Miljøredegørelse for kalenderåret A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet"

Transkript

1 Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

2 Miljøredegørelse Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING BASISOPLYSNINGER MILJØ-, ARBEJDSMILJØ- OG ENERGI- POLITIK GENERELT OM AKTIVITETER GENERELT OM SHELL-RAFFINADERIET GENERELT OM PRODUKTION OG AKTIVITETER I MILJØBERETNING MILJØFORHOLD MILJØGODKENDELSER RAFFINADERIETS UDLEDNING TIL LUFT SPILDEVAND JORD OG GRUNDVAND AFFALD SPILD AF PRODUKTER OG HJÆLPESTOFFER HAVNETERMINALEN VED SKANSE ODDE STATUS FOR RAFFINADERIET OG HAVNETERMINALEN MÅL OG HANDLINGSPLANER MEDARBEJDERINDDRAGELSE BILAG MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 2

3 Ledelsens beretning Velkommen til Shell-raffinaderiets miljøredegørelse for 2013! På miljøområdet har 2013 været et år, med både positive resultater og udfordringer både på allerede kendte og på nye områder. Til de positive resultater hører, at der i 2013 kun blev registreret et enkelt spild større end 100 kg på ubefæstet areal, mod 3 stk. i En nedgang i emissionen af svovldioxid fra 1223 tons i 2012 til 829 tons i 2013 er også værd at bemærke. Til de positive resultater hører endvidere at mængderne af henholdsvis kulbrinter og svovlbrinter, afbrændt i raffinaderiets fakkel, er tæt på at være halverede i forhold til Med hensyn til raffinaderiets driftsstabilitet er årsresultatet påvirket af 2 uplanlagte stop i første kvartal. På trods af disse stop lykkedes det at opnå en driftsstabilitet på 91,4 % for hele året. Driften af raffinaderiets surtvandsstripper, der fjerner svovlbrinte og ammoniak fra spildevandet, har i 2013 været en fortsat udfordring, idet et af de tiltag, der skal forbedre surtvandsstripperens robusthed, viste sig først at kunne iværksættes endeligt i første halvdel af Dette forhold har bidraget med en stor del af klagerne over lugtgener fra raffinaderiet på Egeskovvej. Antallet af hændelser, der har medført klager over miljøgener i 2013, udgør i alt 17 stk., hvoraf 10 kan tilskrives lugt fra raffinaderiet. I henhold til vilkårene i den reviderede miljøgodkendelse for havneterminalen på Skanseodden, er der i 2013 gennemført et projekt til reduktion af NO x fra havneterminalens kedel. Der er desuden gennemført undersøgelser, der skal danne beslutningsgrundlag for, hvilke teknologier, der vil være de mest optimale at anvende til reduktion af luftemissioner, herunder lugt- og kulbrintemissioner i forbindelse med aktiviteter forbundet med afskibning af råolie og fuelolie. I forbindelse med en løbende vurdering af miljøpåvirkninger fra Shell s aktiviteter på havneterminalen, er der konstateret en mulig mindre udsivning af kulbrinteholdigt vand fra det forurenede areal på havneterminalen til et begrænset areal på den sydligste del af Øster Strand. Shell har løbende informeret Fredericia Kommune, regionen og miljøstyrelsen om fundet. Kilden til udsivningen på stranden vurderes at være rester af et historisk spild fra midtfirserne, inde på terminalen. Shell og Fredericia Kommune aftalte i december 2013, at der skal foretages yderligere undersøgelser, dels for at afgrænse det påvirkede område, dels for at få bedre viden om, hvorvidt udsivningen potentielt kan udgøre en sundhedsog miljømæssig risiko. Når opgaven med kortlægning af kilderne, føringsvejen og mængderne af vand og olie, der siver ud til stranden, er gennemført, er det planen at fastlægge omfanget af oprensningen, for herefter at finde de bedst egnede tekniske løsninger. I betragtning af opgavens kompleksitet forventes det at gennemførelsen kan tage et par år. Efter at have varslet revision af af Miljøgodkendelsens vilkår for raffinaderiets aktiviteter på Egeskovvej har miljøstyrelsen påbegyndt dette arbejde. I første omgang revurderes de vilkår der omhandler støj samt rapporteringen af produkt- og kemikaliespild. Revisionen af de øvrige vilkår afventer endnu EU s endelige vedtagelse af BREF- konklusionerne for anvendelsen af bedst tilgængelig teknologi (BAT) for raffinering af mineralolie og gas, der udstikker bindende retningslinjer, for tilsynsmyndighedernes regulering af de europæiske raffinaderier. Miljøredegørelsen er verificeret af: Det Norske Veritas Business Assurance Denmark. Akkreditering nr Shell-Raffinaderiet modtager meget gerne Deres kommentarer til miljøredegørelsen eller forespørgsler om yderligere information. Kontakt da venligst Raffinaderiet. Tlf.: Se i øvrigt A/S dansk Shells hjemmeside:

4 1. BASISOPLYSNINGER Virksomhedens navn: A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Adresse: Egeskovvej 265, DK Fredericia Postbox 106 Telefon: Fax: Adresse, havneterminal: Kongensgade 113, DK Fredericia Hovedkontor: Adresse: A/S Dansk Shell Rued Langgaardsvej 6-8,5, 2300 København S CVR nr. P- nr Ledelse pr : Raffinaderidirektør Teknisk chef Produktionschef Teknologichef Finanschef Planlægningschef Personalechef Miljø og arbejdsmiljø- chef Christian Houle Bo Holm Andersen Andreas Krobjilowski Kristen Kristensen Søren Olsen Marlene Christensen Anne Ditlev Nygaard Benny Bladt Kontaktperson: Miljørådgiver Lis R. Rasmussen Branche: Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Hovedaktivitet: Raffinering af råolie til brændstoffer fordelt på: LPG Benzin Jetbrændstof Gasolie herunder diesel og let brændselsolie Tung brændselsolie Biaktiviteter: Produktion af elektricitet i 27 MW gasturbine Levering af overskudsvarme til TVIS Produktion af rent svovl Antal ansatte: 202 Tilsynsmyndigheder: Miljøstyrelsen Odense. Listepunkt: Bilag 1, pkt. 1.2 Fredericia Kommune (udledning af spildevand til Fredericia Spildevand A/S)

5 2. MILJØ-, ARBEJDSMILJØ- OG ENERGI- POLITIK. Arbejdsmiljø (sikkerhed og sundhed), miljø og energi er områder, der overlapper og griber ind i hinanden. Shell-Raffinaderiet har derfor udviklet en fælles, integreret politik for miljø og arbejdsmiljø samt en politik for energi. SHELLS POLITIK FOR SUNDHED, SIKKERHED,SIKRING OG MILJØ SAMT SOCIALT ANSVAR (HSSE/SP) FORPLIGTIGELSER I Shell er vi alle forpligtet til at: forfølge målet om at mennesker ikke kommer til skade og beskytte miljøet udnytte materialer og energi effektivt i arbejdet med at fremstille og levere produkter og serviceydelser respektere vores naboer og bidrage til de lokalsamfund, vi opererer i udvikle energiressourcer, produkter og tjenester i overensstemmelse med disse mål offentliggøre rapporter om vores resultater spille en ledende rolle i at fremme best practice inden for vores aktivitetsområde forvalte HSSE/SP på samme måde som enhver anden vigtig forretningsaktivitet fremme en virksomhedskultur, hvor medarbejderne lever op til disse forpligtelser. På denne måde stræber vi efter at opnå resultater inden for HSSE/SP, som vi kan være stolte af, gøre os fortjent til tillid fra kunderne, aktionærer og resten af samfundet, være en god nabo og bidrage til bæredygtig udvikling. POLITIK Det er Shells politik at: arbejde systematisk med HSSE/SP for at sikre, at love og regler overholdes og løbende forbedring opnås sætte mål for forbedringer samt kontrollere, vurdere og udarbejde rapporter om resultaterne stille krav om at leverandører af serviceydelselser har regler for HSSE/SP på linie med denne politik gå i aktiv dialog med naboer og berørte lokalsamfund inkludere HSSE/SP-resultater i evalueringen af medarbejdere og belønne dem derefter ENERGIPOLITIK Det er raffinaderiets politik: Løbende at effektivisere og optimere brugen af energi på en omkostningsmæssig forsvarlig måde. At overholde relevant lovgivning, myndighedskrav, interne Shell krav samt andre bestemmelser som raffinaderiet frivilligt har tilsluttet sig, på energiområdet. Lister over disse krav findes i kapitel 2.3 i HSSEQ Manual. Energipolitikken efterleves i praksis ved at: Arbejde systematisk med brugen af energi for at kunne fastholde forbruget på lavest muligt niveau. Sætte mål for forbedringer, samt kontrollere, vurdere og rapportere resultaterne, herunder registrere energiforbruget og udarbejde brugbare nøgletal. Sikre at nødvendige ressourcer er tilgængelige, for at målsætninger og mål kan opfyldes. Overholde relevant lovgivning og andre krav, som har relevans for energiudnyttelse, energiforbrug og energieffektivitet. Involvere og motivere medarbejderne til at minimere energiforbruget. 3. GENERELT OM AKTIVITETER 3.1 GENERELT OM SHELL-RAFFINADERIET Shell-Raffinaderiet har været i drift siden 1966 og udgør en del af A/S Dansk Shell, Rued Langgaards Vej 6-8, 5, 2300 København S. Shell-Raffinaderiet er beliggende ca. 4 km nord for Fredericia bykerne i Industriområde Nord Vest, som af Fredericia Kommune er udlagt til tung industri. Fredericia Kommunes byråd har den 23. februar 2009 godkendt Kommuneplan , herunder Fredericia Nord, Bydelsplan og lokalrammer, som angiver nogle mål og rammebestemmelser for området, herunder støjgrænser. Virksomhedens tilsynsmyndighed i henhold til miljøbeskyttelsesloven er Miljøstyrelsen Virksomheder, Odense i henhold til Miljøministeriets bkg. nr om godkendelse af listevirksomheder, bilag 1 listepunkt 1.2. De nærmeste omgivelser og naboer til Shell-Raffinaderiet er mod vest DONG og den kommunale modtagestation, mod nord et større landbrugsområde, mod øst et industriområde samt ca. 1 km borte boligområdet Ryvang, og mod syd kolonihaver og det rekreative område ved Randalparken. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 5

6 I tilknytning til raffinaderiet findes en havneterminal ved Skanse Odde øst for Fredericia Havn. Et system af 4 rørledninger til transport af råolie og færdige produkter forbinder raffinaderiet med havneterminalen. På havneterminalen er to jettyer, hvor skibe kan lægge til. En 320 km lang rørledning har siden 1984 ført råolie fra Dansk Undergrunds Consortiums (DUC) oliefelter i Nordsøen frem til en råolieterminal bygget umiddelbart vest for raffinaderiet. Her modtages, behandles og oplagres råolien, inden den går videre til Shell-Raffinaderiet eller til udskibning via havneterminalen til andre raffinaderier. Råolieterminalen ejes af Dansk Olie og NaturGas A/S (DONG A/S). Miljøforhold i forbindelse med aktiviteter på råolieterminalen er derfor ikke omtalt i denne redegørelse. 3.2 GENERELT OM PRODUKTION OG AKTIVITETER I I 2013 raffinerede Shell-Raffinaderiet 2,6 mil. tons dansk råolie fra Nordsøen. Råolien blev sammen med de importerede mellemprodukter omdannet til færdige olieprodukter samt diverse mellemprodukter/slops. Raffinaderiet producerede derforuden 129 GWh elektricitet (raffinaderiet brugte selv 102 GWh, inkl. havneterminal) og leverede 1,2 mil. GJ til TVIS fjernvarmenettet. Der blev indkøbt ca. 811 tons proces- og blandeadditiver, som tilsættes de forskellige olieprodukter. Cetanimprover (8 ethyl- hexyl- nitrater) til gasolie var med 406 t den største enkeltkilde. Endvidere blev anvendt forskellige hjælpekemikalier i forbindelse med raffineringsprocessen, inklusive drift af hjælpesystemer, såsom kølevand, damp m.v. De mængdemæssigt mest betydende var kvælstof, natronlud, ammoniakvand, svovlsyre og Termoflo 7R MILJØBERETNING 4.1 MILJØFORHOLD Der er ikke i denne redegørelse gjort forsøg på at beregne den miljøpåvirkning eller emission, som brugen af de ca. 3 mil. tons produkter, raffinaderiet fremstiller, vil medføre. Ligeledes omfatter redegørelsen ikke miljøpåvirkninger for lastning af skibe, A/S Dansk Shell s distribution og servicestationer. Udledningen af stoffer, der mængdemæssigt er mindre end tærskelværdierne i bilag 2 i bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, anses ikke for væsentlige miljøforhold og er ikke medtaget i nærværende redegørelse. Følgende kriterier lægges til grund for udvælgelse af væsentlige miljøforhold: Risiko for miljøskade (baseret på mængde, giftighed og eksponeringstid) Klager fra naboer Lov- og myndighedskrav Vilkår i raffinaderiets lokale miljøgodkendelse Krav fra aktionærer Ud fra ovenstående kriterier er følgende udpeget som væsentlige miljøforhold: Emissioner til luft: CO 2 VOC SO 2 NO x Partikler (støv) Emissioner til vand: Spildevand (myndighedskrav) Emissioner til jord: Spild af olieprodukter og kemikalier på ubefæstet areal MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 6

7 4.2 MILJØGODKENDELSER Raffinaderiet blev indviet i 1966 og har været i drift siden. De oprindelige anlægsdele blev således bygget før miljølovens ikrafttræden i 1974 og krævede derfor dengang ikke miljøgodkendelse. En række større og mindre anlæg og anlægsdele er bygget efter 1974 og er løbende blevet miljøgodkendt. D. 26. januar 2000 er den første totale miljøgodkendelse for en 8-årig periode meddelt fra Vejle Amt. Miljøgodkendelsens vilkår kunne derfor tages op til revision i Det blev ved denne revision besluttet at opsplitte den samlede miljøgodkendelse i to godkendelser. En godkendelse for havneterminalen beliggende Kongensgade 113 og en for godkendelse for Raffinaderiet, beliggende Egeskovvej 265. Den reviderede miljøgodkendelse for havneterminalen er meddelt af Miljøstyrelsen d. 21 marts I december 2011 er revisionen af vilkårene i miljøgodkendelsen for raffinaderiet på Egeskovvej påbegyndt med Miljøstyrelsens annoncering af offentlig høring. Miljøstyrelsen påregner at der vil gå ca. 2 år med at revidere miljøgodkendelsen for raffinaderiet. Miljøstyrelsen har efterfølgende meddelt at de indledningsvis vil revidere vilkårene for støj og spild af olieprodukter og kemikalier. Fredericia Kommune er tilsynsmyndighed for udledningen af spildevand fra raffinaderiet og havneterminalen til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Vilkårene i raffinaderiets udledningstilladelse er revideret pr. 09. juli DATO TITEL VILKÅR OM: 09/ Påbud efter MBL 30 om ændrede vilkår i spildevandstilladelsen til Shell- Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia. CVR- nr / Udledn. af spildevand fra Shells havneterminal til Fredericia Kommunes Centralrenseanlæg Vandmængde, COD,BI5, Sulfid, Total svovl, Kloorid, Suspenderet stof, Fenol- index, Cyanid, olie (upolær fraktion), Temperatur, ph, Total N, Total P, PAH, Krom, Nikkel, Arsen, Bly, Cadmium, Kobber, Kobolt, Kviksølv, Molybdæn, Selen, Sølv, Tin, Zink, Nitrifikationshæmning, NPE. Diverse vilkår vedr. f.eks instruktioner for drift af forrenseanlæg og kommunikation med tilsynsmyndigheden og Fredericia Spildevand A/S, herunder vilkår for afrapportering af selvkontrol. Vandmængde, BI5, COD, ph og olie. Rutinemæssig afrapportering. Tabel 4.2 Oversigt over spildevandstilladelser pr. 31/12/2013. Raffinaderiet er desuden omfattet af Risikobekendtgørelsen som paragraf 5- virksomhed. Godkendelse af raffinaderiets sikkerhedsrapport er givet af risikomyndighederne i Materiale til revision af sikkerhedsrapporten er fremsendt med udgangen af december RAFFINADERIETS UDLEDNING TIL LUFT Ved raffinering af råolie til færdige olieprodukter er det nødvendigt at bruge betragtelige mængder energi i form af elektricitet og brændsel. Brændslet består først og fremmest af fuelgas (som er et energirigt biprodukt ved raffineringen indeholdende brint og lette kulbrinter såsom metan, etan, propan og butan) samt i mindre omfang fuelolie. Røggasserne fra afbrænding af fuelgas og fuelolie udledes via skorstene til luften. Derudover vil der i mindre omfang være udledning fra to flare-systemer samlet i flammetårnet samt en restudledning via skorsten fra et svovlgenvindingsanlæg. Flare-systemerne tjener som hele raffinaderiets sikkerhedsventil, hvorigennem tryk i anlægget kan aflastes ved en kontrolleret afbrænding af gas. Alene på grund af raffinaderiets størrelse og omsætning af råstoffer vil udledningen (emissionen) til luften være betydelig for visse stoffer og vurderes at være raffinaderiets væsentligste miljøpåvirkninger. De vigtigste enkeltstoffer vil blive gennemgået i nærværende afsnit SO 2, Svovldioxid SO 2 -emissionen fra raffinaderiet kan opdeles i følgende kilder: Brændsel, dvs. fuelgas og fuelolie anvendt i ovne og kedler, inkl. fuelgas anvendt i gasturbine MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 7

8 CLAUS- SCOT- anlægget, som er et svovlgenvindingsanlæg. Bypass af CLAUS/SCOTT- anlægget til svovlbrinteflaren, enten fra ADIP- anlægget eller fra surtvandsstripperen (SWS). I svovlbrinteflaren forbrændes svovlbrinte til svovldioxid for at undgå lugtgener. Flaren, hvor overskudsgasser afbrændes af sikkerhedsmæssige årsager. SO 2-emission Tons Flare Bypass CLAUS/SCOT Brændsel År Figur 4.3.1a. Aktuel udledning SO 2 -udledningen kan analyseres i detaljer ved hjælp af figur 4.2.1b. SO 2 (tons),fordelt på kilder kvartal Tons SO Target Flare Bypass Claus/Scot Brændsel kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Total 2013 Target Figur 4.3.1b. Aktuel udledning (kvartal 1-4 samt akkumuleret) samt mål Effektiviteten på CLAUS/SCOTT-anlægget har i alle måneder overholdt myndighedskravet om 97 % effektivitet under normal drift. I forhold til 2012 er det en reduktion på 420 tons SO 2. Reduktionen skyldes hovedsageligt mindre bypass af svovlbrinte til raffinaderiets svovlbrinteflare. Raffinaderiets surtvandsstripper har gennem det meste af året været en stadig udfordring. Et svovlbrintebindende additiv (en såkaldt H 2 S-scavenger), der af sikkerhedsmæssige årsager tilsættes råolien allerede på felterne i Nordsøen, inden den sendes ind til raffinaderiet, har de senere år medført at raffinaderiets surtvandsstripper i stigende grad har måttet stoppes for rensning for at opnå den ønskede effektivitet på anlægget. Fra disse rensninger er en del surtvand oplagret i tanke. For at imødegå lugtgener behandles surtvandet med hydrogenperoxid og jernklorid inden udledning til raffinaderiets spildevandssystem, videre til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Der er nu udarbejdet en plan der tilsigter en mere robust drift af raffinaderiets svovlgenvindingsanlæg. Sidste del af planen implementeres i første halvdel af MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 8

9 En beregnet svovlbalance over hele raffinaderiet giver for 2013 et resultat som anført i tabel Svovlbalance Tons svovl % Tilgang (råolie, feedstock etc.) Produkter (gasolie, fuel osv.) Genindvundet svovlprodukt Luftemission (beregnet som svovl) Ubalance Tabel Svovl(S) balance 2013 i tons og vægtprocent. *) Aktuelt udledt som SO 2 = 804 tons NO x, Kvælstofilter NO x dannes ved afbrænding og emissionen og kan opdeles i bidrag fra to kilder: 1. fuelgas og fuelolie anvendt i ovne og kedler 2. gasturbine. NO x -emissionen fra afbrænding af fuelgas og fuelolie i ovne og kedler måles - sammen med en række andre parametre - en gang om året på hovedskorstenen. Da der kan være variationer mellem målingerne på hovedskorstenen, er resultaterne angivet pr. år i tabel NO x -emissionen vil være en funktion af bl.a. mængden af fuelgas og mængden af fuelolie. Fuelolie giver anledning til forholdsvis mere NO x pr. ton brændsel end fuelgas. Et overslag over NO x -emissionen kan fås enten fra den årlige skorstensmåling eller gennem en beregning baseret på det aktuelle årlige brændselsforbrug af olie og gas, kombineret med empiriske korrelationer fra de årlige skorstensmålinger. Emission fra gasturbinen er reguleret af vilkår i raffinaderiets samlede miljøgodkendelse af 26/ Krav i forbindelse med vilkår samt raffinaderiets tiltag for overholdelse af krav er opsummeret i tabel Krav Vilkår 13: NO x > 650 mg/nm3 (5 % O2, 30 % el. effektivitet) i max. 10 % af driftstid. Vilkår 26: Måling af NO x og røggasmængde på anmodning fra Vejle Amt, max. 1 gang pr. år Vilkår 44: Data om driftsstabilitet tilsendes Vejle Amt 1 gang pr. kvartal. Vilkåret er ændret til at rapportering kan finde sted 1 gang pr. år. Fra april 2013 er, forårsaget af afgiftsregulering, indført direkte måling på raffinaderiets hoved- og gasturbineaftræk. Overholdt/gennemført ved hjælp af Kontinuert dampinjektion Måling på anmodning Tilsendes årligt Direkte måling af NO x på raffinaderiets hoved- og gasturbineaftræk. Tabel Vedr. vilkår for gasturbine fra miljøgodkendelse. NO x - dannelsen fra gasturbinen reduceres/kontrolleres med dampinjektion i brændkammeret. Hvis dampinjektionen af forskellige årsager svigter, stiger NO x - koncentrationen fra ca. 550 mg/nm 3 til omkring 1100 mg/nm 3. Udledningen af NO x fra gasturbinen fremgår af figur og ligger på et stabilt niveau sammenlignet med tidligere år. Den procentvise tid, hvor dampinjektionen har svigtet og NO x - koncentrationen overstiger 650 mg/nm 3, fremgår ligeledes af figur Det fremgår, at vilkår 13 er overholdt i 2013 og de foregående år. Den samlede NO x -emissionen fra raffinaderiets ovne og kedler er anført I bilag1. Måleresultat fremgår af Tabel Med indførelse af NO x - afgiften er måleresultaterne på raffinaderiets gasturbine og gasturbineaftræk nu baseret på direkte målinger. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 9

10 NOx fra Gasturbine. Emission (tons) og driftsstabilitet (driftstid med høj NOx) Tons NOx % on stream time NOx >650 mg/nm tons % on stream time NOx>650 mg/nm3 Fig NO x-emission og driftsstabilitet (NO x beregnet som NO 2, mg/nm 3 ved 5 % O2, 30 % el-effekt) Støv / Partikler Støv/sod-indholdet i hovedskorstenen måles sammen med en række andre parametre en gang om året af et DANAK-akkrediteret firma (uafhængigt firma godkendt af Dansk Akkreditering). Da der kan være variationer fra år til år i målingerne på hovedskorstenen, er resultater for de seneste 5 års målinger medtaget. På grund af at koncentrationerne kan variere efter blandt andet luftoverskudet i ovnene, har vi omregnet måleresultaterne til den samme referencetilstand, 3,0 % O2, for at gøre koncentrationsangivelserne sammenlignelige, selvom luftoverskuddet (fortyndingen) varierer. Resultaterne ses i nedenstående tabel. PARAMETER \ ÅRSTAL Krav 1000 Nm3/h Røggasmængde * Støv mg/nm3 * SO2 mg/nm3 * NOx mg/nm3 * CO2 % vol CO mg/nm3 * O2 % vol Tabel Oversigt vedr. emissionsmålinger på hovedskorsten Det er et krav i raffinaderiets miljøgodkendelse vilkår 15, at støvkoncentrationen ikke overstiger 100 mg/nm 3. Dette er overholdt for 2013 og samtlige foregående år. Foruden støvudledningen fra hovedskorstenen, hvilket er langt den største kilde, kan der kortvarigt opstå soddannelse ved afbrænding i flare-systemet. Dannelse af sod ved afbrænding af kulbrinter i flaresystemet afhjælpes ved at injicere damp. Dampinjektionen styres automatisk, men giver også mulighed for manuel styring CO 2, Kuldioxid Raffinaderiets udledning af CO 2 er reguleret af lovgivningen om CO 2 - kvoter. CO 2 udledningen opgøres derfor i overensstemmelse med en overvågningsplan, som er godkendt af Energistyrelsen. Udledningen beregnes på grundlag af aktuelle målinger af raffinaderiets brændselsforbrug inkl. afbrænding af kulbrinter i flaren, afkoksning af anlæg og katalysatorer, dieseldrevne pumper og kompressorer samt lejlighedsvist forbrug af naturgas i forbindelse med opkørsel efter et længerevarende driftsstop Kulbrinter CO2 fra: Fuelgas, ovne + kedler Fuelolie, ovne + kedler Fuelgas, gasturbine Flare Afkoksning Naturgas Diesel t. brandvandspumper og kompressorer Brutto emission Tabel Totalt CO 2-regnskab (i 1000 Tons) Til beregning af kulbrinteemission fra tanke - som til meget andet i forbindelse med olieindustrien - benyttes standarder fra American Petroleum Institute (API). Beregning af emission fra olieudskillere og spildevandssystemet er dels bygget på direkte målinger, dels på Shell-Raffinaderiets egen vurdering. På raffinaderiet gennemføres normalt et årligt lækagesøgningprogram i procesanlægget, hvor samtlige samlinger (flanger, ventiler, prøvehaner etc.) gennemmåles med et kulbrintefølsomt instrument. De MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 10

11 samlinger, hvor der konstateres utæthed, forsøges tætnet under drift ved eksempelvis efterspænding af bolte og udskiftning af pakninger. De tilbageværende lækager, som ikke kan repareres under drift, bliver repareret ved det næstkommende driftsstop. Lækagemålingerne kan ikke direkte kvantificeres, men CONCAWE (som er oliebranchens europæiske organisation for miljø, sundhed og sikkerhed) har anslået, at ved regelmæssig lækagesøgning i procesanlæggene, kan emissionen gradvis nedbringes fra 0,025 % vægt af råolieindtaget til 0,006 % vægt. Estimeret diffus kulbrinteemission Forbrænding i gasturbine Kulbrinter fra brintflare tons/år 800 Spildevandsystemer Flare, uforbrændt Fasttagstanke 600 Flydetagstanke Procesanlæg Figur Estimat for beregnet kulbrinteemission fra raffinaderiet og havneterminalen. Tallene er behæftet med usikkerhed Shell-Raffinaderiet er i den samlede miljøgodkendelse fra januar 2000 pålagt at foretage måling af den totale kulbrinteemission fra raffinaderiet hvert femte år. Der foretaget målinger i følgende år: 2001, 2006 samt, med tilsynsmyndighedens accept, i De udførte målinger viser: Målt kulbrinteemission fra raffinaderiet (Inkl. aromater, eksl. Metan) Kg/time Tons pr år Tabel Målt kulbrinteemission fra raffinaderiet 2001, 2006 og 2012 Erfaringer fra direkte målinger af kulbrinteemissioner, foretaget på andre raffinaderier og oliedepoter, viser typisk 3-4 gange så høje emissioner, som beregning udført med brug af API- standarden, for installationer, der har godt styr på deres kulbrinteemissioner. For mindre veldrevne installationer kan forskellen mellem målte og beregnede værdier være helt op til en faktor 10. Raffinaderiet i Fredericia udgør med ca gange så høje måleresultater ikke nogen undtagelse. Overordnet kan det konkluderes at 2012 målingerne viser en reduktion i den totale VOC- emission på ca. 25 % i forhold til tidligere, hvilket er i god overensstemmelse med forventningerne, specielt set i relation til installationen af degasseren på DONG råolieterminalen, reduktionen af damptrykket i benzinblandingerne i raffinaderiets tanke med 7 kpa og endnu en produkttank med dobbelt seal Lugt Emission af lugt kan enten ske fra punktkilder eller være af diffus karakter. Lugtemission fra punktkilder - som f.eks. udluftninger fra fueltanke i forbindelse med pumpning, utilstrækkelig forbrænding i flare/h 2 S-flare eller fra spildevandsystemet - er ikke kvantificeret. Raffinaderiet har i en årrække registreret eksterne klager, hvoraf en del skyldes lugtgener, se afsnit Støj I 1992 gennemførte dk-teknik en større serie støjmålinger af enkeltkilder på hele Raffinaderiet. En opdatering af støjmålinger er gennemført i 1996 på de støjkilder, som er nye eller har ændret sig siden MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 11

12 Desuden er der i 1996 også gennemført støjmålinger på gasolieafsvovlingskomplekset. Ved hjælp af den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj er raffinaderiets støjbidrag i 4 immissionspunkter (referencepunkter) i naboområderne mod nord, øst og sydøst beregnet. Støjmålingerne er gennemført under typiske driftsforhold, som stadig vurderes at være repræsentative. Desuden er der i 1992 udført målinger og beregninger af støjbidraget fra kørsel med tankvogne til og fra læsseramperne, og den 16-18/09/1993 er der under et shut-down (stop af raffinaderiets procesanlæg) udført målinger af baggrundsstøj. I årene er der foretaget nye kildestyrkemålinger på alle betydende støjkilder i raffinaderiets procesområde. Efterfølgende beregninger foretaget på grundlag af disse kildestyrkemålinger samt beregninger i forbindelse med anlægsændringer, viser et støjbillede, der indenfor ubestemtheden er identisk med de tidligere beregninger. Det samlede støjbidrag fra Shell-Raffinaderiets aktiviteter samt grænseværdierne i raffinaderiets miljøgodkendelse er opsummeret i tabel Referencepunkt / Immissionspunkt Raffinaderi Dag/aften/nat = konstant Kørsel Dag Kørsel Aften Kørsel Nat Baggrund Dag Aften Nat Raffinaderiets miljøgodkendelse Dag Aften Nat Punkt 2 Industriom -råde øst Punkt 3 Gård nord (Ryttergrøft en) Punkt 4 Kolonihave sydøst Punkt 5 Boligområde Ryvang Skel < * * 49 * < 70 < 70 < Tabel Beregnede støjbidrag i valgte immissionspunkter 2-5, baggrundsstøj fra omgivelser samt grænseværdier i raffinaderiets miljøgodkendelse. Alle støjtal angivet i db(a). De med * mærkede værdier indeholder betydelige bidrag fra raffinaderiet. Det fremgår af tabel 4.3.6, at punkt 4 og 5 er de mest kritiske for ekstern støj. Med støjmodellen baseret på aktuelle kildestyrkemålinger kan bidraget i immissionspunkterne for hver enkelt kilde beregnes. I forbindelse med udskiftning af gammelt udstyr og indkøb af nyt udstyr stilles krav til støjemission således at der løbende kan ske en formindskelse i raffinaderiets støjbidrag. For de af raffinaderiets anlæg, hvis design og konstruktion er af ældre dato, er det forbundet med store vanskeligheder at reducere støjkilderne. Det er tidligere undersøgt, om støjbidraget kan reduceres ved at etablere jordvolde. Da lyd bevæger sig delvist i krumme baner, kan jordvolde kun give en væsentlig støjreduktion såfremt voldene er minimum m høje, hvilket i givet fald er ensbetydende med et volumen på ca m3. Etablering af jordhøje er tidligere påbegyndt i samarbejde med Fredericia Kommune med henblik på at højne det visuelle og æstetiske indtryk af raffinaderiet set fra omfartsvejene. Hovedparten af den modtagne overskudsjord er henvist af Fredericia Kommune. 4.4 SPILDEVAND Raffinaderiet leder sit spildevand til renseanlægget Fredericia Spildevand og Energi A/S. Den gældende udledningstilladelse er revideret af Fredericia kommune pr. 09. juli 2010 MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 12

13 Hos Fredericia Spildevand A/S på Røde Banke foregår en yderligere rensning for organisk stof, kvælstof, olie osv. inden udledning til Lillebælt, således at miljøbelastningen fra raffinaderiets spildevandsudledning vurderes at være lille sammenlignet med f.eks. emissionerne til luft beskrevet i afsnit De udledte mængder af forskellige stoffer angivet i bilag 3 er således inden rensning i renseanlægget hos Fredericia Spildevand og Energi A/S og fortæller ikke noget om udledningen til Lillebælt. Fredericia Spildevand og Energi A/S s samlede udledning kan Fredericia Kommune oplyse nærmere om ved henvendelse. Spildevandsmængderne fra både raffinaderiet og havneterminalen måles kontinuert. For spildevandsstrømmen fra raffinaderiet udføres på alle hverdage analyse for temperatur, ph, suspenderet stof og sulfid. En gang pr. uge analyseres for COD. En gang pr. måned analyseres desuden for BOD, sulfid, total svovl, klorid, suspenderet stof, fenol, cyanid, olie, temperatur, ph, total-kvælstof, totalfosfor, PAH, krom, nikkel og fenol på et akkrediteret laboratorium i henhold til anerkendte standarder. Ud over ovenstående analyseres en gang årligt for metaller, nitrifikationshæmning samt NPE. Til analyserne udtages en flowproportional spildevandsprøve over 24 timer Tilladt og aktuel udledning i Hovedparametre I 2013 er der er udledt m 3 spilde- og overfladevand til Fredericia Spildevand A/S. Foruden proces- og overfladevand er der i en separat strøm udledt sanitært spildevand. Det sanitære spildevand analyseres ikke. I raffinaderiets udledningstilladelse er der i vilkår 3 anført en række grænseværdier. For parametrene sulfid, suspenderet stof og ph skal grænseværdierne overholdes som absolutte værdier, hvilket vil sige, at hver enkelt prøve skal overholde de fastsatte grænseværdier. For parametrene COD, BI 5, total svovl, klorid, fenolindex, cyanid, olie, krom og nikkel skal kontrolværdier, beregnet som transportkontrol i henhold til DS 2399, være overholdt inden for en kontrolperiode på et kalenderår. Sulfid, suspenderet stof og ph har i enkelte tilfælde været overskredet marginalt og der er i hvert tilfælde givet besked til tilsynsmyndigheden og Fredericia Spildevand og Energi A/S samt iværksat tiltag for at bringe den pågældende parameter indenfor grænseværdien igen. Den nedenfor anførte oversigt viser, at alle kontrolværdierne med undtagelse af klorid er overholdt i kalenderåret Det forhøjede indhold af klorid skyldes kloridindholdet i drænvandet fra i råolien fra Nordsøen. Parameter BI 5 COD Total Svovl Klorid Fenolindeks Cyanid Olie Krom Nikkel Enhed Mg/l Kg/d Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Grænseværdi ,1 50 0,01 0,07 Kontrolværdi ,8 0,01 10 <0,003 0,04 Kontrolværdi ,8 0,01 4 <0,003 0,06 Kontrolværdi ,47 0,01 5 0,004 0,02 Tabel Kontrolværdier for spildevand fra raffinaderiet til Fredericia Spildevand A/S 4.5 JORD OG GRUNDVAND I samarbejde med eksterne konsulenter er der i årene udarbejdet 2 rapporter, der beskriver jord- og grundvandsforholdene for raffinaderiet og for havneterminalen. Rapporterne er udarbejdet på grundlag af en opsummering af allerede kendte data suppleret med data fra monitering af bestående samt en række nye moniteringsboringer. Specielt på havneterminalen har undersøgelserne resulteret i at der er konstateret en mindre udsivning af en ældre forurening til den sydligste del af Øster Strand. Der er derfor igangsat et projekt, der skal finde de bedst egnede tekniske løsninger til afværge af yderligere udsivning og omfanget af oprensning. 4.6 AFFALD Affald fra raffinaderiet består af adskillige typer affald som specificeres nedenfor. På raffinaderiet findes et styret system for affaldshåndtering, hvor en detaljeret affaldsliste angiver, hvordan forskellige typer affald skal sorteres med henblik på genbrug og bortskaffelse. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 13

14 Til opsamling af sorteret affald er der indrettet faciliteter i form af containere, tromler, affaldsstativer og andre beholdere flere steder på raffinaderiet. En oversigt over bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald til godkendt affaldsbehandler fremgår af nedenstående figur 4.5. For olie- og kemikalieaffald udgør olieholdigt slam og Andet (brugte katalysatorer, blyakkumulatorer og laboratioriaffald m.v.) størsteparten. Oversigt over olie- og kemikalieaffald Tons Oliefiltre Olieholdigt slam Olieprodukter Kemikalieaffald Total Figur 4.6 Oversigt over farligt affald til godkendt affaldsbehandler. Mere konventionelt affald såsom dagrenovation er ikke medtaget i oversigten. Udover olie- og kemikalieaffald er bortskaffet følgende mængder: Ikke farligt Farligt Fraktion Mængde, tons affald affald Forbrænding 140 X Deponering på losseplads 20 X Affald til sortering 0,8 X Beton og teglbrokker til genbrug 29 X Beton til genbrug 196 X Træ til genbrug 62 X Batterier til genbrug 0,5 X Plastfolie til genbrug 0,4 X Elektronikaffald 3,7 X Lysstofrør 0,4 X Spraydåser og trykflasker 0,05 X Metalskrot til genbrug 240 X Olieforurenet jord til biologisk rensning 4326 X Den forurenede jord stammer fra oprensning af spild og forurenet jord fra forureninger opstået før januar 2001, oprenset i forbindelse med anlægsarbejder. 4.7 SPILD AF PRODUKTER OG HJÆLPESTOFFER. De senere år er antal olie-og kemikaliespild større end 100 kg på ubefæstet areal blevet registreret. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 14

15 Antal spild >100 kg, Antal 3 Olie Kemikalie År Fig. 4.7 Antal olie- og kemikalisspild Kun olie- og kemikaliespild større end 100 kg på ubefæstet areal på raffinaderiet og havneterminalen fremgår. 4.8 HAVNETERMINALEN VED SKANSE ODDE Aktiviteterne på havneterminalen relaterer sig til fortrinsvis til raffinaderiet og udskibningen af råolie fra DONG-terminalen (Shell er operatør på vegne af DONG). Den væsentligste miljøpåvirkning fra havneterminalen vurderes at være udledning af kulbrintedampe til luft. Her udgør udskibningen af råolie langt den største kilde til udledning af kulbrintedampe. Se afsnit Den væsentligste potentielle miljøpåvirkning fra havneterminalen vurderes at kunne være et olieudslip i forbindelse med lastning. Raffinaderiet har derfor en beredskabsplan for oliespildsbekæmpelse for havneog kystnære områder. Beredskabsplanen finansieres 50 % af raffinaderiet og 50 % af Fredericia Havn (ADP) med henholdsvis anskaffelse af udstyr, samt de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Emission til atmosfære KULBRINTER Emission af kulbrinter til atmosfæren kan opdeles i følgende bidrag: Diffus emission fra spildevandssystem m.m. Emission fra tanke Emission fra lastning af skibe Diffus emission kan forekomme fra kloakker og brønde, ventiler og pumper i bl.a. pumpemanifold, slopspitter og API-olieudskiller. For olieudskilleren kan antages, at emissionen er af samme størrelsesorden som for en olieudskiller på raffinaderiet, dvs. skønsmæssigt 45 t/år. Fordampningstabet for tanke ligger beregningsmæssigt (ved anvendelse af API-standarder) i området mindre end 50 tons pr. år. Emissionen skyldes næsten udelukkende fordampning fra to slopstanke. For at nedbringe kulbrinteemissionerne er der installeret internt flydetag i de første to af tre benzintanke. Den tredje benzintank anvendes p.t. ikke og forventes først taget i brug til benzin, når der er installeret internt flydetag. Som et af vilkårene i havneterminalens miljøgodkendelse anvendes et dampgenvindingsanlæg/vapour Recovery Unit (VRU) på Jetty 1. VRU en anvendes til genindvinding af dampe i forbindelse med udskibning af nafta (benzen heartcut), der indeholder ca % benzen. Udskibninger af benzen heartcut foregår fra raffinaderiets tanke via rørledning. VRU en anvendes desuden ved udskibning af benzin. Raffinaderiet arbejder derudover på at reducere emissionen af kulbrinter fra råolieudskibningen med minimum 85 %. En løsning forventes implementeret i løbet af Målinger på 3 råolieskibes VOC- emission under lastning har vist at emissionen er afhængig af flere faktorer, heriblandt hvilken type råolie skibet har sejlet med på seneste rejse. Et gennemsnit på de målte skibe viser at emissionen stemmer omtrent overens med tidligere foretagne beregninger. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 15

16 LUGT I forbindelse med revisionen af godkendelsesvilkårene på havneterminalen er der foretaget en kortlægning af lugtemissionen. Kortlægningen viser, at de mest betydende kilder til lugtemission er håndteringen af fuelolie og råolie. Der arbejdes derfor på at finde løsninger, der kan reducere lugt fra disse kilder STØJ Støjkilderne på havneterminalen er relativt få: Pumper i manifold, intern trafik, motorbetjente ventiler, damptracing og andre småkilder. I forbindelse med revisionen af vilkårene i raffinaderiets miljøgodkendelse er der i foråret 2007 udført en støjkortlægning af aktiviteterne inkl. lastning og losning af skibe på havneterminalen. Af rapporten over den foretagne støjkortlægning fremgår, at der kun i et enkelt referencepunkt er konstateret en overskridelse af de vejledende støjgrænser i forhold til den arealanvendelse, der er angivet i Kommuneplanen. Overskridelsen er på 3,3 db(a) og dermed netop signifikant, idet ubestemtheden er på 3 db(a). Overskridelsen forekommer kun i situationer med skibe på begge kajer, hvor skibet på Jetty 1 losser med egne pumper. I alle andre tilfælde forekommer der ikke overskridelser af de vejledende støjgrænser Spildevand. Spildevandskilderne er følgende: Overfladevand, både fra befæstede og ubefæstede områder, tankfarme, veje etc. Ballast- og skyllevand fra skibe. Drænvand fra eksisterende afværgedræn. Drænvand fra tanke (meget små mængder). Dette vand tilgår olieudskiller inden det udledes til Fredericia Kommunes Centralrenseanlæg. Den udledte vandmængde i 2013 til Fredericia Kommunes Centralrenseanlæg udgjorde m Jord og Grundvand I 1985 blev der på Skanse Odde konstateret udsivende olie fra tankfarmen. Undersøgelser konstaterede utæthed i to tanke, en gasolietank og en benzintank. Udover tankreparationer blev afværgeforanstaltninger iværksat med drænsystemer og opsamlingsbrønde, som har været i drift lige siden. Til kontrol blev etableret et net af observationsboringer, hvor eventuelt olielag blev pejlet i Alle pejlingerne viste i sidste halvdel af perioden en nedadgående tendens for olielag på grundvandet, hvilket indikerer, at afværgedrænene har fjernet en stor del af forureningen fra I 1994 blev de oprindelige pejleboringer erstattet af nye og mere repræsentative boringer til fortsat måling af eventuelt olielag i tankfarmen. Disse boringer er suppleret i Der er iværksat et projekt, der skal udarbejde et oplæg til en opgradering af afværgeforanstaltningerne Affald Der er ikke foretaget nogen selvstændig opgørelse over affald fra drift af Havneterminalen. Affald fra Havneterminalen er medtaget i oversigten for raffinaderiet. 4.9 STATUS FOR RAFFINADERIET OG HAVNETERMINALEN Klager Raffinaderiet har gennem mange år registreret og behandlet eksterne miljøbetingede klager og har en formel skriftlig procedure for behandling af eksterne klager. De registrerede hændelser, der har medført klager kan for årene opsummeres på følgende figur MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 16

17 Klager over miljøgener Shell- Raffinaderiet incl. Skanse Odde Antal berettigede klager Væskenedfald Støj Røg/Sod Lugt År Figur Hændelser der har medført eksterne klager over miljøgener fra Raffinaderi og Havneterminal I 2013 var målet for hændelser, der har medført klager over miljøgener, 5 for raffinaderiet og 1 for havneterminalen. Antallet af hændelser, der medførte klager, nåede imidlertid op på i alt 17. Hændelserne fordeler sig med 11 hændelser, der har medført klager over gener fra raffinaderiet og 6 hændelser relaterer sig til aktiviteterne på havneterminalen. De klager der relaterer sig til aktiviteterne på raffinaderiet skyldes for størstedelen de driftsproblemer der er forårsaget af det svovlbrintebindende additiv (en såkaldt H 2 S-scavenger), der af sikkerhedsmæssige årsager tilsættes råolien allerede på felterne i Nordsøen scavenger tilsættes råolien inden den sendes ind til raffinaderiet. Der er desuden klaget over røg fra raffinaderiets hovedskorsten i forbindelse med opstart efter et planlagt driftsstop. Klagerne over lugtgener fra havneterminalen relaterer sig til lastning af råolie, lastning af fuelolie og lugt fra de offentlige kloaker i forbindelse med dræning af skyllevand, modtaget fra skibe. 5. MÅL og HANDLINGSPLANER En oversigt over resultaterne i 2013 sammenlignet med miljømålene er givet i tabel 6.1a. PARAMETRE ENHED RESULTAT RESULTAT MÅL RESULTAT MÅL EII (energy Intensity Index) 78,8 71, ,8 69 Antal hændelser med eksterne klager over miljøgener Antal spild >100 kg Total SO2-emission tons H 2S til flare tons Kulbrinter til flare tons Fire ud af 6 mål er overholdt. Tabel 5.1a. Antallet af hændelser, der har medført klager er nærmere behandlet i afsnit 4.9 På trods af at målet ikke er overholdt ses at kulbrinter til flaren er bragt betragteligt ned i forhold til året før. Udgangspunktet for de anførte mål for 2014 er en vurdering af, hvad der ville være realistisk opnåeligt med de til rådighed værende ressourcer og stabile driftsforhold. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 17

18 Vise respekt for vore naboer Gennemføre planlagte tiltag for forøget robusthed af Surtvandsstripper Gennemført LOPC Fastholde arbejdet med LOPC- cirkler(lopc= Loss of Primary Containment) Gennemført Myndighedskrav Fortsætte implementeringen af de nye godkendelsesvilkår for havneterminalen. Gennemført Fortsætte arbejdet med revision af godkendelse for raffinaderiet. Afventer EU BREF- note Tabel 5.1b. Status for gennemførsel af miljøplaner pr. 31/12/2013. Emne Aktiviteter Vise respekt for vore naboer Gennemføre planlagte tiltag for forøget robusthed af Surtvandsstripper Udarbejde et projekt til opgradering af afværgeforanstaltningerne på havneterminalen. Myndighedskrav Fortsætte implementeringen af de nye godkendelsesvilkår for havneterminalen. Fortsætte arbejdet med revision af godkendelse for raffinaderiet. Tabel 5.3. Miljøaktiviteter i MEDARBEJDERINDDRAGELSE Med det formål fortsat at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, der også i fremtiden vil være i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere og i erkendelse af at de gode idéer findes overalt i organisationen, inddrages medarbejdere på alle niveauer i f. eks. sikkerheds- og miljøarbejdet. Inddragelsen foregår bl.a. via: deltagelse i informationsmøder afholdt af A/S Dansk Shell s eller raffinaderiets ledelse. deltagelse i afdelingsmøder, der typisk har arbejdsmiljø, miljø og kvalitet som faste punkter på dagsordenen. deltagelse i PSFO-runder (Proces Safety Field Observations). deltagelse i Safety Stand Stills (Sikkerhedsmøder for medarbejdere og faste entreprenører). deltagelse i frokostmøder for entreprenører. deltagelse i udvikling af projekter. den skrevne information, der tilgår alle medarbejdere i form af f.eks. - indkaldelse af forslag til udvalgsmøder og referater fra udvalgsmøder. - IT-baserede informationer på intranettet. Desuden har samtlige medarbejdere mulighed for at stille forslag til forbedringer. MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 18

19 Bilag Bilag 1 Miljødata Bilag 2 Ordforklaring Bilag 3 Oversigt over anvendte regnskabsprincipper Bilag 4 Flowdiagram over raffinaderiets procesanlæg MILJØREDEGØRELSE 2013, A/ S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet, Fredericia 19

20 Nedenstående oversigt viser Shell-Raffinaderiets nøgletal for 2011, 2012 og Parameter Enhed Bemærkninger Råolie raffineret 000 t 2,656 2,958 2,648 Dansk råolie og kondensat LPG % Benzin % Benzene heartcut % Jetbrændstof % Gasolie % Fuelolie % Diverse, mellemprodukter/slops % Hjælpekemikalier/ additiver Kvælstof t Natronlud t Svovlsyre t Ammoniakvand t Termoflo 7R1201 t 75 Cetanimprover, (Etyl- hexyl-nitrater) t Øvrige additiver t El, produceret GWh Fjernvarme, produceret 000 GJ El, forbrug (inkl. FDO, eks. Havneterminal) GWh Pumper, kompressorer, lys osv. El, forbrug havneterminalen 1,6 1,3 1,8 FDO = Foreningen af Danske Olieberedskabslagre Vandværksvand, forbrug, 000 m Anvendes til dampfremstilling m.m. (P- plads- måler + små målere) Spildevand fra Raff. til Fredericia Spildevand A/S 000 m Olie t 9,5 4,8 5 BI5 t COD t Total N (NH 3) t Fenol t 0,3 0,7 0,4 Suspenderet stof t PH ,0-9,1 7,5-8,8 Spildevand fra terminal, mængde: 000 m SO 2 t Partikler (støv) t Udledning via 99 m skorsten. NO x (som NO 2) fra gasturbine t fra ovne og kedler t CO 2 brutto (ekskl. Havneterminalen) 000 t Kulbrinter (inkl. Havneterminalen) t Tanke, procesanlæg m.v. Olie- og kemikalieaffald t Oliekontamineret jord til biologisk rensning t Tabel Oversigt over forbrug af råstoffer, emissioner og udledninger samt produktion af olieprodukter

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2014 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2014 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2014... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Basisoplysninger... 4 Auditor erklæring... 5 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab [ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab 2012 2013 Introduktion Selskabet Hjørring Varmeforsyning er beliggende på Buen 7 i Hjørring. CVR-nr. 64 54 46 16. P-nr. 1003156630 Selskabets

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S

Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Det grønne regnskab 2012 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2012... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse... 6 Grundholdning

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere