Register. til. for Aaret I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser."

Transkript

1 Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste Juni V. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. P. A. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Postanvisninger af 4de Juni P. A. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. P. I. Kv. = Konvention angaaende Udvexlingen af Postpakker uden angiven Værdi af 3die November P. P. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. 1 Sv. Ov. = Særlig Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark og Sverige af 24de Marts 1879, og Overenskomst mellem Danmark og Sverige om Udvexling af Pakkepostforsendelser af 23de Juni Sv. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme af 24de Marts 1879, og Tillæg til dette af 23de Juni N. Ov. = Særlig Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark og Norge af 24de Marts 1879, og Overenskomst mellem Danmark og Norge om Udvexling af Pakkepostforsendelser af 23de Juni N. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme af 24de Marts 1879, og ' Tillæg til dette af 23de Juni T. Ov. = Postoverenskomst mellem Danmark og Tydskland af 23/u August T. Rgl. = Udførelsesbestemmelser til Samme.

2 Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Postvæsenet for Aaret I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Personalet og Posthusene (Ressortforhold, Korrespondance, Indberetninger, Lønning og Kontorhold, Uniformsvæsen, Kontorpersonalet.) Kongelig Resolution af tite Januar 1885 om Postvæsenets Underklassers Kautioner og om Oprettelsen af Postvæsenets Underklassers gjensiclige Kautionsforening... Postlokaler, Brevkasser, Kontortid, Opslag. Som Regel maa intet Arbejde ved de Postvæsenet tilhørende Bygninger foranstaltes udført, uden at vedkommende Bygningsinspektør har haft Lejlighed til at erklære sig over Sagen... Penge- og Værdiforsendelser samt Avispenge skulle atter modtages i hele Kontortiden.. Forretningsmateriel. Inventarium og Rekvisiter. Om Ordningen af Tilsynet med de paa de jydske Baner benyttede Postlader og de i samme værende P o s e r... Tryksager og Protokoller. Der skal fremtidig anvendes to Postanvisningsjournaler, en for indbetalte og en for udbetalte Postanvisninger og Postopkrævninger... Blanketter til de forskjellige Indberetninger og statistiske Opgjørelser samt de statistiske Protokoller tilstilles fremtidig ikke Posthusene uden efter Bekvisition.....

3 Postforsendelserne. Breve, Pengebreve og Pakker. I. Indlandet. Frimærker og andre Frigjørelsesmidler. 10 Øres Frimærker, 5 Øres Brevkort og dobbelte 5 Øres Brevkort indføres... De 6 Øres enkelte og dobbelte Brevkort inddrages Kartering og Dirigering. Opmærksomheden henledes paa den rigtige Dirigering af Postforsendelser til S. Hadsund Brevsamlingssted resp. Hadsund Postexpedition... Tjenestemeddelelser og Tilbagemeldelser. Tjenestemeddelelser om beskadigede Pakkepostforsendelser maa kun udstedes, naar der er Grund til at antage, at Afsendelsesposthuset har begaaet en Fejl ved at modtage Forsendelsen i den forefundne Indpakning... Beskadigede, manglende og overtallige Forsendelser (Løbesedler. Erstatningspligt). Om Meddelelser til Afsendelsesposthusene angaaende Pakker, der indgaa i beskadiget Stand Ubesørgede Forsendelser. Om Frigjørelse af Erklæringer fra Afsendere af uanbringelige indenlandske Pakker om, hvorledes der ønskes forholdt med d isse... Uanbringelige Portobreve, der ere indgaaede direkte til et Brevsamlingssted fra et bevægeligt Postkontor, skulle af Brevsamlingsstedet sendes over det vedkommende foresatte faste Postkontor Postanvisninger og Postopkrævninger. Indskjærpelse af Bestemmelsen om, at Postanvisningsbeløb bestemte til Adressater i Landdistrikterne skulle udsendes samtidig med Blanketterne... Der skal fremtidig anvendes to Postanvisningsjournaler, en for indbetalte og en for udbetalte Postanvisninger og Postopkrævninger Tidender og Tidsskrifter. Meddelelser til Afsendelsesstedernes Posthuse om, at Adressater til ikke abonnerede Aviser ikke opholde sig i det Postdistrikt, hvortil Exemplarerne ere anmeldte, skulle for de til Jernbanebrevsamlingssteder bestemte Exemplarers Vedkommende udfærdiges af Je rn b an e p o stk o n to rern e... Om at Bestemmelsen om, at der ved Abonneringen paa Tidender og Tidsskrifter eller senere kan forlanges noteret en anden Modtager end Abonnenten, ikke finder Anvendelse paa ikke abonnerede B lade... Indskjæi pelse af B estem m elserne om Indsendelse og Numerering af A visbestillinger

4 II. Bilandene og Kolonierne. Oplysninger angaaendc Postforbindelsen med St. Thomas skulle fremtidig søges i de maanedlige Oversigter over Postdampskibsforbindelserne mellem Europa og de andre Verdensdele Bekjendtgjørelse af 4de Juni 1885 om Forandring af Vægtgrændsen og Portoen for trykte Sager mellem Danmark og Isla n d Breve, Pengebreve og Pakker. > III. Udlandet. Almindelige Bestemmelser. Siam tiltræder Br. Kv. fra 1ste Juli 1885 at regne... Spanien tiltræder P. P. Kv. fra 1ste Juli 1885 at regne Forandring i T. Kgl Br. Kgl. Art. XXXII. 6 (Gibraltar og Tanger) forandres..... Kongostaten tiltræder Br Kv. fra 1ste Januar l 86 at regne... Forsendelsernes Form og Indlevering. Opmærksomheden henledes paa, at Spilleplaner forsendes af Ch. D. Kersten og J. Sussmami i Hamborg... Pakker til Tydskland og Lande derudover skulle mærkes med fuld A dresse... Taxt, Portoens Erlæggelse, Gebyrer. Bekjendtgjørelse af 7de Marts 1885 om Portoen for Breve og Brevkort samt Breve med angiven Værdi til og fra Sverige... Bestemmelser med Hensyn til Portoberegningen for Pakker til Tydskland og Lande derudover... De Beløb, hvormed Siam opkræver Verdenspostforeningsportoen... Om Portoansættelse for Breve fra Udlandet, der helt eller delvis ere frigjorte med danske Frim æ rker... Stationer i det dansk-tydske Grændsepostomraade Om Tiltaxering af Restfrankoen for utilstrækkelig frankerede Breve fra Kjøbenhavn til Udlandet... Forandring af Taxten for Brevpostforsendelser og Breve med angiven Værdi til og fra N orge Frimærker og Brevkort. Se under I. Indlandet. Kartering og Dirigering. Kartering og Dirigering af Post til Sverrig via Helsingør Helsingborg... Kartering af Post mellem Danmark og Norge via Frederikshavn Christianssand... Kartering af Post mellem Danmark og Tydskland via Nykjøbing p. F. Rostock... Om Dirigering af Brevpostforsendelser til Finland... Kartering af Brevpost til Sverrig via Frederikshavn Gøteborg Tjenestemeddelelser og Tilbagemeldelser. Om Tiltaxering af Restfrankoen for utilstrækkelig frigjorte Breve fra Kjøbenhavn til Udlandet... t

5 Uanbringelige og uindløste Forsendelser. Uanbringelige Brevforsendelser fra Portugal skulle tilbagesendes gjennein Udvexlingskontorerne. Indskjærpelse af Bestemmelserne om Dirigering paa Korsør af uanbringelige Brevforsendelser fra Storbritannien og Irland... Bestemmelser angaaende Behandlingen af Forespørgsler om, hvorledes der skal forholdes med uanbringelige Pakker fra Udlandet... Bestemmelser om Behandlingen af uanbringelige Pakker i Udvexlingen med Tydskland, Østerrig-Ungarn, Storbritannien og Irland, Helgoland og Nordamerika samt af almindelige Pakkepostforsendelser i Udvexlingen med Frankrig, Belgien, Holland, Luxemburg og Schweiz Postanvisninger. Om Udvexling af Postanvisninger mellem Danmark og Lande udenfor Europa ved det storbritanniske Postvæsens Mellemkomst... Indskjærpelse af Bestemmelserne om Behandlingen af mangelfuldt udfærdigede Postanvisninger fra Udlandet, om Ikke-Omexpedition af internationale Postanvisninger samt om Tilbagebetalingen af fra Udlandet som uanbringelige returnerede Postanvisninger Indskjærpelse af Bestemmelsen om, at Indberetninger om Beturnering af fejlagtigt udfærdigede Postanvisninger fra Slesvig og Holsten skulle indeholde Oplysning om Navnet paa de Postfunktionærer, der have udfærdiget Anvisningerne... Bulgarien tiltræder P. A. Ov. fra 1ste Juli Forandring af Omsætningsforholdet fra amerikansk til tydsk Mønt med Hensyn til Postanvisninger til Nordamerika og K anada Tidender og Tidsskrifter. Om at Bestillingerne paa svenske og norske Aviser skulle opføres paa særlige mimererede Blanketter og ikke sammen med Bestillingerne paa kjøbenhavnske Aviser samt Indskjærpelse af Bestemmelserne om Tiden for Indsendelse af Bestillinger paa udenrigske Aviser Postforsendelser til og fra Stats- og kommunale Myndigheder. Det militaire Gendarmerikorps hører til de i Lov af 7de Jan omhandlede Statsmyndigheder... 13, a 1, 13 og 113. Budget. Bogholderi. Regnskabsvæsen. Om Konteringen af Betalingen for Udbringning af Tjenestebreve til Sognefogder

6 I I. Specielle og reglem entariske Bestem m elser. A. Taxier, Reglementer, Fortegnelser o. desl. Titelblad og Register til Offic. Medd. for 1884 fremsendes, Side 17. Stedfortegnelsen. Tillæg til Postadressebogen fremsendes; Oplysninger til Brug ved Udarbeidelsen af senere Tillæg forlanges, S. 17. Fortegnelse over Gader i Kjøbenhavn, Tillæg, S. 70, 109, 132. Ny Avisfortegnelse ov er indenrigske Blade fremsendes, S. 22. Tillæg omfattende udenrigske Blade til Avisfortegnelsen af 1ste April 1882; [ 41de, S. 8; 42de, S. 16; 43de, S. 2i; 44de, S. 80; 45de, S. 35; 46de og 47de S. 59; 48de, S. 66; 49de, S. 92; 50de, S Avisfortegnelsen til Overenskomsten af 19de Juni 1880 mellem Danmark og Frankrig. Rettelse, S. 26. De enkelte Tidender og Tidskrifter. Side 2, 6, 13, 16, 22, 25, 29, 35, 38, 42, 45, 48, 51, 54, 59, 66, 70, 72, 76, 79, 84, 88, 92, 95, 96, 103, 105, 108, 117, 120, 126, 130, 137. Sa gregister til Lovtidende ior fremsendes til Fordeling, S. 9. Udenrigsbrevposttaxtcn. A. Rettelser til Taxten. Breve. Ny Side 6 d (Postanstalter i det dansk-tydske G.rændse-Postomraade) fremsendes, S Forandringer til Side 6 e (Lande, med hvilke Brevkort med betalt Svar kunne udvexles), S. 30, 83, 106. Nye Sider 7 23 (Taxt for Brevforsendelser til de enkelte udenrigske Stater) fremsendes, S. 34. Sverrig og Norge, S Siam, S. 67. Transvaal, S. 48. Kongostaten, S. 132 Breve med angiven Værdi. Forandringer til S (almindelige Bestemmelser), S. 80. S. 23 a (Ægyptiske Postanstalter, til hvilke der kan sendes Breve med angiven Værdi) bortfalder S. 80. Ny Side 28 b-c (spanske Postanstalter, til hvilke der kan sendes Breve med angiven Værdi) fremsendes, S. 8; Forandringer hertil, S. 80. Forandringer til S. 28 e (tyrkiske Postanstalter, til hvilke der kan sendes lireve med angiven Værdi) S. 41. Norge, S Sverrig, S Postanvisninger. Nye S (almindelige Bestemmelser) fremsendes, S. 8; Forandringer hertil, S. 12, 16, 19, 66. Ny S. 36 c (Postanstalter: i Bulgarien, Rumænien og Tunis, til hvilke der kan sendes Postanvisninger) fremsendes, S. 8, 66; Forandringer hertil, S. 83. S. 36 c (Maximumsbeløbene af Postanvisninger fra Konventionslandene); Sidetallet forandres til 36 d, S. 8; Forandringer hertil S. 66. Nye S (Tabel til Reduktion af tydsk til dansk Mønt) fremsendes, S. 83; Rettelser hertil, S. 89. Forandringer til S (Tabel til Reduktion al fransk til dansk Mønt), S. 66. Ny S. 43 (Tabel til Reduktion af ægyptisk til dansk Mønt) fremsendes, S. 41. S (Tabel til Reduktion af amerikansk til tydsk Mønt); Rubrik II sættes i Kraft, S. 67. B. Andre Bestemmelser. Postanvisninger fra Aunay-en-Bazois i Frankrig, der ere udfærdigede paa Blanketter efter io r- mular A. Nr. 1. maa ikke udbetales, S. 12. Vareprøver indeholdende Uld maa ikke sendes til Portugal via Spanien, S. 83.

7 Udenrigsp akkeposttaxten. A. Rettelser til Taxien. Taxien for Pakker indtil 10 Pund. Grækenland, S Luxemburg, S. 22. Rusland, S Spanien og Portugal, S. 65. Tyrkiet, S. 127, 132. Asien, Afrika, Amerika, Australien, S. 60, 127. Almindelige Pakker. Belgien, S. 60, 101. Frankrig, S. 8, 41, 60, 97, 101, 115, 136. Holland, S. 60, 101. Italien. S , 52, 60. Luxemburg, S. 22, 101. Norge, S Busland, S. 60. Schweiz, S. 12, 30, 81, 101. Spanien og Portugal, S. 81, 123, 132. Storbritannien og Irland, S. 30, 60, 101. Tydskland, S. 22, 38, 60, 101. Tyrkiet, S. 60, 136. Amerika, S. 75, 81, 101. B. Andre Bestemmelser. Italien. Almindelige Pakker ville fremtidig igjen kunne sendes til Sicilien, S. 5. Postpakker eller almindelige Pakker kunne ikke sendes til Sardinien og Sicilien, S. 91. Dette Forbud ophæves, S Portugal. Postpakker til Portugal kunne atter sendes via Hamborg, men hverken almindelige Pakker eller Postpakker via Elsas-Lothringen og Frankrig, S. 5. Postpakker til Portugal kunne indtil videre ikke sendes via Spanien, S. 69. Al Forsendelse af Postpakker til Portugal standses, S. 91. Efterlysning. S. 9, 13, 17, 23, 26, 31, 61, 77, 89, 97, 118, 123, 127. Fremlysning. S. 9, 14, 17, 23, 36, 73, 77, 85, 101, 110, 116, 123. B. Personel. Fortegnelse over Posthusene og Postvæsenets 4 Lønningsklasser den 31te Marts 1885 fremsendes, S. 50. Kj øbenhavn. En Postexpedition,.Frederiksberg 1 oprettes paa Frederiksberg Jernbanestation; Expedient, Lieutenant J. C. Jacobsen ansættes som Bestyrer, S Postexpeditionen paa Frederiksberg (GI. Kongevej) benævnes fremtidig Frederiksberg II S Postkontrollør J. E. A. Stjerne entlediget, S Et Embede som Postkontrollør med 2000 Kr. aarlig Lønning opslaaet ledigt, S Postkontrollør med 2400 Kr. aarlig Lønning A. P. Andresen I udnævnt til Postkontrollør med 2800 Ki;. aarlig Lønning og Postkontrollør med 2000 Kr. aarlig Lønning C. H. Keller til Postkontrollør med 2400 Kr. aarlig I Lønning, S Postexpedient, Lieutenant P. P. Honoré udnævnt til Postkontrollør med 200) Kr. aarlig Lønning, S Expedientpladser opslaaede ledige, S. 46. Kontorarbejder P. H. Petersen, Postfuldmægtigene M. J. C. Cederqvist og C. V. T. Rasmussen samt Lieutenant J. F. J. Larsen ansættes som Expedienter, S. 55. Postfuldmægtig V. H. Finsen ansættes som Kontorarbejder, S. 55, som Expedient, S Postexpedient, Lieutenant C. T. R. K. Schøning ansættes som Postexpeditør i Esbjerg, S Postfuldmægtig H. B. Madsen ansættes som Kontorarbejder, S. 104, som Expedient S Postfuldmægtig C. A. O. Nielsen ansættes som Expedient, S PostexpedientF. W. Dreyer ansættes som Postexpeditør i Haslev, S De hjemsendte Korporaler S. C. F. O. Nielsen og C. Y. Hansen, hjemsendt Sergent E. P. Christensen, hjemsendt Korporal A. V. F. Kjerrumgaard og Beservebudene A. H. Gregersen, J. M. Matthiasen, J. Nielsen, F. Rasmussen og II. P. Madsen ansættes som Extrabude, S. 46. Reservebud E. H. H. Cordsen ansættes som Extrabud, S. 52. Hjemsendt Korporal O. J. Christiansen ansættes som Extrabud, S. 55. Postbud C. Borch død, S. 55. De hjemsendte Korporaler L. Nielsen og J. N. Hansen samt Beservebudene H. S. Holst og E. C. Wenning ansættes som Extrabude, S Hjemsendt Korporal P. C. Nielsen ansættes som Extrabud, S Extrabud J. M. Jørgensen afskediges, S De faste Postkontorer og Postexpeditioner udenfor Kjøbenhavn. Aar.up. Postexpeditør J. F. F. Krarup udnævnt til Postmester i Vordingborg, S Bestillingen opslaaes ledig, S. 127.

8 Auning Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter S. C. Ibsen ansættes som Postexpeditør, S. 50. Esbjerg. Postexpeditør M. O. D ue afskediges, S. 85. Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient N. J. Selmer, S. 85. Postexpe- dient, Lieutenant C. P. II. K. Schøning ansættes som Postexpeditør, S Fredensborg. Postexpeditør II. H. Stage udnævnt til Postmester i Kallundliorg, S Græsted Postexpedition oprettes, S Postfuldmægtig H. P. Larsen ansættes som Postexpeditør, S Hadsten Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter J. C. Rosenørn ansættes som Postex- ; peditør, S. 50. Haslev. Postexpeditør, Stationsforstander O. S. F. Wolder udnævnt til Postmester i Næstved, S Den midlertidige Bestyrelse af Expeditionen overdrages til Postfuldmægtig A. B. C. D ah 1, S Postexpedient i. W. Dreyer ansættes som Postexpeditør, S Herlufmagle Postexpedition forandres til regnskabsførende, S. 91. Postexpeditør F. T. Sinding afskediges, S. 93. Postfuldmægtig J. Hammerich ansættes som Postexpeditør, S. 93. Hurup Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter A. B. Reumert ansættes som Postexpeditør, S. 50. Hørsholm. Postmester, Lieutenant S. E. Svendsen udnævnt til Postmester i Viborg, S ICallundborg. Postmester, Major W. C. J. A. Diogenes, R. af Dbg. entlediges, S Embedet opslaaes ledigt, S Postexpeditør i Fredensborg II. H. Stage udnævnt til Postmester, S K l ank Postexpedition oprettes, S. 83. Postfuldmægtig O. S. Johansen ansættes som Postexpeditør, S. 85. Læsø. Postexpeditør J. A. Lindstrøm afskediges, S. 85. Postfuldmægtig F. V. Lins to w overdrages den midlertidige Bestyrelse og ansættes fra 1ste September som Postexpeditør, S. 85. Næstved. Postmester, Major F. R. J. Schack, R. af Dbg. entlediges, S Embedet opslaaes ledigt, S Postexpeditør i Haslev, Stationsforstander, cand. polit. O. S. F. Wolder udnævnt til Postmester, S Sulsted Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter J. P. J. Marcussen ansættes som Postexpeditør, S. 50. Svinninge. Postexpeditør J. Møller afskediges, S. 43. Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient F. W. Dreyer, S. 43. Postfuldmægtig A. Linde ansættes som Postexpeditør, S. 46. Sønderho Postexpedition oprettes, S Postfuldmægtig C. B. Scliau ansættes som Postexpeditør, S. 85. Tranebjerg Postexpedition oprettes, S. 47. Telegrafbestyrer, Brevsamler C. C. Andersen ansættes som Postexpeditør, S. 50. Vamdrup Postexpedition oprettes, S Postexpedient R Z. Andersen ansættes som Postexpeditør, S Vester-Skjei'ninge. Postexpeditør N. M. Petersen afskediges, S Den midlertidige Bestyrelse af Expeditionen overdrages til Postfuldmægtig J. S. Yde, S Samme ansættes som Postexpeditør, S Viborg. Postmester, Justitsraad A. P. Jespersen. R. af Dbg. entlediges, S Embedet opslaaes ledigt, S Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient J. C. Jespersen, S Postexpeditør i Hørsholm, Postmester, Lieutenant S. E. Svendsen udnævnt til Postmester, S Vordingborg. Postmester II. W. Riis død, S Embedet opslaaes ledigt, S Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postfuldmægtig C. J. B. Hagen, S Postexpeditør i Aarup I. F. F. Krarup udnævnt til Postmester, S Vraa Postexpedition oprettes, S. 83. Postfuldmægtig N. C. II. Ilerlioldt ansættes som Postexpeditør, S. 85. Expeditionen benævnes fremtidig Øster-Vraa, S Ørsted. Postexpeditør II. Jørgensen Petersen død, S Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient A. J. Hasselbalch, S Samme ansættes som Postexpeditør, S Øster-Vraa, see Vraa. D e bevægelige Postkontorer. Postfuldmægtigene C. B. H. Plato, A. J. Hasselbalch, J. H. E. Kleine og W. Wolf samt Skriver i Overbestyrelsen for Postvæsenet, Postfuldmægtig C. O. Jensen ansættes som Expedienter, S. 50. Postexpedient R. Z. Andersen ansættes som Postexpeditør i Vamdrup, S Postexpedient A. J. Hasselbalch ansættes som Postexpeditør i Ørsted, S Reservepakmester L. Jensen ansættes som Pakmester, S. 55.

9 Titler og Ordener. Kontorchef i Indenrigsministeriet C. C. Lund udnævnt til Ridder af Dannebroge, S 14. Entl. Postmester, Major F. R. J. Schack i Næstved, R. af Dbg, udnævnt til Dannebrogsmand, S Postmester, Kammerraad J. A. Østergaard i Frederiksborg, udnævnt til Ridder af Dannebroge, S Entl. Postmester, Justitsraad A. P. Jespersen i Viborg, R. af Dbg., udnævnt til Etatsraad, S Entl. Postkontrollør i Kjøbenhavn J. E. A. Stjerne udnævnt til Justitsraad, S Entl. Postmester, Major W. C. J. A. Diogenes i Kallundbofg, R. af Dbg., udnævnt til Dannebrogsmand, S Brevsamlingssteder. Ny oprettede: Aastrup, S. 50. Allintlmagle Skole, S. 61. Als, S. 61. Børglum, S. 76. Dalbyneder, S. 9. Føvling, S. 50. Glumsø, S Hæstrup, S. 76. Ilbro, S. 76. Kvandløse, S. 73. Lindknud, S. 50. Lønstrup, S. 76. Rakkeby, S. 76. Ravnholdt, S Rye, S. 73. Rørmosehus, S. 36. Snelund, S. 61. Suldrup, S. 76. Svallerup, S. 73. Brevsamlingssteder med forandret Forbindelse: Anholt, S Bedsted, S. 52. Handbjerg, S Hørdum, S. 52. Lyngs, S. 52. Ourø, S. 49. Pejrup, S. 41. Pindstrup, S. 52. Sjørring, S. 52. Snedsted, S. 52. Turup, S. 36. Værslev, S. 73. Ydby, S. 52. Nedlagte: Auning, S. 47. Frederiksberg, S Græsted, S Hadsten, S. 47. Hurup, S. 47. Klank, S. 83. Lillerøj, S. 49. N. Utterup, S. 31. Siddinge, S. 73. Skjernbrogaard, S. 13. Sulsted, S. 47. Sønderho, S. 83. Tranebjerg. S. 47. Vamdrup, S Postilloner, hvem det forbydes at fremføre Postbefordring. Andreas Petersen, S Forretning!smateriel. (Inventarium og R ekvisiter, Tryksager, Protokoller samt Bøger.) Oplysninger om Assuranceforholdene vedrørende Postrekvisiter og Inventarium skulle meddeles, S. 53. Postadressebog for Island fremsendes, S. 76. I). Om et Restoplag af Dokumenterne vedrørende Postkongresserne, S. 93. Aftryk af Dagstémplerne skulle indsendes fra de nyoprettede Postexpeditioner, S Om Abonnement paa 1 Union postale, S Postforlmidelseriie og Postgangen. Om Posternes Dirigering og Expedition i Juleperioden, S Postgangen i Østifterne. Jernbanerne. Nyborg-Strib, S. 23. Odense-Bogense Banen, S. 34. Klampenborg Banen, S. 38, 49, 96, 111. Østsjællandske Jernbane, S. 46. Postdampskibene og Dampfærgerne. Korsør-Nyborg, S. 1. Strib Fredericia, S. 23. Private Dampskibe. Spodsbjerg Nakskov, S. 13, 16, 51. Banholm Fejø Femø, S. 34. Svendborg Rudkjøbing -M arstal, S. 51. Siationsposterne. Nakskov Taars, S. 13. Rudkjøbing Spodsbjerg, S. 13, 16, 52. Slagelse Philipsdal, S. 49. Ærøeskjøbing Marstal, S. 60, 111. Ruds-Vedby Jyderup, S. 71. Ringsted Holbæk, S. 71. Kallundborg Philipsdal, S. 71. Ringsted Herlufmagle Næstved, S Holbæk Uggerløse, S Haslev Rønnede, S. 114, Landposterne. Helsingør - Anholt nedlægges, S. 75. Postgangen i Jylland. Jernbanerne. Skive Glyngøre Banen, S. 23. Randers Hadsund Banen, S. 34. Frederikshavn Vamdrup S. 96. Aarhus Hou Banen, S Stationsposterne. Hjørring Taars forandres til Hjørring Sæby, S. 84. Landposterne. Grenaa Anholt, S. 75, 123.

10 Postforbindelsen med Bilandene og Kolonierne. Kjøbenhavn Grønland, S. 26. Danmark Vestindien, S. 49, 60. Kjøbenhavn Færøerne -Island, S Postforbindelsen med Udlandet. Maanedlig Oversigt over Postdampskibsforbindelserne fra Europa til de andre Verdensdele; S , 52, 65, 75, 84, , 115, 123. Frederikshavn Christianssand, S. 30, 109. Nylcjøbing p. F. Rostock, S. 37. Frederikshavn Gøteborg, S. 48, 92. Budget, Bogholderi og Regnskabsvæsen. Udgiftsordrene for Dyrtidstillæg tilbagekaldes indtil videre, S. 28. F. Statistik. (i. Statistik over ankommende Stationsbrevforsendelser for April Fjerdingaar 18^5 skal optages i Dagene fra den 7de til den 13de April, S. 37. Oversigt over det danske Postvæsens Statistik for Finantsaaret fremsendes, S. 50. Extrapostvæsen. Extrapoststationerne i Assens og Bogense nedlægges, S. 15. H. Færgevæsen. Snoghøj Færgested nedlægges, S. 75. Assens Færgested nedlægges, S. 75.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Statistik..... Vr- '

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Nye Skemaer til Tjenestelister for Kontorpersonalet og Postbudpersonalet... Kontorbestyrernes og Postkontrolørernes Tjeneste... Et Eksemplar af Tjenestelisten

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig

så man skal forestille sig en noget mindre kasse formodentlig Horsens Bypost. En kort beskrivelse samt et forsøg på at vise de oprindelige adresser, hvor byposten havde postkasser ophængt. Desværre er jeg ikke i stand til at vise et billede af en ægte bypostkasse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Reglement for bedømmelse af helsager

Reglement for bedømmelse af helsager Reglement for bedømmelse af helsager 1. Udstillinger med konkurrenceklasse I overensstemmelse med artikel 1.4 i F.I.P s. generelle reglement for bedømmelse af eksponater i konkurrenceklassen på F.I.P.

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

DANSKE FRIMÆRKEFRANKEREDE FORSENDELSER TIL OG FRA UDLANDET 1851-1905

DANSKE FRIMÆRKEFRANKEREDE FORSENDELSER TIL OG FRA UDLANDET 1851-1905 DANSKE FRIMÆRKEFRANKEREDE FORSENDELSER TIL OG FRA UDLANDET 1851-1905 UDARBEJDET AF KARSTEN JENSEN Rev. 1: januar/2010/kje Indholdsfortegnelse Indledning... 11 Inddeling og kronologi... 11 Sjældenhedsgrad...

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Cape of Good Hope 1652 1853

Cape of Good Hope 1652 1853 Cape of Good Hope 1652 1853 1652: Den 6. april gik Jan van Riebeek i land på det sted, hvor Cape Town senere opstod 1853: Den 1. september udkom de første frimærker Lidt om mig Johnny Barth (66 år) Cand.

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 230 Offentligt Redegørelse 27. juni 2014 Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU 1. Sammenfatning De nuværende momsregler

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30

Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30 Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 14.00. Brevbud kan

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere