Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer"

Transkript

1 Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014

2 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse for Forbundets enheder Administrative og økonomiske retningslinjer Formålet med disse retningslinier er at sikre en effektiv planlægning og administration af Forbundets aktiviteter samt at bidrage til at gøre administrationen af Forbundets virksomhed så enkel og gennemskuelig som muligt. De administrative og økonomiske retningslinjer omfatter følgende: I II III IV V VI VII IIX Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse for Forbundets enheder. Regler for budgetlægning, over- og underforbrug, kontering, afregning samt regnskabs- og budgetkontrol. Afgifter, takster og bestemmelser vedrørende refusion og godtgørelse. Regler vedrørende startgebyr. Gaveregulativ. GymDanmarks sponsoraftaler og de dermed for enhederne forbundne rettigheder og pligter. GymDanmarks leverandøraftaler og de dermed for enhederne forbundne muligheder. Årsplan. De administrative og økonomiske retningslinier er fastlagt af GymDanmarks Forbundsbestyrelse. Seneste version er vedtaget på Forbundsbestyrelsesmøde den 19. december 2013 Side 1 af 19

3 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse for Forbundets enheder Afsnit I: Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse for Forbundets enheder. Kontingentmodellen Forbundets medlemsforeninger betaler et kontingent. Kontingentmodellen består af et årligt gradueret foreningskontingent (inklusive adgang til Gymnastik for Alle aktiviteter (GfA) samt et aktivitetskontingent på pr. tilvalgt aktivitet. Der kan tilvælges følgende aktiviteter: Idrætsgymnastik, TeamGym, Trampolin, Tumbling, Rytmisk gymnastik, Sports Acro samt Rope Skipping. Det graduerede foreningskontingent udgør (senest vedtaget pr. 1. januar 2010): medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer Foreningernes indberetning til CFR (Centrale Forenings Register) afgør indplaceringen. I indberetningen har foreningerne pligt til at opgive foreningens samlede antal aktive udøvere af gymnastik. Kontingent for højskoler, efterskoler m.v. udgør Denne type medlemskab giver kun adgang til DM tilrettet den pågældende gruppe (f.eks. efterskole DM), samt kursus og Gymnastik for Alle tilbud. Dette medlemskab er ikke omfattet af Idrættens Fællesforsikringer. Personlig konkurrencelicens Alle gymnaster skal løse personlig national licens i Danmarks Gymnastik Forbund, for at deltage i konkurrencer på regions- og forbundsniveau. Forbundsbestyrelsen kan dispensere for licenskravet for enkelte typer af konkurrencer der har karakter af begynderkonkurrence. Eventuelle dispensationer opdateres på forbundets hjemmeside. Licensen er gældende fra 1. august 31. juli og søges/betales senest 3 uger før konkurrencen. (Se i øvrigt forbundets vedtægter 6) Licenssatserne udgør (senest opdateret med virkning pr ): Søgt og betalt senest 01.11: 200 kroner Søgt og betalt efter 01.11: 220 kroner Søgt og betalt mellem 3 ugers fristen og konkurrencedagen: 500 kroner Side 2 af 19

4 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse for Forbundets enheder Arbejdsbeskrivelse for Forbundets enheder: Forbundet består af følgende enheder: Forbundsbestyrelsen (FBST) Forbundsledelsen 7 (aktivitets) udvalg: UIG, UTG, UTT, URG, GfA, SAU, RSU 6 regioner: Hovedstaden, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland, Nordjylland Ud over enhederne har Forbundet et eliteudvalg, et antal elitesektioner, et uddannelsesudvalg, et internationalt udvalg og et ordensudvalg. Endvidere kan der nedsættes ad-hoc udvalg og arbejdsgrupper efter behov. Alle ovennævnte enheder og udvalg håndteres som selvstændige budget- og regnskabsafdelinger med eget budget og regnskab, der indgår i det samlede GymDanmark (koncern-) regnskab. Alle enheder og udvalg er underlagt de økonomiske og administrative retningslinier, således som de fremgår af nærværende dokument samt de fælles konkurrencebestemmelser, som altid skal være tilgængelige på GymDanmarks hjemmeside. Hver enkel enhed tilrettelægger selv sit arbejde med respekt for GymDanmarks strategiplan, målsætningsaftaler og beslutninger som er truffet på GymDanmarks repræsentantskabsmøde, samt de respektive aktivitetsmøder. Enhederne skal efterleve den køreplan for økonomisk planlægning og kontrol, som besluttes af GymDanmarks ledelse og forventes desuden at bidrage til den fælles planlægning ved at overholde følgende faste terminer: Senest den 1. juni, udarbejde en samlet stævne- og konkurrenceplan for det efterfølgende år. Det tilstræbes at denne plan indeholder oplysninger om dato, sted (så vidt muligt) samt eventuelt medarrangerende forening for samtlige arrangementer. Senest til første udvalgsmøde efter årsmødet at, udarbejde mødeplan for hele det efterfølgende år. Indsende referater fra samtlige møder, således at disse, i henhold til forbundets Code of Conduct, kan lægges på forbundets hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse. Reglement for eget område holdes løbende opdateret på forbundets hjemmeside. Håndbog for eget område opdateres på forbundets hjemmeside. Side 3 af 19

5 Administrative og økonomiske retningslinjer, II Regler for budgetlægning, over- og underforbrug, kontering, afregning og budgetkontrol Afsnit II: Regler for budgetlægning, over- og underforbrug, kontering, afregninger samt regnskabs- og budgetkontrol. Budgetlægning GymDanmarks samlede budget fastsættes af forbundets repræsentantskab efter indstilling fra Forbundsbestyrelsen, jvf. forbundets vedtægter. Foruden det samlede forbundsbudget udarbejdes detailbudgetter for hvert enkelt aktivitetsområde (disse fremlægges på de respektive aktivitetsmøder) samt budget for hver region. Budget for eventuelle projektgrupper fremgår af særlige projektaftaler, der indgås mellem Forbundsbestyrelsen og den respektive projektgruppe. Projektaftalerne kan max. have en løbetid på 3 år og kan herefter yderligere forlænges i max. 2 år, hvorefter der skal tages stilling til om projektet skal implementeres i et af de eksisterende aktivitetsområder, gøres til et nyt selvstændigt aktivitetsområde (dette forudsætter dog en vedtægtsændring) eller projektet skal stoppes. Alle stævner og arrangementer, der gennemføres af enheder eller projekter skal med i enhedernes budgetter og regnskabsføres via GymDanmark centralt. Enhedernes økonomiske råderum Enhederne tildeles i forbindelse med forbundets budgetlægning, om nødvendigt, et nettotilskud. Ud over dette består enhedernes indtægter af enhedens startgebyrer og arrangementsgebyrer fra egne konkurrencer og anden deltagerbetaling vedrørende egne arrangementer samt sponsorindtægter og lignende. Enhederne kan, i kraft af de her nævnte indtægter, have et budgetteret overskud. Dette overskud indgår som medfinansiering af GymDanmarks samlede budgetlægning. Angående enhedernes sponsorindtægter gælder, at hele nettoprovenuet inden for en ramme på kr. pr. sponsorat, som enhederne selv har indgået, tilfalder den enhed, som sponsoratet omfatter. Dog med fradrag af eventuelle omkostninger, herunder løn/provision til eventuel formidler af aftalen. Der tilfalder Forbundet 25 % af sponsorater, der overstiger rammen. Fordelingen af provenuet af sponsorater, der er blevet til gennem bistand fra Forbundet eller dennes formidler, aftales nærmere under hensyntagen til de afholdte omkostninger. Kun sponsorindtægter, der er dokumenteret i form af indgåede aftaler eller skriftlige hensigtserklæringer, kan indregnes i budgetforslaget. I indtægtsbudgettet indgår også eventuelle tilskud fra diverse instanser, legater og fonde. Side 4 af 19

6 Administrative og økonomiske retningslinjer, II Regler for budgetlægning, over- og underforbrug, kontering, afregning og budgetkontrol Enhedernes udgiftsbudget Anvendelsen af enhedernes økonomiske råderum fastsættes i enhedens udgiftsbudget. Alle enheder skal senest den 15. maj fremsende samlet forslag til budget (indtægter og udgifter) for eget område, samt forslag til målsætningsaftale. Budgetforslaget skal udarbejdes efter forbundets forskrifter som et periodiseret budget med oplysninger om aktivitetsomfanget indenfor de enkelte budgetposter. Alle udgiftsområder skal således specificeres så meget som muligt indenfor de anførte hovedgrupper. Budgetforslaget skal udarbejdes på de til formålet udarbejdede skemaer. For hvert større selvstændige arrangement / projekt skal der desuden udarbejdes et delbudget eller projektbudget. IT anskaffelser Alle IT anskaffelser registreres i Forbundets anlægskartotek, forsikres af og tilhører Forbundet. Budgetgodkendelse Forbundsbestyrelsen behandler alle enhedernes budgetønsker i perioden fra medio maj medio september og meddeler herefter hver enkelt enhed forbundsbestyrelsens endelige indstilling til repræsentantskabet.. Såfremt Forbundsbestyrelsens budgetudmelding giver anledning til ændringer i enhedens budget, skal et revideret budget, der tager højde for budgetudmeldingen, være indsendt til GymDanmarks ledelse senest den 1. oktober. De godkendte aktivitetsbudgetter forelægges herefter af aktivitetsudvalgene på de respektive aktivitetsmøder til orientering for medlemsforeningerne. Såfremt der på repræsentantskabsmødet sker justeringer i Forbundets budget i forhold til det fremlagte, som får indflydelse på tildeling til aktivitetsudvalgene eller de øvrige enheder, skal eventuel ny budgetramme og tidsramme meddeles enhederne af GymDanmark s ledelse. Efter endelig godkendelse af den enkelte enheds budget, kan enheden disponerer den samlede budgetramme i respekt for målsætningsaftalen. Enhederne kan indenfor eget budget frit disponere indenfor hver enkelt hovedgruppe, men kan ikke uden forudgående godkendelse i GymDanmarks ledelse foretage overførsel af midler fra nationale hovedgrupper (fx DM) til internationalt arbejde (fx international konkurrencedeltagelse). Større udgifter på ikke budgetterede poster kræver GymDanmarks ledelses forudgående godkendelse. Omkostninger til trænere, forudsætter at der foreligger en ansættelseskontrakt med den pågældende træner samt at denne kontrakt fra Forbundets side er tiltrådt af Forbundets sportschef og direktør. Side 5 af 19

7 Administrative og økonomiske retningslinjer, II Regler for budgetlægning, over- og underforbrug, kontering, afregning og budgetkontrol Budget- og regnskabsåret følger kalenderåret. Vedrørende over- og underforbrug Forbundsbestyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at et eventuelt underforbrug eller overforbrug hos en af Forbundets enheder implementeres i efterfølgende budgetår. Kontering og godkendelser af udgifter Indenfor hver enkel regnskabs- og budgetafdeling udpeges en økonomisk ansvarlig, som attesterer og så vidt muligt også konterer samtlige bilag (som minimum anfører afdelings- og projektnummer). Der foretages således kun udbetaling fra forbundskontoret på baggrund af indsendte afregninger med tilhørende bilag, som er underskrevet af den økonomisk ansvarlige eller af formanden for den pågældende enhed med mindre anden aftale er indgået mellem GymDanmarks direktør og enhedens økonomisk ansvarlige. Alle enheder skal for hvert enkelt arrangement, hvortil der ikke allerede ved årsbudgettet er indsendt budgetskema, indsende et budgetskema senest 14 dage før første udbetaling. Også ved a conto udbetalinger skal der indsendes budget. A conto udbetaling kan tidligst ske 14 dage før afholdelse af en udgift eller et arrangement. Begæring om a conto udbetaling skal så vidt muligt ske med mindst 5 arbejdsdages varsel, og altid skriftligt. Som hovedregel kan der ikke ske ny udbetaling af a conto beløb til en person, som allerede har fået et a conto beløb, før der er sket afregning for dette. Omfanget af a conto udbetalinger skal begrænses mest muligt og større regninger skal betales via forbundskontoret. Afregningsregler Efter hvert arrangement, hvor den arrangerende enhed udarbejder regnskabet, skal dette senest 6 uger efter arrangementets afholdelse indsendes til Forbundet. Såfremt ikke alle projektbilag og afregninger er modtaget hos den ansvarlige inden fristens udløb, skal GymDanmarks bogholderi orienteres herom og en ny afregningsfrist aftales. Budgetkontrol GymDanmarks bogholderi distribuerer den 15.04, og regnskabsrapport over det forgangne kvartal til hver enhed samt eventuelt til særlige budgetenheder under de respektive udvalg. Samme procedure sker og for så vidt angår månederne oktober og november. Udkast til årsrapport udsendes Alle regnskabsrapporter distribueres elektronisk. Såfremt der i forbindelse med rapporterne konstateres væsentlige afvigelser imellem budgettet og det realiserede, vil der sammen med rapporten blive fremsendt anmodning om tilretning af budgettet. Sådanne pålæg om budgetændringer skal efterkommes og indsendes til kontoret senest 14 dage efter modtagelse af rapporten. Side 6 af 19

8 Administrative og økonomiske retningslinjer, IV Afgifter, takster, honorarer og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse. Afsnit III: Afgifter, takster, honorarer og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse. Gymdanmarks ledelse har fastsat nedenstående retningslinier for refusion af dokumenterede udlæg og regler for udbetaling af omkostningsgodtgørelse uden bilag. Refusion af udlæg sker alene på baggrund af afregninger med tilhørende originalbilag, som er attesteret af den respektive enheds formand eller økonomisk ansvarlige og fremsendt til GymDanmarks kontor. Udbetaling af refusion og godtgørelse sker som hovedregel senest 8 dage efter at kontoret har modtaget den pågældende afregning i underskrevet stand. Taksterne for godtgørelse er følgende: Rejsegodtgørelse Generelt skal der udvises stor omkostningsbevidsthed ved at anvende billige rejseformer. Valg af rejseform skal ske ud fra en afvejning af omkostninger og tidsforbrug. Forbundets laveste takst svarer til Skats laveste takst, og forbundets højeste takst er gennemsnittet af Skats laveste takst og Skats højeste takster. Forbundets kørselstakster reguleres en gang om året i takt med at Skat regulerer sine takster, typisk omkring årsskiftet. Rejseudgifter godtgøres efter billigste DSB-takst eller ved kørsel i egen bil efter følgende takster: Godtgørelsen vil pr. 1. januar 2014 udgøre: Ved op til 2 personer i bilen, som er berettiget til kørselsgodtgørelse Ved 3 personer eller flere i bilen, som er berettiget til kørselsgodtgørelse 2,10 pr. kørt km 2,92 pr. kørt km Godtgørelsen vil pr. 1. januar 2015 udgøre: Ved op til 2 personer i bilen, som er berettiget til kørselsgodtgørelse Ved 3 personer eller flere i bilen, som er berettiget til kørselsgodtgørelse 2,05 pr. kørt km 2,88 pr. kørt km Udgifter til flyrejser godtgøres, kun såfremt, der har været indhentet tilbud på flybilletten hos Forbundets officielle rejsearrangør. Side 7 af 19

9 Administrative og økonomiske retningslinjer, IV Afgifter, takster, honorarer og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse. Refusion af udgifter til forplejning, hotelophold og lign. Udgifter til overnatning på hotel med morgenmad godtgøres med max. 800 kr. pr. person pr. nat og kun mod fremsendelse af originalbilag. For ophold i udlandet anvendes statens aktuelle vejledende takst for det respektive land, som maksimal sats. Det henstilles, at man så vidt muligt anvender hoteller med hvem, GymDanmark, DIF eller TEAM DANMARK har indgået rabataftale. Udgifter til forplejning i forbindelse med rejser til og fra møder udenfor hjemmet refunderes efter fremsendelse af bilag.xx Afregningen herfor skal attesteres af formanden eller den økonomisk ansvarlige for den pågældende enhed, før fremsendelse til GymDanmarks kontor og så vidt muligt dokumenteret med originale bilag. Alle afregninger vedrørende forplejning i forbindelse med møder skal påføres oplysninger om, hvem der har deltaget i de pågældende måltider. GymDanmark udbetaler ikke skattefri diæter. Udgifter til forplejning skal afholdes på et rimeligt niveau, og GymDanmark refunderer kun i begrænset omfang køb af alkohol. Øvrige udgifter i forbindelse med rejser, som repræsentant for forbundet, f. eks. entrebilletter, undeholdning refunderes kun såfremt det er påkrævet som repræsentation. Omkostningsgodtgørelse uden bilag Alle valgte medlemmer af forbundets enheder* kan af den respektive enhed bevilges en skattefri omkostningsgodtgørelse for brug af privat telefon og internet forbindelse på maximum kr. pr. år. Beløbsstørrelse fastsættes for et år ad gangen og udbetalingen forudsætter som hovedregel at den pågældende har været engageret i GymDanmark det meste af det år, godtgørelsen vedrører. Telefongodtgørelsen udbetales hvert år i august måned. * Undtaget herfra er Forbundsformanden og Næstformanden, der får dækket alle udgifter til fri telefon og internet-forbindelse, samt enhedernes formænd, der får dækket op til kr pr. år. Herudover godtgøres omkostninger til administration (kuverter, brevpapir, porto, toner, printerpatroner og lignende) efter regning. Hvis man modtager ovennævnte telefongodtgørelse uden bilag, kan man ikke samtidig modtage godtgørelse for forbrug af egen telefon efter regning. Såfremt man ønsker godtgørelse efter regning vedr. forbrug af egen telefon, skal aftale herom indgås med GymDanmarks bogholderi senest den 1. juni. Valg af godtgørelsesform gælder for et år ad gangen. Side 8 af 19

10 Administrative og økonomiske retningslinjer, IV Afgifter, takster, honorarer og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse. Lønsatser i forbindelse med kurser, seminarer, konferencer og lignende I forbindelse med GymDanmarks kursus- og uddannelsesvirksomhed må der højst udbetales løn svarende til 350 kr. pr. time + feriegodtgørelse samt godtgøres transportudgifter i henhold til gældende GymDanmarks takster. Forud for alle kurser skal der indgås en skriftlig aftale med instruktøren på GymDanmarks standard kontrakt. Kopi af kontrakten, der skal underskrives af udvalgets formand eller økonomisk ansvarlige, sendes til forbundskontoret straks efter underskrivelsen og, så vidt muligt, senest 3 måneder før kurset. Lønudbetalingen må kun ske via GymDanmarks kontor. Indsendelsen af lønbilag med påtegning af enten kursuslederen, formanden eller den økonomisk ansvarlige skal ske umiddelbart efter kurset. Lønudbetaling finder sted senest 6 uger efter modtagelse af lønbilag. Lønudbetaling til udenlandske kursusinstruktører skal som hovedregel ske efter FIG s takster. Ved mere faste ansættelsesforhold (centertræner, projekttrænere, landstrænere eller lignende) fastsættes lønnen i samråd mellem sportschef og respektive udvalg/elitesektion. Skriftlig ansættelsesaftale skal indgås i hvert enkelt tilfælde. Ansættelsesaftalerne skal fra Forbundets side underskrives af GymDanmarks formand eller direktør. Ansættelse af udenlandske trænere kan kun finde sted efter forudgående dokumentation af behørig arbejds- og opholdstilladelse. Retningslinier herfor kan rekvireres ved henvendelse til GymDanmarks direktør. Dommerhonorarer Alle forbundets aktivitetsudvalg og eventuelle projekter har mulighed for at indføre en skattefri godtgørelse til dommere på max. 200 kr. pr. konkurrence dog højst 400 kr. pr. dag. Beslutning herom træffes i forbindelse med den årlige budgetlægning og skal således meddeles Forbundet i forbindelse med fremsendelsen af enhedens budgetforslag. Beslutter et udvalg eller et projekt at indføre skattefri dommerhonorering, skal der gælde samme takst for hele det pågældende område, dvs. at den takst for dommerhonorering, som fx UTG indfører, skal gælde for alle UTG konkurrencer (således også regionale mesterskaber). Enhederne kan beslutte at fastsætte en tidsmæssig graduering af dommertaksten, blot det samlede dommerhonorar ikke overstiger ovennævnte max. grænse. Kursuslederhonorar Alle enheder har mulighed for at indføre en skattefri godtgørelse til kursusledere indenfor eget område. Kursuslederhonoraret må dog max. udgøre følgende: Ved kursus på 1 dag Honorar på 150 kr. Ved flere kurser på 1 dag Honorar på 300 kr. Kursus 1 weekend Honorar på 350 kr. Kursus mere end 1 weekend Honorar på 500 kr. Side 9 af 19

11 Administrative og økonomiske retningslinjer, IV Afgifter, takster, honorarer og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse. Alle kursusledere får desuden dækket deres rejseomkostninger efter regning eller ved kørsel i egen bil efter Forbundets takster. xxx Afgifter vedrørende event- og afdelingssponsorater Forud for indgåelse af event-, projekt- og afdelingssponsorater skal disse forelægges Forbundet ved direktøren og tiltrædes af denne. Kopi af den endelig aftale skal indsendes til GymDanmarks kontor. Side 10 af 19

12 Administrative og økonomiske retningslinjer, IV Afgifter, takster, honorarer og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse. Afsnit IV: Regler for startgebyrer m.v. For deltagelse i nationale mesterskaber og konkurrencer arrangeret af GymDanmark, gælder følgende startgebyrer: Aktivitetsområde: Arrangement: Antal personer / hold: Startgebyr : TeamGym Mesterskaber Hold Individuelt Sports Acro Mesterskaber Mens gruppe (4 mandsgruppe) Pige gruppe (3) Par 875 kr. 95 kr. 380 kr. 285 kr. 190 kr. Trampolin Klubtræf Dan Cup og DM Par Individuelt Hold (4) Par Individuelt Tumbling Mesterskaber Hold (Ved 4) Individuelt Idrætsgymnastik Mesterskaber Hold Individuelt Rope Skipping Mesterskaber Hold Individuelt Rytmisk Sports Gymnastik Grand Prix Æstetisk Mesterskaber Hold Trio / Demi gruppe Individuelt 190 kr. 95 kr. 380 kr. 190 kr. 95 kr. 380 kr. 95 kr. 875 kr. 95 kr. 875 kr. 95 kr. 875 kr. 285 kr. 95 kr. For alle gymnastikaktiviteter gælder uanset ovenstående, at der for hold til og med 5 personer højst skal betales et startgebyr på 95 kr. pr. deltager. Startgebyrerne er en konkurrenceafgift fastsat af GymDanmarks Forbundsbestyrelse. Startgebyret indbetales af foreningen til GymDanmark ved tilmeldingen til det pågældende arrangement. Foruden startgebyret skal den respektive enhed ved prisfastsættelsen af stævnet opkræve et særligt arrangementsgebyr på 60 kr. pr. deltager pr. konkurrence, som tilfalder den arrangerende enhed eller det pågældende arrangement. Fordelingen herimellem skal fremgå af den respektive stævnekontrakt. Ved for sen tilmelding og/eller betaling i henhold til de forskellige aktivitetsområders bestemmelser om frister beregnes dobbelt startgebyr. Arrangementsgebyret pålægges ekstra 35 kr. pr. deltager pr. konkurrence, såfremt konkurrencen er omfattet af licensdispensation, dog undtaget efterskolemesterskaber. Side 11 af 19

13 Administrative og økonomiske retningslinjer, IV Afgifter, takster, honorarer og bestemmelser vedr. refusion og godtgørelse. Ved afbud efter tilmeldingsfristen sker der ingen tilbagebetaling af startgebyr. Priser udover arrangementsgebyr og startgebyr fastsættes på baggrund af det stævnebudget, som udarbejdes i forbindelse med planlægningen af stævnet og som indgår som en del af den stævnekontrakt, der senest 3 måneder før hvert stævne skal indgås mellem GymDanmark og foreningen, såfremt en forening medvirker som lokal medarrangør. Samtlige stævnekontrakter skal sendes i kopi til Gymdanmarks administration umiddelbart efter underskrivelsen, dog senest 3 måneder før selve arrangementet. Alle stævnekontrakter skal indgås på aktivitetsudvalgenes standard stævnekontrakter, hvor disse forefindes. Kontrakter kan rekvireres ved henvendelse til GymDanmarks kontor. Side 12 af 19

14 Administrative og økonomiske retningslinjer, V Gaveregulativ Afsnit V: Gaveregulativ Når Forbundet og aktivitetsudvalgene uddeler gaver, skal det ske i henhold til nedennævnte retningslinier og gaverne skal som hovedregel være præget med GymDanmarks logo i henhold til Forbundets designforskrifter og anskaffet via Forbundet. Godtgørelse af udgifter til gaver sker som hovedregel således kun, såfremt gaverne er anskaffet via Forbundet og såfremt det af afregningen vedrørende gaver fremgår, i hvilken anledning og til hvem, gaverne er uddelt. Kun i særlige tilfælde vil udgifter til gaver, som ikke er anskaffet via Forbundet, blive godtgjort. Dette kræver forhåndsgodkendelse hos direktøren. Niveauet for gaver til diverse anledninger fremgår af skemaet på den efterfølgende side. Med hensyn til kontering af udgifter til gaver gælder, at udgifterne til gaver, ud over de nedenfor anførte, skal dækkes indenfor eget budget. Når det således gælder, at Forbundet dækker en gave til f.eks. en rund fødselsdag, betyder det, at såfremt et udvalg ønsker selv at give yderligere en gave, skal udgiften hertil dækkes af eget budget. Dog skal denne gave ligeledes som hovedreglen være fra GymDanmarks shop og holdes indenfor det anførte prisniveau. Side 13 af 19

15 Administrative og økonomiske retningslinjer, V Gaveregulativ Anledning Prisniveau Bemærkninger Budget Hvem skal betale? Foreningsjubilæer Fratrædelse FBST og udvalg: Under 3 års virke: 3-5 års virke: Mere end 5 års virke: Personlige jubilæer indenfor alle enheder Max. 250 Max. 300 Max. 500 Faneplader uddeles ved jubilæer delelige med 25 år 25 år i sølv derefter i guld Uddeles ved 25, 40 og 50 års jubilæer Forbund: Gaver og Præmier Forbund: Gaver og Præmier Forbund: Gaver og præmier Runde fødselsdage , 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 og 100 Forbund: Gaver og præmier Mærkedage Samarbejdspartnere Op til 500 Fødselsdage og jubilæer Forbund: Gaver og præmier Besøg i Danmark Dommere Instruktører Delegationsledere Op til 250 Forbund eller enheder Gæstebesøg i udlandet Foreningsbesøg Op til 250 Max. 200 Max. 1 gave fra GymDanmark Forbund: Gave og præmier Side 14 af 19

16 Administrative og økonomiske retningslinjer, VII GymDanmarks sponsorraftaler Afsnit VI: GymDanmarks sponsoraftaler opdateres løbende af GymDanmarks ledelse og videreformidles til alle enheder. Side 15 af 19

17 Administrative og økonomiske retningslinjer, VII GymDanmarks leverandørraftaler Afsnit VII GymDanmarks leverandøraftaler opdateres løbende af GymDanmarks ledelse og videreformidles til alle enheder. Side 16 af 19

18 ÅRSPLAN HVORNÅR Opgave: HVEM Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Kvartalsrapport Bogholderiet Budget udmelding: Rammer og indsatsområder FBST 15 Bidrag til Forbundsplanen Enhederne 15 Enhederne indsender forslag til målsætningsaftale, aktivitetsplan og budget for eget område Enhederne Udkast til Forbundsplan med indsatsområder BESTYRELSEN Udkast til budget samt enhedernes budgetrammer BESTYRELSEN 15 Endeligt udkast til Forbundsplan BESTYRELSEN 20 Endeligt udkast til GymDanmark budget, besluttes i FBST BESTYRELSEN 20 Udkast TEAM DK ansøgning Sportschef 1 Elitesektion/ Endelig ansøgning Team Danmark Sportschef Budget & Handlingsplan vedtages Rep.møde Medio Budget & Handlingsplan fremlægges Aktivitetsmøder Medio Enhederne indsender kursusplan Enhederne Prim o Medio Tildeling fra Team Danmark TD 1 Enhederne indsender mødeplan Enhederne 15 Evt. Budgetjusteringer Enhederne 1 Godkendelse af evt. Budgetjusteringer BESTYRELSEN 15

19 TD Regnskab /Aktivitetsrapport Adm / Enhederne 20 Årsregnskab Adm. Medio

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinier

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinier Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinier Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 17. september 2013 Forord og indholdsfortegnelse Administrative og økonomiske retningslinier Formålet

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

REFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 1/ 11. december 2014 2015

REFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 1/ 11. december 2014 2015 Tilstede: Afbud fra: FKN, UCH, LCH, AJA, LRA, MAK, TBX, UBL, HAJE, JST, BBU, BKR FVJ Velkommen til de nye medlemmer Der er blevet afholdt introduktionsmøde d.d. for nye medlemmer. Præsentation blev givet

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme Indhold Reglement... 3 Serie 1 (u/håndredskab)... 4 Serie 2 (m/håndredskab)... 4 Tekniske muligheder Redskabstekniske sværheder... 4 Bold... 4 Tov... 4 Tøndebånd...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere