Miljøredegørelse for kalenderåret A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet"

Transkript

1 Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

2 Miljøredegørelse Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING BASISOPLYSNINGER MILJØ-, ARBEJDSMILJØ- OG ENERGI- POLITIK GENERELT OM AKTIVITETER GENERELT OM SHELL-RAFFINADERIET GENERELT OM PRODUKTION OG AKTIVITETER I MILJØBERETNING MILJØFORHOLD MILJØGODKENDELSER RAFFINADERIETS UDLEDNING TIL LUFT SPILDEVAND JORD OG GRUNDVAND AFFALD SPILD AF PRODUKTER OG HJÆLPESTOFFER HAVNETERMINALEN VED SKANSE ODDE STATUS FOR RAFFINADERIET OG HAVNETERMINALEN MÅL OG HANDLINGSPLANER MEDARBEJDERINDDRAGELSE BILAG MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 2

3 Ledelsens beretning Velkommen til Shell-raffinaderiets miljøredegørelse for 2013! På miljøområdet har 2013 været et år, med både positive resultater og udfordringer både på allerede kendte og på nye områder. Til de positive resultater hører, at der i 2013 kun blev registreret et enkelt spild større end 100 kg på ubefæstet areal, mod 3 stk. i En nedgang i emissionen af svovldioxid fra 1223 tons i 2012 til 829 tons i 2013 er også værd at bemærke. Til de positive resultater hører endvidere at mængderne af henholdsvis kulbrinter og svovlbrinter, afbrændt i raffinaderiets fakkel, er tæt på at være halverede i forhold til Med hensyn til raffinaderiets driftsstabilitet er årsresultatet påvirket af 2 uplanlagte stop i første kvartal. På trods af disse stop lykkedes det at opnå en driftsstabilitet på 91,4 % for hele året. Driften af raffinaderiets surtvandsstripper, der fjerner svovlbrinte og ammoniak fra spildevandet, har i 2013 været en fortsat udfordring, idet et af de tiltag, der skal forbedre surtvandsstripperens robusthed, viste sig først at kunne iværksættes endeligt i første halvdel af Dette forhold har bidraget med en stor del af klagerne over lugtgener fra raffinaderiet på Egeskovvej. Antallet af hændelser, der har medført klager over miljøgener i 2013, udgør i alt 17 stk., hvoraf 10 kan tilskrives lugt fra raffinaderiet. I henhold til vilkårene i den reviderede miljøgodkendelse for havneterminalen på Skanseodden, er der i 2013 gennemført et projekt til reduktion af NO x fra havneterminalens kedel. Der er desuden gennemført undersøgelser, der skal danne beslutningsgrundlag for, hvilke teknologier, der vil være de mest optimale at anvende til reduktion af luftemissioner, herunder lugt- og kulbrintemissioner i forbindelse med aktiviteter forbundet med afskibning af råolie og fuelolie. I forbindelse med en løbende vurdering af miljøpåvirkninger fra Shell s aktiviteter på havneterminalen, er der konstateret en mulig mindre udsivning af kulbrinteholdigt vand fra det forurenede areal på havneterminalen til et begrænset areal på den sydligste del af Øster Strand. Shell har løbende informeret Fredericia Kommune, regionen og miljøstyrelsen om fundet. Kilden til udsivningen på stranden vurderes at være rester af et historisk spild fra midtfirserne, inde på terminalen. Shell og Fredericia Kommune aftalte i december 2013, at der skal foretages yderligere undersøgelser, dels for at afgrænse det påvirkede område, dels for at få bedre viden om, hvorvidt udsivningen potentielt kan udgøre en sundhedsog miljømæssig risiko. Når opgaven med kortlægning af kilderne, føringsvejen og mængderne af vand og olie, der siver ud til stranden, er gennemført, er det planen at fastlægge omfanget af oprensningen, for herefter at finde de bedst egnede tekniske løsninger. I betragtning af opgavens kompleksitet forventes det at gennemførelsen kan tage et par år. Efter at have varslet revision af af Miljøgodkendelsens vilkår for raffinaderiets aktiviteter på Egeskovvej har miljøstyrelsen påbegyndt dette arbejde. I første omgang revurderes de vilkår der omhandler støj samt rapporteringen af produkt- og kemikaliespild. Revisionen af de øvrige vilkår afventer endnu EU s endelige vedtagelse af BREF- konklusionerne for anvendelsen af bedst tilgængelig teknologi (BAT) for raffinering af mineralolie og gas, der udstikker bindende retningslinjer, for tilsynsmyndighedernes regulering af de europæiske raffinaderier. Miljøredegørelsen er verificeret af: Det Norske Veritas Business Assurance Denmark. Akkreditering nr Shell-Raffinaderiet modtager meget gerne Deres kommentarer til miljøredegørelsen eller forespørgsler om yderligere information. Kontakt da venligst Raffinaderiet. Tlf.: Se i øvrigt A/S dansk Shells hjemmeside:

4 1. BASISOPLYSNINGER Virksomhedens navn: A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Adresse: Egeskovvej 265, DK Fredericia Postbox 106 Telefon: Fax: Adresse, havneterminal: Kongensgade 113, DK Fredericia Hovedkontor: Adresse: A/S Dansk Shell Rued Langgaardsvej 6-8,5, 2300 København S CVR nr. P- nr Ledelse pr : Raffinaderidirektør Teknisk chef Produktionschef Teknologichef Finanschef Planlægningschef Personalechef Miljø og arbejdsmiljø- chef Christian Houle Bo Holm Andersen Andreas Krobjilowski Kristen Kristensen Søren Olsen Marlene Christensen Anne Ditlev Nygaard Benny Bladt Kontaktperson: Miljørådgiver Lis R. Rasmussen Branche: Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Hovedaktivitet: Raffinering af råolie til brændstoffer fordelt på: LPG Benzin Jetbrændstof Gasolie herunder diesel og let brændselsolie Tung brændselsolie Biaktiviteter: Produktion af elektricitet i 27 MW gasturbine Levering af overskudsvarme til TVIS Produktion af rent svovl Antal ansatte: 202 Tilsynsmyndigheder: Miljøstyrelsen Odense. Listepunkt: Bilag 1, pkt. 1.2 Fredericia Kommune (udledning af spildevand til Fredericia Spildevand A/S)

5 2. MILJØ-, ARBEJDSMILJØ- OG ENERGI- POLITIK. Arbejdsmiljø (sikkerhed og sundhed), miljø og energi er områder, der overlapper og griber ind i hinanden. Shell-Raffinaderiet har derfor udviklet en fælles, integreret politik for miljø og arbejdsmiljø samt en politik for energi. SHELLS POLITIK FOR SUNDHED, SIKKERHED,SIKRING OG MILJØ SAMT SOCIALT ANSVAR (HSSE/SP) FORPLIGTIGELSER I Shell er vi alle forpligtet til at: forfølge målet om at mennesker ikke kommer til skade og beskytte miljøet udnytte materialer og energi effektivt i arbejdet med at fremstille og levere produkter og serviceydelser respektere vores naboer og bidrage til de lokalsamfund, vi opererer i udvikle energiressourcer, produkter og tjenester i overensstemmelse med disse mål offentliggøre rapporter om vores resultater spille en ledende rolle i at fremme best practice inden for vores aktivitetsområde forvalte HSSE/SP på samme måde som enhver anden vigtig forretningsaktivitet fremme en virksomhedskultur, hvor medarbejderne lever op til disse forpligtelser. På denne måde stræber vi efter at opnå resultater inden for HSSE/SP, som vi kan være stolte af, gøre os fortjent til tillid fra kunderne, aktionærer og resten af samfundet, være en god nabo og bidrage til bæredygtig udvikling. POLITIK Det er Shells politik at: arbejde systematisk med HSSE/SP for at sikre, at love og regler overholdes og løbende forbedring opnås sætte mål for forbedringer samt kontrollere, vurdere og udarbejde rapporter om resultaterne stille krav om at leverandører af serviceydelselser har regler for HSSE/SP på linie med denne politik gå i aktiv dialog med naboer og berørte lokalsamfund inkludere HSSE/SP-resultater i evalueringen af medarbejdere og belønne dem derefter ENERGIPOLITIK Det er raffinaderiets politik: Løbende at effektivisere og optimere brugen af energi på en omkostningsmæssig forsvarlig måde. At overholde relevant lovgivning, myndighedskrav, interne Shell krav samt andre bestemmelser som raffinaderiet frivilligt har tilsluttet sig, på energiområdet. Lister over disse krav findes i kapitel 2.3 i HSSEQ Manual. Energipolitikken efterleves i praksis ved at: Arbejde systematisk med brugen af energi for at kunne fastholde forbruget på lavest muligt niveau. Sætte mål for forbedringer, samt kontrollere, vurdere og rapportere resultaterne, herunder registrere energiforbruget og udarbejde brugbare nøgletal. Sikre at nødvendige ressourcer er tilgængelige, for at målsætninger og mål kan opfyldes. Overholde relevant lovgivning og andre krav, som har relevans for energiudnyttelse, energiforbrug og energieffektivitet. Involvere og motivere medarbejderne til at minimere energiforbruget. 3. GENERELT OM AKTIVITETER 3.1 GENERELT OM SHELL-RAFFINADERIET Shell-Raffinaderiet har været i drift siden 1966 og udgør en del af A/S Dansk Shell, Rued Langgaards Vej 6-8, 5, 2300 København S. Shell-Raffinaderiet er beliggende ca. 4 km nord for Fredericia bykerne i Industriområde Nord Vest, som af Fredericia Kommune er udlagt til tung industri. Fredericia Kommunes byråd har den 23. februar 2009 godkendt Kommuneplan , herunder Fredericia Nord, Bydelsplan og lokalrammer, som angiver nogle mål og rammebestemmelser for området, herunder støjgrænser. Virksomhedens tilsynsmyndighed i henhold til miljøbeskyttelsesloven er Miljøstyrelsen Virksomheder, Odense i henhold til Miljøministeriets bkg. nr om godkendelse af listevirksomheder, bilag 1 listepunkt 1.2. De nærmeste omgivelser og naboer til Shell-Raffinaderiet er mod vest DONG og den kommunale modtagestation, mod nord et større landbrugsområde, mod øst et industriområde samt ca. 1 km borte boligområdet Ryvang, og mod syd kolonihaver og det rekreative område ved Randalparken. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 5

6 I tilknytning til raffinaderiet findes en havneterminal ved Skanse Odde øst for Fredericia Havn. Et system af 4 rørledninger til transport af råolie og færdige produkter forbinder raffinaderiet med havneterminalen. På havneterminalen er to jettyer, hvor skibe kan lægge til. En 320 km lang rørledning har siden 1984 ført råolie fra Dansk Undergrunds Consortiums (DUC) oliefelter i Nordsøen frem til en råolieterminal bygget umiddelbart vest for raffinaderiet. Her modtages, behandles og oplagres råolien, inden den går videre til Shell-Raffinaderiet eller til udskibning via havneterminalen til andre raffinaderier. Råolieterminalen ejes af Dansk Olie og NaturGas A/S (DONG A/S). Miljøforhold i forbindelse med aktiviteter på råolieterminalen er derfor ikke omtalt i denne redegørelse. 3.2 GENERELT OM PRODUKTION OG AKTIVITETER I I 2013 raffinerede Shell-Raffinaderiet 2,6 mil. tons dansk råolie fra Nordsøen. Råolien blev sammen med de importerede mellemprodukter omdannet til færdige olieprodukter samt diverse mellemprodukter/slops. Raffinaderiet producerede derforuden 129 GWh elektricitet (raffinaderiet brugte selv 102 GWh, inkl. havneterminal) og leverede 1,2 mil. GJ til TVIS fjernvarmenettet. Der blev indkøbt ca. 811 tons proces- og blandeadditiver, som tilsættes de forskellige olieprodukter. Cetanimprover (8 ethyl- hexyl- nitrater) til gasolie var med 406 t den største enkeltkilde. Endvidere blev anvendt forskellige hjælpekemikalier i forbindelse med raffineringsprocessen, inklusive drift af hjælpesystemer, såsom kølevand, damp m.v. De mængdemæssigt mest betydende var kvælstof, natronlud, ammoniakvand, svovlsyre og Termoflo 7R MILJØBERETNING 4.1 MILJØFORHOLD Der er ikke i denne redegørelse gjort forsøg på at beregne den miljøpåvirkning eller emission, som brugen af de ca. 3 mil. tons produkter, raffinaderiet fremstiller, vil medføre. Ligeledes omfatter redegørelsen ikke miljøpåvirkninger for lastning af skibe, A/S Dansk Shell s distribution og servicestationer. Udledningen af stoffer, der mængdemæssigt er mindre end tærskelværdierne i bilag 2 i bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, anses ikke for væsentlige miljøforhold og er ikke medtaget i nærværende redegørelse. Følgende kriterier lægges til grund for udvælgelse af væsentlige miljøforhold: Risiko for miljøskade (baseret på mængde, giftighed og eksponeringstid) Klager fra naboer Lov- og myndighedskrav Vilkår i raffinaderiets lokale miljøgodkendelse Krav fra aktionærer Ud fra ovenstående kriterier er følgende udpeget som væsentlige miljøforhold: Emissioner til luft: CO 2 VOC SO 2 NO x Partikler (støv) Emissioner til vand: Spildevand (myndighedskrav) Emissioner til jord: Spild af olieprodukter og kemikalier på ubefæstet areal MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 6

7 4.2 MILJØGODKENDELSER Raffinaderiet blev indviet i 1966 og har været i drift siden. De oprindelige anlægsdele blev således bygget før miljølovens ikrafttræden i 1974 og krævede derfor dengang ikke miljøgodkendelse. En række større og mindre anlæg og anlægsdele er bygget efter 1974 og er løbende blevet miljøgodkendt. D. 26. januar 2000 er den første totale miljøgodkendelse for en 8-årig periode meddelt fra Vejle Amt. Miljøgodkendelsens vilkår kunne derfor tages op til revision i Det blev ved denne revision besluttet at opsplitte den samlede miljøgodkendelse i to godkendelser. En godkendelse for havneterminalen beliggende Kongensgade 113 og en for godkendelse for Raffinaderiet, beliggende Egeskovvej 265. Den reviderede miljøgodkendelse for havneterminalen er meddelt af Miljøstyrelsen d. 21 marts I december 2011 er revisionen af vilkårene i miljøgodkendelsen for raffinaderiet på Egeskovvej påbegyndt med Miljøstyrelsens annoncering af offentlig høring. Miljøstyrelsen påregner at der vil gå ca. 2 år med at revidere miljøgodkendelsen for raffinaderiet. Miljøstyrelsen har efterfølgende meddelt at de indledningsvis vil revidere vilkårene for støj og spild af olieprodukter og kemikalier. Fredericia Kommune er tilsynsmyndighed for udledningen af spildevand fra raffinaderiet og havneterminalen til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Vilkårene i raffinaderiets udledningstilladelse er revideret pr. 09. juli DATO TITEL VILKÅR OM: 09/ Påbud efter MBL 30 om ændrede vilkår i spildevandstilladelsen til Shell- Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia. CVR- nr / Udledn. af spildevand fra Shells havneterminal til Fredericia Kommunes Centralrenseanlæg Vandmængde, COD,BI5, Sulfid, Total svovl, Kloorid, Suspenderet stof, Fenol- index, Cyanid, olie (upolær fraktion), Temperatur, ph, Total N, Total P, PAH, Krom, Nikkel, Arsen, Bly, Cadmium, Kobber, Kobolt, Kviksølv, Molybdæn, Selen, Sølv, Tin, Zink, Nitrifikationshæmning, NPE. Diverse vilkår vedr. f.eks instruktioner for drift af forrenseanlæg og kommunikation med tilsynsmyndigheden og Fredericia Spildevand A/S, herunder vilkår for afrapportering af selvkontrol. Vandmængde, BI5, COD, ph og olie. Rutinemæssig afrapportering. Tabel 4.2 Oversigt over spildevandstilladelser pr. 31/12/2013. Raffinaderiet er desuden omfattet af Risikobekendtgørelsen som paragraf 5- virksomhed. Godkendelse af raffinaderiets sikkerhedsrapport er givet af risikomyndighederne i Materiale til revision af sikkerhedsrapporten er fremsendt med udgangen af december RAFFINADERIETS UDLEDNING TIL LUFT Ved raffinering af råolie til færdige olieprodukter er det nødvendigt at bruge betragtelige mængder energi i form af elektricitet og brændsel. Brændslet består først og fremmest af fuelgas (som er et energirigt biprodukt ved raffineringen indeholdende brint og lette kulbrinter såsom metan, etan, propan og butan) samt i mindre omfang fuelolie. Røggasserne fra afbrænding af fuelgas og fuelolie udledes via skorstene til luften. Derudover vil der i mindre omfang være udledning fra to flare-systemer samlet i flammetårnet samt en restudledning via skorsten fra et svovlgenvindingsanlæg. Flare-systemerne tjener som hele raffinaderiets sikkerhedsventil, hvorigennem tryk i anlægget kan aflastes ved en kontrolleret afbrænding af gas. Alene på grund af raffinaderiets størrelse og omsætning af råstoffer vil udledningen (emissionen) til luften være betydelig for visse stoffer og vurderes at være raffinaderiets væsentligste miljøpåvirkninger. De vigtigste enkeltstoffer vil blive gennemgået i nærværende afsnit SO 2, Svovldioxid SO 2 -emissionen fra raffinaderiet kan opdeles i følgende kilder: Brændsel, dvs. fuelgas og fuelolie anvendt i ovne og kedler, inkl. fuelgas anvendt i gasturbine MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 7

8 CLAUS- SCOT- anlægget, som er et svovlgenvindingsanlæg. Bypass af CLAUS/SCOTT- anlægget til svovlbrinteflaren, enten fra ADIP- anlægget eller fra surtvandsstripperen (SWS). I svovlbrinteflaren forbrændes svovlbrinte til svovldioxid for at undgå lugtgener. Flaren, hvor overskudsgasser afbrændes af sikkerhedsmæssige årsager. SO 2-emission Tons Flare Bypass CLAUS/SCOT Brændsel År Figur 4.3.1a. Aktuel udledning SO 2 -udledningen kan analyseres i detaljer ved hjælp af figur 4.2.1b. SO 2 (tons),fordelt på kilder kvartal Tons SO Target Flare Bypass Claus/Scot Brændsel kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Total 2013 Target Figur 4.3.1b. Aktuel udledning (kvartal 1-4 samt akkumuleret) samt mål Effektiviteten på CLAUS/SCOTT-anlægget har i alle måneder overholdt myndighedskravet om 97 % effektivitet under normal drift. I forhold til 2012 er det en reduktion på 420 tons SO 2. Reduktionen skyldes hovedsageligt mindre bypass af svovlbrinte til raffinaderiets svovlbrinteflare. Raffinaderiets surtvandsstripper har gennem det meste af året været en stadig udfordring. Et svovlbrintebindende additiv (en såkaldt H 2 S-scavenger), der af sikkerhedsmæssige årsager tilsættes råolien allerede på felterne i Nordsøen, inden den sendes ind til raffinaderiet, har de senere år medført at raffinaderiets surtvandsstripper i stigende grad har måttet stoppes for rensning for at opnå den ønskede effektivitet på anlægget. Fra disse rensninger er en del surtvand oplagret i tanke. For at imødegå lugtgener behandles surtvandet med hydrogenperoxid og jernklorid inden udledning til raffinaderiets spildevandssystem, videre til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Der er nu udarbejdet en plan der tilsigter en mere robust drift af raffinaderiets svovlgenvindingsanlæg. Sidste del af planen implementeres i første halvdel af MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 8

9 En beregnet svovlbalance over hele raffinaderiet giver for 2013 et resultat som anført i tabel Svovlbalance Tons svovl % Tilgang (råolie, feedstock etc.) Produkter (gasolie, fuel osv.) Genindvundet svovlprodukt Luftemission (beregnet som svovl) Ubalance Tabel Svovl(S) balance 2013 i tons og vægtprocent. *) Aktuelt udledt som SO 2 = 804 tons NO x, Kvælstofilter NO x dannes ved afbrænding og emissionen og kan opdeles i bidrag fra to kilder: 1. fuelgas og fuelolie anvendt i ovne og kedler 2. gasturbine. NO x -emissionen fra afbrænding af fuelgas og fuelolie i ovne og kedler måles - sammen med en række andre parametre - en gang om året på hovedskorstenen. Da der kan være variationer mellem målingerne på hovedskorstenen, er resultaterne angivet pr. år i tabel NO x -emissionen vil være en funktion af bl.a. mængden af fuelgas og mængden af fuelolie. Fuelolie giver anledning til forholdsvis mere NO x pr. ton brændsel end fuelgas. Et overslag over NO x -emissionen kan fås enten fra den årlige skorstensmåling eller gennem en beregning baseret på det aktuelle årlige brændselsforbrug af olie og gas, kombineret med empiriske korrelationer fra de årlige skorstensmålinger. Emission fra gasturbinen er reguleret af vilkår i raffinaderiets samlede miljøgodkendelse af 26/ Krav i forbindelse med vilkår samt raffinaderiets tiltag for overholdelse af krav er opsummeret i tabel Krav Vilkår 13: NO x > 650 mg/nm3 (5 % O2, 30 % el. effektivitet) i max. 10 % af driftstid. Vilkår 26: Måling af NO x og røggasmængde på anmodning fra Vejle Amt, max. 1 gang pr. år Vilkår 44: Data om driftsstabilitet tilsendes Vejle Amt 1 gang pr. kvartal. Vilkåret er ændret til at rapportering kan finde sted 1 gang pr. år. Fra april 2013 er, forårsaget af afgiftsregulering, indført direkte måling på raffinaderiets hoved- og gasturbineaftræk. Overholdt/gennemført ved hjælp af Kontinuert dampinjektion Måling på anmodning Tilsendes årligt Direkte måling af NO x på raffinaderiets hoved- og gasturbineaftræk. Tabel Vedr. vilkår for gasturbine fra miljøgodkendelse. NO x - dannelsen fra gasturbinen reduceres/kontrolleres med dampinjektion i brændkammeret. Hvis dampinjektionen af forskellige årsager svigter, stiger NO x - koncentrationen fra ca. 550 mg/nm 3 til omkring 1100 mg/nm 3. Udledningen af NO x fra gasturbinen fremgår af figur og ligger på et stabilt niveau sammenlignet med tidligere år. Den procentvise tid, hvor dampinjektionen har svigtet og NO x - koncentrationen overstiger 650 mg/nm 3, fremgår ligeledes af figur Det fremgår, at vilkår 13 er overholdt i 2013 og de foregående år. Den samlede NO x -emissionen fra raffinaderiets ovne og kedler er anført I bilag1. Måleresultat fremgår af Tabel Med indførelse af NO x - afgiften er måleresultaterne på raffinaderiets gasturbine og gasturbineaftræk nu baseret på direkte målinger. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 9

10 NOx fra Gasturbine. Emission (tons) og driftsstabilitet (driftstid med høj NOx) Tons NOx % on stream time NOx >650 mg/nm tons % on stream time NOx>650 mg/nm3 Fig NO x-emission og driftsstabilitet (NO x beregnet som NO 2, mg/nm 3 ved 5 % O2, 30 % el-effekt) Støv / Partikler Støv/sod-indholdet i hovedskorstenen måles sammen med en række andre parametre en gang om året af et DANAK-akkrediteret firma (uafhængigt firma godkendt af Dansk Akkreditering). Da der kan være variationer fra år til år i målingerne på hovedskorstenen, er resultater for de seneste 5 års målinger medtaget. På grund af at koncentrationerne kan variere efter blandt andet luftoverskudet i ovnene, har vi omregnet måleresultaterne til den samme referencetilstand, 3,0 % O2, for at gøre koncentrationsangivelserne sammenlignelige, selvom luftoverskuddet (fortyndingen) varierer. Resultaterne ses i nedenstående tabel. PARAMETER \ ÅRSTAL Krav 1000 Nm3/h Røggasmængde * Støv mg/nm3 * SO2 mg/nm3 * NOx mg/nm3 * CO2 % vol CO mg/nm3 * O2 % vol Tabel Oversigt vedr. emissionsmålinger på hovedskorsten Det er et krav i raffinaderiets miljøgodkendelse vilkår 15, at støvkoncentrationen ikke overstiger 100 mg/nm 3. Dette er overholdt for 2013 og samtlige foregående år. Foruden støvudledningen fra hovedskorstenen, hvilket er langt den største kilde, kan der kortvarigt opstå soddannelse ved afbrænding i flare-systemet. Dannelse af sod ved afbrænding af kulbrinter i flaresystemet afhjælpes ved at injicere damp. Dampinjektionen styres automatisk, men giver også mulighed for manuel styring CO 2, Kuldioxid Raffinaderiets udledning af CO 2 er reguleret af lovgivningen om CO 2 - kvoter. CO 2 udledningen opgøres derfor i overensstemmelse med en overvågningsplan, som er godkendt af Energistyrelsen. Udledningen beregnes på grundlag af aktuelle målinger af raffinaderiets brændselsforbrug inkl. afbrænding af kulbrinter i flaren, afkoksning af anlæg og katalysatorer, dieseldrevne pumper og kompressorer samt lejlighedsvist forbrug af naturgas i forbindelse med opkørsel efter et længerevarende driftsstop Kulbrinter CO2 fra: Fuelgas, ovne + kedler Fuelolie, ovne + kedler Fuelgas, gasturbine Flare Afkoksning Naturgas Diesel t. brandvandspumper og kompressorer Brutto emission Tabel Totalt CO 2-regnskab (i 1000 Tons) Til beregning af kulbrinteemission fra tanke - som til meget andet i forbindelse med olieindustrien - benyttes standarder fra American Petroleum Institute (API). Beregning af emission fra olieudskillere og spildevandssystemet er dels bygget på direkte målinger, dels på Shell-Raffinaderiets egen vurdering. På raffinaderiet gennemføres normalt et årligt lækagesøgningprogram i procesanlægget, hvor samtlige samlinger (flanger, ventiler, prøvehaner etc.) gennemmåles med et kulbrintefølsomt instrument. De MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 10

11 samlinger, hvor der konstateres utæthed, forsøges tætnet under drift ved eksempelvis efterspænding af bolte og udskiftning af pakninger. De tilbageværende lækager, som ikke kan repareres under drift, bliver repareret ved det næstkommende driftsstop. Lækagemålingerne kan ikke direkte kvantificeres, men CONCAWE (som er oliebranchens europæiske organisation for miljø, sundhed og sikkerhed) har anslået, at ved regelmæssig lækagesøgning i procesanlæggene, kan emissionen gradvis nedbringes fra 0,025 % vægt af råolieindtaget til 0,006 % vægt. Estimeret diffus kulbrinteemission Forbrænding i gasturbine Kulbrinter fra brintflare tons/år 800 Spildevandsystemer Flare, uforbrændt Fasttagstanke 600 Flydetagstanke Procesanlæg Figur Estimat for beregnet kulbrinteemission fra raffinaderiet og havneterminalen. Tallene er behæftet med usikkerhed Shell-Raffinaderiet er i den samlede miljøgodkendelse fra januar 2000 pålagt at foretage måling af den totale kulbrinteemission fra raffinaderiet hvert femte år. Der foretaget målinger i følgende år: 2001, 2006 samt, med tilsynsmyndighedens accept, i De udførte målinger viser: Målt kulbrinteemission fra raffinaderiet (Inkl. aromater, eksl. Metan) Kg/time Tons pr år Tabel Målt kulbrinteemission fra raffinaderiet 2001, 2006 og 2012 Erfaringer fra direkte målinger af kulbrinteemissioner, foretaget på andre raffinaderier og oliedepoter, viser typisk 3-4 gange så høje emissioner, som beregning udført med brug af API- standarden, for installationer, der har godt styr på deres kulbrinteemissioner. For mindre veldrevne installationer kan forskellen mellem målte og beregnede værdier være helt op til en faktor 10. Raffinaderiet i Fredericia udgør med ca gange så høje måleresultater ikke nogen undtagelse. Overordnet kan det konkluderes at 2012 målingerne viser en reduktion i den totale VOC- emission på ca. 25 % i forhold til tidligere, hvilket er i god overensstemmelse med forventningerne, specielt set i relation til installationen af degasseren på DONG råolieterminalen, reduktionen af damptrykket i benzinblandingerne i raffinaderiets tanke med 7 kpa og endnu en produkttank med dobbelt seal Lugt Emission af lugt kan enten ske fra punktkilder eller være af diffus karakter. Lugtemission fra punktkilder - som f.eks. udluftninger fra fueltanke i forbindelse med pumpning, utilstrækkelig forbrænding i flare/h 2 S-flare eller fra spildevandsystemet - er ikke kvantificeret. Raffinaderiet har i en årrække registreret eksterne klager, hvoraf en del skyldes lugtgener, se afsnit Støj I 1992 gennemførte dk-teknik en større serie støjmålinger af enkeltkilder på hele Raffinaderiet. En opdatering af støjmålinger er gennemført i 1996 på de støjkilder, som er nye eller har ændret sig siden MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 11

12 Desuden er der i 1996 også gennemført støjmålinger på gasolieafsvovlingskomplekset. Ved hjælp af den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj er raffinaderiets støjbidrag i 4 immissionspunkter (referencepunkter) i naboområderne mod nord, øst og sydøst beregnet. Støjmålingerne er gennemført under typiske driftsforhold, som stadig vurderes at være repræsentative. Desuden er der i 1992 udført målinger og beregninger af støjbidraget fra kørsel med tankvogne til og fra læsseramperne, og den 16-18/09/1993 er der under et shut-down (stop af raffinaderiets procesanlæg) udført målinger af baggrundsstøj. I årene er der foretaget nye kildestyrkemålinger på alle betydende støjkilder i raffinaderiets procesområde. Efterfølgende beregninger foretaget på grundlag af disse kildestyrkemålinger samt beregninger i forbindelse med anlægsændringer, viser et støjbillede, der indenfor ubestemtheden er identisk med de tidligere beregninger. Det samlede støjbidrag fra Shell-Raffinaderiets aktiviteter samt grænseværdierne i raffinaderiets miljøgodkendelse er opsummeret i tabel Referencepunkt / Immissionspunkt Raffinaderi Dag/aften/nat = konstant Kørsel Dag Kørsel Aften Kørsel Nat Baggrund Dag Aften Nat Raffinaderiets miljøgodkendelse Dag Aften Nat Punkt 2 Industriom -råde øst Punkt 3 Gård nord (Ryttergrøft en) Punkt 4 Kolonihave sydøst Punkt 5 Boligområde Ryvang Skel < * * 49 * < 70 < 70 < Tabel Beregnede støjbidrag i valgte immissionspunkter 2-5, baggrundsstøj fra omgivelser samt grænseværdier i raffinaderiets miljøgodkendelse. Alle støjtal angivet i db(a). De med * mærkede værdier indeholder betydelige bidrag fra raffinaderiet. Det fremgår af tabel 4.3.6, at punkt 4 og 5 er de mest kritiske for ekstern støj. Med støjmodellen baseret på aktuelle kildestyrkemålinger kan bidraget i immissionspunkterne for hver enkelt kilde beregnes. I forbindelse med udskiftning af gammelt udstyr og indkøb af nyt udstyr stilles krav til støjemission således at der løbende kan ske en formindskelse i raffinaderiets støjbidrag. For de af raffinaderiets anlæg, hvis design og konstruktion er af ældre dato, er det forbundet med store vanskeligheder at reducere støjkilderne. Det er tidligere undersøgt, om støjbidraget kan reduceres ved at etablere jordvolde. Da lyd bevæger sig delvist i krumme baner, kan jordvolde kun give en væsentlig støjreduktion såfremt voldene er minimum m høje, hvilket i givet fald er ensbetydende med et volumen på ca m3. Etablering af jordhøje er tidligere påbegyndt i samarbejde med Fredericia Kommune med henblik på at højne det visuelle og æstetiske indtryk af raffinaderiet set fra omfartsvejene. Hovedparten af den modtagne overskudsjord er henvist af Fredericia Kommune. 4.4 SPILDEVAND Raffinaderiet leder sit spildevand til renseanlægget Fredericia Spildevand og Energi A/S. Den gældende udledningstilladelse er revideret af Fredericia kommune pr. 09. juli 2010 MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 12

13 Hos Fredericia Spildevand A/S på Røde Banke foregår en yderligere rensning for organisk stof, kvælstof, olie osv. inden udledning til Lillebælt, således at miljøbelastningen fra raffinaderiets spildevandsudledning vurderes at være lille sammenlignet med f.eks. emissionerne til luft beskrevet i afsnit De udledte mængder af forskellige stoffer angivet i bilag 3 er således inden rensning i renseanlægget hos Fredericia Spildevand og Energi A/S og fortæller ikke noget om udledningen til Lillebælt. Fredericia Spildevand og Energi A/S s samlede udledning kan Fredericia Kommune oplyse nærmere om ved henvendelse. Spildevandsmængderne fra både raffinaderiet og havneterminalen måles kontinuert. For spildevandsstrømmen fra raffinaderiet udføres på alle hverdage analyse for temperatur, ph, suspenderet stof og sulfid. En gang pr. uge analyseres for COD. En gang pr. måned analyseres desuden for BOD, sulfid, total svovl, klorid, suspenderet stof, fenol, cyanid, olie, temperatur, ph, total-kvælstof, totalfosfor, PAH, krom, nikkel og fenol på et akkrediteret laboratorium i henhold til anerkendte standarder. Ud over ovenstående analyseres en gang årligt for metaller, nitrifikationshæmning samt NPE. Til analyserne udtages en flowproportional spildevandsprøve over 24 timer Tilladt og aktuel udledning i Hovedparametre I 2013 er der er udledt m 3 spilde- og overfladevand til Fredericia Spildevand A/S. Foruden proces- og overfladevand er der i en separat strøm udledt sanitært spildevand. Det sanitære spildevand analyseres ikke. I raffinaderiets udledningstilladelse er der i vilkår 3 anført en række grænseværdier. For parametrene sulfid, suspenderet stof og ph skal grænseværdierne overholdes som absolutte værdier, hvilket vil sige, at hver enkelt prøve skal overholde de fastsatte grænseværdier. For parametrene COD, BI 5, total svovl, klorid, fenolindex, cyanid, olie, krom og nikkel skal kontrolværdier, beregnet som transportkontrol i henhold til DS 2399, være overholdt inden for en kontrolperiode på et kalenderår. Sulfid, suspenderet stof og ph har i enkelte tilfælde været overskredet marginalt og der er i hvert tilfælde givet besked til tilsynsmyndigheden og Fredericia Spildevand og Energi A/S samt iværksat tiltag for at bringe den pågældende parameter indenfor grænseværdien igen. Den nedenfor anførte oversigt viser, at alle kontrolværdierne med undtagelse af klorid er overholdt i kalenderåret Det forhøjede indhold af klorid skyldes kloridindholdet i drænvandet fra i råolien fra Nordsøen. Parameter BI 5 COD Total Svovl Klorid Fenolindeks Cyanid Olie Krom Nikkel Enhed Mg/l Kg/d Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Grænseværdi ,1 50 0,01 0,07 Kontrolværdi ,8 0,01 10 <0,003 0,04 Kontrolværdi ,8 0,01 4 <0,003 0,06 Kontrolværdi ,47 0,01 5 0,004 0,02 Tabel Kontrolværdier for spildevand fra raffinaderiet til Fredericia Spildevand A/S 4.5 JORD OG GRUNDVAND I samarbejde med eksterne konsulenter er der i årene udarbejdet 2 rapporter, der beskriver jord- og grundvandsforholdene for raffinaderiet og for havneterminalen. Rapporterne er udarbejdet på grundlag af en opsummering af allerede kendte data suppleret med data fra monitering af bestående samt en række nye moniteringsboringer. Specielt på havneterminalen har undersøgelserne resulteret i at der er konstateret en mindre udsivning af en ældre forurening til den sydligste del af Øster Strand. Der er derfor igangsat et projekt, der skal finde de bedst egnede tekniske løsninger til afværge af yderligere udsivning og omfanget af oprensning. 4.6 AFFALD Affald fra raffinaderiet består af adskillige typer affald som specificeres nedenfor. På raffinaderiet findes et styret system for affaldshåndtering, hvor en detaljeret affaldsliste angiver, hvordan forskellige typer affald skal sorteres med henblik på genbrug og bortskaffelse. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 13

14 Til opsamling af sorteret affald er der indrettet faciliteter i form af containere, tromler, affaldsstativer og andre beholdere flere steder på raffinaderiet. En oversigt over bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald til godkendt affaldsbehandler fremgår af nedenstående figur 4.5. For olie- og kemikalieaffald udgør olieholdigt slam og Andet (brugte katalysatorer, blyakkumulatorer og laboratioriaffald m.v.) størsteparten. Oversigt over olie- og kemikalieaffald Tons Oliefiltre Olieholdigt slam Olieprodukter Kemikalieaffald Total Figur 4.6 Oversigt over farligt affald til godkendt affaldsbehandler. Mere konventionelt affald såsom dagrenovation er ikke medtaget i oversigten. Udover olie- og kemikalieaffald er bortskaffet følgende mængder: Ikke farligt Farligt Fraktion Mængde, tons affald affald Forbrænding 140 X Deponering på losseplads 20 X Affald til sortering 0,8 X Beton og teglbrokker til genbrug 29 X Beton til genbrug 196 X Træ til genbrug 62 X Batterier til genbrug 0,5 X Plastfolie til genbrug 0,4 X Elektronikaffald 3,7 X Lysstofrør 0,4 X Spraydåser og trykflasker 0,05 X Metalskrot til genbrug 240 X Olieforurenet jord til biologisk rensning 4326 X Den forurenede jord stammer fra oprensning af spild og forurenet jord fra forureninger opstået før januar 2001, oprenset i forbindelse med anlægsarbejder. 4.7 SPILD AF PRODUKTER OG HJÆLPESTOFFER. De senere år er antal olie-og kemikaliespild større end 100 kg på ubefæstet areal blevet registreret. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 14

15 Antal spild >100 kg, Antal 3 Olie Kemikalie År Fig. 4.7 Antal olie- og kemikalisspild Kun olie- og kemikaliespild større end 100 kg på ubefæstet areal på raffinaderiet og havneterminalen fremgår. 4.8 HAVNETERMINALEN VED SKANSE ODDE Aktiviteterne på havneterminalen relaterer sig til fortrinsvis til raffinaderiet og udskibningen af råolie fra DONG-terminalen (Shell er operatør på vegne af DONG). Den væsentligste miljøpåvirkning fra havneterminalen vurderes at være udledning af kulbrintedampe til luft. Her udgør udskibningen af råolie langt den største kilde til udledning af kulbrintedampe. Se afsnit Den væsentligste potentielle miljøpåvirkning fra havneterminalen vurderes at kunne være et olieudslip i forbindelse med lastning. Raffinaderiet har derfor en beredskabsplan for oliespildsbekæmpelse for havneog kystnære områder. Beredskabsplanen finansieres 50 % af raffinaderiet og 50 % af Fredericia Havn (ADP) med henholdsvis anskaffelse af udstyr, samt de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Emission til atmosfære KULBRINTER Emission af kulbrinter til atmosfæren kan opdeles i følgende bidrag: Diffus emission fra spildevandssystem m.m. Emission fra tanke Emission fra lastning af skibe Diffus emission kan forekomme fra kloakker og brønde, ventiler og pumper i bl.a. pumpemanifold, slopspitter og API-olieudskiller. For olieudskilleren kan antages, at emissionen er af samme størrelsesorden som for en olieudskiller på raffinaderiet, dvs. skønsmæssigt 45 t/år. Fordampningstabet for tanke ligger beregningsmæssigt (ved anvendelse af API-standarder) i området mindre end 50 tons pr. år. Emissionen skyldes næsten udelukkende fordampning fra to slopstanke. For at nedbringe kulbrinteemissionerne er der installeret internt flydetag i de første to af tre benzintanke. Den tredje benzintank anvendes p.t. ikke og forventes først taget i brug til benzin, når der er installeret internt flydetag. Som et af vilkårene i havneterminalens miljøgodkendelse anvendes et dampgenvindingsanlæg/vapour Recovery Unit (VRU) på Jetty 1. VRU en anvendes til genindvinding af dampe i forbindelse med udskibning af nafta (benzen heartcut), der indeholder ca % benzen. Udskibninger af benzen heartcut foregår fra raffinaderiets tanke via rørledning. VRU en anvendes desuden ved udskibning af benzin. Raffinaderiet arbejder derudover på at reducere emissionen af kulbrinter fra råolieudskibningen med minimum 85 %. En løsning forventes implementeret i løbet af Målinger på 3 råolieskibes VOC- emission under lastning har vist at emissionen er afhængig af flere faktorer, heriblandt hvilken type råolie skibet har sejlet med på seneste rejse. Et gennemsnit på de målte skibe viser at emissionen stemmer omtrent overens med tidligere foretagne beregninger. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 15

16 LUGT I forbindelse med revisionen af godkendelsesvilkårene på havneterminalen er der foretaget en kortlægning af lugtemissionen. Kortlægningen viser, at de mest betydende kilder til lugtemission er håndteringen af fuelolie og råolie. Der arbejdes derfor på at finde løsninger, der kan reducere lugt fra disse kilder STØJ Støjkilderne på havneterminalen er relativt få: Pumper i manifold, intern trafik, motorbetjente ventiler, damptracing og andre småkilder. I forbindelse med revisionen af vilkårene i raffinaderiets miljøgodkendelse er der i foråret 2007 udført en støjkortlægning af aktiviteterne inkl. lastning og losning af skibe på havneterminalen. Af rapporten over den foretagne støjkortlægning fremgår, at der kun i et enkelt referencepunkt er konstateret en overskridelse af de vejledende støjgrænser i forhold til den arealanvendelse, der er angivet i Kommuneplanen. Overskridelsen er på 3,3 db(a) og dermed netop signifikant, idet ubestemtheden er på 3 db(a). Overskridelsen forekommer kun i situationer med skibe på begge kajer, hvor skibet på Jetty 1 losser med egne pumper. I alle andre tilfælde forekommer der ikke overskridelser af de vejledende støjgrænser Spildevand. Spildevandskilderne er følgende: Overfladevand, både fra befæstede og ubefæstede områder, tankfarme, veje etc. Ballast- og skyllevand fra skibe. Drænvand fra eksisterende afværgedræn. Drænvand fra tanke (meget små mængder). Dette vand tilgår olieudskiller inden det udledes til Fredericia Kommunes Centralrenseanlæg. Den udledte vandmængde i 2013 til Fredericia Kommunes Centralrenseanlæg udgjorde m Jord og Grundvand I 1985 blev der på Skanse Odde konstateret udsivende olie fra tankfarmen. Undersøgelser konstaterede utæthed i to tanke, en gasolietank og en benzintank. Udover tankreparationer blev afværgeforanstaltninger iværksat med drænsystemer og opsamlingsbrønde, som har været i drift lige siden. Til kontrol blev etableret et net af observationsboringer, hvor eventuelt olielag blev pejlet i Alle pejlingerne viste i sidste halvdel af perioden en nedadgående tendens for olielag på grundvandet, hvilket indikerer, at afværgedrænene har fjernet en stor del af forureningen fra I 1994 blev de oprindelige pejleboringer erstattet af nye og mere repræsentative boringer til fortsat måling af eventuelt olielag i tankfarmen. Disse boringer er suppleret i Der er iværksat et projekt, der skal udarbejde et oplæg til en opgradering af afværgeforanstaltningerne Affald Der er ikke foretaget nogen selvstændig opgørelse over affald fra drift af Havneterminalen. Affald fra Havneterminalen er medtaget i oversigten for raffinaderiet. 4.9 STATUS FOR RAFFINADERIET OG HAVNETERMINALEN Klager Raffinaderiet har gennem mange år registreret og behandlet eksterne miljøbetingede klager og har en formel skriftlig procedure for behandling af eksterne klager. De registrerede hændelser, der har medført klager kan for årene opsummeres på følgende figur MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 16

17 Klager over miljøgener Shell- Raffinaderiet incl. Skanse Odde Antal berettigede klager Væskenedfald Støj Røg/Sod Lugt År Figur Hændelser der har medført eksterne klager over miljøgener fra Raffinaderi og Havneterminal I 2013 var målet for hændelser, der har medført klager over miljøgener, 5 for raffinaderiet og 1 for havneterminalen. Antallet af hændelser, der medførte klager, nåede imidlertid op på i alt 17. Hændelserne fordeler sig med 11 hændelser, der har medført klager over gener fra raffinaderiet og 6 hændelser relaterer sig til aktiviteterne på havneterminalen. De klager der relaterer sig til aktiviteterne på raffinaderiet skyldes for størstedelen de driftsproblemer der er forårsaget af det svovlbrintebindende additiv (en såkaldt H 2 S-scavenger), der af sikkerhedsmæssige årsager tilsættes råolien allerede på felterne i Nordsøen scavenger tilsættes råolien inden den sendes ind til raffinaderiet. Der er desuden klaget over røg fra raffinaderiets hovedskorsten i forbindelse med opstart efter et planlagt driftsstop. Klagerne over lugtgener fra havneterminalen relaterer sig til lastning af råolie, lastning af fuelolie og lugt fra de offentlige kloaker i forbindelse med dræning af skyllevand, modtaget fra skibe. 5. MÅL og HANDLINGSPLANER En oversigt over resultaterne i 2013 sammenlignet med miljømålene er givet i tabel 6.1a. PARAMETRE ENHED RESULTAT RESULTAT MÅL RESULTAT MÅL EII (energy Intensity Index) 78,8 71, ,8 69 Antal hændelser med eksterne klager over miljøgener Antal spild >100 kg Total SO2-emission tons H 2S til flare tons Kulbrinter til flare tons Fire ud af 6 mål er overholdt. Tabel 5.1a. Antallet af hændelser, der har medført klager er nærmere behandlet i afsnit 4.9 På trods af at målet ikke er overholdt ses at kulbrinter til flaren er bragt betragteligt ned i forhold til året før. Udgangspunktet for de anførte mål for 2014 er en vurdering af, hvad der ville være realistisk opnåeligt med de til rådighed værende ressourcer og stabile driftsforhold. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 17

18 Vise respekt for vore naboer Gennemføre planlagte tiltag for forøget robusthed af Surtvandsstripper Gennemført LOPC Fastholde arbejdet med LOPC- cirkler(lopc= Loss of Primary Containment) Gennemført Myndighedskrav Fortsætte implementeringen af de nye godkendelsesvilkår for havneterminalen. Gennemført Fortsætte arbejdet med revision af godkendelse for raffinaderiet. Afventer EU BREF- note Tabel 5.1b. Status for gennemførsel af miljøplaner pr. 31/12/2013. Emne Aktiviteter Vise respekt for vore naboer Gennemføre planlagte tiltag for forøget robusthed af Surtvandsstripper Udarbejde et projekt til opgradering af afværgeforanstaltningerne på havneterminalen. Myndighedskrav Fortsætte implementeringen af de nye godkendelsesvilkår for havneterminalen. Fortsætte arbejdet med revision af godkendelse for raffinaderiet. Tabel 5.3. Miljøaktiviteter i MEDARBEJDERINDDRAGELSE Med det formål fortsat at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, der også i fremtiden vil være i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere og i erkendelse af at de gode idéer findes overalt i organisationen, inddrages medarbejdere på alle niveauer i f. eks. sikkerheds- og miljøarbejdet. Inddragelsen foregår bl.a. via: deltagelse i informationsmøder afholdt af A/S Dansk Shell s eller raffinaderiets ledelse. deltagelse i afdelingsmøder, der typisk har arbejdsmiljø, miljø og kvalitet som faste punkter på dagsordenen. deltagelse i PSFO-runder (Proces Safety Field Observations). deltagelse i Safety Stand Stills (Sikkerhedsmøder for medarbejdere og faste entreprenører). deltagelse i frokostmøder for entreprenører. deltagelse i udvikling af projekter. den skrevne information, der tilgår alle medarbejdere i form af f.eks. - indkaldelse af forslag til udvalgsmøder og referater fra udvalgsmøder. - IT-baserede informationer på intranettet. Desuden har samtlige medarbejdere mulighed for at stille forslag til forbedringer. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 18

19 Bilag Bilag 1 Miljødata Bilag 2 Ordforklaring Bilag 3 Oversigt over anvendte regnskabsprincipper Bilag 4 Flowdiagram over raffinaderiets procesanlæg MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 19

20 Nedenstående oversigt viser Shell-Raffinaderiets nøgletal for 2011, 2012 og Parameter Enhed Bemærkninger Råolie raffineret 000 t 2,656 2,958 2,648 Dansk råolie og kondensat LPG % Benzin % Benzene heartcut % Jetbrændstof % Gasolie % Fuelolie % Diverse, mellemprodukter/slops % Hjælpekemikalier/ additiver Kvælstof t Natronlud t Svovlsyre t Ammoniakvand t Termoflo 7R1201 t 75 Cetanimprover, (Etyl- hexyl-nitrater) t Øvrige additiver t El, produceret GWh Fjernvarme, produceret 000 GJ El, forbrug (inkl. FDO, eks. Havneterminal) GWh Pumper, kompressorer, lys osv. El, forbrug havneterminalen 1,6 1,3 1,8 FDO = Foreningen af Danske Olieberedskabslagre Vandværksvand, forbrug, 000 m Anvendes til dampfremstilling m.m. (P- plads- måler + små målere) Spildevand fra Raff. til Fredericia Spildevand A/S 000 m Olie t 9,5 4,8 5 BI5 t COD t Total N (NH 3) t Fenol t 0,3 0,7 0,4 Suspenderet stof t PH ,0-9,1 7,5-8,8 Spildevand fra terminal, mængde: 000 m SO 2 t Partikler (støv) t Udledning via 99 m skorsten. NO x (som NO 2) fra gasturbine t fra ovne og kedler t CO 2 brutto (ekskl. Havneterminalen) 000 t Kulbrinter (inkl. Havneterminalen) t Tanke, procesanlæg m.v. Olie- og kemikalieaffald t Oliekontamineret jord til biologisk rensning t Tabel Oversigt over forbrug af råstoffer, emissioner og udledninger samt produktion af olieprodukter

Miljøredegørelse for kalenderåret 2014 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2014 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2014 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet MILJØREDEGØRELSE 2014, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia Miljøredegørelse 2014. Shell-Raffinaderiet i Fredericia.

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2012 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2012. Shell- Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Miljøredegørelse A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2011 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2011. Shell- Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 4 2. MILJØ-,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskibning af spildevand på Shells Havneterminal i Fredericia

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskibning af spildevand på Shells Havneterminal i Fredericia Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1270-01592 Ref. tiska/perbe Den 27. februar 2015 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskibning af spildevand på

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01456 Ref. Johje/Chccl Dato: 29. januar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01456 Ref. Johje/Chccl Dato: 29. januar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01456 Ref. Johje/Chccl Dato: 29. januar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse DONG Energy A/S Nybro Gasbehandlingsanlæg

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01840 Ref. AMJ/SOEAN Dato: 3. november 2016, rev. 30. november 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Brdr. Christensen

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere