Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution."

Transkript

1 Ligestillingsudvalget (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af de afsatte 46 millioner kroner, der er anvendt og til hvad, samt hvor mange personer i hver enkelt af projektets to målgrupper, der ind til nu er blevet hjulpet?. [Indledning] Jeg vil gerne indlede med at sige tak for spørgsmålene til Exit Prostitution. De vidner om en stor interesse for et vigtigt projekt, som jeg ser frem til at give jer en status på. Det er vigtigt for mig først og fremmest at slå fast, at regeringen anser prostitution som et alvorligt socialt problem. Og at det er regeringens klare overbevisning, at det er gennem sociale indsatser, at vi hjælper mennesker i prostitution bedst. Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Det er på den baggrund, at satspuljepartierne sammen blev enige om at iværksætte initiativet Exit Pro-

2 2 stitution for at styrke den sociale indsats på området. Med Exit Prostitution har vi altså at gøre med et projekt, hvor vi udvikler og styrker indsatsen for at hjælpe mennesker i prostitution. Her kan det både handle om at få hjælp til at forlade prostitution, og det kan handle om at få hjælp til at opnå en forbedret livkvalitet, mens prostitutionen forsat står på. [Exit prostitution et udviklingsprojekt] Den manglende viden om, hvordan vi bedst hjælper mennesker i prostitution, mener jeg, at vi skal gøre op med. Der findes i dag fx ingen indsatser, der har en dokumenteret effekt for prostituerede, der ønsker at forlade prostitution. Exit Prostitution er et udviklingsprojekt. I det ligger der, at vi for første gang udvikler en samlet strategi på prostitutionsområdet og måler på effekten af indsatserne. På den baggrund vil vi opstille en metode, der sikrer, at vi fremadrettet kan hjælpe mennesker i prostitution til et bedre liv og hjælpe så mange som muligt helt ud af prostitution.

3 3 Vi har kigget på erfaringerne fra både Danmark og udlandet, og vi har ladet os inspirere af gode erfaringer fra andre områder på det sociale område. Det gælder ikke mindst erfaringerne fra hjemløseområdet. [Om forsinkelsen af projektet] Forarbejdet med at indsamle den nødvendige viden og udviklingen af projektet har været mere tidskrævende end forventet. Det, tror jeg, er de fleste bekendt, da det også blev fremhævet af Karen Hækkerup på samrådet om Exit Prostitution i maj måned sidste år. Den forsinkelse havde jeg naturligvis meget gerne været foruden. Prostitutionsområdet er et område, vi som nævnt desværre har meget begrænset viden om. Det gælder både om målgruppen, indsatserne og effekterne. Det har derfor krævet et grundigt forarbejde at sætte projektet i søen, så formålet bedst muligt kan blive opfyldt. Det har derfor været vigtigt at starte med at stille de rigtige spørgsmål, gøre sig de rigtige overvejelser, få kommunerne med, udarbejde det rigtige evalueringsdesign og så videre. Den træge opstart af projektet havde jeg som sagt gerne set anderledes, men jeg synes samtidig, at vi

4 4 nu skal se fremad. For med Exit Prostitution har vi at gøre med et meget vigtigt projekt. Det, tror jeg, at vi alle er enige om. Ikke mindst satspuljekredsen, som har afsat pengene til projektet. Jeg er meget optaget af, at de midler, vi har afsat politisk, kommer ud og gør en forskel for dem, det hele handler om nemlig mennesker i prostitution. Mennesker som enten har et ønske om at komme ud af prostitution, eller som har et ønske om at opnå et løft i deres sociale situation. [Metode og indsats tilpasses de prostitueredes behov] Det indledende arbejde har blandt andet inddraget erfaringerne med anvendelsen af den såkaldte CTImetode [Critical Time Intervention]. Metoden går ud på at give den enkelte person en fokuseret og intensiv støtte i en kritisk overgangsperiode. Formålet med støtten er, at borgeren bliver i stand til at klare sig selv efter forløbet. Metoden er afprøvet i Danmark med rigtig gode erfaringer på hjemløseområdet i forbindelse med den nationale Hjemløsestrategi.

5 5 Med Exit Prostitution har vi derfor valgt at fokusere på CTI-metoden i arbejdet med mennesker i prostitution. Metoden er blevet tilpasset, så den matcher behovene hos mennesker i prostitution. Omdrejningspunktet for indsatsen er en koordinerende støtteperson. Støttepersonen hjælper den prostituerede til at kunne tage kontrol over sit eget liv og er med til at sikre, at der er en sammenhæng i det tilbud, den prostituerede får. Indsatsen er fordelt over tre faser: Fase 1. Der skabes kontakt til en borger, som oplyses om muligheden for at få en exit-indsats. Støttepersonen går herefter sammen med borgeren i gang med at få klarhed over, hvad det er, borgeren præcis har brug for. Det gør støttepersonen helt enkelt ved at spørge borgeren selv. Hvad er der brug for, og hvad er mest akut? Handler det først og fremmest om at tage hånd om stofmisbruget, eller er boligsituationen det mest presserende? Dernæst udarbejder støttepersonen og borgeren i første fase en konkret aktivitetsplan for, hvilke indsatser der skal sættes i gang.

6 6 I fase 2 arbejder borgeren og støttepersonen sammen om at igangsætte indholdet i aktivitetsplanen. Det kan eksempelvis handle om at komme i stofmisbrugsbehandling, finde en bolig eller få hjælp til at påbegynde et uddannelsesforløb. For mange vil det i høj grad også handle om hjælp til at danne sig et overblik over økonomien. Og finde frem til et alternativt forsørgelsesgrundlag. I fase 3 arbejder borgeren og støttepersonen sammen om at finde holdbare løsninger, som borgeren kan bruge, når forløbet er afsluttet. Det kan fx være at forblive stoffri, at fastholde en bolig, at indgå i sociale netværk eller være i job eller uddannelse. Det handler også om, at borgeren har fået etableret gode kontakter i sit nærmiljø, som kan yde støtte i hverdagen, eller når tingene bliver svære. Det kan fx være en medarbejder på et værested, der kan yde den støtte. Men det kan også være en sagsbehandler, som der er blevet skabt en god tillid til, og som man selv tør opsøge, når det brænder på. Det kan også handle om at få etableret eller genetableret kontakten til en søster eller en ven, som kan være en ressourceperson i hverdagen.

7 7 Forløbet under Exit Prostitution varer 1 år. Målet er, at den prosituerede bliver i stand til at klare sig selv uden at falde tilbage i prostitution. Der er med andre ord et reelt rehabiliterende sigte med indsatsen. Selve afprøvningen CTI-forløbene gik i gang i januar 2014, og det er derfor endnu for tidligt at udtale sig om resultaterne. Men jeg kan oplyse, at der pr. 18. marts 2014 var 40 borgere i CTI-forløb i de fire projektkommuner. Heraf var 11 i CTI-forløb rettet mod, at borgeren skal forlade prostitution, mens 29 forløb var rettet mod at forbedre borgeres aktuelle livssituation. På samme tidspunkt var der yderligere 23 personer, der var i orienteringsforløb frem mod et exit-forløb og 13 personer, der modtog akutstøtte eller rådgivning. Der var endvidere 15 personer, der som en del af indsatsen er blevet henvist til andre tilbud. Frem til 18. marts 2014 har i alt 91 personer altså modtaget hjælp fra Exit Prostitution. Man skal her være opmærksom på, at der med de 91 personer er tale om et øjebliksbillede, da kommunerne løbende etablerer nye kontakter, og nye borgere løbende kommer i forløb eller på anden vis hjulpet videre. Så når projektet

8 8 har løbet lidt længere, vil vi også se, at flere personer bliver en del af projektet. [Et sammenhængende tilbud] Erfaringen fra hjemløseområdet og arbejdet med netop CTI-metoden har vist os, at fx den tætte kobling mellem støttepersonen og borgerens myndighedssagsbehandler har afgørende betydning for, at der sker en reel forandring i den enkeltes liv. De problemer, mennesker i prostitution slås med, kan være mange og forskellige. Det er derfor vigtigt, at den prostituerede tilbydes en indsats, der både er sammenhængende og passer til den enkeltes problemer. Vi skal kunne levere en indsats, som favner hele spektret af problemstillinger, som mennesker i prostitution står med. I det øjeblik et menneske i prostitution tager det første skridt på vejen ud af prostitution, skal vi kunne tage den enkelte i hånden og hjælpe. Og tilbuddene skal kunne tilbydes hurtigt og koordineret.

9 9 Det er vigtigt, at vi sikrer, at der er den nødvendige sammenhæng i indsatsen, der skal til for at flytte borgeren i retning af et bedre liv. Derfor er det vigtigt, at indsatsen har en primær forankring i kommunerne. [Fordelingen og anvendelsen af midlerne] Som jeg allerede har været inde på, er vores viden på prostitutionsfeltet desværre meget begrænset. Det gælder både i forhold til, hvordan vi bedst hjælper mennesker i prostitution, men det gælder også målgruppens omfang. Derfor kender vi heller ikke meget til det præcise behov for exit-indsatser i de enkelte kommuner. Det er udgangspunktet for Exit Prostitution. Og det må vi naturligvis forholde os til. Det betyder også, at vi undervejs i forløbet - i takt med at vi opnår mere viden om målgruppen og behovet for indsatser i de enkelte kommuner vil sætte målrettet ind, hvor der er størst behov. Og det er der reserveret midler til i projektet, som jeg vil komme nærmere ind på om et øjeblik. Det er helt centralt, at kommunerne bliver omdrejningspunktet for tilbuddene til mennesker i prostitution

10 10 - på samme måde som de i forvejen er det for andre borgere på det sociale område. Den kommunale forankring skal give større sammenhæng i indsatsen. Derfor bruges størstedelen af midlerne til aktiviteter i de involverede kommuner. Der er bevilliget 23,3 mio. kr. til den kommunale indsats, og midlerne er fordelt mellem kommunerne i henholdsvis København, Aarhus, Odense og Aalborg. Midlerne til kommunerne er fordelt efter antallet af indbyggere i hver af kommunerne. Men kommunerne skal bestemt ikke gøre det alene. Det er afgørende, at NGO ernes store kendskab til og berøring med de problemer, som omgiver mennesker i prostitution, inddrages aktivt i projektet. Derfor har de deltagende kommuner også været forpligtet til at samarbejde med NGO erne om projektet. Og derfor er der eksplicit øremærket midler i projektet til NGO erne. Der er bevilliget 6,1 mio. kr. til kommunernes samarbejde med NGO erne. Der var øremærket 6,4 mio. kr. til NGO ernes aktiviteter i projektet, men der er fra kommunernes side ikke blevet ansøgt om det fulde beløb.

11 11 I den sammenhæng vil jeg nævne, at det er projektkommunerne selv, der har vurderet, hvilke NGO er de har fundet relevante at indgå et konkret samarbejde med. Det synes jeg har været rimeligt, da den enkelte kommune bedst kender sit eget behov for ekspertise fra NGO erne. Og dermed bedst selv har kunnet vurdere, hvordan NGO ernes tilbud og viden supplerer kommunens egen tilbudsvifte. Fra projektets start har der været fokus på, hvordan CTI-metoden implementeres lokalt. Og der har været fokus på, at de medarbejdere, der arbejder med nye metoder, har fået den nødvendige undervisning. Desuden modtager kommunerne processtøtte under hele projektforløbet for at sikre, at kommunerne anvender metoderne ensartet i deres praksis. Til Socialstyrelsens understøttelse af projektkommunernes implementering er der derfor bevilget 1,8 mio. kr. Jeg kan desuden oplyse, at der er afsat kr. til, at SFI og Socialstyrelsen i samarbejde kan formidle projektets resultater. Af den samlede ramme på 46 mio. kr. til Exit Prostitution er der således givet bevillinger for i alt 32,8 mio. kr. til projektkommunerne, NGO-samarbejder mv.

12 12 Heraf er der udbetalt 12,2 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det vil samtidig sige, at der er ca. 13 mio. kr., som endnu ikke er bevilliget. De resterende midler vil blive anvendt målrettet i projektperioden med udgangspunkt i de erfaringer, der opnås gennem projektet. I slutningen af 2014 har vi en midtvejsevaluering af projektet. Med afsæt i den vil jeg tage initiativ til en drøftelse med satspuljepartierne om, hvordan vi anvender de resterende midler bedst muligt og til gavn for dem, det hele handler om mennesker i prostitution. Det er satspuljepartierne, der har afsat pengene til Exit Prostitution, og de vil naturligvis blive inddraget i beslutningen om, hvordan vi får de resterende midler ud at rulle på den bedste måde. [Målgruppen for initiativet] Det er tidligere blevet sagt, at satspuljepartierne med Exit Prostitution har bevilliget et meget stort beløb til en meget lille gruppe mennesker. Jeg vil gerne endnu engang understrege, at målgruppen for projektet både er prostituerede, som ønsker at komme ud af prostitution, og prostituerede, som ønsker et løft i deres sociale situation. For eksempel at

13 13 opnå stoffrihed og klarhed over mulighederne for et liv uden prostitution. Den sidste gruppe kan i kraft af en forbedring af deres aktuelle livssituation på et senere tidspunkt vise sig at blive exitparate. [Denne gruppe udgør et større antal prostituerede, men der er i dag ikke et samlet overblik over omfanget]. [Afrunding] Jeg vil gerne runde af med at fremhæve endnu engang, at det er en vigtig præmis for hele den indsats, vi har sat i gang her, at det er kommunerne, der bliver omdrejningspunktet for indsatsen. Derfor er det også kommunerne, som har fået størstedelen af pengene, der er afsat til initiativet. Som en del af projektet er det samtidig afgørende, at kommunerne bruger NGO ernes store viden og erfaring på området. Der er som sagt tale om et udviklingsprojekt, hvor vi for første gang udarbejder en samlet strategi for, hvordan vi bedst muligt hjælper mennesker i prostitution til et andet liv.

14 14 Den metode, vi bruger, er blevet tilrettelagt ud fra et grundigt forarbejde. Her har vi inddraget viden fra indog udland og fra NGO ere og andre praktikere på området. Jeg er sikker på, at vi med en gennemtænkt og sammenhængende social indsats bedst når målet om at give mennesker i prostitution en hjælp, som reelt kan bringe den enkelte videre i tilværelsen. Og jeg glæder mig derfor meget til at se, hvilke resultater Exit Prostitution viser sig at have for denne målgruppe. Når der er tale om et udviklingsprojekt, så er det nødvendigt, at vi afventer evalueringen, inden vi begynder at udbrede metodetilgangen til resten af landet. At begynde at udbrede en metode, som vi reelt ikke kender effekten af for den her målgruppe, synes jeg ville være uansvarligt. Som det også fremgår af mit svar på Ligestillingsudvalgets spørgsmål nr. 16 af 3. marts i år, så har borgere, som ikke er bosiddende i projektkommunerne, også mulighed for at indgå i projektet. Projektkommunen og borgerens hjemkommune indgår i så fald en

15 15 konkret aftale herom. Sådan nogle aftaler eksisterer allerede i projektet. Slutteligt vil jeg nævne, at alle kommuner naturligvis har et ansvar for at tage hånd om borgere, der har en prostitutionsproblematik inde på livet. Ingen mennesker i prostitution bliver dermed ringere stillet på grund af projektet. Heller ikke selvom deres kommune ikke er med i udviklingsprojektet. Sådan må det nødvendigvis være, når vi prøver noget nyt af: Så er der nogle kommuner, som prøver nye veje af, mens andre fortsætter med den hjælp og indsats, de plejer at give. Til gengæld er målet, at alle prostituerede bliver stillet bedre på sigt, når vi har fået værdifuld og dokumenteret viden om, hvordan vi bedst tilrettelægger indsatsen på området. Tak for ordet.

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag.

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag. Iben Wiene Rathje, MB 7. marts 2013 Sagsnr. 2013-41118 Dokumentnr. 2013-200933 Kære Iben Wiene Rathje Tak for din henvendelse af 23. februar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 Punkt 3. Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 2012-29258 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, nedenstående status vedr.

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 46 Offentligt Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Læs mere

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention Critical Time Intervention CTI Hvor stammer det fra? CTI har til formål at styrke støtten i overgangsperioden CTI Målgrupper Hjemløse borgere med komplekse sociale problemstillinger, der flytter ud i egen

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

slet ikke burde være på kontanthjælp.

slet ikke burde være på kontanthjælp. Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt T A L E 19. april 2018 Samrådstale om "Flere skal med" og kontanthjælpsloft 2. maj 2018 J.nr. Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

CTI-manual Trin for trin

CTI-manual Trin for trin CTI-manual Trin for trin CTI-manual. Trin for trin KONTAKT FØR OPSTART AF CTI-FORLØB 3 VISITATION OG UDREDNING 4 KONTAKTFASENS TRE PRIMÆRE FORMÅL 4 FREMGANGSMÅDE 5 TJEKLISTE 7 1. CTI-FASE 7 FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention (CTI) Critical Time Intervention (CTI) VISO-konferencen 2016 Mogens Holm Sørensen og Gráinne Stevenson, Socialstyrelsen Hvorfor bruge CTI? Critical Time Intervention Fokus på borgerens behov for støtte i en

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 321 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Samråd i Social- Indenrigs- og Børneudvalget

Læs mere

Projektbeskrivelse: Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Projektbeskrivelse: Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Dato Februar 2014 Dok.nr. 19086-14 Sagsnr. 14-1823 Ref. Anja Riis Kristiansen (Sandra Brockhoff) Projektbeskrivelse: Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Med udgangspunkt i Housing First princippet,

Læs mere

Ramme for partnerskabet. Investering i efterværn. Viden til gavn

Ramme for partnerskabet. Investering i efterværn. Viden til gavn Ramme for partnerskabet Investering i efterværn Viden til gavn Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Tracer på det sociale område

Tracer på det sociale område Tracer på det sociale område Regionernes eksterne evaluering metodebeskrivelse Juni 2017 DEFACTUM Side 1 Social, sundhed & arbejdsmarked Regionernes eksterne evaluering Tracer på det sociale område Baggrund

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning om støtte fra Socialstyrelsen til implementering af metoderne Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning (SFT) og Åben Dialog (ÅD) Enhed CDAM Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Sofie Carsten Nielsen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Sofie Carsten Nielsen Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 476 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Sofie Carsten Nielsen Sofie.Carsten.Nielsen@ft.dk Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Justitsministeren og ministeren for børn, undervisning

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 125 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i BUU om afslag på Frederiksberg Kommunes

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov

Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov Bevillingsudløb uden genfinansieringsbehov 2018 behov 2019 behov CTI-projektet

Læs mere

På Socialudvalgets møde den 29. marts 2017, under punkt 4, afgav SF og Enhedslisten følgende protokolbemærkning:

På Socialudvalgets møde den 29. marts 2017, under punkt 4, afgav SF og Enhedslisten følgende protokolbemærkning: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for politik NOTAT Til Socialudvalget Notat om prostitutionsområdet i København På Socialudvalgets møde den 29. marts 2017, under punkt 4, afgav SF og Enhedslisten

Læs mere

Samrådet i dag handler om ressourceforløb særligt om kommunernes arbejde med ressourceforløb og borgernes tilfredshed med indsatsen.

Samrådet i dag handler om ressourceforløb særligt om kommunernes arbejde med ressourceforløb og borgernes tilfredshed med indsatsen. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 517 Offentligt T A L E August 2016 Tale til samråd BY-BÅ vedrørende ressourceforløb (den 23. august 2016) Indledning Samrådet i dag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014

Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014 93 Statusnotat Aktivt Seniorliv K O L D I N G K O M M U N E 2014 Aktivt Seniorliv Sund aldring er tæt forbundet med en aktiv tilværelse. Alle mennesker har ønsker for deres liv og har ressourcer, der skal

Læs mere

Social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Social støtte i overgang til og fastholdelse i job Social støtte i overgang til og fastholdelse i job En integreret og koordineret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats for udsatte ledige Anders Søberg, Susanne K. Ellegaard, STAR Dagsorden Målgruppen

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Samråd sammen med justitsministeren om ventetider

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Velfærdsministeriet Børneenheden J.nr. 2008-2802 mbn 7. maj 2008 Talepunkter til samråd om SOU Z og Æ tirsdag den 13. maj Samrådsspørgsmål

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

permanent bevilling til indsats mod social dumping, intensiveret indsats mod brug af skattely, snyd med punktafgifter m.v.?

permanent bevilling til indsats mod social dumping, intensiveret indsats mod brug af skattely, snyd med punktafgifter m.v.? Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt 27. april 2017 J.nr. 2017-1705 Kontor: Forretning og Processer Samrådsspørgsmål AD-AF - Tale til besvarelse af spørgsmål AD-AF

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan

Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan Metode- og implementeringsskabelon: Udredning og Plan Housing First som grundpræmis i arbejdet med Hjemløsestrategien og metoden Udredning og Plan Metoden Udredning og Plan afprøves i en række kommuner,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Mødet blev afholdt den 4. maj 2016 i Odense Hvilket uddannelsesniveau skal behandlerne have? Medarbejderne

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft,

Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft, Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt T A L E 29. januar 2018 Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

Statusnotat Meningsfuld hverdag for dig Rehabilitering på plejecentre K O L D I N G K O M M U N E 2014

Statusnotat Meningsfuld hverdag for dig Rehabilitering på plejecentre K O L D I N G K O M M U N E 2014 93 Statusnotat Meningsfuld hverdag for dig Rehabilitering på plejecentre K O L D I N G K O M M U N E 2014 Meningsfuld hverdag for dig Meningsfuld hverdag for dig danner grundlaget for at rehabilitering

Læs mere

Spørgsmål og svar til Et mere rummeligt arbejdsmarked II

Spørgsmål og svar til Et mere rummeligt arbejdsmarked II Spørgsmål og svar til Et mere rummeligt arbejdsmarked II 12. december 2018 Er der et minimumskrav ift. måltal? Der er ikke et minimumskrav ift. antal deltagere, men der er lagt op til at kommunen skal

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN

VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN VÆRKTØJ 5 SKABELON TIL IMPLEMENTERINGSPLAN 1. Formål Denne skabelon til en implementeringsplan kan anvendes som en støtte, når I skal arbejde med at udvikle og implementere en ny og fælles indsats målrettet

Læs mere

Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Odense skal anvende de mest effektive værktøjer til at få ledige i arbejde. Den gode motiverende

Læs mere

Samrådstale TUV Center for Arbejdsmarkedspolitik

Samrådstale TUV Center for Arbejdsmarkedspolitik Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt T A L E 12. oktober 2017 Samrådstale TUV Center for Arbejdsmarkedspolitik Samrådsspørgsmål T Hvor stor en andel borgere

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 955 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Samråd SUU alm. del spm AÆ og BP Samrådsspørgsmål AÆ Ministrene

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Puljeopslag: Iværksættelse af initiativer til støtte og rådgivning til familier med et barn med diabetes

Puljeopslag: Iværksættelse af initiativer til støtte og rådgivning til familier med et barn med diabetes Dato 07-03-2018 Sagsnr. 4-1611-128/9 Puljeopslag: Iværksættelse af initiativer til støtte og rådgivning til familier med et barn med diabetes Hermed inviteres patientforeninger og andre organisationer

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Udgangspunktet for en forandring 2016

Udgangspunktet for en forandring 2016 Udgangspunktet for en forandring 2016 Baggrund & formål Horsens Kommune har siden afslutningen af projekt Housing First i 2013 arbejdet med, at nedbringe opholdstiderne for hjemløse på forsorgshjem jf.

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Den 30. september 2019

Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Den 30. september 2019 Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge Den 30. september 2019 Dagens program 1. Baggrund og formål med projektet 2. Hvad indebærer deltagelse i et modningsprojekt?

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Kommunikationsplan for Projekt Velfærdsteknologi

Kommunikationsplan for Projekt Velfærdsteknologi Kommunikationsplan for Projekt Velfærdsteknologi Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, Maj 2018 Implementeringskonsulent, Anders Bagger Hvad er målet? Målene: - At få kommunikeret Lemvig Kommunes opfattelse

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 392 Offentligt T A L E Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 29. april 2016 APOL/NFM J.nr.

Læs mere

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Notat Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Ansøgningsfrist: Den 12. september 2019, kl. 12.00 1. Formål Initiativet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Socialstyrelsen Skema for projektbeskrivelse skal udfyldes og sendes til madj@sm.dk og pulje@sm.dk Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt exit prostitution.

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

FULD TALE. Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt. Samråd om Videnscenter for Scenekunst. Åbent eller lukket:

FULD TALE. Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt. Samråd om Videnscenter for Scenekunst. Åbent eller lukket: Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt 1 FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om Videnscenter for Scenekunst Åbent Dato og klokkeslæt: 9. november kl.

Læs mere

Vejledning Fælles Rum

Vejledning Fælles Rum Vejledning Fælles Rum Foto: Emilie Koefoed for Realdania Foto: Bjarke Ørsted for Realdania Foto: Leif Tuxen Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Vejledning Fælles Rum side 2 Introduktion

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget] Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget] Samrådsspørgsmål

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

EN NY SOCIALSTRATEGI

EN NY SOCIALSTRATEGI EN NY SOCIALSTRATEGI Socialstrategien er de politiske visioner for det sociale arbejde i København for børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer eller et handicap. Socialstrategien skitserer

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-C om psykisk arbejdsmiljø på hospitaler den 6. oktober 2017

Samrådsspørgsmål A-C om psykisk arbejdsmiljø på hospitaler den 6. oktober 2017 Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt T A L E 05-10-2017 Samrådsspørgsmål A-C om psykisk arbejdsmiljø på hospitaler den 6. oktober 2017 J.nr. 2017-5813 CAL

Læs mere

Projektbeskrivelse: Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien

Projektbeskrivelse: Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien Projektbeskrivelse: Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien Titel Baggrund Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien i Viborg Kommune. Hjemløsestrategien 2009-2013 blev iværksat med henblik

Læs mere