Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 26. november 2013 med følgende dagsorden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 26. november 2013 med følgende dagsorden:"

Transkript

1 Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale C 2.25 Mødedato: Sendes til: RandersBolig, Randers Boligforening af 1940 Deltagere: Forvaltningskonsulent Mai Liigaard og kontorchef Dennis Larsen, RandersBolig, Formand Jan Guldmann og næstformand Hans Kristiansen, Randers Boligforening af 1940, Sekretariatschef Gitte Vesti, Sekretariatschef Lars Peter Salhøj, sektionsleder Søren Fonseca, jurist Mette Krog-Jensen og jurist Inge Qvortrup, Randers Kommune Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 26. november 2013 med følgende dagsorden: 1. Præsentation af deltagerne 2. Forløbet og forventningerne til styringsdialogen 3. Boligorganisationens økonomi a. Sikkerhed or afdelingerne midler b. Tab på frafraflyttere rykkerprocedure c. Finansiering af forbedringsarbejder d. Tab ved lejeledighed e. Tilgodehavender på forsikringssager f. Dispositionsfonden 4. Afdelingernes økonomi a. Afdelinger med udlejningsvanskeligheder b. Henlæggelser c. Afdelinger med opsamlede underskud d. Indfrielse af lån forbedringsarbejder e. Henlæggelser til tab ved fraflytninger 5. Boligorganisationens, afdelingernes og dispositionsfondens likviditet 6. Forvaltningsrevision 7. Afdeling 36 tilgodehavende Jysk Ejendomsadministration 8. Schousgadekvarteret 9. Afdeling 51 Fabersvang 10. Afdeling 27 helhedsplan 11. Provstegyde 12. Afdeling 49 Vestervold 13. Boliggruppen udskillelse 14. Boligsocial styringsdialog a. Introduktion: Formål med at inddrage boligsociale problemstillinger i styringsdialogen

2 b. Drøftelse: boligsocial indsats c. Orientering om puljeansøgning til helhedsorienteret boligsocial indsats i området omkring Glarbjergvej d. Drøftelse: boligsocial temadag i foråret 2014 Grundet, at Gitte Vesti fra social- og arbejdsmarkedsforvaltningen var nødsaget til at gå, inden mødets afslutning, startede mødet med dagsordens punkt 14. Punkt 14, Boligsocial styringsdialog: a) Introduktion: Gitte Vesti gav en kort orientering om social- og arbejdsmarkedsdeltagelse i styringsdialog mødet. b) Drøftelse af den boligsociale indsats: Der var enighed om, at der bliver etableret et tættere samarbejde om at forebygge udsættelser. Randers Kommune vil tage kontakt til Randers Bolig med henblik på at få etableret et formaliseret samarbejde. Der var fra boligorganisationen et ønske om at få yderligere oplysninger om, hvilken hjælp der kan tilbydes fra kommunen, hvis der er problemer med konkrete lejere, som ikke kan kontaktes. Det blev aftalt, at Gitte Vesti vil fremsende en kort beskrivelse af Støtte- Kontaktpersonordningen til Dennis Larsen, som vil sikre den videre formidling. c) Orientering om puljeansøgning: Gitte Vesti gav en kort orientering om status for det boligsociale samarbejde mellem social- og arbejdsmarked og boligorganisationen. Der blev endvidere givet en orientering om, at der er fremsendt to puljeansøgninger. Den ene ansøgning er på ca kr. til Satspuljen om målrettet indsats for unge i og omkring Glarbjergvej. Dette sker i tæt samarbejde med Bysekretariatet og supplerer indsatsen i Helhedsplanen. Endvidere er der ved at blive udarbejdet ansøgning om helhedsorienteret indsats, hvor der samlet set er afsat 91,3 mio. kr. til ca. 10 kommuner. Puljen er udbudt i samarbejde med Beskæftigelses - og Socialministeriet. Der er deadline for ansøgning den 20. december Boligorganisationen vil blive orienteret i fald en eller begge ansøgninger imødekommes. d) Boligsocial temadag: Der var positive tilbagemeldinger på idéen om at afholde en boligsocial konference i løbet af første halvår Planlægningen vil ske i et samarbejde mellem social-og arbejdsmarked og Bysekretariatet. Punkt 2, Forløbet og forventningerne:

3 Forløbet er, at tilsynet efter styringsdialogmødet udarbejder et referat, der sendes til boligorganisationen til kommentering, inden det endelige referat uploades på almenstyringsdialog.dk og kommunens hjemmeside, som påkrævet i loven. Kommunen forventer et fortsat godt samarbejde mellem boligorganisationen og tilsynet. Punkt 3, Boligorganisationens økonomi: Årets resultat er et underskud på ca. 1,2 mio. kr. mod forventet overskud på 0. Revisor bemærker, at de afvigelser, der er, primært har baggrund i, at budgettet ikke er udarbejdet efter korrekte forudsætninger. RandersBolig oplyser, at budgettet, der er lavet i foråret 2011, har været udarbejdet på bedste beskub der er sket en lang række afvigelser hen af vejen. Personaleudgifter er reelt ikkebudgetterede udgifter til revision. Afvigelser i posten kontorhold er ganske store udgifter blandt andet til en forsikringsmægler, der fakturerede kr. Herudover er det ikke mindst annoncer, der alene var budgetteret til kr., men hvor der rent faktisk er afholdt udgifter for kr. Jan Guldmann oplyser, at det er en reminiscens af den tidligere ledelse i RandersBolig, som jo nu er skiftet ud. Forsikringsmægleren var en stor fejl, og det sker ikke igen. Revisionen var nødt til at købe ekstra hjælp ind, da RandersBolig på daværende tidspunkt ikke kunne løfte opgaven. Fremadrettet er det hele med i budgettet. Hvis der kommer fremtidige reguleringer i budgettet vil det fx være følger af beslutninger i RandersBolig s bestyrelse fx udflytning af personale, som ikke er vedtaget ved budgetlægning, og som der derfor ikke kunne tages højde for. Der er i indeværende budget ikke sat nok af til annoncering, men dog noget mere end tidligere. I 2012/2013 har udgifter til udflytning af personale ikke været med i budget, jf. ovenfor. Det er en merudgift på ca kr. Det er med fremover. I 2012/2013 finansieres det med tilskud fra dispositionsfonden. Samlet set forventer boligorganisationen en afvigelse på resultat i forhold til budget på ca kr. i regnskabet 2012/2013. Udgangspunktet er, at alle kendte poster skal indarbejdes i budgettet, der skal b udgetteres kostægte Resultat for regnskabsåret 2012/2013 er endnu ikke klart, men regnskabsåret er afsluttet. De tal, der tales om på dette styringsdialogmøde er gamle, og der er enighed om, at det kunne være fint, hvis mødet kunne holdes før. Det kan dog være en udfordring i forhold til almenstyringsdialog.dk og indberetning hertil. Aftalt, at RandersBolig undersøger, om processen kan fremskyndes, så styringsdialogmødet fremover kan afholdes tidligere på året a) Sikkerhed for afdelingens midler: Revisor bemærker, at der er bundet betydelige midler i udlån til afdelinger samt RandersBolig og Boliggruppen. Dette indebærer, at afdelingernes midler ikke vil kunne frigøres med kort varsel, førend ekstern lånefinansiering er etableret.

4 Der er sat fart på hjemtagelse af realkreditfinansieringen, så der nu er hentet mange midler retur fra afdelingerne. Ikke alle afdelinger har henlæggelser nok til at indbetale. Vedrørende majsvangen/jordbærvangen er endnu ikke indsendt ansøgning om godkendelse af hjemtagelse realkreditlån for Majsvangen/Jordbærvangen til tilsynet, men lånehjemtagelsen er godkendt af bestyrelsen den 28. oktober 2013, og ansøgningen indsendes til tilsynet hurtigst muligt. Der er overskridelse af budgettet på grund af finansiering af fælleshuset. Byggeregnskabet er nu revisionspåtegnet og underskrevet. Overskridelser finansieres i vidt omfang ved overførsel fra dispositionsfonden. Lån med tilbagebetaling til afdelingen fra hovedorganisationen. Fælleshuset og finansiering er aldrig godkendt. Resten af skema B er der ikke overskridelse på. Der er endvidere nogle mindre afdelinger (afdeling 57 og 58) med mindre finansierings- klemmer. Der er tale om små afdelinger med få rækkehuse (10-15 stk.) til at dække de renoveringsudgifter, der måtte komme. Der arbejdes løbende med at finde en langsigtet løsning for disse afdelinger. b) Tab på fraflyttere - rykkerprocedure: Af statusrapporten fremgår det, at der er indgået aftale med Intrum Justitia på inkassoområdet. Nu er der faste procedurer og aftaler, og det virker rigtig fint. Tendensen ved tab på fraflytninger på landsplan er, at udgifterne er stigende. Det er også derfor det nu er besluttet lovgivningsmæssigt at flytte udgifterne fra den enkelte afdeling og over i dispositionsfonden, men det løser selvsagt ikke problemet. Der sker en løbende forhøjelse af indskud ved indflytning til dækning af dette, pt er det på 204 kr. kvm. indekseret, men det er en lang proces. Omvendt bliver det dyrt at flytte ind, hvis indskuddet bliver for højt, så det er en balancegang. Typisk er der størst tab på dem, der bor ganske kortvarigt, ødelægger tingene og flytter (sociale flygtninge). Den anden gruppe er dem, der har boet der i rigtig mange år, hvor normal istandsættelse ikke rækker, da der er slid og ælde, tab i videre omfang end normalt. Et gæt er, at det på landsplan er den sidste gruppe, der er stigende. Som boligorganisation har man haft fokus på, at der ikke er tab på grund af manglende rykkerprocedure, og det er der styr på nu. Næste trin er måske et bedre samarbejde med kommunen om vanskelige lejere. c) Finansiering af forbedringsarbejder: Af regnskabet fremgår, at der i væsentligt omfang sker finansiering af forbedringsarbejder over mellemregningen med boligorganisationen. Revisor anbefaler, at forbedringsarbejder finansieres ved hjemtagelse af bevilgede trækningsmidler samt kreditforeningslån snarest efter forbedringsarbejdernes afslutning. Boligorganisationen oplyser, at der er hentet penge ind i videst muligt omfang. Der er løst 17 sager i regnskabsåret, og der udestår ca. et tilsvarende antal. Der er i første omgang taget fat i de største og/eller letteste, det vil sige dem, der alene manglede en lille ting.

5 Billedet af, at mange afdelinger stander i våde med hensyn til hjemtagelse af realkredit og trækningsret, udeståender til hovedorganisationen og mellemregninger er meget ændret. Det er forventeligt meget forbedret i det næste regnskab, der kommer. Mange af de meget kritiske bemærkninger vil i det hele taget være bortfaldet i næste regnskab. d) Tab ved lejeledighed: Af regnskabet fremgår, at der er et stort tab ved lejeledighed på ca. 4,7 mio. mod ca. 4,1 mio. kr. året før. Tabet er blevet dækket af dispositionsfonden. Der arbejdes med dette, men tabet forventes ikke at være mindre i næste regnskab tværtimod. Men derefter bliver tallet meget faldende. Blandt andet vil tabet i Schousgade afd. 33 blive lagt om i projekttab, som indregnes i budgettet for den kommende helhedsplan for afdelingen. Samtidig er der overgået til nødbudget, som rettes til i forbindelse med fraflytning. Andre afdelinger med tab ved lejeledighed, der ikke er særskilt dagsordenssat er: Vestergrave: Det er forsøgt at tilbyde kr. med til ombygning, men det har ikke medført en ændring. Forslaget er nu at sænke huslejen samtidig med tilbud om tilskud til renovering eller alternativt at renovere inden genudlejning. Det er en stor bolig med egen gårdhave, og det er en klar forventning, at den nok skal blive genudlejet især hvis den bliver istandsat. Afdeling 43, Møllegade: Der er kun 1 tomgangslejlighed pt. Ejendommen er relativt nyopført, men lejemålene har ikke en hensigtsmæssig indretning, da der er mange spildkvadratmeter. Samtidig er ejendommen beliggende lige over for Thors Bakke - et nyt byggeri, der kan lejes til mindre. Der er ikke mange i tomgang, men selv en enkelt fylder meget. Afd. 45 Dr. Lassens gade: Ejendommen gennemgår i øjeblikket en renovering med nye altaner (påsættes i januar 2014). Pt er der et lejemål i tomgang. Der er ungdomsboliger i ejendommen, som traditionelt set har været lidt sværere at genudleje og er lidt mere slidte. Generelt kendetegnende for afdelinger med tomgangsleje er, at det små afdeling med et enkelt eller to lejemål, der står tomme. Helt overordnet set det generelt godt ud, antallet af tomgangslejemål er minimeret, det er alene Schousgade, Fabersvang og Vestervold, der driver tallet opad. e) Tilgodehavender forsikringssager: Af regnskabet fremgår, at flere afdelinger har tilgodehavende forsikringserstatninger. Der er nu taget hånd om dette. Der er en enkelt afdeling, der fortsat mangler, og her er der tale om en større sum. RandersBolig har bedt forsikringsselskabet redegøre for, på hvilket grundlag de har udbetalt, og om det er det rigtige.

6 I de resterende afdelinger er der styr på det, forsikringssummerne bliver enten udbetalt eller er på vej. I nogle få sager manglede anmeldelse det er nu sket. Nogle sager var der intet i alligevel. Men der er nu overblik over alle sagerne. f) Dispositionsfonden: Dispositionsfonden er meget lav, ca kr./lejemålsenhed. Det er problematisk, at der er betydelige udlån og udbetalinger til afdelingerne. Samtidig er arbejdskapitalen positiv og overstiger grænseværdien. I forhold til sidste regnskab, så er alle dispositionsfondsudlån til afdelinger, bortset fra 3, indfriet. Dette giver en større disponibel saldo på 8.3 mio. kr. Der er dog samtidig tilkommet udgifter, blandt andet fælleshus i afdeling 35, hvilket giver en estimeret disponibel saldo på ca kr. i forhold til regnskabstidspunktet, hvilket er en stigning. Der vil dog komme et dyk, blandt andet på grund af, at der skal indskydes 313 kr. ekstra årligt pr. lejemål til dispositionsfonden som følge af lovændring. Men herefter vil der være en stigning fremover. Der kommer overskud ind fra udamortiserede lån på 4.2 mio. årligt, ligesom der vil være indbetalinger på 1.4 mio tkr. som følge af lovændringen om, at udgifter til tab på fraflytning skal betales direkte af dispositionsfonden fremover. Der er ikke plads til store udsving, da der alene er tale om en meget lille tilvækst i 2014/2015. Fremadrettet vil det være en større stigning. Alene det forhold, at afdeling 33 tages ud, medfører en stigning. Indført udviklingsprognoser, der bliver ajourført til hvert bestyrelsesmøde. Der holdes godt øje med det. Indbetaling til arbejdskapitalen opkræves ved afdelingen som frivillig indbetaling i 2014/2015. Den reelle disponible saldo er alene 5.7 mio. kr., da indskuddet i RandersBolig er bogført på denne konto (ikke disponibelt). Der kan derfor ikke overføres fra arbejdskapitalen til dispositionsfonden, da grænseværdien så reelt ville falde til under det påkrævede niveau. Der er nogle ubekendte faktorer. Det er, hvor meget Landsbyggefonden vil kræve i betaling fra boligorganisationen i forbindelse med de kommende helhedsplaner for Schousgade, Fabersvangen og Glarbjergvej. Punkt 4, Afdelingernes økonomi: a) Afdelinger med udlejningsvanskeligheder: Af regnskabet fremgår det, at flere afdelinger har underskudssaldi på resultatkontoen. Der må ikke udlånes midler fra boligorganisationen til afdelinger med opsamlede driftsunderskud, der skyldes udlejningsvanskeligheder, eller hvor udlejningsvanskeligheder forventes. Dennis Larsen oplyser, at det ikke som sådan er udlejningsvanskeligheder, der gør, at afdelingerne 38, 43 og 45 har underskud. Der er andre udfordringer. Derfor kan der til disse afdelinger godt udlånes midler. Men de skal selvsagt ikke overleve på dispositionsfondsmidler, hvorfor der er fokus

7 på dem. Grunden til underskud er dårligt ledede afdelinger eller dårlig drift. Det kan for eksempel være, at afdelingen ikke vil acceptere nødvendige huslejestigninger, og det giver på sigt problemer med driften, hvis der ikke findes andre løsninger. Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde andre løsninger, bringes sagen videre til tilsynet. Organisationsbestyrelsen har truffet beslutning om, at hvis der generelt er et lejemål, der ikke kan udlejes, så vil hovedorganisationen påtage sig at gøre noget. Men hvis opfattelsen er, at afdelingen ikke vil gøre det nødvendige for at udleje de enkelte lejemål, så pålægges det i stedet afdelingen at betale for dette. Uanset hvad er der tale om et langt, sejt træk. b) Henlæggelser: Der er nu gennemført reelle markvandringer, og der er udarbejdet en detaljeret vedligeholdelsesplan for alle afdelinger, på nær nogle ganske få. Der er derfor sket en fornyet vurdering af behovet for henlæggelser, og det gør, at der nogle steder mangler nogle henlæggelser. Henlæggelser hæves efter en trappemodel over en 2-6 årig periode. Dette gælder 24 afdelinger (knap halvdelen). De resterende afdelinger er umiddelbart gået op på rette henlæggelsesniveau eller var der allerede. Det er blevet godt modtaget i afdelingsdemokratiet. Generelt en opfattelse af, at det er positivt, at der nu er plan for vedligeholdelse, og der har været en god dialog med inspektørerne. De kommende budgetter er endnu ikke godkendt på afdelingsmøder, men afdelingsbestyrelserne er med, og det forventes at gøre processen med godkendelse af budgettet meget nemmere/bedre. Nogle steder kan der også ske en prioritering ud fra planerne, hvilket ligeledes opfattes positivt af beboerne. Tilsynet synes, det er glædeligt, at processen er så langt, som den er. c) Afdelinger med opsamlede underskud: Af statusrapporten fremgår, at mange afdelinger har store opsamlede underskud, som skal afvikles over 3 år. Samtidig bemærker revisor, at der for budget 2012/2013 er budgetteret med for lave beløb, hvorfor der opkræves for lidt i husleje. Der var 21 afdelinger med underskud og 31 afdelinger med akkumuleret underskud, hvilket er alvorligt. Men afvikling af underskud er nu budgetteret mere kostægte i indeværende regnskabsår, og fra næste år vil dette være helt på plads. Der er lidt differentierede opfattelser af, hvordan afvikling af underskud over 3 år skal forstås, men dette er ved at blive tilrettet. Hovedorganisationen har to gange godkendt, at underskud afvikles over en længere periode end 3 år. Det gælder for eksempel for afdeling 57 og 58, der begge er små afdelinger, der har haft store tab ved fraflytninger som følge af, at beboerne har boet der meget længe, hvorfor det medfører større omkostninger til renovering.

8 d) Indfrielse af lån forbedringsarbejder: Det fremgår af regnskabet, at flere forbedringsarbejder er finansieret ved en mellemregning med hovedorganisationen. Der afvikles ikke på forbedringsarbejder, ligesom der ikke er budgetteret med afvikling i det kommende regnskabsår. Dennis Larsen oplyser, at der er 17 sager, hvori der er hjemtaget ekstern belåning til indfrielse f mellemregningen i det forgangne år. Der resterer et tilsvarende antal, som forventes håndteret i indeværende år. Der forventes herefter at være fuldt ud likvide henlæggelser. e) Henlæggelser til tab ved fraflytninger: Punktet blev behandles sammen med punkt 4 b. Se herunder. 5. Boligorganisationens, afdelingernes og dispositionsfondens likviditet: Det fremgår at regnskabet, at der ikke er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes og dispositionsfondens midler. I forbindelse hermed anbefaler revisor, at udlånene til Boliggruppen og RandersBolig nedbringes, så boligorganisationens likviditetsmæssige handlefrihed sikres. Der er i år hentet et tocifret millionbeløb ind, så der i dag er et likvidt beløb på 104 mio. kr. Heraf er der hentet 3 mio. fra Boliggruppen. Der har herefter et udestående på 4.4 mio. kr. mellem Boliggruppen og dispositionsfonden. Med hensyn til udlån til afdelingerne bliver der fra hovedorganisationens side lukket af i forhold til finansiering. Der vil dog være enkelte afdelinger, hvor det fortsat er nødvendigt som følge af andre problematikker. Med en likviditet på 104 mio. kr. er man likviditetsmæssigt velpolstret. Derfor forventes der også at komme renoveringsprojekter med anvendelse af egen trækningsret. I de største af disse kan der overvejes udlån til afdelingen fra dispositionsfonden som medfinansiering. Systemet fungerer nu, og derfor renoveres der fremover som tidligere, hvilket er positivt. 6. Forvaltningsrevision: Revisor har i revisionsprotokollatet bemærket, at forvaltningsrevision manglede ved regnskabets afslutning. Dennis Larsen oplyser, at forretningsgangene er udbygget løbende, og at arbejdet er godt i gang. Forvaltningsrevision er gennemført i efteråret Der er besluttet at sætte fokus på 5 områder i 2013: 1. Markvandringer (del af årshjul for budgetlægning og regnskaber i afdelingerne) 2. Inkassoprocedurer ved fraflytning

9 3. Tomgang med lejetab til følge 4. Flyttesager 5. Beboerklager Disse områder er blevet tjekket ved hjælp af stikprøver og enkeltsagsgennemgange ud fra et tilfældighedsprincip. Resultatet af målingerne på alle 5 områder er blevet systematisk beskrevet og medtages i revisionsprotokollatet næste år (regnskab 2013). Der vil fremover være markvandringer hvert år med afdelingsbestyrelserne som en del af arbejdet med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og budget. Arbejdsgangsbeskrivelser er ligeledes i færd med at blive udarbejdet. Der er nu startet op på nøgleområder som Boligbutikken og det forvaltningsmæssige. For økonomimedarbejdere er der udarbejdet detaljerede forretningsgange. 7. Afdeling 36, Vestergade tilgodehavende Jysk Ejendomsadministration: Status på sagen er, at advokaten arbejder på sagen. Boligorganisationen har ikke fået et forventet svartidspunkt fra advokaten. Aftalt, at RandersBolig beder om en skriftlig redegørelse fra Holst Advokater på, hvor langt sagen er kommet. 8. Schousgadekvarteret: Status på sagen er, at processen er i gang. Der er aftalt møde mellem Randers Kommune, Kuben og Boligorganisationen den 10. december 2013, kl Kommunen er ved at undersøge, hvilke ejendomme der eventuelt er bevaringsværdige. Der er ingen afvigelser i forhold til aftaler indgået på tidligere særskilt møde. 9. Afdeling 51, Fabersvang: RandersBolig har sendt en opkrævning til Randers Kommune med opkrævning af tomgangsleje for lejemål med kommunal anvisningsret. Specielt er afdeling 51, Fabersvang særlig ramt heraf. Problemet håndteres i anden sammenhæng, men RandersBolig er i gang med at finde ud af, hvilke lejligheder det drejer sig om ligesom Randers Kommune er ved at prøve at finde kontrakter/oplysninger om kontrakter mm. Økonomisk set er det et stort mellemværende og der er både boliger og institutioner i problematikken. Boligorganisationen vil gerne lave en samlet løsning. Kuben Management er sat på en procesopgave med henblik på at finde en samlet plan for afdelingen (helhedsløsning). Restgælden er meget høj, og markedsværdien vurderes at være omkring 14 mio. kr. lavere end restgæld.

10 Der har været afholdt workshop med bestyrelsen, og på denne baggrund arbejdes der videre med at ændre afdelingen til et tilbud for beboere med særlige behov. Der er interesserede, som der er aftalt møde med i starten af Det forventes at være afklaret i løbet af første kvartal 2014, om der er mulighed for at arbejde videre med en løsning. Der er en udfordring i forhold til huslejeniveau og løbende driftsstøtte. Der undersøges sideløbende forskellige muligheder ved blandt andet Landsbyggefonden for at undgå den løbende driftsstøtte. Der er anlagt sager om kapitalstøtte ved Landsbyggefonden. 10. Afdeling 27, Glarbjergvej helhedsplan: Sagen køres af Kuben Management. Der er dialog med Landsbyggefonden om sagen, og der er anlagt en støttesag ud over den allerede anlagte sag. Ifølge Landsbyggefonden ligger sagen til støtteprioritering i Førend da er det svært at gøre noget. Der er tale om meget små, ældre lejligheder, hvilket vanskeliggør genudlejning. Samtidig medvirker områdets ry også til at vanskeliggøre dette. Dette er en udfordring, også i forhold til muligheden for huslejestigninger. 11. Afdeling 49, Vestervold: Der er afholdt beboermøde, og alle beboere har sagt enstemmigt ja til den fremlagte renoveringsplan. Der ydes tilskud fra boligorganisationen til afdelingen via egen trækningsret samt et mindre kontant tilskud. Herudover gives der huslejetilskud for at undgå for store stigninger på en gang. Tilskuddet afvikles over 30 med en nedskrivning af ydelsen på 11/2% årligt, som tillægges huslejen.år. Hele planen fremlægges i december på repræsentantskabsmøde, hvor det forventes at blive meget positivt modtaget. Baghuset bliver udskilt. Der overvejes omkring planerne for dette. Det ville være spændende, hvis det kunne indgå i helheden, fx ved at lave parkering. Pt. bliver baghuset stående, men der arbejdes med muligheder. Sagen vil blive behandlet i kommunen, når det sidste materiale er modtaget. Såfremt materialet er kommet ind, forventes sagen at kunne behandles medio januar 2014 i kommunen. 12. Boliggruppe udskillelse: Tilsynet havde sat krav om, at Boliggruppen var udskilt senest 1. oktober Det seneste fra revisor, der er sat på opgaven, er, at han mener, Boliggruppen er udskilt og hele tiden har været dette i henhold til loven. Regnskabet skal ligge i en sideaktivitet. Dette skal ske med virkning fra det forgangne regnskabsår med tilbagevirkende kraft, og det arbejder revisor med lige nu.

11 Aftalt, at Boligorganisationen indsender den modtagne tilbagemelding fra revisor samt følger op på, at udskillelse til sideaktivitet også sker regnskabsmæssigt pr. 1. oktober 2013, så det er i overensstemmelse med sideaktivitetsbekendtgørelsen. 13. Eventuelt Med virkning fra 15. november 2013 er der åbnet et lokalkontor i Nordbyen, hvor driftscenteret er samlet, og hvor henvendelser skal ske ved fx behov for håndværkere. Boligorganisationen håber på gode synergieffekter. RandersBolig er ved at udarbejde oversigt over samtlige afdelinger og deres udfordringer i alle boligorganisationer. Sendes til tilsynet, når den er færdigudarbejdet.

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 29. oktober 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Styringsdialogmøde A/B Andelsbo Mødested: Laksetorvet, C 3.10 Mødedato: 30-10-2013 Sendes til: RandersBolig, A/B Andelsbo Deltagere: Kontorchef Dennis

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 5. november 2013 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat Lejerbo Styringsdialog Mødested: Laksetorvet, D 3.32 Mødedato: 06-11-2013 Sendes til: Lejerbo, Deltagere: Formand Lars Bak og næstformand

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den. 8. december 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialogmøde 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 08-12-2014 Sendes til: Randers Boligforening af 1940, RandersBolig,

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen Redegørelse Møde vedr.: Styringsdialog Randers Boligforening af 1940 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Dato: 06-10-2016 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Jan Guldmann, formand, Hans Kristiansen, næstformand, Margrete Stenbæk, bestyrelsesmedlem Redegørelse Forvaltning: Miljø og teknik, sekretariatet Sagsnavn: Styringsdialog 2015 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 28-10-2015 Sendes til: RandersBolig og Randers Boligforening af 1940

Læs mere

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig

Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen. Fra administrationen: forretningsfører Pia Hesselvig Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse Lejerbo Randers Mødested: Laksetorvet, lokale E 3.11 Mødedato: 21-11-2016 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Fra Lejerbo Randers: Formand Carsten

Læs mere

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand.

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand. Referat Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 20-10-2015 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: A/B

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard.

Boligorganisationen: Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesformand, Lars Krogsdorf- Jensen, næstformand, Peter Rosborg, Preben Søndergaard. Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog 2016 Møllevænget og Storgaarden Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 22-09-2016 Sendes til: Bestyrelsen for Møllevænget og Storgaarden

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 7. oktober 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 7. oktober 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde 7. oktober 2014 Mødested: Laksetorvet, E.2.72 Mødedato: 07-10-2014 Sendes til: RandersBolig, Gitte Vesti og

Læs mere

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Støttet Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Randers Kommune Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabsår

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde d. 29. september 2015 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde d. 29. september 2015 med følgende dagsorden: Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Møllevænget & Storgaarden 2015 Sagsnavn: Møllevænget & Storgaarden styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-2-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail:

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig

Lejerbo: formand Carsten Gylling, næstformand Bent Hansen og forretningsfører Pia Hesselvig Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Lejerbo Mødested: Laksetorvet, lokale E 1.93 Mødedato: 11-10-2017 Sendes til: Lejerbo Deltagere: Lejerbo: formand Carsten Gylling,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Formand Tommy E. Hansen, næstformand Anita Didriksen, Jan Guldmann, bestyrelsesmedlem Redegørelse Vedrørende: Styringsdialog, Boligselskabet af 2014 Forvaltning: Sekretariat Dato: 17-11-2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Sendes til: Boligselskabet af 2014 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen Referat fra styringsdialogmøde mellem repræsentanter for Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 23. november 2016 kl. 10.00 på Frederikshavn Rådhus For Frederikshavn Boligforening

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 4. februar 2013 Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 13. december 2012 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Formand Søren

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DE UNGES ALMENE BOLIGSELSKAB OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 18. MARTS 2014 1 Deltagere Boligselskabet De Unges Almene Boligselskab/ ved Ubsbolig A/S: Jan Hansen, regnskabschef Martin Staal, driftschef Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

RandersBolig: Jan Guldmann, formand, Mogens Vive, næstformand, Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesmedlem

RandersBolig: Jan Guldmann, formand, Mogens Vive, næstformand, Kaj Herholdt Madsen, bestyrelsesmedlem Redegørelse Vedrørende: Redegørelse Sagsnavn: RandersBolig styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-15-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk Forvaltning: Sekretariat Dato: 24-11-2015

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

Mødereferat. Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Emne. Styringsdialogmøde Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Emne. Styringsdialogmøde Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 26. november 2015 Sagsnr. 15/9303 Løbenr. 178269/15 Referent Ditte Pagh Sørensen Direkte telefon 79 79 16 77 E-mail dipa@kolding.dk

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden:

Randers Kommune har indbudt Domea til det årlige styringsdialogmøde med følgende dagsorden: Redegørelse Vedr.: Styringsdialogmøde Domea Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.11 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 16-09-2016 Sendes til: Domea Deltagere: Administrationen, kundechef Mikki Schougaard

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 4. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Hundested almennyttige Boligselskab REFERAT

Hundested almennyttige Boligselskab REFERAT den 8. marts 2016 MDR-2015-01073 Side 1 af 10 Initialer 2800 / Lejer 08-03-2016 13:00 08-03-2016 16:00 Referat af bestyrelsesmøde i Hundested almennyttige Boligselskab 8. marts 2016 kl. 13:00 på Hundested

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Hvor det var relevant blev hver af de tre boligorganisationer drøftet under de respektive punkter på dagsordenen.

Hvor det var relevant blev hver af de tre boligorganisationer drøftet under de respektive punkter på dagsordenen. By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Bovia (AAB Kolding, Den Almennyttige Andelsboligforening Grønnevangen, Lunderskov Boligforening) og Kolding Kommune Møde nr. 2016 Dato

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune

Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune Onsdag d. 29.02. 2012 Tilstede fra boligforeningen var: Kontorchef Dennis Larsen, DAB Administrator Janni Spang,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag ) Boligforening Nr. Udfordring Aftaler april Frist Næste aktivitet Domea Ingen Ingen A/B Andelsbo 1 Budgetter

Læs mere

Notat. Referat Styringsdialog 2014

Notat. Referat Styringsdialog 2014 Notat Referat Styringsdialog 2014 Forum: Svendborg Andels-Boligforening Dato: 6. november 2014 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Fra SAB deltog: John Andersen, organisationsbestyrelsesformand, Erik Bank

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke) Boligselskabet BSB Lunderskov Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16.00 Mødet holdes på Boligcenter Haderslev, Naffet 2, 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere