Bilag a: Procesfaktormatrice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag a: Procesfaktormatrice"

Transkript

1 Bilagsoversigt: Bilag a: Procesfaktormatrice side 67 Bilag b: Andre undersøgelser af EBS implementeringer side 79 Bilag c: Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS side 82 Bilag d: Arbejdsgangsbeskrivelse med EBS (efter) side 97 Bilag e: Mål og forventninger til EBS på Parenkymkirugisk Ambulatorium side 114 Bilag f: Booking-koordinationsgruppe og projektgruppe side 120 Bilag g: Projektgruppemøder side 121 Bilag h: Spørgeskemaundersøgelse, efter, med svar side

2 Bilag a: Procesfaktormatrice 67

3 PFM 3. version (pr. 8.dec 2001) Kategori Faktor Idealtilstand Standard Indikatorer MENNESKER (risikofaktorer) 1. Uddannelse / viden 1.a. Teknisk kompetence Projektet besidder den nødvendige tekniske kompetence til at udføre opgaverne og træffe gode beslutninger. 1.b. Holdninger til teknologien Der er positive og realistiske holdninger til teknologien og dens påvirkning af arbejdet. 1.c Kurser Alle medarbejdere og ledere deltager i IT-kurser dels i generel anvendelse af IT dels i forhold til brugen af specifikke systemer. Der udbydes differentieret undervisning. Ledelsen, konsulenterne eller IT-afd. træffer dårlige beslutninger om ressourcer og projektforløb pga. manglende kompetence om teknikken. Brugerne kan ikke bruge et tastatur, en PC eller andet. Teknikken fungerer ikke. De tekniske problemer sluger alle ressourcerne til uddannelse og al udviklingstiden. Der træffes ingen beslutninger ang. teknikken / problemerne bliver ikke løst, taget op, behandlet. Implementørerne kan ikke relatere teknologien og dens muligheder til de konkrete arbejds-processer. Brugerne kan ikke forholde sig til teknologien, er bange, bekymrede, negative, afvisende. Der fortælles mange negative historier om projektet og få gode. Forventningerne er ude af proportion der fortælles skræmmescarnarier, eller al for positive historier om omfanget af forandringerne. Der er uforudsete reaktioner fra brugerne og ledelsen grundet forkert sat forventninger. Man interesserer sig ikke for at blive informere/ vist systemerne/ uddannet, kun for historierne Der er en lille/ringe faktuel viden i de ting, man siger om teknologien. Ikke alle brugere ønsker at deltage i kurser fordi det forgår udenfor arbejdstid. Ikke alle faggrupper får tilbud om deltagelse på IT-kursus. Undervisningen er ikke differentieret, hvorfor nogle brugere ikke får udbytte af kurserne (superbrugere) 68

4 Undervisning forgår i arbejdstiden. 2. Commitment 2.a. Brugernes commitment Brugerne (alle grupper) er indstillede på nyt sprog, nye rutiner, ny kultur og forandringer. 2. Commitment (fort.) 2.b. Implemtørernes commitment til virksomhedens mål. 2.c.FSS s ledelses commitment 3. Strategier 3.a. Strategi for brugerinvolvering Implemtørerne er loyale overfor FSS s og IT-sundheds målsætninger, og de optræder alle som en homogen gruppe. Ledelsen er synlig, klart defineret og leder vejen. Brugernes forventninger til deres egen deltagelse og rolle i projektet (og evt. udeladelse) er klare og forstået. Interessen for fakta/ deltagelse i projektet er lav i gruppen. Man mener ikke, at man har indflydelse på forandringerne. Man synes, det går godt nok nu. Man forhindrer bevidst projektet (bliver væk fra møder, obstruerer debat og diskussion, laver rygter) Man vil ikke dele den viden, man besidder om arbejdsgangene. Man vil ikke arbejde tværfagligt. Man er ekstremt faglig og kvalitetsbevidst (intet kan lade sig gøre). Implementørerne udtaler sig modsatrettet de mål, som FSS og ITsundhed har med projektet. Implementørerne er brugernes repræsentant/ en gruppes repræsentant. Implementørne formår ikke at få teknologien og arbejdsgangene til at understøtte projektets formål. Implementørerne har ikke taget afdelingsledelsen i ed/ orienteret denne på passende vis. Implementørerne modsiger hinanden. Implementørerne vil ikke drive forandringen i organisationen. Ledelsen er ikke tilstede på statusmøder mv. Personalegrupperne ved ikke, hvad ledelsen vil med forandrinngerne. Ledelsen er uinteresseret i at kende fremdriften i projektet. Ledelsen er splittet mht. formål og ressourceforbrug. Ledelsen vil ikke prioritere projektet; hverken med sin tilstedeværelse, bevågenhed eller med ressourcer på bekostning af andet. Ledelsen påtager sig ikke ansvaret for at løse konflikter i projektet. Ledelsen blander sig og kontrollerer projektet på områder, hvor det er uhensigtsmæssigt. Brugerne inddrages ikke i de faser, hvor de besidder viden, som der er brug for. Brugerne forstår ikke, hvorfor de ikke inddrages i visse faser/ beslutninger. Brugerne klager over for lille/ for stor deltagelse i projektet. Brugerne synes de spilder deres tid, når de deltager. Brugerne tager ikke deres egen deltagelse alvorligt, er 69

5 3. Strategier (fort.) 3.b. Strategier for krisestyring/ konflikter Kriser opfanges og håndteres før de lammer projektet. TEKNOLOGI OG SYSTEMUDVIKLING (risikofaktorer) 4. Forudsætninger 4.a. Hensigt/ vision med systemet Der er klarhed over, hvad man vil med systemet og konsensus mellem parterne. 4.b. Fokus på varianter 4.c. Balanceret fokus Kravsspecifikationen (arbejdsgangsanalysen) behandler alle varianter af pleje- og behandlings processerne. I projektarbejdet/ projektplanerne er der ligeligt fokus på teknikken og organisationen. uforberedte. Brugernes ønsker opsamles ikke. Der er ingen kvalificeret dialog mellem brugere og projektet. Der er ikke taget hensyn til, hvilke kompetencer brugerne besidder ved fordelingen af opgaver. Brugerne vil ikke arbejde tværfagligt. Projektet er umuligt at styre. Der er mange uforudsete kriser. Kriser og konflikter kommer til at involvere hele projektet udover de involverede parter. Kriser og konflikter skaber dem/ os polarisering i projektet. Der er ingen fremdrift i projektet. Kriserne optager al projekt-lederens tid. Der er meget samtale om, hvis skyld et-eller-andet er frem for konstruktivt arbejde. Kriser og konflikter håndteres forfra hver gang (der er intet beredskab, forberedelse). Forskellige ønsker til, hvad systemet skal indeholde af informationer og funktionalitet. Forskellige holdninger til, hvormeget man skal udnytte mulighederne i systemet. Det er uklart for parterne, hvad systemet kan bruges til og hvad det kan indeholde af informationer. Personalet giver udtryk for, at systemet ikke kan håndtere specielle arbejdssituationer/ arbejdsgange. Systemet giver ikke mulighed for notater, fritekst, varianter mv. Der tales meget om den ustruk-turerede arbejdsproces, som ikke kan standardiseres. Der er ikke fokus på sammenspillet mellem IT og arbejdsprocesser i analyserne af arbejdsgangene / designet af de ny arbejdsgange. De organisatoriske forhold medtages ikke i planlægningen af forandringerne (forandringsledelse) De nye arbejdsprocesser kan ikke understøttes af teknologien. De nye arbejdsprocesser vil ødelægge de nuværende samarbejdsforhold. Projektdeltagerne er ikke istand til at benytte det andet perspektiv. 70

6 5. Egenskaber ved løsningen 4.d. Drift og support 4.e. IT-afdelingens deltagelse i projektet 5.a. Eksterne ressourcer 5.b. System type 5.c. Teknologisk sårbarhed Der er afsat ressourcer til tilgængelig support og drift i arbejdstiden. IT-afdelingen ser det som sit ansvar, at systemerne kører og kan supporteres. Der skelnes i projekt-arbejdet ikke mellem interne og eksterne folk. Systemet er et velafprøvet standardsystem. Systemet fungerer stabilt og tilfredsstillende. Teknikerne er ikke sat sammen med organisationens folk, der er ingen dialog. Budgettet indeholder ikke support-udgifter andet end i opstarten. Der er ingen overvejelser om, hvem der skal supportere/ hvordan og hvornår. Der er ikke budgetteret med øget ressourcetilgang ved igangsætning. Der er ingen planer i retningen af organiseringen af drift og support. Der er ingen, som anser det for væsentligt. Der er ingen planer om super-brugere, eller ressourcer til at uddanne dem. Projektledelsen indkalder ikke IT-afd. til projektmøderne. IT-afd. tages ikke med på råd, hvad angår ressourcemæssige beslutninger, der påvirker IT-afd. IT-folkene giver udtryk for, at de ikke ved, hvad der sker i projektet. Projektfolkene lytter mere til leverandøren end IT-afd. IT-afd. er ikke involveret i ud-formningen af kravsspec. IT-afd. prioriterer ikke systemet over andre mere rutineprægede opgaver. De eksterne folk flygter fra deres ansvar. De interne og de eksterne folk er for langt fra hinanden til at kunne arbejde på den samme løsning. Der er konkurrencestemning mellem de interne og de eksterne. Der er et dårligt/ manglende informationsflow mellem parterne. Der er mange dem/os historier. Man dyrker konflikten/ skellet mellem de interne og de eksterne. Der findes ingen kørende systemer, som projektet kan referere til, besøge, læne sig op ad. Systemet er nyudviklet. Der er en dårlig forståelse af, hvad systemet kan. Systemet er ustabilt/ upålideligt/ uforudsigeligt. Brugerne har ingen/lille viden om den type af system. Der er ingen fortilfælde for til-retningen af arbejdsgange i sammenhæng med systemet. Der er lange perioder med nede tid. Systemet er langsomt. Der er ikke tilstrækkeligt med PC ere til at dække brugernes 71

7 6. Fokus 6.a. Fælles vision om organisatorisk læring 6.b. Tilgangsvinklerne peger i samme retning. 6.c. Processen for projektet er klar for alle involverede parter. 6.d. Der finder en tværfaglig organisering/involvering sted. 7. Forandringsledelse 7.a. Strategier for forandringsparathed 7.b. Der er en organisatorisk struktur (både i og om behov. Der er mange fejl i systemet. Fejlene bliver ikke håndteret. Systemet kan ikke tilpasses arbejdsgangene og fremstår som ufleksibelt. Brugerne er usikre og bange for at ødelægge systemet. Grænsefladerne er svære at forstå for brugerne. Brugerne laver mange fejl. Fortrydelses mulighederne er ringe i systemet ORGANISATION (risikofaktorer) Alle medarbejdere ønsker at involvere sig i de nye IT-systemer og lære at bruge det. Erfaringer og ny viden opsamles og udveksles til alle faggrupper. Alle faggrupper arbejder ud fra samme mål, som er klare og peger i samme retning. Medarbejdere og ledere ser en helhed og har overblik, da dette skaber et fælles fokus. Alle faggrupper har en klar forståelse af projektprocessens forløb fra start til implementering. Alle inddrages på det nødvendige niveau i forløbet Der arbejdes på tværs af faggrupper og afdelingerne imellem. Der er en god dialog mellem faggrupperne. Medarbejdere og ledere er motiveret og har forståelse for forandringer. De er indstillet på at lave om på praksis. Den er etableret en projektgruppe med kompetence. Dette afspejles i gruppens Faggrupperne interesserer sig ikke for IT-systemer-ne. Der er ikke etableret læringsrum fx ERFA-grupper. Der udveksles ikke viden på tværs af faggrupper og inden for egen faggruppe. Man obstruerer undervisningen Faggupperne ser ikke det samme mål med IT-systemet. De enkelte faggrupper arbejder i forskellig retning. Der er rivalisering mellem faggrupperne. Der mangler overblik for alle/ nogen. Der er intet mål. Faggrupperne har ikke overblik og forstår ikke forløbet i projektet. Projektforløb fremstår uklart. Medarbejdere og leder kan ikke redegør for forløbet. Man føler sig udenfor. Der findes kun det mest nødvendig samarbejde sted mellem læger, plejepersonale og andre faggrupper. Der tales kun sammen om det mest nødvendige. Der er en os/dem opfattelse mellem afdelingerne. Der er ingen uformel snak mellem faggrupperne. Der er modstand mod forandringer af arbejdsgange. Personalet udviser forsvarsmekanismer fx: offerholdninger, tager ikke ansvar, laden stå til Man kommer ikke til projekt-møderne. Man taler om de gamle dage. Projektgruppen formår ikke at få motiveret andre udenfor gruppen. 72

8 projektet) som støtter forandring. 7.c. Der eksisterer en plan for uddannelse af personalet. sammensætning (ledere og medarbejdere). Der er ildsjæle tilstede, der giver indføring af projektet optimale vilkår. Der er lagt en uddannelsesplan således at nyansat personale senest 2 uger efter ansættelse bliver uddannet i ITsystemerne af superbrugerne. Der er altid en superbruger tilstede i hver vagt, der kan afhjælpe problemer. Det er ikke muligt at identificere nogle ildsjæle. Projektet er lammet pga. langtrukne beslutningsforløb. Man benytter ikke kompetencerne i afdelinger/ special afdelinger. Der er mange konflikter mellem afdelingerne og projektgruppen Der findes ikke en differentieret uddannelsesplan Der er ikke superbruger tilstede på alle vagter. Ledelsen nedprioriterer uddannelse. Uddannelsesplanerne holdes ikke a jour. 7.d. Der er lagt motivationsstrategier. 8. Roller 8.a. Der er en klar beslutningsstruktur. Der tages højde for uddannelse på flere brugerniveauer. Der er bonus eller anden form for belønning tilstede for superbrugerne Der eksisterer funktionsbeskrivelser for alle faggrupper. Disse indeholder en præcisering af ansvar og kompetence. Der er defineret klare kommunikationsog beslutningsveje for projektet. 9. Økonomi Ressourcer i projektet Projektdeltagerne har fået tildelt et X antal timer og er blevet frikøbt fra andre arbejdsopgaver. 9.b. Prioritering af ressourcer. Der er de nødvendige ressourcer tilstede til de frikøbte medarbejdere. Der er lavet et realistisk budget, som anvendes som et af styringsredskaberne. Der er afsat ressourcer til IT-materiel, uddannelse af medarbejdere, projektdeltager, implementering, etc. Der findes ingen belønningsformer. Opgaver skal løses sammen med sædvanlige arbejdsopgaver. Det er en sur pligt at være superbruger Medarbejdere og ledere er i tvivl om kommunikations- og beslutningsveje Der anvendes meget tid på at finde ud af Hvem skal tage stilling til dette spørgsmål? Der er uklarheder om roller og ansvar mellem projektgruppe og andre medarbejdere og ledere. Meget vigtig information flyder ad uformelle kanaler. Personlige forhold spiller ind på beslutningerne. Der er ikke tilstrækkeligt med timer til projektdeltagerne og deres arbejde i forbindelse med projektet. Projektdeltagerne skal udføre opgaver relateret til projektet ved siden af deres kliniske arbejde. Budgettet er urealistisk i forhold til de faktiske forhold Der er ikke udarbejdet en realistisk implementeringsplan. Projektplanen er ikke a jourført, dvs ressourceforderlingen passer ikke med planen. Budgettet bliver ikke justeret. Der er usikkerhed vedr. prioritering/ omfanget. Ledelsen beder om budget udredninger. 73

9 MENNESKER (procesfaktorer) 10. Projektmedlemmernes 10.a. Projektmedlemmernes (PM) rolle troværdighed PM er åbne og ærlige om projektets indhold og forløb. PM kommunikere klare budskaber, så alle faggrupper ved hvad projektet går ud på. PM er uklare i deres udmeldinger til personalet. PM dyrker egeninteresser frem for et fælles mål. PM udsender modsatrettede budskaber på leder- og personalemøder. PM skjuler problemer 11. Den organisatoriske ledelses kompetence (her FSS`adm) 11.a. Ledelsen er troværdig. PM arbejder ud fra et fælles mål Ledelsen overholder projektplanen hvad angår indhold, mål og midler. Projektet udvikler sig ikke i forhold til projektplanen. Projektlederen følger ikke op på nye tiltag. Projektlederen lover at sætte nye tiltag i gang, men de føres ikke ud i praksis. 11.b. Ledelsens evne til kommunikation 12. Brugerhåndtering 12.a. Inddragelse af brugere og interessenter. 13. Samarbejde og kommunikation 12.b. Brugernes uddannelse i takt med den teknologiske implementering 13.a. Det formelle og uformelle samarbejde Ledelsen formidler sine budskaber klart og tydeligt Brugerne er fuldt orienteret om projektplanen Bruger og interessenter inddrages i beslutningsprocesser Brugernes uddannelse afspejler det teknologiske niveau Overordnet samarbejde og kommunikation foregår via formelle indflydelsesorganer (MED-udvalg og SIO-udvalg) Uformel samarbejde og kommunikation blandt alle faggrupper støtter positivt op om det formelle samarbejde. Ledelsen taler med mange fremmedord Budskaber fra ledelsen er dobbelttydige og skaber forvirring Budskaber når ikke frem Modtagerne føler sig angrebet Brugerne bliver ikke ordentlig forberedt, og kender ikke projektplanen Der bliver ikke lyttet til brugerne/interessenternes ønsker og behov Der er ikke en åben dialog mellem brugerne og ledelsen Brugerne kan ikke selv forudse deres involvering Brugernes uddannelse er ikke tilpasset implementeringen Der er ikke kapacitet til at uddanne brugerne løbende i takt med at implementeringen finder sted Der er ikke differentieret IT-undervisning Formelle samarbejdsorganer holdes uden for indflydelse Ikke alle parter har et uformelt og åbent samarbejde med hinanden. Der er mange uformelle alliancer. Beslutninger træffes i med mange interessenters bud/indflydelse Beslutningsprocesser er uigennemsigtige og tilfældige. 74

10 13.b. Der er en god projektånd 13.c. Der er en forringelse af de sociale(trivsel) forhold. Der er forståelse for projektets overordnede mål. Alle udviser godt følgeskab for at nå målene Der er trivsel og arbejdsglæde blandt personalet 14. Projektplanlægning Der er en projektplan Projektplan for det enkelte projekt indeholder overvejelser Plan, tidsplan, ansvarsfordeling, succeskriterier, implementeringsplan, mv. TEKNIK OG SYSTEMUDVIKLING (procesfaktorer) 15. Analyse 15.a. Arbejdsgangsanalyser Metode og analyse kan indfange praksis herunder arbejdsgangsanalyser 16. Øvrige tekniske hensyn 16.a. Udrulning Systemerne rulles ud således at alle afhængigheder mellem systemerne altid er opfyldt. Der er ikke klarhed om projektets mål Der dyrkes egne sær interesser fremfor projektets overordnede interesser Der udvises ikke engagement Projektdeltagerne er illoyal overfor projektledelsen Der er et stor sygefravær. Personalet giver udtryk for at de ikke er glade ved at gå på arbejde. Man hjælper ikke hinanden med arbejdsopgaver eller IT. Ubalance mellem ressourcer og krav i udførelsen og organiseringen af arbejdet Sygefraværet er stigende i projektperiodens forløb Der er en ufuldstændig projektplan PM kan ikke redegør for forskellige faser i projektet. PM kan ikke svare på spørgsmål fra personalet Effektvurderer har mistet overblikket ift indsamling af data. Dataindsamlingsmetoder kan ikke opfange nuancer i praksis Personalet kan ikke forstå hvordan de skal beskrive praksis. Personalet forstår ikke hensigten med arbejdsgangsanalyser. Man tager et system i brug på afd., som skulle støttes men ikke bliver støttet af et andet fødesystem. Der er dobbelt arbejde med brugen af systemet, fordi fødesystemerne ikke er på plads. Der er dobbelt bogføring, både manuelt og elektronisk fordi føde/ støtte systemerne ikke er på plads. Der er ikke lagt en sammen-hængende plan for udrulning. Projektledelsen justerer ikke udrulningsplanerne, når et system bliver forsinket. 16.b. Udviklingsmetoder Der er valgt metoder, som passer til projektets hastighed og kompleksitet i hele for-løbet. (Metoder: til arbejds-ganganalyser, system-tilpasning, andre ana-lyser og udvikling) Metoden er for grundig. Deltagerne synes, de spilder tiden. Deltagerne kan ikke se, hvor det fører hen. Fremgangsmåden passer ikke til kulturen på FSS. Det går for hurtigt/langsomt. Metoden er for ensidig. Der mangler dynamik i metoden. Metoden er svær at anvende i sammenhængen på FSS. 75

11 !6.c. Prioritering i IT-afd. ORGANISATION (procesfaktorer) 17. Organisations 17.a. Styring af den udvikling organisatoriske udvikling 17.b. Overgangen mellem elektronisk og manuel arbejdsgang. DDS-systemerne er ikke i konflikt med de andre opgaver som IT-afd. skal løse. Udviklingen af fælles praksis og nye arbejds-gange, roller og kompe-tencer er styret og kon-trolleret, og understøtter FSS vision med det digitale sygehus. Der er kun ét system til arbejdsgangen og intet dobbelt bogholderi. Metoden inddrager ikke brugerne/ ledelsen. Folkene i IT-afd. er ikke klar over, hvad der fra ledelsens side har første prioritet. IT-folkene brokker sig over, at DDS-systemerne tager al deres tid. Der er ikke tid til drift af andre systemer/ opgaver. Brugerne hakker på IT-afd., fordi de ikke får løst andre problemer. IT-afd. er ikke bekendt med udrulningsplanen for DDS, og kan således ikke planlægge. Det er svært at planlægger res-sourcetrækket i IT-afd. IT-afd. får ikke rimelige varsler fra projektet på kriser/ overarbejdstider/ igangsætning fbm. DDS-systemer. Udviklingen fremstår som tilfældig for personalet på FSS. Anstrengelserne er ikke koordi-neret eller styret oppefra. Der er ingen/lille tværfaglig forståelse for de andres brug/krav til systemet. Faggrupperne vil ikke indrette sig efter de andre faggrupper. Der er ikke fokus på at lave et fælles sprog omkring systemet. Det er svært/umuligt at styre forventningerne til systemet. De nye arbejdsprocesser følges ikke op af nye roller/ nye kompetencer og uddannelse. Der laves ikke nye instrukser for de nye arbejdsgange. Projektgruppen har ikke taget afd.lederen i ed / arbejder ikke sammen med afd.lederen. Der bliver ikke lavet arbejds-gangsanalyser. Der lyttes selektivt til visse grupper/ personer i udviklingen. Der er forskelsbehandling. De nye arbejdsprocesser er ikke tværfaglige, beskrivelserne er diskrete. Der bliver ikke fremsat klare og præcise krav til processerne. Der er ingen kriterier for ud-viklingen (fx. disciplin, sikkerhed og tværfaglighed i behandlingen af pt.) Udviklingen støtter ikke visionen med FSS Det manuelle system kører videre udover overgangs perioden. Det elektroniske system er besværligt, fordi andre dele af arbejdsgangen er manuel (se 16.a.). 76

12 18. Bemanding 18.a. Ressourcetildeling. Der er altid de folk til-knyttet projektet, som der er behov for. 18.b. Rekruttering. 19. Grænseflader 19.a. Grænseflader mellem parterne 19.b. Grænseflader mellem faser i projektet 20. Forventninger 20.a. Realistiske forventninger. Det er altid muligt at finde de bedst egnede personer med de rette kvalifikationer. Alle problemer opfattes ens på tværs af faglighederne og der fokuseres på løsninger fremfor skyldsplacering. Hver fase glider uproblematisk over i den næste. Alle har realistiske for-ventninger til systemet og forandringerne. Der er ingen fastlagte rutiner for overgangsperioden. Personalet kan selv vælge hvilket system, de vil bruge. Der er dobbelt bogholderi. Der er forvirring over, hvilket system man skal bruge/ hvordan det skal bruges. Det er svært at få folk fra afdelingen. Der er mange ressourcefor-handlinger / ressourcekonflikter. Der er meget ventetid i forbindelse med at få de rette folk fremskaffet. Pleje-og behandling af ptt. op-leves som vigtigere end projektet. Projektet får ikke de ressourcer, de beder om. Der er for travlt på afd., når systemet indføres som følge af for lav bemanding. Frikøbene fungerer ikke. Projektopgaverne æder tid fra omsorg og pleje. Man har ikke/ kan ikke skaffe folk til uforudsete problemer/ situationer. Der er ingen plan for, til hvilke faser i projektet, der skal bruges hvilke mennesker. Projektets bemanding er ikke high profile. Rekrutteringsplanerne følges ikke op, hvis projektplanen skubber sig. Et problem opfattes af teknikerne som organisatorisk og af organisationen som et teknisk problem. Der er meget dem/os samtale. Der er ingen vilje til at forstå de andre. Grupperne, inkl. eksterne og interne, kan ikke samarbejde. Problemerne bliver ikke løst, men flyttet rundt. Folkene knyttet til forskellige faser i projektet, tænker ikke på hinanden. Der er ingen sammenhæng mellem faserne. Der er ingen milepæle / kontrol af opnåede resultater. Man er ligeglad med projektet udenfor egen fase/ opgave. Projektet stopper ved hver ny fasestart. Det er uklart, hvem der driver projektet. Læger, plejepersonale og administrativ personale har forventninger, som systemet ikke kan leve op til. Der bliver ikke varslet forhøjet tidsforbrug i forbindelse med igangsætning af systemet. 77

13 78 Der er usikkerhed og frygt for fyring. Der fortælles forkerte historier om systemet. Der er ingen referencesystemer Brugerne får ikke lov til at ud-vikle sig i takt med teknologien. Brugerne kender ikke teknologien.

14 Bilag b: Andre undersøgelser af EBS implementeringer 79

15 Der er fundet en undersøgelse, der har fokuseret på effekterne ved implementering af EBS: 'Elektronisk booking i sygehusvæsenet' fra Center for Evaluering af MTV, Sundhedstyrelsen 1. Undersøgelsen er gennemført fra oktober 2000 til maj 2001, dels som en spørgeskemaundersøgelse og dels som interviewundersøgelse. Otte booking-løsninger fra forskellige afdelinger på et bredt udsnit af danske sygehuse har deltaget. Desuden indgår der erfaringer fra en del internationale cases. I det følgende bringes konklusionerne fra den samlede undersøgelse. Effekter: Konsekvenser for arbejdsgange: Mindre administrativt arbejde: Forenkling af arbejdsgange, eksempelvis lettere at udskrive indkaldelsesbreve til patienter. Mere effektiv understøttelse af bookingprocedurer: Giver støtte i bookingprocedurerne, således at der bliver færre forhold at holde styr på, fordi oplysninger ligger i systemet. Det betyder mindsket risiko for fejlbookinger. Hurtigere informationsformidling og effektive procedurer: Styrker kommunikationen mellem de afdelinger og personalegrupper, der er involveret i bookingen. Jævnere arbejdsbelastning: At muliggøre en øget planlægningshorisont skaber et mere ensartet flow i arbejdsgangene. Reducere antal besøg i patientforløbet: Det er et af målene med en booking-løsning. Men den gennemførte undersøgelse peger ikke på reduktion i antal besøg. Flere standardiserede patientforløb: De enkelte sygehuse arbejder på at standardisere behandlingsforløbene. Det gøres uafhængigt af booking-løsningen. Konsekvenser for ressourceplanlægningen/-udnyttelsen: Bedre dokumentation af ressourcer og aktiviteter: Højere grad af dokumentation af afdelingens aktiviteter og ressourcer, det er eksempelvis nemmere at lave statistikker. Bedre behandlingsplanlægning: Opstramning af planlægningsprocessen, en længere planlægningshorisont, en mere ensartet behandlingsplanlægning Reduktion i antallet af arbejdstimer til planlægning og administrative opgaver: Undersøgelsen har ikke påvist en sammenhæng. Reduktion i antallet af gennemførte undersøgelser og behandlinger: Undersøgelsen har ikke påvist en sammenhæng, så EBS resulterer i flere undersøgelser/behandlinger. En booking-løsning medfører en opstramning af planlægningsprocedurerne, og det kan give anledning til forøget produktivitet. Booking-løsning er både anvendelig i forbindelse med elektive og akutte patienter: Mange elektive afdelinger har stort udbytte, fordi det er nemmere at planlægge. Der er ikke akutte patienter til at forstyrre. Konsekvenser for patienterne: Patienten får større medbestemmelse på valg af tidspunkt for undersøgelse og behandling: Ikke den store betydning ifølge undersøgelsen. EBS er til intern brug. Patienten får større medbestemmelse ved valg af læge: Det bliver nemmere via EBS. Der kommer færre patientaflysninger: Undersøgelsen giver ikke noget svar herpå. Færre patientbesøg i et behandlingsforløb: Vil kunne betyde (et ønske) færre patientbesøg. Det betyder, at flere ting klares i det samme besøg. Barrierer: 1 Udgiver Sundhedsstyrelsen, ISBN (elektronisk version), 80

16 Tekniske barrierer: Er knyttet til det elektroniske booking-systems funktionalitet og integration med andre systemer. Mangelfuld oversigt over operationsstuernes ugeskemaer For mange skærmbilleder Uvant brugergrænseflade Mangelfuld fleksibilitet i booking-systemet Upræcis fastsættelse af tider til behandling/undersøgelse For omfattende systemer Desuden er der en manglende videns- og erfaringsudveksling på tværs af landets amter omkring anvendelse af elektronisk booking. Det har betydet, at fejltagelser bliver gentaget fra amt til amt. Holdningsmæssige barrierer: Det er barrierer hos personalet, der udspringer af eksisterende arbejdskulturer, traditioner, fagidentitet mv.: Personalegruppers uvilje til forandring Modstand mod booking på tværs af organisationer Ressourcemæssige barrierer: Er knyttet til tid og udgifter. Det er nødvendigt at organisationerne afsætter ressourcer i deres budgetter til frikøb af personale til implementering af systemet. Organisatoriske barrierer: De organisatoriske barrierer er strukturelle og processuelle barrierer i organisationerne. Manglende fleksibilitet i arbejdsgangene Manglende sammentænkning af arbejdsgange og patientforløb Top-down implementering Manglende ledelsesmæssig forankring Sårbarhed overfor personaleudskiftning 81

17 Bilag c: Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS Arbejdsgange før og efter EBS Nr Arbejdsgange Før Efter 1 Visitation til ambulatoriet X X 2 Visitation til AK3 (tidligere K2) X X 2 3 Visitation til forundersøgelse med X X 3 henblik på dagkirurgisk afsnit 4 Modtagelse af patient og fremfinding X X 4 af journal i AK3-ambulatoriet til forundersøgelse 5 Indkaldelse til AK3 til ambulatoriet: X X Kontrolpatienter (kun prostatapatienter) 6 Indkaldelse til AK3 til ambulatoriet X X 7 Indkaldelse til ambulatoriet: X X kontrolpatienter 8 Fremfinding af journal i sekretariat til X X ambulatoriet/modtagelse af patient i ambulatoriet 9 Fremfinding af journal i sekretariatet/ X X 5 modtagelse af patient til forundersøgelse i dagkir. 10 Aflysning af/ændring af tid til X X forundersøgelse på ambulatoriet/dag. Kir. 11 Aflysning/ændring af tid på X X ambulatoriet 12 Aflysning/ændring af tid på AK3 Ikke X dokumenteret 13 Aflysning /ændring af tid på Ikke X dagkirurgisk afdeling dokumenteret 14 Ændring af tid på ambulatoriet Ikke X dokumenteret 15 Ændring af tid på AK3 Ikke X 16 Indkaldelse til ambulatoriet: Tid ikke endelig aftalt (8) dokumenteret X Ikke dokumenteret 2 (er udgået) 3 (udgår per 1. december 2003) 4 (er udgået) 5 (forundersøgelser flyttes per 1. december 2003 til ambulatoriet) 82

18 Arbejdsgangsbeskrivelser, før implementering af Elektronisk Booking System 1. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Visitation til Ambulatoriet 2. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Visitation til K2 3. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Visitation til forundersøgelse med henblik på Dagkir. 4. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Modtagelse af patient og fremfinding af journal i K2- ambulatoriet til forundersøgelse 5. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Indkaldelse til K2-ambulatorium: Kontrolpatienter 6. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Indkaldelse fra K2 til Ambulatoriet 7. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Indkaldelse til Ambulatoriet: Kontrolpatienter 8. Arbejdsgangsbeskrivelsefør EBS: Fremfinding af journal i Sekretariatet til Ambulatoriet/modtagelse af patient i Ambulatoriet 9. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Fremfinding af journal i Sekretariatet/modtagelse af patient til forundersøgelse i Dagkir. 10a. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Aflysning/ændring af tid på Dagkir. 10b. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Ændring af tid på Ambulatoriet 11. Arbejdsgangsbeskrivelsefør EBS: Aflysning/ændring af tid på Ambulatoriet 16. Arbejdsgangsbeskrivelse før EBS: Indkaldelse til Ambulatoriet: Tid ikke endelig aftalt

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere