Register. til. for Aaret I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser."

Transkript

1 Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste Juni V. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. P. A. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Postanvisninger af 4de Juni P. A. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. P. I. Kv. = Konvention angaaende Udvexlingen af Postpakker uden angiven Værdi af 3die November P. P. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. 1 Sv. Ov. = Særlig Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark og Sverige af 24de Marts 1879, og Overenskomst mellem Danmark og Sverige om Udvexling af Pakkepostforsendelser af 23de Juni Sv. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme af 24de Marts 1879, og Tillæg til dette af 23de Juni N. Ov. = Særlig Overenskomst om Postforbindelsen mellem Danmark og Norge af 24de Marts 1879, og Overenskomst mellem Danmark og Norge om Udvexling af Pakkepostforsendelser af 23de Juni N. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme af 24de Marts 1879, og ' Tillæg til dette af 23de Juni T. Ov. = Postoverenskomst mellem Danmark og Tydskland af 23/u August T. Rgl. = Udførelsesbestemmelser til Samme.

2 Register til Officielle Meddelelser fra Overbestyrelsen for Postvæsenet for Aaret I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Personalet og Posthusene (Ressortforhold, Korrespondance, Indberetninger, Lønning og Kontorhold, Uniformsvæsen, Kontorpersonalet.) Kongelig Resolution af tite Januar 1885 om Postvæsenets Underklassers Kautioner og om Oprettelsen af Postvæsenets Underklassers gjensiclige Kautionsforening... Postlokaler, Brevkasser, Kontortid, Opslag. Som Regel maa intet Arbejde ved de Postvæsenet tilhørende Bygninger foranstaltes udført, uden at vedkommende Bygningsinspektør har haft Lejlighed til at erklære sig over Sagen... Penge- og Værdiforsendelser samt Avispenge skulle atter modtages i hele Kontortiden.. Forretningsmateriel. Inventarium og Rekvisiter. Om Ordningen af Tilsynet med de paa de jydske Baner benyttede Postlader og de i samme værende P o s e r... Tryksager og Protokoller. Der skal fremtidig anvendes to Postanvisningsjournaler, en for indbetalte og en for udbetalte Postanvisninger og Postopkrævninger... Blanketter til de forskjellige Indberetninger og statistiske Opgjørelser samt de statistiske Protokoller tilstilles fremtidig ikke Posthusene uden efter Bekvisition.....

3 Postforsendelserne. Breve, Pengebreve og Pakker. I. Indlandet. Frimærker og andre Frigjørelsesmidler. 10 Øres Frimærker, 5 Øres Brevkort og dobbelte 5 Øres Brevkort indføres... De 6 Øres enkelte og dobbelte Brevkort inddrages Kartering og Dirigering. Opmærksomheden henledes paa den rigtige Dirigering af Postforsendelser til S. Hadsund Brevsamlingssted resp. Hadsund Postexpedition... Tjenestemeddelelser og Tilbagemeldelser. Tjenestemeddelelser om beskadigede Pakkepostforsendelser maa kun udstedes, naar der er Grund til at antage, at Afsendelsesposthuset har begaaet en Fejl ved at modtage Forsendelsen i den forefundne Indpakning... Beskadigede, manglende og overtallige Forsendelser (Løbesedler. Erstatningspligt). Om Meddelelser til Afsendelsesposthusene angaaende Pakker, der indgaa i beskadiget Stand Ubesørgede Forsendelser. Om Frigjørelse af Erklæringer fra Afsendere af uanbringelige indenlandske Pakker om, hvorledes der ønskes forholdt med d isse... Uanbringelige Portobreve, der ere indgaaede direkte til et Brevsamlingssted fra et bevægeligt Postkontor, skulle af Brevsamlingsstedet sendes over det vedkommende foresatte faste Postkontor Postanvisninger og Postopkrævninger. Indskjærpelse af Bestemmelsen om, at Postanvisningsbeløb bestemte til Adressater i Landdistrikterne skulle udsendes samtidig med Blanketterne... Der skal fremtidig anvendes to Postanvisningsjournaler, en for indbetalte og en for udbetalte Postanvisninger og Postopkrævninger Tidender og Tidsskrifter. Meddelelser til Afsendelsesstedernes Posthuse om, at Adressater til ikke abonnerede Aviser ikke opholde sig i det Postdistrikt, hvortil Exemplarerne ere anmeldte, skulle for de til Jernbanebrevsamlingssteder bestemte Exemplarers Vedkommende udfærdiges af Je rn b an e p o stk o n to rern e... Om at Bestemmelsen om, at der ved Abonneringen paa Tidender og Tidsskrifter eller senere kan forlanges noteret en anden Modtager end Abonnenten, ikke finder Anvendelse paa ikke abonnerede B lade... Indskjæi pelse af B estem m elserne om Indsendelse og Numerering af A visbestillinger

4 II. Bilandene og Kolonierne. Oplysninger angaaendc Postforbindelsen med St. Thomas skulle fremtidig søges i de maanedlige Oversigter over Postdampskibsforbindelserne mellem Europa og de andre Verdensdele Bekjendtgjørelse af 4de Juni 1885 om Forandring af Vægtgrændsen og Portoen for trykte Sager mellem Danmark og Isla n d Breve, Pengebreve og Pakker. > III. Udlandet. Almindelige Bestemmelser. Siam tiltræder Br. Kv. fra 1ste Juli 1885 at regne... Spanien tiltræder P. P. Kv. fra 1ste Juli 1885 at regne Forandring i T. Kgl Br. Kgl. Art. XXXII. 6 (Gibraltar og Tanger) forandres..... Kongostaten tiltræder Br Kv. fra 1ste Januar l 86 at regne... Forsendelsernes Form og Indlevering. Opmærksomheden henledes paa, at Spilleplaner forsendes af Ch. D. Kersten og J. Sussmami i Hamborg... Pakker til Tydskland og Lande derudover skulle mærkes med fuld A dresse... Taxt, Portoens Erlæggelse, Gebyrer. Bekjendtgjørelse af 7de Marts 1885 om Portoen for Breve og Brevkort samt Breve med angiven Værdi til og fra Sverige... Bestemmelser med Hensyn til Portoberegningen for Pakker til Tydskland og Lande derudover... De Beløb, hvormed Siam opkræver Verdenspostforeningsportoen... Om Portoansættelse for Breve fra Udlandet, der helt eller delvis ere frigjorte med danske Frim æ rker... Stationer i det dansk-tydske Grændsepostomraade Om Tiltaxering af Restfrankoen for utilstrækkelig frankerede Breve fra Kjøbenhavn til Udlandet... Forandring af Taxten for Brevpostforsendelser og Breve med angiven Værdi til og fra N orge Frimærker og Brevkort. Se under I. Indlandet. Kartering og Dirigering. Kartering og Dirigering af Post til Sverrig via Helsingør Helsingborg... Kartering af Post mellem Danmark og Norge via Frederikshavn Christianssand... Kartering af Post mellem Danmark og Tydskland via Nykjøbing p. F. Rostock... Om Dirigering af Brevpostforsendelser til Finland... Kartering af Brevpost til Sverrig via Frederikshavn Gøteborg Tjenestemeddelelser og Tilbagemeldelser. Om Tiltaxering af Restfrankoen for utilstrækkelig frigjorte Breve fra Kjøbenhavn til Udlandet... t

5 Uanbringelige og uindløste Forsendelser. Uanbringelige Brevforsendelser fra Portugal skulle tilbagesendes gjennein Udvexlingskontorerne. Indskjærpelse af Bestemmelserne om Dirigering paa Korsør af uanbringelige Brevforsendelser fra Storbritannien og Irland... Bestemmelser angaaende Behandlingen af Forespørgsler om, hvorledes der skal forholdes med uanbringelige Pakker fra Udlandet... Bestemmelser om Behandlingen af uanbringelige Pakker i Udvexlingen med Tydskland, Østerrig-Ungarn, Storbritannien og Irland, Helgoland og Nordamerika samt af almindelige Pakkepostforsendelser i Udvexlingen med Frankrig, Belgien, Holland, Luxemburg og Schweiz Postanvisninger. Om Udvexling af Postanvisninger mellem Danmark og Lande udenfor Europa ved det storbritanniske Postvæsens Mellemkomst... Indskjærpelse af Bestemmelserne om Behandlingen af mangelfuldt udfærdigede Postanvisninger fra Udlandet, om Ikke-Omexpedition af internationale Postanvisninger samt om Tilbagebetalingen af fra Udlandet som uanbringelige returnerede Postanvisninger Indskjærpelse af Bestemmelsen om, at Indberetninger om Beturnering af fejlagtigt udfærdigede Postanvisninger fra Slesvig og Holsten skulle indeholde Oplysning om Navnet paa de Postfunktionærer, der have udfærdiget Anvisningerne... Bulgarien tiltræder P. A. Ov. fra 1ste Juli Forandring af Omsætningsforholdet fra amerikansk til tydsk Mønt med Hensyn til Postanvisninger til Nordamerika og K anada Tidender og Tidsskrifter. Om at Bestillingerne paa svenske og norske Aviser skulle opføres paa særlige mimererede Blanketter og ikke sammen med Bestillingerne paa kjøbenhavnske Aviser samt Indskjærpelse af Bestemmelserne om Tiden for Indsendelse af Bestillinger paa udenrigske Aviser Postforsendelser til og fra Stats- og kommunale Myndigheder. Det militaire Gendarmerikorps hører til de i Lov af 7de Jan omhandlede Statsmyndigheder... 13, a 1, 13 og 113. Budget. Bogholderi. Regnskabsvæsen. Om Konteringen af Betalingen for Udbringning af Tjenestebreve til Sognefogder

6 I I. Specielle og reglem entariske Bestem m elser. A. Taxier, Reglementer, Fortegnelser o. desl. Titelblad og Register til Offic. Medd. for 1884 fremsendes, Side 17. Stedfortegnelsen. Tillæg til Postadressebogen fremsendes; Oplysninger til Brug ved Udarbeidelsen af senere Tillæg forlanges, S. 17. Fortegnelse over Gader i Kjøbenhavn, Tillæg, S. 70, 109, 132. Ny Avisfortegnelse ov er indenrigske Blade fremsendes, S. 22. Tillæg omfattende udenrigske Blade til Avisfortegnelsen af 1ste April 1882; [ 41de, S. 8; 42de, S. 16; 43de, S. 2i; 44de, S. 80; 45de, S. 35; 46de og 47de S. 59; 48de, S. 66; 49de, S. 92; 50de, S Avisfortegnelsen til Overenskomsten af 19de Juni 1880 mellem Danmark og Frankrig. Rettelse, S. 26. De enkelte Tidender og Tidskrifter. Side 2, 6, 13, 16, 22, 25, 29, 35, 38, 42, 45, 48, 51, 54, 59, 66, 70, 72, 76, 79, 84, 88, 92, 95, 96, 103, 105, 108, 117, 120, 126, 130, 137. Sa gregister til Lovtidende ior fremsendes til Fordeling, S. 9. Udenrigsbrevposttaxtcn. A. Rettelser til Taxten. Breve. Ny Side 6 d (Postanstalter i det dansk-tydske G.rændse-Postomraade) fremsendes, S Forandringer til Side 6 e (Lande, med hvilke Brevkort med betalt Svar kunne udvexles), S. 30, 83, 106. Nye Sider 7 23 (Taxt for Brevforsendelser til de enkelte udenrigske Stater) fremsendes, S. 34. Sverrig og Norge, S Siam, S. 67. Transvaal, S. 48. Kongostaten, S. 132 Breve med angiven Værdi. Forandringer til S (almindelige Bestemmelser), S. 80. S. 23 a (Ægyptiske Postanstalter, til hvilke der kan sendes Breve med angiven Værdi) bortfalder S. 80. Ny Side 28 b-c (spanske Postanstalter, til hvilke der kan sendes Breve med angiven Værdi) fremsendes, S. 8; Forandringer hertil, S. 80. Forandringer til S. 28 e (tyrkiske Postanstalter, til hvilke der kan sendes lireve med angiven Værdi) S. 41. Norge, S Sverrig, S Postanvisninger. Nye S (almindelige Bestemmelser) fremsendes, S. 8; Forandringer hertil, S. 12, 16, 19, 66. Ny S. 36 c (Postanstalter: i Bulgarien, Rumænien og Tunis, til hvilke der kan sendes Postanvisninger) fremsendes, S. 8, 66; Forandringer hertil, S. 83. S. 36 c (Maximumsbeløbene af Postanvisninger fra Konventionslandene); Sidetallet forandres til 36 d, S. 8; Forandringer hertil S. 66. Nye S (Tabel til Reduktion af tydsk til dansk Mønt) fremsendes, S. 83; Rettelser hertil, S. 89. Forandringer til S (Tabel til Reduktion al fransk til dansk Mønt), S. 66. Ny S. 43 (Tabel til Reduktion af ægyptisk til dansk Mønt) fremsendes, S. 41. S (Tabel til Reduktion af amerikansk til tydsk Mønt); Rubrik II sættes i Kraft, S. 67. B. Andre Bestemmelser. Postanvisninger fra Aunay-en-Bazois i Frankrig, der ere udfærdigede paa Blanketter efter io r- mular A. Nr. 1. maa ikke udbetales, S. 12. Vareprøver indeholdende Uld maa ikke sendes til Portugal via Spanien, S. 83.

7 Udenrigsp akkeposttaxten. A. Rettelser til Taxien. Taxien for Pakker indtil 10 Pund. Grækenland, S Luxemburg, S. 22. Rusland, S Spanien og Portugal, S. 65. Tyrkiet, S. 127, 132. Asien, Afrika, Amerika, Australien, S. 60, 127. Almindelige Pakker. Belgien, S. 60, 101. Frankrig, S. 8, 41, 60, 97, 101, 115, 136. Holland, S. 60, 101. Italien. S , 52, 60. Luxemburg, S. 22, 101. Norge, S Busland, S. 60. Schweiz, S. 12, 30, 81, 101. Spanien og Portugal, S. 81, 123, 132. Storbritannien og Irland, S. 30, 60, 101. Tydskland, S. 22, 38, 60, 101. Tyrkiet, S. 60, 136. Amerika, S. 75, 81, 101. B. Andre Bestemmelser. Italien. Almindelige Pakker ville fremtidig igjen kunne sendes til Sicilien, S. 5. Postpakker eller almindelige Pakker kunne ikke sendes til Sardinien og Sicilien, S. 91. Dette Forbud ophæves, S Portugal. Postpakker til Portugal kunne atter sendes via Hamborg, men hverken almindelige Pakker eller Postpakker via Elsas-Lothringen og Frankrig, S. 5. Postpakker til Portugal kunne indtil videre ikke sendes via Spanien, S. 69. Al Forsendelse af Postpakker til Portugal standses, S. 91. Efterlysning. S. 9, 13, 17, 23, 26, 31, 61, 77, 89, 97, 118, 123, 127. Fremlysning. S. 9, 14, 17, 23, 36, 73, 77, 85, 101, 110, 116, 123. B. Personel. Fortegnelse over Posthusene og Postvæsenets 4 Lønningsklasser den 31te Marts 1885 fremsendes, S. 50. Kj øbenhavn. En Postexpedition,.Frederiksberg 1 oprettes paa Frederiksberg Jernbanestation; Expedient, Lieutenant J. C. Jacobsen ansættes som Bestyrer, S Postexpeditionen paa Frederiksberg (GI. Kongevej) benævnes fremtidig Frederiksberg II S Postkontrollør J. E. A. Stjerne entlediget, S Et Embede som Postkontrollør med 2000 Kr. aarlig Lønning opslaaet ledigt, S Postkontrollør med 2400 Kr. aarlig Lønning A. P. Andresen I udnævnt til Postkontrollør med 2800 Ki;. aarlig Lønning og Postkontrollør med 2000 Kr. aarlig Lønning C. H. Keller til Postkontrollør med 2400 Kr. aarlig I Lønning, S Postexpedient, Lieutenant P. P. Honoré udnævnt til Postkontrollør med 200) Kr. aarlig Lønning, S Expedientpladser opslaaede ledige, S. 46. Kontorarbejder P. H. Petersen, Postfuldmægtigene M. J. C. Cederqvist og C. V. T. Rasmussen samt Lieutenant J. F. J. Larsen ansættes som Expedienter, S. 55. Postfuldmægtig V. H. Finsen ansættes som Kontorarbejder, S. 55, som Expedient, S Postexpedient, Lieutenant C. T. R. K. Schøning ansættes som Postexpeditør i Esbjerg, S Postfuldmægtig H. B. Madsen ansættes som Kontorarbejder, S. 104, som Expedient S Postfuldmægtig C. A. O. Nielsen ansættes som Expedient, S PostexpedientF. W. Dreyer ansættes som Postexpeditør i Haslev, S De hjemsendte Korporaler S. C. F. O. Nielsen og C. Y. Hansen, hjemsendt Sergent E. P. Christensen, hjemsendt Korporal A. V. F. Kjerrumgaard og Beservebudene A. H. Gregersen, J. M. Matthiasen, J. Nielsen, F. Rasmussen og II. P. Madsen ansættes som Extrabude, S. 46. Reservebud E. H. H. Cordsen ansættes som Extrabud, S. 52. Hjemsendt Korporal O. J. Christiansen ansættes som Extrabud, S. 55. Postbud C. Borch død, S. 55. De hjemsendte Korporaler L. Nielsen og J. N. Hansen samt Beservebudene H. S. Holst og E. C. Wenning ansættes som Extrabude, S Hjemsendt Korporal P. C. Nielsen ansættes som Extrabud, S Extrabud J. M. Jørgensen afskediges, S De faste Postkontorer og Postexpeditioner udenfor Kjøbenhavn. Aar.up. Postexpeditør J. F. F. Krarup udnævnt til Postmester i Vordingborg, S Bestillingen opslaaes ledig, S. 127.

8 Auning Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter S. C. Ibsen ansættes som Postexpeditør, S. 50. Esbjerg. Postexpeditør M. O. D ue afskediges, S. 85. Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient N. J. Selmer, S. 85. Postexpe- dient, Lieutenant C. P. II. K. Schøning ansættes som Postexpeditør, S Fredensborg. Postexpeditør II. H. Stage udnævnt til Postmester i Kallundliorg, S Græsted Postexpedition oprettes, S Postfuldmægtig H. P. Larsen ansættes som Postexpeditør, S Hadsten Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter J. C. Rosenørn ansættes som Postex- ; peditør, S. 50. Haslev. Postexpeditør, Stationsforstander O. S. F. Wolder udnævnt til Postmester i Næstved, S Den midlertidige Bestyrelse af Expeditionen overdrages til Postfuldmægtig A. B. C. D ah 1, S Postexpedient i. W. Dreyer ansættes som Postexpeditør, S Herlufmagle Postexpedition forandres til regnskabsførende, S. 91. Postexpeditør F. T. Sinding afskediges, S. 93. Postfuldmægtig J. Hammerich ansættes som Postexpeditør, S. 93. Hurup Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter A. B. Reumert ansættes som Postexpeditør, S. 50. Hørsholm. Postmester, Lieutenant S. E. Svendsen udnævnt til Postmester i Viborg, S ICallundborg. Postmester, Major W. C. J. A. Diogenes, R. af Dbg. entlediges, S Embedet opslaaes ledigt, S Postexpeditør i Fredensborg II. H. Stage udnævnt til Postmester, S K l ank Postexpedition oprettes, S. 83. Postfuldmægtig O. S. Johansen ansættes som Postexpeditør, S. 85. Læsø. Postexpeditør J. A. Lindstrøm afskediges, S. 85. Postfuldmægtig F. V. Lins to w overdrages den midlertidige Bestyrelse og ansættes fra 1ste September som Postexpeditør, S. 85. Næstved. Postmester, Major F. R. J. Schack, R. af Dbg. entlediges, S Embedet opslaaes ledigt, S Postexpeditør i Haslev, Stationsforstander, cand. polit. O. S. F. Wolder udnævnt til Postmester, S Sulsted Postexpedition oprettes, S. 47. Stationsforvalter J. P. J. Marcussen ansættes som Postexpeditør, S. 50. Svinninge. Postexpeditør J. Møller afskediges, S. 43. Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient F. W. Dreyer, S. 43. Postfuldmægtig A. Linde ansættes som Postexpeditør, S. 46. Sønderho Postexpedition oprettes, S Postfuldmægtig C. B. Scliau ansættes som Postexpeditør, S. 85. Tranebjerg Postexpedition oprettes, S. 47. Telegrafbestyrer, Brevsamler C. C. Andersen ansættes som Postexpeditør, S. 50. Vamdrup Postexpedition oprettes, S Postexpedient R Z. Andersen ansættes som Postexpeditør, S Vester-Skjei'ninge. Postexpeditør N. M. Petersen afskediges, S Den midlertidige Bestyrelse af Expeditionen overdrages til Postfuldmægtig J. S. Yde, S Samme ansættes som Postexpeditør, S Viborg. Postmester, Justitsraad A. P. Jespersen. R. af Dbg. entlediges, S Embedet opslaaes ledigt, S Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient J. C. Jespersen, S Postexpeditør i Hørsholm, Postmester, Lieutenant S. E. Svendsen udnævnt til Postmester, S Vordingborg. Postmester II. W. Riis død, S Embedet opslaaes ledigt, S Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postfuldmægtig C. J. B. Hagen, S Postexpeditør i Aarup I. F. F. Krarup udnævnt til Postmester, S Vraa Postexpedition oprettes, S. 83. Postfuldmægtig N. C. II. Ilerlioldt ansættes som Postexpeditør, S. 85. Expeditionen benævnes fremtidig Øster-Vraa, S Ørsted. Postexpeditør II. Jørgensen Petersen død, S Den midlertidige Bestyrelse overdrages Postexpedient A. J. Hasselbalch, S Samme ansættes som Postexpeditør, S Øster-Vraa, see Vraa. D e bevægelige Postkontorer. Postfuldmægtigene C. B. H. Plato, A. J. Hasselbalch, J. H. E. Kleine og W. Wolf samt Skriver i Overbestyrelsen for Postvæsenet, Postfuldmægtig C. O. Jensen ansættes som Expedienter, S. 50. Postexpedient R. Z. Andersen ansættes som Postexpeditør i Vamdrup, S Postexpedient A. J. Hasselbalch ansættes som Postexpeditør i Ørsted, S Reservepakmester L. Jensen ansættes som Pakmester, S. 55.

9 Titler og Ordener. Kontorchef i Indenrigsministeriet C. C. Lund udnævnt til Ridder af Dannebroge, S 14. Entl. Postmester, Major F. R. J. Schack i Næstved, R. af Dbg, udnævnt til Dannebrogsmand, S Postmester, Kammerraad J. A. Østergaard i Frederiksborg, udnævnt til Ridder af Dannebroge, S Entl. Postmester, Justitsraad A. P. Jespersen i Viborg, R. af Dbg., udnævnt til Etatsraad, S Entl. Postkontrollør i Kjøbenhavn J. E. A. Stjerne udnævnt til Justitsraad, S Entl. Postmester, Major W. C. J. A. Diogenes i Kallundbofg, R. af Dbg., udnævnt til Dannebrogsmand, S Brevsamlingssteder. Ny oprettede: Aastrup, S. 50. Allintlmagle Skole, S. 61. Als, S. 61. Børglum, S. 76. Dalbyneder, S. 9. Føvling, S. 50. Glumsø, S Hæstrup, S. 76. Ilbro, S. 76. Kvandløse, S. 73. Lindknud, S. 50. Lønstrup, S. 76. Rakkeby, S. 76. Ravnholdt, S Rye, S. 73. Rørmosehus, S. 36. Snelund, S. 61. Suldrup, S. 76. Svallerup, S. 73. Brevsamlingssteder med forandret Forbindelse: Anholt, S Bedsted, S. 52. Handbjerg, S Hørdum, S. 52. Lyngs, S. 52. Ourø, S. 49. Pejrup, S. 41. Pindstrup, S. 52. Sjørring, S. 52. Snedsted, S. 52. Turup, S. 36. Værslev, S. 73. Ydby, S. 52. Nedlagte: Auning, S. 47. Frederiksberg, S Græsted, S Hadsten, S. 47. Hurup, S. 47. Klank, S. 83. Lillerøj, S. 49. N. Utterup, S. 31. Siddinge, S. 73. Skjernbrogaard, S. 13. Sulsted, S. 47. Sønderho, S. 83. Tranebjerg. S. 47. Vamdrup, S Postilloner, hvem det forbydes at fremføre Postbefordring. Andreas Petersen, S Forretning!smateriel. (Inventarium og R ekvisiter, Tryksager, Protokoller samt Bøger.) Oplysninger om Assuranceforholdene vedrørende Postrekvisiter og Inventarium skulle meddeles, S. 53. Postadressebog for Island fremsendes, S. 76. I). Om et Restoplag af Dokumenterne vedrørende Postkongresserne, S. 93. Aftryk af Dagstémplerne skulle indsendes fra de nyoprettede Postexpeditioner, S Om Abonnement paa 1 Union postale, S Postforlmidelseriie og Postgangen. Om Posternes Dirigering og Expedition i Juleperioden, S Postgangen i Østifterne. Jernbanerne. Nyborg-Strib, S. 23. Odense-Bogense Banen, S. 34. Klampenborg Banen, S. 38, 49, 96, 111. Østsjællandske Jernbane, S. 46. Postdampskibene og Dampfærgerne. Korsør-Nyborg, S. 1. Strib Fredericia, S. 23. Private Dampskibe. Spodsbjerg Nakskov, S. 13, 16, 51. Banholm Fejø Femø, S. 34. Svendborg Rudkjøbing -M arstal, S. 51. Siationsposterne. Nakskov Taars, S. 13. Rudkjøbing Spodsbjerg, S. 13, 16, 52. Slagelse Philipsdal, S. 49. Ærøeskjøbing Marstal, S. 60, 111. Ruds-Vedby Jyderup, S. 71. Ringsted Holbæk, S. 71. Kallundborg Philipsdal, S. 71. Ringsted Herlufmagle Næstved, S Holbæk Uggerløse, S Haslev Rønnede, S. 114, Landposterne. Helsingør - Anholt nedlægges, S. 75. Postgangen i Jylland. Jernbanerne. Skive Glyngøre Banen, S. 23. Randers Hadsund Banen, S. 34. Frederikshavn Vamdrup S. 96. Aarhus Hou Banen, S Stationsposterne. Hjørring Taars forandres til Hjørring Sæby, S. 84. Landposterne. Grenaa Anholt, S. 75, 123.

10 Postforbindelsen med Bilandene og Kolonierne. Kjøbenhavn Grønland, S. 26. Danmark Vestindien, S. 49, 60. Kjøbenhavn Færøerne -Island, S Postforbindelsen med Udlandet. Maanedlig Oversigt over Postdampskibsforbindelserne fra Europa til de andre Verdensdele; S , 52, 65, 75, 84, , 115, 123. Frederikshavn Christianssand, S. 30, 109. Nylcjøbing p. F. Rostock, S. 37. Frederikshavn Gøteborg, S. 48, 92. Budget, Bogholderi og Regnskabsvæsen. Udgiftsordrene for Dyrtidstillæg tilbagekaldes indtil videre, S. 28. F. Statistik. (i. Statistik over ankommende Stationsbrevforsendelser for April Fjerdingaar 18^5 skal optages i Dagene fra den 7de til den 13de April, S. 37. Oversigt over det danske Postvæsens Statistik for Finantsaaret fremsendes, S. 50. Extrapostvæsen. Extrapoststationerne i Assens og Bogense nedlægges, S. 15. H. Færgevæsen. Snoghøj Færgested nedlægges, S. 75. Assens Færgested nedlægges, S. 75.

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie

Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie Sejlende man og skulle ind i Ringkøbing Fjord, måtte man først finde Nyminde Gab. Ifølge en skibsjournal fra 1797 brugte man på dette tidspunkt Blåbjerg som landkending. Man behøvede en ikke for stærk

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

DANMARKS K I R K E B Ø G E R

DANMARKS K I R K E B Ø G E R VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere