Register. til. for Aaret I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser."

Transkript

1 Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste Juni V. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. P. A. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Postanvisninger af 4de Juni P. A. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. P. I. Kv. = Konvention angaaende Udvexlingen af Postpakker uden angiven Værdi af 3die November P. P. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. 1 Sv. Ov. = Særlig Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark og Sverige af 24de Marts 1879, og Overenskomst mellem Danmark og Sverige om Udvexling af Pakkepostforsendelser af 23de Juni Sv. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme af 24de Marts 1879, og Tillæg til dette af 23de Juni N. Ov. = Særlig Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark og Norge af 24de Marts 1879, og Overenskomst mellem Danmark og Norge om Udvexling af Pakkepostforsendelser af 23de Juni N. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme af 24de Marts 1879, og ' Tillæg til dette af 23de Juni T. Ov. = Postoverenskomst mellem Danmark og Tydskland af 23/u August T. Rgl. = Udførelsesbestemmelser til Samme.

2 Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Postvæsenet for Aaret I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Personalet og Posthusene (Ressortforhold, Korrespondance, Indberetninger, Lønning og Kontorhold, Uniformsvæsen, Kontorpersonalet.) Kongelig Resolution af tite Januar 1885 om Postvæsenets Underklassers Kautioner og om Oprettelsen af Postvæsenets Underklassers gjensiclige Kautionsforening... Postlokaler, Brevkasser, Kontortid, Opslag. Som Regel maa intet Arbejde ved de Postvæsenet tilhørende Bygninger foranstaltes udført, uden at vedkommende Bygningsinspektør har haft Lejlighed til at erklære sig over Sagen... Penge- og Værdiforsendelser samt Avispenge skulle atter modtages i hele Kontortiden.. Forretningsmateriel. Inventarium og Rekvisiter. Om Ordningen af Tilsynet med de paa de jydske Baner benyttede Postlader og de i samme værende P o s e r... Tryksager og Protokoller. Der skal fremtidig anvendes to Postanvisningsjournaler, en for indbetalte og en for udbetalte Postanvisninger og Postopkrævninger... Blanketter til de forskjellige Indberetninger og statistiske Opgjørelser samt de statistiske Protokoller tilstilles fremtidig ikke Posthusene uden efter Bekvisition.....

3 Postforsendelserne. Breve, Pengebreve og Pakker. I. Indlandet. Frimærker og andre Frigjørelsesmidler. 10 Øres Frimærker, 5 Øres Brevkort og dobbelte 5 Øres Brevkort indføres... De 6 Øres enkelte og dobbelte Brevkort inddrages Kartering og Dirigering. Opmærksomheden henledes paa den rigtige Dirigering af Postforsendelser til S. Hadsund Brevsamlingssted resp. Hadsund Postexpedition... Tjenestemeddelelser og Tilbagemeldelser. Tjenestemeddelelser om beskadigede Pakkepostforsendelser maa kun udstedes, naar der er Grund til at antage, at Afsendelsesposthuset har begaaet en Fejl ved at modtage Forsendelsen i den forefundne Indpakning... Beskadigede, manglende og overtallige Forsendelser (Løbesedler. Erstatningspligt). Om Meddelelser til Afsendelsesposthusene angaaende Pakker, der indgaa i beskadiget Stand Ubesørgede Forsendelser. Om Frigjørelse af Erklæringer fra Afsendere af uanbringelige indenlandske Pakker om, hvorledes der ønskes forholdt med d isse... Uanbringelige Portobreve, der ere indgaaede direkte til et Brevsamlingssted fra et bevægeligt Postkontor, skulle af Brevsamlingsstedet sendes over det vedkommende foresatte faste Postkontor Postanvisninger og Postopkrævninger. Indskjærpelse af Bestemmelsen om, at Postanvisningsbeløb bestemte til Adressater i Landdistrikterne skulle udsendes samtidig med Blanketterne... Der skal fremtidig anvendes to Postanvisningsjournaler, en for indbetalte og en for udbetalte Postanvisninger og Postopkrævninger Tidender og Tidsskrifter. Meddelelser til Afsendelsesstedernes Posthuse om, at Adressater til ikke abonnerede Aviser ikke opholde sig i det Postdistrikt, hvortil Exemplarerne ere anmeldte, skulle for de til Jernbanebrevsamlingssteder bestemte Exemplarers Vedkommende udfærdiges af Je rn b an e p o stk o n to rern e... Om at Bestemmelsen om, at der ved Abonneringen paa Tidender og Tidsskrifter eller senere kan forlanges noteret en anden Modtager end Abonnenten, ikke finder Anvendelse paa ikke abonnerede B lade... Indskjæi pelse af B estem m elserne om Indsendelse og Numerering af A visbestillinger

4 II. Bilandene og Kolonierne. Oplysninger angaaendc Postforbindelsen med St. Thomas skulle fremtidig søges i de maanedlige Oversigter over Postdampskibsforbindelserne mellem Europa og de andre Verdensdele Bekjendtgjørelse af 4de Juni 1885 om Forandring af Vægtgrændsen og Portoen for trykte Sager mellem Danmark og Isla n d Breve, Pengebreve og Pakker. > III. Udlandet. Almindelige Bestemmelser. Siam tiltræder Br. Kv. fra 1ste Juli 1885 at regne... Spanien tiltræder P. P. Kv. fra 1ste Juli 1885 at regne Forandring i T. Kgl Br. Kgl. Art. XXXII. 6 (Gibraltar og Tanger) forandres..... Kongostaten tiltræder Br Kv. fra 1ste Januar l 86 at regne... Forsendelsernes Form og Indlevering. Opmærksomheden henledes paa, at Spilleplaner forsendes af Ch. D. Kersten og J. Sussmami i Hamborg... Pakker til Tydskland og Lande derudover skulle mærkes med fuld A dresse... Taxt, Portoens Erlæggelse, Gebyrer. Bekjendtgjørelse af 7de Marts 1885 om Portoen for Breve og Brevkort samt Breve med angiven Værdi til og fra Sverige... Bestemmelser med Hensyn til Portoberegningen for Pakker til Tydskland og Lande derudover... De Beløb, hvormed Siam opkræver Verdenspostforeningsportoen... Om Portoansættelse for Breve fra Udlandet, der helt eller delvis ere frigjorte med danske Frim æ rker... Stationer i det dansk-tydske Grændsepostomraade Om Tiltaxering af Restfrankoen for utilstrækkelig frankerede Breve fra Kjøbenhavn til Udlandet... Forandring af Taxten for Brevpostforsendelser og Breve med angiven Værdi til og fra N orge Frimærker og Brevkort. Se under I. Indlandet. Kartering og Dirigering. Kartering og Dirigering af Post til Sverrig via Helsingør Helsingborg... Kartering af Post mellem Danmark og Norge via Frederikshavn Christianssand... Kartering af Post mellem Danmark og Tydskland via Nykjøbing p. F. Rostock... Om Dirigering af Brevpostforsendelser til Finland... Kartering af Brevpost til Sverrig via Frederikshavn Gøteborg Tjenestemeddelelser og Tilbagemeldelser. Om Tiltaxering af Restfrankoen for utilstrækkelig frigjorte Breve fra Kjøbenhavn til Udlandet... t

5 Uanbringelige og uindløste Forsendelser. Uanbringelige Brevforsendelser fra Portugal skulle tilbagesendes gjennein Udvexlingskontorerne. Indskjærpelse af Bestemmelserne om Dirigering paa Korsør af uanbringelige Brevforsendelser fra Storbritannien og Irland... Bestemmelser angaaende Behandlingen af Forespørgsler om, hvorledes der skal forholdes med uanbringelige Pakker fra Udlandet... Bestemmelser om Behandlingen af uanbringelige Pakker i Udvexlingen med Tydskland, Østerrig-Ungarn, Storbritannien og Irland, Helgoland og Nordamerika samt af almindelige Pakkepostforsendelser i Udvexlingen med Frankrig, Belgien, Holland, Luxemburg og Schweiz Postanvisninger. Om Udvexling af Postanvisninger mellem Danmark og Lande udenfor Europa ved det storbritanniske Postvæsens Mellemkomst... Indskjærpelse af Bestemmelserne om Behandlingen af mangelfuldt udfærdigede Postanvisninger fra Udlandet, om Ikke-Omexpedition af internationale Postanvisninger samt om Tilbagebetalingen af fra Udlandet som uanbringelige returnerede Postanvisninger Indskjærpelse af Bestemmelsen om, at Indberetninger om Beturnering af fejlagtigt udfærdigede Postanvisninger fra Slesvig og Holsten skulle indeholde Oplysning om Navnet paa de Postfunktionærer, der have udfærdiget Anvisningerne... Bulgarien tiltræder P. A. Ov. fra 1ste Juli Forandring af Omsætningsforholdet fra amerikansk til tydsk Mønt med Hensyn til Postanvisninger til Nordamerika og K anada Tidender og Tidsskrifter. Om at Bestillingerne paa svenske og norske Aviser skulle opføres paa særlige mimererede Blanketter og ikke sammen med Bestillingerne paa kjøbenhavnske Aviser samt Indskjærpelse af Bestemmelserne om Tiden for Indsendelse af Bestillinger paa udenrigske Aviser Postforsendelser til og fra Stats- og kommunale Myndigheder. Det militaire Gendarmerikorps hører til de i Lov af 7de Jan omhandlede Statsmyndigheder... 13, a 1, 13 og 113. Budget. Bogholderi. Regnskabsvæsen. Om Konteringen af Betalingen for Udbringning af Tjenestebreve til Sognefogder

6 I I. Specielle og reglem entariske Bestem m elser. A. Taxier, Reglementer, Fortegnelser o. desl. Titelblad og Register til Offic. Medd. for 1884 fremsendes, Side 17. Stedfortegnelsen. Tillæg til Postadressebogen fremsendes; Oplysninger til Brug ved Udarbeidelsen af senere Tillæg forlanges, S. 17. Fortegnelse over Gader i Kjøbenhavn, Tillæg, S. 70, 109, 132. Ny Avisfortegnelse ov er indenrigske Blade fremsendes, S. 22. Tillæg omfattende udenrigske Blade til Avisfortegnelsen af 1ste April 1882; [ 41de, S. 8; 42de, S. 16; 43de, S. 2i; 44de, S. 80; 45de, S. 35; 46de og 47de S. 59; 48de, S. 66; 49de, S. 92; 50de, S Avisfortegnelsen til Overenskomsten af 19de Juni 1880 mellem Danmark og Frankrig. Rettelse, S. 26. De enkelte Tidender og Tidskrifter. Side 2, 6, 13, 16, 22, 25, 29, 35, 38, 42, 45, 48, 51, 54, 59, 66, 70, 72, 76, 79, 84, 88, 92, 95, 96, 103, 105, 108, 117, 120, 126, 130, 137. Sa gregister til Lovtidende ior fremsendes til Fordeling, S. 9. Udenrigsbrevposttaxtcn. A. Rettelser til Taxten. Breve. Ny Side 6 d (Postanstalter i det dansk-tydske G.rændse-Postomraade) fremsendes, S Forandringer til Side 6 e (Lande, med hvilke Brevkort med betalt Svar kunne udvexles), S. 30, 83, 106. Nye Sider 7 23 (Taxt for Brevforsendelser til de enkelte udenrigske Stater) fremsendes, S. 34. Sverrig og Norge, S Siam, S. 67. Transvaal, S. 48. Kongostaten, S. 132 Breve med angiven Værdi. Forandringer til S (almindelige Bestemmelser), S. 80. S. 23 a (Ægyptiske Postanstalter, til hvilke der kan sendes Breve med angiven Værdi) bortfalder S. 80. Ny Side 28 b-c (spanske Postanstalter, til hvilke der kan sendes Breve med angiven Værdi) fremsendes, S. 8; Forandringer hertil, S. 80. Forandringer til S. 28 e (tyrkiske Postanstalter, til hvilke der kan sendes lireve med angiven Værdi) S. 41. Norge, S Sverrig, S Postanvisninger. Nye S (almindelige Bestemmelser) fremsendes, S. 8; Forandringer hertil, S. 12, 16, 19, 66. Ny S. 36 c (Postanstalter: i Bulgarien, Rumænien og Tunis, til hvilke der kan sendes Postanvisninger) fremsendes, S. 8, 66; Forandringer hertil, S. 83. S. 36 c (Maximumsbeløbene af Postanvisninger fra Konventionslandene); Sidetallet forandres til 36 d, S. 8; Forandringer hertil S. 66. Nye S (Tabel til Reduktion af tydsk til dansk Mønt) fremsendes, S. 83; Rettelser hertil, S. 89. Forandringer til S (Tabel til Reduktion al fransk til dansk Mønt), S. 66. Ny S. 43 (Tabel til Reduktion af ægyptisk til dansk Mønt) fremsendes, S. 41. S (Tabel til Reduktion af amerikansk til tydsk Mønt); Rubrik II sættes i Kraft, S. 67. B. Andre Bestemmelser. Postanvisninger fra Aunay-en-Bazois i Frankrig, der ere udfærdigede paa Blanketter efter io r- mular A. Nr. 1. maa ikke udbetales, S. 12. Vareprøver indeholdende Uld maa ikke sendes til Portugal via Spanien, S. 83.

7 Udenrigsp akkeposttaxten. A. Rettelser til Taxien. Taxien for Pakker indtil 10 Pund. Grækenland, S Luxemburg, S. 22. Rusland, S Spanien og Portugal, S. 65. Tyrkiet, S. 127, 132. Asien, Afrika, Amerika, Australien, S. 60, 127. Almindelige Pakker. Belgien, S. 60, 101. Frankrig, S. 8, 41, 60, 97, 101, 115, 136. Holland, S. 60, 101. Italien. S , 52, 60. Luxemburg, S. 22, 101. Norge, S Busland, S. 60. Schweiz, S. 12, 30, 81, 101. Spanien og Portugal, S. 81, 123, 132. Storbritannien og Irland, S. 30, 60, 101. Tydskland, S. 22, 38, 60, 101. Tyrkiet, S. 60, 136. Amerika, S. 75, 81, 101. B. Andre Bestemmelser. Italien. Almindelige Pakker ville fremtidig igjen kunne sendes til Sicilien, S. 5. Postpakker eller almindelige Pakker kunne ikke sendes til Sardinien og Sicilien, S. 91. Dette Forbud ophæves, S Portugal. Postpakker til Portugal kunne atter sendes via Hamborg, men hverken almindelige Pakker eller Postpakker via Elsas-Lothringen og Frankrig, S. 5. Postpakker til Portugal kunne indtil videre ikke sendes via Spanien, S. 69. Al Forsendelse af Postpakker til Portugal standses, S. 91. Efterlysning. S. 9, 13, 17, 23, 26, 31, 61, 77, 89, 97, 118, 123, 127. Fremlysning. S. 9, 14, 17, 23, 36, 73, 77, 85, 101, 110, 116, 123. B. Personel. Fortegnelse over Posthusene og Postvæsenets 4 Lønningsklasser den 31te Marts 1885 fremsendes, S. 50. Kj øbenhavn. En Postexpedition,.Frederiksberg 1 oprettes paa Frederiksberg Jernbanestation; Expedient, Lieutenant J. C. Jacobsen ansættes som Bestyrer, S Postexpeditionen paa Frederiksberg (GI. Kongevej) benævnes fremtidig Frederiksberg II S Postkontrollør J. E. A. Stjerne entlediget, S Et Embede som Postkontrollør med 2000 Kr. aarlig Lønning opslaaet ledigt, S Postkontrollør med 2400 Kr. aarlig Lønning A. P. Andresen I udnævnt til Postkontrollør med 2800 Ki;. aarlig Lønning og Postkontrollør med 2000 Kr. aarlig Lønning C. H. Keller til Postkontrollør med 2400 Kr. aarlig I Lønning, S Postexpedient, Lieutenant P. P. Honoré udnævnt til Postkontrollør med 200) Kr. aarlig Lønning, S Expedientpladser opslaaede ledige, S. 46. Kontorarbejder P. H. Petersen, Postfuldmægtigene M. J. C. Cederqvist og C. V. T. Rasmussen samt Lieutenant J. F. J. Larsen ansættes som Expedienter, S. 55. Postfuldmægtig V. H. Finsen ansættes som Kontorarbejder, S. 55, som Expedient, S Postexpedient, Lieutenant C. T. R. K. Schøning ansættes som Postexpeditør i Esbjerg, S Postfuldmægtig H. B. Madsen ansættes som Kontorarbejder, S. 104, som Expedient S Postfuldmægtig C. A. O. Nielsen ansættes som Expedient, S PostexpedientF. W. Dreyer ansættes som Postexpeditør i Haslev, S De hjemsendte Korporaler S. C. F. O. Nielsen og C. Y. Hansen, hjemsendt Sergent E. P. Christensen, hjemsendt Korporal A. V. F. Kjerrumgaard og Beservebudene A. H. Gregersen, J. M. Matthiasen, J. Nielsen, F. Rasmussen og II. P. Madsen ansættes som Extrabude, S. 46. Reservebud E. H. H. Cordsen ansættes som Extrabud, S. 52. Hjemsendt Korporal O. J. Christiansen ansættes som Extrabud, S. 55. Postbud C. Borch død, S. 55. De hjemsendte Korporaler L. Nielsen og J. N. Hansen samt Beservebudene H. S. Holst og E. C. Wenning ansættes som Extrabude, S Hjemsendt Korporal P. C. Nielsen ansættes som Extrabud, S Extrabud J. M. Jørgensen afskediges, S De faste Postkontorer og Postexpeditioner udenfor Kjøbenhavn. Aar.up. Postexpeditør J. F. F. Krarup udnævnt til Postmester i Vordingborg, S Bestillingen opslaaes ledig, S. 127.

8 Auning Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter S. C. Ibsen ansættes som Postexpeditør, S. 50. Esbjerg. Postexpeditør M. O. D ue afskediges, S. 85. Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient N. J. Selmer, S. 85. Postexpe- dient, Lieutenant C. P. II. K. Schøning ansættes som Postexpeditør, S Fredensborg. Postexpeditør II. H. Stage udnævnt til Postmester i Kallundliorg, S Græsted Postexpedition oprettes, S Postfuldmægtig H. P. Larsen ansættes som Postexpeditør, S Hadsten Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter J. C. Rosenørn ansættes som Postex- ; peditør, S. 50. Haslev. Postexpeditør, Stationsforstander O. S. F. Wolder udnævnt til Postmester i Næstved, S Den midlertidige Bestyrelse af Expeditionen overdrages til Postfuldmægtig A. B. C. D ah 1, S Postexpedient i. W. Dreyer ansættes som Postexpeditør, S Herlufmagle Postexpedition forandres til regnskabsførende, S. 91. Postexpeditør F. T. Sinding afskediges, S. 93. Postfuldmægtig J. Hammerich ansættes som Postexpeditør, S. 93. Hurup Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter A. B. Reumert ansættes som Postexpeditør, S. 50. Hørsholm. Postmester, Lieutenant S. E. Svendsen udnævnt til Postmester i Viborg, S ICallundborg. Postmester, Major W. C. J. A. Diogenes, R. af Dbg. entlediges, S Embedet opslaaes ledigt, S Postexpeditør i Fredensborg II. H. Stage udnævnt til Postmester, S K l ank Postexpedition oprettes, S. 83. Postfuldmægtig O. S. Johansen ansættes som Postexpeditør, S. 85. Læsø. Postexpeditør J. A. Lindstrøm afskediges, S. 85. Postfuldmægtig F. V. Lins to w overdrages den midlertidige Bestyrelse og ansættes fra 1ste September som Postexpeditør, S. 85. Næstved. Postmester, Major F. R. J. Schack, R. af Dbg. entlediges, S Embedet opslaaes ledigt, S Postexpeditør i Haslev, Stationsforstander, cand. polit. O. S. F. Wolder udnævnt til Postmester, S Sulsted Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter J. P. J. Marcussen ansættes som Postexpeditør, S. 50. Svinninge. Postexpeditør J. Møller afskediges, S. 43. Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient F. W. Dreyer, S. 43. Postfuldmægtig A. Linde ansættes som Postexpeditør, S. 46. Sønderho Postexpedition oprettes, S Postfuldmægtig C. B. Scliau ansættes som Postexpeditør, S. 85. Tranebjerg Postexpedition oprettes, S. 47. Telegrafbestyrer, Brevsamler C. C. Andersen ansættes som Postexpeditør, S. 50. Vamdrup Postexpedition oprettes, S Postexpedient R Z. Andersen ansættes som Postexpeditør, S Vester-Skjei'ninge. Postexpeditør N. M. Petersen afskediges, S Den midlertidige Bestyrelse af Expeditionen overdrages til Postfuldmægtig J. S. Yde, S Samme ansættes som Postexpeditør, S Viborg. Postmester, Justitsraad A. P. Jespersen. R. af Dbg. entlediges, S Embedet opslaaes ledigt, S Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient J. C. Jespersen, S Postexpeditør i Hørsholm, Postmester, Lieutenant S. E. Svendsen udnævnt til Postmester, S Vordingborg. Postmester II. W. Riis død, S Embedet opslaaes ledigt, S Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postfuldmægtig C. J. B. Hagen, S Postexpeditør i Aarup I. F. F. Krarup udnævnt til Postmester, S Vraa Postexpedition oprettes, S. 83. Postfuldmægtig N. C. II. Ilerlioldt ansættes som Postexpeditør, S. 85. Expeditionen benævnes fremtidig Øster-Vraa, S Ørsted. Postexpeditør II. Jørgensen Petersen død, S Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient A. J. Hasselbalch, S Samme ansættes som Postexpeditør, S Øster-Vraa, see Vraa. D e bevægelige Postkontorer. Postfuldmægtigene C. B. H. Plato, A. J. Hasselbalch, J. H. E. Kleine og W. Wolf samt Skriver i Overbestyrelsen for Postvæsenet, Postfuldmægtig C. O. Jensen ansættes som Expedienter, S. 50. Postexpedient R. Z. Andersen ansættes som Postexpeditør i Vamdrup, S Postexpedient A. J. Hasselbalch ansættes som Postexpeditør i Ørsted, S Reservepakmester L. Jensen ansættes som Pakmester, S. 55.

9 Titler og Ordener. Kontorchef i Indenrigsministeriet C. C. Lund udnævnt til Ridder af Dannebroge, S 14. Entl. Postmester, Major F. R. J. Schack i Næstved, R. af Dbg, udnævnt til Dannebrogsmand, S Postmester, Kammerraad J. A. Østergaard i Frederiksborg, udnævnt til Ridder af Dannebroge, S Entl. Postmester, Justitsraad A. P. Jespersen i Viborg, R. af Dbg., udnævnt til Etatsraad, S Entl. Postkontrollør i Kjøbenhavn J. E. A. Stjerne udnævnt til Justitsraad, S Entl. Postmester, Major W. C. J. A. Diogenes i Kallundbofg, R. af Dbg., udnævnt til Dannebrogsmand, S Brevsamlingssteder. Ny oprettede: Aastrup, S. 50. Allintlmagle Skole, S. 61. Als, S. 61. Børglum, S. 76. Dalbyneder, S. 9. Føvling, S. 50. Glumsø, S Hæstrup, S. 76. Ilbro, S. 76. Kvandløse, S. 73. Lindknud, S. 50. Lønstrup, S. 76. Rakkeby, S. 76. Ravnholdt, S Rye, S. 73. Rørmosehus, S. 36. Snelund, S. 61. Suldrup, S. 76. Svallerup, S. 73. Brevsamlingssteder med forandret Forbindelse: Anholt, S Bedsted, S. 52. Handbjerg, S Hørdum, S. 52. Lyngs, S. 52. Ourø, S. 49. Pejrup, S. 41. Pindstrup, S. 52. Sjørring, S. 52. Snedsted, S. 52. Turup, S. 36. Værslev, S. 73. Ydby, S. 52. Nedlagte: Auning, S. 47. Frederiksberg, S Græsted, S Hadsten, S. 47. Hurup, S. 47. Klank, S. 83. Lillerøj, S. 49. N. Utterup, S. 31. Siddinge, S. 73. Skjernbrogaard, S. 13. Sulsted, S. 47. Sønderho, S. 83. Tranebjerg. S. 47. Vamdrup, S Postilloner, hvem det forbydes at fremføre Postbefordring. Andreas Petersen, S Forretning!smateriel. (Inventarium og R ekvisiter, Tryksager, Protokoller samt Bøger.) Oplysninger om Assuranceforholdene vedrørende Postrekvisiter og Inventarium skulle meddeles, S. 53. Postadressebog for Island fremsendes, S. 76. I). Om et Restoplag af Dokumenterne vedrørende Postkongresserne, S. 93. Aftryk af Dagstémplerne skulle indsendes fra de nyoprettede Postexpeditioner, S Om Abonnement paa 1 Union postale, S Postforlmidelseriie og Postgangen. Om Posternes Dirigering og Expedition i Juleperioden, S Postgangen i Østifterne. Jernbanerne. Nyborg-Strib, S. 23. Odense-Bogense Banen, S. 34. Klampenborg Banen, S. 38, 49, 96, 111. Østsjællandske Jernbane, S. 46. Postdampskibene og Dampfærgerne. Korsør-Nyborg, S. 1. Strib Fredericia, S. 23. Private Dampskibe. Spodsbjerg Nakskov, S. 13, 16, 51. Banholm Fejø Femø, S. 34. Svendborg Rudkjøbing -M arstal, S. 51. Siationsposterne. Nakskov Taars, S. 13. Rudkjøbing Spodsbjerg, S. 13, 16, 52. Slagelse Philipsdal, S. 49. Ærøeskjøbing Marstal, S. 60, 111. Ruds-Vedby Jyderup, S. 71. Ringsted Holbæk, S. 71. Kallundborg Philipsdal, S. 71. Ringsted Herlufmagle Næstved, S Holbæk Uggerløse, S Haslev Rønnede, S. 114, Landposterne. Helsingør - Anholt nedlægges, S. 75. Postgangen i Jylland. Jernbanerne. Skive Glyngøre Banen, S. 23. Randers Hadsund Banen, S. 34. Frederikshavn Vamdrup S. 96. Aarhus Hou Banen, S Stationsposterne. Hjørring Taars forandres til Hjørring Sæby, S. 84. Landposterne. Grenaa Anholt, S. 75, 123.

10 Postforbindelsen med Bilandene og Kolonierne. Kjøbenhavn Grønland, S. 26. Danmark Vestindien, S. 49, 60. Kjøbenhavn Færøerne -Island, S Postforbindelsen med Udlandet. Maanedlig Oversigt over Postdampskibsforbindelserne fra Europa til de andre Verdensdele; S , 52, 65, 75, 84, , 115, 123. Frederikshavn Christianssand, S. 30, 109. Nylcjøbing p. F. Rostock, S. 37. Frederikshavn Gøteborg, S. 48, 92. Budget, Bogholderi og Regnskabsvæsen. Udgiftsordrene for Dyrtidstillæg tilbagekaldes indtil videre, S. 28. F. Statistik. (i. Statistik over ankommende Stationsbrevforsendelser for April Fjerdingaar 18^5 skal optages i Dagene fra den 7de til den 13de April, S. 37. Oversigt over det danske Postvæsens Statistik for Finantsaaret fremsendes, S. 50. Extrapostvæsen. Extrapoststationerne i Assens og Bogense nedlægges, S. 15. H. Færgevæsen. Snoghøj Færgested nedlægges, S. 75. Assens Færgested nedlægges, S. 75.

Eorkortelser. I Officielle Meddelelser for 1884 ville følgende Sidetal være at rette. Side 108 skal være Side 109,. 124». 125, .

Eorkortelser. I Officielle Meddelelser for 1884 ville følgende Sidetal være at rette. Side 108 skal være Side 109,. 124». 125, . Eorkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Yerdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. Y. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Register. til. for Aaret 1882. I. Almindelige adm inistrative Bestemmelser.

Register. til. for Aaret 1882. I. Almindelige adm inistrative Bestemmelser. Forkortelser, Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Register. Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse. for Aaret 1878. å. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter.

Register. Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse. for Aaret 1878. å. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. Register til Officielle Meddelelser fra Postvæsenets Overbestyrelse for Aaret 1878. å. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. Post- og Telegrafvæsenet henlægges fra F inansministeriet

Læs mere

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 187o.

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 187o. Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet for Aaret 187o. A. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. Indførelse af Kr onemøntsy stemet. Om

Læs mere

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 1874.

Register. Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet. for Aaret 1874. Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Post- og Telegrafvæsenet for Aaret 1874. A. Almindelig Organisation, Lovgivning og Tjenesteforskrifter. P o s t- og Telegrafvæsenets Overbestyrelse

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

Bentzon Teglværk, Gjerrild

Bentzon Teglværk, Gjerrild Gjerrild Brevsamlingsstedet (BRS) i Gjerrild blev oprettet den 1/8 1880 og blev fra starte underlagt Grenaa. Efter Ryomgård Gjerrild banens åbning den 5/12 1911 blev det den 1/1 1912 ændret til JBS og

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:3 21. april 2009 Overnatninger på campingpladser 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I året 2008 var der i alt 12,2 mio. overnatninger på campingpladser;

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:4 21. april 2009 3 pct. færre overnatninger Overnatninger på hoteller o.l. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 14,6 mio. overnatninger på hoteller

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995

Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995 Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995 Kapitel 1. Formål og organisation. Kapitel 2. Finansielle forhold. Kapitel 3. Eneretten.

Læs mere

Danmarks tjenestefrimærker og tjenesteforsendelser 1871-1924. Foredrag på Den Filatelistiske Højskole i Mørke 2. marts 2013

Danmarks tjenestefrimærker og tjenesteforsendelser 1871-1924. Foredrag på Den Filatelistiske Højskole i Mørke 2. marts 2013 Danmarks tjenestefrimærker og tjenesteforsendelser 1871-1924 Foredrag på Den Filatelistiske Højskole i Mørke 2. marts 2013 KT før tjenestefrimærker KT før tjenestefrimærker Tekst Portofrihedens afskaffelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 250

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Bærepenge og uleveringsgebyr.

Bærepenge og uleveringsgebyr. Bærepenge og uleveringsgebyr. Udateret brev sendt til Frøken Augusta Bellmeyir paa Wedøe pr.. Brevet er sendt franco hvilket er påtegnet med Betalt i nederste venstre hjørne. Herefter er i med rødkridt

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Statistik..... Vr- '

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

A. Alm indelige Bestem m elser.

A. Alm indelige Bestem m elser. R e g i s t e r. A. Alm indelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. (H erunder Bestem m elser vedrørende B ilandene og Kolonierne») Posthusene skulle varetage behørig Økonomi m. H. t. A visb ek jen dtgjørelser...

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851

Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i Grenaa fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 Tjenestepost / a Søren Jacobsen Schmidt Tiltrådt som postmester i fra 1. juli 1837 og fratrådt 30. september 1851 K.T. brev sendt fra Generalpostdirektionen til Postmester Schmidt i e den 2den September

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER FREDERIKSVÆRK 3300 (Fvk) (907), (Frv) POSTMESTRENE 805 Larsen 3.2.8 82 Sandberg 83 26.2.83 Larsen?.7.845 Sigfred Christian Frederik Hjort Birkedommer 30.9.846 Herredsfoged..847 Christian Johannes Hanson

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1930 Indhold

Fra Lovtidende A. 1930 Indhold Fra Lovtidende A. 1930 Indhold 1930. Side 14. Juli Tillægs-Bekendtgørelse angaaende Motorkøretøjer... 1 9. Aug. Bekendtgørelse om international Overenskomst om Kørsel med Motorkøretøjer... 2 6. Sept. Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer

Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer Tjenestepost / b Påtegnet K. T. m. Att med og uden attest nummer K.T. m. Att. sendt fra Nakskov Byfogedkontor til By og Herredsskrivercontoiret i 4/3 1859. Brevet der er en forespørgsel om en straffeattest,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Nye Skemaer til Tjenestelister for Kontorpersonalet og Postbudpersonalet... Kontorbestyrernes og Postkontrolørernes Tjeneste... Et Eksemplar af Tjenestelisten

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

De underlagte posthuse. Anholt

De underlagte posthuse. Anholt I tiden før 1815 blev posten til og fra afsendt ved skibslejlighed, dels via Helsingør, Aarhus og Grenaa. Dem der ønskede at sende brev enten til eller fra måtte altså selv sørge for skibslejlighed til

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Nimtofte brevsamlingssteds dåbsattest

Nimtofte brevsamlingssteds dåbsattest Nimtofte Nimtofte brevsamlingssted (BRS) blev oprettet og underlagt Grenaa den 1/6 1852. Efter omlægningen af landevejen og åbningen af jernbanen Grenaa Randers, blev brevsamlingsstedet den 26/8 1876 nedlagt.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 23. april 2015 Modst. nr. 014-15 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 20. december 2017 Modst. nr. 024-17 J.nr. 2017-3422 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 Marts 1835. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants= Handels og Told=Departement. I April Qvartal 1835 bliver den udenrigske, deels i Svensk Banco og deels i Danske Rigsbankpenge Sølv bestemte, Postporto at oppebære med Norske Penge efter følgende Cours, nemlig: 1 Rigsdaler Svensk Banco

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes:

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 201x om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. (Bekendtgørelse om eneret, befordringsforpligtelse og erstatning m.v.) Anvendelsesområde I medfør

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Online kundeaftale Post Danmark A/S

Online kundeaftale Post Danmark A/S 1. januar 2017 Online kundeaftale Post Danmark A/S (01/2017) Afhentning/indlevering Pakker kan afleveres til pakkebuddet på omdelingsruten eller indleveres på posthuse. Der kan indgås særskilt aftale med

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 18. december 2015 Modst. nr. 052-15 J.nr. 2015-1753-0004 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig Horsens Bypost. En kort beskrivelse samt et forsøg på at vise de oprindelige adresser, hvor byposten havde postkasser ophængt. Desværre er jeg ikke i stand til at vise et billede af en ægte bypostkasse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2016 Cirkulære af 21. december 2016 Modst. nr. 038-16 J.nr. 2016-1753-0005 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 15. februar 2017 Modst. nr. 007-17 J.nr. 2016-1753-0005 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1814 Schaarup Opsynsmand 12.1822 1.4.1823 Chr. Frederik Baadsgaard Apoteker 19.1.1854 24.5.1854 Erik Poulsen Bech postfm 27.6.1865 29.6.1865 Johan Gerhard Thiel Husum 30.9.1877 Afsked

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser PRISER PR. 1. JULI 2016 Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1875 Martin Olesen Due ass rev.kt. 27.8.1885 Afsked 1.10.1885 Carl P. R. Kofoed Schøning posteksp 31.10.1919 Afsked 1.12.1919 Axel Thorvald Mørch ktr 30.11.1927 Viborg 1.12.1927 Jørgen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere