Fremsat den 14. marts 2007 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den 14. marts 2007 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)"

Transkript

1 L 178 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love.(gennemførelse af direktivet om genforsikringsvirksomhed, opgørelse af individuelle solvensbehov, aftaler om bonus og udbetaling af et målselskabs midler i forbindelse med overtagelsestilbud, retningslinjer for incitamentsaflønning, oprettelse af Penge- og Pensionspanelet, præcisering af Finanstilsynets tilsynsmæssige uafhængighed m.v.). Fremsat den 14. marts 2007 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) (Gennemførelse af direktivet om genforsikringsvirksomhed, opgørelse af individuelle solvensbehov, aftaler om bonus og udbetaling af et målselskabs midler i forbindelse med overtagelsestilbud, retningslinjer for incitamentsaflønning, oprettelse af Penge- og Pensionspanelet, præcisering af Finanstilsynets tilsynsmæssige uafhængighed m.v.) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006, som ændret ved 1 i lov nr. 527 af 7. juni 2006, 3 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, og 5 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, foretages følgende ændringer: 1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter»(gennemsigtighedsdirektivet)«:», dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 2002/83/EF, (EU-Tidende 2005 nr. L 323, s. 1) (genforsikringsdirektivet) «. 2. I 5, stk. 1, indsættes som nr. 21 :»21) Captivegenforsikringsselskab : Et forsikringsselskab, hvis virksomhed er begrænset til at genforsikre forsikringsrisici i den koncern, som selskabet er en del af, når koncernen ikke indeholder andre forsikringsselskaber.«3. 11, stk. 1, 1. pkt., affattes således:»virksomheder, der udøver forsikringsvirksomhed, herunder genforsikringsvirksomhed, skal have tilladelse som forsikringsselskab eller captivegenforsikringsselskab, jf. dog 30 og 31.«4. I 11, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter»»gensidigt selskab««:»,»captivegenforsikringsselskab««. 5. I 11, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.:»captivegenforsikringsselskaber har pligt til at benytte betegnelsen»captivegenforsikringsselskab«.«3. pkt. bliver herefter 4. pkt. 6. I 12 indsættes som 5. pkt. :»Captivegenforsikringsselskaber skal være aktieselskaber.«7. 14, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) medlemmerne af ansøgerens bestyrelse og direktion opfylder kravene i 64,«8. I 31, stk. 1, indsættes som 4. pkt.: 1 / 121

2 »Er den udenlandske virksomhed et administrationsselskab, skal Finanstilsynet fra tilsynsmyndighederne i hjemlandet have modtaget en forretningsplan over administrationsselskabets påtænkte opgaver og tjenesteydelser, jf. stk. 3, og nærmere oplysninger om relevante garantiordninger, der har til formål at beskytte investorer.«9. I 39, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:»investeringsforvaltningsselskaber skal endvidere indsende en forretningsplan over påtænkte opgaver og tjenesteydelser samt nærmere oplysninger om relevante garantiordninger, der har til formål at beskytte investorer.«10. I 75, stk. 3, ændres», og 125, stk. 7,«til:», 125, stk. 7, og 126, stk. 8,« , stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk I 124, stk. 4, 2. pkt., ændres»basiskapitalen«til:»den tilstrækkelige basiskapital« affattes således:» 126. Forsikringsselskaber og tværgående pensionskassers bestyrelse og direktion skal sikre, at virksomheden har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække virksomhedens risici. Stk. 2. Basiskapitalen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal mindst udgøre 1) 4 pct. af de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser tillagt 0,3 pct. af de risikovægtede poster for risikosummen for livsforsikringsvirksomhed i forsikringsklasse I-IV og VI, hvor virksomheden har en investeringsrisiko, 2) 1 pct. af de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser tillagt 0,3 pct. af de risikovægtede poster for risikosummen for livsforsikringsvirksomhed i forsikringsklasse V samt i forsikringsklasse III, hvor virksomheden ikke har en investeringsrisiko, og hvor det beløb, der skal dække de i forsikringsaftalen fastsatte driftsomkostninger, fastsættes for en periode på over 5 år, 3) 25 pct. af det seneste regnskabsårs forsikringsmæssige administrationsomkostninger tillagt 0,3 pct. af de risikovægtede poster for risikosummen for livsforsikringsvirksomhed i forsikringsklasse III, hvor virksomheden ikke har en investeringsrisiko, og hvor det beløb, der skal dække de i forsikringsaftalen fastsatte driftsomkostninger, ikke fastsættes for en periode på over 5 år, 4) 25 pct. af det seneste regnskabsårs forsikringsmæssige administrationsomkostninger for særskilte SP-konti, 5) det største beløb i skadeforsikringsvirksomhed af a) 18 pct. af de risikovægtede poster for det maksimale af bruttopræmier og bruttopræmieindtægter op til 53,1 mio. euro tillagt 16 pct. af beløb derudover, og b) det årlige gennemsnit af 26 pct. af de risikovægtede poster for bruttoerstatningsudgifterne for beløb op til 37,2 mio. euro og 23 pct. af beløb derudover i de seneste 3 regnskabsår. 6) 3,2 mio. euro for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der driver livsforsikringsvirksomhed, 7) 2,2 mio. euro for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der udøver forsikringsklasserne 1-9 og 16-18, 8) 3,2 mio. euro for forsikringsselskaber, der udøver forsikringsklasserne 10-15, 9) 3 mio. euro for forsikringsselskaber, der udøver genforsikringsvirksomhed, og 10) 1 mio. euro for captivegenforsikringsselskaber. 2 / 121

3 Stk. 3. Solvenskravet udgør summen af de i stk. 2, nr. 1-5, nævnte beløb. Stk. 4. Minimumskapitalkravet udgør det største af beløbene i stk. 2, nr Stk. 5. For gensidige forsikringsselskaber, der er omfattet af stk. 2, nr. 7 eller 8, kan minimumskapitalkravet nedsættes på nærmere betingelser. Stk. 6. For gensidige forsikringsselskaber omfattet af stk. 2, nr. 7 eller 8, som opfylder betingelserne i stk. 5 og 7, er minimumskapitalkravet nedsat til det største beløb af 1) 0,225 mio. euro for tilladelse til forsikringsklasse 1-8, 16 og 18, og 2) 0,15 mio. euro for tilladelse til forsikringsklasse 9 og 17. Stk. 7. For at være omfattet af det nedsatte kapitalkrav i stk. 6 skal et gensidigt forsikringsselskab ud over de i stk. 5 anførte betingelser tillige opfylde følgende betingelser: 1) Vedtægterne skal give mulighed for opkrævning af ekstrabidrag eller nedsættelse af ydelserne, 2) det seneste regnskabsårs bruttopræmieindtægter må ikke overstige 5 mio. euro, 3) selskabet må ikke have tilladelse til forsikringsklasse 10-15, og 4) mindst halvdelen af det seneste regnskabsårs bruttopræmieindtægter skal hidrøre fra forsikringer, hvor forsikringstagerne er fysiske personer, der er medlemmer af selskabet. Stk. 8. Forsikringsselskaber og tværgående pensionskassers bestyrelse og direktion skal på baggrund af vurderingen i henhold til stk. 1 opgøre virksomhedens individuelle solvensbehov. Stk. 9. Finanstilsynet kan fastsætte et højere individuelt solvenskrav end det, der fremgår af stk. 3.«14. I 143 stk. 1, nr. 2, ændres», og 125, stk. 1 og 7,«til:», 125, stk. 1 og 7, og 126, stk. 1 og 8,«. 15. I 143 stk. 1, nr. 6, ændres» 126, stk. 4,«til:» 126, stk. 5,«. 16. I 162, stk. 1, nr. 14, indsættes efter»genforsikringskontrakter og tilgodehavender hos genforsikringsselskaber«:»samt særlige risikoafdækningsvirksomheder« , stk. 2, affattes således:» Stk. 2. Andre lån og værdipapirer omfattet af 162, stk. 1, nr. 13, må højst udgøre 10 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser. For genforsikringsvirksomhed udgør grænsen 30 pct.« affattes således:» 164. Aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, kan indgå i de i 159, stk. 1, nævnte aktiver inden for følgende grænser fastsat i forhold til de forsikringsmæssige hensættelser: 1) Aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct. 2) Aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct. 3) Aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr. 8, jf. dog stk. 4, må højst udgøre 10 pct. 4) Aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr. 14, må højst udgøre 10 pct. 5) Aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr. 6, 7, 9, 10, 12 og 13, må samlet højst udgøre 4 pct. i forsikringsselskaber, der ikke driver direkte livsforsikringsvirksomhed, jf. dog stk. 2. 6) Aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr. 6, 7, 9, 10, 12 og 13, må samlet højst udgøre 2 pct. i pensionskasser og forsikringsselskaber, der driver direkte livsforsikringsvirksomhed, jf. dog stk. 2. Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio. kr., når virksomheden er hjemmehørende i et land omfattet af zone A, og aktivet er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for den Europæiske Union eller i et land, som 3 / 121

4 Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A. 7) Aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr. 5-7 og 9-13, må samlet højst udgøre 5 pct. 8) Lån omfattet af 162, stk. 1, nr. 13, må højst udgøre 1 pct. Stk. 2. Ved investering i kapitalandele i og lån til en virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, hvis aktiviteter alene består i at investere i aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr. 5 og 11, må den samlede investering højst udgøre 5 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser, jf. 159, stk. 1. Stk. 3. Stk. 1, nr. 3, 5-7, og stk. 2 og 5 finder ikke anvendelse på investeringer i en dattervirksomhed, der er omfattet af 162, stk Stk. 4. Stk. 1, nr. 3, 5-7, og stk. 2 og 5 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, investeringsinstitutter og foreninger omfattet af 162, stk. 1, nr. 8, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr Sådanne investeringer kan i relation til grænserne fastsat i stk. 1, nr. 5-8, og stk. 2 samt 163, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, betragtes som aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr Stk. 5. For aktiver omfattet af 162, stk. 1, nr. 6, 7, 9, 10, 12 og 13, udgør grænsen 5 pct. for investeringer i en enkelt virksomhed og 10 pct. for investeringer i en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder i forhold til et forsikringsselskabs hensættelser til dækning af dets genforsikringsvirksomhed.«19. I 165, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»for genforsikringsvirksomhed udgør grænsen mindst 70 pct.«20. I 166, stk. 3, ændres»reglerne i kapitel 11«til:» «. 21. I 166, stk. 4, ændres» 164, stk. 1, nr. 3«til:» 164, stk. 1, nr. 4«. 22. I 166, stk. 5, ændres»kapitel 11«til:» «. 23. I 167, stk. 6, 2. pkt., ændres»fondsaktiver«til:»værdipapirer«. 24. I 168 ændres»nr. 2-7, og stk. 2-6«til:»nr. 2-8, og stk. 2-5«. 25. I 198 indsættes som 2. pkt. :»Indberetningerne skal indsendes til Finanstilsynet i elektronisk form.«26. I 198 indsættes som stk. 2 :»Stk. 2. Finanstilsynet kan dispensere fra 198, stk. 1, 2. pkt.«27. I 204, stk. 2, indsættes efter»kapitel 15«:»eller 15 a«. 28. I 205, stk. 1, og i 206, stk. 1, indsættes efter»aktieselskabslovens 134 a-134 k«:»og g«. 29. I 208, stk. 1, indsættes efter»aktieselskabslovens i«:», c og 137 e-137 g« affattes således:» 244. Økonomi- og erhvervsministeren skal oprette et værdiansættelsesnævn, jf. 245, som i forbindelse med en skattefri fusion eller tilførsel af aktiver mellem pengeinstitutter som følge af, at et pengeinstitut ikke længere opfylder solvenskravet i 124 eller er i nærliggende risiko herfor, kan fastsætte den skattemæssige værdi på fusionsdatoen af udlånene og garantierne m.v. i det nødlidende pengeinstitut. Tilsvarende kan nævnet i forbindelse med en skattepligtig overdragelse træffe afgørelse om den skattemæssige værdi af udlån og garantier m.v. på overdragelsestidspunktet, hvor overdragelse sker som led i afviklingen af et nødlidende 4 / 121

5 pengeinstitut. Nævnet kan kun træffe afgørelse efter anmodning fra et af de involverede pengeinstitutter.«31. I 290 indsættes som stk. 2 :»Stk. 2. Som ekstraordinært udbytte kan anvendes midler, der er omfattet af stk. 1, samt overskud i det indeværende regnskabsår frem til datoen for mellembalancen, jf. aktieselskabslovens 109 a, stk. 3, nr. 1, hvis beløbet ikke er uddelt, forbrugt eller bundet. Frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i det indeværende regnskabsår, kan ligeledes anvendes til ekstraordinært udbytte.«32. I 291 indsættes efter»udbytte«:»eller ekstraordinært udbytte«. 33. I 292, stk. 1, indsættes efter»opløsning«:», herunder ved likvidation«. 34. I 292, stk. 2, indsættes efter»udbytte«:»eller ekstraordinært udbytte«. 35. I 295, stk. 1, ændres» 126, stk. 1«til:» 126, stk. 2«. 36. Efter 333 indsættes som nyt kapitel:»kapitel 19 a Penge- og Pensionspanelet 333 a. Økonomi- og erhvervsministeren nedsætter Penge- og Pensionspanelet, som består af en formand og 8 medlemmer. Formanden skal have særlig kendskab til forbrugeradfærd. Stk. 2. Panelet udpeges efter følgende indstilling: 1) Et medlem indstilles af Finansrådet og Børsmæglerforeningen i Danmark. 2) Et medlem indstilles af Forsikring & Pension. 3) Et medlem indstilles af Realkreditrådet. 4) Et medlem indstilles af InvesteringsForeningsRådet. 5) Et medlem indstilles af Landsorganisationen i Danmark, Akademikernes Centralorganisation og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. 6) Et medlem indstilles af Dansk Aktionærforening. 7) To medlemmer indstilles af Forbrugerrådet. Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren udpeger Penge- og Pensionspanelets medlemmer for op til 4 år ad gangen. Panelets formand og medlemmerne kan genudpeges. Stk. 4. For hvert medlem udpeges en suppleant. Ved et medlems forfald deltager suppleanten på medlemmets vegne. Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter Penge- og Pensionspanelets forretningsorden. 333 b. Penge- og Pensionspanelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser. Stk. 2. Panelet skal 1) udarbejde objektiv forbrugerinformation om finansielle produkter og ydelser, 2) foretage og offentliggøre test af finansielle produkter og ydelser, herunder test foretaget ved brug af anonym informationsindsamling, og 3) iværksætte og offentliggøre undersøgelser om forbrugerforhold på det finansielle område. Stk. 3. Penge- og Pensionspanelets sekretariatsbistand stilles til rådighed af Økonomi- og Erhvervsministeriet.«37. I 334, stk. 1, nr. 2, udgår»eller«. 5 / 121

6 38. I 334 indsættes efter nr. 2 som nyt n ummer:»3) omfattet af 11, stk. 1, eller«nr. 3 bliver herefter nr I 343 indsættes som stk. 2 :»Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om minimumskrav til indholdet af kontrakter for særlige risikoafdækningsvirksomheder.«40. I 344 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Finanstilsynet skal tilrettelægge den sædvanlige tilsynsvirksomhed således, at den tilsynsmæssige indsats står i forhold til risikoen for eller skadevirkningerne af overtrædelser af den finansielle lovgivning. Finanstilsynets direktion har ansvaret for tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og I 348, stk. 1, 2. pkt., ændres» 13, stk. 1, og 14, stk. 1,«til:» 20, stk. 1,« , stk. 1, nr. 14, affattes således:»14) Finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og hvis markedsværdi af de handlede værdipapirer er på 1 mia. kr. og derover ultimo året, betaler kr. årligt. Tilsvarende finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder med en markedsværdi af de handlede værdipapirer på 250 mio. kr. og derover, men under 1 mia. kr. ultimo året, betaler kr. årligt, og finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder med en markedsværdi af de handlede værdipapirer på under 250 mio. kr. ultimo året betaler kr. årligt. Afdelinger af investeringsforeninger og specialforeninger, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, betaler kr. årligt.«43. I 373, stk. 1, indsættes efter» 126«:», stk. 1, 2 og 8,«. 2 I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006, som ændret ved 2 i lov nr. 527 af 7. juni 2006, 1 og 2 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, og ved 7 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 3, 2. pkt., ændres» 13, stk. 1, og 14, stk. 1,«til:» 20, stk. 1« , stk. 4, affattes således:»stk. 4. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser om tilbudspligt efter 31, stk. 1, frivillige overtagelsestilbud, meddelelse af en beslutning om fremsættelse af tilbud, tilbudsdokumenters indhold, herunder om tilbudsgivers pligt til at oplyse om påtænkt udbetaling af målselskabets midler efter gennemførelsen af et overtagelsestilbud, forbud mod indgåelse af aftaler om bonus eller lignende ydelser, tilbudskursen samt godkendelse og offentliggørelse m.v. Endvidere fastsætter Finanstilsynet bestemmelser om en forpligtelse for målselskabets bestyrelse til at redegøre for tilbuddets indhold.«3 I lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 31. januar 2006, som ændret ved 13 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, og ved 6 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, foretages følgende ændringer: 1. 7, stk. 1, nr. 3, affattes således :»3) medlemmerne af foreningens bestyrelse og direktion opfylder kravene i 31 og 32 eller, hvis bestyrelsen ikke har ansat en direktion, når Finanstilsynet har godkendt foreningens valg af 6 / 121

7 investeringsforvaltningsselskab,«2. I 21, stk. 3, nr. 3, ændres», fusion eller spaltning, «til:»eller sammenlægning « , stk. 2, nr. 1, ophæves. Nr. 2-5 bliver herefter nr affattes således:» 78. En beslutning om fusion af to eller flere foreninger, en beslutning om spaltning af en forening samt afvikling eller opløsning af en forening er ikke gyldig, før Finanstilsynet har godkendt fusionen, spaltningen, afviklingen eller opløsningen. Tilsvarende gælder, når en deltagende forening er en udenlandsk forening med hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Stk. 2. En beslutning om sammenlægning eller deling af to eller flere afdelinger eller af en forening og en afdeling samt afvikling eller opløsning af en afdeling er ikke gyldig, før Finanstilsynet har godkendt sammenlægningen, afviklingen eller opløsningen. Stk. 3. De for aktieselskaber gældende bestemmelser om fusion og spaltning i aktieselskabsloven finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på fusion og spaltning af foreninger efter stk. 1 samt på sammenlægninger eller delinger af afdelinger efter stk. 2, dog således at foreningerne selv skal sørge for bekendtgørelse heraf i Statstidende efter aktieselskabslovens 158, stk. 1. Stk. 4. En grænseoverskridende fusion eller spaltning mellem foreninger er betinget af, at 1) deltagende foreninger fra et andet land i struktur og juridisk form svarer til den eller de deltagende danske foreninger, og at 2) lovgivningen, som de øvrige deltagende foreninger hører under, på tilsvarende vis tillader grænseoverskridende fusioner eller spaltninger med den pågældende type foreninger. Stk. 5. Finanstilsynet kan meddele tilladelse til, at en afdeling af en forening overflyttes til en anden forening.«5. 79 affattes således:» 79. Investeringsforeninger og afdelinger heraf kan kun omdannes, fusioneres med, spaltes til, sammenlægges eller deles med andre investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger.«6. I 114, stk. 1, indsættes som 2. pkt. :»Generalforsamlingen træffer ligeledes beslutning om sammenlægning eller deling af afdelinger.«7. I 114, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved beslutning om sammenlægning, deling eller afvikling af afdelinger.«8. I 114, stk. 3, ændres»spaltningen, likvidationen«til:»spaltningen, delingen, sammenlægningen, likvidationen«og»spaltnings-, likvidations-«ændres to steder til:»spaltnings-, sammenlægnings-, delings-, likvidations-« c, stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) medlemmerne af foreningens bestyrelse og direktion opfylder kravene i 31 og 32, eller, hvis bestyrelsen ikke har ansat en direktion, når Finanstilsynet har godkendt foreningens valg af investeringsforvaltningsselskab,«10. I 120, stk. 1, 2. pkt., ændres» 13, stk. 1, og 14, stk. 1,«til:» 20, stk. 1,«. 4 7 / 121

8 I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006, som ændret ved 4 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer: 1. Efter 69 a indsættes:» 69 b. Inden et selskab, der har aktier optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads, et tilsvarende reguleret marked eller en alternativ markedsplads, indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning af et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, skal selskabets bestyrelse have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. Stk. 2. Hvis generalforsamlingen har godkendt retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, jf. stk. 1, skal der i selskabets vedtægter optages en bestemmelse, der oplyser, at der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Bestemmelsens optagelse i vedtægterne kræver ikke særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Retningslinjerne skal endvidere efter godkendelsen på generalforsamlingen uden ugrundet ophold offentliggøres på selskabets hjemmeside med angivelse af, hvornår generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne. Stk. 3. Konkrete aftaler om incitamentsaflønning, jf. stk. 1, kan tidligst indgås dagen efter, at de gældende, godkendte retningslinjer er offentliggjort på selskabets hjemmeside, jf. stk. 2. Ved indgåelse af konkrete incitamentsaftaler skal de gældende, godkendte retningslinjer overholdes. Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om forlængelse af eller ændringer i eksisterende konkrete aftaler om incitamentsaflønning af medlemmer af selskabets bestyrelse eller direktion.«2. I 109 indsættes som stk. 2 og 3 :»Stk. 2. I et selskab, der er omfattet af regler udstedt i medfør af 32, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., kan der ikke foretages uddeling af selskabets midler, jf. stk. 1, til tilbudsgiveren eller dennes nærtstående i de første 12 måneder efter gennemførelsen af overtagelsen af selskabet, medmindre tilbudsgiveren har oplyst om dette og de nærmere vilkår herfor i tilbudsdokumentet, der skal udarbejdes i henhold til reglerne herom i lov om værdipapirhandel m.v. Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis udbetalingen af selskabets midler sker på baggrund af særlige konkrete omstændigheder, som forbedrer selskabets finansielle situation, og som ikke var påregnelig for tilbudsgiveren ved udarbejdelsen af tilbudsdokumentet.«3. I 161, stk. 1, indsættes efter» 69 a,«:» 69 b,«. 5 I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2003, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 3 og 4, 2 og 18, stk. 5, ophæves. 2. 6, stk. 1, affattes således:»i tilfælde af, at et bidragspligtigt institut anmelder betalingsstandsning eller går konkurs, anvendes bidragene, inklusive indeståelser, fra institutterne i den afdeling, som det pågældende institut hører under, til dækning af afdelingens forpligtelse i medfør af loven.«3. 18, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Bestyrelsens formand og næstformand skal repræsentere henholdsvis nationaløkonomisk og regnskabsmæssig sagkundskab og juridisk sagkundskab. To medlemmer skal repræsentere de institutter, der er nævnt i 3, stk. 1, nr. 1, et medlem skal repræsentere de institutter, der er nævnt i 3, stk. 1, nr. 2, et medlem skal repræsentere de institutter, der er nævnt i 3, stk. 1, nr. 3, og to 8 / 121

9 medlemmer skal repræsentere indskyderne og investorerne.«4. Efter 21 indsættes som nyt kapitel:»kapitel 7 a Frivillige ordninger 21 a. Bidragspligtige institutter kan etablere frivillige ordninger, der dækker indskydere og investorer i andre tilfælde end de i 1, stk. 2, angivne tilfælde. Stk. 2. En frivillig ordning, der etableres i henhold til stk. 1, skal anmeldes til Finanstilsynet. Anmeldelsen skal som minimum indeholde følgende: 1) den frivillige ordnings navn, 2) den frivillige ordnings adresse, 3) navne på de personer, der varetager ledelsen af den frivillige ordning, og 4) oplysning om, hvad den frivillige ordning dækker. 21 b. Finanstilsynet kan indgå samarbejdsaftaler med en frivillig ordning, som nævnt i 21 a, stk. 1. Samarbejdsaftalerne kan indeholde beskrivelse af det praktiske samarbejde, udveksling af oplysninger og indhentning af overtagelsestilbud. 21 c. Medlemmer af den frivillige ordnings ledelse, ansatte og den frivillige ordnings revisorer må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de er blevet bekendt med under udøvelsen af deres hverv.«5. I 23 a ændres»bestemmelsen i 22 a«til:»bestemmelserne i 21 c og 22 a«. 6 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 21. juli 2006, som ændret ved 1 i lov nr af 20. december 2006, 1 i lov nr af 20. december 2006 og 8 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer: b affattes således:» 23 b. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal have 1) effektive former for virksomhedsstyring, 2) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling, 3) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis, 4) skriftlige forretningsgange på alle de væsentlige aktivitetsområder, 5) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, virksomheden er eller kan blive udsat for, 6) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, 7) fyldestgørende interne kontrolprocedurer, og 8) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.«2. I 26 a, stk. 1, nr. 4, ændres»12«til:»13«. 3. I 26 b, stk. 1, indsættes som nr. 13 :»13) Genforsikringskontrakter og tilgodehavender hos genforsikringsselskaber samt særlige risikoafdækningsvirksomheder under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A eller genforsikringsselskaber under offentligt tilsyn, der har opnået en rating af en anerkendt 9 / 121

10 ratingvirksomhed svarende til mindst investment grade.«4. I 26 d, stk. 1, nr. 1, ændres»12«til:»13«. 5. I 26 d, stk. 1, nr. 4, udgår»som er godkendt i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITSdirektivet),«6. 26 e affattes således:» 26 e. Følgende grænser i forhold til Arbejdsmarkedets Tillægspensions aktiver er gældende for medregning af aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder: 1) Aktiver omfattet af 26 b, stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct. 2) Aktiver omfattet af 26 b, stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct. 3) Aktiver omfattet af 26 b, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 4, må højst udgøre 10 pct. 4) Aktiver omfattet af 26 b, stk. 1, nr. 13, må højst udgøre 10 pct. 5) Aktiver omfattet af 26 b, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, må samlet højst udgøre 2 pct., jf. dog stk. 2. Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio. kr., når virksomheden er hjemmehørende i et land omfattet af zone A, og aktivet er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A. 6) Aktiver omfattet af 26 b, stk. 1, nr. 5, 6 og 8-12, må samlet højst udgøre 5 pct. 7) Lån omfattet af 26 b, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 1 pct. Stk. 2. Kapitalandele i og lån ydet til en virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, hvis aktiviteter alene omfatter investeringer i aktiver omfattet af 26 b, stk. 1, nr. 5 og 10, må samlet højst udgøre 5 pct. Stk. 3. Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i en dattervirksomhed, der er omfattet af 26 b, stk Stk. 4. Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, investeringsinstitutter og foreninger omfattet af 26 b, stk. 1, nr. 7, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af 26 b, stk. 1, nr Sådanne investeringer kan i relation til grænserne fastsat i stk. 1, nr. 4-6, og stk. 2, samt 26 d, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, betragtes som aktiver omfattet af 26 b, stk. 1, nr Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om Arbejdsmarkedets Tillægspensions valutakurs- og renterisikoeksponering.«7. I 26 f ændres»stk. 2-5«til:»stk. 2-4«. 7 I lov om Lønmodtagerens Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 15. september 2004, som senest ændret ved 9 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer: 1. 4 c affattes således:» 4 c. Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal have 1) effektive former for virksomhedsstyring, 2) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling, 3) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis, 10 / 121

11 4) skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder, 5) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, virksomheden er eller kan blive udsat for, 6) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, 7) fyldestgørende interne kontrolprocedurer, og 8) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.«2. I 5 c, stk. 6, ændres» 5 c, stk. 3,«til:» 6 c, stk. 3,«. 3. I 6 b, stk. 1, indsættes som nr. 13 :»13) Genforsikringskontrakter og tilgodehavender hos genforsikringsselskaber samt særlige risikoafdækningsvirksomheder under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A eller genforsikringsselskaber under offentligt tilsyn, der har opnået en rating af en anerkendt ratingvirksomhed svarende til mindst investment grade.«4. I 6 d, stk. 1, nr. 1, ændres»12«til:»13«. 5. I 6 d, stk. 1, nr. 4, udgår»som er godkendt i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITSdirektivet),« e affattes således:» 6 e. Følgende grænser i forhold til Lønmodtagernes Dyrtidsfonds aktiver er gældende for medregning af aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder: 1) Aktiver omfattet af 6 b, stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct. 2) Aktiver omfattet af 6 b, stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct. 3) Aktiver omfattet af 6 b, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 4, må højst udgøre 10 pct. 4) Aktiver omfattet af 6 b, stk. 1, nr. 13, må højst udgøre 10 pct. 5) Aktiver omfattet af 6 b, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, må samlet højst udgøre 2 pct., jf. dog stk. 2. Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio. kr., når virksomheden er hjemmehørende i et land omfattet af zone A, og aktivet er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A. 6) Aktiver omfattet af 6 b, stk. 1, nr. 5, 6 og 8-12, må samlet højst udgøre 5 pct. 7) Lån omfattet af 6 b, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 1 pct. Stk. 2. Kapitalandele i og lån ydet til en virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, hvis aktiviteter alene omfatter investeringer i aktiver omfattet af 6 b, stk. 1, nr. 5 og 10, må samlet højst udgøre 5 pct. Stk. 3. Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i en dattervirksomhed, der er omfattet af 6 b, stk. 2 og 3. Stk. 4. Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, investeringsinstitutter og foreninger omfattet af 6 b, stk. 1, nr. 7, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af 6 b, stk. 1, nr Sådanne investeringer kan i relation til grænserne fastsat i stk. 1, nr. 4-6, og stk. 2 samt 6 d, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, betragtes som aktiver omfattet af 6 b, stk. 1, nr. 1-3.«7. I 6 h ændres»stk. 2-5«til:»stk. 2-4«. 11 / 121

12 8 I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som senest ændret ved 10 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 68, stk. 2, nr. 4, ændre s»12«til:»13«. 2. I 69, stk. 1, indsættes som nr. 13 :»13) Genforsikringskontrakter og tilgodehavender hos genforsikringsselskaber samt særlige risikoafdækningsvirksomheder under offentligt tilsyn i lande omfattet af zone A eller genforsikringsselskaber under offentligt tilsyn, der har opnået en rating af en anerkendt ratingvirksomhed svarende til mindst investment grade.«3. I 70, stk. 1, nr. 1, ændres»12«til:»13«. 4. I 70, stk. 1, nr. 4, udgår»som er godkendt i medfør af Rådets direktiv 85/611/EØF (UCITSdirektivet),« a affattes således:» 70 a. Følgende grænser i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings aktiver er gældende for medregning af aktiver, der udgør en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder: 1) Aktiver omfattet af 69, stk. 1, nr. 3, må højst udgøre 40 pct. 2) Aktiver omfattet af 69, stk. 1, nr. 4, må højst udgøre 10 pct. 3) Aktiver omfattet af 69, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 4, må højst udgøre 10 pct. 4) Aktiver omfattet af 69, stk. 1, nr. 13, må højst udgøre 10 pct. 5) Aktiver omfattet af 69, stk. 1, nr. 6, 8, 9, 11 og 12, må samlet højst udgøre 2 pct., jf. dog stk. 2. Grænsen er 3 pct., hvis egenkapitalen i den virksomhed, som aktivet vedrører, overstiger 250 mio. kr., når virksomheden er hjemmehørende i et land omfattet af zone A, og aktivet er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller tilsvarende markeder i andre lande omfattet af zone A. 6) Aktiver omfattet af 69, stk. 1, nr. 5, 6 og 8-12, må samlet højst udgøre 5 pct. 7) Lån omfattet af 69, stk. 1, nr. 12, må højst udgøre 1 pct. Stk. 2. Kapitalandele i og lån ydet til en virksomhed eller en gruppe af indbyrdes forbundne virksomheder, hvis aktiviteter alene omfatter investeringer i aktiver omfattet af 69, stk. 1, nr. 5 og 10, må samlet højst udgøre 5 pct. Stk. 3. Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i en dattervirksomhed, der er omfattet af 69, stk. 2. Stk. 4. Stk. 1, nr. 3-5, og stk. 2 finder ikke anvendelse på investeringer i virksomheder, investeringsinstitutter og foreninger omfattet af 69, stk. 1, nr. 7, hvis aktivitet efter vedtægterne er begrænset til at foretage investeringer i aktiver omfattet af 69, stk. 1, nr Sådanne investeringer kan i relation til grænserne fastsat i stk. 1, nr. 4-6, og stk. 2 samt 70, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, betragtes som aktiver omfattet af 69, stk. 1, nr Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikrings valutakurs- og renterisikoeksponering.«6. I 70 b ændres»stk. 2-5«til:»stk. 2-4«. 9 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som senest ændret ved 1 i lov 12 / 121

13 nr. 525 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 8, indsættes som 2. pkt. :»Ved kapitalindskud kan Vækstfonden tilføre virksomheden forretnings- og ledelsesmæssig kompetence samt i øvrigt disponere på kommercielle vilkår ved indgåelse af investeringsaftaler og aftaler om afståelse.«2. 6 a, stk. 7, ophæves. Stk. 8 bliver herefter stk I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, som senest ændret ved 108 i lov nr. 90 af 31. januar 2007, foretages følgende ændring: 1. 7 B affattes således:» 7 B. Beløb, som udbetales fra en frivillig ordning, jf. 21 a i lov om en garantifond for indskydere og investorer, til en hel eller delvis dækning af en regnskabsmæssig underbalance i forbindelse med overdragelse af aktiver og passiver fra et pengeinstitut til et andet pengeinstitut, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved en skattepligtig overdragelse af aktiver og passiver kan det beløb, hvormed den skattemæssige værdi af passiverne overstiger den skattemæssige værdi af aktiverne (den skattemæssige underbalance), afskrives som goodwill efter reglerne i afskrivningslovens 40. Hvis det overtagende pengeinstitut ikke har valgt international sambeskatning, gælder 2. pkt. kun i det omfang, den skattemæssige underbalance er tilknyttet virksomhed, som beskattes her i landet.«11 I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 21. november 2005, som senest ændret ved 5 i lov nr. 514 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 14, stk.1, nr. 7, ændres»af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6, omfattede«til:»i ligningslovens 16 c, stk. 1, 1. pkt., nævnte« a, stk. 4, nr. 2, affattes således:»2) Ved spaltning af de i ligningslovens 16 c, stk. 1, 1. pkt., nævnte, beskattede udloddende investeringsforeninger, dog under forudsætning af, at den eller de modtagende investeringsforeninger er en udloddende investeringsforening som nævnt i ligningslovens 16 c, stk. 1, 1. pkt.«12 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007, jf. dog stk Stk træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for overtagelser, der finder sted efter lovens ikrafttræden. Stk. 3. 1, nr. 18, og 42, 6, nr. 1 og 6, 7, nr. 1, 6 og 7, og 8, nr. 5, træder i kraft den 1. november Stk , stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed, som affattet ved denne lovs 1, nr. 13, gælder ikke for forsikringsselskaber, der udøver genforsikringsvirksomhed, og som den 1. juli 2007 er ophørt med at indgå nye genforsikringskontrakter og udelukkende forvalter deres eksisterende portefølje med henblik på at indstille deres virksomhed. Stk. 2. Bestemmelsen i aktieselskabslovens 69 b, som affattet ved denne lovs 4, nr. 1, får dog 13 / 121

14 først virkning for det enkelte selskab fra den førstkommende generalforsamling, der finder sted efter lovens ikrafttræden. 14 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. Stk kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Indhold 2.1. Genforsikringsdirektivet 2.2. Individuelle solvensbehov 2.3. Overtagelsestilbud 2.4. Incitamentsaflønning 2.5. Penge- og Pensionspanelet 2.6. Finanstilsynets tilsynsmæssige uafhængighed 2.7. Grænseoverskridende fusioner Ændring af fusionsskatteloven 2.8. Garantifonden for indskydere og investorer Samarbejdsaftaler Tavshedspligt Ligningsloven Værdiansættelsesnævnet Garantifondens bestyrelse 2.9. Mulighed for ekstraordinært udbytte Vækstfonden 14 / 121

15 2.11. Øvrige ændringer 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Miljømæssige konsekvenser 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Forholdet til EU-retten 8. Høring 1. Indledning Formålet med lovforslaget er bl.a. at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF samt direktiv 98/78/EF og 2002/83/EF (genforsikringsdirektivet). Virksomheder, der udøver genforsikringsvirksomhed, er allerede omfattet af de gældende regler om forsikringsvirksomhed. Lovforslaget indebærer derfor kun mindre ændringer med hensyn til bl.a. kapitalkrav, investeringsregler samt virksomhed, der er en videreudvikling af traditionel genforsikringsvirksomhed. Endvidere har lovforslaget til formål at modernisere reglerne om forsikringsselskabers og tværgående pensionskassers kapitaldækning og bidrage til at styrke virksomhedernes risikostyring. Kapitalkravene vil fremover, i langt højere grad end det er tilfældet i dag, være tilpasset den enkelte virksomheds risikoprofil. Med lovforslaget indføres der regler om, at forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser løbende skal opgøre et individuelt solvensbehov. Det individuelle solvensbehov kan beskrives som den basiskapital, der er nødvendig for at sikre en meget lille sandsynlighed for, at forsikringstagerne lider tab som følge af virksomhedens insolvens. Det individuelle solvensbehov afhænger af den risikoprofil, virksomheden har valgt. Indførelsen af disse regler er et supplement til de gældende solvensregler. Risikobaserede solvenskrav vil øge forsikringsselskabernes incitament til at udstede lave garantier frem for høje garantier. Med lovforslaget foreslås der indført et forbud mod indgåelse af aftale om bonus eller lignende ydelser i forbindelse med overtagelsestilbud på selskaber, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads, et tilsvarende reguleret marked eller en alternativ markedsplads. Ligeledes foreslås der indført en pligt for tilbudsgiver til at oplyse om en påtænkt udbetaling af målselskabets midler efter gennemførelsen af et overtagelsestilbud. Oplyser tilbudsgiver ikke herom i tilbudsdokumentet, kan der ikke ske uddeling af selskabets midler i 12 måneder efter gennemførelsen af et overtagelsestilbud, medmindre der er indtrådt særlige begivenheder, som forbedrer selskabets finansielle stilling, og som ikke var påregnelig for tilbudsgiveren ved dennes afgivelse af tilbuddet. Formålet med lovforslaget er dels at sikre, at der ikke kan rejses tvivl om målselskabets ledelses loyalitet over for de eksisterende aktionærer i forbindelse med overtagelsestilbud, og dels at sikre, at det ikke kommer som en overraskelse for de tidligere aktionærer, at der umiddelbart efter gennemførelsen af et overtagelsestilbud foretages store udbetalinger af målselskabets midler. For at styrke aktionærernes mulighed for at kunne forholde sig til bestyrelsens dispositioner i selskaber, der har aktier optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads, et tilsvarende reguleret marked eller en alternativ markedsplads, foreslås det i lovforslaget, at disse selskabers bestyrelse skal have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, inden bestyrelsen indgår, forlænger eller 15 / 121

16 foretager væsentlige ændringer i konkrete aftaler om incitamentsaflønning med medlemmer af selskabets bestyrelse eller direktion. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. Med lovforslaget indføres regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Lovforslaget fastlægger Penge- og Pensionspanelets sammensætning og opgaver. Panelet sammensættes af en formand og 8 medlemmer. Panelet har til formål at fremme forbrugernes interesse for og kendskab til finansielle produkter og ydelser. Dette skal bl.a. ske ved udarbejdelse af objektiv forbrugerinformation, sammenlignende tests, informationstiltag og debatoplæg. Panelet sorterer under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort, som varetager sekretariatsbetjeningen. Det fastslås i lovforslaget, at Finanstilsynets tilsynsvirksomhed skal tilrettelægges således, at der føres et risikobaseret tilsyn. Den tilsynsmæssige indsats er herefter størst, der hvor risikoen for skadevirkning er størst. I lovforslaget formaliseres endvidere den faktiske uafhængighed, som Finanstilsynet i dag har for så vidt angår tilrettelæggelsen af den sædvanlige tilsynsvirksomhed. I lovforslaget gennemføres ændringer, der er nødvendige som følge af gennemførelsen af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (direktivet om grænseoverskridende fusion) og EF-domstolens afgørelse af 13. december 2005 i sagen C-411/03 Sevic Systems i de danske selskabslove. Ændringerne betyder, at fusioner mellem aktie- og anpartsselskaber, fusioner mellem virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, fusioner mellem erhvervsdrivende fonde og fusioner mellem foreninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. vil være mulige, hvor der i fusionen deltager et tilsvarende selskab eller en tilsvarende forening fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Muligheden for at foretage grænseoverskridende fusioner medfører rettelser af skattereglerne, så der i alle tilfælde er adgang til at foretage grænseoverskridende fusion i samme omfang som mellem selskaber her i landet. Lovforslaget ændrer samtidig i reglerne om Garantifonden for indskydere og investorer. Formålet med ændringerne er at gøre det muligt at etablere frivillige ordninger, der kan medvirke til afviklingen af et nødlidende institut, som er tilsluttet en garantiordning, ved at tilføre midler eller stille garanti til dækning af instituttets ikke efterstillede kreditorer. Lovforslaget om at etablere frivillige ordninger er foranlediget af Kommissionens opfattelse af, at Garantifondens medvirken til en afvikling af et nødlidende institut er i strid med EU's statsstøtteregler. Ændringerne i reglerne om Garantifonden for indskydere og investorer nødvendiggør, at der sker ændring i bestemmelsen om Værdiansættelsesnævnet i lov om finansiel virksomhed. Efter de gældende regler fastsætter Værdiansættelsesnævnet værdien af udlån og garantier m.v. med bindende skattemæssig virkning i tilfælde af skattefri fusion eller skattefri tilførsel af aktiver fra et nødlidende pengeinstitut til et andet. Værdiansættelsesnævnets kompetence foreslås udvidet til også at omfatte skattepligtige overdragelser af aktiver og passiver fra et nødlidende pengeinstitut til et andet. Ligeledes nødvendiggør ændringerne i reglerne om Garantifonden for indskydere og investorer en mindre ændring i ligningsloven. Med ændringen i ligningsloven fastslås det, at det er de almindeligt gældende skatteregler, der gælder for den specielle situation, hvor et nødlidende pengeinstituts aktiviteter overtages af et andet pengeinstitut. Formålet med ændringen er at skabe klarere regler for den skattemæssige behandling af udbetalinger fra en eventuel frivillig ordning, hvor der på få dage skal tages stilling til en overdragelse af et nødlidende pengeinstituts engagementer. Lovforslaget indeholder endvidere ændringer af overvejende redaktionel karakter af investeringsreglerne i lov om finansiel virksomhed samt i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om Arbejdsskadesikring. Herudover foreslås reglerne om god administrativ og regnskabsmæssig praksis m.v. i lov om 16 / 121

17 Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond harmoniseret med de tilsvarende regler i lov om finansiel virksomhed. Endelig har lovforslaget til formål at give mulighed for, at forsikringsselskaber, der er aktieselskaber, kan uddele ekstraordinært udbytte på andre tidspunkter end i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Ligeledes gives der mulighed for at uddele udbytte eller ekstraordinært udbytte ved likvidation. Det gældende forbud mod uddeling af et aktieselskabs likvidationsprovenu vil blive opretholdt. Lovforslaget ændrer desuden i lov om Vækstfonden vedrørende Vækstfondens passive ejerskab, finansieringsbegrænsninger samt tilbudspligten til medaktionærer, som har til formål at forbedre Vækstfondens muligheder for at investere og udøve aktivt ejerskab i nye og mindre virksomheder. Lovforslaget ophæver endvidere bestemmelsen om afkast af deponerede medarbejderaktier. Endelig gennemfører lovforslaget mindre og mere tekniske ændringer af den finansielle lovgivning. 2. Indhold 2.1. Genforsikringsdirektivet Et af formålene med lovforslaget er at gennemføre dele af genforsikringsdirektivet. Direktivet omfatter virksomheder, som driver genforsikringsvirksomhed her fra landet. Der er i dag ca. 15 selskaber, som driver genforsikringsvirksomhed her fra landet. Disse virksomheder er allerede i dag omfattet af den gældende lov om finansiel virksomhed. Det er imidlertid ikke alle lande inden for Den Europæiske Union, som har regler for genforsikringsvirksomhed. Direktivet medvirker derfor til at skabe ens rammevilkår for virksomheder, der udøver genforsikringsvirksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Direktivet medvirker ligeledes til at skabe mere ensartede konkurrencevilkår på genforsikringsmarkedet. Som følge af genforsikringsdirektivet foreslås det, at et forsikringsselskab, der driver genforsikringsvirksomhed, som minimum skal have en kapital på 3 mio. euro. Minimumskapitalkravet for et forsikringsselskab, der driver direkte forsikringsvirksomhed, er i dag 2 eller 3 mio. euro, afhængigt af hvilken type forsikring, der tegnes. Derudover giver lovforslaget mulighed for at etablere captivegenforsikringsselskaber med en minimumskapital på 1 mio. euro. Et captivegenforsikringsselskab er et forsikringsselskab, hvis virksomhed er begrænset til at genforsikre den koncern, som captivegenforsikringsselskabet er en del af. Captivegenforsikringsselskaber er omfattet af de regler i lov om finansiel virksomhed, som gælder for genforsikringsselskaber, medmindre andet fremgår af loven. Endvidere indeholder lovforslaget regler om særlige risikoafdækningsvirksomheder ("Special Purpose Reinsurance Vehicles"). Det karakteristiske ved særlige risikoafdækningsvirksomheder er, at disse udsteder obligationer. De særlige risikoafdækningsvirksomheder anbringer provenuet ved salg af obligationerne i værdipapirer, der realiseres, hvis den begivenhed, som virksomheden afdækker risikoen for, indtræffer. Denne form for virksomhed er en videreudvikling af traditionel genforsikringsvirksomhed og anvendes f.eks. som et redskab til at formindske risiciene ved naturkatastrofer. Særlige risikoafdækningsvirksomheder, som modtager midler fra offentligheden, vil være omfattet af reglerne om sparevirksomheder i kapitel 20 i lov om finansiel virksomhed. Det foreslås, at Finanstilsynet udsteder nærmere regler om minimumskrav til indholdet af kontrakter for særlige risikoafdækningsvirksomheder. Genforsikringsdirektivet giver ud fra en tilsynsmæssig begrundelse mulighed for at fastsætte kvantitative grænser i investeringsreglerne for genforsikringsvirksomhed. De foreslåede investeringsregler indebærer en lempelse i forhold til de gældende investeringsregler Individuelle solvensbehov Lovforslaget moderniserer reglerne om forsikringsselskabers og tværgående pensionskassers 17 / 121

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 14 1) i lov nr. 576 af 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Nr. 186 24. februar 2010 Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Kapitel 1 Delvis ikrafttræden Kapitel 2 Midlertidige

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Anordning nr. 137 af 9. marts 2005 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 17. juni 2008. Nr. 515. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds

Læs mere

L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love.

L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009 16. december 2009. Nr. 1273. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 22 1) i lov nr. 579 af 1.

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love LOV nr 1273 af 16/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0039 Senere ændringer

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011 22. februar 2011. Nr. 133. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) Herved bekendtgøres lov om en garantifond for indskydere

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«.

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1)

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) Page 1 of 5 Fondsmæglerselskaber 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber" Skjal 8 (Lóg nr. 414 frá 26. juni 1998 broytir eisini nógvar ymiskar danskar

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed Anordning nr. 1252 af 15. december 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 438, stk.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 26. maj 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 26. maj 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 26. maj 2009 25. maj 2009. Nr. 392. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning BEK nr 819 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3031-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2008/1 LSV 102 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 135-36 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. februar 2009 Forslag

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Fremsat den 3. februar 2000 af økonomiministeren. Forslag. til

Fremsat den 3. februar 2000 af økonomiministeren. Forslag. til L 190 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. (Bestyrelsesbeslutninger og større handlefrihed for Fonden ved afvikling af nødlidende institutter).

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara.

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Skjal 1 Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Udkast til Anordning om ikraftræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer. I medfør

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. september 2011 12. september 2011. Nr. 955. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15 og 16,

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 12. november Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) 4. november Nr

Lovtidende A Udgivet den 12. november Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) 4. november Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 12. november 2013 4. november 2013. Nr. 1271. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) Herved bekendtgøres lov om en garantifond for indskydere

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning Styrkelse af markedet

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag.

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag. 2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000453 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) God skik, prisoplysning og kontraktforhold Ejerforhold og ledelse m.v.

Oversigt (indholdsfortegnelse) God skik, prisoplysning og kontraktforhold Ejerforhold og ledelse m.v. Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed LBK nr 613 af 21/06/2005 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Afsnit II Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Afsnit III Kapitel

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere