UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 300 af 19. april 2006, lov nr. 175 af 27. februar 2007, 29 i lov nr. 512 af 6. juni 2007 og 39 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, foretages følgende ændringer: 1. I fodnoten til lovens titel indsættes som nyt punktum: Lovforslaget indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/ I 2, stk. 3, nr. 2, ændres»samt 41«til:»samt 41 og 41 a«. 3. I 37, stk. 2, nr. 3, udgår og. 4. I 37, stk. 2, nr. 4, ændres arbejdsstedet. til: arbejdsstedet, og. 5. I 37, stk. 2, indsættes som nr. 5:»5) at koordinatorer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i udlandet, jf. nr. 4, kun må udpeges, når deres kvalifikationer er anerkendt af Arbejdstilsynet.«6. Efter 41 indsættes inden kapitel 6:» 41 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom, kun må udføres af personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i udlandet, når disse kvalifikationer er anerkendt af Arbejdstilsynet.«7. Efter 74 indsættes:» 74 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, skal indsende dokumentation herfor til Arbejdstilsynet med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes første gang. Dette gælder uanset, om personen har til hensigt at arbejde fast i Danmark eller alene midlertidigt eller lejlighedsvist. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet kan anmode de personer, der er nævnt i stk. 1, om at aflægge en egnethedsprøve eller gennemgå en prøvetid. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse i forhold til koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, jf. 8, stk. 2, og i forhold til arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom, jf. 41, nr. 1. 1

2 Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler, som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af krav om uddannelse eller aflagt prøve i medfør af denne lov, og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov.«2 Loven træder i kraft den 1. juli 2008 og har virkning for arbejder, der iværksættes efter denne dato. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedindhold Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1.2. Den overordnede baggrund for lovforslaget Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 2. Hovedpunkterne i lovforslaget 2.1. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet Gældende ret Overvejelser Den ordning, som lovforslaget lægger op til 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. De miljømæssige konsekvenser 6. De administrative konsekvenser for borgerne 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (herefter kaldet Anerkendelsesdirektivet) er generelt implementeret ved Undervisningsministeriets lov nr. 123 af 13. februar 2007 (lovbekendtgørelse nr. 334 af 20. marts 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark og bekendtgørelse nr af 10. oktober 2007 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer). Reglerne om erhvervsmæssige uddannelser m.v. hører under Undervisningsministeriet, som har forestået den generelle implementering af direktivet i dansk ret. Det fremgår af bemærkningerne til undervisningsministerens lovforslag L11, som vedtaget den 8. februar 2007 som lov nr. 123 af 13. februar 2007, at direktivet åbner mulighed for at udøve et lovreguleret erhverv, uden at tjenesteyderen er fast etableret i det land, hvor erhvervet udøves (værtslandet), hvis udøvelsen sker midlertidigt eller lejlighedsvist. Med lovregulerede erhverv menes erhvervsmæssig virksomhed, som i henhold til lovgivning kræver bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for adgang. Kun undtagelsesvist og begrundet i hensyn til tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed kan der ske forudgående kontrol af tjenesteyderen, inden tjenesteyderen påbegynder ydelsen første gang. Direktivet regulerer EU-statsborgeres adgang til at udøve lovregulerede erhverv i et andet EU-land m.v. Med EU-land m.v. menes EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU. Formålet med direktivet er at bidrage til, at de nationale arbejdsmarkeder og det samlede europæiske arbejdsmarked åbnes yderligere og gøres mere dynamisk, og at den europæiske arbejdskraft gøres mere mobil. De lempeligere betingelser for udveksling af tjenesteydelser skal bidrage positivt til den økonomiske vækst i samfundet, samtidig med at hensyn til den offentlige og 3

4 tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed tilgodeses. Direktivet omfatter alle lovregulerede erhverv dog med undtagelse af erhverv, der er reguleret af særlige direktiver for det enkelte erhverv. Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 334 af 20. marts 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark har Undervisningsministeriet udstedt bekendtgørelse nr af 10. oktober 2007 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Anerkendelsesdirektivet er optaget som bilag 1 til bekendtgørelsen. Det fremgår af denne bekendtgørelse, at Arbejdstilsynet er den kompetente myndighed vedrørende uddannelseskravene efter arbejdsmiljøloven. Det fremgår af bekendtgørelsens 7, stk. 2, at bl.a. kravet om forudgående kontrol, jf. ovenstående, skal fremgå af reglerne for det enkelte erhverv. På arbejdsmiljøområdet vurderes direktivet at medføre behov for en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser som følge af de forpligtelser, direktivet medfører, i de bekendtgørelser, der udstedes i henhold til arbejdsmiljøloven. Bemyndigelsesbestemmelserne i lovforslaget vil blive brugt til at gå videre end blot gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet, idet de udfyldende regler desuden vil forholde sig til, hvordan retsstillingen vil være for personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, eller som kommer fra et tredjeland, men har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et EU-land m.v. Med tredjeland forstås alle lande, der ikke er EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU Lovforslagets hovedindhold Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet Med lovforslaget bemyndiges beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler om, at der skal ske anerkendelse henholdsvis forudgående kontrol med henblik på anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i udlandet, når der er tale om arbejde som koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, og når der er tale om arbejde, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom. Ved erhvervsmæssige kvalifikationer forstås uddannelsesbeviser og dokumentation for relevant erhvervserfaring Den overordnede baggrund for lovforslaget Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet Anerkendelsesdirektivet er generelt implementeret med Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 334 af 20. marts 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark og med bekendtgørelse nr af 10. oktober 2007 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Direktivet medfører som hovedregel, at tjenesteydere, der alene har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i værtslandet, ikke længere skal have anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af værtslandet. 4

5 Direktivet åbner imidlertid mulighed for, at der undtagelsesvist kan ske forudgående kontrol med henblik på anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i andre EU-lande m.v., når tjenesteydelsen udføres midlertidigt eller lejlighedsvist. Betingelserne for at anvende undtagelsesmuligheden er, at der er tale om tjenesteydelser, der kan have betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, samt at formålet med den forudgående kontrol er at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed. På arbejdsmiljøområdet er det i Danmark muligt at anvende denne undtagelsesmulighed i direktivet inden for visse områder, således at der her skal foretages en forudgående kontrol, når arbejdet udføres midlertidigt eller lejlighedsvist. Dette skyldes, at der inden for disse områder er tale om tjenesteydelser, der har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, samt at formålet med den forudgående kontrol er at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed. Formålet med lovforslaget er at sikre, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v., og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, har de nødvendige kvalifikationer på områder, hvor der er tale om tjenesteydelser, der har betydning for den offentlige sikkerhed eller sundhed, og hvor kontrollen er begrundet i, at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed. Bemyndigelsesbestemmelserne i lovforslaget vil blive brugt til at gå videre end blot gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet. De udfyldende regler vil forholde sig til, hvordan retsstillingen vil være for personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, eller som kommer fra et tredjeland, men har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et EUland m.v. Dette skyldes lighedsbetragtninger mellem EU-lande m.v. og tredjelande. 2. Hovedpunkterne i lovforslaget 2.1. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet Gældende ret Det følger af arbejdsmiljølovens 41, at arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker og sygdom, kun må udføres af personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse, aflagt en prøve eller opnået en bestemt alder. Bestemmelsen er hidtil blevet brugt således, at der stilles krav om uddannelse/prøve inden for følgende områder: Arbejde, som indebærer brug af tekniske hjælpemidler, og som indebærer særlige ulykkesrisici: Elevatormontør Gaffeltruckfører Kedelpasser Kranfører Kølemontør Stilladsopstiller Arbejde med teleskoplæsser Arbejde på naturgasanlæg 5

6 Arbejde, som indebærer brug af særlige farlige stoffer og materialer, og som indebærer særlig sundhedsfare: Arbejde med asfaltmaterialer Arbejde med epoxy og isocyanater Arbejde med styren Arbejde med asbest Svejsning efter kræftbekendtgørelsen Herudover stilles der med hjemmel i 8, stk. 2, krav om uddannelse efter lovens 37, stk. 2, nr. 4, for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. Inden for de ovennævnte områder må arbejdet kun udføres af personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse eller aflagt en prøve. Med hjemmel i 8, stk. 2, er der krav om en særlig arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter m.fl. Denne uddannelse er dog ikke omfattet af anerkendelsesdirektivet, da den ikke er en betingelse for at kunne arbejde inden for et erhverv. Før 20. oktober 2007 hvor Anerkendelsesdirektivet blev implementeret i dansk ret var retstilstanden den, at alle personer, der havde erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, skulle have godkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet, før det pågældende arbejde måtte påbegyndes. Dette gjaldt uanset, hvilket land vedkommende havde erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i, og uanset om vedkommende havde til hensigt at arbejde fast i Danmark eller kun midlertidigt eller lejlighedsvist. Denne retstilstand blev til dels ændret med Anerkendelsesdirektivet. Kun af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed og for at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed kan der nu kræves forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, når arbejdet udføres midlertidigt eller lejlighedsvist For så vidt angår EU-borgere m.v., der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i andre EU-lande m.v., og som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, skal der fortsat under alle omstændigheder ske anerkendelse af deres erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de områder i arbejdsmiljølovgivningen, hvor der kræves en uddannelse. Statsborgere fra tredjelande er hidtil blevet ligestillet med EU-statsborgere m.v., der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v.. Personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i tredjelande, skal i alle tilfælde have anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet inden for de områder i arbejdsmiljølovgivningen, hvor der kræves en uddannelse, før arbejdet må påbegyndes Overvejelser Anerkendelsesdirektivet åbner mulighed for, at den relevante myndighed kan kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer inden pågældende første gang udøver tjenesteydelsen, når erhvervet udøves midlertidigt eller lejlighedsvist. 6

7 Betingelserne herfor er, at erhvervet har konsekvenser for den offentlige sikkerhed og sundhed. Endvidere kan kontrollen kun foretages, når formålet er at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed på grund af tjenesteyderens manglende erhvervsmæssige kvalifikationer. Af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed og for at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed, er det fundet nødvendigt at foretage en forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på anerkendelse af kvalifikationerne inden for en række områder, hvor der stilles krav om uddannelse i Danmark, når arbejdet udføres midlertidigt eller lejlighedsvist. Det er muligt at kræve en forudgående kontrol ved midlertidigt eller lejlighedsvist arbejde for så vidt angår arbejde med visse tekniske hjælpemidler, og ved arbejde, som indebærer brugen af eller udsættelse for visse stoffer og materialer. Disse områder er særligt kendetegnet ved, at formålet med kravet om gennemførelse af en uddannelse/prøve er at sikre både den ansattes egen og tredjemands sikkerhed og sundhed. Det følger af forarbejderne til bemyndigelsesbestemmelsen i 41, at denne kan benyttes til at fastsætte krav om uddannelse, aflæggelse af prøve m.v. såvel i situationer, hvor de pågældende personer selv er udsat for fare, som i de situationer, hvor andre udsættes for fare Den ordning, som lovforslaget indeholder Det foreslås, at beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at udstede regler om, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, skal indsende dokumentation for de erhvervsmæssige kvalifikationer til Arbejdstilsynet med henblik på anerkendelse af kvalifikationerne, før arbejdet påbegyndes. Bemyndigelsesbestemmelsen påtænkes udmøntet således, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, som hidtil skal have anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet, førend de kan påbegynde arbejde i Danmark uanset om der er tale om fast arbejde eller midlertidigt eller lejlighedsvist arbejde. Der lægges ikke op til ændringer på dette område i forhold til i dag. Videre påtænkes bemyndigelsesbestemmelsen udmøntet således, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v., og som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, skal have anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af Arbejdstilsynet, førend de kan påbegynde arbejde i Danmark. Der lægges heller ikke op til ændringer på dette område i forhold til i dag. Endelig påtænkes bemyndigelsesbestemmelsen udmøntet således, at erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i andet EU-land m.v. af personer, der har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal kontrolleres forudgående af Arbejdstilsynet, inden de kan påbegynde arbejde i Danmark. Dette vil dog kun gælde inden for visse af de områder, hvor der i arbejdsmiljølovgivningen kræves uddannelse. Det drejer sig om områder, hvor erhvervet har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og hvor den forudgående kontrol er begrundet i at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed. 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser af betydning for stat, kommuner og regioner. 7

8 4. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser af betydning for stat, kommuner og regioner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser af betydning for erhvervslivet. 5. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ændringer, som skaber hjemmel til gennemførelse i dansk ret af dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor arbejdsmiljølovens område. 8. Hørte myndigheder og organisationer Følgende myndigheder og organisationer blevet hørt i forbindelse med lovforslaget: Arbejdsmiljørådet, Rigsadvokaten, Foreningen af Politimestre i Danmark, Politidirektøren i København, Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Sammenslutningen af Landbrugets arbejdsgivere (SALA) og Landbrugsrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Ledernes Hovedorganisation, KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner. 9. Sammenfattende skema De økonomiske konsekvenser for det stat, kommuner og regioner De administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner De økonomiske konsekvenser for erhvervslivet De administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter De miljømæssige konsekvenser Negative konsekvenser/merudgifter De administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget, indeholder ændringer, som skaber hjemmel til gennemførelse i dansk ret af dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor arbejdsmiljølovens område. 8

9 9

10 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at det i noten til lovens titel tilføjes, at loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af den foreslåede nye bestemmelse i 41 a, Til nr. 3 og nr. 4 Der er tale om konsekvensændringer som følge af den foreslåede nye bestemmelse i 37, stk. 2, nr. 5. Til nr. 5 Bestemmelsen giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at bygherrer ikke må udpege koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, før kvalifikationerne er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet. I alle situationer, hvor personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, og i alle situationer, hvor personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et EU-land m.v. og har til hensigt at arbejde fast i Danmark, vil der blive stillet krav om, at Arbejdstilsynet skal anerkende kvalifikationerne, før arbejdet må påbegyndes. Der vil blive fastsat bestemmelser om, at bygherren skal sikre sig, at Arbejdstilsynet har anerkendt de erhvervsmæssige kvalifikationer, som en koordinator har erhvervet i udlandet, inden bygherren udpeger en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. Bygherren skal sikre dette i de situationer, hvor personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, eller hvor personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EUland m.v. og har til hensigt at arbejde fast i Danmark. Bygherren skal sikre sig dette, inden arbejdet påbegyndes. I de situationer hvor en koordinator har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v., og har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, vil der på nuværende tidspunkt ikke blive stillet krav om forudgående kontrol af den pågældendes erhvervsmæssige kvalifikationer. Dog skal direktivets betingelser om erhvervsmæssige kvalifikationer være opfyldt, før erhvervet som koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet må udføres. I relation til disse situationer vil der blive fastsat bestemmelser om, at bygherren ved udpegning af en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet skal sikre sig, at koordinatoren har de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer enten i form af et udenlandsk uddannelsesbevis i situationer, hvor der er krav om uddannelse i etableringslandet, eller bevis for mindst 2 års erhvervserfaring inden for de sidste 10 år. Dette skal bygherren sikre sig, inden koordinatoren udpeges. 10

11 Til nr. 6 Bestemmelsen giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at en arbejdsgiver ikke må lade arbejde, der kan medføre en betydelig fare for ulykker eller sygdom, udføre af personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, før kvalifikationerne er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet. I alle situationer, hvor personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, og i alle situationer, hvor personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et EU-land m.v. og har til hensigt at arbejde fast i Danmark, vil der blive stillet krav om, at Arbejdstilsynet har anerkendt kvalifikationerne, før arbejdet må påbegyndes, inden for de områder, hvor der i Danmark stilles krav om uddannelse inden for arbejdsmiljøområdet. I øjeblikket stilles der her i landet krav om uddannelse eller aflagt prøve inden for følgende områder: Elevatormontør Gaffeltruckfører Kedelpasser Kranfører Kølemontør Stilladsopstiller Arbejde med teleskoplæsser Arbejde på naturgasanlæg Arbejde med asfaltmaterialer Arbejde med epoxy og isocyanater Arbejde med styren Arbejde med asbest Svejsning efter kræftbekendtgørelsen Der kan blive stillet krav om yderligere uddannelser/aflagt prøve, ligesom de eksisterende uddannelser kan blive ophævet eller ændret. Der er således på sigt ikke tale om en udtømmende liste over, hvornår der stilles krav om uddannelse/aflagt prøve. Der vil blive fastsat bestemmelser om, at når arbejdsgiveren lader arbejde udføre inden for disse områder, skal arbejdsgiveren sikre sig, at den ansatte har fået anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet af Arbejdstilsynet inden for de nævnte områder. Dette vil blive pålagt arbejdsgiveren at sikre, når personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et tredjeland, og når personen har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v. og har til hensigt at arbejde fast i Danmark. Arbejdsgiveren skal sikre sig dette, inden arbejdet påbegyndes. 11

12 I de situationer, hvor en person har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EUland m.v., og har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal der kun ske forudgående kontrol med henblik på anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer inden for visse af de områder, hvor der kræves uddannelse inden for arbejdsmiljøområdet. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det i disse situationer er muligt at stille krav om forudgående kontrol inden for følgende områder: Elevatormontør Gaffeltruckfører Kedelpasser Kranfører (dog kun mobilkraner og tårnkraner) Kølemontør Stilladsopstiller (dog ikke rullestilladser) Arbejde med teleskoplæsser Arbejde med asbest Svejsning efter kræftbekendtgørelsen Området for, hvornår der kan foretages forudgående kontrol, kan ændres, blandt andet under hensyn til at nye uddannelser kan komme til, ændres eller ophæves og under hensyn til, at nye erhvervsområder skønnes at falde ind under muligheden for at foretage forudgående kontrol. Der er således ikke tale om en udtømmende liste over, hvornår der skal ske forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer for personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land m.v., og som har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark. Der er derimod tale om en dynamisk liste. I de situationer, hvor en person har erhvervet sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EUland m.v., og har til hensigt at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark inden for områder, hvor Arbejdstilsynet ikke skal foretage forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, skal arbejdsgiveren sikre sig, at direktivets betingelser er opfyldt, før erhvervet må udføres. Der vil blive fastsat bestemmelser om, at når arbejdsgiveren lader arbejde udføre inden for disse områder, skal arbejdsgiveren sikre sig, at den ansatte har de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer enten i form af et udenlandsk uddannelsesbevis i situationer, hvor der er krav om uddannelse i etableringslandet, eller bevis for mindst 2 års erhvervserfaring inden for de sidste 10 år. Dette skal arbejdsgiveren sikre sig, inden arbejdet påbegyndes. Til nr. 7 Bestemmelsen giver beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, skal indsende dokumentation herfor til Arbejdstilsynet med henblik på, at kvalifikationerne kan blive anerkendt af Arbejdstilsynet, før arbejdet påbegyndes i Danmark, når der i Danmark stilles krav om uddannelse/prøve. 12

13 Med hensyn til inden for hvilke områder, der vil blive stillet krav om anerkendelse henholdsvis forudgående kontrol med henblik på anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet, henvises til bemærkningerne til nr. 5 og 6. Med bemyndigelsen vil der blive fastsat bestemmelser om, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som skal have disse anerkendt, skal indsende dokumentation for kvalifikationerne til Arbejdstilsynet. Dokumentationen kan bestå i fx udenlandske uddannelsesbeviser, dokumentation for relevant erhvervserfaring herunder anbefalinger eller udtalelser fra tidligere arbejdsgivere m.v. Efter den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i stk. 2, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet kan stille krav om, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, skal gå op til en egnethedsprøve eller gennemgå en prøvetid. Dette kan fx være tilfældet, når der er væsentlig forskel mellem den uddannelse, der kræves i Danmark, og den uddannelse, som personen har gennemført i udlandet. Den foreslåede bestemmelse i stk. 3 betyder, at der ikke kan fastsættes bestemmelser om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet udover de områder, hvor der i arbejdsmiljølovgivningen stilles krav om uddannelse/aflagt prøve. Den foreslåede bestemmelse i stk. 4 indeholder en bred bemyndigelse til at fastsætte regler, som er nødvendige for at opfylde Danmarks forpligtelser på de områder inden for arbejdsmiljølovgivningen, der er omfattet af kravet om uddannelse eller aflagt prøve i medfør af denne lov og bestemmelser i henhold til denne lov, i henhold til EU-retten. Med bestemmelsen tages højde for anerkendelsesdirektivet i det omfang, der er behov for særlige supplerende regler i arbejdsmiljølovgivningen. Direktivet pålægger myndighederne i de forskellige lande en række forpligtelser, herunder udveksling af oplysninger mellem myndighederne. Der vil således senere kunne blive behov for ændringer på bekendtgørelsesniveau som følge af Anerkendelsesdirektivet. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Det foreslås endvidere, at de regler, der fastsættes i medfør af bemyndigelsesbestemmelserne, først får virkning for arbejder, der iværksættes efter denne dato. Der vil i nødvendigt omfang blive fastsat overgangsordninger i de enkelte bekendtgørelser. 13

14 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering Lovforslaget 1 Lovforslaget indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/ Loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver. Stk. 2. Undtaget er 1) arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, jf. dog 59, 2) arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, jf. dog 59, 3) arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste. Stk. 3. Følgende bestemmelser omfatter også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, samt det arbejde, der er nævnt i stk. 2: 1) 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted, om leverandører m.fl. og 37 om bygherrer m.v., 2) 38 og 39, for så vidt angår de i 39, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder, samt 41, 2. Loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver. Stk. 2. Undtaget er 1) arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, jf. dog 59, 2) arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, jf. dog 59, 3) arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste. Stk. 3. Følgende bestemmelser omfatter også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, samt det arbejde, der er nævnt i stk. 2: 1) 20 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted, om leverandører m.fl. og 37 om bygherrer m.v., 2) 38 og 39, for så vidt angår de i 39, stk. 1, nr. 1 og 2, omhandlede arbejder, samt 41 og 41 a, Ved bygge- og anlægsvirksomhed af en vis størrelse, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligter efter stk. 1, herunder om 1) afgrænsning af de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet

15 sættes i gang, 2) udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed, inden byggepladsen etableres, 3) koordinering af foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed i fællesområderne, medens arbejdet er i gang, og 4) udpegning af koordinator med den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordineringen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på arbejdsstedet. 3) koordinering af foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed i fællesområderne, medens arbejdet er i gang, 4) udpegning af koordinator med den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordineringen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på arbejdsstedet, og 5) at koordinatorer hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i udlandet, jf. nr. 4, kun må udpeges, når deres kvalifikationer er anerkendt af Arbejdstilsynet. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligt til at anmelde større bygge- og anlægsarbejder til Arbejdstilsynet. Stk. 4. Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 41 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom, kun må udføres af personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i udlandet, når disse kvalifikationer er anerkendt af Arbejdstilsynet. 74 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, skal indsende dokumentation herfor til Arbejdstilsynet med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes første gang, Dette gælder uanset, om personen har til hensigt at arbejde fast i Danmark eller alene midlertidigt eller lejlighedsvist. 15

16 Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet kan anmode de i stk. 1 nævnte personer, om at aflægge en egnethedsprøve eller gennemgå en prøvetid. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse i forhold til koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet, jf. 8, stk. 2, og i forhold til arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom, jf. 41, nr. 1. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af krav om uddannelse eller aflagt prøve i medfør af denne lov, og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. 16

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven

UDKAST. Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven UDKAST Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven (Gennemførelse af dele af anerkendelsesdirektivet m.v., ændring af godkendelser og tilladelser samt fastsættelse af hjemmelsbestemmelser m.v.)

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1) (Implementering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3 og 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere

(Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v.

(Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v. Udkast 21. januar 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar og skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden) Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 69 Offentligt j.nr. 20090088656 Arbejdstilsynet, den UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO har modtaget forslaget til moderniseringen af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (Direktiv

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 Udkast til Forslag (15.09.08 - ekstern høring) til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter, supplerende bestemmelser til reglerne om undersøgelsespåbud

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

UDKAST. 2. I 14 indsættes efter stk. 1 som stk. 2:

UDKAST. 2. I 14 indsættes efter stk. 1 som stk. 2: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om information og høring af lønmodtagere, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om lønmodtagers

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) UDKAST Bekendtgørelse 1) I medfør af 4, stk. 2, 35 og 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved lov nr. 401 af 21. april 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7,

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) (Uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3, 67, 80, stk. 1 og 2, og 92, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. At-vejledning F.1.7

At-VEJLEDNING. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. At-vejledning F.1.7 At-VEJLEDNING Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet At-vejledning F.1.7 Februar 2012 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere