arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave"

Transkript

1 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

2 Anmeldte arbejdsulykker Årsopgørelse udgave Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN nr

3 Forord Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 (2. udgave) over anmeldte arbejdsulykker indeholder generelle oplysninger om skadetyper, branchegrupper, skademåder, køn og aldersgrupper samt skadelidtes statsborgerskab for arbejdsulykker, der er anmeldt i perioden Desuden findes oplysninger om antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen (incidenser). Arbejdstilsynet offentliggjorde i marts udgave af årsopgørelsen, som ikke indeholdt opgørelser med fordelinger på aldersgrupper, statsborgerskab og beregnede incidenser. I Arbejdstilsynets interaktive tabeller på nettet, for perioden er der bl.a. mulighed for at finde oplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for særlige branchegrupper eller jobgrupper. Arbejdstilsynet, november

4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 5 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER... 5 DEFINITIONER OG FORKLARINGER ANMELDTE ARBEJDSULYKKER SKADETYPER Alvorlige arbejdsulykker, bortset fra dødsulykker Andre arbejdsulykker ANMELDTE ARBEJDSULYKKER, DER HAR MEDFØRT DØDEN BRANCHEGRUPPER ANSÆTTELSESPERIODE SKADEMÅDE ALDERSGRUPPER KØN STATSBORGERSKAB

5 INDLEDNING Anmeldte arbejdsulykker Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker, som har givet anledning til arbejdsudygtighed i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, til Arbejdstilsynet. Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter første fraværsdag. Tilsvarende skal ejere/brugere af tekniske hjælpemidler mv. anmelde arbejdsulykker, der er sket ved brugen af et teknisk hjælpemiddel, til Arbejdstilsynet, selv om der ikke er tale om arbejde for en arbejdsgiver. Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret, dvs. registreringsår. Årsopgørelsen omfatter de arbejdsulykker, der er anmeldt fra 1. januar 2004 til 31. december Arbejdstilsynet kan udarbejde særskilte opgørelser af arbejdsulykker efter det år, hvor ulykken er sket. Opgørelserne omfatter anmeldte arbejdsulykker på land i Danmark. Det betyder bl.a., at arbejdsulykker til søs, i luften eller på off-shore anlæg ikke er omfattet af statistikken. På grund af underrapportering er det reelle antal arbejdsulykker højere end antallet af anmeldelser. Undersøgelser 1 viser, at der anmeldes under halvdelen af de anmeldepligtige arbejdsulykker. Niveauet kan variere afhængig af faktorer som skadelidtes alder, virksomhedens branche og skadens alvorlighed. Ved brug af ulykkestallene skal man være opmærksom på den usikkerhed, der er på grund af underrapportering. Definitioner og forklaringer Beskæftigelsestal Arbejdstilsynet modtager årlige beskæftigelsestal fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), som er en opgørelse over antallet af personer, der i november måned året før har deres primære beskæftigelse i pågældende brancher. Det betyder fx, at beskæftigelsen 2009 er fastsat ultimo november Beskæftigelsestallene omfatter såvel ansatte som selvstændigt erhvervsdrivende og er beregnet ud fra personernes hovedbeskæftigelse. 1 Underrapportering af arbejdsulykker en undersøgelse af 5 skadestuers registrering af behandlede arbejdsulykker. At-rapport nr. 16, Arbejdstilsynet Arbejdsulykker. Nyt fra Danmarks Statistik nr Danmarks Statistik Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundrapport, bilag 3, Arbejdstilsynet Se: 5

6 Incidens Incidenser for anmeldte arbejdsulykker beregnes ved at sammenholde antal anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet med beskæftigelsestal (RAS) fra Danmarks Statistik. Årets ulykkesincidens beregnes således ved at sætte antallet af årets anmeldte arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede i november året før. Til belysning af langsigtede tendenser i udviklingen af antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen har denne metode vist sig velegnet i analysearbejdet. Den afspejler dog ikke faldet i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 fuldt ud. I tabellerne angives incidenser som antallet af anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede for de enkelte år. Der er udarbejdet tabeller, der viser incidenser for skadetyper, branchegrupper, køn og alder. Incidenser er angivet med to betydende cifre. For at undgå for stor usikkerhed i de beregnede incidenser, er det valgt ikke at angive incidenser af arbejdsulykker, hvis den beregnede incidens er under én anmeldelse pr beskæftigede pr. år. I tabeller over kønsfordeling af arbejdsskader er incidenser under én anmeldt arbejdsskade pr beskæftigede pr. år undtagelsesvist medtaget, da det ellers ville kunne synes som om, der ingen skader var anmeldt for kvinder. I tabeller over aldersfordeling af arbejdsskader er ikke medtaget incidenser for aldersgrupperne under 18 år, da beskæftigelsesdata for disse aldersgrupper er meget usikre. Tabellerne skal dog tolkes med stor forsigtighed på grund af usikkerheden ved beregning af incidens. Incidenser er beregnet på baggrund af RAS-beskæftigelsen, der ikke afspejler faldet i beskæftigelsen fra 2008 til Køn Anmeldte arbejdsskader fordeles på køn. Oplysninger om køn stammer fra skadelidtes CPRnummer. Alder Skadelidtes alder bestemmes ud fra CPR-nummeret og ulykkesdatoen. Anmeldte arbejdsulykker fordeles på 17 aldersgrupper. Statsborgerskab Anmeldte arbejdsulykker fordeles på statsborgerskab. Skadelidtes statsborgerskab på anmeldelsestidspunktet findes ud fra CPR-nummeret. I opgørelserne kan der figurere lande, som ikke længere findes. Skadetyper mv. Anmeldte arbejdsulykker fordeles på skadetyper. Skadetypen beskriver ulykkens fysiske/fysiologiske konsekvenser for skadelidte og er en kombination af anmeldelsernes oplysninger om skadens art (fx knoglebrud, sårskade eller forstuvning), om skadet legemsdel og i tilfælde af skadelidtes død om skadens følger (arbejdsudygtighedens varighed). I opgørelserne inddeles skadetyper i henholdsvis 3, 10 og 23 grupper. 3-delingen omfatter dødsulykker, alvorlige arbejdsulykker og andre arbejdsulykker, hvor Arbejdstilsynet definerer alvorlige arbejdsulykker som alle ampu- 6

7 tationer, alle knoglebrud samt skader på flere legemsdele. 10-delingen er en forenkling af skadens art, og i 23-delingen indgår en gruppering af den skadede legemsdel. Branchegrupper Anmeldte arbejdsulykker fordeles på 36 branchegrupper, der er dannet ved gruppering af de brancher, som virksomheden hvor skadelidte var ansat, da ulykken skete er tildelt i henhold til Dansk Branchekode 2007 (DB07). Arbejdstilsynet har ud fra en arbejdsmiljømæssig synsvinkel inddelt DB07-brancherne i de 36 grupper, der fremgår af årsopgørelsens tabeller. Oplysninger om virksomhedens branchetilhørsforhold stammer fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Ansættelsesperiode Årsopgørelsen indeholder tabeller over anmeldte arbejdsulykker fordelt på ansættelsesperiode, dvs. perioden fra ansættelse på virksomheden til ulykken sker. I opgørelserne betegnes personer med en ansættelsesperiode på et år eller derunder som nyansatte. Skademåder Anmeldte arbejdsulykker fordeles på skademåder. Skademåden beskriver, hvordan skaden skete under ulykkens hændelsesforløb og betegner det trin i forløbet, hvor skadelidte kommer i kontakt med en skadevoldende genstand. I årsopgørelsen er skademåder inddelt i 9 grupper. 7

8 1 Anmeldte arbejdsulykker Der er i 2009 anmeldt arbejdsulykker. Det er det laveste antal siden 2003 (42.139). Fra 2008 til 2009 er antallet af anmeldte arbejdsulykker faldet med 14 pct. Et så stort fald i antallet af anmeldelser fra et år til et andet er ikke set siden , hvor karensdagen blev afskaffet. Antallet af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet afspejler dels antallet af faktisk skete arbejdsulykker dels andelen af disse ulykker, der bliver anmeldt, - to forhold, der ikke umiddelbart kan skelnes imellem i ulykkestallene. Faldet fra 2008 til 2009 er sandsynligvis udtryk for, at der er sket færre arbejdsulykker, idet underrapporteringsgraden i 10-års perioden har været nogenlunde konstant. Der er ingen grund til at antage, at underrapporteringsgraden skulle været steget markant i Beskæftigelsen er faldet med 1 pct. fra 2008 til 2009 ifølge RAS-beskæftigelsen, dvs. de beskæftigelsestal som normalt anvendes til beregning af incidenser. Som tidligere nævnt afspejler RASbeskæftigelsen ikke faldet i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 fuldt ud. Foreløbige beskæftigelsestal for 4. kvartal 2008 og 4. kvartal 2009 peger på, at der samlet set er sket en tilbagegang i beskæftigelsen på 5 pct. fra 2008 til , - altså et fald i beskæftigelsen, der ikke fuldt ud kan forklare et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker på 14 pct. Der er dog tale om foreløbige beskæftigelsestal, der især på brancheniveau er meget usikre, og som derfor ikke kan anvendes til incidensberegninger. Under forudsætning af, at underrapporteringen er uændret, og at de endelige beskæftigelsestal viser et fald i beskæftigelsen på 4-5 pct., er der sket et reelt fald i antallet af arbejdsulykker på knapt 10 pct. fra 2008 til Skadetyper Tabel 1, 3 og 5 viser fordelingen af anmeldte arbejdsulykker i årene Ulykkerne er fordelt på skadetype (tre forskellige detaljeringsniveauer) og registreringsår. Arbejdsulykker, der har medført døden, er omtalt i kapitel 1.2. Tabel 1: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på alvorlighed og registreringsår Alvorlighed Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker Danmarks Statistik, Statistikbanken 2010, 3 Ifølge årsopgørelsen 2008, blev der i 2008 anmeldt arbejdsulykker. Dette tal er i år blevet justeret med anmeldelser, der ved en teknisk fejl ikke var blevet overført korrekt til sidste års statistik. 8

9 Tabel 2 og 4 viser incidens af anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadetype (henholdsvis tre og ti grupper) og registreringsår. Incidenser fordelt på skadetyper er angivet pr beskæftigede i forhold til det samlede beskæftigelsestal for de enkelte år. Skadetypen beskriver, hvad der er sket med skadelidte, og hvor på legemet skaden er placeret. Disse informationer hentes fra anmeldelsernes oplysninger om skadens art, skadet legemsdel og skadens følger. Sidstnævnte giver oplysningen, om skadelidte er død. Tabel 2: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens *), fordelt på alvorlighed og registreringsår Alvorlighed * Død 0,17 0,22 0,22 0,23 0,15 0,16 Andre alvorlige ulykker Andre ulykker *) Ulykkesincidensen beregnes ved at sætte antallet af årets anmeldte arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede. Danmarks Statistiks beskæftigelsestal opgøres året før i november. Det vil fx sige, at beskæftigelsen 2009 er opgjort i november Dette betyder, at incidensen for 2009 ikke er udtryk for de faktiske forhold Alvorlige arbejdsulykker, bortset fra dødsulykker Tabel 3: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 10 skadetyper og registreringsår Skadetype (10 grupper) Død Amputation Knoglebrud Forstuvning mv Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet Ifølge Arbejdstilsynets definition omfatter andre alvorlige arbejdsulykker ulykker, der har medført amputationer, knoglebrud eller skader på flere legemsdele. Der er i 2009 anmeldt andre alvorlige ulykker (tabel 1). Dette svarer til, at hver ottende anmeldte arbejdsulykke (ca. 11 pct.) i 2009 var så alvorlig, at den medførte amputation, knoglebrud eller skader på omfattende dele af legemet, hvilket svarer til niveauet de foregående år. 166 af de anmeldte arbejdsulykker i 2009 medførte amputationer (ca. pct.). Heraf var 84 pct. amputation af én eller flere fingre (tabel 3 og5). 9

10 I 2009 udgjorde knoglebrud 9 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker. Heraf udgjorde knoglebrud på øvre ekstremiteter (skulder, arm, håndled, hånd og finger/ fingre) 55 pct. (tabel 3 og 5). Knoglebrud på nedre ekstremiteter (hofteled, knæ, ben, ankel, fod og tå/tæer) udgjorde 33 pct. Kategorien Uoplyst og andet i tabel 3, 4 og 5 omfatter bl.a. chok. Andelen af anmeldte arbejdsulykker med skadetypen Chok er steget fra 3 pct. i 2004 til 5 pct. i 2009 svarende til en stigning på 53 pct. Chok inkluderer såvel chok som følge af aggression (fx vold) og trusler som traumatisk chok (fx overværelse af ulykke). Tabel 4: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede, fordelt på 10 skadetyper og registreringsår Skadetype (10 grupper) * Død 0,17 0,22 0,22 0,23 0,15 0,16 Amputation Knoglebrud Forstuvning mv Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet *) Ulykkesincidensen beregnes ved at sætte antallet af årets anmeldte arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede. Danmarks Statistiks beskæftigelsestal opgøres året før i november. Det vil fx sige, at beskæftigelsen 2009 er opgjort i november Dette betyder, at incidensen for 2009 ikke er udtryk for de faktiske forhold Andre arbejdsulykker I 2009 udgjorde forstuvninger mv. 42 pct. af de anmeldte arbejdsulykker, sårskader udgjorde 13 pct. og bløddelsskader udgjorde 7 pct. (tabel 3). Andelen af bløddelsskader i 2009 er på samme niveau som i 2007, medens andelen af sårskader er faldet lidt. Andelen af forstuvninger har været jævnt stigende fra 42 pct. i 2004 til 44 pct. i 2008, hvorefter den er faldet til 42 pct. i Andelen af anmeldte arbejdsulykker med skadetypen Uoplyst og andet er steget fra 14 til 26 pct. gennem de seneste 5 år. Dette slører billedet af udviklingen inden for de forskellige typer af skader. Antallet af anmeldte forstuvninger mv. er i 2009 faldet lidt i forhold til Af de anmeldte forstuvninger mv. i 2009 udgjorde forstuvning mv. af ryg og rygrad 34 pct., forstuvning mv. af nedre ekstremiteter 34 pct. og forstuvning mv. af øvre ekstremiteter 24 pct. (tabel 5). Andelen af sårskader har været jævnt faldende i hele perioden fra 18 pct. i 2004 til 13 pct. i pct. af de anmeldte sårskader i 2008 var sårskader på finger/fingre (tabel 5). Af de anmeldte bløddelsskader i 2009 udgjorde bløddelsskader på øvre ekstremiteter 30 pct. og bløddelsskader på nedre ekstremiteter 26 pct. (tabel 5). 10

11 Tabel 5: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 23 skadetyper og registreringsår Skadetype (23 grupper) Død Amputation af finger, fingre Amputation af håndled, hånd Amputation af nedre ekstremiteter Amputation af andre kropsdele Knoglebrud på øvre ekstremiteter Knoglebrud på nedre ekstremiteter Knoglebrud på andre kropsdele Forstuvning af øvre ekstremiteter Forstuvning af nedre ekstremiteter Forstuvning af ryg og rygrad Forstuvning af andre kropsdele Sårskade på finger, fingre Sårskade på håndled, hånd Sårskade på nedre ekstremiteter Sårskade på andre kropsdele Termisk skade Bløddelsskade på øvre ekstremiteter Bløddelsskade på nedre ekstremiteter Bløddelsskade på andre kropsdele Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet

12 1.2 Anmeldte arbejdsulykker, der har medført døden I 2009 blev der anmeldt 44 arbejdsulykker, der medførte døden (dødsulykker), til Arbejdstilsynet. I perioden har antallet ligget mellem 44 tilfælde i 2008 og 2009 og 66 tilfælde i 2007, hvilket svarer til et gennemsnit på 53 tilfælde om året. Det er langt færre end i slutningen af 1990 erne, hvor antallet lå på næsten 80 tilfælde om året. Tabel 6 viser antallet af arbejdsulykker, der har medført døden, og som er anmeldt i perioden fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår. Tabellen er rangeret som top 10 efter branchegrupper med flest dødsulykker i de 3 år. Bygge- og anlægsområdet omfatter branchegrupperne anlægsarbejde, opførelse og nedrivning af byggeri samt færdiggørelse af byggeri, der tilsammen tæller ca. 20 pct. af dødsulykkerne, der er anmeldt i perioden I tabel 6 er arbejdsulykker, der har medført døden, opgjort efter det år, hvor de er blevet anmeldt. Arbejdstilsynet kan efter anmodning udarbejde særskilte opgørelser over dødsulykker, hvor ulykkerne opgøres efter det år, hvor de er sket, dvs. ulykkesår. Tabel 6: Anmeldte arbejdsulykker med døden til følge , fordelt på branchegrupper (top 10) og registreringsår. Branchegrupper (36 grupper ifølge DB07) Landbrug, skovbrug og fiskeri Transport af gods Opførelse og nedrivning af byggeri Anlægsarbejde Metal og maskiner Kontor Politi, beredskab og fængsler Engros Færdiggørelse af byggeri Plast, glas og beton Øvrige branchegrupper Uoplyst og andet

13 1.3 Branchegrupper Danske virksomheder kategoriseres fra 2007 efter den nye brancheklassifikation Dansk Branchekode 2007 (DB07). DB07 er en dansk udgave af EU s standardbrancheklassifikation, Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (NACE, Rev. 2). Tabel 7 viser såvel antallet af anmeldte arbejdsulykker og antallet af beskæftigede i årene som den beregnede incidens pr beskæftigede fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår. Tabel 8 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på 36 branchegrupper og 10 skadetyper. Da den nye brancheklassifikation blev indført i 2007, omfatter tabel 7 og 8 kun årene 2007, 2008 og Fra 2008 til 2009 er antallet af anmeldte arbejdsulykker faldet med 14 pct., men faldet i antallet af anmeldelser varierer i forskellige branchegrupper. Det procentvise fald i antallet af arbejdsulykker fra 2008 til 2009 er størst inden for branchegrupperne Metal og maskiner (41 pct.), Slagterier (38 pct.), Transportmidler (37 pct.), Træ og møbler (36 pct.), Plast, glas og beton (35 pct.) samt Bygge- og anlægsbranchegrupperne (17 23 pct.). Inden for nogle ganske få branchegrupper er antallet af anmeldte arbejdsulykker steget fra 2008 til Den største stigning med godt 9 pct. ses inden for Hospitaler. Det er vanskeligt at give forklaringer på det store fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker, der er sket inden for et år, bl.a. fordi antallet ikke kan sættes i forhold til antallet af beskæftigede i det aktuelle år. Den samlede beskæftigelse er faldet med 1 pct. fra 2008 til 2009 ifølge RASbeskæftigelsen, dvs. de beskæftigelsestal som normalt anvendes til beregning af incidenser. Foreløbige beskæftigelsestal for 4. kvartal 2008 og 4. kvartal 2009 indikerer dog, at der samlet set er sket en tilbagegang i beskæftigelsen på 5 pct. fra 2008 til , - altså et fald i beskæftigelsen, der ikke fuldt ud kan forklare et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker på 14 pct. Specielt i enkelte brancher har der været et stort fald i beskæftigelsen. Der er dog tale om foreløbige beskæftigelsestal, der især på brancheniveau er meget usikre, og som derfor ikke kan anvendes til incidensberegninger. I nedenstående tabel er det derfor fortsat RAS-beskæftigelsen, der ligger til grund for incidensberegningerne. 13

14 Tabel 7: Branchegruppe (36 grupper) Anmeldte arbejdsulykker, antal beskæftigede og incidenser , fordelt på 36 branchegrupper og registreringsår Antal anmeldte arbejdsulykker Antal beskæftigede (Kilde: Danmarks Statistik) Incidens pr beskæftigede * År Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet (Gns. for incidenser) *) Ulykkesincidensen beregnes ved at sætte antallet af årets anmeldte arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede. Danmarks Statistiks beskæftigelsestal opgøres året før i november. Det vil fx sige, at beskæftigelsen 2009 er opgjort i november Dette betyder, at incidensen for 2009 ikke er udtryk for de faktiske forhold. 14

15 Tabel 8: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 36 branchegrupper og 10 skadetyper Skadetyper (10 grupper) Ter- Blød- For- Uop- Branchegruppe (36 grupper - DB07) Amputatiobrud ning mv. skade ning Knogle- Forstuv- Sår- Æts- Død misk dels- gift- lyst & skade skade ning andet 01 Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet

16 1.4 Ansættelsesperiode Tabel 9 viser anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på ansættelsesperiode og registreringsår. Ansættelsesperiode er perioden fra ansættelse på virksomheden til ulykken sker. Tabel 10 viser årlige andele af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på ansættelsesperiode og registreringsår. Andelen af arbejdsulykker, hvor skadelidte er kommet til skade inden for sit første ansættelsesår (nyansatte), er steget fra 25 pct. i 2004 til 33 pct. i I 2009 er andelen faldet til 24 pct. Der er anmeldt godt færre arbejdsulykker for nyansatte (tilfælde, hvor personen kommer ud for en arbejdsulykke inden for sit første ansættelsesår) i 2009 end i Dette svarer til 72 pct. af det samlede fald (6.976) i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Tabel 9: Anmeldte arbejdsulykker fordelt på ansættelsesperiode og registreringsår Ansættelsesperiode års ansættelse eller mindre (nyansatte) Mere end 1 års ansættelse Uoplyst *) *) Uoplyst ansættelsesperiode skyldes manglende oplysning om ansættelsesdato i anmeldelserne. Tabel 10: Andele af anmeldte arbejdsulykker fordelt på ansættelsesperiode og registreringsår Ansættelsesperiode Gns års ansættelse eller mindre (nyansatte) 24,84 27,39 30,47 33,02 31,03 24,27 28,68 Mere end 1 års ansættelse 56,74 55,62 54,84 53,39 55,37 60,19 55,92 Uoplyst 18,42 16,99 14,70 13,60 13,60 15,54 15,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Skademåde Tabel 11 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skademåde og registreringsår. Figur 1 viser, hvordan de anmeldte arbejdsulykker i 2009 fordeler sig procentvis på skademåder. Arbejdsulykker, hvor skadelidte er kommet til skade ved akut overbelastning af legemet (fx løft, træk, skub, vridning, drejning og gribning) samt psykisk overbelastning, udgør 30 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i Faldulykker, herunder såvel lodret og vandret fald som støden imod, kollision med (genstand), udgør 25 pct. Ulykker, hvor skadelidte er blevet ramt af (en genstand eller person) udgør 15 pct. Ulykker, der har medført akut overbelastning, fald eller, at ved- 16

17 kommende er blevet ramt (af en genstand eller lignende) udgør således tilsammen 70 pct. af samtlige anmeldte arbejdsulykker i Tabel 12 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2009 fordelt på branchegrupper (36 grupper) og skademåder (9 grupper). Tabel 11: Anmeldte arbejdsulykker fordelt på skademåde (9 grupper) og registreringsår Kontakt / Skademåde Akut/kortvarig kontakt med elspænding, temperaturer, farlige stoffer Druknet, begravet, omsluttet af med iltmangel til følge Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med Kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand Klemt, mast etc Akut overbelastning af legemet eller dele heraf, psykisk overbelastning Bid, spark etc. (fra dyr og personer) Anden kontakt/skademåde Uoplyst Figur 1: Anmeldte arbejdsulykker i 2009 fordelt på skademåder (andele i %) Bid, spark mv. (fra dyr og personer) 3% Anden skademåde 8% Uoplyst 2% Akut/kortvarig kontakt med el, kulde/varme, farlige stoffer 3% Druknet, begravet, omsluttet af 0% Akut overbelastning, herunder psykisk overbelastning 30% Fald (lodret/vandret), stødt imod 25% Klemt, mast 6% Kontakt med skarp genstand o.lign. 8% Ramt af genstand eller person, kolidere 15% 17

18 Tabel 12: Anmeldte arbejdsulykker 2009 fordelt på 36 branchegrupper og skademåde (9 grupper) Skademåde Branchegruppe (36 grupper) Akut/kortvarig kontakt med elspænding, temperaturer, farlige stoffer Druknet, begravet, omsluttet af med iltmangel til følge Fald, stødt imod en stationær genstand (skadelidte er i bevægelse) Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med Kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand Klemt, mast etc. Akut overbelastning af legemet eller dele heraf, psykisk overbelastning 01 Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskiner og udstyr Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet Bid, spark etc. (fra dyr og personer) Anden kontakt/skademåde Uoplyst 18

19 1.6 Aldersgrupper Tabel 13 viser anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på aldersgruppe og registreringsår. Tabel 14 viser incidensen af anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på aldersgruppe og registreringsår. Da beskæftigelsesdata for børn og unge under 18 år er meget usikre, er incidenstal for denne gruppe ikke oplyst. Tabel 15 viser anmeldte arbejdsulykker i årene , fordelt på aldersgruppe og skadetype. Tabel 13: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår Alder (17 grupper) år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst Blandt aldersgrupperne fra 18 år til 59 år, hvor der er flest beskæftigede, udgør de årige og de hver 10 pct. af de anmeldte arbejdsulykker. De øvrige aldersgrupper mellem 25 og 54 år udgør fra 12 til 13 pct. Der er ingen nævneværdig variation i andele i perioden

20 Tabel 14: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede (incidens), fordelt på 17 aldersgrupper og registreringsår Alder (17 grupper) ** * 0-9 år ** ** ** ** ** ** år ** ** ** ** ** ** år ** ** ** ** ** ** 15 år ** ** ** ** ** ** år ** ** ** ** ** ** år år år år år år år år år år år år *) Ulykkesincidensen beregnes ved at sætte antallet af årets anmeldte arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede. Danmarks Statistiks beskæftigelsestal opgøres året før i november. Det vil fx sige, at beskæftigelsen 2009 er opgjort i november Dette betyder, at incidensen for 2009 ikke er udtryk for de faktiske forhold. **) Incidens er ikke oplyst for aldersgrupperne under 18 år på grund af usikre beskæftigelsesdata. Incidens er ej heller vist for Uoplyst, da beskæftigelsesdata ikke indeholder uoplyst alder. Tabel 15: Alder (17 grupper) Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 17 aldersgrupper og 10 skadetyper Skadetyper (10 grupper) Død Amputation Knoglebrud Forstuvning mv. Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Uoplyst Andet 0-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst

21 1.7 Køn Tabel 16 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skadens alvor, køn og registreringsår. Tabel 17 viser antal anmeldte arbejdsulykker pr beskæftigede fordelt på skadens alvor, køn og registreringsår. Tabel 18 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skadetype i ti grupper og køn. Tabel 16: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på alvorlighed, køn og registreringsår Skadetype (alvorlighed) og køn Køn Død Kvinder Mænd Andre alvorlige Kvinder ulykker Mænd Uoplyst Andre ulykker Kvinder Mænd Uoplyst Alle ulykker Kvinder Mænd Uoplyst Tabel 17: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet pr beskæftigede, fordelt på alvorlighed, køn og registreringsår Alvorlighed / Køn * Død Kvinder 0,02 0,02 0,05 0,05 0,01 0,02 Mænd 0,29 0,39 0,38 0,40 0,28 0,28 0,17 0,22 0,22 0,23 0,15 0,16 Andre alvorlige ulykker Kvinder Mænd Andre ulykker Kvinder Mænd Alle ulykker Kvinder Mænd *) Ulykkesincidensen beregnes ved at sætte antallet af årets anmeldte arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede. Danmarks Statistiks beskæftigelsestal opgøres året før i november. Det vil fx sige, at beskæftigelsen 2009 er opgjort i november Dette betyder, at incidensen for 2009 ikke er udtryk for de faktiske forhold. 21

22 Tabel 18: Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, fordelt på 10 skadetyper og køn Skadetype (10 grupper) Køn Kvinder Mænd Uoplyst Død Amputation Knoglebrud Forstuvning mv Sårskade Termisk skade Bløddelsskade Ætsning Forgiftning Uoplyst og andet Statsborgerskab Tabel viser anmeldte arbejdsulykker i årene fordelt på skadelidtes statsborgerskab og registreringsår. I tabellerne er der tale om skadelidtes statsborgerskab på det tidspunkt, hvor ulykken blev anmeldt. Tabel 19: Anmeldte arbejdsulykker fordelt på statsborgerskab og registreringsår Statsborgerskab (EU15) Danmark Gamle EU-lande - undt. Danmark (før 2004) * Nye EU-lande (efter 2004) ** Lande uden for EU Statsborgerskab uoplyst *** *) Gamle EU-lande i perioden omfatter: (Vest)Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Danmark, Irland, Storbritannien, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland og Sverige. **) Nye EU-lande omfatter: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (fra 2004), samt Rumænien og Bulgarien (fra 2007). ***) Statsborgerskab kan være uoplyst, hvis skadelidte ikke har et CPR-nummer, og statsborgerskabet ikke fremgår af anmeldelsen, eller hvis CPR-nummeret er forkert eller ufuldstændigt. I tabel 19 er statsborgerskab opdelt i, om skadelidte er statsborger i Danmark, i de øvrige gamle EU-lande, i de nye EU-lande eller i et land uden for EU. Tabel 20 viser i årlige andele, om skadelidte er dansk statsborger eller andet. Andelen af tilfælde, hvor skadelidte er statsborger i et andet land end Danmark er steget fra 4 pct. i 2004 til 7 pct. i 2008 og Tabel 21 viser anmeldte arbejdsulykker fordelt på statsborgerskab (Danmark eller andet land), alvorlighed og registreringsår. 22

23 Tabel 22 viser anmeldte arbejdsulykker fordelt på skadelidtes statsborgerskab (enkeltlande) og registreringsår. Landene er rangeret som top 10 efter det samlede antal anmeldelser i perioden Tabel 20: Andele af anmeldte arbejdsulykker fordelt på statsborgerskab og registreringsår Statsborgerskab (DK eller andet) Danmark 95,6 95,3 94,7 93,2 91,8 91,7 93,7 Andre lande 4,2 4,4 5,0 6,2 7,4 7,0 5,7 Statsborgerskab uoplyst 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1,3 0, Tabel 21: Anmeldte arbejdsulykker , fordelt på statsborgerskab, alvor og registreringsår. Statsborgerskab / Alvor Danmark Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker Andre lande Død Andre alvorlige ulykker Andre ulykker Statsborgerskab uoplyst Andre alvorlige ulykker Andre ulykker I a l t Tabel 22: Anmeldte arbejdsulykker , fordelt på statsborgerskab og registreringsår. Statsborgerskab Danmark Tyskland, Forb. Rep Tyrkiet Polen Sverige Bosnien-Herzegovina Storbritannien Irak Norge Jugoslavien * Øvrige lande Uoplyst *) Statsborgerskab i et land, der ikke længere findes, kan forekomme, hvis skadelidte på anmeldelsestidspunktet fortsat har det pågældende statsborgerskab.. 23

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 Anmeldte arbejdsulykker 2006-2011 Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr. 87-7534-603-6 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 Årsopgørelse 2012 Arbejdstilsynet, september 2013 ISBN nr. 87-7534-623-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 Arbejdstilsynet, marts 2011 ISBN nr. 87-7534-606-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 2. udgave Arbejdstilsynet, oktober 2011 ISBN nr. 87-7534-618-4

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien NOTAT Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien 26. november 2015 J.nr. 20130036182 ADA/UB Dette notat beskriver den årlige status for mål om

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010 Afrapportering af mål i Fremtidens arbejdsmiljø 2010 Prioriterede emner: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletpåvirkninger Støj

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Bilag Bilag til Anmeldte erhvervssygdomme 2013 Tabel 1.1 Anmeldte erhvervssygdomstilfælde

Læs mere

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien Notat Analyse og data Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020- arbejdsmiljøstrategien Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005

Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 Anmeldte arbejdsskader 2005 Årsopgørelse 2005 At-rapport 2-2006 Anmeldte arbejdsskader 2000-2005 Årsopgørelse 2005 Arbejdstilsynet, juni 2006 ISBN nr. 87-7534-576-5 Forord Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003

Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003 Anmeldte arbejdsskader Årsopgørelse 2003 At-rapport 1 2004 ANMELDTE ARBEJDSSKADER ÅRSOPGØRELSE 2003 ANMELDTE ARBEJDSSKADER - ÅRSOPGØRELSE 2003 ISBN nr. 87-7534-136-0 Arbejdstilsynet Landskronagade 33 2100

Læs mere

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget FAKTA Anmeldte arbejdsulykker 2011-2015 i landbruget 3. marts 2017 J.nr ach/kui AFC Arbejdsulykker i landbruget Dette faktaark giver baggrundsoplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for landbruget.

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Til Arbejdstilsynet Dokumenttype Rapport Dato December 2016 TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Indhold 1. Introduktion 1 2. Udvikling i Arbejdsulykke ved anvendelse af tekniske hjælpemidler

Læs mere

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundsrapport Arbejdstilsynet januar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Hvorfor laves analysen?... 5 1.2 Hvad indeholder analysen/hvordan

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0 KKKØR Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Helår 2012 Side 0 Side 1 A-skade statistik for Region Nordjylland Antal af A-skader i Region Nordjylland

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 Anmeldte erhvervssygdomme 2011-2015 ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2015 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2011-2015 Antallet af anmeldte erhvervssygdomme steg

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006

Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 At-rapport 1-2007 Anmeldte arbejdsulykker 2001-2006 Årsopgørelse 2006 Arbejdstilsynet, august 2007 ISBN nr. 87-7534-580-3 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2013 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Skanderborg Kommunes HovedMEDudvalg 8. september 2016 Samarbejde med Arbejdstilsynet Arbejdsulykker 2015 Sygefraværsindsatsen Side 1 af 13 Arbejdstilsynet Samarbejde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler 8Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler Ulykker inden for Politiskoler 8.0 Forekomsten af

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009.

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009. Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal. Denne statistik indeholder følgende punkter. 1. Rapportens detaljeringsgrad 2. Antal skader totalt set 3. Skader fordelt på afdeling og underafdeling 4.

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Report 1.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Januar 2012 1 2 Forord Denne rapport er udarbejdet til BAR SOSU, som har formuleret følgende opgave: 1. At få

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Jørgensen, Kirsten Publication date: 2012 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 1. BESKRIVELSE AF DATA I DEN FÆLLES STATISTIK OG FORSKELLE MELLEM ARBEJDSSKADESTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET... 3 1.1. DEFINITION AF ARBEJDSSKADEBEGREBET... 3 1.1.1. Skadetype

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige 7 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Øvrige service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen 9Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2009 BILAG Overvågning

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen 0 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen og rensningsanlæg Ulykker inden for Kloakvæsen og

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( )

B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( ) B a g g r u n d s n o t a t o m s n u b l e u l y k k e r ( 2 0 1 7 ) Alvorlige arbejdsulykker ved fald, gliden og snublen - Hvad viser tallene? 27. juni 2017 Figur 1: Anmeldte alvorlige arbejdsulykker

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2012 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

arbejdsbetingede SYGDOMME

arbejdsbetingede SYGDOMME arbejdsbetingede SYGDOMME Anmeldte arbejdsbetingede sygdomme 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 Anmeldte arbejdsbetingede sygdomme 2004-2009 Årsopgørelse 2009 Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning 6Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning Ulykker inden for Skorstensfejning 6.0 Forekomsten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader på socialområdet i 2015 i forhold til 2014 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2015 + 2016 Sagsnummer: 87.00.00-A00-4-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse Personale og HR

Arbejdsmiljøredegørelse Personale og HR Arbejdsmiljøredegørelse 2014 Personale og HR Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indsatser og mål... 3 Status på arbejdsskader... 4 1.2 Udviklingen i arbejdsulykker generelt... 4 1.3 Udviklingen i antallet af

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2006-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet 2. udgave Anmeldte erhvervssygdomme 2006-10 Arbejdstilsynets

Læs mere

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn Indlæg på årskonference BAR tranport og engros 22. Oktober 2015 Tilsynsdirektør Jan Møller Mikkelsen Emner ved dagens indlæg. Udfordringer for Arbejdstilsynet

Læs mere