Fonden VoxHall. Vester Allé Aarhus C. Årsrapport for regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår"

Transkript

1 Fonden VoxHall Vester Allé Aarhus C Årsrapport for regnskabsår

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Beretning Virksomhedsoplysninger 4 Beretning 5 Regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 1. januar december 12 Balance 31. december 13 Noter til årsregnskabet 15 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og musikchef har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret januar december 2013 for Fonden VoxHall. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Fondens vedtægter og den regnskabspraksis, der anvendes ved budgetprocedurerne i forbindelse med bevilling af kommunalt tilskud, Kulturstyrelsens til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr af 21/ Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi er endvidere af den opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn med forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. Ledelsesberetningen indeholder endvidere efter vores opfattelse en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Fondens vedtægter og den regnskabspraksis, der anvendes ved budgetprocedurerne i forbindelse med bevilling af kommunalt tilskud, Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr af 21/ Årsrapporten godkendes herved. Aarhus, den 2014 Bestyrelse Peter Ramsdal Martin Budde Andersen 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til tilsynsmyndigheden Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fonden VoxHall for regnskabsåret januar december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Fondens vedtægter og den regnskabspraksis, der anvendes ved budgetudarbejdelse i forbindelse med bevilling af statsligt og kommunalt tilskud, Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr af 21/ De anførte budgettal er ikke omfattet af vores revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Fondens vedtægter, regnskabspraksis, Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr af 21/ Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisionslovgivning, god offentlig revisionsskik og reglerne indeholdt i Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr af 21/ Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Fondens vedtægter, regnskabspraksis, Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr af Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet, Fondens vedtægter, regnskabspraksis, Kulturstyrelsens krav til regnskab og revision samt driftstilskudsloven med tilhørende bekendtgørelse nr af 21/ Aarhus, 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 3

6 Virksomhedsoplysninger Fonden VoxHall Vester Allé Aarhus C CVR-nr.: Regnskabsperiode: 1. januar december Regnskabsår: 19. regnskabsår Hjemstedskommune: Aarhus Musikchef Tom Fjederholt Bestyrelse Astrid formand Signe Lund Juhler, næstformand Peter Ramsdal Franka Abrahamsen Karsten Højen Martin Budde Andersen Mikkel Mørk Hegnhøj Lasse Dahl Christensen Revision PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Pengeinstitut Nordea Skt. Clemens Torv Aarhus C Reg.nr. 2211, konto nr

7 Beretning Driftsperiode prolog Regnskabsåret 2013 er netop afsluttet, og Fonden VoxHall finder, med sine to scener, en styrket ramme om sit kulturpolitiske virke. Atlas bliver mere og mere en del af den kulturkonsumerende forbrugers virkelighed i Østjylland, og VoxHall formår til stadighed at tiltrække aktuelle orkestre til byen. Så alt i alt en stærk cocktail har været præget af stor foretagsomhed og iderigdom. For det første præsenterede vi et samarbejdside for Northside Festivalen i Aarhus. Intentionen med ideen var at øge oplevelse på pladsen. Vi ville lave et spillested - i lighed med hedengangne CBGB i New York - på pladsen. I den forbindelse skabte vi et partnerskab med en stor international virksomhed og en lokal arkitektvirksomhed. Fonden VoxHall kastede sig ud i dette projekt både for at bakke om og tage ansvar for en central musikbegivenhed i Aarhus og for at finde en ny og fælles udfordring for hele organisation. Desværre kunne vi ikke nå til enighed med Festivalen, og projektet blev derfor - efter lange 'forhandlinger' - sat på stand by. For det andet har Fonden VoxHall lanceret projekt under titlen by Music'. I første omgang har det ledt til et tæt og en konstruktiv dialog med Royal Beer. Det endelig resultat af denne dialog foreligger endnu ikke, men vi nærer stor tillid til udfaldet. For det tredje har Fonden VoxHall udviklet ideen om en 'aarhusiansk i forbindelse med Kulturby 2017 projektet, som ikke tåler sammenligning med Mærsks gave til 'det danske folk' i Projektets ambition er at skabe et medejerskab på Kulturby 2017 blandt regionens borgere. Uden at gå i detaljer gøres dette gennem skabelse af en udvidet kulturforståelses, hvor både private og offentligstøttede aktører deltager, og alle borgere skal have x antal gratis kulturoplevelser. Potentialet for kulturinstitutionerne er en kortlægning af borgernes kulturforbrug, ny samarbejdsplatforme aktørerne imellem og ikke mindst en skærpelse af borgerenes kulturelle appetit. Ideen er endnu ikke rodfæstet i Kulturby 2017 sekretariat, men en ting er sikker: ideen er fantastisk, og ideens omfang betyder, at Fonden VoxHall ikke selv kan styre den i mål. For det fjerde forsøger Fonden VoxHall at sætte en 'ny standard' for et spillesteds hjemmeside. Ønsket er at lave en hjemmeside, hvor 'usability' er i centrum. Vi vil øge kundernes oplevelse og brug af vores hjemmeside samt skabe nye købstilbud - men hvilke vil vi ikke røbe endnu. Projektet har betydet, at Fonden VoxHall har faciliteret i dialog med en billetudbyder og et grafisk webbureau. Vi kan konstatere, at vi har skabt et rum, hvor nye verdener mødes. Produktet vil se dagens lys medio For det femte var Fonden VoxHall i kraft at sit virke i Musik Aarhus Festival involveret i programlægning på 'up-coming scenen' under Ship 2013 eventet i Aarhus. En opgave som ROSA 'udliciterede'. 5

8 Beretning For det sjette har Fonden VoxHall øget sit fokus på CSR - Corporate Social Responsibility. Dette kommer til udtryk gennem et ønske om at etablere solceller og bistader på taget af VoxHall. Ansøgningen om etablering af solceller er netop indsendt til bygningsinspektoratet. Bybi-projektet kan i skrivende stund ikke finde den optimale løsning, hvor alle er glade, og er derfor sat i bero. For det syvende er vores samarbejde med byens øvrige regionale spillesteder blev øget og rummer også samarbejde vedr. koncerter, som laves i fællesskab. Ambitionen er på sigt at kunne tiltrække større navne til Aarhus, og samarbejdet styrker de økonomiske kræfter, markedsføringsapparatet og ikke mindst mindsker den økonomiske risiko. Derudover pågår der en tillidsfuld dialog mellem Trains og VoxHalls bookere, hvilket sikrer bookninger af orkestre til 'den rigtige pris'. Dette betyder, at byrden for både spillested og koncertgænger reduceres. Alt i alt et samarbejde med potentiale og perspektiv. Årets resultat for Fonden VoxHall udgør DKK (2012 DKK ). VoxHall bidrager med et resultat på DKK (2012 DKK ) og Atlas med et resultat på DKK (2012 DKK ). Fonden VoxHall og Aarhus Kommune har besluttet at ændre principperne for udgiftsførsel af feriepenge til fastansat personale. Feriepengeforpligtigelsen udgiftsføres herefter i takt med optjeningen. Årets resultat er som følge heraf påvirket negativt med DKK Årets resultat for Fonden VoxHall udgiftsførsel af feriepengeforpligtelsen til fastansat personale udgør DKK Fordelt på scener udgør resultatet ekskl. udgiftsførsel af feriepengeforpligtelsen til fastansat personale i VoxHall DKK og Atlas DKK Årsresultatet ekskl. udgiftsførsel af feriepengeforpligtigelsen for fastansat personale for Fonden VoxHall er jo i sig selv en solstråle. Det, som vi selv betegnede som en umulighed, er blevet virkelighed. Driftsresultatet for Atlas ekskl. udgiftsførsel af feriepengeforpligtelsen til fastansat personale er positivt! Dette er sket gennem en benhård prioritering på både program- og driftssiden. Det har skabt ro, men kan ikke betragtes som et driftsvilkår for de kommende år. I den bedste af alle verdener havde Atlas en økonomi, som gjorde det muligt at afholde 80 koncerter inden for genrerne jazz, og folk. Og en økonomi som tillod at lave større kunstneriske satsninger. Dette er pt. ikke tilfældet. VoxHall drives til stadighed i en stærk kombination mellem store kunstneriske ambitioner og stor økonomisk ansvarlighed. Ifølge Rammeaftalen med Statens Kunstråd og Aarhus Kommune er hhv. visionen og formålet med de regionale spillesteder, at de fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler den rytmiske musik høj kunstnerisk kvalitet lokalt, nationalt og internationalt.

9 Beretning Ovenstående opgave opfyldes på Fonden VoxHall gennem sammensætningen af et koncertprogram, som har autenticitet, er nysgerrigt, fordomsfri, udfordrende, fremadrettet, og som afspejler de seneste trends og nybrud. For at belyse dette yderligere ledelsesberetningen fokusere på følgende elementer: Koncertvirksomhed Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Eksternt samarbejde Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning. Koncertvirksomhed Differentiering er det centrale begreb i forbindelse med sammensætningen af koncertprogrammet på Fonden VoxHall. Ambitionen er at lave et program, som ikke findes på de øvrige regionale spillesteder i provinsen. I dette arbejde udgør blandingen mellem lokale, nationale og internationale orkestre en afstemt buket. De lokale og nationale orkestre og styrker den danske musikprofil, hvorimod de internationale orkestre - i vid udstrækning - er garanten for det unikke og differentierede program. Nøgletallene vedrørende koncertvirksomheden på Fonden VoxHall er samlet nedenstående i to tabeller for hhv. VoxHall og Atlas. Af nedenstående tabel. det, at VoxHall har ramt sin forpligtelse mere eller mindre spot on Ud over de 98 koncertdage havde der været yderligere 15 planlagte koncerter, som alle blev aflyst. Var disse koncerter blevet gennemført, havde vi afholdt 19% flere arrangementer, end vi var forpligtet til. Når dette er sagt, bør det fortsat bemærkes, at koncertudbuddet på klubniveau i disse år gennemgår nogle forandringer. Den nationale og internationale festivalperiode strækker sig nu fra ultimo april til ultimo september, og det betyder, at flere og flere orkestre vender blikket væk fra klubberne - enten pga. kontraktlige forhold eller økonomiske prioriteringer. Bottom line er, at antallet af tilbudte relevante orkestre har været aftagende. Dette er ikke en undsigelse af de orkestre, som vi har præsenteret - blot en understregning af, at det tilbudte antal er aftagende. Faktiske Publikumstal VoxHall Koncerttal 2013 koncerttal Antal 2013 jf. ram Faktiske pub! Koncertstørrelse jf. rammeaftale 2013 dage 2013 meaftale kumstal 52 ' Sum

10 Beretning Koncerttal Faktiske Publikumstal Atlas jf. koncerttal Antal 2013 jf. ram Faktiske publi Koncertstørrelse meaftale 2013 dage 2013 meaftale kumstal K Den budgetmæssige forudsætning for 2013 på Atlas var, at Atlas kunne afholde 40 egen og coproduktioner. Af ovenstående nøgletal fremgår det, at - inklusiv lejearrangementer - har været mere dobbelt så højt som budgetteret. I budgettet var mængden af lejearrangementer sat til o i et 'desperat' forsøg på af få et styrket forståelse for 'egen drift'. Besøgstallet er 78% højere end anslået. Tendensen vedrørende aflyste koncerter er identisk på Atlas. Der var 12 aflysninger. Afslutningsvist bør det påpeges, at ud af de 101 koncertdage har VoxHall afholdt 11 af dagene. Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Jf. rammeaftalen tilstræber Fonden VoxHall sig på at udvikle og understøtte det rytmiske vækstlag, og er løbende opsøgende over nye trends, musikgenrer og koncertformer, og har selv sagt, qua Atlas, et fokus på de smalle genrer -jazz, og folk. I praksis kommer ovenstående til udtryk gennem den konkrete programlægning, hvor Fonden VoxHall fortsat har blikket mere rettet mod fremtiden end fortiden, og vi forsøger kontinuerligt at præsentere det østjyske publikum for en række af de nyere orkestre på den nationale og internationale musikscene. Vi forsøger til stadighed at tilføje de nationale og internationale hovednavne supportnavne, der primært rekrutteres fra den lokale vækstlagsscene. Vækstlagsscenen er også omdrejningspunktet i Musik Aarhus Festivalen, som arrangeres i samarbejde med Radar og Train, men også på festivaler så som Spot og Pop Revo. Begge festivaler forsøger at rette blikket mod morgendagens stjerner. Koncertprogrammet vedrørende de smalle genrer på Atlas taler sig eget og tydelige sprog: 16 jazzkoncerter, 12 world og 18 folk. Derudover kan det tilføjes, at hovednavnet på 47 af koncertdagene på Atlas havde deres første optræden i Aarhus, og dette tal for vedkommende var 35 koncertdage. 8

11 Beretning Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Jv. rammeaftalen skal Fonden VoxHall deltage aktivt i næste generations publikum og etableringen af nye initiativer, koncepter og samarbejder, som involverer nye publikumsgrupper, og som udvikler de eksisterende. Det skal formidles professionelt, effektivt og indbydende gennem relevante medier. Endelig skal publikumsoplevelsen styrkes før, under og efter koncerten. Gennem den konkrete programsammensætning, hvor trends og nybrud prioriteres, kommer vi 'naturligt' i dialog med et yngre koncertpublikum, som er mere opsøgende og udadvendt. Endvidere kommer vi gennem koncerterne med de smalle genrer i dialog med et andet publikum. Igennem en længere periode har vi skærpet vores indsats og tilstedeværelse på de sociale medier, samtidigt med at vi fastholder mere traditionelle medier; egne plakater og flyers, men også en school' avis. Al den kommunikation formidles med kvalitet og professionalisme for øje. Ydermere havde vi i efteråret tilknyttet en praktikant, som en større mængde brugerundersøgelser. Fokus var hhv. en kortlægning af brugerne og deres forbrugsmønstre - herunder, hvor de fik kendskab til koncerten, hvor tit de gik til koncerter, hvilke genrer de foretræk, om vores www var tidssvarende osv. Undersøgelserne blev både genereret via spørgeskemaer på nettet og via face to face-interviews på koncertaftenerne. Endelig lavede vi et markedsføringsmæssigt 'take over' i Festugen under titlen 'Colorful Music'. Intentionen var at understrege Fonden VoxHalls store musikalske berøring over genrerne jazz, world, folk, rock, urban til heavy, hvilket lykkes til fulde. Eksternt samarbejde Jf. rammeaftalen skal Fonden VoxHall udvikle og styrke samarbejdet med en vifte af samarbejdspartnere. Og derudover initierer og realiserer samarbejder med de genrespecifikke spillesteder og øvrige relevante aktører i hele landet med henblik på at styrke den kunstneriske kvalitet Fonden VoxHall samarbejdede i 2013 med 32 forskellige co-producerende og leje-partnere omkring afvikling af koncerter. Flere af disse var - over året - tilbagevendende partnere. Dertil er der et 'fast' samarbejde med en stor vifte af danske og internationale koncertagenturer, som bidrager til sammensætningen af et varieret koncertudbud. Derudover indgik Fonden VoxHall i et ukendt antal 'konsulent sessions', hvor vi rådgav om alt fra koncertbookninger, markedsføringsstrategi og produktion. Som tidligere nævnt forsatte samarbejdet med de lokale regionale spillesteder; både om afvikling af en festival, produktion af en avis 10 x årligt samt specifikke koncerter. Samarbejdet med de genrespecifikke spillesteder i København fortsatte også i og udgør fortsat rammen om et fornuftigt bookingsamarbejde. 9

12 Beretning Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Jf. rammeaftalen skal Fonden VoxHall på professionel vis løse sine driftsforpligtelser og kontinuerligt arbejde for at udvikle og styrke organisationen. I skrivende stund er Fonden VoxHall ved at gennemføre et under titlen: "Hvorfor er Fonden VoxHall det nye Apple?", som skal skabe en bedre og mere velfunderet forståelse for Fonden VoxHall eksistensberettigelse - og her tænker vi ikke på rammeaftalen - blandt alle organisationens medlemmer. Derudover er Fonden VoxHall et spillested, som løbende får stor ros for sin professionelle tilgang i alle organisations opgaver. Kvalitet og kærlighed til musik gennemsyrer hele Fondens virke og er årsagen til, at personalet fortsat yder på højeste niveau. Fonden VoxHall bliver båret af en engageret og kompetent medarbejdergruppe - fra frivillige til fastansatte. Konkret betyder det, at vi kan være stolte af både vores egen indsats, men også af vores kollegaers. Én plus én er ofte mere end to. Muligheder og udfordringer i I samarbejde med LiveNation og Musikhuset Aarhus afvikler Fonden VoxHall en koncert med Bob Dylan i Aarhus. Ambitionen er at skabe en ny platform for afviklingen af større artister i Aarhus. Endvidere har Fonden VoxHall eksisteret i 15 år til august. Det skal på passende vis markeres. Vi arbejder pt. på formen. Fonden VoxHal nærer fortsat store ambitioner om at forbedre koncertsalen på Atlas og skabe et mere intimt og fleksibelt koncertrum. Forudsætningen for dette er dog, at byggesagen er afsluttet, hvilket pt. stadig ikke er tilfældet. Derudover skal det økonomiske fokus fastholdes på Atlas - uden at det bliver en kunstnerisk spændetrøje, hvilket er en vanskelig balancegang. Fonden VoxHall forventer for regnskabsåret 2014 et resultat på DKK o. Og ellers skal vi selvfølgelig fortsætte det gode arbejde. 10

13 Regnskabspraksis Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er anvendt følgende regnskabs- og vurderingsprincipper: Generelt Fonden VoxHall er en erhvervsdrivende fond. Fonden er dog undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens stk. 5, idet Aarhus Kommune har forpligtet sig til at føre tilsyn og kontrol med fonden, herunder godkende vedtægtsændringer, revision, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån, budget og årsregnskab. Fonden VoxHall følger de budget- og regnskabsprocedurer der er aftalt i forbindelse med bevilling af statsligt og kommunalt tilskud. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for regnskabsopstilling. I resultatopgørelsen er opført budgettal for 2013 samt realiserede tal for 2012 som sammenligningsgrundlag. Resultatopgørelsen Indtægter og udgifter er henført til det regnskabsår, de vedrører efter sædvanlige periodiseringsprincipper samt under hensyntagen til budget- og regnskabskriterierne ved fastsættelsen af Aarhus Kommune og Kunstrådets Musikudvalgs tilskud til Fonden VoxHall. I henhold til budgettet er hovedreglen at anlægsinvesteringer uanset beløbsstørrelsen udgiftsføres i anskaffelsesåret. Gager til fastansat personale udgiftsføres i takt med optjeningen, dog udgiftsføres optjente feriepenge ved feriens afholdelse i efterfølgende år eller ved forventet fratræden. Balancen Anlægsaktiver er, jf. ovenfor, opført til DKK o. Tilgodehavender er værdiansat efter individuel vurdering. Gældsposter er afsat i balancen ved påtagelse af forpligtelserne uanset betalingstidspunkt. 11

14 Resultatopgørelse januar december 2013 Budget 2013 Note 2013 ikke revideret 2012 DKK DKK DKK Statslige tilskud Kommunale tilskud Sponsorer Egenindtægter Indtægter fra det regionale spillested, i alt Finansielle indtægter Indtægter, total Løn fastansatte Løn løstansatte Kunstnerudgifter Rettigheder Markedsføring Lokaleudgifter Øvrige spillestedsreiaterede udgifter Udgifter, total Årets resultat

15 Balance 31. december 2013 Aktiver Note DKK DKK Varebeholdninger Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

16 Balance 31. december 2013 Passiver Note Grundkapital Henlæggelse til rammeoptimering Atlas Henlæggelse renovering og nyinvesteringer Henlæggelse til drift Atlas Overført resultat Egenkapital Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Kortfristet gæld Gæld Passiver Eventualforpligtelser Større nyanskaffelser

17 Noter til årsregnskabet Statslige tilskud 2013 Budget 2013 ikke revideret 2012 DKK DKK DKK Tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg ifølge aftale Kommunale tilskud Tilskud Aarhus Kommune ifølge aftale Egenindtægter Entreindtægter: Entre fra Entre fra K2-koncerter Entre fra K3-koncerter Entreindtægter, i alt Øvrige spillestedsreiaterede indtægter: Varesalg, bar Gebyrindtægter, entre Lejeindtægter Garderobe i alt q q Bruttoavance, bar Omsætning Vareforbrug

18 Noter til årsregnskabet Finansielle indtægter ikke revideret 2012 DKK DKK DKK Andre finansielle indtægter u U Løn fastansatte Administration og teknisk personale Feriepenge funktionærer Øvrige lønomkostninger Samlede lønninger til fastansatte kan specificeres således: j Leder feriepenge funktionærer Bestyrelseshonorar Øvrigt fastansat personale Øvrigt fastansat personale feriepenge funktionærer Løn løstansatte Lydtekniker Lystekniker Dørmænd Barpersonale Kunstnerudgifter Kunstnerhonorar Hotel og transport Catering Direkte relaterede produktionsomkostninger, kunster Provision A A A Markedsføring Markedsføring generelt Markedsføringsbidrag eksterne arrangementer

19 Noter til årsregnskabet Lokaleudgifter Budget ikke revideret 2012 DKK DKK DKK Husleje Vedligeholdelse lokaler El Vand og varme Alarmselskab Forsikring Nyanskaffelser, lokaler Øvrige spillestedsreiaterede udgifter Vareforbrug, bar Vedligeholdelse lyd Vedligeholdelse lys Produktionsomkostninger, generelle Rengøring, arrangementer Kampagner Ombygningsprojekt, VoxHall Rammeoptimering, Atlas Refusion tidligere år Garderobemærker Nyanskaffelser, inventar Vedligeholdelse, inventar Kreditkortterminaler Personaleomkostninger Frivilligeomkostninger Reg. differencer Dataløn Revision Anden assistance Bogføring Kontorhold Porto og gebyrer Kontingenter Arbejdsskadeforsikring Telefon, internet Personaleuddannelse Rejseomkostninger Bestyrelse Repræsentation BST og Næringsbasen Tab på debitorer

20 Noter til årsregnskabet 11 Andre tilgodehavender 2013 DKK Refusioner Andre debitorer Likvide beholdninger Kasse Bankbeholdninger Egenkapital Grundkapital Henlæggelse til optimering Atlas Henlæggelse til renovering og nyinvesteringer Henlæggelse til drift Atlas Overført resultat DKK DKK DKK DKK DKK DKK Egenkapital januar resultat Egenkapital 31. december Grundkapitalen udgøres af merværdien af inventaret i de lejede lokaler Vester Allé 8000 Aarhus C. 14 Periodeafgrænsningsposter 2013 DKK Aarhus Kommune

21 Noter til årsregnskabet 15 Anden gæld 2013 DKK Feriepenge Feriepenge funktionærer ATP Revision og regnskabsmæssig assistance Mellemværende Aarhus Kommune Moms Andre Eventualforpligtelser Kautions- og garantiforpligtelser DKK Større nyanskaffelser Bagtæpptesystem, VoxHall Forstærkere, VoxHall Webshop, hjemmeside (1. halvdel) stk. bærbare kontorcomputere Facadesystem til bannere

22 Bilag 1 Resultatopgørelse januar december 2013 Statslige tilskud Kommunale tilskud Sponsorer Egenindtægter Indtægter fra det regionale spillested, i alt Finansielle indtægter, fælles Finansielle indtægter Indtægter, total DKK Løn fastansatte, fælles Løn fastansatte Løn løstansatte, fælles Løn løstansatte Kunstnerudgifter Rettigheder Markedsføring Lokaleudgifter, fælles Lokaleudgifter Øvrige spillestedsreiaterede udgifter, fælles Øvrige spillestedsreiaterede udgifter Udgifter, total Årets resultat Opdelingen af årets resultat DKK hovedprincipper: på henholdsvis VoxHall og Atlas er sket ud fra følgende Direkte indtægter og omkostninger er henført til henholdsvis VoxHall og Atlas. Øvrige omkostninger renteindtægter betragtes som fællesomkostninger. Fællesomkostninger fordeles mellem VoxHall og Atlas efter de to spillesteders andel af de samlede ordinære kommunale og statslige tilskud i Fordelingstallet udgør 62,5 % til VoxHall og 37,5 % til Atlas. Fordelingen er foretaget med udgangspunkt i fondens registreringer og meddelte oplysninger.

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Grundejerforeningen Solstriben II. Årsrapporten for 2013

Grundejerforeningen Solstriben II. Årsrapporten for 2013 Grundejerforeningen Solstriben II Årsrapporten for 2013 Advodan Glostrup Torv 6-10 2600 Glostrup Telefon 46 14 50 17 statsautoriseret Revisionspartnerselsl

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

MODTAGET 17 MRS, 2014 STRUER KOMMUNE. Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013. Balance pr.

MODTAGET 17 MRS, 2014 STRUER KOMMUNE. Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013. Balance pr. MODTAGET 17 MRS, 2014 STRUER KOMMUNE 41) k f u mts SOCIALE ARBEJDE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013 Balance pr. 31/12 2013 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen M Registrerede revisorer»» a E D D L AN S KE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2015 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C,

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

RevisionsprotokoUat udkast til arsregnskab for 2013

RevisionsprotokoUat udkast til arsregnskab for 2013 RevisionsprotokoUat udkast til arsregnskab for 2013 ; PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C T: 8932 0000, F: 8932

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Lejre Kabelnet. Årsrapport regnskabsår

Lejre Kabelnet. Årsrapport regnskabsår Lejre Kabelnet Årsrapport 2015 9. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. februar 2016 Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisors påtegning

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 4. april 2016 Dirigent CVR-nr. 36 10 47 67 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere