoring af databasen ift. de nedenstående kriterier fra prioriteringskonceptet. Som det fremgår, er der bl.a. lagt vægt på den potentielle kliniske effekt af databasen samt om databaserne er tværsektorielle. Sidste kriterium fremgår af RKKP-styregruppens beslutninger; økonomiaftale mellem Regering og regioner men er også anbefalet i OECD-review om klinisk kvalitet (OECD Reviews of Health Care Quality: Denmark, 2013). Som noget nyt er inddraget forskningspotentialet i databaserne. Scoringselementer Tværfaglighed (10 point for én profession; 25 point for to/flere) Antal sektorer dækket ( point: 50 point for sekundærsektoren; 50 for primær og 50 for kommuner) Betydning for monitorering af private aktører (0,10,25 point) Klinisk effekt o Effekt gående 3-10 år tilbage (0-10 point) o Effekt gående 0-3 år tilbage (0-25 point) o Vurderet forbedringspotentiale/forventet klinisk effekt fremadrettet (0,10,25,50 point; for nye databaser dobbelt op) Databasens anvendelse til bedømmelse af behandlingsindikation (0,10,25,50 point) Vurdering om databasen dækker den samlede behandling af tilstanden - alene fastsat ift. dækkede sektorer. (Teoretisk 0, 50, 100 point, men i praksis 50, 100) Eksistensen af kliniske retningslinjer inden for databasens dækningsområde (nationale ikke skelet til om der er tale om sundhedsstyrelse- eller selskabs-retningslinjer), (0,25, 50 point) Forskningspotentiale (0,10,25,50 point) Derefter er givet evt. fradrag for følgende forhold: Manglende løbende afrapportering: -50, hvis manglende afrapportering til ledelsesniveau; -100 hvis manglende løbende afrapportering til klinikken Høj grad af manuel indrapportering: -50 point Af andre hensyn som fremgår af prioriteringskonceptet, men som ikke er inddraget i scoren er: 1. Sygdommens alvorlighed faktoren blev opgivet i den praktiske scoring på baggrund af en konstatering af, at det ikke er nyttigt at drøfte hvad der er mest alvorligt: ti personer med hoftebrud eller to med velreguleret type 1-diabetes. 2

3 2. Dækkede IOM-dimensioner af indikatoren. De faktiske besvarelser på spørgsmålene viste manglende forståelse af kriterierne. 3. Faglig enighed/uenighed meget svært at vurdere, og I sidste ende er det en dealbreaker, hvis der er kendt faglig uenighed, vil en database aldrig kunne prioriteres. 4. Om: a. en database for området kan anvendes til at belyse kvaliteten på specialiserede funktioner i Sundhedsstyrelsens specialeplan b. området dækket af databasen indgår i nationalt vedtagne planer (kræftplaner, hjerteplaner) incl. Sundhedstyrelsens kliniske retningslinjer 5. Muligheden for at anvende andre metoder til kvalitetsmonitorering end databaser Disse forhold indgik altså ikke i score, men er inddraget i den samlede vurdering foretaget af et ekspertudvalg bestående af vicedirektør Jan Mainz, psykiatrien, Region Nordjylland, vicedirektør Kristian Antonsen, Bispebjerg Hospital - Frederiksberg Hospital, repræsentanter fra Statens Serum Institut og cheflæge Paul Bartels. Styregruppen foretog den endelig prioritering via indstillinger foretaget på baggrund af ekspertgruppens vurderinger. Scoringen og den medfølgende samlede vurdering medførte følgende overordnede prioritering af databaser: opstart af seks nye databaser (fem etableret i 2015; én i 2016); betinget opstart af endnu én ny database i 2016 principbeslutning om udfasning af støtte til to eksisterende databaser (endelig beslutning afhænger af høring af berørte faglige selskaber og regionssundhedsdirektørkredsen) databaserne får bevilling i 2015 til at deltage i evt. udfasningsproces. krav om restrukturering af yderligere tre eksisterende databaser Styregruppen konstaterer, at særlige prioriteringshensyn gør sig gældende for DMCG-databaserne (vedtaget som del af kræftplan II) og screeningsdatabaserne (grundlagt som del af krav til screeningsprogrammerne), hvor der ikke kan ske meningsfuld faglig vurdering af disse på lige fod med øvrige databaser eller meningsfuld scoring efter prioriteringskriterierne. Dermed er disse databaser ikke scoret jf. ovenfor. Samlet oversigt over udmøntninger kan ses her: Generelt: prioritering af DMCG-drift Prioritering af midler til DMCG-drift er foretaget af RKKP-styregruppen på baggrund af indstillinger foretaget på møde mellem DMCG.dk-formand Michael Borre, DMCG-ressourceperson Mary Nguyen Nielsen og Fællessekretariat. Der var behov for at sikre ressourcer til 1) drift af nyetableret DMCG for analcancer og 2) forbedring af mulighed for mødeaktiviteter i enkeltdatabaser. Dermed skulle findes besparelser på eksisterende drift. Her blev valgt fokus på sekretariatsudgifter i databaserne på baggrund af formand for DMCG.dk Michael Borres og fællessekretariats konstatering, at det er på dette område, at der fortsat er de største forskelle på tværs af DMCG-databaserne, når der ses bort fra midler til klinisk ledelse. 3

4 Specifikt bevillingsbeløb og ydelser (alle beløb i 2014-niveau) Konkret udmøntning af budget til ydelser ekstern fra kompetencecentrene er foretaget af styregruppen på basis af indstillinger foretaget af fællessekretariatet uden inddragelse af ekspertgruppen. Dette er sket med udgangspunkt i beslutning om, at der gradvist skal søges en udligning i historisk betingede forskelle i driftsvilkår uden dog at ændre nogle databasers driftsvilkår markant. Se mere om betingelser for udligningerne for de forskellige kategorier: Klinisk ledelse/møder Udgangspunktet for kompensation for klinisk ledelse i eksisterende databaser er et maksimumbeløb på et 1/4 årsværk for overlæge, men der er kun gennemført mindre justeringer i budgettet ift for eksisterende databaser. For kommende etablerede databaser afsættes kr til udgifter på klinisk niveau (ledelse & gennemførelse af møder) i kommende driftssituation samt kr hvert tredje år til opdatering af evidensgrundlag. Dvs i gennemsnit pr. database pr. år. I etableringsåret vil udgiftsniveauet på klinisk niveau kunne hæves til kr For at sikre relevant fritagelse fra det kliniske arbejde til varetagelse af opgaver, relateret til drift af databaserne og DMCG-erne, har styregruppen besluttet, at klinisk ledelse alene udbetales som frikøb til kliniske afdelinger. Frem til udgangen af 2014 er der mulighed for at få det udbetalt som honorar i ekstraordinære tilfælde, men den mulighed bortfalder fra Læs mere her: Administration/sekretariat Den accepterede udgift til administration/sekretariat afhænger især af beløb søgt til andre funktioner, men typisk er der taget kritisk stilling til alle ansøgninger med administrations/sekretariatsudgifter over kr pr. år ligesom alle databaser undtaget DMCG-databaser - med fuld bistand fra kompetencecentrene som udgangspunkt er mødt af krav om udfasning af selvstændigt sekretariat. Derudover er DMCG-databaser med relativ stor udgift til administration/sekretariat blevet beskåret fra 2015 jf. ovenfor beskrevet behov for at finde besparelser. Varsling sikring af ens vilkår for databaserne RKKP-styregruppen har i alle årene siden etablering af RKKP været opmærksomme på, at driftsvilkårene i databaserne er vidt forskellige og har haft fokus på gradvist at sikre databasernes ligestilling. Styregruppen har dog ikke ønsket at ødelægge velfungerende løsninger, der har været medvirkende årsag til de mange flotte resultater, databaserne har opnået. De største tilbageværende forskelle i driftsvilkårene er afsatte midler til klinisk ledelse af databaserne, hvor forskellene i de afsatte midler ikke kan relateres til forskelle i databaserne (patientvolumen; graden af kompetencecenterstøtte; antallet af involverede sektorer). Dansk Kirurgisk Selskab har tilbudt Databasernes Fællessekretariat at deltage i dialog om, hvordan den kliniske ledelse ideelt set skal indrettes. Fællessekretariat vil via de Lægevidenskabelige Selskaber invitere andre interesserede 4

5 selskaber i at deltage i dialogen. Når de anbefalinger er på plads, vil styregruppen tage stilling til, om der er grundlag for at strømline yderligere på området. Alle databaser, hvis udgiftsniveau afviger markant fra beløbsgrænser fastsat for de nyetablerede databaser jf. ovenfor, skal være forberedt på gradvist at blive mødt af krav om tilpasning til disse beløb. Hvor konkrete ændringer i budgetbetingelser vil fremgå af bevillingsbreve, der udsendes i juni året før. IT- og datamanagement fra eksterne leverandører Udgangspunktet er maksimalt kr pr. database pr. år for at garantere fungerende IT-systemer. Kompetencecenterydelser Bevilling af ydelser fra kompetencecenter til databaser angives ikke med beløb. Dette indebærer, at kompetencecentrenes budget er bundet af, at de enkelte databaser modtager ydelser svarende til en detaljeret specifikation, der også inkluderer gennemskuelige kvalitetsmål. Specifikationen kan tilgås her: Kompetencecentrene og databaserne skal indenfor rammerne af specifikationen sikre indgåelse af konkret aftale om tilrettelæggelse af arbejdet aftalen skal sendes fra kompetencecentrene til fællessekretariatet senest 1. december Ved varig uenighed mellem kompetencecenter og database enten ved indgåelse af konkret aftale eller i det senere forløb inddrages Databasernes Fællessekretariat v/den faglige leder. Begge parter har mulighed for at bede om Fællessekretariats inddragelse. Betingelser for udmøntningen Udmøntning af bevillinger sker på betingelse af, at der fremsendes af konkret driftsaftale senest 1. december 2014 til Databasernes Fællessekretariat, samt at databasen lever op til de til enhver tid gældende basiskrav til kliniske kvalitetsdatabaser/krav stillet af Styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, herunder: Løbende afrapportering til deltagende afdelinger og relevant ledelse for flere databaser skal dette ske via den generiske model for udveksling af kvalitetsdata senest ved udgangen af Der kan læses mere om den generiske model her: portering Statens Serum Instituts godkendelse af databasen. Bevillingsbetingelser relateret til årsrapporten Anvendelse af skabelon for årsrapport. Årsrapportskabelonen kan tilgås her: For databaser, som har startet dataindsamling inden 2014: Der skal udgives årsrapport for 2014 senest den 30. juni 2015 (ved forskudte opgørelsesperioder er betingelsen opfyldt, hvis der er udgivet rapport inden for 6 måneder efter afslutning af opgørelsesperioden). Hvis der er særlige forhold, der ikke gør opfyldelse af dette krav muligt, skal Databasernes Fællessekretariatet kontaktes via mail senest d. 30. nov Særlige forhold er på forhånd begrænset til: 5

6 o Opgørelsesperioden afskæres via 1. kontakt (f.eks. diagnosedato), hvor stor del af patientforløbet dermed ligger udover opgørelsesperioden o Dvs. i modsætning til i 2013 er det ikke accepteret, at udsætte afrapportering pga. indikatorer med krævet langtidsopfølgning (f.eks. 1-årsmortalitet). Her vil disse indikatorer skulle opgøres forskudt (hvor databasen, hvis de ønsker det, senere kan opdatere rapporten, så alle indikatorer er opgjort for samme periode) o Følgende databaser har på forhånd tilladelse til forøget delay: Tigrab; Hæmatologisk cancer; gynækologisk cancer; hjertesvigtsdatabasen Regionerne gives adgang til selve resultaterne, der indgår i årsrapporterne tidligst muligt i processen og senest fire uger før offentliggørelse af årsrapporten. Denne regionale høring vedr. data kan f.eks. sikres ved, at regionernes kvalitetsafdelinger får adgang til talmaterialet samtidig med de deltagende afdelinger/styregruppen eller ved fremsendelse af den endelige rapport senest 4 uger før offentliggørelse. Høringen er alene i forhold til datamaterialet, hvor databasens kommentarer til resultaterne som altid er et databaseanliggende. Distribution sker ved fremsendelse af rapporten/talmateriale til databasens kontaktperson i RKKP-regi. I det omfang, at det er muligt, skal regionerne have adgang til en kommenteret udgave af rapporten senest to uger før offentliggørelse. Dette krav stilles for at sikre, at databasens kommentarer og anbefalinger kan indgå i regionernes behandling af rapporten. Publicering af resultater på afdelingsniveau (ved fremsendelse af årsrapporter til Databasernes Fællessekretariat mhp. placering på sundhed.dk). Databasen skal kunne dokumentere tilstedeværelsen af klinisk epidemiologisk kompetence i udarbejdelsen af årsrapporten svarende til niveauet i RKKP s kompetencecentre for klinisk epidemiologi og biostatistik Databasernes Fællessekretariat står til rådighed for tidlig dialog og vejledning, hvis databasen eller det tilknyttede kompetencecenter konstaterer, at basiskravene/bevillingskrav ikke kan opfyldes, f.eks. i forbindelse med kontakt til regionernes kvalitetsorganisation, hvis afdelingernes indberetninger til databasen ikke er komplette. Enkelte databaser har derudover fået stillet en række specifikke betingelser for udmøntning af (dele af) bevilling. Disse betingelser fremgår af selve bevillingsbrevet. Bevilligede midler Adgang Databasens bevilling kan anvendes fra og med 1. januar 2015 og tilgås svarende til bogføringsprincipperne angivet her: og må anvendes som beskrevet i regnskabsvejledning, der tilgås via samme link. Anvendelse Beløb bevilliget til drift af databaser/dmcg kan flyttes mellem poster, hvis det er nødvendigt for levering af ydelser svarende til de opstillede krav. Hvis mere end 20 % af bevillingen til en post ønskes anvendt til andet formål end det søgte, skal Databasernes Fællessekretariat høres. Ligesom Databasernes 6

7 Fællessekretariat skal orienteres om alle flytninger af midler. Der må kun flyttes til poster, der i forvejen er prioriteret i bevillingen og al anvendelse af midler skal ske inden for rammerne af regnskabsvejledning jf. link ovenfor. 7

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller

Stratificeringskonceptet. Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Stratificeringskonceptet; tre hovedområder, som beskrives i tabeller Stratificeringskonceptet Oplæg til stratificeringskonceptet hvad gør vi? Overlæge, Bente M. Nørgård, KCEB-syd I oplægget til dette punkt hedder det, at stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkeligt

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere