Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015"

Transkript

1 1 of 46 Indhold 1 Indledning Det politiske udgangspunkt Tidsplan for arbejdet Rammerne for arbejdet Skolerne Skoleområdets økonomi Økonomi i ny model Beløb pr. elev i folkeskolen Ren model med tildeling pr. barn Model med 1 knæk Model med 2 knæk Pindstrupskolen specialskole Heltidsundervisning - HU Model for Pindstrupskolen og HU Overgangsordning Elevbaseret tildelingsmodel Pengene følger eleven ved visiterede tilbud ud over distriktsskolen Ekstra budget fra specialskoler Bilag Bilag 1 Klassekvotienter Syddjurs Kommune Bilag 2 ECO nøgletal budget Bilag 3 Folkeskolen budget Bilag 4 Karakter ved folkeskolens afgangsprøve Bilag 5 Klassekvotient Bilag 6 Udgiftsniveau Bilag 7 Andel elever i privatskoler Bilag 8 Antal elever i specialskoler, folkeskoler og private tilbud Bilag 9 Folkeskolen udvikling i antal 6-16 årige Bilag 10 Udvikling i antal 0-17 årige Bilag 11 Kort med demografi 0-17 årige Bilag 12 Kort over skoler og daginstitutioner Tilføjelser til første oplæg af 1. dec Ad forslag til Model A og Model B Ad punkt 5.7 HU og Pindstrupskolen Ad punkt 5.10 Pengene følger eleven ECO nøgletal budget 2016 (opdateret bilag 2) Folkeskolen budget 2016 (opdateret bilag 3) Udgiftsniveau (opdateret bilag 6) Segregering klasse Specialundervisning...46 Side 1 af 46

2 2 of 46 1 Indledning Baggrunden for det udarbejdede forslag til en ny tildelingsmodel hviler på vedtagelsen af budget De helt overordnede præmisser for arbejdet er: En enkel elevbaseret tildelingsmodel, der bevarer 10 folkeskole lokationer. Tildelingsmodellen baseres på et beløb pr. elev og reducerer den gennemsnitlige udgift pr. elev. Der skal tilbydes et skoletilbud af en høj kvalitet, der kvalificerer eleverne i forhold til lovgivningens hensigter og de politiske målsætninger i Syddjurs Kommune. Opretholde nærhed og kvalitet på hele skole- og dagtilbudsområdet samt styrke indsatsen vedrørende inklusion. Skal være robust i forhold til den vigende demografiske udvikling. Pejlemærkerne er langsigtede, da elevtallet falder de kommende år, og der peges derfor på muligheder, der sikrer et solidt fundament for et samlet og velfungerende skole- og dagtilbudsområde. På baggrund af ovenstående og under hensyntagen til den demografiske udvikling vil det være nødvendigt med strukturelle ændringer for fortsat at kunne sætte det enkelte barn/elev i centrum og skabe et bedre 0-18 års perspektiv. Rammerne skal bidrage til øget læring og trivsel for alle børn og unge i Syddjurs Kommune. Rammerne skal endvidere understøtte en tidlig og korrekt indsats, skabe sammenhængende overgange fra dagtilbud til skole og i skolen samt understøtte og sikre samarbejde på tværs. Samlet skal børn og unge understøttes i deres alsidige udvikling, der både bidrager til et godt forløb i dagtilbud og skole samt et godt fundament for tiden efter folkeskolen med henblik på, at alle unge bliver så dygtige de kan og gennemfører en ungdomsuddannelse. Skole- og dagtilbudsområdet ønsker med ovenstående målsætning at bidrage aktivt til kommunens vision om at være regionens mest attraktive bosætningsområde for familien. Syddjurs Kommune vi gør det sammen Side 2 af 46

3 3 of 46 2 Det politiske udgangspunkt I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2016 står nedenstående citater i forligsteksten. Skoler, specialundervisning og dagtilbud Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune, hvor antallet af ældre stiger, mens børnetallet falder. Udviklingen betyder, at elevtallet på skolerne ændrer sig betydeligt over de kommende år. Forligskredsen har med forslaget etableret et godt grundlag for at kunne opretholde den nuværende nærhed og kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet samt styrke indsatsen vedrørende inklusion. Ændret økonomisk ressourcetildelingsmodel på skoleområdet På skoleområdet skal der skabes en enkel økonomisk tildelingsmodel til skolerne, der kompenserer skolens opgavevaretagelse i bred forstand. Tildelingsmodellen baseres således fremadrettet på et beløb pr. elev. Ved udarbejdelsen af modellen vil der blive taget hensyn til, at der vil være områder hvor skolerne og deres vilkår er forskellige. Der vil derfor være en indkøringsperiode, til blandet andet at tilpasse eksisterende struktur på inklusionsområdet på de enkelte skoler. Ressourcetildelingsmodellen skal gælde fra skoleåret 2016/17 og udarbejdes med afsæt i følgende principper: Bevarelse af 10 folkeskole lokationer. En enkel elevbaseret tildelingsmodel. Pengene-følger-barnet princip, det vil sige at skolerne har midlerne til såvel normalundervisning som specialundervisning tildelt i et beløb. Dermed har den enkelte skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne, og skal også betale (indtil et max. Beløb), når skolen beslutter at sende en elev i specialskole. Undtaget herfra er skoler til multihandicappede. På alle folkeskolens 10 lokationer skal borgerne kunne forvente at eleverne på de klassetrin, der tilbydes lokalt kan modtage undervisning, der kvalificerer eleverne i forhold til lovgivningens hensigter på skoleområdet og de gældende politiske målsætninger i Syddjurs Kommune. Reduktion i specialundervisning og øget inklusion En forøget inklusion af børn med særlige behov i normalområdet, og en gradvis overførsel af midlerne til skolernes budgetter, skal medføre en reduktion i den gennemsnitlige udgift pr. elev, der har behov for særlig indsats. Der afholdes i løbet af 2016 en lærings-, trivsels- og inklusionskonference. Side 3 af 46

4 4 of 46 3 Tidsplan for arbejdet Dato Indhold 7. oktober 2015 Byrådet vedtager budget oktober 2015 Budget 2016 tilrettes 30. oktober 2015 Igangsætningsmøde 31. oktober 26. november Der arbejdes med oplæg november 2015 Dagsorden sættes i kø 30. november 2015 Dialogmøde mellem FI og skolebestyrelserne, præmisserne præsenteres 1. december 2015 Direktionsmøde oplæg 7. december 2015 FI møde 8. dec jan Høring hos skolebestyrelser 6. jan Fyraftensmøde kl i Hornslet for skolebestyrelserne jan 2016 Opfølgning på høringssvar 27. januar 2016 Temamøde i Byrådet om tildelingsmodel januar Opfølgning på Temamøde 1. februar 2015 FI møde februar Oplæg færdiggøres 12. februar 2015 Endelig dagsorden sættes i kø 23. februar 2016 Dagsordenpunkt på direktionen 29. februar 2016 Dagsorden FI 16. marts 2016 Dagsorden ØK 30. marts 2016 Dagsorden Byrådet med vedtagelse 27. april 2016 Temamøde i Byrådet om Skole og dagtilbud 1. august 2016 Vedtagelsen træder i kraft. Giver den politiske proces anledning til spørgsmål, der skal indarbejdes, foreslås det indarbejdet mellem behandlingen i FI og ØK. Dette for at sikre en afklaring i marts af hensyn til skolernes planlægning. Side 4 af 46

5 5 of 46 4 Rammerne for arbejdet 4.1 Skolerne Tildelingsmodel for folkeskoler, specialskole og heltidsundervisning under Ungdomsskolen følger budgetvedtagelsen. Tildelingsmodellen skal være enkel, elevbaseret og bevare 10 lokationer for de 10 folkeskoler. Herudover gælder nedenstående punkter for arbejdet med en ny tildelingsmodel. Træder i kraft 1. august Bygger på enkle og gennemsigtige aktivitetsbaserede principper og en enkel tildelingsmodel. Tildelingsmodellen er elevbaseret og sikrer klar økonomisk kobling mellem antallet af børn og økonomi, hvor pengene følger eleven. Pengene følger eleven o Dermed har den enkelte skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne, og skal også betale en egenfinansiering, når skolen beslutter at indstille en elev visiteret til specialskole. Undtaget herfra er skoler til multihandicappede. Tildelingen skal understøtte en reduktion i den gennemsnitlige udgift pr. elev der har behov for særlig indsats. Specialklasser og modtageklasser inkluderes i beløbet pr. elev inklusiv Ådalsskolens specialrække og lægges ud til skolerne. Overgangsperiode for specialklasserne. Midler reserveres til opkvalificering af medarbejderne. Side 5 af 46

6 6 of Skoleområdets økonomi Skoleområdets samlede vedtagne budget ser ud som vist nedenfor. Tabel 1 Skoleområdets samlede budget Skoler Skoleområdet - Fælles formål * Folkeskoler Specialskoler Bidrag til private skoler Ungdomsskolen I Skoleområdet - Fælles formål indgår demografipuljerne som vist nedenfor: Skoler og SFO - Demografipuljer *Demografipuljerne og forældrebetalingen i SFO overstiger udgiftsbudgettet, derfor er posten negativ i Der er lagt en reduktion ind på befordring, derfor er forskellen fra 2016 til 2019 større end beløbet til demografipuljer. Skoleområdet Fælles formål dækker eksempelvis over befordring af elever, forældrebetaling og friplads til SFO, mellemkommunale betalinger, centrale midler til IT, pulje til sund mad, syge- og hjemmeundervisning og demografipuljer. Der er centralt afsat 1,2 mio. kr. til PAU- og pædagogstuderende. Det betyder, at når skolerne/sfo tager en PAU- eller pædagogstuderende, så konteres lønnen centralt. Der er frem til 2020 kursusmidler fra staten til kompetenceløft af lærere. Disse projektmidler er placeret centralt. Samtidig er der afsat 2 mio. kr. hvert år til at understøtte kompetenceløftet, således det er muligt sende medarbejderne afsted på uddannelse. Demografipuljerne er beregnet som ændringen i det forventede antal elever gange en pris pr. elev. Ændringer i demografien tager dermed udgangspunkt i et uændret serviceniveau. Det ses, at der de kommende år forventes en nedgang i antallet af elever, da det beløb, der forventes reduceret i budgettet er stigende. Byrådet har indlagt en budgetreduktion på samlet 30,6 mio. kr. fra budget 2016 til Heraf udgør 12,3 mio. kr. reguleringer med baggrund i demografipuljerne. Med baggrund i det faldende elevtal, så forventes også en nedgang i antallet af elever på specialskoler og udgifter til befordring. I den nuværende model til de 10 folkeskoler udgør budgettet til specialklasser 34,4 mio. kr. og specialundervisning 23,2 mio. kr. Det betyder at i alt 57,6 mio. kr. er budgetteret til en særlig indsats ud af et budget på 275,4 mio. kr. Hertil kommer udgifterne til specialskoler på 56,1 mio. kr. og HU på 2,2 mio. kr. Side 6 af 46

7 7 of 46 De resterende 18.3 mio. kr. i budgetreduktioner dækker eksempelvis over 4 mio. kr. ved om lægning af eftermiddagsklubben fra 2017, 5,9 mio. kr. på de 10 folkeskoler, 2 mio. kr. på specialskoler generelt, 3,4 mio. kr. er en foreløbig forventning til en nedgang i bidraget til staten og 4,5 mio. kr. i mindre befordring. På udvidelsessiden tæller eksempelvis 2 mio. kr. til kompetenceløft og 0,5 kr. til sund mad. 5 Økonomi i ny model Budget for folkeskoler, specialskole og heltidsundervisning ser ud som nedenfor. Tabel 2 Budget der indgår i ny tildelingsmodel Hornslet skole Kolind centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke skole Rosmus skole Rønde skole Ebeltoft skole Thorsager skole Ådalsskolen Ådalsskolen specialundervisning I alt Forskel til året før Pindstrupskolen Heltidsundervisning folkeskoler elever Budget pr. elev specialskole 81 elever Budget pr. elev Heltidsundervisning 20 elever Budget pr. elev Reduktionen på de 10 folkeskoler er 3 mio. kr. fra 2016 til Derefter følger yderligere 1,1 mio. kr. og 1,8 mio. kr. i 2018 og Samlet reduceres beløbet i tildelingsmodellen med 5,9 mio. kr. fra 2016 til Reduktionen sker på rammen og giver dermed en nedgang i gennemsnitsudgiften pr. elev. Side 7 af 46

8 8 of 46 Der er ikke på forhånd indlagt reduktioner i budgetterne til Pindstrupskolen og heltidsundervisning. Demografipuljen fremgår ikke af det viste budget, da den som vist i punkt 4.2 fremgår særskilt i budgettet. Demografipuljen indregnes løbende i det kommende budget i forhold til de forventede elevtal for det kommende år. Det reducerede budgettet i 2019 er udgangspunktet sammen med det nuværende elevtal på elever. Det betyder, at det budgetbeløb, der skal arbejdes med som udgangspunkt er budgettet i Det vil gøre, at skolerne får et fast holdepunkt med det samme, så de ikke får et nyt beløb pr. elev hvert år. Det budget der ikke tildeles pr. elev foreslås benyttet til at kompensere i overgangsperioden, som er sat til 3 år, samt til opkvalificering af personalet. 5.1 Beløb pr. elev i folkeskolen Nedenfor vises først budgettet de enkelte år for de 10 folkeskoler samlet. Dernæst under punkt 5.2 vises tildelingen pr. elev på kr. fordelt på skolerne. Beløbet i tildelingen er lavere end de kr. der er i budgettet, da der reserveres 4 mio. kr. til kompetenceløft, der styres centralt fra. De 4 mio. kr. tilføres dermed skolerne igen bare målrettet kompetenceløft. Forskellen er det beløb der er til at kompensere med i en overgangsordning og til opkvalificering af personalet, det vil sige fx 3 mio. kr. i Tabel 3 Budget til fordeling Budget Tildeling Forskel Det er valgt, at der skal være minimum 4 mio. kr. afsat til styrkelse af inklusion og faglig opkvalificering. Dermed kan der arbejdes målrettet og intensivt med udvikling af skolerne. De ekstra midler i Forskel for årene vil blive brugt til overgangsordninger. Det forventes dermed at overgangsordningerne kan holdes på max 3 år, hvilket i perioden vil sikre skoler, der har en høj grad af eksklusion til specialklasser midler hertil samt midler til det kompetenceløft, der skønnes nødvendig for at kunne leve op til intentionerne i den nye folkeskolelov. Fra skoleåret 2019/2020 vil alle udgifter kunne dækkes at de tildelte budgetter dog fortsat med afsatte midler til kompetenceløft. Side 8 af 46

9 9 of Ren model med tildeling pr. barn Elevtallet er fra tildelingsmodellen for skoleåret 2015/2016. Elever er det samlede antal elever inklusiv modtage- og specialklasser i den nuværende tildelingsmodel. Det er valgt for at have et direkte sammenligningsgrundlag med den nuværende tildelingsmodel. Elevtallet er højere i skoleåret 2015/2016 end det elevtal, der indgår i årene fremadrettet. Oprindeligt budget er fra budget 2016 inklusiv ledelse som indregnes i tildelingsmodellen. Oprindeligt budget er dermed svarende til skoleåret 2015/2016. Budgettet skal korrigeres, da der fremadrettet er et reduceret budget. Budgettet reduceres med 2,35% fra 2016 til 2019 for de ti folkeskoler jf. tabel 2. Udgangspunktet for at kunne sammenligne med en ny tildelingsmodel er derfor et korrigeret budget Tabel 4 Ren tildeling med kr. pr. elev 2015/2016 Oprindeligt Korrigeret kr. pr. elev Budget Elever Budget Beregnet Forskel Hornslet Kolind Marienhoff Mols Mørke Rosmus Rønde Ebeltoft Thorsager Ådalen *Der er flere elever i skoleåret 2015/2016 og dermed er der flere elever i den nuværende tildelingsmodel, end gennemsnittet i Derfor kan totalen i Forskel ikke direkte sammenlignes mellem Korrigeret budget 2016 og Beregnet. Tabellen viser derfor kun forskellen mellem to tildelingsmodeller. Kolonnen Beregnet viser en ren tildelingsmodel med en tildeling pr. elev på kr. Det vil sige en model, hvor alle skoler får det samme beløb pr. elev at drive skole for. Kolonnen Forskel viser forskellen mellem den nuværende tildelingsmodel og en ny tildelingsmodel med det samme elevtal. På denne måde sammenlignes de to modeller direkte. Elevtallet vil ændre sig fra det nuværende skoleår til skoleåret 2016/2017. Så de faktiske ændringer vil kunne se anderledes ud, men så er elevtallet også ændret. Dertil kommer de midler der er afsat til overgangsordningen, PAU- og pædagogstuderende, kursusmidler fra staten og midler afsat til opkvalificering af personalet. Især Hornslet vil få mere i budget. Mørke og Ådalen får reduceret budgettet mest. Forskellen i Hornslet skyldes ikke kun at det er en stor skole, men især at Side 9 af 46

10 10 of 46 klassekvotienten er klart højere end de andre skoler. Mørke og Ådalen har i dag en forholdsvis høj andel af elever i specialklasser i forhold til skolens størrelse. Derfor er det disse to skoler, der får reduceret budgettet mest. I forhold til Ådalen og Mørke kan der arbejdes med en overgangsordning. Modellen opfylder de fleste at de ønsker, der er til en ny tildelingsmodel. Men modellen understøtter ikke nødvendigvis bevarelsen af 10 lokationer. Dertil kommer, at modellen ikke omfordeler midler. Det vurderes, at skoler med lave klassekvotienter presses mere end små skoler. Her er det en udfordring at 6 ud af 10 skoler har klassekvotienter under 20. De sidste 4 har klassekvotienter over 21. Her topper Hornslet med 24 elever pr. klasse. Det er tydeligt, at der er bedre økonomi i et gennemsnit på 24 end 20 elever pr. klasse/hold. Se klassekvotienter i bilag 1 og 5. Tabel 5 - Klassekvotienter Klassekvotient pr. 4. nov Hornslet 24,0 Kolind 18,4 Marienhoff 18,9 Mols 18,5 Mørke 19,9 Rosmus 19,1 Rønde 21,9 Ebeltoft 21,7 Thorsager 21,1 Ådalen 19,9 Samlet 20,7 Note: Se også bilag 1 og 5 Det vurderes, at den gennemsnitlige klassekvotient skal op mellem 22 og 24 for at sikre en sund økonomi over tid. Det vil også give flere muligheder for holddannelse og dermed mere målrettet undervisning. Holddeling er et virkelig vigtigt værktøj i skolernes arbejde med undervisningsdifferentiering og kan bringes i anvendelse på baggrund af faglige og pædagogiske overvejelser. Man kan bl.a. danne hold med elever, der har det samme faglige niveau, man kan endvidere bruge det i forhold til inklusion af børn, der har brug for særlig støtte eller måske skal være i afskærmede miljøer. Holddannelse er af midlertidig karakter forstået på den måde, at holddannelsen skal evalueres flere gange årligt gennem en konkret pædagogisk vurdering af brugen af holddannelse på baggrund af det faglige niveau i forhold til såvel klassen som den enkelte elevs udvikling. Med den nye folkeskolereform er reglerne for holddannelse gjort meget fleksible. Undervisningen skal stadig tage udgangspunkt i klassen, men i klasse er der således ikke længere et loft over, hvor meget eleverne bliver delt i hold. Side 10 af 46

11 11 of Model med 1 knæk En tildelingsmodel med et beløb pr. elev viser med den nuværende skolestruktur nogle fordelingsmæssige udsving, som vil udfordre præmissen om at overholde målet med bevarelse af 10 lokationer. Det vil være muligt at udligne lidt i tildelingsmodellen ved at tilføje knæk i modellen. Nedenstående tager udgangspunkt i en tildelingsmodel med ét knæk. En tildeling på kr. pr. elev op til 150 elever og kr. pr. elev over 150. Tabel 6 Model med 1 knæk og kr. op til 150 elever 2015 A1 A2 Budget 2016 Forskel Elever < 150 > 150 Beregnet Hornslet Kolind Marienhoff Mols Mørke Rosmus Rønde Ebeltoft Thorsager Ådalen Modellen vist ovenfor omfordeler budget fra de største skoler til de mindre skoler når den sammenlignes med den rene model. Der er to muligheder for at justere knækket. Den først er det sted knækket placeres. Den næste er det beløb der tildeles for eleverne op til knækket. Når det høje beløb er fastsat, så fordeles resten af budgettet på de elever, der ligger over knækket. Side 11 af 46

12 12 of 46 Den næste tabel viser, hvordan modellen med ét knæk tager sig ud ved en tildeling på kr. pr. elev op til 250 elever og kr. pr. elev over 250. Tabel 7 Model med 1 knæk og kr. op til 250 elever 2015 A1 A2 Budget 2016 Forskel Elever < 250 > 250 Beregnet Hornslet Kolind Marienhoff Mols Mørke Rosmus Rønde Ebeltoft Thorsager Ådalen Det ses, at en flytning af knækket fordeler budgettet forskelligt fra den første model i tabel 10.. Den næste tabel viser, hvordan modellen med ét knæk tager sig ud ved en tildeling på kr. pr. elev op til 150 elever og kr. pr. elev over 150. Tabel 8 Model med 1 knæk og kr. og til 150 elever 2015 A1 A2 Budget 2016 Forskel Elever < 150 > 150 Beregnet Hornslet Kolind Marienhoff Mols Mørke Rosmus Rønde Ebeltoft Thorsager Ådalen Modellen ændrer sig anderledes, når beløbet pr. elev ændres, end når knækket flyttes fra 150 til 250 end elever. Side 12 af 46

13 13 of Model med 2 knæk Det vil være muligt at udligne i tildelingsmodellen ved at tilføje knæk i modellen. Nedenstående tager udgangspunkt i en tildelingsmodel med 2 knæk. En tildeling på kr. pr. elev op til 150 elever, kr. pr. elev fra og kr. pr. elev over 300. Tabel 9 Model med 2 knæk ved 150 og 300 elever 2015 A1 A2 A3 Budget 2016 Forskel Elever < 150 < 300 > 300 Beregnet Hornslet Kolind Marienhof f Mols Mørke Rosmus Rønde Ebeltoft Thorsager Ådalen Tabellen viser, at der lige som i den rene model rykkes væsentligt rundt på tildelingerne. Modellen kan bevare 10 lokationer lige nu, men er ikke robust i forhold til de ændringer i demografien, der ligger i de kommende år. Allerede til det kommende skoleår 2016/2017 vil der skulle ske justeringer på nogle skoler. Derefter vil tilpasningerne være mere markante fra skoleåret 2017/2018 og forventes ligeledes at fortsætte de kommende 10 år, se bilag 10. Vurdering af modeller med knæk Uanset om der er ét eller flere knæk, knækkenes placering og beløbenes størrelse, så vi vil der ikke være én bedst model. Sammenligningen til den nuværende tildelingsmodel viser blot forskelle. Den nuværende tildelingsmodel hviler også på nogle særlige præmisser. En ren tildelingsmodel hviler også på nogle præmisser, men vil, hvis antallet af elever er stort nok, giver en mere balanceret økonomisk ramme. De forskellige modeller viser tydeligt, at de præmisser og mål der lægges til grund for en model, vil påvirke resultatet. 5.5 Pindstrupskolen specialskole Budget 2016 på 26,3 mio. kr. dækker op til 81 elever. Det svarer til en udgift på 325 t.kr. pr. årselev i gennemsnit inklusiv SFO. Budgettet dækker endvidere, at Pindstrupskolen understøtter folkeskolerne lokalt, når de har udfordringer med særlige elevgrupper. Det præciseres derfor, Side 13 af 46

14 14 of 46 at Pindstrupskolen fortsat skal understøtte folkeskolerne i deres arbejde med de elever, der kræver en særlig indsats. Måden at understøtte på omfatter især kurser og vejledning, således at inklusionen understøttes med de kompetencer, som Pindstrupskolen har opbygget. 5.6 Heltidsundervisning - HU Budget 2016 på 2,2 mio. kr. dækker lige nu 20 elever. Det svarer til en udgift på 112 t.kr. pr. årselev i gennemsnit. HU er et mindre specialtilbud etableret under Ungdomsskolelovgivningen. 5.7 Model for Pindstrupskolen og HU En ren tildelingsmodel med pris pr. elev er mulig for begge tilbud. Den matcher fuldt ud de præmisser, der er lagt ud for en ny tildelingsmodel. Reguleringerne vil kunne give nogle lidt større udsving i økonomien, da beløbet pr. elev er større end i folkeskolerne. Pindstrupskolen vil som specialskole have en høj udgift pr. elev. Dermed vil selv udsving på eksempelvis 5 elever give nogle større udsving i økonomien. 5.8 Overgangsordning I forhold til Thorsager, som er den mindste skole, vil alle modeller være en udfordring. Udgifterne til eleverne fra klasse er mindre end på klasse, da der skal leveres flere fagtimer i klasse. Det er med til at understøtte mindre skoler uden overbygning. Der er lagt op til en overgangsordning for eleverne i specialklasserne. Det vurderes, at det kun er Ådalen og Mørke, der falder inden for denne ordning. Der kan derfor for de to skolers vedkommende arbejdes med en overgangsordning. Begge skoler har en forholdsvis stor andel af elever i specialklasser. Overgangsordningen foreslås udarbejdet således, at den går på specifikke elever. Efter en udfasning over tre skoleår forsvinder det ekstra overgangstilskud. Tabel 10 - Skoledistrikt for elever i specialklasser i Mørke og Ådalen Rækkenavne Mørke Skole Ådalsskolen Ebeltoft 1 3 Hornslet 3 2 Kolind 0 4 Mols 1 2 Mørke 10 2 Rosmus 1 1 Ryomgård 4 4 Rønde 2 3 Ådalen 3 23 Hovedtotal Side 14 af 46

15 15 of 46 Overgangsperioden skal kompensere til antallet af elever i specialklasser når et niveau, der kan sammenlignes med andre skole. I Mørke går 7 ud af 25 elever i 8. klasse, så når de har færdiggjort 9. klasse vil niveauet være så det økonomisk svarer til andre skoler. I Ådalen er der lige nu 44 elever heraf er 23 bosiddende i eget skoledistrikt. Der er 7 elever i 9., 8. og 7. klasse og 9. i 6. klasse. Så det forventes at en treårig overgangsperiode vil være realistisk. Ådalsskolen får i dag budget til specialklasser via specialrækken, som den eneste skole. Så Ådalsskolen vil blive kompenseret på forskellen mellem en ny tildeling, der giver et højere budget pr. elev og så det særskilte budget til specialrækken. I stedet for særlige klasser vil der fremadrettet blive benyttet fleksibel holddannelse, når der arbejdes med undervisningsdifferentiering. Til understøttelse af faglige, sociale og pædagogiske indsatser er muligheden for fleksibel holddannelse udvidet i den nye folkeskolereform. Holddannelse kan også benyttes til den understøttende undervisning, således at der kan tilrettelægges aktiviteter på tværs af årgange og på tværs af klassetrin. 5.9 Elevbaseret tildelingsmodel På dagtilbud og SFO er der i dag en aktivitetsbaseret tildeling, hvor budgettet beregnes på baggrund af det faktiske børnetal den 1. i hver måned og med en slutregulering af budgettet. Samme model er mulig på skoleområdet. For at sikre en lidt mere stabil økonomi, så foreslås det at regulere budgettet 2 gang årligt, pr. 1. juli for perioden august til december og 1. december for perioden januar til juli. I dag låses tildelingsmodellen allerede 1. marts for det kommende skoleår. På dette tidspunkt er det eksempelvis endnu ikke afklaret, om elever skal på efterskole. Det betyder også, at skoler med fraflytning/tilflytning er i et låst budget til 1. august året efter. Med en tildelingsmodel, hvor beløbet er pr. elev, så reduceres skolernes usikkerhed. Det formodes, at skolerne har et fint overblik over, hvilke elever der kan være usikkerhed omkring. Så forslaget om at låse budgettet for et halvt år ad gangen vil give en mere retfærdig fordeling af budgettet i forhold til det faktiske elevtal. 5.10Pengene følger eleven ved visiterede tilbud ud over distriktsskolen Såfremt det viser sig nødvendigt at flytte en elev fra en folkeskole til et andet tilbud, så skal den afgivende folkeskole betale for tilbuddet. Den afgivende skole får stadigvæk midler for eleven i tildelingsmodelen, men skal betale for det nye tilbud, dog med en max grænse på kr. årligt. Når eleven er færdig med 9. klasse, så stopper betalingen. Det vil give et økonomisk incitament til skolerne til at sætte ind med den rette tidlige indsats for at bevare eleven i distriktsskolen. Alle elever der visiteres til specialtilbud fra 2016 vil indgå i modellen. Side 15 af 46

16 16 of 46 Grænsen på kr. er en større udfordring for skoler med små budgetter end for de skoler, der har en større økonomi. Budgettet der løbende bliver frigjort fra specialskoler kan lægges ud til de ti folkeskoler. Hvis elever ønsker at benytte det frie skolevalg til en folkeskole/specialskole, så er befordring for forældrenes regning. 5.11Ekstra budget fra specialskoler Nedenfor er vist budgettet til specialskoler i budget Det inkluderer både Pindstrup specialskoler og andre specialskoletilbud. Budgettet indeholder ikke budget til specialklasser og HU. Tabel 11 Budget til specialskoler Specialskoler Nedenfor er vist elevtrin fra klasses niveau fordelt ud fra det skoledistrikt som eleverne er hjemhørende i. Der er lige nu 315 elever der modtager tilbud på minimum 9 klokketimer om ugen. Tabel 12 Elevtrin og skoledistrikt Skoledistrikt SkoledistriktNavn Hovedtotal 1 Hornslet Mørke Ådalen Kolind Ryomgård Rønde Thorsager Mols Ebeltoft Rosmus Hovedtotal Når eleverne på de største elevtrin er færdige med skolen, så vil der alt andet lige med de mindre årgange forventes færre i tilbuddene. Nedenfor er kun vist elever i specialskoler. Tabel 13 Antal elever i specialskoler fordelt på elevtrin Hovedtotal Antal at cprnr Der forventes en nedgang i antallet af elever på specialskoler over de kommende år. Det budget der på denne måde frigøres vil blive ført over til folkeskolerne. Således at midlerne kan indgå til ekstra indsatser og til de tilfælde hvor eksklusionen er nødvendig eller hvor skolen skal lade pengene følge eleven. Side 16 af 46

17 17 of 46 6 Bilag 6.1 Bilag 1 Klassekvotienter Syddjurs Kommune Side 17 af 46

18 18 of Bilag 2 ECO nøgletal budget 2015 Følgende kommuner indgår i sammenligningsgruppen: Silkeborg Syddjurs Thisted Varde Hjørring Sorø Vejen Vejle Vesthimmerland Holstebro Næstved Side 18 af 46

19 19 of Bilag 3 Folkeskolen budget 2015 Kort baseret på den samlede udgift pr. elev. Jo mørkere farven er, jo højere gennemsnitsudgift pr. elev. Syddjurs Kommune er i budget 2015 placeret i den tredjedel af kommuner der har de højeste udgifter pr. elev. Samtidig ligger Syddjurs Kommune omkring den tredjedel med de i gennemsnit mindste skoler og laveste klassekvotienter. Side 19 af 46

20 20 of Bilag 4 Karakter ved folkeskolens afgangsprøve 2014 Side 20 af 46

21 21 of Bilag 5 Klassekvotient Side 21 af 46

22 22 of 46 Side 22 af 46

23 23 of Bilag 6 Udgiftsniveau Side 23 af 46

24 24 of Bilag 7 Andel elever i privatskoler Side 24 af 46

25 25 of Bilag 8 Antal elever i specialskoler, folkeskoler og private tilbud Udviklingen i antal elever baseret på bidrag til staten pr. 5/ / / / / /2012 Elever privatskoler SFO privat Efterskoler Ungdomshøjskoler Husholdnings- og håndarbsskoler I alt / / / /2016 Elever privatskoler SFO privat Efterskoler Ungdomshøjskoler Husholdnings- og håndarbsskoler I alt Udvikling i antal i elever i specialskoler pr. 15/8. Kan variere hen over året. 2012/ / / /2016 Djurslandsskolen Firkløverskolen Regionstilbud Andre specialskoler og tilbud Pindstrup specialskole Ungdomsskolen HU I alt Udvikling i antal i elever i folkeskoler pr. 15/8 incl. specialklasser. Kan variere hen over året. 2012/ / / /2016 Ebeltoft Hornslet Kolind Marienhoff Mols Mørke Rosmus Rønde Thorsager Ådalen I alt Side 25 af 46

26 26 of Bilag 9 Folkeskolen udvikling i antal 6-16 årige Side 26 af 46

27 27 of Bilag 10 Udvikling i antal 0-17 årige År er faktiske tal den 1. januar det pågældende år. År er befolkningsprognosen. Side 27 af 46

28 28 of 46 Udvikling i 0-17 årige fra Nedenstående viser udviklingen i antallet af 0-17 årige fra Grupperingerne er lavet så de alle indeholder 6 årgange. År er det faktiske tal den 1. januar det pågældende år. Alder år år år I alt År er befolkningsprognosen den 1. januar det pågældende år. Alder år år år I alt Alder år år år I alt Side 28 af 46

29 29 of 46 Udvikling i 0-17 årige i skoledistrikterne Nedenstående viser udviklingen i antallet af 0-17 årige fra på skoledistrikter. De sidste to kolonner viser den forventede ændring i procent fra 2015 til 2020 og fra 2015 til Distrikt Samlet % -19% Hornslet I alt % -15% 0-5 år % -20% 6-11 år % -23% år % -1% Kolind I alt % -12% 0-5 år % -13% 6-11 år % -8% år % -13% Ryomgård I alt % -21% 0-5 år % -24% 6-11 år % -24% år % -17% Mols I alt % -9% 0-5 år % 46% 6-11 år % -18% år % -32% Mørke I alt % -8% 0-5 år % -25% 6-11 år % -9% år % 8% Rosmus I alt % -3% 0-5 år % 19% 6-11 år % 5% år % -24% Rønde I alt % -15% 0-5 år % -3% 6-11 år % -29% år % -10% Ebeltoft I alt % -38% 0-5 år % -20% 6-11 år % -38% år % -48% Thorsager I alt % -30% 0-5 år % -23% 6-11 år % -35% år % -31% Ådalen I alt % -23% 0-5 år % -22% 6-11 år % -30% år % -17% Side 29 af 46

30 30 of Bilag 11 Kort med demografi 0-17 årige Kort med udvikling i antallet fra Side 30 af 46

31 31 of 46 Kort med demografi 0-5 årige Kort med udvikling i antallet fra Side 31 af 46

32 32 of 46 Kort med demografi 6-11 årige Kort med udvikling i antallet fra Side 32 af 46

33 33 of 46 Kort med demografi årige Kort med udvikling i antallet fra Side 33 af 46

34 34 of Bilag 12 Kort over skoler og daginstitutioner Kort med skoledistrikter og placering af skoler og daginstitutioner. I Syddjurs Kommune er der: Type Antal Private daginstitutioner 5 Private skoler 6 Daginstitutioner 23 Folkeskoler 10 Specialskoler 1 Dertil kommer privat pasning 80, dagpleje, HU og EUD10. Side 34 af 46

35 35 of 46 Kommunale skoler og daginstitutioner Side 35 af 46

36 36 of 46 Private skoler og daginstitutioner Side 36 af 46

37 37 of 46 Oplæg til ny tildelingsmodel 29. februar Tilføjelser til første oplæg af 1. dec Kapitel 7 indeholder tilføjelser og uddybninger i forhold til det første oplæg baseret på høringssvar indkommet i høringsperioden 8. december januar 2016, behandling i FI den 1. februar og drøftet på Skoleledermødet den 24. februar. Der er også tilføjet opdaterede nøgletal for budget Hidtil har skolerne fået tildelt ressourcer efter en klassetildelingsmodel suppleret med en vis grad af elevtildeling. Denne tildelingsmodel gør det sammen med de mange mindre skoler svært for skolerne at overholde den tildelte budgetramme, fordi en negativ befolkningsudvikling sjældent fører til en reduktion af antal klasser på kort sigt. Den samlede budgetramme, der samtidig bygger på en demografiregulering vil dermed blive reduceret årligt på grund af faldende elevtal. Det gør det vanskeligt for skolerne at lave en langsigtet planlægning af skolens drift og sikre et økonomisk stabilt grundlag for skolerne. En ressourcetildeling, hvor pengene følger eleven tilskynder til optimering af klassen/holdet, fastholdelse og tiltrækning af elever, decentralisering, langsigtet planlægning, samt åbenhed og tydelighed af kommunens ydelser til sine borgere. Modellen fordrer således øget fokus på holddeling og samlæsning. Det kan være en udfordring for skoler, der på trods af klasseoptimering har lave klassekvotienter. 7.1 Ad forslag til Model A og Model B Der er et ønske om at fortsætte med ti skoledistrikter og ti folkeskoler på nuværende tidspunkt. Den rene tildelingsmodel som beskrevet i tabel 4 på s. 9 vil på den baggrund være en radikal ændring lige nu. Der er i det oprindelige oplæg vist mulige tildelingsmodeller med henholdsvis et og to knæk. Her præsenteres yderligere to modeller med to knæk. Det sker for at tydeliggøre nogle af præmisserne og under hensyntagen til de indkomne høringssvar. Side 37 af 46

38 38 of 46 Oplæg til ny tildelingsmodel 29. februar 2016 Tabel 14 - Model A 105% 88% A1 A2 A3 Pr. elev Pr. elev elever < 200 < 400 > 400 Beregnet Budget 2016 Forskel Beregnet Budget 2016 Hornslet Kolind Marienhoff Mols Mørke Rosmus Rønde Ebeltoft Thorsager Ådalen Tabel 15 - Model B Elevtallene i skemaerne er dem, der indgår i tildelingsmodellen for skoleåret 2015/2016. Skoler, der har et ændret elevtal i skoleåret 2016/2017, vil få ændret deres økonomi svarende til det nye elevtal. De 34,4 mio. kr. der er budgetteret med til specialklasser og de 23,2 mio. kr. til specialundervisning, i alt 57,6 mio. kr. er lagt ind i budgettet og tildelingen pr. elev. Folkeskolerne får dermed budget lagt ud til at løse opgaven med specialundervisning lokalt. Folkeskolerne har med bestemmelserne i folkeskoleloven øget frihed til at løse opgaven med fleksibel holddannelse, samlæsning og andre måder at organisere undervisningen på efter de behov, der er lokalt. Tildelingsmodellen bygger på to knæk. Der tages udgangspunkt i beløbet pr. elev på kr. Elever op til 200 elever udløser 5 % hhv. 10 % mere end gennemsnitsbeløbet. Side 38 af 46

39 39 of 46 Oplæg til ny tildelingsmodel 29. februar 2016 Fra elever svarer de kr. til gennemsnitsudgiften for alle elever, der er den tildelte budgetramme jf. budget Det resterende budget fordeles på eleverne fra 401 elever og op. Til højre i modellen er vist beløbet pr. elev i ny model sammenlignet med den nuværende tildelingsmodel. Det ses, at den beregnede model giver en mere ensartet tildeling pr. elev, dog med et højere beløb til de mindste skoler. Modellen tydeliggør beløbet pr. elev på kr. ved at have beløbet med i modellen for elever. Det forhøjede beløb på 10 % ekstra for de første 200 elever giver modellen en mere fast tildeling og tildeler dermed de små skoler et større beløb pr elev. Usikkerheden ender derfor især på de tre største skoler, hvor beløbet pr. elev over 400 elever vil være det mest usikre parameter i modellen. I den nuværende tildelingsmodel for Thorsager Skole udløser én enkelt elev en klasse mere i budget 2016 og dermed 0,5 mio. kr. ekstra i budget, så derfor den relativt store forskel. Det forventes, at alle skoler over de kommende år skal have reguleret budgettet ned. Det skyldes det faldende elevtal. Udsvingene i elevtallet er dog lokalt forskellige. Uanset hvilke økonomiske forudsætninger folkeskolerne styres efter, så vil det blive nødvendigt at tilpasse sig et lavere elevtal. For at sikre en mere stabil økonomi, foreslås det fortsat at regulere budgettet 2 gang årligt, pr. 1. juli for perioden august til december og 1. december for perioden januar til juli. For at imødegå den demografiske udvikling, sikre opretholdelse af kvalitet i undervisningen og overholdelse af de økonomiske rammer er det nødvendigt, at skolerne danner klasser/hold med minimum 22 elever. Overgangsordning for Mørke, Ådalen og Hornslet Mørke og Ådalsskolen har i dag specialklasser, hvor der også går elever fra andre af kommunens skoler. Der er en gruppe elever, der afslutter 9. klasse på Ådalsskolen sommer Med denne afgang reduceres tilsvarende det tildelte beløb til skolens specialklasser. Forskellen vil reelt være knap 2 mio. kr. lavere, idet disse elever ikke indgår i elevtallet pr. 1. august Med overgangsordningen foreslås samtidig, at Hornslet skole det først skoleår fratrækkes 2 mio. kr., således at den ekstra tildeling til skolen indfases med ét overgangsår i 2016/2017. På denne måde reduceres forskellen i både Mørke og Ådalen med 1 mio. kr. Med tildelingen på 1 mio. kr. til Ådalsskolen, vil nettobetydningen for økonomien således være 3 mio. kr. lavere end tallene, der fremgår af tabel A og B. Side 39 af 46

40 40 of 46 Oplæg til ny tildelingsmodel 29. februar 2016 Der er samtidig reserveret midler til at dække både Mørke og Ådalen i en overgangsperiode på 3 år. Herefter vurderes det at de tilbageværende elever med specialundervisning vil kunne dækkes af det tildelte budget. 7.2 Ad punkt 5.7 HU og Pindstrupskolen Den nuværende rammestyring af budgetterne til heltidsundervisning i Ungdomsskolen og Pindstrupskolen bevares. I forhold til Pindstrupskolen præciseres det, at det er en del af Pindstrupskolens opgaver at vejlede folkeskolerne i opgaver med elever, der kræver særlige tiltag. Pindstrupskolen er i gang med dette, men det ønskes tydeliggjort at Pindstrupskolens kompetencer skal understøtte folkeskolerne og dermed inklusionen lokalt. 7.3 Ad punkt 5.10 Pengene følger eleven Der står i Oplæg til ny tildelingsmodel på s.15-16: Pengene følger eleven ved visiterede tilbud ud over distriktsskolen Såfremt det viser sig nødvendigt at flytte en elev fra en folkeskole til et andet tilbud, så skal den afgivende folkeskole betale for tilbuddet. Den afgivende skole får stadigvæk midler for eleven i tildelingsmodelen, men skal betale for det nye tilbud, dog med en max grænse på kr. årligt. Når eleven er færdig med 9. klasse, så stopper betalingen. Det vil give et økonomisk incitament til skolerne til at sætte ind med den rette tidlige indsats for at bevare eleven i distriktsskolen. Alle elever der visiteres til specialtilbud fra 2016 vil indgå i modellen. Grænsen på kr. er en større udfordring for skoler med små budgetter end for de skoler, der har en større økonomi. Budgettet der løbende bliver frigjort fra specialskoler kan lægges ud til de ti folkeskoler. Hvis elever ønsker at benytte det frie skolevalg til en folkeskole/specialskole, så er befordring for forældrenes regning. Uddybning Det præciseres at elever med multible funktionsnedsættelser fortsat betales fra centrale midler. De er en mindre gruppe elever, som det vil være meget svært at integrere i folkeskolen. Disse elever vil i høj grad være visiteret til en specialskole inden 0. klasse. Der har været et ønske fra FI om at komme med nogle bud på et lavere beløb end de kr. som er nævnt i oplægget. Med en beløbsgrænse på kr. vurderes det, at der vil være få tilfælde, hvor en skole vil kunne have højere udgifter til en elev. Udgifterne til elever i de nuværende specialklasser varierer fra skole til skole, men de fleste har gennemsnitlige Side 40 af 46

41 41 of 46 Oplæg til ny tildelingsmodel 29. februar 2016 udgifter i spændet fra kr kr. pr. elev. Hertil kommer kørsel på gennemsnitlig kr. pr. elev til taxa for elever i distriktsskolerne. Så det vil være muligt at antage, at mange tiltag vil kunne rummes inden for en udgiftsramme på kr. pr. elev. Hvis en elev gør brug af det frie skolevalg, så vil den nye skole modtage beløbet pr. elev. jf. punkt 5.9 s. 15. Der er lige nu midler centralt til at dække udgiften til specialskoler. Så det handler om at give eleverne den nødvendige støtte lokalt. Når skolerne bidrager med midler, der følger eleven og der samtidig er budget centralt, så vil der over tid være flere midler til specialskoler end nødvendigt. Disse midler vil, i det omfang det samlede budget tillader det, blive kanaliseret tilbage til folkeskolerne over tid. Hvis beløbene måtte blive så lave som kr. så vil der skulle reserveres puljer af en væsentlig størrelse centralt. Med udgangspunkt i de nuværende elever på Pindstrupskolen så vil et beløb på kr. pr. elev kræve en pulje på 15,6 mio. kr. alene til Pindstrupskolen og ved kr. en pulje på 7,5 mio. kr. Dertil kommer budget til kørsel. Ledelse Med pengene følger barnet følger også, at midlerne til ledelse er en del af elevtildelingen. Skolens ledelse vurderer og beslutter i samråd med skolechefen antallet af ledere på den enkelte skole. Med et faldende elevtal forventes ledelsesstrukturen tilpasset, så ledelse og administrationen på skolerne matcher et faldende elevtal. Side 41 af 46

42 42 of 46 Oplæg til ny tildelingsmodel 29. februar ECO nøgletal budget 2016 (opdateret bilag 2) Kan sammenlignes med Bilag 2 ECO nøgletal budget 2015 på s. 18 i Oplæg til ny tildelingsmodel. Note 1: Befordring er fra 2016 samlet på funktion Nøgletallet er ud fra budgettet og i 2015 var forbruget højere end budgettet i Note 2: Ådalsskolen er registreret som en folkeskole og ikke som en specialskole. Ådalsskolens specialrække har budgetmæssigt i tidligere år være registret som en specialskole. Det er fra 2016 bragt over ens med skolens registrering som folkeskole. Side 42 af 46

43 43 of 46 Oplæg til ny tildelingsmodel 29. februar Folkeskolen budget 2016 (opdateret bilag 3) Kan sammenlignes med Bilag 3 Folkeskolen budget 2015 på s. 19 i Oplæg til ny tildelingsmodel. Side 43 af 46

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune

Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune Den 27. januar 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Det politiske udgangspunkt... 5 3 Baggrund... 7 3.1 Kraftigt faldende elevtal frem til 2027...

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Budget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune

Budget 2016 Bemærkninger til basisbudget Syddjurs Kommune 1 of 9 Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...3 Familieområdet...3 11.528 Familieområdet...3 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet...6 11.322 Skoleområdet anlæg...7 Dagtilbud til børn...8

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke 1 of 7 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø)

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole

Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring 8. december 2013 Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere