Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége., troisième série.) No findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v Juni 1889, S find es opførte i Fortegnelse over Norges officielle I Statistik m. v. 1 Juli December 1891, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar December 1894, S findes opførte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m. v, 1 Januar December 1897, S De offentlige Jernbaner (Rapport sur les chemins ;de fer publics.) Civil Retspleie (Statistique de la justice civile.) Oversigt over de vigtigste Results! er af de. statistiske Tabeller vedkommende Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar (4percu général du recensement du ler Janvier 1891.) Norges Bergværksdrift 1894 og (Statistique des mines et usines.) Strafarbeidsanstalter 1895/96. (Statistique des maisons centrales pénitentiaires ) De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvége.) Norges Skibsfart (Statistique de la navigation.) Rekruteringsstatistik (Statistique du recrutement.) Sundhedstilst. og Medicinalforholdene '1895. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 291. Kriminel Retspleie 1892 og (Statistique de la justice criminelle: Procédure.) Distriktsfængsler (Prisons départementales.) Norges Sparebanker (Statistique des caisses d'épargne.) Den norske Rigstelegraf (Statistique des télégraphes du Royaume.) Norges Postvæsen (Statistique postale.) Sindssygeasylernes Virksomhed (Statistique des hospices d'aliénée.) Norges Handel (Statistique du commerce.) Norges Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Veterinærvæsenet og kjødkontrollen (Compte rendu du service vétérinaire et de l'inspection de la viande ) 300. Skiftevæsenet (Tableaux des successions et faillites.) 301. Norges kommunale Finantser (Finances des communes.) Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) Det tekniske undervisningsvæsen (Enseignement technique.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie række no BERETNING OM BET TEKNISKE UNDERYISNINGSVIESEN. FOR AARET (Enseignement technique.) UDGIVEN AF KIRKE- OG UNDERVISNINGS-DEPARTEMENTET. -.A=00004* KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCII EHOUG & C O

4 Trykt i O. Christiansens Bogtrykkeri.

5 dgivelsen af nærværende beretning om det tekniske undervisningsvæsen for aaret er det første forsøg i retning af fagskolestatistik og er som saadant beheftet med de feil og ufuldkommenheder, som et førstegangs arb eide ikke kan undgaa. Delvis beror vistnok disse paa mangler ved det materiale, der har foreligget ved beretningens udarbejdelse. Hertil har i det væsentlige været benyttet de dels trykte dels skrevne aarsberetninger, der fra de forskjellige skoler har været indsendt til vedkommende departement. Disse beretninger har for de lavere skolers vedkommende været affattet i noget forskjellig udstrækning; enkelte har været noksaa detaljerede, andre meget summariske. Dette har selvfølgelig vanskeliggjort en sammenlignende fremstilling af skolernes virksomhed. Det vil være ønskeligt, at de forskjellige tekniske undervisningsanstalters bestyrere og lærere meddeler kirkedepartementets 2det skolekontor L. de bemærkninger, de maatte have at gjøre ved beretningens anlæg og udarbejdelse, forat hensyn dertil kan blive taget og feilene rettede i senere aargange. Forskjellige omstændigheder har forsinket beretningens udgivelse. Man haaber imidlertid i den nærmeste fremtid at kunne bearbeide flere aargange samtidig og derved bringe beretningerne frem til sidste forløbne skoleaars. Udarbejdelsen af nærværende beretning har været overdraget cand. jur. Klaus Hoel. Kristiania i november 1898.

6 Indhold. De tekniske skoler i Trondhjem, Kristiania og Bergen: P. 1. Historisk oversigt 1 2. Optagelsesfordringerne; faste og hospiterende elever 2 3. Læseaaret 3 4. Kursernes varighed. Fagafdelinger Fagfordeling og timetal 4 6 a. Elevantal i skoleaaret Ob. Elevantal fra skolernes oprettelse 6 7. Gjennemgaaet pensum i skoleaaret Klasse- og afgangsexamina Si 9. Administration Lærerpersonalet Skolepenge Økonomi 52 De tekniske aftenskoler: 1. Indledning Optagelsesfordringer Skoleaarets varighed Kursernes varighed. Fagafdelinger Fagfordeling og timetal i skoleaaret Elevantal i Elevernes livsstilling Klasse- og afgangsexamina Administration Skolepenge, fripladse og stipendier Økonomi 63 Kristiania tekniske elementærskole.. 65 Skiensfjordens mekaniske fagskole Den tekyiske skole i Karljohansværn 69 De offentlige tegneskoler Hamar skole 70 Kragerø 71 Arendals 71 Egersunds 72 Aalesunds 72 Molde 72 Kristiansunds 72 Tromsø 72 Risør 73 Grimstad a) 73 Opgave over tegneskoleelevernes livsstilling i Table des matières. Les écoles techniques de Trondhjem, Kristiania, Bergen : P. 1. Historique 1 2. Exigences d'admission ; des elèves suivant tous les cours ou des cours spéciaux 2 3 Durée de l'année scolaire 3 4. Durée des cours. Les branches spéciales 3 5. Les différentes matières de l'enseignement et la répartition des leçons 4 6 a. Nombre des élèves dans l'année scolaire de h. Nombre total des éléves depuis la fondation des écoles 6 7. Matières étudiées dans l'année scolaire de Examens de classe et de sortie Organisation administrative Corps enseignant Droits scolaires Ressources financières 52 Les écoles du soir techniques: 1. Historique Exigences d'admission Durée de l'année scolaire Durée des cours. Les branches spéciales Les différentes matières de l'enseignement et la répartition des leçons dans l'année scolaire de Nombre des élèves en : Position des élèves Examens de classe et de sortie Organisation administrative Droits scolaires, places gratuites, bourses 62 il. Ressources financières 63 L'école technique élémentaire à Kristiania 65 L'école d'apprentissage pour des mécaniciens à Skiensfjorden, Porsgrund.. 66 L'école technique à Karljohansværn 69 Les écoles du soir de dessin : L'école de Hamar 70 - Kragerø 71 -» Arendal 71 -» Egersund 72 -» Aalesund 72» Molde 72,Kristiansund 72» Tromsø 72 -» Risør 73 -» Grimstad 73 Position des élèves 74

7 De tekniske skoler i Trondhjem, Kristiania og Bergen. I. Historisk oversigt. Af skoler med det formaal at meddele saadanne, der har bestemt sig for teknisk eller anden praktisk virksomhed, den fornødne teoretisk-tekniske uddannelse har vort land 3, nemlig I i Trondhjem, i i Kristiania og I i Bergen. Af disse er Trondhjems, den ældste, traadt i virksomhed i 1871, Kristiania skole i 1873 og Bergens i Ifølge den første plan for Trondhjems skole af 4de juli 1870 var skolens øiemed at meddele dem, der havde bestemt sig for en lavere teknisk virksomhed (dampskibsmaskinister, formænd og bestyrere af mindre fabrikker, sagbrug moiler, bygningsarbeider osv.) en fuldstændig teoretisk-teknisk uddannelse samt at meddele enkelte teoretiske kundskaber til dem, som havde bestemt sig for anden praktisk virksomhed (handelsmænd, landmænd, haandverkere osv.). Som betingelse for optagelse skulde fra 1874 kræves middelskolens afgangsexamen og før dette aar en bestaaet optagelsesprøve. Skolen var treaarig med fælles undervisning for alle i Iste aar, medens den i 2det og 3die aar deltes i to linjer, en for mekanikere, bygmestere og ingeniører og en for kemikere. Ved kgl. resol. af iste april 1876 blev planen revideret. Den væsentligste forandring bestod i, at skolen deltes i 3 linjer, en for maskinteknikere, en for bygnitiksteknikere, og en for kemikere. I det første aar skulde undervisningen være fælles for alle tre linjer, i det andet fælles for maskinteknikere og bygningsteknikere og i det tredie sondret for alle tre linjer. Kristiania tekniske elementærskoles øjemed var ifølge dens første plan af 26de august 1872 at meddele de fornødne elementærkundskaber til unge mænd, der havde bestemt sig for teknisk virksomhed, eller som vilde forberede sig til optagelse ved en Mere teknisk undervisningsanstalt. Som betingelse for optagelse krævedes, at vedkommende skulde have bestaaet en optagelsesprøve af omfang i det væsentlige svarende til det i almindelighed i landets skoler ved fjorten-aars alderen naaede kundskabsmaal. Skolen var treaarig og undervisningsgjenstandene de samme for alle elever. Ved kgl. resol. af 24de juli 1876 blev skolen forandret derhen, at der til dens almindelige for alle elever fælles treaarige kursus føiedes en fjerde klasse for maskin- og bygningsitigeni-

8 2 ører. Optagelsesprøven bibeholdtes i matematik, historic og geografi, norsk stil, tysk og engelsk, men fordringerne ved proven skulde nu være de samme som ved middelskolens afgangsexamen. Bergens tekniske elementærskole var ifølge sin første plan af 9de august 1873 i de ovenfor nævnte punkter i alt væsentligt ordnet paa samme maade som Kristiania skole ved plan af 26de august Ved siden af den tekniske elementærskole havde anstalten ogsaa en teknisk sondags- og aftenskole, hvis maal var gjennem meddelelse af fagmæssig undervisning og almennyttige kundskaber at bidrage til haandverkets og kunstflidens fremme. Denne skole var delt i 2 klasser, af hvilke den øverste var toaarig. I 14 timer ugentlig i tiden fra 15de septbr. til ide april (15de juni) meddeltes der undervisning i norsk, regning med bogforsel, populær geometri og tegning, hvortil kom populære foredrag i fysik, mekanik, kemi, mineralogi og statistik. Der var adgang til at deltage i undervisningen i et enkelt fag, uden at man var bunden til at deltage i de andre. Forandringer i planen blev foretagne ved kgl. resol. af 10 juli 1879, I september 1881 og i juli De nugjældende planer for de 3 tekniske skoler er for Trondhjems vedkommende approberet lode december 1890, for Kristianias vedkommende 2den januar 1891 og for Bergens vedkommende ligeledes 2den januar Optagelsesfordringerne; faste og hospiterende elever. For at kunne optages som fast elev ved Trondhjems og Bergens skoler maa vedkommende aspirant have fyldt det 15de aar og være konfirmeret, fra hvilke bestemmelser der dog under særegne omstændigheder kan dispenseres. For Kristiania skole findes ingen tilsvarende bestemmelse om alder ved optagelsen. Dernæst udkræves ved samtlige skoler bestaaet middelskoleexamen. Istedetfor denne kan dog ved Trond hjems skole træde en anden, mindst dermed ligestillet, offentlig examen og ved Bergens skole en optagelsesprøve omfattende norsk og matematik i samme omfang som ved middelskoleexamen samt oversættelse fra tysk af et lettere, ikke for læst stykke. Elevantallet i Iste klasse er ved Kristiania og Bergens skoler fastsat til hoist 25. I konkurrancetilfoelde tages hensyn til hovedkarakteren ved middelskoleexamen. Dog kan aspiranter, der har været i praktisk virksomhed og derom fremlægger anbefalende vidnesbyrd eller godtgjør at have erhvervet yderligere teoretisk uddannelse efter endt middelskoleexamen, ved Trondhjems og Kristiania skoler tilstaaes en opflyttelse af hovedkarakteren. Hvis der ved Bergens skole melder sig flere end 25 til optagelse i Iste klasse, bestemmes valget mellem dem ved en konkurranceprøve i norsk og matematik. Faste elever kan ved samtlige skoler optages i højere klasse, naar de godtgjør, at de besidder de fornødne forkundskaber. Det er overladt til lærerraadet at afgjøre, om i disse tilfælde optagelsesprøve skal afholdes og isaafald i hvilke fag. Ved Kristiania skole udkræves ogsaa i tilfælde af optagelse i høiere klasse bestaaet rniddelskoleexamen. Ved siden af de faste elever kan der ved alle tre skoler optages hospiterende elever, der kun deltager i enkelte fag efter eget valg. De optages i

9 3 regelen uden prove. Ved Tronclhjems skole er det dem tilladt at underkaste sig examen i sine fag ; ved de to andre skoler staar adgang hertil dem ikke aaben, hvorimod de kan erholde vidnesbyrd fra skolen om at have fulgt undervisningen i vedkommende fag. 3. Læseaaret begynder ved alle skoler iste september og varer til næste juni maaneds udgang, examen heri medregnet. 4. Kursernes varighed. Fagafdelinger. Kursernes varighed er ikke den samme for alle skoler. Ved Trondhjems og Kristiania skoler er kurset fireaarigt, ved Bergens treaarigt. Trondhjems skole er delt i 4 fagafdelinger'): I. For arkitektur. 2. For ingeniørvæsen. 3. For maskinvæsen. 4. For kemi. Kristiania skole er delt, 3 afdelinger 2): 1. For bygningsteknikere. 2. For maskinteknikere. 3. For kemikere. Bergen skole er delt i 2 afdelinger : 1. For mekanikere. 2. For kemikere. Ved Trondhjems skole er i det iste aar undervisningsfag og timetallet det samme for alle afdelinger ; i det 2det aar fælles for afdelingerne for arkitektur, ingeniørvæsen og maskinvæsen, men i 3die og 4de aar forskjellige for alle afdelinger. Ved Kristiania skole er undervisningen fælles for alle i de 2 forste aar og ved Bergens skole i de forste 1 1/2 aar; senere skilles eleverne i henholdsvis 3 og 2 afdelinger. 5. Fagfordeling og timetal i skoleaaret (se tabel side 4'. 6. Elevantal i i de forskjellige klasser. Samlet elevantal fra skolernes oprettelse til og med (se tabel side 5, 6 og 7). 7. Pensum gjennemgaaet i skoleaaret (se tabel side 8 1) Afdelingerne betegnes senere for kortheds skyld med A, J, M og K, Afdelingerne betegnes med B, M og N.

10 5. Fagfordeling og timetal i skoleaaret E'ag. Trondhjems skole. Kristiania skole. Bergens skole.,4 Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4.,_; 0 cn 'CI "... AJ og M K A J M K A 1 M K W '72. B M K B M K (1., En th cd cni d.) tn W as Klasse 3. Klasse 4., ; 4, W cd F-31 $.: c4 cg cp W ai es ,-,u;.. Klasse 2 2det halvaar. Mek. linje. Kern. linje. Klasse 3 iste halvaar. Mek. linje. Kern. linje. 1 Klasse 3 2det halvaar. Mek. linje. Kern. linje. Matematik Fysik Kemi 5 i] 2 ï] Konstruktionstegning ] 6 7 Beskrivende geometri Frihaandstegning Norsk Teknisk skrivning 1 1 Mekanik ] 3 Bygningslære Maskinlære Mekanisk teknologi Kemisk do Laboratoriearbeider Kunsthistorie og formlære Vei- og Brobygning, jernbanebygning 51/2 8 1/2 5 1/2 12 6] 8 6] 2 Bygningsstatik Mekanisk varmeteori.... 2

11 Anvendt fysik Landmaaling 2 3] 5 2 3] ] 5 4] ] Vandbygning 6 Skibsbygning Elektroteknik Sten- og fjeldlære Bogholderi 6 ] 2 5] Nationaløkonomi og retslære Tysk 3 Værkstedsarbeide Særkursus i maskinlære Grafostatik med øvelser 4 Særkursus i bygningslære a. Elevantal i skoloaaret Faste elever ilospiter ende elever *] Ialt : Faste elever 153 Hospiterende elever Ialt Faste elever 188 Hospit. elever.. 2 Ialt Faste elever 69 Hospiterende elever ] Kun Iste halvaar. Deraf 2 timer kun i Iste halvaar. 3] Hertil kommer praktiske øvelser i 8 dage. 4.1 Hertil 4 ugers praktiske øvelser. 5] I aaret er desuden læst i extratime. 6] Heri ogsaa indbefattet vandbygning. 7] Deraf 4 deskriptiv tegning. Under tegningen gives ogsaa øvelser i rundskrift. Kemikerne har deltaget i undervisningen i hydrodynamik. 3] Desuden 3 ugers praktisk øvelse i landmaaling. *1 Opgaven for de enkelte linjer maa være feilagtig, da det samlede antal faste elever skal være 39 i 3die klasse.

12 6 b. Elevantal fra skolernes oprettelse. Trondhjems skole 1). Kristiania skole 2). Bergens skole. Sk oleaar. Faste elever. Hospiterende elever. Sum. Fuldstændig afgangs _ examen. Faste elever. pelvis afgangsexamen. Hospiterende elever. Sum. Fuldstændig afgangsexamen. Delvis afgangsexamen. Faste elever. Hospi - terende elever. Sum. Fuld - stændig afgangsexamen. Delvis afgangs" examen )

13 ) l (; ) Naar antallet af de ovenfor for hvert enkelt aar opførte udexaminerede elever ikke stemmer med det i aarsberetningen for tilsvarende aar opførte tal, skriver dette sig dels fra, at flere elever har underkastet sig afgangsexamen efter mere end en faglinie ; vedkommende elev er derfor i aarsberetningen opført som udexamineret mere end i gang, medens han i ovenanførte opgjør kun er anført i gang, nemlig under det aar, hvori han sidst tog sin afgangsexamen. Hertil kommer, at enkelte elever af sygdom eller andre grunde undertiden har faaet udsættelse med sin afgangsexamen til saa sent i læseaaret, at aarsberetningen allerede er udfærdiget, førend denne afgangsexamen er absolveret ; saadanne elever er altsaa ikke medtagne som udexaminerede i aarsberetningen, medens de er medregnede her. 2) Elever, der har taget afgangsexamen i to afdelinger, er kun medtagne sidste gang. 3) Samtlige fra det ældre treaarige kursus. Foruden disse var der 4, der gik op i den nyoprettede 4de klasse. 4) I traadte den nye plan i kraft. Der oprettedes parallelklasser. Hospitanter fik fra nu af ikke længere adgang til examen.

14 7. Gjennemgaaet pensum i skoleaaret Trondhjems skole. Kristiania skole. Bergens skole. Iste klasse: Matematik, To timer. Repetition af enkelte afsnit af det i middelskolen læste. Den arithmetiske og geometriske række. Stereometri. Plan trigonometri Analytisk geometri. Regning af opgaver paa skolen og hjemme. Iste klasse: Matematik, 6 timer. Plan trigonometri (efter Johannesens lærebog). Stereometri (efter Guldberg). Arithmetik (efter foredrag aflærerne) : Om irrationale tal, ligninger, rækker, renteberegning. Repetition. Opgaver til øvelse i stort antal. iste klasse: Matematik, 6 timer. Algebra: Brøk, rod- og potenslæren. Ligninger af iste og 2den grad. Logarithmer, arithmetiske og geometriske rækker, combinationslæren, binominalformelen, rødder og coefficienter, funktioner, complexe størrelser, 3die grads ligninger, uendelige rækker, den binomiske række, exponentialrækken, den logarithmiske række. Geometri: Repetition af middelskolens pensum. Tri gonometri: De trigonometriske funktioner og deres variationer, anvendelse paa sammensætning af kræfter og bevægelse, trigonometriske funktioner til summer, differentser og multipla af vinkler, opløsning af retvinklede og skjævvinklede triangler, cyklometriske funktioner. Fysik, 7 timer. Ved foredragene fulgtes for optikens vedkommende Paulsens og for de øvrige afsnits ved- Fysik, 4 tinier. Vædskers og gasarters mekaniske forhold, bølgebevægelse, akustik, optik. Som ledetraad Fysik, 6 timer. Indledning til fysiken. Fysisk mekanik : Bevægelseslæren, kræfter, tyngdepunkt, arbeide,

15 kommcnde Ellingers lærebog, hvorhos det foredragne stadig indøvedes ved examination og skriftlige opgaver paa skolen og hjemme. Kemi, 5 timer. Uorganisk kemi, hovedsagelig efter»zängerles Lehrbuch der Chemie«. Foredragene ledsagedes af talrige experimenter. Examination og gjennemgaaelse af støchio metriske opgaver, der udførtes hjemme og paa læreanstalten. Frihaandstegning, gjennemsnitlig 6 timer. Øvelser efter fortegninger af Hänselmann, Kolb & Hogg, m. fl. Tegningerne optrukket med pen og derefter farvelagt. Tegning efter gibsmodeller. Til afskygning anvendtes først sortkridt og stub, senere ude-, lukkende skraffering med pen og tusch. Konstruktionstegning og beskrivende geometri, gjennemsnitlig timer. Ovaler, keglesnit, rullelinjer, tes Schiøtz's fysik. Stadige experimenter ; regneopgaver hjemme og paa skolen. Kemi, 6 timer. Et udførligere kursus i uorganisk kemi, væsentlig efter Zängerles lærebog ; støchiometriske beregninger. Tegning. Frihaandstegning 6 timer. Ornamenter, optrukne med blyant, pen eller pensel ; klodstegning, hvorunder skygning med pensel ; tegfling efter urner og gibs ; formlære efter Sachens Katechismus der Baustile. Plangeometrisk og deskriptiv konstruktion, 4 timer. trægh edsmoment, pendelbevægelse, friktion, vædsker, luftarter. Akustik : Bølgebevægelse, lyd, tonehoide, svingetal, klangfarve, toners intervaller, lydens udbredelse, forplantningshastighed, reflektion, interferents. Optik : Lysets forplantningshastighed, reflektion, brydning, øiet, mikroskoper, kikkerter, lysets natur, fotometri. Som ledetraad er benyttet Schiotz's lærebog i fysik. Til de fleste afsnit er dikterede betydelige tilføielser. Kemi, 6 timer. Den uorganiske kemi, støchiometriske opgaver. Frihaandstegning, 6 timer, væsentlig efter dekorative forbilleder for det meste udført i farver med pen eller pensel. Konstruktionstegning, 2 timer. Geometriske konstruktioner. Øvelser i rundskrift.

16 Trondhjems skole. Kristiania, skole. Bergens skole. spiraler, exenterskiver, enkelte og sammensatte maalestokke. Beskrivende geometri: Punktet og den rette linje, planet, projektion af prismer, pyramider, cylindere og kegler i forskjellige stillinger. Snit mellem de ovennævnte legemer og planet, mellem kuglen og planet samt gjennembrydninger mellem disse legemer indbyrdes. Udfoldning af de afskaarne og gjennembrudte legemers overflade. Teknisk skrivning, gjennemsnitlig i time. Romersk-, antik-, kursiv-, jern- og rundskrift. Norsk, 2 timer. To stile. Disponitionslære og stillære. Den poetiske og prosaiske literaturs inddeling og arter. Udvalgte punkter af den norske og danske literatur. Ochlenschlägers Aladdin. Ibsens Kongsemnerne. Deskriptiv geometri, i time iste afsnit, linjen og planet. Skrivning, I time. Rundskrift haandskrift, kartskrift Norsk, 3 timer. 13 stile af skildrende og ræsonnerende indhold ; literaturlæsning, væsentlig efter Pauss og Lassens læsebog IV. 2; specielt er behandlet Wergeland, Welhaven, Bjornson og Ibsen. Deskriptiv tegning, 4 timer. Deskriptiv geometri, 2 timer. Fastings og Engelsens lærebog benyttet som ledetraad. Norsk, 4 timer. Stilistik: Stoffets inddeling og ordning. Orthografiske regler. Literaturkesning. Tysk, 3 timer. Efter gjennemgaaelse af Otto Kristiansens tyske stil- og taleøvelser, hvorunder der er

17 2den klasse: Matematik, 4 timer. I første halvaar for A. J. M. K. : Hele funktioner. Den arithmetiske række og dens summering. Brudne funktioner. Differentialregning. Theorien for maximum og minimum. Bestemmelsen af og De almindelige integraler. I andet halvaar for A. J. M.: Exempier paa differential- og integralregningens anvendelse i geometri og mekanik. Simpsons regel. Den geometriske betydning af ligninger af 2den grad med 2 variable. Sfærisk trigonometri. lagt særlig vægt paa at erhverve fxrdighed i at bruge sproget mundtlig, er givet veiledning i handelskorrespondance efter Nissens lærebog, hvoraf ca. 30 breve er gjennemgaaet. Læsning efter Gundersens tyske læsebog for gymnasiet. Stilskrivning. 2den klasse: Matematik, 6 timer. Sfærisk trigonometri i kort uddrag efter diktat; analytisk geometri ; elementerne af analytisk stereometri ; om den hele funktion efter dr. Holst's»Rækker< til og med binominalformelen. Repetion. Opgaver. 2den klasse: Matematik I, 6 timer i Iste halvaar for alle. Analytisk geometri : Rette linjer, cirkel, elipse, parabel, hyperbel. Den generelle 2den grads ligning og dens transformationer. Stereometri : Kubikindhold af legemer. Mathematik II, 4 timer i 2det halvaar for mekanikere. Differentialregning : Taylors og Maclaurins rækker med anvendelser. Maxima og minima. Indledning til integralregningen. Integrationsformler og integrationsmetoder. Partialbrøkspaltning og derunder hørende integrationsmetoder. Irrationale funktioner, trigonometriske funktioner. Kvadratur. Rektifikation. Dobbeltintegraler. Kubik- og overfladeberegninger.

18 Trondhjems skole. Kristiania skole. Bergens skole. Beskrivende geometri II, 4 timer for A. J. M. : Skyggelære. Axonornetri. Perspektiv. Mekanik I, 5 timer for A. J. M. K. Kinematik: Kræfters ligevægt. Grafisk statik: Fasthedslæren, den elastiske linje, det materielle punkts bevægelse, faste legemers bevægelse, friktionslæren. De almindelige mekaniske hovedprinciper : Loven om den levende kraft, de virtuelle hastigheders princip. d'alemberts princip, tyngdepunktsloven. Stodtheorien. Bygningslæren I, 4 timer foredrag med 6 timer tegning. For A. J. M. Murarbeider: Murstensvægge, forband, gesimser, indfatning af dore, Deskriptiv geometri med konstruktion, 6 timer. Skraatstillede legemer, legemers gjennemsnit, tangerende planer ; skyggelære ; nogen modellering, dels efter gibs, dels efter maskinmodeller. Mekanik, 6 timer. Statik i fuldstændigere, theoretisk udvikling ; fasthedslære med mange beregningsopgayer over bjælkers, soilers og axlers styrke og formforandringer ; experimenter over direkte stræk og tryk, Wining samt vridning. Beregning af kræfters omsætning paa maskiner, disses effekt og friktion. Dynamik fuldstændigere gjennemgaaet ; den sammensatte lineære bevægelse, kaste-, central- og pendelbevægelse ; roterende bevægelse ; trzeghedsmoment, læren om stod og friktion ; hydrostatik. Bygningsteknologi, 2 timer. Bygningsmaterialier : Træ, naturlig sten, kunstig sten, metaller, hjælpematerialier. Mekanik I, 6 timer i iste halvaar for alle. Kræfters sammensætning og ligevægt, belastningssystemer, lagertryk, grafisk og analytisk beregning af hvælv, fagværk, tagstole osv. Mobil belastning. Læren om tyngdepunkt, stræk- tryk- og boiningsfasthed. Mekanik II, 6 timer i 2det halvaar for mekanikere: Knækfasthed, forskyvning, torsion, sammensat fasthed alt efter Bachs lærebog. Kræfter i rummet, centralaxe, æquivalents, parallele kræfter. Bygningslære, 4 timer i Iste halvog 2 timer i andet halvaar for alle. Forbindelser og konstruktioner i sten, træ og jern. Hvælv. Funda-

19 vinduer, kjeldermure, forstøtningsmure, kvadermure. Betonvægge, stilladser, murmaterialier, pudsarbeider, buer, hvælv. Tømmerarbeider : Træets behandling og beskyttelse, de almindelige tømmerforbindelser, forstærkede bjælker, hæng- og sprængværk, vægge af træ, bjælkelag og trækonstruktioner med beregninger af dimensioner. Tegningen omfatter de vigtigste af de i foredragene gjennemgaaerle konstruktioner samt udførelse af arbeidstegningerne til en mindre murbygning. Maskinlære I, 4 timer foredrag og 6 timer tegning. For A. J. M. K. Indledning. Kraft og arbeide. Bevxgelsen i fri og tvungne baner. Den tvungne bevægelses eiendommeligheder. Maskinen og dens indretning. De motoriske kræfter. Effekt, nytteeffekt og virkningsgrad. Effekttabene og deres aarsager. Betingelserne for høi virkningsgrad. Maskinens bevægelsestilstande. Maskinkonstruktionens opgave, anordning og geometriske sammenhæng. Form og dimensioner. Elementerne af læren om materialiernes elasticitet og fasthed. mentering, gulv- og tagkonstruktioner. Trapper. Tagtækning. Bygningstegning, 4 timer for alle. Opgaver svarende til det i bygningslæren gjennemgaaede. Tegning af et lidet vaaningshus i træ. Maskinlære I, 4 timer i 2det halvaar for alle. Beskrivende maskinlære: Maskinelementer og de vigtigste mekanismer. Dampmaskinen og dens udviklingshistorie. Gasmaskinen. Maskinlære II, 2 timer i 2det halvaar for mekanikere. Konstruktion og beregning af de enkelte maskindele : Kiler, skruer, klinknagler, tandhjul, remskiver og taugskiver. Maskintegning I, 4 timer i 2det halvaar for alle. Tegning efter forelagte plancher og modeller.

20 Trondhjems skole. Kristiania skole. Bergens skole. Forbindelser ved kiler, skruer og nagler ; krympeforbindelser. De enkelte maskindele : Tapper, axler og koblinger ; lagre og lagerstole ; transmission ved hjul ; direkte ved tandhjul og friktionshjul, indirekte ved taug, rem og kjetting. Hjulenes form og konstruktion ; transmission ved stangforbindelser. Ballancer og vægtstænger, vever, vevaxler, vevstænger, exentrer og krydshoveder. Organer for overførelse af vædskers og gasarters bevægelse, rør, cylindre, pakninger, stempler, stempelstænger, ventiler og kraner. Tegningen omfatter konstruktion af maskindele og enkelte, mindre sammensatte maskindele. Mekanisk teknologi I, 4 timer foredrag og øvelser. For A. J. M. Indledning. Jernmodifikationer. Jernertse. Fremstilling af raajern, smedejern og staal. Kort oversigt over vaskeværk til behandling af kobberkis. Hovedtrækkene ved kobberets fremstilling. De vigtigste af de øv- Mekanisk teknologi, 2 timer. Metallernes bearbeidelse : Formning, støbning, smedning ; presning, valsning ; trækning ; klipning, lokning, dreining, boring, skrueskjæring alt med tilhørende værktoi samt enkelte simplere maskiner. Maskintegning II, 2 timer i 2det halvaar for mekanikere. Konstruktion af maskindele.

21 rige metaller og deres hovedeiendommeligheder. Legeringer. Træets organiske sammensætning. Træets mangler som konstruktionsmateriale. Midler, hvorved manglerne modvirkes. Stensorter. Emnematerialiernes egenskaber. Formforandring. Delenes forskyvning ved støbning, smedning, valsning o.s.v.; de herunder anvendte arbeidsprocesser, f. ex. støbning i former af forskjellige materialier, centrifugalkraftens anvendelse ved støbning, haglstøbning o.s.v. Delenes adskillelse ved klipning, skjæring, skavning samt herunder anvendte arbeidsprocesser, værktøi og enklere maskiner. Delenes sammenføining til et hele. Fabrikaternes fuldendelse. Specielle fabrikationer. Foredragene belyses ved skitser af de vigtigste passive og aktive hjælpemidler, ved forevisning af sunlingsgjenstande og ved fabrikbesøg. Kemi II, 2 timer. For K. Kemiens historie i korte drag. Hovedtrækkene af den teoretiske kemi. Det i Iste aarskurs læste repeteres tildels, idet det suppleres ved gjennemgaa- Kemi, 2 timer. De i teknisk hen- Kemi I, 2 timer i Iste halvaar for seende vigtigste organiske stoffe, efter alle. Oversigt over de i teknisk hen- Nicolaysens kemi. seende vigtigste organiske stoffe.

Tegneskolens tegneundervisning. Dag Solhjell

Tegneskolens tegneundervisning. Dag Solhjell Tegneskolens tegneundervisning Dag Solhjell Tegneskolens tegneundervisning Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Standard progresjon i akademienes kunstskoler Frihåndsklasse elementærklasse tegning etter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas UVB Skoleår: 2013-2014 Institution: Fag og niveau: Lærer(e): Hold: Teknisk Gymnasium Skive Matematik A Claus Vestergaard og Franka Gallas 3. A Titel 1: Rep af 1. og 2. år + Gocart Titel 2: Vektorer i rummet

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Shihua Wang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. Læringsmål Faglige aktiviteter. Evaluering.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. Læringsmål Faglige aktiviteter. Evaluering. Fag: Matematik Hold: 27 Lærer: Jesper Svejstrup Pedersen Undervisnings-mål 9 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 32-37 i arbejdet med geometri at benytte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Bo Løvschall

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juli-august 2011 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK-hold Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2017 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hf-enkeltfag Fag og niveau Matematik B A, 1 år (2016-2017) Lærer Janne Skjøth Winde Hold maaa (1608) Oversigt over gennemførte

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt.

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. 338 Den polytekniske Læreanstalt 1873 1875. II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde. I. Forandringer i Læreanstaltens Reglement

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 vinter VUC Vestegnen stx Mat A Gert Friis

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Ræsonnement og tankegang. Modellering MULTI 6 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning og skrivning Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 (14/15)

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 (10/11)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Tradium, Hobro afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A Kenneth Berg k708hhxa3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne

Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 21 Matematik B Kurset svarer til det gymnasiale niveau B 21.2.2 Kernestof Kernestoffet er: regningsarternes hierarki, det udvidede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Kofi Mensah 7Ama1S15

Læs mere

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder.

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder. Dette tema lægger forskellige vinkler på temaet biografen. Udgangspunktet er således ikke et bestemt matematisk område, men et stykke virkelighed, der bl.a. kan beskrives ved hjælp af matematik. I dette

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj/juni 2013 VUC-Vestegnen stx Matematik A Karin Jeannette

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik 2016-17 Uge Tema/emne Metode/mål 33 Brøker + talforståelse Matematiske arbejdsmåder(metode) 34 Brøker + procent 35 Excel 35 GeoGebra/Geometri 36 Geometri 37 Emneuge 38 Geometri 39

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Gert Friis Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Lærer(e) Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Jacob Debel 12HTX11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler Endeprofiler bestaar at 4 moduler, og det er kun de 2 yderste ende profiler der skal være kompatibel med FREMO. De 6 interne ende profiler fremstilles saa de passer til sporforløbet og landskabet paa Mjölner

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan for Matematik C

Bedømmelsesplan for Matematik C Bedømmelsesplan for Matematik C Matematik C Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Varighed: Læringselementer: Læringsmiljø: Kontor handel og forretningsservice Detail, Handel,

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

STUDIEPLAN FOR FYSIK B, 2. HTX AUGUST 2006 JUNI 2007

STUDIEPLAN FOR FYSIK B, 2. HTX AUGUST 2006 JUNI 2007 STUDIEPLAN FOR FYSIK B, 2. HTX AUGUST 2006 JUNI 2007 Emne Tid Tværfagligt indhold Faglige metoder Transfaglige metoder Arbejdsformer IT anvendelse Skriftlige afleveringer JEP/15-06-2006 Bølgelære Uge 28

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2014 Skoleår 2013/2014 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Matematik B Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser jfr. Htx-bekendtgørelsen, juni 2010 bilag 22 Termin Eksamen forår 2017 Institution EUC Syd - Aabenraa

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2013/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen 7Ama1V13

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag:

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse 414 Københavns VUC Stx Fag og niveau Matematik A (fra B til A) Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014/ Januar 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg GSK Matematik

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Udarbejdet august Termin Januar 2017 Juni Uddannelse HTX.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Udarbejdet august Termin Januar 2017 Juni Uddannelse HTX. Undervisningsplan Udarbejdet august 2017 Termin Januar 2017 Juni 2019 Institution Rybners HTX Uddannelse HTX Fag og niveau Lærer Fysik A Steffen Podlech Hold 3a Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX Vibenhus / Københavns Tekniske Gymnasium

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik A Jan Houmann

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Vicki Jacob

Læs mere

Doll kg1. llorsko Kullst- og Ilaatærksokole

Doll kg1. llorsko Kullst- og Ilaatærksokole Aarsberetning fra Doll kg1. llorsko Kullst- og Ilaatærksokole i Christiania. 1886-87. Christian ia. J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri.. 1887. 4 t. 1NStby c.. ' 1.7.,., 1' "4>. C ølt,!1.10tri,6er5., ' 6.>

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Årsplan 9 Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9 Klasse i Matematik tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet) Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Geometri i plan og rum

Geometri i plan og rum INTRO I kapitlet arbejder eleverne med plane og rumlige figurers egenskaber og med deres anvendelse som geometriske modeller. I den forbindelse kommer de bl.a. til at beskæftige sig med beregninger af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere