Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune"

Transkript

1 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2016 Hedensted Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på de kommunale tilsyn i Hedensted Kommune Tilsynsbesøg på plejecentret Højtoften Baggrund - tilsynets form og metode Kriterier for det kommunale tilsynsbesøg Opfølgning på det kommunale tilsynsbesøg i Aktuel beboersammensætning Gennemgang af de 10 kriterier med leder, medarbejdere og beboere At tilbuddet støtter borgeren i at udnyttet deres fulde potentiale og drømme At borgerens sociale, fysiske og mentale kompetencer og selvstændighed styrkes At personalet arbejder med faglige tilgange dokumentation og medicinhåndtering At personalet understøtter borgerens medinddragelse indflydelse på eget liv At personalet arbejder med rehabilitering i pleje/ omsorgen hos borgeren At personalet forebygger og håndtere utilsigtede hændelser og magtanvendelse At personalet forebygger overgreb At plejecentrene har faglige kompetente ledere At tilbuddets daglige drift varetages kompetent At medarbejderne besidder relevante kompetencer Tilsynsbesøg på plejecentret Højtoften...9 Bilag 1 Gennemgang af dokumentationen...10 Bilag 2 gennemgang af Medicinhåndtering...11 Bilag 3 Tilsynets samlet vurdering i forhold til de 10 kriterier på plejecentre i Hedensted

3 1.0 Samlet konklusion på de kommunale tilsyn i Hedensted Kommune Der er aflagt 10 uanmeldte kommunale tilsyn. Ved tilsynene er der jf. bilag 4 givet: Anbefalinger til udviklingsområder til 8 plejecentre. Bemærkninger til 2 plejecentre. Tilsynets samlede anbefalinger til udviklingsområder ud fra de 10 kriterier i At tilbuddet støtter borgeren i at udnyttet deres fulde potentiale og drømme. At der fortsat arbejdes i de tværfaglige rehabiliteringsmøder med temaer, der har fokus på, at beboerne får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. At der fortsat arbejdes med at få de individuelle og fælles aktivitetsbestemte tilbud samt på at få udbygget samarbejdet med lokalområdet med henblik på at give livskvalitet for beboerne. At personalet skal have fokus på aktivering af beboere, der vælger fællesskabet sidst på formiddagen. 4.2 At borgerens sociale, fysiske og mentale kompetencer og selvstændighed styrkes. At der fortsat arbejdes med at styrke borgenens selvstændighed og styrke samarbejdet med de pårørende. 4.3 At personalet arbejder med faglige tilgange dokumentation og medicinhåndtering. At beboernes samarbejdsbøger ikke skal være tilgængelige for uvedkommende, og der skal ske oprydning i nogle af beboernes samarbejdsbøger. At beboernes fokusområder skal være brugbare i plejen, og at der skal fortsat arbejdes med dokumentation af beboernes livshistorie. I beboernes døgnrytmeplan skal der præciseres, hvad beboeren selv kan klare og skal have hjælp til / guides til i forbindelse med den personlige pleje. Personalet skal reflektere ved vægtstigning og vægttab hos beboerne. Beboernes doseringsæsker bør mærkes samme sted på samtlige æsker. At der bør ske en evaluering af medicinvognen, når der er gået måneder med henblik på, om der opstår andre UTH end tidligere samt hvilke fordele og ulemper der er ved brug af medicinvogn. 4.4 At personalet understøtter borgerens medinddragelse indflydelse på eget liv. At der sker evaluering af arbejdet, som event-facilitator udfører. 4.5 At personalet arbejder med rehabilitering i pleje/ omsorgen hos borgeren. At personalet fortsat skal have fokus på den rehabiliterende tankegang; i tråd med dette anbefales der, at der skal være deltagelse af en terapeut ved rehabiliteringsmøderne 1x ugentligt på plejecentrene. 4.6 At personalet forebygger og håndtere utilsigtede hændelser og magtanvendelse. At der fortsat arbejdes på at minimere UTH i forbindelse med medicinhåndtering. At personalet fortsat har fokus på demens; der bør være uddannet en demensnøgleperson i en demensenhed. Der må ikke være dobbelthåndtag på indgangsdøren til demensafsnittet uden, at der er ansøgt om dette. At der skal udarbejdes en socialpædagogisk handleplan hos beboere, der er udadreagerende i samarbejde med demenskonsulent. 3

4 At der er fokus på, om der er områder og hændelser, der kan forebygges på miniregistreringsskemaerne ved udadreagerende demente beboere. 4.7 At personalet forebygger overgreb. At der fortsat arbejdes på at minimere voldsepisoder over for personalet herunder også verbale krænkelser. At personalet fortsat skal tilbydes supervision i forbindelse med voldsepisoder og hjælp til udfyldelse af voldsanmeldelser. 4.8 At plejecentrene har faglige kompetente ledere. At områdelederne udveksler viden på tværs af de tre områder. 4.9 At tilbuddets daglige drift varetages kompetent. At områdelederne fortsat sikrer personale med relevante kompetencer og har fokus på minimering af personalets sygefravær At medarbejderne besidder relevante kompetencer. At der bliver fulgt op med temadage 1-2 x årligt for de praktikansvarlige Tilsynsbesøg på plejecentret Højtoften At der bør være en aktivitetsmedarbejder, der koordinerer aktivitetstilbuddene i samarbejde med personale og de frivillige til de fire beboere. At personalet i hverdagen skal have mulighed for faglig og kollegial sparring. At beboere, personale og de pårørende bliver motiveret til at flytte til andre centre i lokalområdet efter eget ønske dette for at tage hensyn til alles velvære. Tilsynets bemærkninger til kriterium 4.3 på plejecentrene Løsning og Nederbylund jf. bilag 4 Den medicin, som beboeren indtager, må ikke hældes over i et medicinbæger uden navn og CPR-nummer. At der skal være overensstemmelse mellem den ophældte medicin, og det der står på medicinskemaet. De to plejecentre, der har fået bemærkning jf. ovenstående, har afleveret skriftlige handleplaner december Baggrund - tilsynets form og metode Kommunen har pligt til at føre tilsyn med de sociale og sundhedsmæssige forhold på plejecentrene efter Lov om Social Service 151. Tilsynene skal tage udgangspunkt i Socialministeriets Bekendtgørelse - og i de af Hedensted Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Der skal gennemføres et årligt kommunalt tilsyn på plejecentrene i Hedensted Kommune. De kommunale tilsyn er foretaget af konsulentfirmaet Hjortshøj Care. Ved de mindre plejecentre er tilsynene foretaget af sygeplejefaglig konsulent Inge Hjortshøj. Ved de større plejecentre er tilsynene foretaget af to personer, hvor Inge Hjortshøj har været gennemgående, og har haft enten sygeplejefaglig konsulent Mette Hjortshøj eller Lisa Bendtsen med, som den anden person på 4 plejecentre: Birkelund, Kirkedal, Bøgely og Kildevældet. Ved besøgene er der talt med minimum to beboere på hvert plejecenter samt med personale og ledelse. Ved de 10 tilsynsbesøg har områdeleder og den/de tilknyttede centersygeplejersker været til stede. Tilsynene foregik i tidsrummet kl , hvor hvert besøg var af ca. 3½ times varighed. Formålet med de kommunale tilsyn er: 4

5 At myndigheden blandt andet via de ældres oplysninger kan sikre sig, at de ældre får den hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres kvalificeret med fokus på personlig pleje/omsorg, trivsel, praktisk bistand, genoptræning og vedligeholdelsestræning. At tilsynene kan afdække aspekter ved ledelse og organisation. At tilsynene skaber mulighed for læring og fremadrettet udvikling. Tilsynsrapporterne er til rådighed for interesserede. De er blevet forelagt Ældrerådet og de respektive bruger- og pårørenderåd. De forelægges for Social- og Omsorgsudvalget sammen med årsberetningen Kriterier for det kommunale tilsynsbesøg 2016 Kriterierne er jf. Bilag 3: Kriterium 1: At tilbuddet støtter borgeren i at udnyttet sit fulde potentiale og drømme. Kriterium 2: At tilbuddet styrker borgerens sociale, fysiske og mentale kompetencer samt selvstændighed. Kriterium 3: At personalet arbejder med klare målbeskrivelser med fokus på systematiske og faglige tilgange og metoder. Kriterium 4: At personalet understøtter borgerens medinddragelse og indflydelse på eget liv i hverdagen. Kriterium 5: At personalet arbejder med rehabilitering i plejen og omsorgen hos borgeren. Kriterium 6: At personalet forebygger og håndterer utilsigtede hændelser og magtanvendelse. Kriterium 7: At personalet forebygger overgreb. Kriterium 8: At plejecentrene har fagligt kompetente ledere. Kriterium 9: At tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Kriterium 10: At medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. 3.1 Opfølgning på det kommunale tilsynsbesøg i 2015 Ved tilsynsbesøgene var der opfølgning på anbefalinger og bemærkninger for de kommunale tilsyn Det kunne konstateres, at der var der blevet arbejdet med de givne anbefalinger, og de opstillede handleplaner er blevet effektueret. 3.2 Aktuel beboersammensætning I 2016 har beboersammensætningen ændret sig på plejecentrene, idet der er flere beboere visiteret med diagnosen demens i middel til svær grad. Dette har medført at leder og medarbejdere har fokus på demensområdet i hele 2017, da det stiller større krav til medarbejdernes faglige kompetencer. Der er ingen venteliste til plejehjem, men der er p.t. flere ledige plejeboliger på nogle af plejecentrene. 4.0 Gennemgang af de 10 kriterier med leder, medarbejdere og beboere. Ved tilsynsbesøgene blev leder, medarbejdere og beboere interviewet ud fra de 10 aftalte og opstillede kriterier. Der er givet meget tilfredsstillende tilbagemelding på alle tilsynsbesøgene, der har været udvist imødekommenhed og åbenhed. Efter besøgene er der udarbejdet en tilsynsrapport for det enkelte plejecenter. Tilsynsrapporten afsluttes med Bilag 1 dokumentation, Bilag 2 medicinhåndtering, Bilag 3 samlet vurdering i forhold til de 10 opstillede kriterier og Bilag 4 en samlet konklusion på tilsynsbesøget: Udviklingsområder, bemærkninger, betydende mangler og kritisable forhold, hvilket fremgår af den enkelte tilsynsrapport. 5

6 4.1 At tilbuddet støtter borgeren i at udnyttet deres fulde potentiale og drømme. Leder og medarbejdere oplyste, at der skal være gode oplevelser og tilbud til beboerne. På de fleste centre afholdes ugentlige rehabiliteringsmøder i et tværfagligt samarbejde (pleje-, ergo-, og aktivitetsmedarbejder) med fokus på forskellige temaer, der kan give livskvalitet for beboerne fx i form af gåture, havearbejde, havnebesøg, nærvær, natur og udeliv, busture m.m. På nogle centre er der et udbygget samarbejde med lokalområdet med det formål at få glæde af hinandens ressourcer fx nærtliggende børnehaver, højskoler og folkeskoler, hvor der tilrettelægges mange aktivitetstilbud med det mål; At skabe bevægelse og livskvalitet for beboerne og omvendt. I den tværfaglige supervision er der fokus på, hvordan personalet kan støtte og hjælpe beboerne til at finde frem til aktivitetsbestemte tilbud, der kan give livskvalitet for beboeren og herved få den kultur ind under huden. Aktivitetsmedarbejderne sørger for, at tingene koordineres med fx de frivillige, som bl.a. hjælper til ved afholdelse af hyggedage, besøgshunde, sang, musik, gudstjeneste, skubbeture m.m. De beboere, tilsynet talte med, gav udtryk for, at der var rigeligt med aktiviteter. At der fortsat arbejdes i de tværfaglige rehabiliteringsmøder med temaer, der har fokus på, at beboerne får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. At der fortsat arbejdes med at få de individuelle og fælles aktivitetsbestemte tilbud samt på at få udbygget samarbejdet med lokalområdet med henblik på at give livskvalitet for beboerne. At personalet skal have fokus på aktivering af beboere, der vælger fællesskabet sidst på formiddagen. 4.2 At borgerens sociale, fysiske og mentale kompetencer og selvstændighed styrkes. Leder og medarbejdere oplyste, at der afholdes mange arrangementer, hvor beboerne naturligt selv bestemmer, hvad de ønsker at deltage i, og hvem de ønsker at have relationer til. Nogle beboere ønsker at opholde sig mest inde i egen bolig, medens andre deltager i mange af aktivitetstilbuddene. Beboerne bestemmer naturligvis selv, hvornår de står op, gå i seng osv. Der er et stort fokus på at skabe et godt samarbejde med de pårørende, hvilket underbygges af følgende citat: Hvis beboerne har det godt, har de pårørende det også godt og omvendt. Ved samtale med en beboer blev der givet udtryk for, at der var stor frihed til at vælge aktivitetstilbud fra og til. Tilsynet besøgte fx en beboer på et plejecenter, der netop havde fravalgt bankospil den dag, da hun hellere ville læse i sin bog og hygge sig inde hos sig selv. Ved samtale med en pårørende til en beboer blev der givet udtryk for, at de oplevede, at deres nære var faldet rigtig godt til. Det blev fortalt, at beboeren var blevet glad og livlig igen - og at vedkommende var begyndt at synge og havde fået det meget bedre psykisk. Det blev ligeledes oplyst, at hun spiste sammen med de andre beboere og deltog i mange aktiviteter. At der fortsat arbejdes med at styrke borgenens selvstændighed og styrke samarbejdet med de pårørende. 4.3 At personalet arbejder med faglige tilgange dokumentation og medicinhåndtering. Ved tilsynsbesøgene var der gennemgang af dokumentationen i CSC-omsorgssystemet og tjek af medicinen hos de beboere, tilsynet besøgte. At beboernes samarbejdsbøger ikke skal være tilgængelige for uvedkommende, og der skal ske oprydning i nogle af beboernes samarbejdsbøger. 6

7 At beboernes fokusområder skal være brugbare i plejen, og at der skal fortsat arbejdes med dokumentation af beboernes livshistorie. I beboernes døgnrytmeplan skal der præciseres, hvad beboeren selv kan klare og skal have hjælp til / guides til i forbindelse med den personlige pleje. Personalet skal reflektere ved vægtstigning og vægttab hos beboerne. Beboernes doseringsæsker bør mærkes samme sted på samtlige æsker. At der bør ske en evaluering af medicinvognen, når der er gået måneder med henblik på, om der opstår andre UTH end tidligere samt hvilke fordele og ulemper der er ved brug af medicinvogn. Bemærkninger: Den medicin, som beboeren indtager, må ikke hældes over i et medicinbæger uden navn og CPR-nummer. At der skal være overensstemmelse mellem den ophældte medicin, og det der står på medicinskemaet. 4.4 At personalet understøtter borgerens medinddragelse indflydelse på eget liv. Leder og personale: Borgerne inddrages i de beslutninger, der skal ske, og der er et godt samarbejde med de pårørende. På Kildevældet er ansat en event-facilitator, der er med til at skabe gruppedynamik og involvere og motivere samværet mellem beboere, frivillige og plejepersonalet. Borgerne fortalte: At personalet medinddrager dem i beslutningen om, hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i. At der var stor frihed til at foretage sig de ting, de havde lyst til. At der sker evaluering af arbejdet, som event-facilitator udfører. 4.5 At personalet arbejder med rehabilitering i pleje/ omsorgen hos borgeren Personalet fortalte på flere centre: At det er specielt givende at have ergoterapeuten med i plejeopgaver. Det har været med til at give den rehabiliterende tankegang et løft og også at have fokus på de bløde værdier. Ergoterapeuten er på nogle plejecentre også i aftenvagt, dette for at få fælles holdning til at arbejde rehabiliterende døgnets 24 timer. At beboerne får bad efter ønske og behov. Der arbejdes med at inddrage relevante samarbejdspartere i og omkring borgeren med udgangspunkt i og respekt for den enkelte borger. Dette for at opnå bedst mulig faglighed og tilbud til den enkelte borger. Beboerne gav udtryk for: At de fik hjælp til den personlige pleje og påklædning til de funktioner, de ikke selv kunne klare. Og bliver hjulpet så godt, som de kunne forestille sig. At personalet fortsat skal have fokus på den rehabiliterende tankegang; i tråd med dette anbefales der, at der skal være deltagelse af en terapeut ved rehabiliteringsmøderne 1x ugentligt på plejecentrene. 4.6 At personalet forebygger og håndtere utilsigtede hændelser og magtanvendelse. Leder, sygeplejerske og SOSU personale orienterede om, at der er fokus på de Utilsigtede- Hændelser, UTH, som indberettes i forbindelse med urinvejsinfektioner, pneumonier og medicinhåndtering. Den sidstnævnte er der det største antal indberetningerne på. 7

8 På flere centre føres kvitteringsskema for medicingivning og UTH bliver gennemgået med den pågældende, der er involveret. Praktiske færdigheder bliver indøvet gentagne gange med supervision, indtil pågældende kan udføre den givne færdighed på egen hånd. Med hensyn til forebyggelse af magtanvendelse er det vigtigt, at personalet har de rigtige kompetencer til at tackle beboere med demens, der er udadreagerende. Hedensted Kommune har meldt 5 plejecentre til BPSD projektet (adfærdsmæssige psykologiske symptomer ved demens) sammen med 4 andre kommuner i Danmark. Projektet forløber i perioden 2017 til slutningen af Der uddannes op til 15 nøglepersoner fra hvert af Hedensted Kommunes 5 plejecentre. Nøglepersonerne er henholdsvis: sygeplejersker, assistenter og terapeuter. Desuden udpeges der et antal beboere på hvert af de 5 plejecentre, der skal screenes for demens. Projektet skal ved hjælp af screening og struktureret udarbejdelse af handleplaner give personalet et kompetenceløft på demensområdet og øge livskvaliteten hos de beboere, der har BPSDsymptomer. At der fortsat arbejdes på at minimere UTH i forbindelse med medicinhåndtering. At personalet fortsat har fokus på demens; der bør være uddannet en demensnøgleperson i en demensenhed. Der må ikke være dobbelthåndtag på indgangsdøren til demensafsnittet uden, at der er ansøgt om dette. At der skal udarbejdes en socialpædagogisk handleplan hos beboere, der er udadreagerende i samarbejde med demenskonsulent. At der er fokus på, om der er områder og hændelser, der kan forebygges på miniregistreringsskemaerne ved udadreagerende demente beboere. 4.7 At personalet forebygger overgreb. Leder, sygeplejerske og SOSU personale orienterede, at der er indberettet et antal voldsepisoder, trusler og verbale krænkelse over for personalet i Nogle steder blev der nævnt, at der muligvis er flere, som ikke er blevet indberettet. Der er en AMR på plejecentrene og mange steder er der uddannet demensnøglepersoner - personalet tilbydes ligeledes kommunens demenskursus i nænsomt nødværge, arbejdet med forebyggelsespakken Vold og Trusler, 3 dages kursus i psykisk robusthed, temadage i demensområdet: Når adfærd udfordre og supervision af demenskoordinator ved behov. At der fortsat arbejdes på at minimere voldsepisoder over for personalet herunder også verbale krænkelser. At personalet fortsat skal tilbydes supervision i forbindelse med voldsepisoder og hjælp til udfyldelse af voldsanmeldelser. 4.8 At plejecentrene har faglige kompetente ledere. Tilsynet har talt med fagligt kompetente ledere på de 10 plejecentre, der alle er engagerede og motiverede for at netop deres plejecenter yder det optimale for beboer, pårørende og personalet. Der har i de senere år været en del lederskift på plejecentrene i Hedensted Kommune, hvor de nye leder og gamle ledere kunne have et stort udbytte af at udveksle viden og erfaring. Mange nye ledere er i gang med diplomkursus i ledelse på VIA i Horsens. Alle leder tager på temadage og konferencer og deltager/ agerer tovholder på BPSD- projektet i Hedensted Kommune Områdelederne udveksler viden og ledelsesmæssige erfaringer i eget område. Deltager 1x om måneden i stort ledermøde i Social Omsorg og Voksen Handicap-afdelingen. 8

9 Har i hverdagen en ansvarlig og udviklende dialog med medarbejderne på eget plejecenter. At områdelederne udveksler viden på tværs af de tre områder. 4.9 At tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Områdelederne oplyste: At stillinger generelt besættes med SSA, og at der flere steder arbejdes på ansættelse af en terapeut mere. Personalegennemstrømningen er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser: p.t. er der på nogle plejecentre en høj gennemsnitsalder. Personalefremmøde ligger gennemsnitligt på ca. > 94 % og personalefravær på 6 %. At områdelederne fortsat sikrer personale med relevante kompetencer og har fokus på minimering af personalets sygefravær At medarbejderne besidder relevante kompetencer Områdelederne oplyst: Personalet kommer på relevante kurser, herunder: BPDS- og demenskurser. Medarbejderne tilbydes PULS- og GRUS-samtaler. På de fleste plejecentre er der ansat husassistenter til varetagelse af rengøring af beboernes boliger og fællesarealer. Der arbejdes med udfyldelse af de nye kompetenceskemaer. Sygeplejersken laver kompetenceafklaring med assistenterne, og assistenterne laver kompetenceafklaring med hjælperne. SOSU- personale oplyste: At hun som praktikvejleder for SSA-elever ikke har været på temadag for praktikvejledere i 2 år. At der bliver fulgt op med temadage 1-2 x årligt for de praktikansvarlige Tilsynsbesøg på plejecentret Højtoften I 2015 var der ikke tilsynsbesøg på Højtoften, da det politisk er indstillet at Højtoften fremover skal anvendes som botilbud på handicapområdet for borgere med senhjerneskader, Downs syndrom og handicappede, der er blevet ældre og har fået et plejebehov. I 2016 er der foretaget et tilsynsbesøg, da der er fire plejehjemsbeboere tilbage på Højtoften. De pleje- omsorgsmæssige opgaver varetages af sundhedsfagligpersonale, der henholdsvis er fast ansat personale eller timelønnet personale. Personalet bliver superviseret af sygeplejerske fra Øster Snede Plejehjem og udekørende sygeplejerske ved behov i de sygeplejemæssige opgaver, da disse opgaver ikke kan uddelegeres til socialpædagogisk personale. Ved tilsynsbesøgt var der gennemgang af de 10 kriterier med anbefalinger til følgende udviklingsområder: At der bør være en aktivitetsmedarbejder, der koordinerer aktivitetstilbuddene i samarbejde med personale og de frivillige til de fire beboere. At personalet i hverdagen skal have mulighed for faglig og kollegial sparring. At beboere, personale og de pårørende bliver motiveret til at flytte til andre centre i lokalområdet efter eget ønske dette for at tage hensyn til alles velvære. 9

10 Bilag 1 Gennemgang af dokumentationen Er der udarbejdet en helhedsvurdering af borgerne ud fra de 11 problemområder Er der en oversigt over borgernes sygdomme og handicap? Er der udarbejdet relevante indsatsområder på helbredsmæssige problemområder? Bliver disse evalueret? Er der udarbejdet en døgnrytmeplan med retningsgivende mål. Beskrive døgnrytmeplanen; herunder om der arbejdes med rehabilitering og medinddragelse af borgeren i den daglige pleje? Sker der evaluering/opfølgning af døgnrytmeplaner? Er der udarbejdet socialpædagogiske handleplaner ved behov? Tilbydes borgerne at blive vejet 1x om mdr.? Livshistorie Samarbejdsbog Andet 10

11 Bilag 2 gennemgang af Medicinhåndtering Fremgår det i de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår den behandlende læge har gennemgået beboerens medicin? Er der overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og den i medicinlisten anførte? Er præparates aktuelle handelsnavn, dispenseringsform, styrke og dosis dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation? Er der overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinlisten og i æsker? Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdningen? Er den ophældte p.n. medicin doseret i ordinerede doserer mærket med beboerens fulde navn, C.P.R.nr., præparaters navn, styrke og dosis samt dato for ophældning og medicinen samt udløbsdato? Er der til p.n. medicin anført max. dosis? Identifikation ved medicinudlevering: Personalet skal sikre, at beboerens identitet er i overensstemmelse med CPR. nr. på doseringsæsken. Medicinen opbevares forsvarligt, hver enkelt borgers medicin opbevares adskilt fra de øvrige borgers medicin? Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin? Forefindes der fælles medicin? Forefindes der adrenalin udløbsdato? Holdbarhedsdato er ikke overskredet for; salver, dråber? Doseringsæsker er mærket korrekt? 11

12 Hvordan oplever du, at F.M.K. fungerer? Andet Bilag 3 Tilsynets samlet vurdering i forhold til de 10 kriterier på plejecentre i Hedensted Tema kerneopgaven: Bevægelse for borgeren Tilsynet vurderer: Samlet xx Kriterium 1: Borgeren udnytter sin fulde potentiale. Kriterium 2: Selvstændighed og relationer Tema: Målgruppe, metoder og resultater (dokumentationen) Kriterium 3: Dokumentation Kriterium 4: Bliver hørt og respekteret Kriterium 5: Pleje og omsorg/ rehabilitering Kriterium 6: UTH Kriterium 7: Forebygge overgreb Tema: Organisation og ledelse Kriterium 8: Ledelse og faglig supervision Kriterium 9: Ledelse og daglig drift 12

13 Kriterium 10: Ledelse og personale uddannelse og kompetencer Bilag 4 Tilsyn med de kommunale plejeboliger fra Plejecentret Nederbylund i Tørring Plejecentret Nedergården i Uldum Plejecentret Møllebo i Rask Mølle Plejecentret Løsning i Løsning Plejecentret Birkelund Plejecenteret Øster Snede i Øster Snede Plejecenteret Højtoften i Lindved Plejecenteret Kirkedal i Rårup Plejecenteret Kildevældet i Hornsyld Plejecenteret Bøgely i Hedensted Signaturforklaring Udviklingsområder (ingen bemærkninger) Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Bemærkninger Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Der er uhensigtsmæssige forhold, som områdelederen skal handle på. Der skal udarbejdes en handleplan inden for 1 mdr., der sendes til leder af Myndighed og hjælpemiddeldepot Dorthe Lykke Jensen og den tilsynsførende. Betydende mangler Dette betyder, at det observerede på mange områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Områdelederen udarbejder inden en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på de påpegede mangler. Planen sendes til: leder af Myndighed og hjælpemiddeldepot Dorthe Lykke Jensen og den tilsynsførende. 13

14 Kritisable forhold Dette betyder, at det observerede er kritisabelt og ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder eller almen faglig standard. Områdelederen udarbejder inden, for (4 dage skriv antal) dage en tids - og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at få rettet op på påpegede mangler. Planen sendes til: leder af Myndighed og hjælpemiddeldepot Dorthe Lykke Jensen og den tilsynsførende. 14

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2016 For Ældrecentret Lindevænget Den 14.09.2016 Adresse: Vestergade 62 8900 Randers C Områdeleder Erling

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2013. Hedensted Kommune

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2013. Hedensted Kommune HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2013 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Demensenheden Billund Plejehjem Den 17.01.2018 Adresse: Skolevej 2 7190 Billund Centerleder:

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene Hedensted Kommune HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2015 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Plejecenter Bøgely Den 26.02.2018 Adresse: Blindeboms gade 7, 9670 Løgstør Centerleder: Mette Rohde

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Plejecentret Sydtoften Den 17.01.2018 Adresse: Sydtoften 100, 7200 Grindsted Leder: Gurli Gregersen

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Plejecentret Mødestedet Den 25.01.2018 Adresse: Nygade 29 7200 Grindsted Plejecenterleder: Poula

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2017 For Møllevang Centret Den 04.10.2017 Adresse: Garnisonsvej 6, 8930 Randers Områdeleder Ditte Bach

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Engbo Plejecenter Den 07.02.2018 Adresse: Storegade 39 Krogager 7200 Grindsted leder: n Jørgen

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Røde Kors Hjemmet Den 26.02.2018 Adresse: Bøgevej 2, 9670 Løgstør Forstander Trine Klitgaard mail:

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Plejecentret Frihavnen Den 25.01.2018 Adresse: Degnelodden 1, 6623 Vorbasse Plejecenterleder:

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for hjemme- og sygepleje i Aars Den 13.03.2018 Adresse; Gislumvej 1 9600 Aars Leder: Kirsten Agerbo kak@vesthimmerland.dk

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Plejecenter Solvang Den 26.02.2018 Adresse: Gislumvej 39, 9600 Aars Centerleder: Eva Grøn mail adr:

Læs mere

Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018

Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Hedensted Kommune Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Adresse: Kirkevej 8 A 7250 Hejnsvig Leder: Conny Ebbesen: mail adr.ce@billund.dk Tlf.: Mobil 29 63 79 36 Kommunal tilsynsrapport

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for Hjemmepleje-og sygepleje i Aalestrup Den 13.03.2018 Adresse; Otto Jørgensens vej 1 9620 Aalestrup

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Kærbo Plejecenter Den 07.03.2018 Adresse: Østerled 4, 9681 Ranum Centerleder: Lene Brandhøj Christensen

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2014. Hedensted Kommune

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2014. Hedensted Kommune HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg på plejecentrene 2014 Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Ældrecentret Omme Centret Den 31.01.2018 Adresse: Rahbæks vej 18 7260 Sønder Omme Leder: Anette

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for hjemmepleje- og sygepleje Farsø Den 13.03.2018 Adresse; Højgårdsvej 10 Farsø Leder: Tina Lundquist

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Fynsgade Plejecenter Den 17.01.2018 Adresse: Fynsgade 39 7200 Grindsted Teamleder: Kathrin Terkelsen;

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016 Det Alternative Plejehjem Vesterled Den

Kommunal tilsynsrapport 2016 Det Alternative Plejehjem Vesterled Den Velfærd og Sundhed Rådhustorvet 4 8700 Horsens Tlf. 76 29 29 29 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Adresse: Vesterled 5, 8700 Horsens Daglig leder: Mette Hvidbjerg

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Billund Plejecenter Den 17.01.2018 Adresse: Skolevej 2, 7190 Billund Plejecenter leder: Pia

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2017 For Friplejehjemmet Bedsted Thy Den 06.09.2017 Adresse: Tværgade 7, 7755 Bedsted Leder: Anne Balsby;

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport for Himmerlands Hjemmeservice Den 14.03.2018 Adresse: Hjortkjærsvej 30, 9600 Aars Leder: Inger Laustsen

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2016 For alternativ Plejehjem Vesterled 5 Den

Kommunal tilsynsrapport 2016 For alternativ Plejehjem Vesterled 5 Den Velfærd og Sundhed Rådhustorvet 4 8700 Horsens Tlf. 76 29 29 29 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Adresse: Vesterled 5 8700 Horsens Daglig leder: Mette Hvidbjerg

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Trye Den

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Trye Den HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Trye Den 20.09.2017 Adresse: Søndergade 36, 7741 Frøstrup Leder Inger-Lise Petersen

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Vorup Ældrecenter Den 011.11.2015 Adresse: Bøsbrovej 70 8940 Randers SV Områdeleder Erling Lemming

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 15. november Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Magnoliehaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 15. november Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Magnoliehaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 15. november 2016 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Magnoliehaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2018 For Filskov Friplejehjem Den 07.02.2018 Adresse: Solhaven 1, Filskov 7200 Grindsted Leder: Marianne

Læs mere

Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018 Billund Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018 Billund Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF Årsberetning Kommunale tilsynsbesøg på plejecentre 2018 Billund Kommune HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Samlet konklusion på kommunale

Læs mere

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal

Navn på medarbejder Uddannelse og årstal 1 Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015. Interviewguide borger og medarbejder(e), samt kontrol af elektronisk dokumentation. Dette skema krydses af elektronisk under tilsynsbesøget. Navn på borger: Adresse Distrikt:

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Åbakken Den

Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Åbakken Den HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Åbakken Den 19.09.2017 Adresse: Nørre Alle 21 7760 Hurup Leder: Inge Thomsen inth@thisted.dk

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecenter Solbjerghaven. Tilsynsbesøg den 17/ /

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecenter Solbjerghaven. Tilsynsbesøg den 17/ / Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecenter Solbjerghaven Tilsynsbesøg den 17/10 + 23/10 2012 Indholdsfortegnelse: Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. side 3 Status på

Læs mere

Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet:

Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet: Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet: Plejecentre September 2011 Tullebølle Humble Lindelse

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 23. januar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Kornelhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 23. januar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Kornelhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 23. januar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Kornelhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 26. oktober Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Blommehaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 26. oktober Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Blommehaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 26. oktober 2016 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Blommehaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Plejecentret Højgården Den 27.02.2018 Adresse: Højgården 10, 9640 Farsø Centerleder: Susanne Glerup

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2017 For Ældrecentret Sct. Thøgersgård Den 06.09.2017 Adresse: Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig Leder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjeghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet:

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For Friplejehjemmet Bedsted Thy Den 3. september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For Friplejehjemmet Bedsted Thy Den 3. september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For Friplejehjemmet Bedsted Thy Den 3. september 2015 Adresse: Tværgade 7, 7755 Bedsted Områdeleder:

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

HANDLEPLAN EFTER SUNDHEDSFAGLIGT TILSYN d. 17. maj TILBUD: Tranehavegård. Opfølgning efter tilsyn d. 26. oktober 2012: Det indskærpes:

HANDLEPLAN EFTER SUNDHEDSFAGLIGT TILSYN d. 17. maj TILBUD: Tranehavegård. Opfølgning efter tilsyn d. 26. oktober 2012: Det indskærpes: HANDLEPLAN EFTER SUNDHEDSFAGLIGT TILSYN d. 17. maj 2013 TILBUD: Tranehavegård Opfølgning efter tilsyn d. 26. oktober 2012: Det indskærpes: At virkningen af P.N. medicin skal beskrives og at der skal handles

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Tilsynsbesøg den 12/ Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6, Værløse

Tilsynsbesøg den 12/ Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6, Værløse Tilsynsbesøg den 12/11 2013 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6, Værløse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune. Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune. Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Øster Elkær. Generelt er

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport For Søndervang Plejecenter Den 07.03.2018 Adresse: Søndergade 12 9631 Gedsted Centerleder: Anette H.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro plejecenter, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 22. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro plejecenter, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 22. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro plejecenter, Jammerbugt Kommune Torsdag den 22. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejecenter.

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport

Opfølgende tilsynsrapport Opfølgende tilsynsrapport 2011 Plejecentret Humlehaven J.nr. 4-17-56/6/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf.

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Uanmeldt tilsyn på Kerteminde Kommunes plejecentre 2016

TILSYNSRAPPORT. Uanmeldt tilsyn på Kerteminde Kommunes plejecentre 2016 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kerteminde Kommunes plejecentre 2016 Indledning Kerteminde Kommune har aflagt tilsynsbesøg på Kerteminde Kommunes plejecentre. Generelt er formålet med tilsynet at sikre:

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne Tilsynsførendes bemærkning

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Teamleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Vest Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl og. Fredag den 16. december kl. 8.

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl og. Fredag den 16. december kl. 8. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 13.00 og Fredag den 16. december kl. 8.00 på Ådalen Indledning Vi har på vegne af Silkeborg

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen 1 of 5 KRAV Fra embedslægen Instrukser: at ledelsen sikrer, at personalet er introduceret til instrukserne, og at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde Sygeplejefaglige optegnelser: at de

Læs mere

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014 Plejecenter Konklusion Krav Søkilde Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for Næste tilsyn vil, hvis der modtages en fyldestgørende handleplan og skriftlig oplysning

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er glad for at bo på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Lørdag den 3. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Lørdag den 3. december 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2017 for Ældrecentret Fjordglimt den

Kommunal tilsynsrapport 2017 for Ældrecentret Fjordglimt den HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Leder: Yvonne Tilsted: mail yvti@thisted.dk Teamleder: Hanne Kold Kristensen Tlf.: 99 17 38 70 Kommunal tilsynsrapport 2017

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 Tilsyn på ældrecentret: Ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 29. februar 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side Læsevejledning... side Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Gudbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg d. 8. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2 2. Læsevejledning...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed September Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed September Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Furesø Kommune Center for Social og Sundhed September 2016 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet. Assens Kommune Myndighed Sundhed

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet. Assens Kommune Myndighed Sundhed Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter Samlet rapport fra 2017 Kommunale tilsyn

Læs mere