Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme"

Transkript

1 Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Indsendt den: 26. maj 2015 Revision A: 18. august 2015 Revision B: 15. februar 2016 Projektforslag er udarbejdet af: JPH Energi A/S Slotsgade Dronninglund Tlf.: Ansøger: Jetsmark Energiværk a.m.b.a Nørregade Pandrup Tlf.:

2 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 2 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg Indhold 1. Indledning Indhold Projektforslagets formål Ansøgning til Jammerbugt Kommune Organisatoriske forhold Forhold Udbygning af forsyningsområdet Konverteringsområde - data Eksisterende produktionsanlæg Nyt produktionsanlæg Miljøforhold Anden lovgivning Forhandlinger med forsyningsselskaber Økonomi Anlægsinvestering Forbrugerøkonomi Samfundsøkonomi Miljømæssige konsekvenser Tidsplan Bilag JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

3 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 3 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg INDLEDNING 1.1 INDHOLD Med udgangspunkt i Klima og Energiministeriets opfordring til konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme i brev af 27. januar 2009, har Jetsmark Energiværk set på mulighederne for omlægning af industriområdet lige nordøst for kraftvarmeværket, fra individuel naturgas til fjernvarme. Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme dateret d. 12. december 2008, udarbejdet af Energi Styrelsen, danner grundlaget for Klima og Energiministeriets opfordring til konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme. I oplægget fra Energi Styrelsen nævnes især industriområder som gode konverteringsmuligheder. Jetsmark Energiværk a.m.b.a. har foranlediget udarbejdet nærværende projektforslag, som omhandler udbygning af fjernvarmenettet til nærtliggende industriområde, samt udvidelse af Energiværkets produktionsanlæg til at kunne forsyne Industriområdet. De eksisterende varmeproduktionsanlæg på Jetsmark Energiværk er naturgas kraftvarme anlæg. De eksisterende anlæg har ikke kapacitet til at forsyne industriområdet, der vil derfor være behov for udvidelse af Energiværkets varmeproduktionsanlæg, dette kan gøres ved at etablere en ekstra kraftvarmeenhed, eller ved etablering af en Biomasse kedel baseret på Flis eller Halm. Den Danske Energipolitik har som mål at fossile brændsler skal være udfaset i 2050, og at fjernvarmen skal overgå til vedvarende energikilder. Jetsmark Energiværk ønsker derfor at det nye varmeproduktionsanlæg opføres med vedvarende energi i form af et halm- eller flis-kedel anlæg. Beregningerne viser da også at denne type anlæg giver den bedste samfundsøkonomi. 1.2 PROJEKTFORSLAGETS FORMÅL Projektforslagets formål er at belyse projektets muligheder og konsekvenser i forhold til Varmeforsyningslovens retningslinjer, samt danne grundlag for myndighedsbehandling. Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

4 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 4 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg ANSØGNING TIL JAMMERBUGT KOMMUNE Det indstilles til Jammerbugt Kommune, at gennemføre myndighedsbehandlingen af projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Projektforslaget skal godkendes i henhold til bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektivt varmeforsyningsanlæg Jammerbugt Byråd ansøges om at godkende nærværende projektforslag indeholdende: Ændring af varmeplanen, således at industriområdet i Pandrup fremover indgår i Jetsmark Energiværks forsyningsområde. Der kræves dog ikke nedlæggelse af naturgasnettet, dette må gerne blive liggende og forsyne de forbrugere, der fortsat ønsker naturgas. F.eks. er der ikke regnet med overtagelse af forsyningen til rugbrødsfabrikken Schulstad/Lantmannen da de har brug for procesvarme med en højere temperatur end der kan leveres med fjernvarme, til gengæld vil der med et fjernvarmenet i området, være mulighed for at udnytte overskudsvarmen fra rugbrødsfabrikken til fjernvarme. Etablering af et nyt 5 MW biokedelanlæg til at dække varmebehovet i konverteringsområdet. Biokedel anlægget bygges i forbindelse med det eksisterende kraftvarmeværk. Indstillingen begrundes med afsæt i følgende: Mindre CO2 udledning. Bidrager til Danmarks mål om at blive fuldstændig uafhængig af fossile brændsler. Positiv samfundsøkonomi. God forbrugerøkonomi. JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

5 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 5 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg ORGANISATORISKE FORHOLD Rådgivende ingeniør: JPH Energi A/S Slotsgade Dronninglund Tlf.: Kontaktperson: Ib Hansen Tlf: Bygherre: Jetsmark Energiværk a.m.b.a Nørregade Pandrup Tlf.: Kontaktperson: Henrik Sjølund Tlf.: JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

6 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 6 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg FORHOLD 4.1 UDBYGNING AF FORSYNINGSOMRÅDET Jetsmark Energiværk forsyner i dag ca forbrugere med fjernvarme og producerer årligt ca MWh el og ca MWh varme. Projektforslaget omfatter udbygning af eksisterende fjernvarmeledningsnet, således industriområdet markeret med gråt på skitsen nedenfor kommer til at indgå i Jetsmark Energiværks forsyningsområde. Gråt område: Industriområde, konverteres fra naturgas til fjernvarme Jetsmark Energiværk a.m.b.a. 1: Konverteringsområde JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

7 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 7 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg Nuværende forsyningsområde for Jetsmark Energiværk Konverteringsområde fra naturgas til fjernvarme Jetsmark Energiværk a.m.b.a. 2: Nuværende forsyningsområde, samt konverteringsområde JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

8 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 8 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg KONVERTERINGSOMRÅDE - DATA Nedestående oplysninger om konverteringsområdet stammer fra OIS, HMN Naturgas I/S, samt undersøgelser foretaget i området af Jetsmark Energiværk: Arealer Samlet bebyggede areal (primært erhverv) m² Brændsler anvendt til opvarmning Naturgas 76,4 % Olie 20,3 % El 3,2 % Biobrændsel 0,2 % Desuden er der ubebyggede grunde i området med et areal på i alt ca m². Med en bebyggelsesprocent på 40 %, som Lokalplanen tillader det, vil disse give En fremtidig bebyggelse på ca m² Da nye huse er bedre isolerede, vil dette svare til en udvidelse af det nuværende varmebehov for konverteringsområdet med ca. 50 %. Årligt varmebehov i konverteringsområdet Varmebehov til opvarmning Fremtidig bebyggelses varmebehov Forventet nettab for området Samlet varmebehov ab Jetsmark Energiværk MWh/år MWh/år 594 MWh/år MWh /år Det årlige varmebehov angivet ovenfor, er beregnet ud fra det faktiske gasforbrug brugt til opvarmning i området, samt erfaringstal fra de andre brændsler. Enkelte industrier i konverteringsområdet anvender naturgas til procesopvarmning, hvilket ikke er medregnet i ovenstående varmebehov. Det forventes at de virksomheder, som på nuværende tidspunkt anvender naturgas til proces, vil fortsætte med det efter konverteringen. 4.3 EKSISTERENDE PRODUKTIONSANLÆG Jetsmark Energiværks nuværende produktionsanlæg består af: JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

9 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 9 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg stk. gasmotorer á 2,7 MW el - 3,5 MW varme 2 stk. gaskedler á 5,0 MW varme 2 stk. akkumuleringstanke a 1739 m 3 Solfangeranlæg i alt m² Dette produktionsanlæg er tilpasset det nuværende forsyningsområde, en kold vinterdag er spidsbelastningen ca. 12 MW. Til et motoranlæg er det nødvendigt med fuld back up d.v.s. i en spidslast situation, er anlægget fuldt udnyttet og der er faktisk behov for yderligere kedelkapacitet. 4.4 NYT PRODUKTIONSANLÆG Det eksisterende anlæg er dimensioneret til at forsyne det nuværende forsyningsområde, der er ikke tilstrækkelig kapacitet i dette til at kunne forsyne industriområdet i en spidslast vinter situation. Der skal derfor til forsyning af industriområdet etableres et nyt varmeproduktionsanlæg. I tilknytning til det nuværende kraftvarmeværk på Nørregade 81 i Pandrup, opføres et nyt Bio-kedelanlæg. Anlægget består af en Bio-kedel, som installeres i en ny bygning, samt en lagerbygning til flis eller halm med kran og indfødningsanlæg til kedlen. Varmeproduktionen leveres ind til de eksisterende hovedpumper, der leder varmen ud på fjernvarmenettet. Der etableres fjernvarme fordelingsnet og stik til de enkelte forbrugere. Der ændres ikke på eksisterende produktionsanlæg i forbindelse med forestående projekt Konvertering og nyt biomasseanlæg. På nedestående skitse ses et forslag til placering af det nye Bio-kedelanlæg på matrikel 9 m - den mellemste del, Jetsmark. Desuden ses det eksisterende værk samt tilhørende akkumuleringstanke. For at det nye anlæg kan forsyne industriområdet med varme i en spidslast vinter situation, skal det have en størrelse på ca. 5 MW varmeeffekt. Anlægget kan opføres som et flisfyret eller et halmfyret anlæg. Det vil være det flisfyrede anlæg, der giver den bedste samfundsøkonomi, hvorfor der tages udgangspunkt i dette. JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

10 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 10 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg Nyt Bio-kedelanlæg med lagerbygning. 3, Jetsmark Energiværk A.m.b.a. med eksempel på placering af nyt bioværk. 4.5 MILJØFORHOLD Jetsmark Energiværk retter henvendelse til Jammerbugt Kommune vedr. miljøgodkendelse af det nye Bio-kedelanlæg. 4.6 ANDEN LOVGIVNING Anlægget vedligeholdes efter gældende normer og standarder. I forbindelse med udførelsen skal de nødvendige tilladelser søges af bygherre og entreprenør. 4.7 FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Der har ikke været forhandlinger med berørte forsyningsselskaber. JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

11 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 11 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg ØKONOMI 5.1 ANLÆGSINVESTERING Budget Konvertering og nyt varmeproduktions anlæg: Gasmotor anlæg Fliskedelanlæg Halmkedelanlæg Fjernvarmenet inkl. stik og gravearbejder 1000 kr Nyt kedelanlæg eller gasmotor 1000 kr Integrering el - rør - SRO m.m. i eksist. Anlæg 1000 kr Nyt bygningsanlæg 1000 kr Omlægning af hovedkloak 1000 kr Ingeniørhonorar inkl. projekt- og byggeledelse 1000 kr Erstatning til HMN Naturgas 1000 kr Uforudsigelige og diverse udgifter 1000 kr Tilslutning/Investeringsbidrag 1000 kr I alt projekt udgifter 1000 kr JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

12 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 12 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg FORBRUGERØKONOMI For at overskueliggøre de forbrugerøkonomiske beregninger, så bliver brændslerne El og Biobrændsel prismæssigt omregnet til naturgas. I de efterfølgende forbrugerøkonomiske beregninger er der regnet med en kedelvirkningsgrad på 92 % for alle individuelle gaskedler. Nuværende udgifter til individuel opvarmning i konverteringsområdet: Den årlige udgift til naturgas inkl. afgifter, ekskl. moms udgør: Gaspris: kr./nm 3 5,66 Gasforbrug: Nm 3 /år Udgift til gasforbrug: kr Administrationsbidrag: kr I alt ekskl. moms kr Den årlige udgift til olie inkl. afgifter, ekskl. moms udgør: Udgift til olie pr MWh varme produceret: kr./mwh varme Forbrug: MWh varme Udgift til olieforbrug: kr I alt ekskl. moms kr Samlede årlige udgift til individuel opvarmning ekskl. moms kr Fremtidige udgifter til opvarmning i konverteringsområdet med fjernvarme: Den årlige udgift til fjernvarme inkl. afgifter, ekskl. moms udgør: Pris for fjernvarmeforbrug: kr./mwh 450 Varmebehov for konverteringsområde: MWh/år Samlet udgift til fjernvarmeforbrug: kr./år Faste afgifter og målerleje kr./år I alt ekskl. Moms kr./år Brugerøkonomisk fordel ved fjernvarmeforsyning: Brugerøkonomisk fordel (2015 priser): kr Svarende til en procentmæssig besparelse på: 21,9% Der forventes en starttilslutning på 50 % af det samlede varmebehov for konverteringsområdet inkl. fremtidig bebyggelse. De resterende 50 % af varmebehovet i området forventes tilsluttet over en 20 årig periode i takt med at nuværende kedler er udtjente. Forbrugerne som opnår størst økonomisk gevinst ved at skifte til fjernvarme, svarende til 50 % af det samlede varmebehov, antages at blive tilsluttet fjernvarmen fra dag ét. JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

13 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 13 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg Med en indregnet investeringsomkostning til indkøb og installation af fjernvarmeunits, fjernelse af eksisterende installationer mv. på kr pr forbruger, så bliver den gennemsnitlige simple tilbagebetalingstid 4,7 år. 5.3 SAMFUNDSØKONOMI Der er udført samfundsøkonomisk beregning (vedlagt som bilag 2 - A, B og C) på baggrund af Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet af december 2014, set over en 20 årig periode, ved en kalkulationsrente på 4 % (standardværdi). Samfundsøkonomisk sammenligning med forskellige varmeproduktionsanlæg. Anlægs type Industri med individuel naturgas eller eget olie, el m.m. Industri opvarmet med Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. CO2 ækvivalenter Projektfordel kr kr kr kr. (ton) Naturgasmotor , ,0 762,0 1,1 % Flis kedel , , ,6 2,8 % Halm kedel , ,9-175,9-2,4 % Som det fremgår af ovenstående skema, vil et træflisanlæg give en positiv samfundsøkonomi og det vil være bedre end etablering af endnu en gasmotor på Energiværket. Et halm baseret biobrændselsanlæg vil ikke give gos samfundsøkonomi. Der regnes derfor med investering i et træflis anlæg. 6. MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER De miljømæssige konsekvenser er kapitaliseret og medtaget i de samfundsøkonomiske beregninger. Anvendelse af fjernvarme produceret på bio-brændsel, vil give en reduktion på over ton CO2 set over en 20 årig periode. JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

14 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 14 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg TIDSPLAN For projektets gennemførelse kan opstilles følgende tidsplan. Tidsplan Konvertering og nyt biomasseanlæg Forundersøgelse/beslutningsgrundlag Projektforslag, Myndighedsbehandling Projektering, udbud Kontrahering: Rør, bygning og maskin Ledningsarbejder Opførelse af ny tilbygning Udførelsesfasen - maskininstallationer Idriftsættelse JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

15 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 15 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg BILAG Bilag 1: Oversigtsskema over varmeforbrug i Industriområdet. JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

16 Status Bygningsareal m² Bolig Bygningsareal m² Erhverv Distribut ionsaftal e Brændsel Postnr. Postdistrikt Forbrug år- 1 Forbrug år- 2 Forbrug år-3 Komp.- grundlag Satstrin Kompensatio nsbetaling Varmebehov MWh gennemsnit Varmebehov MWh normalår Varmebehov MWh gennemsnit koldeste år (2010/2011) Kedeldato Stiklæn gde 5 - Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,67 39,42 41, Idriftsat 434 Naturgas 9490 Pandrup ,09 7,62 8, Idriftsat 220 Naturgas 9490 Pandrup ,73 10,46 10, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,96 98,85 103, Idriftsat 535 Naturgas 9490 Pandrup ,21 36,78 38, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,48 113,39 118, Idriftsat 706 Naturgas 9490 Pandrup ,29 36,86 38, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,65 78,10 81, Olie 9490 Pandrup 22,82 24,53 25, Idriftsat 395 Naturgas 9490 Pandrup ,52 52,16 54, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,50 90,83 95, Olie 9490 Pandrup 108,10 116,20 121, BIO/Spånner 9490 Pandrup 32,18 34,59 36, BIO/Spånner 9490 Pandrup 19,50 20,96 22, Olie 9490 Pandrup 333,70 358,73 376, Idriftsat 603 Naturgas 9490 Pandrup ,31 39,04 40, El/olie 9490 Pandrup 364,60 391,95 411,27 47 Naturgas?? 9490 Pandrup Idriftsat 127 Naturgas 9490 Pandrup ,19 8,81 9, ? 9490 Pandrup 106,50 114,49 120, Bio /brænde 9490 Pandrup 15,47 16,63 17, Idriftsat 0 Naturgas 9490 Pandrup ,55 12,42 13, Idriftsat 123 Naturgas 9490 Pandrup ,15 13,06 13, Olie 9490 Pandrup 151,80 163,19 171, El 9490 Pandrup 37,77 40,60 42, El 9490 Pandrup 168,09 180,70 189, Olie 9490 Pandrup 7,87 8,45 8, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,54 110,23 115, El 9490 Pandrup 10,14 10,90 11, Idriftsat 0 Naturgas 9490 Pandrup ,39 34,82 36, Idriftsat 323 Naturgas 9490 Pandrup ,54 15,63 16, Idriftsat 0 dis19754 Naturgas 9490 Pandrup ,94 8,53 8, drift 1325 dis19754 Naturgas 9490 Pandrup Olie 9490 Pandrup 86,00 92,45 97, Idriftsat 646 Naturgas 9490 Pandrup drift - Naturgas 9490 Pandrup

17 5 - Idriftsat Dis13022 Naturgas 9490 Pandrup ,12 151,70 159, Idriftsat - Dis13022 Naturgas 9490 Pandrup Idriftsat - Dis13022 Naturgas 9490 Pandrup ,28 162,63 170, Idriftsat - Naturgas 9490 Pandrup ,32 56,24 59, Idriftsat - Dis13022 Naturgas 9490 Pandrup ,80 111,59 117, Idriftsat - Dis13022 Naturgas 9490 Pandrup ,88 48,24 50, Idriftsat? Naturgas 9490 Pandrup ,18 15,24 15, Idriftsat? Naturgas 9490 Pandrup ,11 90,42 94, Olie 9490 Pandrup 20,93 22,50 23, Idriftsat 594 Naturgas 9490 Pandrup ,24 58,30 61, Olie 9490 Pandrup 60,06 64,56 67, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,68 323,23 339, El 9490 Pandrup 16,12 17,33 18, el 9490 Pandrup 22,23 23,90 25, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,22 110,96 116, Idriftsat 375 Naturgas 9490 Pandrup ,99 85,99 90, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,64 466,16 489, Idriftsat? Naturgas 9490 Pandrup ,61 17,86 18, Naturgas 9490 Pandrup Idriftsat 482 Naturgas 9490 Pandrup ,05 37,68 39, Idriftsat - Naturgas 9490 Pandrup ,86 13,82 14, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup , , , Idriftsat 262 Naturgas 9490 Pandrup ,27 15,34 16, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,59 198,43 208, Idriftsat 450 Naturgas 9490 Pandrup ,57 36,09 37, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,43 242,34 254, olie 9490 Pandrup 22,20 23,87 25, Olie 9490 Pandrup 62,50 67,19 70, Olie 9490 Pandrup 78,80 84,71 88, Idriftsat Dis12489 Naturgas 9490 Pandrup Proces Proces Proces Idriftsat Dis12489 Naturgas 9490 Pandrup Proces Proces Proces Idriftsat - Naturgas 9490 Pandrup ,56 25,33 26, Idriftsat Naturgas 9490 Pandrup ,32 421,74 442, Olie 9490 Pandrup 45,57 48,98 51, Olie 9490 Pandrup 187,90 201,99 211, Olie/brænde 9490 Pandrup 30,16 32,42 34, Olie 9490 Pandrup 18,92 20,33 21,34? Naturgas 9490 Pandrup Idriftsat 410 Naturgas 9490 Pandrup ,17 52,85 55, ?? 9490 Pandrup olie 9490 Pandrup 14,17 15,23 15, Idriftsat Naturgas/bræ 9490 Pandrup ,94 110,66 116, nde 9490 Pandrup Idriftsat - Naturgas 9490 Pandrup ,02 29,05 30, Ingen 9490 Pandrup

18 Fremtid , , , I alt MWh/år Nettab MWh/år Samlet varmebehov i ind. Område Pandrup MWh/år tillæg for tillæg for Nettab Kedelvirkningsgrad normalår koldeste år 5% 92% 8% 13% Beregning af tilslutningseffekt ud fra det årlige energiforbrug (Tilslutningseffekt [kw] = det årlige energiforbrug i MWh x 0,36) W/m 2 W/m Tilslutningseffekt af forbrug 4,28 4,60 4,82 MW Effekt til nettab 0,07 0,07 0,08 MW 0,03 5,79 5,82 MW Tilslutningseffekt i alt 4,34 4,67 4,90 MW 0,07 MW 5,89 MW

19 Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Side 16 Projektforslag Konvertering og nyt biomasseanlæg Bilag 2: Samfundsøkonomiske beregninger. JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma CVR-nr

20 Beregningsresultat Resultat - Samfundsøkonomisk beregning - Konvertering af industriområde i Pandrup Nutidsværdi (2015-prisniveau kr) Individuel opvarmning Fjernvarme + Naturgasmotor Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto , , ,4 49,4% Investeringer 4.405, , ,7-659,6% Driftsomkostninger 8.380, ,6 574,0 6,8% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 4.570, , ,8-108,9% SO 2 -omkostninger 119,5-633,2 752,7 - NO x -omkostninger 630, , ,1-354,1% PM 2,5 -omkostninger 20,1 5,1 15,0 74,5% Afgiftsforvridningseffekt , ,7 495,3-7,2% Scrapværdi , , ,2-321,7% I alt , ,0 762,0 1,1% Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Emissioner (ekskl. el-produktion) Individuel opvarmning Fjernvarme + Naturgasmotor Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (%) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) , , ,3-55,3% SO 2 -emissioner 3,2-16,8 20,0 - NO x -emissioner 18,2 82,8-64,6-354,1% PM 2,5 -emissioner 0,5 0,1 0,4 74,5% CO 2 - balancepris Balancepris - CO 2 (inkl. CH 4 og N 2 O) kr/ton 191,90 Dato: :14

21 Beregningsresultat (1.000 kr.) Samfundsøkonomiske omkostninger Akk. NPV - Individuel opvarmning (ref.) Akk. NPV - Fjernvarme + Naturgasmotor (proj.) Samfundsøk. fordel - projekt Dato: :14

22 Beregningsforudsætninger - basisoplysninger Betegnelse Kommune Dato: Udarbejdet af: GENERELT Brændværdienhed GJ/MWh Kalkulationsrente (real) % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Prisniveau år Periodestart år Tidshorisont (ved beregning af NPV) år CO₂-kvotepris Se liste Emissionsomkostning NOx/SO2/PM2,5 Se liste Energibesparelsesprocent % Beregningsforudsætninger bygninger Naturgas bygninger - øvrige Områder Nybyggeri Antal ejendomme ialt stk Nettovarmebehov pr. ejendom MWh Introduktionsår år Starttilslutning % 100,0% 100,0% 0,0% Sluttilslutning % 100,0% 100,0% 100,0% Opbygningsperiode år Investeringer/driftsomk. pr. område bygninger Naturgas bygninger - øvrige Individuel opvarmning Nybyggeri Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år 18 Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr. Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr. 1. års ekstra omkostning kr. bygninger Naturgas bygninger - øvrige Fjernvarme + Naturgasmotor Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år 50 Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr. Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr. 1. års ekstra omkostning kr. Brændselsfordeling Individuel opvarmning Naturgas El Olie Forbruger/ Type naturgas Forbruger/ elvarme Forbruger/ gasolie Varmevirkningsgrad % 92,0% 100,0% 80,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % Varmeandel % 77,1% 3,1% 19,8% Ledningstab % Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 15,00 5,00 20,00 Variable driftsomk. (el) kr/gj el Fjernvarme + Naturgasmotor Naturgas El Olie Gasmotor Forbruger/ Varmeværk/ Type naturgas Forbruger/ elvarme Forbruger/ gasolie naturgas/ motor Varmevirkningsgrad % 92,0% 100,0% 80,0% 52,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % ,0% Varmeandel % 34,4% 0,0% 0,0% 65,6% Ledningstab % 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (bemærk: er ikke angivet for alle kraftvarmeenheder) ja/nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 15,00 5,00 20,00 2,78 Variable driftsomk. (el) kr/gj el 12,50 Følsomhedskoefficienter Brændselspris % 100,0% Elsalgspris (kun kraftvarme) % 100,0% Emissionsomkostninger % 100,0% Nybyggeri Samfundsøkonomisk beregning - Konvertering af industriområde i Pandrup Jammerbugt Ib Hansen MWh 4,0% 20,0% 17,0% Middel Bymæssig bebyggelse 0,00% Dato: :16

23 Korrektioner til inddata Korrektioner til inddata Dato: :17

24 Korrektioner til inddata Antal ejendomme Eksisterende bygninger Naturgas antal Eksisterende bygninger - øvrige antal Nybyggeri antal antal antal antal antal antal Energiforbrug pr. ejendom ekskl. energibesparelser Eksisterende bygninger Naturgas MWh Eksisterende bygninger - øvrige MWh Nybyggeri MWh MWh MWh MWh MWh MWh Energibesparelsesprocent Eksisterende bygninger Naturgas % 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% Eksisterende bygninger - øvrige % 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% Nybyggeri % 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% % 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% % 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% % 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% % 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% % 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% Individuel opvarmning - tillæg aperiodisklevetid/kr. Forbruger - aperiodisk investering Forsyningsselskab - aperiodisk investering Områder - driftsomkostninger kr Produktionsanlæg - driftsomkostninger kr Varmevirkningsgrad - reference forbruger/ naturgas % 92,0% 92,3% 92,5% 92,8% 92,9% 93,1% 93,3% 93,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% forbruger/ elvarme % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% forbruger/ gasolie % 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% - % % % % % Elvirkningsgrad - reference forbruger/ naturgas % forbruger/ elvarme % forbruger/ gasolie % % % % % % Brændselsfordeling - reference forbruger/ naturgas % 77,1% 77,6% 78,1% 78,6% 79,1% 79,5% 79,9% 80,4% 80,8% 81,1% 81,5% 81,8% 82,2% 82,5% 82,8% 83,1% 83,4% 83,7% 84,0% 84,2% 84,5% 84,5% forbruger/ elvarme % 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% forbruger/ gasolie % 19,8% 19,4% 18,9% 18,5% 18,1% 17,7% 17,3% 17,0% 16,6% 16,3% 16,0% 15,7% 15,4% 15,1% 14,8% 14,6% 14,3% 14,1% 13,9% 13,6% 13,4% 13,4% - % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Energitab - reference forbruger/ naturgas GJ forbruger/ elvarme GJ forbruger/ gasolie GJ GJ GJ GJ GJ GJ Fjernvarme + Naturgasmotor - tillæg apelevetid/kr. Forbruger - aperiodisk investering Forsyningsselskab - aperiodisk investering Områder - driftsomkostninger kr Produktionsanlæg - driftsomkostninger kr Varmevirkningsgrad - projekt forbruger/ naturgas % 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% forbruger/ elvarme % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% forbruger/ gasolie % 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% varmeværk/ naturgas/ motor % 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% - % % % % Elvirkningsgrad - projekt forbruger/ naturgas % forbruger/ elvarme % Dato: :17

25 Korrektioner til inddata forbruger/ gasolie % varmeværk/ naturgas/ motor % 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% - % % % % Brændselsfordeling - projekt forbruger/ naturgas % 35,6% 33,7% 31,9% 30,0% 28,1% 26,2% 24,4% 22,5% 20,6% 18,7% 16,9% 15,0% 13,1% 11,2% 9,4% 7,5% 5,6% 3,7% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% forbruger/ elvarme % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% forbruger/ gasolie % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% varmeværk/ naturgas/ motor % 64,4% 66,3% 68,1% 70,0% 71,9% 73,8% 75,6% 77,5% 79,4% 81,3% 83,1% 85,0% 86,9% 88,8% 90,6% 92,5% 94,4% 96,3% 98,1% 100,0% 100,0% 100,0% - % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Energitab - projekt forbruger/ naturgas GJ forbruger/ elvarme GJ forbruger/ gasolie GJ varmeværk/ naturgas/ motor GJ GJ GJ GJ GJ Dato: :17

26 Korrektioner til inddata Dato: :17

27 Korrektioner til inddata ,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% ,5% 84,5% 84,5% 84,5% 84,5% 84,5% 84,5% 84,5% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 92,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% Dato: :17

28 Korrektioner til inddata ,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dato: :17

29 Specifikation af beregninger Beregningsresultater Antal ejendomme pr. område Eksisterende bygninger Naturgas antal Eksisterende bygninger - øvrige antal Nybyggeri antal antal antal antal antal antal Energiforbrug pr. ejendom Eksisterende bygninger Naturgas MWh Eksisterende bygninger - øvrige MWh Nybyggeri MWh MWh MWh MWh MWh MWh Samlet energiforbrug Bruttoenergibehov - reference - naturgas MWh el MWh olie MWh MWh MWh MWh MWh MWh Energibehov - reference i alt MWh elproduktion MWh Nettoenergibehov - reference i alt MWh Bruttoenergibehov -projekt - naturgas MWh el MWh olie MWh gasmotor MWh MWh MWh MWh MWh Energibehov - projekt i alt MWh elproduktion MWh Nettoenergibehov - projekt i alt MWh Emissionsmængder Individuel opvarmning - CO 2 Ton 1.895, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 - CH 4 Kg 125,1 129,4 131,9 136,2 138,7 143,0 145,5 149,9 142,9 147,3 151,7 154,2 158,6 161,0 165,4 167,9 172,3 174,8 179,2 181,6 186,1 186,1 - N 2 O Kg 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 7,1 7,1 7,2 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 7,9 CO 2 - ækv. i alt Ton 1.900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 - fradrag elproduktion Ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - CO 2 -emission Ton 1.900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 - SO 2 Kg 246,9 248,1 246,6 230,7 225,6 224,2 223,1 224,2 222,0 222,7 224,3 223,1 224,8 223,7 225,3 224,2 225,8 224,8 226,3 225,3 226,8 226,8 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - SO 2 -emission Kg 246,9 248,1 246,6 230,7 225,6 224,2 223,1 224,2 222,0 222,7 224,3 223,1 224,8 223,7 225,3 224,2 225,8 224,8 226,3 225,3 226,8 226,8 - NO x Kg 1.191, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - NO x -emission Kg 1.191, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 - PM 2,5 Kg 37,9 38,3 38,1 38,4 38,2 38,5 38,3 38,7 38,3 38,6 38,9 38,7 39,0 38,8 39,1 39,0 39,3 39,1 39,4 39,2 39,5 39,5 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - PM 2,5 -emission Kg 37,9 38,3 38,1 38,4 38,2 38,5 38,3 38,7 38,3 38,6 38,9 38,7 39,0 38,8 39,1 39,0 39,3 39,1 39,4 39,2 39,5 39,5 Fjernvarme + Naturgasmotor - CO 2 Ton 2.792, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 - CH 4 Kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 - N 2 O Kg 22,8 24,1 25,1 26,5 27,5 28,9 30,0 31,5 32,6 34,1 35,8 36,9 38,6 39,8 41,5 42,8 44,6 45,9 47,8 49,1 50,2 50,2 CO 2 - ækv. i alt Ton 3.249, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 - fradrag elproduktion Ton 1.193, , ,9 957,9 921,7 769,5 800,9 817,7 811,6 785,1 812,3 841,1 881,2 911,2 953,0 984, , , , , , ,2 Netto - CO 2 -emission Ton 2.055, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 - SO 2 Kg 23,7 24,7 25,4 26,5 27,2 28,3 29,0 30,1 30,9 32,0 33,2 34,0 35,2 36,0 37,2 38,1 39,3 40,2 41,5 42,4 43,3 43,3 - fradrag elproduktion Kg 1.194, , , , ,0 999, , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Netto - SO 2 -emission Kg , , , ,0-985,8-971, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 - NOx Kg 5.386, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 - fradrag elproduktion Kg 1.646, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Netto - NOx-emission Kg 3.739, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 - PM 2,5 Kg 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,4 9,6 10,0 10,4 10,7 11,1 11,4 11,8 12,1 12,6 12,9 13,3 13,6 13,9 13,9 - fradrag elproduktion Kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto - PM 2,5 -emission Kg 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,4 9,6 10,0 10,4 10,7 11,1 11,4 11,8 12,1 12,6 12,9 13,3 13,6 13,9 13,9 Afgiftsberegning Afgifter - Individuel opvarmning kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Afgifter - Fjernvarme + Naturgasmotor kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Dato: :18

30 Specifikation af beregninger Samfundsøkonomi Individuel opvarmning Brændselskøb - brutto kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Indtægter fra elproduktion kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselskøb - netto kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Forbruger - investering kr. 228,7 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 407,7 407,7 119,3 Forsyningsselskab - ledningsnet kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - produktionsanlæg kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringer i alt kr. 228,7 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 288,3 348,0 407,7 407,7 119,3 Områder - faste driftsomk kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Områder - variable driftsomk kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsanlæg - faste driftsomk kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsanlæg - variable driftsomk kr. 526,1 540,9 548,1 562,9 570,1 584,9 592,1 606,9 583,6 598,6 613,6 620,7 635,7 642,9 657,8 665,0 680,0 687,2 702,1 709,3 724,2 724,3 Driftsomkostninger - i alt kr. 526,1 540,9 548,1 562,9 570,1 584,9 592,1 606,9 583,6 598,6 613,6 620,7 635,7 642,9 657,8 665,0 680,0 687,2 702,1 709,3 724,2 724,3 CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger kr. 124,8 140,9 154,5 170,0 182,8 197,9 214,3 231,5 233,6 250,1 266,7 308,9 360,3 439,8 525,3 605,2 683,2 752,7 829,8 896,9 973,1 973,2 SO 2 -omkostninger - netto kr. 9,3 9,3 9,3 8,7 8,5 8,4 8,4 8,4 8,3 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4 8,5 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 NOx-omkostninger - netto kr. 41,2 42,1 42,5 43,2 43,5 44,3 44,6 45,5 43,8 44,7 45,7 46,1 47,1 47,5 48,5 48,9 49,9 50,4 51,4 51,8 52,8 52,8 PM 2,5 -omkostninger - netto kr. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Afgiftsforvridningseffekt kr. -435,1-447,1-452,8-464,9-470,6-482,7-488,4-500,5-481,6-493,8-505,9-511,7-523,8-529,5-541,7-547,4-559,6-565,3-577,5-583,2-595,3-595,4 Udgifter i alt - reference kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Fjernvarme + Naturgasmotor Brændselskøb - brutto kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Indtægter fra elproduktion kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Brændselskøb - netto kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Forbruger - investering kr ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - ledningsnet kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsselskab - produktionsanlæg kr ,2 0,0 0,0 0, ,9 0,0 Investeringer i alt kr ,7 0,0 0,0 0, ,9 0,0 Faste driftsomkostninger kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variable driftsomkostninger kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste driftsomk. - produktionsanlæg kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Variable driftsomk. - produktionsanlæg kr. 480,5 494,3 500,5 514,2 520,3 533,8 539,8 553,2 559,0 572,3 585,4 591,1 604,1 609,6 622,5 627,9 640,6 645,9 658,4 663,6 678,1 678,1 Driftsomkostninger - i alt kr. 480,5 494,3 500,5 514,2 520,3 533,8 539,8 553,2 559,0 572,3 585,4 591,1 604,1 609,6 622,5 627,9 640,6 645,9 658,4 663,6 678,1 678,1 CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger kr. 213,4 244,7 272,4 304,5 332,0 364,9 400,6 439,0 471,9 511,8 552,6 647,7 764,7 944, , , , , , , , ,2 SO 2 -omkostninger - netto kr. -44,0-46,1-48,3-38,2-37,1-36,5-38,2-39,6-41,0-42,1-44,1-45,7-47,9-49,5-51,8-53,5-55,9-57,7-60,1-62,0-63,3-63,3 NOx-omkostninger - netto kr. 129,2 137,9 142,2 154,7 162,6 175,6 183,9 194,1 205,7 217,6 227,7 234,8 245,1 252,4 263,0 270,7 281,7 289,6 300,9 309,1 315,8 315,8 PM 2,5 -omkostninger - netto kr. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Afgiftsforvridningseffekt kr. -440,6-455,1-462,5-477,0-484,5-499,0-506,5-521,1-528,6-543,2-557,9-565,4-580,1-587,7-602,5-610,1-624,9-632,6-647,4-655,1-669,4-669,4 Udgifter i alt - projekt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Dato: :18

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Kølkær varmeværk - Solfangeranlæg

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Niels Thorsen (NTH) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato:

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fuglebjerg Fjervarme a.m.b.a. Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej

Fuglebjerg Fjervarme a.m.b.a. Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej Projektforslag for tilslutning af ny udstykning på Dalsgårdsvej Udarbejdet af: Maria Tonsgaard Kontrolleret af: NTH Godkendt af: NTH Dato: 28.08.2017 Projekt nr.: 1006347 MOE A/S Mariane Thomsens Gade

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af 7.000 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Rene Fonvig Hald Kontrolleret af: Gorm Gade Knudsen Godkendt af: - Dato: 23.06.2016 Version: 1.01 Projekt nr.:

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Trustrup-Lyngby Varmeværk. Etablering af m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Trustrup-Lyngby Varmeværk. Etablering af m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Trustrup-Lyngby Varmeværk Etablering af 7.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 29.06.2015 Version: 1.0 Projekt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 Projektforslag Kedeludskiftning og installation af varmepumpe Skup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: jpg@jph.dk Skup Fjernvarme

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL VERDO Produktion A/S Maj 2015 Udarbejdet af: Rene Fonvig Hald Kontrolleret af: Kirstine S. Rasmussen Godkendt af: Niels

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Maribo Varmeværk a.m.b.a. Dato: Udgave: B Projekt nr: Udarbejdet af: NTH PROJEKTFORSLAG. Fjernvarmeforsyning af Hillested

Maribo Varmeværk a.m.b.a. Dato: Udgave: B Projekt nr: Udarbejdet af: NTH PROJEKTFORSLAG. Fjernvarmeforsyning af Hillested Dato: 07.04.2017 Udgave: B Projekt nr: 1007013 Udarbejdet af: NTH PROJEKTFORSLAG Fjernvarmeforsyning af Hillested Forsyning af Hillested April 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

ETABLERING AF ELKEDLER SOM SPIDS- OG RESERVELAST PÅ SVANEMØLLEVÆRKET

ETABLERING AF ELKEDLER SOM SPIDS- OG RESERVELAST PÅ SVANEMØLLEVÆRKET MAJ 2016 DONG ENERGY ETABLERING AF ELKEDLER SOM SPIDS- OG RESERVELAST PÅ SVANEMØLLEVÆRKET PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag. Ryomgård Fjernvarme A.m.b.A. Etablering af ny halmkedel

Projektforslag. Ryomgård Fjernvarme A.m.b.A. Etablering af ny halmkedel Ryomgård Fjernvarme A.m.b.A. Etablering af ny halmkedel Udarbejdet af: Maria Tonsgaard Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: Gorm Gade Knudsen Dato: 30.08.2017 Projekt nr.: 1007273 MOE A/S Mariane

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015 Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk AARS FJERNVARME Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk Maj 2015 Projektet er udført for Aars Fjernvarme A.m.b.a. af AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Telefon

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

PROJEKTFORSLAG TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF BIO-KEDELANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 721 Flyvestation Karup Projektforslag vedrørende ny varmeforsyning til Gedhusområdet Sag: 14.08.164 Dato: 11.03.2015 Udført: GBJ Godkendt: PB Forsvarsministeriets

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere