Resultatkontrakt for Danmarks Meteorologiske Institut 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt for Danmarks Meteorologiske Institut 2014"

Transkript

1 Resultatkontrakt for Danmarks Meteorologiske Institut 2014

2 2 1. Indledning Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (KEBMIN). DMI har en årlig omsætning på knapt 300 millioner kroner og omfatter knapt 350 årsværk. DMI varetager den meteorologiske betjening af samfundet inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum. Den meteorologiske betjening omfatter prognose- og varslingstjeneste samt kontinuerlig overvågning af vejr, hav, klima og dertil relaterede miljømæssige forhold i atmosfæren, på landjorden og i havet. Aktiviteterne har til formål at sikre menneskeliv og materielle værdier. De danner desuden grundlag for økonomisk og miljømæssig planlægning i samfundet. Strategiske fokusområder DMI vil løbende udvikle viden, produkter og services så de skaber større værdi for brugerne ved at arbejde efter følgende succeskriterier: være fokuseret på behov og forventninger hos brugere, kunder og samarbejdspartnerne, samt hos departement og minister. sikre DMI s synlighed i samfundet levere resultater af høj international klasse på udvalgte områder handle omkostningsbevidst og forretningsorienteret, og have fokus på forbedret økonomistyring. sikre kvalitet, driftsstabilitet og effektivitet være innovative med hensyn til udvikling af nye produkter, processer og metoder løbende modernisere infrastrukturen aktivt fortsætte og udbygge det nationale og internationale samarbejde løbende udbygge et højt videnniveau gennem forskning, udvikling og uddannelse være en veldrevet og nytænkende arbejdsplads gennem god ledelse med velkvalificerede og engagerede medarbejdere, som trives god intern kommunikation og dialog Brugere og kunder vil fremadrettet stille nye og stigende krav til DMI s tjenester og produkter, og DMI er i konkurrence med andre meteorologiske institutter. DMI skal derfor effektivt og rettidigt være i stand til at opfange og reagere på disse krav. Ligeledes skal DMI proaktivt selv være i stand til at præge sit fremtidige virke. Et igangværende strategiprojekt skal i 2014 opstille forslag til DMI s fremtidige mission, vision, og strategiske målsætninger, samt strategier for opfyldelse heraf. Fokus på klimaændringer Klima og klimaændringer er vigtige områder, både for samfundet som helhed og for DMI.. Ligeledes indgår DMI i forskningssamarbejder som understøtter KEBMIN s pejlemærker. På internationalt plan indgår DMI bl.a. i Danmarks delegation til FN s klimapanel IPCC og understøtter KEBMIN s arbejde med de internationale klimaforhandlinger. DMI vil i samarbejde med departementet planlægge og afholde IPCC's plenarmøde i Danmark i Forbedret varsling af farligt vejr Formålet er at forbedre DMI's varsling af farligt vejr generelt og specielt varslingen af orkan, skybrud og kraftig regn. Aktiviteter omfatter bedre udnyttelse af radar- og satellitdata, forbedring af DMI's vejrmodeller og forbedret beslutningsgrundlag til de vagtgående meteorloger. Det overordnede sigte er at mindske tab af menneskeliv og værdier forårsaget af farligt vejr. DMI vil i 2014 arbejde med planlægningen af udskiftningen af henholdsvis supercomputeren samt radaranlæg.

3 3 Viden og Infrastruktur Aktiviteter, der fremmer udnyttelsen af supercomputeren, radarnetværket og øvrige teknisk infrastruktur, samtænkes, prioriteres og resultaterne heraf eksponeres mest muligt. Formålet er at sikre en optimal udnyttelse af infrastrukturinvesteringerne. Det videre sigte er at optimere den samfundsmæssige nytte af investeringerne, og at styrke DMI s kerneprodukter via inddragelse af ny viden og teknologi. Kommunikation Formålet er at sikre, at DMI s produkter formidles således, at de individuelle brugergruppers behov tilfredsstilles, herunder løbende at indføre nye teknologier og kommunikationskoncepter, hvor det fremmer formålet. Uanset emne og valg af kommunikationskanal skal modtageren opleve DMI s formidling af viden om vejr, klima og hav som korrekt og relevant. Det overordnede sigte er at skabe mulighed for, at DMI s viden om vejr, klima og hav kan inddrages og udnyttes i beslutningsprocesser på alle niveauer i samfundet. Økonomiorganisation og -styring I 2014 vil bl.a. udvikling af en ny strategi og implementering af en række økonomisystemer være i fokus. Formålet er at sikre, at DMI's økonomiorganisation og -styring er rustet til fremtidige udfordringer for DMI's økonomi i form af faldende bevillinger og en højere andel af ekstern finansiering. Klima-, Energi- og Klimaministeriets strategiske indsatsområder DMI tager som en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ligeledes udgangspunkt i det koncernfælles målbillede, når instituttets resultatkontrakt formuleres. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets koncernledelse har i 2013 fastlagt en række strategiske indsatsområder for koncernen, der indgår som baggrund for formuleringen af institutionernes resultatkontrakter for Dette har også været tilfældet på DMI s område, hvor der ifbm formuleringen af kontrakten for 2014 er arbejdet med følgende temaer: - Understøttelse af regeringens klimapolitiske dagsorden - Forskningskoordination - Grønland og arktis - Det internationale engagement Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets koncernfælles koncept for resultatkontrakter og Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

4 4 2. Mål og Key Perfomance Indikators A. Centrale mål Strategisk indsatsområde Forskningskoordina tion A1 DMI's forskning DMI's forskning skal synliggøres og føre til øget nationalt og internationalt samarbejde, blandt andet i form af tilskudsfinansierede forskningsprojekter. DMI s forskning skal spille ind som fagligt grundlag til beslutningsprocesser på klimaområdet Synlighed i danske medier samt nyheder og anden information på dmi.dk skal udgøre et vigtigt element i formidlingen af forskningen til offentligheden, i lighed med populære og videnskabelige præsentationer.. Milepæle kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Mindst 3 præsentationer pr. forskerårsværk Mindst 1 videnskabelig artikel pr. forskerårsværk Mindst 2 forskningsartikler fra DMI danner på DMI s initiativ grundlag for artikler i landsdækkende nyhedsmedier Understøttelse af regeringens klimapolitik A2 Information om FN s Klimapanel (IPCC) DMI skal formidle information til borgere om IPCC s Femte Hovedrapport, og DMI skal varetage rollen som bindeled mellem IPCC, regeringen og danske klimaforskere (IPCC national focal point). DMI skal i samarbejde med departementet bidrage til at udarbejde og implementere en kommunikationsstrategi. Strategien skal sigte mod, at IPCC-mødet medvirker til at fastholde og højne fokus på klimapolitik i Danmark og internationalt. Deltagelse i IPCC s plenarforsamling til godkendelse af Femte Hoverapports delrapport II om klimaeffekter-, sårbarhed- og tilpasning, samt udarbejdelse af ministermateriale og presseberedskab. Afholdelse af klimaforum om dansk formidling af IPCC s Femte Hovedrapport. Deltagelse i IPCC s plenarforsamling til godkendelse af Femte Hoverapports delrapport III om modvirkning af klimaændringer, samt udarbejdelse af ministermateriale og presseberedskab. Deltagelse i IPCC s plenarforsamling til godkendelse af Femte Hovedrapports synteserapport samt udarbejdelse af ministermateriale og presseberedskab.

5 5 Det internationale engagement A3 IPCC mødets logistik IPCC-plenarmødet i Danmark i 2014 skal afvikles logistisk optimalt inden for den økonomiske ramme. Udarbejdelse af kommunikationsstrat egi i samarbejde med departementet. Af strategien vil fremgå milepæle for kommunikationsinds atsen i kvartal i Fyldestgørende afrapportering af status med udboring af særlige udfordringer i form af risikoparametre - skriftlig til den nedsatte styregruppe for værtskabet. Fyldestgørende afrapportering af status med udboring af særlige udfordringer i form af risikoparametre - skriftlig til den nedsatte styregruppe for værtskabet Fyldestgørende afrapportering af status med udboring af særlige udfordringer i form af risikoparametre - skriftlig til den nedsatte styregruppe for værtskabet. Det logistiske værtskab for IPCCmødet er forløbet succesfuldt. Vurderes af departementet. Betjening af departement og minister A4 Orientering af departementet om ny klimaforskning DMI skal holde sig ajour om ny international klimaforskning og i relevant omfang orientere departementet. Afrapporteres på kvartalssmøderne med departementet Afrapporteres på kvartalsmøderne med departementet Afrapporteres på kvartalsmøderne med departementet Vurderes af departementet Betjening af departement og minister A5 DMI skal i god tid orientere departementet før offentliggørelse af egne forskningsresultater med betydning for klimapolitikken og klimatilpasningspolitikken. Bidrag til interne og tværministerielle arbejdsgrupper. DMI skal arbejde målrettet på at skabe fremdrift og resultater i de interne og tværministerielle arbejdsgrupper, der har strategisk betydning for DMI's område. Afrapporteres på kvartalssmøderne med departementet Afrapporteres på kvartalssmøderne med departementet Afrapporteres på kvartalssmøderne med departementet Vurderes af departementet Forretningskritiske DMI-projekter A6 Ny strategi DMI udarbejder i 2014 nye strategiske mål for DMI s fremtid, samt en tidsplan for DMI præsenterer en vurdering af, om der kan identificeres DMI afrapporterer om fremdrift og foreløbige DMI afrapporterer om fremdrift og foreløbige DMI afrapporterer om fremdrift og foreløbige

6 6 implementering heraf. partielle konklusioner, som med fordel kan spilles ind i arbejdet med FFL15. konklusioner i strategiprojektet. konklusioner i strategiprojektet. konklusioner i strategiprojektet. DMI vurderer særligt om strategier vedrørende frikøb af data kan bringes ind i FFL15 processen Forretningskritiske DMI-projekter A7 Projekt Sund økonomi DMI skal styrke økonomistyringen. Dette sker ved implementering af projekt Sund økonomi. Projektet skal styrke økonomistyringen ved at skabe sammenhæng mellem systemer/værktøjer, organisation og processer. DMI har implementeret projekt Sund økonomi inden for de fem spor. DMI foretager en endelig rapportering på baggrund af den samlede implementeringsplan. DMI har etableret fuld systemunderstøttelse og en tilfredsstillende økonomistyringskapa citet. Dette sandsynliggøres ved en skriftlig afrapportering til departementet. B. Key Performance Indicators Strategisk indsatsområde: DMI s kerneydelser KPI nr. B1 Beskrivelse Baseline Resultatkrav Pejlemærker Benchmark Varsler for farligt vejr (JAN DMI s varsler for farligt vejr skal være retvisende AUG) og rettidige. Kvaliteten af varslingen måles ved en SEDS score, der kan være fra 0 til 100. DMI s B2 Vejrudsigter almen, civil luftfart og 80,2 81,3 (JAN

7 7 kerneydelser DMI s kerneydelser militæret DMIs vejrudsigter skal være pålidelige. Pålideligheden måles på et kvalitetsindex, der måler på sigtbarheden i udsigterne til luftfarten og på temperatur og nedbør for udsigterne til almenheden. Index kan variere fra 0 til 100. B3 Almenhedens vurdering af DMI s service Andelen af de adspurgte i Gallups årlige brugertilfredshedsundersøgelse der finder at DMI s service er god eller acceptabel. AUG) 91,7 % 91 % 91 % 91 % 91 % Andelen af deltagere i Userneeds spørgeundersøgelse på der er enige eller meget enige i, at hjemmesiden har alt det indhold, som de behøver. DMI skal ligge i top ti på FDIM's Dansk Internet Indeks-liste over de absolut største sites i Danmark. 91,5 % 90 % 90 % 90 % DMI s kerneydelser B4 Antallet af unikke læsere på smartphone apps og DMI s mobile site i gennemsnit pr. måned. Antallet af sidevisninger på smartphone apps og DMI s mobile site i gennemsnit pr. måned. Prognosenøjagtighed vejrudsigter og varsler Succeskriteriet er at DMI's modeller (DMI- HIRLAM) skal være af bedst mulige kvalitet, således at DMI's udsigter og varsler baseres på det bedst mulige beregningsgrundlag og muliggør en stigende automatisk fremstilling af DMI's ydelser. 112 (nuværende indeks) Gns. aprilseptember Gns. aprilseptember (nuværende indeks) (nuværende indeks)indstil ling om eventuel 113 (nuværende indeks) 113 (nuværend e indeks) NWP-indexet for DMI- HIRLAM og ECMWF sammenlignes.

8 8 Kvaliteten af DMI-HIRLAM kontrolleres løbende ved et NWP-index (Numerical Weather Prediction se bilag 2. overgang til nyt indeks DMI s kerneydelser B5 Benchmark mod de øvrige nordiske landes byvejr DMIs vejrudsigter for Danmark skal være de bedste i Norden. Kvaliteten af DMI s automatiske prognoser for Danmark skal være bedst i Norden, DMI bedst på 3 af 4 parametre for de 5 lokaliteter samlet. Uændret MetNorway og SMHI Grønland og Arktis B6 Meteorologisk betjening af Grønland DMIs vejrudsigter for Grønland skal være de bedste. Kvaliteten af DMI s automatiske prognoser for Grønland skal være bedre end Norges og Sveriges. DMI bedst på 2 af 2 parametre for de 5 lokaliteter samlet. Uændret MetNorway og SMHI God økonomistyring B7 Prognosepræcision Budgetteringen skal være periodiseret og afspejle realistiske forventninger til de fremadrettede omkostninger. Krav om prognosepræcision gælder for alle institutionens hovedkonti, som er underlagt udgiftsloftet. Alle hovedkonti opgøres særskilt. Grundbudget 1. udgiftsopfølgn ing 2.udgiftsopføl gning 3. udgiftsopfølgn ing Benchmark >80 pct. >85 pct. >90 pct. >95 pct. Årets endelige resultat Der henvises til bilag 2 for oversigt over, hvilke konti, som indgår, samt hvordan kontiene vægtes ved opgørelse.

9 9 C. Koncernfælles resultatkrav Strategisk indsatsområde: God forvaltningsskik korrekte sager RK nr. C1 Resultatkrav: Høj kvalitet i departementssager Høj kvalitet i sager til departementet er en forudsætning for at indfri ministeriets vision og strategiske målsætninger; samt en forudsætning for at kunne betjene ministeren og Folketinget bedst muligt. Kvalitetskrav: 1. Sagen er leveret inden for den frist, der er angivet i bestillingen 2. Sagen er klart formidlet med blik for modtageren, formålet med skrivelsen, samt om der fremgår en entydig indstilling 3. Sagen har den rette politiske vinkling 4. Sagen er gennemarbejdet og korrekturlæst De fire kvalitetskrav vægter ved opgørelse ens. Milepæle kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Mindst 90 pct. af Mindst 90 pct. af Mindst 90 pct. af Mindst 90 pct. af de i stikprøven de i stikprøven de i stikprøven de i stikprøven udvalgte sager skal udvalgte sager skal udvalgte sager skal udvalgte sager skal vurderes som vurderes som vurderes som vurderes som værende værende værende værende tilfredsstilende i tilfredsstilende i tilfredsstilende i tilfredsstilende i forhold til de forhold til de forhold til de forhold til de oplistede oplistede oplistede oplistede kvalitetskrav. kvalitetskrav. kvalitetskrav. kvalitetskrav. Ovenstående kvalitetskrav omfatter i udgangspunktet alle sager, der modtages fra DMI, men ved opgørelse udvælges udelukkende sager, som fremsendes til departementet med henblik på umiddelbar forelæggelse for ministeren og/eller departementschefen. Hvert kvartal tager departementet en stikprøve blandt de sager, som er leveret af DMI. Sagerne gennemgås i forhold til

10 10 ovenstående kvalitetskrav. Det er nødvendigt, at sagerne lever op til alle fire krav for at sagen kan vurderes at være tilfredsstillende. DMI får forelagt den udvalgte stikprøve med forklaring på, hvor departementet mener, at de udvalgte sager ikke har levet op til kvalitetskravene, Hvis det vurderes givtigt afholdes et møde mellem departementet og DMI, hvor stikprøven, herunder departementets vurderinger, gennemgås. Herefter foretager departementet den endelige vurdering om, DMI har levet op til resultatkravet i det pågældende kvartal. Risikostyring C2 Systematisk, dokumenteret og ensartet risikostyring DMI skal følge op på risikostyringsprojektet fra 2013 med halvårlige afrapporteringer. DMIs afrapporteringer skal være balancerede, gennemarbejdede, samt afspejle, at der arbejdes systematisk med risikostyring i DMI. Departementet vurderer efter hver afrapportering, om DMI får fuld målopfyldelse for afrapporteringen. God økonomistyring C3 Revisionsbemærkninger fra Rigsrevisionen Der skal følges op på og foretages rettelser af alle væsentlige fejl påpeget i Rigsrevisionens notater. Efterlevelse af alle væsentlige bemærkninger eller anbefalinger fra Rigsrevisionens rapporter omkring institutionens forvaltningspraksis skal håndteres, så snart de bliver kendt. Udvalgte væsentlige revisionsbemærkninger må ikke gentages i to på hinanden følgende revisioner. Departementet udvælger inden for én måned, hvilke, som ikke må gentages. Energieffektivisering C4 KEBMIN prioriterer energieffektivisering i sine bygninger højt Inden 28. februar fremsendes opdateret risikomatrice og strategier til mitigering af risici til departementet. Senest d. 1. april 2014 skal Inden 30. september fremsendes opdateret risikomatrice og strategier til mitigering af risici til departementet. Institutionen skal fremsende en

11 Koncernen skal leve op til kravene i gældende cirkulære om energieffektiviseringer i statens institutioner og de fortsatte krav om en indsats for reduktion af det samlede energiforbrug. Cirkulære 9787 af forventes opdateret i 2014, hvilket vil afstedkomme nye krav. Én gang årligt skal institutionerne indberette hhv. deres energiforbrug og de igangsatte initiativer for at anskueliggøre, at de er på rette spor mod cirkulærets energisparemål. Strategisk it-samarbejde. C5 Koncernfælles it-strategi og itsikkerhedspolitik I 2014 skal der øget fokus på at højne det strategiske samarbejde om it på tværs af koncernen. Der udarbejdes en koncernfælles it-strategi, der sætter rammerne for det fremtidige samarbejde. Den koncernfælles itstrategi skal identificere områder, hvor der kan opnås synergieffekter ved en øget koordination af koncernens it-aktiviteter. Strategien skal indeholde anbefalinger til, i hvilket omfang det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en koncernfælles itsikkerhedspolitik. Arbejdet udføres i regi af Koncern it-forum. institutionen opdatere sin energiprognose med el-, varme- og vandforbrug for 2014 og videresende denne til KEBMIN. Inden 1. maj skal el-, varme- og vandforbrug indberettes til databasen "Energibesparelser i staten". Inden 30. juni foreligger en på alle relevante niveauer godkendt it-strategi for hele koncernen. 11 opgørelse over igangsatte og kommende foranstaltninger på energieffektiviserin gsområdet, som anskueliggør, at institutionen vil overholde gældende cirkulæres energisparemål. I det omfang der i strategien anbefales koncernfælles tiltag for it-sikkerhed, skal sådanne tiltag være godkendt på alle relevante niveauer inden 30. november.

12 12 Underskrift Denne resultatkontrakt tager udgangspunkt i Danmarks Meteorologiske Instituts strategiske grundlag, samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriets strategiske sigtelinjer. De strategiske linjer er omsat til mål og resultatkrav i kontrakten. Denne kontrakt er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december Resultatkravene i kontrakten udgør det grundlag, hvorpå der beregnes resultatløn for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, jf. bilag 1. Resultatkontrakten afrapporteres årligt i resultatopgørelsen og i årsrapporten. Resultatkontrakten afrapporteres også løbende over året i forbindelse med tilsynsmøder med Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Klima-, Energi- og Bygningsministeren har fortsat det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse. Kontrakten er således en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for Danmarks Meteorologiske Institut. Dette betyder, at ministeren til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af det almindelige underordnelsesforhold, som Danmarks Meteorologiske Instituts har i forhold til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Det indebærer samtidig, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt ansvar gældende overfor ministerens og/eller embedsmændenes opgavevaretagelse. Justering/genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Dato: 18. december 2013 Dato: 18. december 2013 Thomas Egebo Marianne Thyrring Departementschef Direktør

13 13 Bilag 1 - Resultatløn Resultatlønnen beregnes i overensstemmelse med resultatkontraktens målopfyldelse, jf. nedenstående skema. Departementschefens vurdering af den enkelte direktørs performance og resultater supplerer denne udmåling. Departementschefen kan, hvis særlige forhold taler for det, forhøje den beregnede resultatløn, dog således at den endelige resultatløn højst bliver det dobbelte af den udmålte resultatløn og maksimalt 25 pct. af lønrammen, inkl. varige tillæg fra cheflønspuljen. Den beregnede resultatløn kan nedsættes med 50 pct., hvis Rigsrevisionen, som følge af væsentlige bemærkninger eller anbefalinger om institutionens forvaltningspraksis, i to på hinanden følgende revisioner giver karakteren ikke helt tilfredsstillende eller derunder. Det forudsættes, at institutionen har haft mulighed for at rette op på forholdet før den anden revision. Udgangspunktet for vurderingen vil være Rigsrevisionens løbende revisionsrapporter og den foreløbige beretning om årsrevision. Den endelige beretning om årsrevision foreligger først efter udmåling af resultatløn til direktøren. Der vil ske en genberegning af resultatlønnen ved efterfølgende ændringer i den endelige årsrevision, der har betydning for udmåling af direktørens resultatløn. Departementet vil - udover opfyldelsen af de konkrete resultatkrav - vurdere i hvilket omfang DMI har levet op til formålet med resultatkrav og KPI er. Det vil ske i forbindelse med vurderingen af DMI s afrapportering af målopfyldelsen. Til grund for vurderingen lægges bl.a. sværhedsgrad af resultatkontrakten samlet set, eventuelle resultater uden for kontrakten, forholdet til pressen, direktørens personlige ledelse og gennemslagskraft, direktørens samspil med den resterende koncern, og væsentlige rammevilkår, som var ukendte ved kontraktens indgåelse. Resultatkravenes pointudmåling er vægtet efter antallet af milepæle og tilhørende ressourcetræk. De enkelte milepæle kan være vægtet forskelligt inden for det enkelte resultatkrav. Resultatlønskontrakten ændrer ikke ved de regler, der gælder for ansættelsesforholdet i øvrigt. Kontrakten kan ikke gøres til genstand for fagretlig behandling eller behandling ved de almindelige domstole. Kan der ikke opnås enighed om resultatmålenes efterlevelse, træffes afgørelsen af departementschefen. Ved direktørskifte i løbet af året udbetales forholdsmæssigt.

14 14 A: Centrale mål B: Key Performance Indicators C: Koncernfælles resultatkrav I alt Vægtning: 37 Vægtning: 41 Vægtning: point A1: DMI s forskning Samlet: 5 4. kvt: 5 A2: Information om IPCC A3: IPCC møde - logistik A4: Orientering af dep om ny klimaforskning A5: Bidrag til arbejdsgrupper Samlet: 5 1. kvt: 1 2. kvt: 2 4. kvt: 2 Samlet: 6 1. kvt: 1 2. kvt: 1 3. kvt: 1 4. kvt: 3 Samlet: 5 1. kvt: 1 2. kvt: 1 3. kvt: 1 4. kvt: 2 Samlet: 4 4. kvt: 4 A6: Ny strategi Samlet: 5 1. kvt: 4 4. kvt: 1 A7: Sund Økonomi Samlet: 7 2. kvt: 3 4. kvt: 4 B1: Varsler for farligt vejr Samlet: 7 Resultat 83: 5 Resultat 80: 3 B2: Pålidelige vejrudsigter Samlet: 6 Resultat 82: 4 Resultat 81: 2 B3: DMI s service Samlet: 5 Hvis enkelte delmål ikke nås kan der efter konkret vurdering gives point B4: Prognose-præcision vejrudsigter Samlet: 7 Resultat 112, samt højere end ECWMF-modellen: 4 Resultat 111, samt højere end ECWMF-modellen: 2 Resultat 111, samt lavere end ECWMF-modellen: 0 B5: Benchmark byvejr Samlet: 4 Hvis enkelte delmål ikke nås kan der efter konkret vurdering gives point B6: Prognoser -Grønland Samlet: 4 Hvis enkelte delmål ikke nås kan der efter konkret vurdering gives point B7: Prognose-præcision Samlet: 8 økonomi C1: Kvalitet i sager Samlet: 4 pct. 1. kvt: 1 pct. 2. kvt: 1 pct. 3. kvt: 1 pct. 4. kvt: 1 pct. C2: Risikostyring Samlet: 3 pct. 1. kvt: 1,5 pct. 3. kvt: 1,5 pct. C3: Bemærkninger fra RR C4: Energieffektiviseri ng Samlet: 3 pct. Samlet: 2 pct. 2. kvt: 1 pct. 4. kvt. 1 pct. C5: it- sikkerhed Samlet: 2 pct. 2. kvt: 1 pct. 4. kvt. 1 pct. I alt: 37 pct. I alt: 41 pct. I alt: 22 pct. 100 pct.

15 15 Bilag 2: Uddybende forklaringer vedr. mål og KPI er Vedr. A1 En videnskabelig publikation tæller med, når den er tilgængelig - enten trykt eller elektronisk - og er reviewet (dvs. bedømt af fagfæller jf. normal procedure for publikation af videnskabeligt materiale). I optællingen af forskerårsværk medregnes ikke AC-medarbejdere med it-, udviklings-, driftseller ledelsesopgaver, og medarbejdere tæller først med efter et års ansættelse. Vedr. A3 DMI varetager planlægningen og afviklingen af det danske værtskab for IPCC. Værtskabet og lanceringen af IPCC s femte hovedrapport skal bidrage til at løfte klimadagsordenen. Det logistiske værtskab for IPCC regnes for at være forløbet succesfuldt, når følgende faktorer er opfyldt: Konferencefaciliteterne understøtter en god konference, herunder: o nødvendigt teknisk udstyr og konferencefaciliteter er leveret ifbm. mødet. o nødvendigt medieteknisk udstyr og kommunikationsfaciliteter til pressekonference er leveret. o adgang til forplejning er stillet til rådighed for mødedeltagere. o organisering af frivillige hjælpere til praktiske opgaver under mødet har bidraget til velfungerende mødeforhold. den økonomiske ramme er overholdt relevante myndigheder og interessenter er informeret om arrangementets omfang og udfordringer forbundet med arrangementet. DMI s pressehåndtering er forløbet tilfredsstillende Fyldestgørende afrapportering til styregruppen betyder, at al relevant information som har afgørende betydning for arrangementets planlægning er afrapporteret til styregruppen. I afrapporteringerne skal der foretages en løbende vurdering af risikoparametre og redegøres for DMI s håndtering af dem. Vedr. A7 Projektet skal styrke økonomistyringen ved at skabe sammenhæng mellem systemer/værktøjer, organisation og processer. Der er i projektet særligt fokus på styrket styring på projektniveau og på etableringen af et sammenhængende styringskoncept for DMI s samlede økonomi. Projektet er opdelt i flg. fem spor: 1. Systemer/teknik 2. Projektøkonomi

16 16 3. Styringsmodel 4. Organisation 5. Ledelsesinformation Sporenes udmøntning i en implementeringsplan fremgår af vedlagte bilag 3. Milepæle for Projekt Sund Økonomi i 2014 afspejler, at der i 2014 skabes fundamentet for styrket økonomistyring på DMI, men ikke at projektet ophører dermed. DMI forventer således, at forsætte styrkelsen af økonomistyringen i de kommende år. Vedr. B1 DMI s meteorologer udarbejder varsler for en række områder. Det drejer sig om varsler for farligt vejr, stormflodsvarsler, marine varsler, varsler til luftfarten og havisvarsler. Varsling af farligt vejr for danske landområder omfatter bl.a. varsling af storm og orkan over land, varsling af kraftig nedbør, torden, isslag og tæt tåge. Varslingen er primært rettet mod borgere, erhvervsliv samt diverse myndigheder. Stormflodsvarslingen omfatter varsling af forhøjet vandstand ved de danske kyster langs Nordsøen, Skagerrak, de indre danske farvande herunder Limfjorden samt for Østersøen. Marin varsling omfatter varsling til skibsfarten og fiskeriet af kuling, storm og overisning for udvalgte farvandsdistrikter ved Danmark, Grønland og Færøerne. Havis i grønlandske farvande kortlægges løbende, og varsler udsendes i form af iskort til skibsfarten. Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i DMI s mandat, der er fokuseret på betjening af skibsfarten syd for 62. breddegrad. Derudover udarbejder DMI varsler (sigmets) om signifikante forhold i atmosfæren af betydning for luftfarten. Der udsendes fx sigmets for alvorlig turbulens og overisning. DMI har ikke mulighed for ex post at verificere disse varsler på baggrund af konkrete målinger, hvorfor disse ikke indgår i resultatmålet. DMI s beredskaber opnåede i 2007 ISO 9000 certificering, og der bliver til stadighed arbejdet på at fastholde kvalitetsniveauet. Derudover vil DMI fortsat indgå aktivt i bl.a. det danske beredskabsarbejde. Succeskriteriet for varslingen er At sikre varsler som er korrekte og udsendes i tide, som sikrer menneskeliv og materielle værdier, samt sikrer et beredskab i farlige vejrsituationer.

17 17 Definition af resultatkontraktens milepæle For at kunne måle kvaliteten af varslerne, skal de inddeles i fire kategorier som korrekte varsler, falske alarmer, uvarslede hændelser og korrekt negative hændelser, se Tabel 1. Kontingenstabel Observationer Ja Nej Sum Varsler Ja Korrekte varsler (a) Falske alarmer (b) Nej Uvarslede hændelser (c) Korrekt negative (d) Sum Total (n) Tabel 1: Kontingenstabel med fire kategorier af varsler Verifikation af sjældne hændelser giver en særlig udfordring. Det bedste samlede måltal for sjældne hændelser er SEDS, der står for Symmetric Extreme Dependency Score. SEDS beregnes således: SEDS = 50*log[(a+b)*(a+c)/n^2]/log(a/n) SEDS vægter korrekte varsler over korrekt negative og straffer falske alarmer og uvarslede hændelser lige meget. SEDS er robust over for klimatologisk sjældne hændelser. For at opnå højeste score, skal alle situationer være perfekt forudsagt. Hvis der ingen hændelser er og der heller ikke er udsendt forkerte varsler opnår man også højeste score. DMI har lavet en lineær justering af SEDS, så måltallet kommer til at ligge mellem 0 og 100. SEDS er beskrevet i artiklen: Ferro, C. A. T. and Stephenson, D. B. 2011: Extremal Dependence Indices: improved verification measures for deterministic forecasts of rare binary events. Weather and Forecasting 26, Målemetoden for varsling af farligt vejr, stormflod og kulingvarsler beregnes for varselstyperne: Orkan over land Storm over land Kuling over farvandsdistrikterne Kraftig regn Isslag Tæt tåge Forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst Forhøjet vandstand i de indre danske farvande og/eller Østersøen

18 18 Vedr. B2 DMI s meteorologer udarbejder løbende en række vejrudsigter op til 7 døgn frem. Vejrudsigter til civil luftfart og militæret Udsigter til brug for civil luftfart udarbejdes i henhold til internationale aftaler, der opstiller regler for, hvordan og i hvilken form disse udsigter skal udstedes. Det, der først og fremmest giver problemer for flyvningerne, er dårlig sigtbarhed, hvorfor denne parameter er udvalgt som måleparameter. Almene vejrudsigter Udsigter til brug almenheden omfatter lands- og regionaludsigter, syvdøgnsudsigter, farvandsudsigter, grafiske udsigter m.v. De vigtigste vejrparametre er: dagens maksimumtemperatur nattens minimumtemperatur dagens skydække dagens maksimale vindstyrke døgnets nedbør Her er dagens maksimumtemperatur og nedbør udvalgt som indikatorer for udsigtens kvalitet. Succeskriteriet for vejrudsigterne er At udsigterne er pålidelige for at sikre at vejrafhængige beslutninger i samfundet kan træffes på det bedst mulige grundlag. Definitionen af resultatkontraktens milepæle Der er etableret et kvalitetsindeks, der på en skala fra beskriver pålideligheden af udsigterne. Kvalitetsindeks = (SDK+ SGR + T0 + T3 + T5 + N0 + N3 + N5)/8 Indekset indeholder følgende parametre: Antal korrekte sigtbarhedsudsigter i procent for luftfarten i Danmark kaldet SDK. Antal korrekte sigtbarhedsudsigter i procent for luftfarten i Grønland kaldet SGR. Antal korrekte forudsigelser i procent af maksimumtemperatur for døgn 0, 3 og 5 kaldet henholdsvis T0, T3 og T5. Mål for præcisionen af forudsigelsen af akkumuleret nedbør for døgn 0, 3 og 5 kaldet henholdsvis N0, N3 og N5.

19 19 Vedr. B3 Delmål til målet vedr. Almenhedens vurdering af DMI's service omhandler brugen af apps på smartphones og dmi.dk s mobile side. Baseline for trafik på DMI s apps (Android og ios) er etableret ved gennemsnittet af månederne april-september 2013 rundet til nærmeste For at opnå et repræsentativt gennemsnit vælges disse måneder hvor DMI s læsere fluktuerer mest. Unikke læsere: Sidevisninger: Tallene er et gennemsnit af visninger af både apps og DMI s mobile site og de tal skal regnes med i Det planlægges at ændre strategien for DMI s mobile tilstedeværelse i Det vil påvirke tallene og målet for 2014 er at lande på eller over baseline for Vedr. B4 Definitionen af NWP-indeks, der er grundlaget for mål B4 DMI har i en længere årrække anvendt et NWP-indeks til belysning af kvaliteten af vejrmodeller ved DMI. NWP-indeks udtrykker et mål for kvaliteten af DMI s vejrmodeller anvendt for Danmark, Færøerne og Grønland. Kvaliteten belyses ved at sammenligne DMI s modelprognoser for udvalgte vejrparametre med tilhørende målte værdier ved fastlagte meteorologiske målestationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Prognosehorisonten er 1 døgn. For både Danmark, Færøerne og Grønland måles på afvigelse mellem måling og prognose for vind i 10 meters højde og temperatur i 2 meters højde. For Danmark opgøres endvidere kvaliteten af prognoser for nedbør (N) i 12-timers perioder opgjort i 3 nedbørsklasser, som repræsenterer hændelser med hhv. tørt eller næsten tørt vejr (N < 0,3 mm ), mindre eller moderate nedbørmængder (0,3 mm N 5 mm) samt større regnmængder (N > 5 mm ). Kvalitetsmålet udregnes som en sum af 7 led med lige store vægte, der hver især udtrykker hvor stor en del af prognoserne der klassificeres som korrekte. Tre led udtrykker procentvis korrekte temperaturprognoser for hhv. Danmark, Færøerne og Grønland. Temperaturprognoser defineres som korrekte hvis afvigelse mellem prognose og måling er mindre end 2 C for Danmark og Færøerne, og 2,5 C for Grønland. De andre 3 led i summen udtrykker procentvis korrekte vindprognoser for hhv. Danmark, Færøerne og Grønland. Vindprognoser defineres som korrekte hvis afvigelse mellem prognose og måling er under 2.5 m/s for danske målestationer, og under 3,5 m/s for målestationer på Færøerne og i Grønland. Det sidste led i summen udtrykker antallet af korrekte nedbørsprognoser i procent (sum af de tre nedbørsklasser). Der verificeres to sæt af prognoser pr. døgn, fra hhv. 00 UTC og 12 UTC, der angiver begyndelsestidspunkt for prognosen. For at belyse udviklingen af prognosekvaliteten over tid udregnes summen for den pågældende måned i procent af tilsvarende værdi i 2001, hvor opgørelsesmetoden blev påbegyndt. Derved repræsenterer værdier større end 100 en forbedring siden begyndelsen af opgørelserne. For at modvirke udsving forårsaget af variable vejrforhold fra måned til måned udregnes det aktuelle indeks som et løbende middel over de seneste 12 måneder.

20 20 Ved hver årsafslutning opgøres opfyldelse af målet ud fra NWP-indeksværdien ved årets slutning. Samtidig er opgørelsen sat i relation til en helt analog opgørelse for den globale model ved ECMWF (samme målestationer og sammenligninger). Fremtidige behov for måling af kvalitet Der udføres løbende langt flere typer af opgørelser ved DMI til belysning af prognosekvaliteten for de anvendte vejrmodeller end det omtalte NWPindeks. Det mere fyldestgørende materiale er nødvendigt for at forstå modellernes begrænsninger og effekten af nye modelforbedringer. Udviklingen af vejrmodeller mod stadigt mere finmaskede modeller, der bl.a. har til formål at kunne forudsige skybrudshændelser på en tidsskala op 6 timer inden forekomst, gør det relevant at indføre nye mål for kvaliteten af DMI s nedbørsprognoser sat i relation til andre modeller, f.eks. den globale model fra ECMWF. I de seneste år er nye relevante mål under test. Målene følger udviklingen omkring nye opgørelsesmetoder fra den internationale meteorologi. I løbet af 2014 vil et eller flere nye mål bliver foreslået anvendt til opgørelse for KEBMIN fra 2015 med henblik på at sikre en tilstrækkelig relevant belysning af modellernes værdi for det danske samfund. Vedr. B5 DMI s web side indeholder udsigter i skemaform for en række byer. Udsigterne er baseret på modelberegninger. Der er tale om produkter, der leveres af mange meteorologiske institutter og udsigterne kan derfor anvendes som benchmark for DMI mod udenlandske søsterorganisationer. Det bør være benchmark for DMI, at når der måles på danske lokaliterer som DMIs modeller er optimeret til, har DMI s udsigter højere kvalitet end de udenlandske. Udsigterne indeholder forudsigelser af Temperatur Skydække Vind Nedbørmængde Mål B5 Benchmark mod de øvrige nordiske landes Byvejr. Succeskriteriet er DMIs udsigter under Byvejr verificerer bedre end MetNorways og SMHIs på 3 ud af 4 parametre vurderet ud fra de samlede resultater for Kastrup Skrydstrup Karup Billund Aalborg Definition af resultatkontraktens milepæle: Der måles på korrekte forudsigelser i procent. Prognoserne klassificeres som korrekte eller ikke korrekte.

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt 2013-2016

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt 2013-2016 mellem Danmarks Meteorologiske Institut og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Vandet stod ekstremt højt i bebyggelsen Sluseholmen under

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt kontrakt og resultatlønskontrakt 2011-2014 mellem Danmarks Meteorologiske Institut og Klima- og Energiministeriets departement Side 2 af 28 Indhold 1. DMI s strategiske grundlag... 3 1.1. Mission... 3

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

2013 Årsrapport. Foto: Carsten Hansen

2013 Årsrapport. Foto: Carsten Hansen Foto: Carsten Hansen 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER...

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens It 2013

Resultatkontrakt for Statens It 2013 Resultatkontrakt for Statens It 201 Side 2 af 15 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets økonomistyring (beretning nr. 8/2010) 10. april 2014

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere