Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d."

Transkript

1 Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009

2 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien CFC-beskatning i krisetider Status på sagerne om beneficial owner vedrørende renter og udbytter Skatteretlige følgevirkninger af selskabsreformen 2

3 Forårspakken 2.0 udvalgte emner Harmonisering af aktieavance- og udbyttebeskatning Reduceret fradrag for advokat- og revisoromkostninger Ikke fradrag for udgifter til undersøgelser af nye markeder Ingen omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde mv. 3

4 Harmonisering af aktieavance- og udbyttebeskatning

5 Aktieavancebeskatning Ændringer har kun betydning for selskaber Fremover ikke krav om ejertid på aktier Beskatning følger klassifikation i 4 grupper Klassifikation Egne aktier Datterselskabsaktier Koncernselskabsaktier Porteføljeaktier Aktieavance Skattefri Skattefri Skattefri Skattepligtig 5

6 Aktieavancebeskatning Ny opdeling af selskabers aktiebesiddelser Datterselskabsaktier (DSA) Aktier, som ejes af et selskab, der direkte ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet Kun direkte ejerskab Aktier medregnes, uanset om kapitalen er indbetalt eller ej (bilag 58) Er datterselskabet udenlandsk, er det yderligere et krav, at beskatning af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter moder-/ datterselskabsdirektivet eller en DBO Koncernselskabsaktier (KSA) Aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller kan sambeskattes Aktier, hvor en fond og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning Porteføljeaktier (PA) Alle øvrige aktier, hvilket bl.a. omfatter: Aktier, hvor der ejes mindre end 10 % af selskabet, og hvor aktierne ikke er koncernselskabsaktier Aktier i selskaber fra lande uden for EU, som ikke har DBO med Danmark, og hvor aktionæren ikke har bestemmende indflydelse Konvertible obligationer og tegningsretter hertil 6

7 Rubricering af aktier Stor betydning for mange eksisterende og fremtidige strukturer Andre kategorier af aktier: Egne aktier Næringsaktier ABL 19-aktier, investeringsforeningsbeviser mv. Virkning fra indkomståret 2010 (dog ikke aktier solgt før 22/4 2009) Ved bagudforskudt indkomstår allerede fra 2/

8 Aktieavancebeskatning Datterselskabs- og koncernselskabsaktier Skattefri uanset ejertid (ABL 8) Harmoniserer beskatningen af aktieavancer og udbytter Porteføljeaktier Gevinst og tab er skattepligtige uanset ejertid (ABL 9) Tab på lagerbeskattede PA fradrages løbende Tab på realisationsbeskattede PA kildeartsbegrænsning Lagerbeskatning efter ABL 23, stk. 2 (ABL 23, stk. 5) Både noterede og unoterede aktier Baseret på handelsværdien Realisationsbeskatning (ABL 23, stk. 6) Unoterede porteføljeaktier Valgmulighed (påkrævet handling er fortsat uklar) Skal omfatte alle unoterede porteføljeaktier 8

9 Aktieavancebeskatning Indgangsværdier for porteføljeaktier Udgangspunkt er handelsværdien, primo 2010 Skattemæssig anskaffelsessum er indgangsværdi Indkomstår 2010 ikke begyndt den 25/ og selskabet ejede ikke PA på dette tidspunkt, eller Selskabet stiftet efter den 25/ Nettokurstab opgøres, hvis selskabets samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier ved begyndelsen af indkomståret 2010 overstiger aktiernes samlede handelsværdi Nettokurstabet fradrages i avancer på porteføljeaktier i indkomståret 2010 og efterfølgende år Indgangsværdien og nettokurstab skal selvangives på selvangivelsen for indkomståret 2010 og udgør en del af skatteansættelsen for indkomståret

10 Porteføljeaktier opgørelse af nettokurstab Forskellen mellem selskabets samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier ved begyndelsen af indkomståret 2010 og aktiernes samlede handelsværdi, der reguleres med: Anskaffelsessummen og afståelsessummen på aktier, som selskabet har afstået den 25. maj 2009 eller senere, og som på afståelsestidspunktet var ejet i 3 år eller mere (dvs. ikke hidtil fradrag), medregnes Nedsættes med udbytte af ovenstående aktier, som selskabet i indkomstårene har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen Omfatter ikke nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie udbytter Omfatter ikke nettokurstab på aktier, der er erhvervet i forbindelse med en skattefri omstrukturering, der er vedtaget den 25. maj 2009 eller senere 10 Touche Tohmatsu

11 Porteføljeaktier Nettotabssaldo eksempel (noterede aktier) Anskaffelsessum (ejerandel < 10%) kr. A: 100 aktier > 3 år B: 100 aktier < 3 år Anskaffelsessum i alt Handelsværdi primo indkomståret 2010 (indgangsværdi) A: 100 aktier > 3 år B: 100 aktier < 3 år Handelsværdi i alt Den samlede anskaffelsessum overstiger den samlede handelsværdi Nettokurstabet ( = kr.) kan fradrages i fremtidige nettogevinster kr. 11

12 Porteføljeaktier Nettotabssaldo eksempel 1 (noterede aktier) fortsat Handelsværdi ultimo indkomståret 2010 kr. A: 100 aktier > 3 år B: 100 aktier < 3 år Handelsværdi i alt Værdistigning: = kr. Værdistigning beskattes ikke, da nettokurstabet modregnes Saldo på nettokurstabskontoen ultimo 2010 = kr. Ultimo indkomståret 2011 er værdien kr. Tabet på kr. modregnes i anden skattepligtig indkomst Ultimo indkomståret 2012 er værdien kr. Det resterende nettokurstab på kr. modregnes i avancen på kr., og kr. af avancen beskattes 12

13 Aktieavancebeskatning Statusskift Sidestilles med afståelse/anskaffelse til handelsværdi (ABL 33 A, stk. 1) Statusskifte fra/til DSA/KSA ikke mellem andre kategorier (ABL 33 A, stk. 2) Bl.a. ved skattefrie transaktioner eller køb/salg af aktier (ABL 33 A, stk. 3) Alle aktierne anses for afhændet (bilag 41, s. 31 og svar på spm. 32) Ved skattefri omstrukturering sker afhændelse ved vedtagelsen (svar på spm. 32) 13

14 Udbyttebeskatning Kildeskat på udbytter Nedsat fra 28 % til 27 % ( 4, nr. 3, i L 195 tilpasning til sats for aktieindkomst) Hævet fra 16,5 % til 25 % for danske selskaber ( 9, nr. 6 og 7 i L 202 konsekvens af ophævelse af 66%-reglen) Udbyttebeskatning af danske selskaber Datterselskabs- og koncernselskabsaktier (SEL 13, stk. 1, nr. 2) Skattefrie uanset ejertid Skattepligtige, når udbyttefradrag, medmindre omfattet af M/D-direktiv Porteføljeaktier Skattepligtige med 100 % Credit for udenlandsk kildeskat 14

15 Udbyttebeskatning Udbyttebeskatning af udenlandske selskaber Datterselskabsaktier (SEL 2, stk. 1, litra c) Skattefri, når beskatningen af udbyttet nedsættes efter M/D-direktiv eller DBO Koncernselskabsaktier (SEL 2, stk. 1, litra c) Skattefri, når 1 udbyttemodtagende selskab er hjemmehørende i EU/EØS-land, og 2 udbyttebeskatningen skulle være nedsat efter M/D-direktiv eller DBO, hvis der havde været tale om DSA Porteføljeaktier (SEL 2, stk. 1, litra c, jf. stk. 2) Skattepligtig med 27 % Skattepligtig med 15 %, når 1 udenlandsk myndighed skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter DBO eller anden international aftale, 2 selskabet ejer mindre end 10 % af kapitalen i det danske selskab, og 3 selskabet og koncernforbundne parter ejer mindre end 10 % af kapitalen, hvis selskabet er hjemmehørende uden for EU 15

16 Værnsregel ( Juletræsregel ) Ny værnsregel som direkte modvirker tidligere rationaler i investeringsstrukturer om puljning af ejerskab Datterselskabs- og koncernselskabsaktier anses i visse tilfælde for at være direkte ejet af danske selskabsaktionærer i moderselskabet Rette indkomstmodtager af udbytter og aktieavancer forskellig civil- og skatteretligt Værnsreglen kræver følgende kumulative betingelser opfyldt: 1. MS primære funktion er at eje DSA og KSA, 2. MS udøver ikke 1 reel økonomisk virksomhed vedr. 2 aktiebesiddelsen, 3. 1 Mere end 50 % af kapitalen i MS ejes, direkte/indirekte, af 2 selskaber omfattet af SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage 3 skattefrie udbytter ved et direkte ejerskab af aktierne i det enkelte DS, og 4. Aktierne i MS er ikke børsnoteret Testen skal foretages separat for hvert led (bilag 41, s. 9) Moderselskabet kan være dansk eller udenlandsk (bilag 41, s. 9) 16

17 Anvendelsesområde for værnsregel 1. MS primære funktion er at eje DSA/KSA Formålet med MS eksistens (bemærkningerne) Formentlig det aktuelle formål ( faktiske/reelle ) (bilag 41, s. 20) Det vedtægtsmæssige formål ikke afgørende (bilag 41, s. 20) Anden aktivitet i ikke uvæsentligt omfang fritager (bemærkningerne) F.eks. at primære funktion er at eje PA (bilag 41, s. 20) Kriterier: Størrelsen af de to aktiviteter samt volumen og afkastet af de to beholdninger Funktion at optage og servicere gæld fritager ikke (bilag 41. s. 21) 2. MS udøver ikke reel økonomisk virksomhed vedr. aktierne 1 Erhvervsmæssig virksomhed, og 2 Tilknytning til aktiebesiddelsen Dvs. besiddelsen af DSA/KSA (bilag 41, s. 8, bilag 57, s. 2, og betænkningen) Betingelsen skal fortolkes konformt med LL 16 H, stk. 2 (bilag 41, s. 25) Fysisk eksistens, dvs. lokaler, personale og udstyr, og beslutningskompetence Økonomiske virksomhed i et DS fritager ikke (bilag 39, s. 2) Ikke tilstrækkeligt at eje aktier (bilag 41, s. 24) 17

18 Anvendelsesområdet for værnsregel 3. Mere end 50 % af kapitalen i MS... 1 Mere end 50 % af kapitalen i MS, 2 Ejes, direkte/indirekte, af selskaber omfattet af SEL 1 eller 2, stk. 1, litra a Omfatter formentlig ikke PAL-pligtige, som ikke er SEL-pligtige (bilag 39, s. 2) For udenlandske selskabsaktionærer findes der allerede værn for de tilfælde, hvor selskaberne ikke er retmæssige ejere (beneficial owners) (betænkningen) 3 Ikke skattefri af udbytter ved et direkte ejerskab af aktier i DS 4. MS ikke børsnoteret 18

19 Skattemæssige konsekvenser af værnsregel Datterselskabs- og koncernselskabsaktier anses for at være ejet direkte af moderselskabets danske selskabsaktionærer og faste driftssteder af udenlandske selskaber Hvem påvirkes? Øverste selskabsaktionærer, der umiddelbart opfylder kravene i ABL 4 A og 4 B, anses direkte for at eje aktierne i DS (bilag 41, s. 9) Omfatter ikke Danske og udenlandske fysiske personer, Danske PAL-pligtige, som ikke er SEL-pligtige, eller Udenlandske selskaber uden fast driftssted i DK. 19

20 Anvendelsesområdet for værnsregel 1. Superaktionær 2. Personhovedaktionær 3. Udenlandsk selskabsaktionær P1 P2 P3 P2 P3 P1 P2 S1 S2 S3 60 % 20 % 20 % P S2 S3 60 % 20 % 20 % S1 Lux. 60 % 40 % S2 DK 40 % MH D 10 % MH D 15 % MH D S1 ejer indirekte 24 % Værnsregel for MH-D: MH ejet mindre end 50 % af selskaber Værnsregel for MH-D: S1 ejer indirekte 9 % og S2 ejer indirekte 6 % S1 er udenlandsk, uden PE i DK (bilag 57 s. 7) Værnsregel for MH-D: 20

21 Anvendelsesområdet for værnsregel 4. Klassisk juletræ 5. Klassisk juletræ P1 S1 P2 S2 25 % P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 P5 50 % 50 % H1 H % MH D S1 og S2 ejer indirekte 9 % og 100 % af MH Værnsregel, MH-D: + MH-S1/S2: 60 % 40 % 40 % MH S1-S4 ejer indirekte 6 % af D og 60 % af MH Værnsregel, MH-D: + (også for H2) H1-MH : H2-MH: S1/S4-H1: D

22 Værnsregel ( Juletræsregel ) Mellemholdingselskaber Eksempel 100 % 100 % 100 % 100 % M1H M2H M3H HH 33 % 33 % 33 % MH 85 % 15 % D Aktierne i D anses for ejet direkte af M1H, M2H og M3H med hver 5 % 22

23 Værnsregel ( Juletræsregel ) Eksempel mulig løsning 100 % 100 % 100 % 100 % M1H M2H M3H HH 15 % 15 % 15 % MH 55 % 85 % 72 % 15 % 28 % D Værnsreglen om mellemholdingselskaber finder ikke anvendelse pga. superaktionærreglen 23

24 Værnsregel ( Juletræsregel ) Aktier, der skifter status Aktier, der skifter status fra porteføljeaktier til datter-/koncernselskabsaktier eller omvendt, anses for afstået og nyanskaffet på tidspunktet for skift af skattemæssig status, og udløser beskatning efter de almindelige regler H1 50 % FH H2 50 % H1 FH 2H 100 % Resultat: H1 avancebeskattes pga. salg, men det gør H2 også pga. statusskifte! 18 % 18 % D D Gælder også, når statusskifte sker som følge af en skattefri omstrukturering! 24

25 Rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskattelovens 11B og 11C

26 Hovedlinjerne i de danske regler om rentefradragsbegrænsning 1. Der er som hovedregel fradrag for renter mv. 2. Gamle regler om tynd kapitalisering er fastholdt og anvendes først 3. Nettofinansieringsudgifter på op til pt. 21,3 mio. kr. (2009-niveau) 4. Maksimering af fradrag for nettofinansieringsudgifter til standardforrentning på pt. 6,5 % (2009-niveau) af skattemæssig værdi af kvalificerede aktiver 5. Fradrag for nettofinansieringsudgifter kan kun nedbringe den skattepligtige indkomst før renter (EBIT) med 80 % 26

27 Ændringer i forbindelse med Forårspakken Efter renteloftreglen kan 20 % af købesummen for aktier i udenlandske direkte ejede datterselskaber som hovedregel medregnes til de driftsaktiver, der berettiger til rentefradrag Afkastet af aktierne vil imidlertid ofte være skattefrit, idet der er tale om datterselskabsaktier. Det danske skattesystem giver dermed fradragsret for renteudgifter, uden at der senere opstår en skattepligtig indkomst i Danmark Efter de nye regler udfases fradragsretten for renter ved køb af udenlandske selskaber over 8 år med 2,5 % om året over perioden fra 2010 til 2017 På sigt indgår udenlandske investeringer ikke i beregningsgrundlaget for renteloftet Planlægning bør foretages allerede nu! 27

28 Fradrag for udgifter til undersøgelse af nye markeder og advokat- og revisoromkostninger Omkostninger til undersøgelse af nye markeder og advokat- og revisoromkostninger i forbindelse med etablering/udvidelse af erhvervsvirksomhed har hidtil været fradragsberettigede Fradragsretten har også hjemlet fradrag for advokat- og revisoromkostninger ved virksomheds-/aktiekøb (due diligence omkostninger mv.) Nye regler Sådanne udgifter er ikke længere fradragsberettigede hverken efter specialregler i ligningsloven eller som en driftsomkostning Virkning: Indkomståret Udgifter, som ville være fradragsberettigede i 2009, kan dog fradrages i 2010, hvis udvidelse/etablering af erhvervsvirksomhed sker i

29 Omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Efter de hidtidige regler er der mulighed for at få godtgjort % af visse udgifter i forbindelse med klage over en afgørelse af skatte- og afgiftssager Efter de nye regler ophæves selskabers mulighed for at opnå omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager. Selskaber vil i stedet for omkostningsgodtgørelse have fradragsret for udgifter til skattesager Medfører forøgelse af selskabers udgifter til skattesager med 25 % / 75 %. Yderligere likviditetsbelastning, hvis selskabet ikke er skattebetalende De nye regler finder anvendelse på udgifter vedr. sager, der er indbragt/anlagt efter lovens ikrafttræden (dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende lov 525 af 12. juni 2009 så 13. juni

30 Skattefri omstrukturering uden tilladelse

31 Skattefri omstrukturering uden tilladelse Lovfæstet udbytte-(og tilskuds-) begrænsning Udbytter fra D til H efter en omstrukturering uden tilladelse Gælder aktieombytning uden tilladelse, ABL 36 A, stk. 7 Tilsvarende ved spaltning og tilførsel af aktiver uden tilladelse, FUL 15b, stk. 8, og FUL 15d, stk. 8 Gælder ikke udbytter til fysiske personer, jf. SKM SR (udbytter ej skattefri) Formål: At forhindre skattefrit salg af D via forudgående tømning Forhindrer også udlodning af overskudslikviditet i D i 3 år Ophævet med virkning fra indkomståret

32 Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsaftalerne med Frankrig og Spanien

33 Historisk overblik vedrørende Frankrig og Spanien Danmark har ophævet dobbeltbeskatningsaftalerne med Frankrig og Spanien (lov nr. 85 af 20. februar 2008) med virkning fra 1. januar 2009 Baggrunden var at sikre dansk beskatning af pensionsudbetalinger til danske pensionister i Frankrig og Spanien Afledte konsekvenser for danske selskaber Uden dobbeltbeskatningsaftale afhænger beskatningen af interne regler i samspil med EU-retten Betalinger vedrørende renter, royalties og udbytter er i et vist omfang omfattet af EU-direktiverne 33

34 Betydning for danske selskaber mv. Udbytteudlodninger Danske selskaber med aktiviteter i Frankrig eller Spanien Ingen kildeskat på udbytter ved ejerskab på mere end 10 % af aktierne og en ejerperiode på minimum 2 år inden for hvilken periode udlodningen skal ske Hvis uden for direktivet: 25 % i Frankrig og 18 % i Spanien Ejerandel på minimum 10 %: ej skattepligtigt i Danmark og dermed ikke mulighed for lempelse Ejerandel under 10 %: skattepligtig i Danmark med 25 % (dog medregnes alene 66 % i 2009) samt mulighed for hel eller delvis lempelse af lokal skat indeholdt i Frankrig og Spanien 34

35 Betydning for danske selskaber mv. Renter og royalties Ingen fransk eller spansk skat, hvis betingelserne i rente-/royaltydirektivet opfyldes Associeret i en periode på mindst 2 år Direkte ejerskab på 25 % Eller et tredje selskab direkte ejer mindst 25 % af kapitalen i begge selskaber Snævert koncernbegreb Uden for direktivet Frankrig: renter 16 % eller 18 % og royalties 33,33 % Spanien: ingen kildeskat på renter, men 24 % for royalties Samtidig 25 % ved modtagelse i Danmark med mulighed for hel eller delvis lempelse Brutto- kontra nettoberegning 35

36 Betydning for danske selskaber mv. Renter og royalties Snævert koncernbegreb i rente-/royalty direktivet Dansk ultimativt moderselskab Dansk ultimativt moderselskab 100 % 100 % Dansk driftsselskab Dansk driftsselskab 100 % 100 % Fransk/spansk datterselskab Fransk/spansk datterselskab Omfattet af direktivet Ej omfattet af direktivet 36

37 Betydning for danske selskaber mv. Renter og royalties Snævert koncernbegreb i rente-/royalty direktivet Dansk ultimativt moderselskab Dansk ultimativt moderselskab 100 % 100 % Dansk driftsselskab Fransk/spansk datterselskab Dansk driftsselskab Fransk/spansk datterselskab Royalty Omfattet af direktivet Royalty Fransk/spansk datterselskab Ej omfattet af direktivet 37

38 Betydning for danske selskaber mv. Management- & servicefees Spansk kildeskat på 24 % på betalinger fra spanske datterselskaber til udenlandske moderselskaber for serviceydelser Fransk kildeskat på 33,33 % på betalinger for service, udleje af udstyr og eftersalgsservices til udenlandske selskaber i lande som Frankrig ikke har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Indkomsten er skattepligtig til Danmark dog mulighed for hel eller delvis lempelse Brutto- kontra nettoberegning 38

39 Betydning for franske og spanske selskaber mv. Franske og spanske selskaber med aktiviteter i eller betalinger fra Danmark Udbytte Inden for direktivet: ingen kildeskat, i 2009 krav om ejerperiode på mindst 1 år, fra og med 2010 ikke noget ejerkrav Uden for direktivet: indeholdelse af 15 % kildeskat i Danmark ved en ejerandel under 10 % Renter og royalties Inden for direktivet: ingen kildeskat, krav om ejerperiode på mindst 1 år Uden for direktivet: indeholdelse af 25 % kildeskat i Danmark dog mulighed for i visse tilfælde at undgå kildeskat på renter Management- og servicefee Ej intern hjemmel i Danmark til at opkræve kildeskat herpå 39

40 Hvad kan vi forvente i fremtiden? Opsigelser bør undgås skaber usikkert investeringsmiljø og skader samhandel Første reparationslovpakke er vedtaget løser dog kun få problemstillinger på personområdet Brutto- kontra nettoberegning hvad siger EU-retten? Hvad er tidshorisonten for nye dobbeltbeskatningsaftaler med Frankrig og Spanien? 40

41 CFC-beskatning i krisetider

42 Betingelser for CFC-beskatning i SEL Dansk moderselskab er direkte eller indirekte aktionær i datterselskabet 2. Koncernen har bestemmende indflydelse i datterselskabet 3. CFC-indkomsten i datterselskabet udgør > 50 % af den samlede skattepligtige indkomst 4. De finansielle aktiver i datterselskabet udgør > 10 % af de samlede aktiver Konsekvens: Inddragelse af hele selskabets indkomst (efter ejerandel) til beskatning hos moderselskabet Gælder også i DK koncerner Bør overvejes, om fordringer eller lignende kan medføre CFC-status, hvis værdien af andre aktiver er faldet markant 42

43 Status på sagerne om beneficial owner

44 Beneficial owner ved kildeskat Ikke EU/DBO-land DBO-land Danmark Dansk kildeskat Renter Udbytte DBO Art Hvem er beneficial owner? Misbrug? EU-direktiver Hvem er beneficial owner Misbrug? 44

45 Beneficial ownership Kan man se igennem i et selskab, der er gennemstrømningsselskab? Bemærkningerne i L 110 (2007) til SEL 13, stk. 1, nr. 2 (datterselskabsudbytte): "...Det bemærkes, at indgående udbytter ikke vil være skattefrie, selvom udbytterne udloddes af et selskab inden for EU/EØS eller et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvis dette selskab er et gennemstrømningsselskab mellem det danske moderselskab og datterselskabet, der er hjemmehørende uden for EU/EØS i et land, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark... Stort antal sager verserer allerede Beneficial owner anses ikke at være mellemholding, typisk grundet manglende aktiviteter og ansatte 45

46 Skatteretlige følgevirkninger af selskabsreformen

47 Nyt koncernbegreb Nyt koncernbegreb i selskabsloven 6 Skift fra formel til reelt koncernbegreb Skal fortolkes i overensstemmelse med IAS 17 og SIC 12. Betydning for sambeskatning mv.: SEL 31 C, stk. 1-7, affattes således:»et selskab, en fond, en trust eller en forening mv. (moderselskabet) udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern. Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, er det alene det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab. Stk. 2. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Stk. 3. Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har 1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer, 2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale, 3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. Stk. 5. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse. Stk. 6. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets datterselskaber. Stk. 7. Et selskab skal holdes ude af sambeskatningen, hvis der er fradraget eller vil kunne fradrages tab på fordringer mod selskabet efter kursgevinstlovens 4, stk. 5, af et koncernforbundet selskab.«47

48 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Private Equity Tax Update 2011 20. juni 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Status på Skat s kontrolindsats 2. Ny lovgivning om mellemholdingselskaber 3. Ny lovgivning om kreditaktier 4. Betydningen

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 88 Offentligt Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Camilla Rohde Sørensen Skattejurist,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet 92 Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/10-2009 af Torben Laursen, kundenummer: 3016640. Skatter forårspakke Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet SKAT Af senior tax manager Vicki

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard Slide 1 Udfordringer for holdingselskabsstrukturer 23. marts 2011 Jakob Bundgaard 29-12-2011 Agenda Slide 2 1. Beneficial ownership 2. Mellemholdingselskaber 29-12-2011 Slide 3 1. Beneficial ownership

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Slide 1. Aktuel skatteret. 15. December Jakob Bundgaard

Slide 1. Aktuel skatteret. 15. December Jakob Bundgaard Slide 1 Aktuel skatteret 15. December 2010 Jakob Bundgaard 16-12-2010 Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Skattereformen og opfølgning (L 84) 3. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 4.

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Copenhagen Business School Hovedopgave HD(R) 16. maj 2011

Copenhagen Business School Hovedopgave HD(R) 16. maj 2011 Copenhagen Business School Hovedopgave HD(R) 16. maj 2011 Udarbejdet af: Charlotte Kjersgaard Olesen Vejleder: Pernille Pless 1. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Problemformulering...

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber

Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Aktieavancebeskatning

Aktieavancebeskatning HD 1. Del Afsluttende projekt Erhvervsøkonomisk institut Udarbejdet af: Morten Riisberg Nørgaard Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Aktieavancebeskatning Aarhus School of Business Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 19. april 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 23 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2008-411-0018 Dato: 28. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Skatteministeriet har 24. november 2010 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 24. november 2010 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Agenda Generelt om forholdet mellem skatteret og selskabsret Skatteretlige effekter af hovedelementer

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattereformen. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve. årerne 2010-2013.

Skattereformen. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve. årerne 2010-2013. Side 1 Skattereformen Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vore klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard Slide 1 Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser Jakob Bundgaard 29-12-2011 Formål Slide 2 Gennemgang af visse dele af den nye selskabslov (både allerede gældende og fremtidige ikrafttrædelser)

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 27. marts 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte Afhandling Erhvervsjuridisk Institut Udarbejdet af Sune Schlosser Anders B. Henriksen Vejleder Liselotte Hedetoft Madsen L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Med særligt

Læs mere