Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge."

Transkript

1 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter for børn, unge og forældre på tværs af boligområder, nationaliteter og sociale skel. Give inspiration til leg og aktiviteter, der medvirker til positiv interaktion imellem børn og unge. Skabe rollemodeller for at udbygge og styrke det sociale netværk imellem de forskellige befolkningsgrupper i bydelen. Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter: Aktiviteter for børn og unge. Frivillige opgaver i samarbejde med andre foreninger og institutioner i bydelen. Have unge på 15 år, med problematisk baggrund til at hjælpe og give dem en mulighed for at blive rollemodeller i stedet for bølle. Vi har haft et par stykker i år med rigtig god erfaring. Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Vi reklamerer ved relevante arrangementer, søger over facebook og laver folder. Vi prøver mund til mund metoden. Formue: kr. Formål med formue: At have mulighed for at opretholde de nuværende aktiviteter og spare sammen til vores egen slush ice maskine og ting til de mindre. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: 23 årlige arrangementer med morgenmøde/morgenmad og slutter af med fællesspisning. Dels for at samle op på evt. problemer og dels at styrke sammenholdet. Det er vigtigt, at vi har en fælles holdning, for når vi er ude, er vi spredt. Vi mangler meget en slush ice maskine. På nuværende tidspunkt, lejer vi den til vores arrangementer, det vil være her vi kan tjene lidt penge til foreningen, vi tager 8kr. for en slush ice. Vi har de fleste af vores bolde op, og er meget glade for dem fra boldtfobisk råd, der bliver forhandlet af Tress. Vi mangler stadig lege og udfoldelses mulighed for alderen 3-6 år. Og da legehuset og softplay pudesæt i samarbejde, vil give et godt grundlag. Det noget vi har mulighed for at tage med. Desuden kan det bruges af ældre børn også. Håber derfor at I ser med velvilje på vores ansøgning. Forventet udbytte: Aktivering, udvikling, udfoldelse muligheder, stimulering af fantasi og give forældre mulighed for at dele oplevelser med andre forældre.

2 Budgetterede udgiftsposter: Mad: 23 arrangementer x 40kr. x 18 per. = kr. Mødeaktiviteter: 2.000kr. Leje af lokaler: 4 x = 6.000kr. Slush ice maskine (GHZ 228 En dobbelt 12L) kr. Blandet bolde (Vi har god erfaring med bolde fra Tress) 3.000kr. Skilbar legehus (Quadro expert) 4.119kr. Softplay pudesæt all sorts 4.744kr. I alt: kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for børn og unge.

3 2. AF-Aalborg Seniorklub Foreningens formål: At bevare det kollegiale og sociale samvær mellem AF-Aalborg/Jobcenter og vores tidligere kolleger. Samt ved afholdelse af 4 møder om året, såvel eksternt som internt. At holde os ajour indenfor området. Foreningens målgruppe: frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Når vores kolleger nærmer sig pensionsalderen, kontakter vi dem, og oplyser om vores klub og aktiviteterne. Formue: 8.903,46kr. Formål med formue: At have midler til klubbens drift. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: At have midler til klubbens fremtid og drift. Forventet udbytte: At de bliver holdt ajour med udviklingen indenfor området. AF s rolle efter kommunesammenlægningen. Jobcentrenes rolle efter kommunernes overtagelse. Samarbejdet med Beskæftigelsesregion Nordjylland. Budgetterede udgiftsposter: Porto, kontorartikler og kursus/foredrag. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

4 3. Angstforeningen Foreningens formål: Er at virke som landsdækkende patientforening for angstramte ved at varetage deres interesser, udbrede viden om og forebygge angstlidelser samt informere om behandlingen af disse. Patientforeningen skal bl.a. medvirke til: Stk. 1. At udøve oplysende, rådgivende, undervisende og forebyggende virksomhed. Stk. 2. At igangsætte og opretholde initiativer, der kan yde støtte til angstramte og de angstramtes pårørende. Stk. 3. At bedre sociale og arbejdsmæssige forhold for angstramte. Stk. 4. At bedre behandlingsmæssige forhold for angstramte. Stk. 5. At varetage fælles interesser over for myndighederne og offentligheden. Stk. 6. At fjerne myter og fordomme omkring angstlidelser. Stk. 7. At støtte forskning inden for angstområdet. Stk. 8. At repræsentere Danmark i udenlandske organisationer med lignende formål. Foreningens målgruppe: frivillige. Sindslidende. Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Vi har fået over 100 nye medlemmer i Vi annoncerer i dagblade om vores aktiviteter, vi sender masser af informationsmateriale ud til PsykInfoer misbrugsbehandlingssteder, læger, psykologer, psykoterapeuter, speciallæger, stiller op i TV og radio oma. Formue: kr. Formål med formue: Vi har tre ansatte, der skal have løn og beløbet skal vare indtil maj næste år, hvor vi igen får udbetalt Tips- og Lottomidler. Rådgivning og selvhjælpsgrupperrådgivningen koster kr. om året, vores medlemsblad koster kr. om året, og vores selvhjælpsgrupper koster kr. om året. Udover det, er det et krav fra vores revisor, at vi har hvad der svarer til et års drift uden indtægter i det tilfælde at foreningen skal lukke (hvilket vi dog ikke har planer om) hvilket svarer til ca kr., et krav vi kun delvist opfylder. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Vores 6 selvhjælpsgrupper i Aalborg. Forventet udbytte: Selvhjælpsgrupperne i Aalborg. Selvhjælpsgrupperne giver deltagerne mulighed for at teste de situationer der volder problemer i hverdagen og ruster deltagerne til at fortsætte med at tage livtag med angsten, så deltagerne efterhånden kan få en mere normal hverdag, der ikke er styret af angst. Tilfredshedsundersøgelse vi gennemførte specifikt mht. selvhjælpsgrupperne i

5 2007, med overvejende positive tilbagemeldinger. Selvhjælpsgrupperne kan bruges inden behandling opstartes, som supplement under behandling og som opfølgning, når man har været i behandling. Deltagerne rustes i grupperne til selv at arbejde med angsten på en kvalificeret måde ved hjælp af de principper, der findes i kognitiv adfærdsterapi, som gruppelederne kan instruere dem i at bruge og der er mulighed for at afprøve teknikkerne under vejledning af gruppelederne. Mange oplever at få en nemmere hverdag med færre angstanfald og kan langsomt men sikkert vende tilbage til arbejde eller studium og til en mere normal tilværelse uden støtte fra fx alkohol, benzodiazepiner eller andet. Grupperne ledes af psykologistuderende på sidste del af studiet, som står for at sikre retning og en vis disciplin på møderne. Budgetterede udgiftsposter: Det skal dække udgifterne til vores 6 selvhjælpsgrupper i Aalborg. To gruppeledere, frivillige, supervisionsmøder med frivillig psykolog Fortæring v. supervisionsmøder: 300kr. Projektledelse: 6.600kr. Husleje (kontor): 300kr. It og telefon: 250kr. Bogholderi og revision: 450kr. Evaluering: 500kr. Arbejdsskadeforsikring og miljøbidrag: 250kr. TOTAL pr. gruppe: 8.650kr. I alt for 6 grupper: kr.P Projektledelse for selvhjælpsgrupper varetages af foreningens eneste fuldtidsansatte og omfatter rekruttering, oplæring og løbende supervision af frivillige gruppeledere. Udarbejdelse og opdatering af diverse materiale, fordeling af deltagere i grupperne og organisering af lokaler. Engagering af supervisorer samt planlægning af supervisionsmøder. Vi har meget lave udgifter til kontorhold, da begge vores 2 ansatte arbejder hjemmefra, men vi kan ikke undgå lønudgifter, da vi har 33 selvhjælpsgrupper at administrere og dertil hørende 69 frivillige at holde styr på. Vi kan heller ikke snige os udenom forsikring af frivillige og bogføring/revision, da det er lovpligtigt. Der bevilges kr. til aktiviteter og supervision.

6 4. Astma- Allergi Foreningen Foreningens formål: Astma- allergi foreningen har eksisteret side 1978 (35 år) og er i dag oppe på omkring 800 medlemmer, samt omkring 45 frivillige (heraf 35 af disse tilkoblet til projekt Luftballonen). Astma-Allergi Foreningens formål er bl. a. at arrangere sociale og livsbekræftende aktiviteter for familier og enkeltpersoner. I samarbejde med Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds tilbyder vi kurser og undervisning til enkeltpersoner, familier og grupper med astma, allergi, KOL m.m. Desuden arrangerer vi aktiviteter i svømmehal for familier, enkeltpersoner og mennesker med særligt behov. Aktivitetshuset på Dalumvej huser foreningens administration foruden Legestuen Pusterummet, der tilbyder pasning med aktiviteter til børn i forskolealderen og deres familier. Hver sommer afholdes der en 12 dages sommerlejr, kaldet luftballonen for børn og unge i alderen 9-17 år med astma- allergi eller eksem. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede). Aktiviteterne er rettet mod: Børn, unge og seniorer. Indsats: Astma- Allergi Foreningen har følgende hjemmesider: og medlemsblad. Formue: Formål med formue: Astma- Allergi Foreningen har ikke en formue da foreningen er en nonprofitforening. Tilskud fra anden side: Søgt midler ved andre kommuner, ministerielle puljer, Astma-Allergi Danmark, Tryk Fonden, Sundhedsministeriets aktivitetspulje, Donationer fra privatpersoner og Tips-Lotto driftsmidler. I alt er der søgt for kr. Ansøgt tilskud: 2.600kr. Tilskuddet skal anvendes til: Luftballonen: Lejren med de omkring deltagere, bliver hovedsageligt drevet af frivillig arbejdskraft. Dvs. der er omkring 30 hjælpere og ledere oftest bestående af sygepleje-, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende, plus tidligere frivillige som gerne vil videregive oplevelsen til andre. Uden de mange frivillige ville projektet være næsten umulig at gennemføre. De frivillige fordeles ud på hver lejr, og har ansvaret for aktiviteterne, tidsplanerne, fremmøde til undervisningen, registrering ved medicinering osv. i de 12 dage kurset varer. De frivillige sover ligeledes i lejren, og står dermed til rådighed i alle døgnets 24 timer. Alle aktiviteter i lejren, bortset fra undervisningen ved de professionelle, planlægges og udføres af

7 frivillig arbejdskraft. Derudover lægges der utallige frivillige timer i administrationen omkring lejren, såsom fundraising, koordination, planlægning af uddannelsesweekend, aftaler før og under lejren samt evaluering. Forventet udbytte: Som det vigtigste lærer deltagerne at få bedre kontrol over og tryghed vedderes sygdom på forskellige aktivitetsniveauer, samt tryghed i forhold til egen medicinering. De går fra usikkerhed til at beherske deres handicap. Udbyttet for de unge deltagere er desuden typisk øget selvtillid, bedre kondition, lyst til at dyrke motion (trods sygdommen), bedre kostvaner og dermed mindre risiko for overvægt. Alt i alt får de et godt grundlag til bedst muligt at leve et godt liv med deres handicap, og socialt kommer de til at fungere meget mere på lige fod med andre på et tidspunkt i livet, hvor det at være anderledes, og være uden for, kan få store konsekvenser og mærke dem for resten af livet. Budgetterede udgiftsposter: Lønninger, sygeplejesker, fysioterapeut, diætvejleder og læge: kr. Administration (porto, papir, tlf, lokaleleje m.m.): kr. Lejrudgifter, børn, ledere, leje af faciliteter og lagerleje: kr. PR (annoncer, plakater og oplysningsmaterialer): kr. Uddannelse ledere, honorar til undervisere: kr. Transportudgifter til ledere: kr. Udflugter: kr. Forsikring deltagere og ledere, ansvarsforsikring: kr. Uforudsete udgifter: kr. Henlæggelser til kommende sommerkurser (nyindkøb af telte, vedligeholdelse af materiel): kr. Der bevilges 2.600kr. til aktiviteter for målgruppen.

8 5. Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne Foreningens formål: At formulere aspergernes synspunkter, forventninger og behov. At udbrede kendskabet til og forståelsen for Aspergers syndrom. At virke som mødested for mennesker med Aspergers syndrom. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Hjemmeside. Facebook side. Annoncerede netværksmøder og foredrag. Rådgivning. Formue: Formål med formue: Vi har kun vores kontingentpenge og dem bruger vi hvert år på medlemsaktiviteter. Vi er ingen opsparingsforening. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Vores målgruppe er voksne med autisme og Asperger. Vi har et stort "efteruddannelsesbehov", fordi vi er blevet opdraget og oplært til at være normale. Ingen har lært os at håndtere vores autisme optimalt. Vi skal derfor bruge pengene til foredragsholdere som kan hjælpe os til håndtere vores liv og hverdag bedre. Det er hele sigtet bag vores netværksaktiviteter. Forventet udbytte: Vi forventer at deltagerne vil blive bedre til at håndtere deres hverdag og liv. Budgetterede udgiftsposter: 2-3 foredrag om fx stresshåndtering, autisme og parforhold, autisme og sanserne, i alt: kr. Der bevilges 5.000kr. til efteruddannelse af frivillige.

9 6. Barmers Aktive Ældre Foreningens formål: At aktivere landsbyens ældre beboere, modvirke ensomhed blandt de ældre beboere og socialt samvær. Foreningens målgruppe: frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Annoncering i den lokale ugeavis og mund til mund. Formue: 6.312kr. Formål med formue: Syng sammen med Farstrup Harmonikaklub: ca kr. Juletur til Klarupgård: 11kr. per kørt kilometer. Julefrokost: pris ukendt. Ansøgt tilskud: 8.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Syngsammen aftener med Farstrup Harmonikaklub. Sommerudflugt. Kontorartikler vedrørende nyoprettet lokalhistorisk forening. Forventet udbytte: Lokalhistorisk forening giver mange personer glæde ved erindringer fra tidligere tider. Kortspil, syng sammen, knipling og strikning hver onsdag eftermiddag giver samvær og indhold i tilværelsen. Ved udflugter forstærkes landsbyens sammenhold. Budgetterede udgiftsposter: Kontorartikler, leje af bus og underholdning. Der bevilges 5.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

10 7. Barnets Håb Foreningens formål: At udføre frivilligt arbejde til fordel for forældreløse børn og fattige børnefamilier i Bosnien og Hercegovina. Vi indsamler tøj og legetøj. Disse indsamlinger bliver sent til Bosnien, hvor de derefter bliver uddelt til forskellige børnehjem og fattige børnefamilier af vores samarbejdspartner i Sarajevo. Som noget nyt har vi for 5 måneder siden startet et nyt projekt. Projektet hedder "Måltid for et barn" og har til formål at støtte fattige skolebørn i Bosnien og Hercegovina med et måltid hver skoledag. Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge. Indsats: Spreder budskabet igennem de sociale medier, plakater, flyvers og breve. Vi laver også hygge fester hvor forældre og børn mødes for en kop kaffe og kage. Her laver vi forskellige aktiviteter med børnene og samtidig indsamler børnetøj og legetøj, men også headhunter nye frivillige. Formue: 4.500kr. Formål med formue: Julen nærmer sig og vi skal i gang med at lave tøj og legetøj indsamlinger. Pengene skal bruges til at dække udgifter til reklamer, indpakning og transport af det indsamlede tøj og julegaver i november-december måned. Ansøgt tilskud: 5.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Print af reklamer, plakater og flyvers. Til hjemmeside og til transport af indsamlinger. Forventet udbytte: Forældreløse børn og fattige familier i Bosnien og Hercegovina lever under næsten umenneskelige forhold med dårlig eller ingen økonomisk støtte fra landets regering. Med vores indsamlinger håber vi på at hjælpe mange børn og familier med at have noget ordenligt tøj på og legetøj i hverdagen. Med projektet "Måltid for et barn" ønsker vi at give børnene et sund måltid om dagen og på den måde være med til at støtte deres uddannelse. Budgetterede udgiftsposter: Print af plakater, flyvers og brochurer, lave hjemmeside og transport af indsamlinger. Der bevilges 2.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

11 8. Beboer-pårørenderådet ved Lykkesminde Plejecenter Foreningens formål: At etablere et godt samarbejde mellem beboere, pårørende, personale og frivillige ved plejecentret. Samt derved muliggøre flere sociale og fysiske aktiviteter for beboere i plejecentret og de tilknyttede ældreboliger. Vi vil desuden arbejde for at forbedre de fysiske rammer for dette samarbejde i og udenfor centret. Foreningens målgruppe: frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Vi arrangerer bl.a. bankospil ved den årlige valgaften / generalforsamling, og arbejder netop nu på at få et "handy-hold" stablet på benene, til at tage sig af praktiske opgaver, som f.eks at passe vores haveanlæg og muliggøre flere udflugter og friluftsaktiviteter. Formue: kr. Formål med formue: Opsparing til udvidelse og vedligeholdelse af vores have, når vi får "Handyholdet op at stå" samt evt. anskaffelser til et mere "grønt" indemiljø. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Indkøb af planter og blomster til vores haveanlæg, samt redskaber og materialer til at pleje haven. Undertiden søger vi også midler til udflugter m.m. for de ældre. Forventet udbytte: Bedre rammer til ophold ude i haven. Oplevelser udenfor plejecentret, samt flere adspredelser i dagligdagen. Bl. a. arrangere en gruppe månedlige sangaftner med fællessang og underholdning. Budgetterede udgiftsposter: Sommerblomster, køkkenurter, udendørs krukker, jord til krukker og gødning m.m. Der bevilges 2.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

12 9. Bedre Psykiatri Foreningens formål: Pårørende-foreningen Bedre Psykiatri arbejder for at rådgive, støtte og undervise pårørende til sindslidende gennem bl.a. samvær, udveksling af erfaringer, hjælp til selvhjælp og undervisningstilbud. Formålet er på denne måde, at styrke særligt udsatte mennesker i svære situationer og medvirke til at bevare og udvide de sindslidendes netværk og således hjælpe sindslidende og deres pårørende til en mere tryg og værdig tilværelse. Projektets formål er desuden at arbejde for at tabuer og fordomme om psykiske sygdomme nedbrydes, at behandling af psykiske sygdomme er mangfoldig og recovery-orienteret, at netværkets betydning for de sindslidendes liv er bekendt, at de pårørende og det nære netværk styrkes gennem undervisning og rådgivning, at samfundsdebatten om psykiatrien foregår på et nuanceret grundlag, og at der skabes bedre vilkår for psykisk sårbare mennesker. Foreningens målgruppe: frivillige. Pårørende til ovennævnte grupper. Aktiviteterne er rettet mod: Børn, unge, erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Vi giver mulighed for at melde sig ind i foreningen efter vore foredrag og markeder. Vi har medlemmer stående på Det Psykiatriske Sygehus én gang om måneden, her fortælles om foreningen, og man forsøger at få nye medlemmer. Foreningen giver mulighed for et gratis medlemskab i et år. Vi lægger materiale på sygehus, hos læger, på biblioteker osv., hvor der er mulighed for tilmelding. Formue: kr. Formål med formue: Pengene er til at betale regninger, som vi endnu ikke har modtaget samt til at betale planlagte arrangementer. Tilskud fra anden side: Søgt midler ved andre kommuner og forskellige fonde bl.a. Den Faberske Fond. I alt er der søgt for kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: 1. Administration: udsending af materiale, telefon, computer og printer m.m. 2. Rådgivning af pårørende telefonisk, på vores kontor, på Psykiatrisk Sygehus og på Frivilligmarkeder. 3. Foredragsaftener hvor brugere fortæller om deres recoveryprocesser. Medarbejdere fortæller om psykiske sygdomme og deres behandlig, samt fortæller om pårørendevinklen. Foreningen

13 giver gode råd om, hvordan det er at være pårørende, og hvordan pårørende bedst passer på sig selv, så man kan fortsætte med at kunne holde ud og holde af. 4. Transport til frivillige så de kan udføre deres frivillige arbejde. Samt transport til foredragsholdere. 5. Selvhjælpsgrupper for pårørende til sindslidende. De første 6-8 gange med psykolog eller anden bistand. Grupperne fortsætter som selvhjælpsgrupper med en tovholder fra foreningen. Forventet udbytte: Pårørende-foreningen Bedre Psykiatri arbejder for at rådgive, støtte og undervise pårørende til sindslidende gennem bl.a. samvær og gennem udveksling af erfaringer. Foreningen håber på denne måde, at styrke særligt udsatte mennesker i svære situationer og medvirke til at bevare og udvide de sindslidendes netværk og således hjælpe sindslidende og deres pårørende til en mere tryg og værdig tilværelse. Foreningen håber endvidere gennem sine aktiviteter at bidrage til, at tabuer og fordomme om psykiske sygdomme nedbrydes, at samarbejdet med personalet på psykiatrisk sygehus og i socialpsykiatrien styrkes, at behandling af psykiske sygdomme bliver mere mangfoldig og recovery-orienteret, at netværkets betydning for de sindslidendes liv bliver bedre bekendt, at de pårørende og det nære netværk bliver styrket, at samfundsdebatten om psykiatrien kommer til at foregå på et mere nuanceret grundlag, og at der skabes bedre vilkår for psykisk sårbare mennesker. Budgetterede udgiftsposter: Administration: 5.000kr. Foredrag og kurser: kr. Rådgivning: 3.000kr. Transport: 7.000kr. (Kilometertakst 2,50) Selvhjælpsgrupper: kr. Der bevilges kr. til støtte og rådgivning samt aktiviteter for målgruppen og pårørende.

14 10. BenzoRådgivningen i Aalborg, Landsforeningen SIND Foreningens formål: Med henblik på at formindske brugen af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner) så ingen bliver afhængige, skal BenzoRådgivningen indsamle og formidle viden om virkning og bivirkninger af Benzodiazepiner til: medicinske faggrupper, politikere og andre beslutningstagere, borgere i øvrigt samt støtte og informere de mennesker, der af den ene eller denanden årsag er blevet afhængige af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner). Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Misbrugere/tidligere misbrugere. Aktiviteterne er rettet mod: Indsats: Vi informerer og rådgiver brugere af sove-nervemedicin (benzodiazepiner), sundhedspersonale og pårørende. Formue: Formål med formue: Vi har ingen disponibel formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: BenzoRådgivningen har i Aalborg en gratis, anonym rådgivning og tilbud om støttegruppe. Åbningstiden er 3 timer om ugen, og der holdes yderligere åbent efter behov. En landsdækkende telefonrådgivning har åbningstid 10 timer om ugen. Rådgivningen retter sig også mod pårørende og sundhedspersonale. Flere af vores erfarne frivillige rådgivere samt koordinator er bosat i kommunen og er særdeles aktive i rådgivningen. Forventet udbytte: Mennesker som kommer ud af deres sommetider mangeårige forbrug af sløvende sove- og nervemedicin, vil opleve en meget større livskvalitet. Al statistik viser, at der vil blive færre besøg hos den praktiserende læge, færre indlæggelser og de fleste vil igen kunne deltage i det sociale liv, de har været afskåret fra pga. medicinske bivirkninger. Budgetterede udgiftsposter: Administration (Porto og kontorartikler): 2.000kr. Telefon og internet: 1.000kr. Regnskab og revision: 3.300kr. Annoncering og infomaterialer: 8.000kr. Mødeudgifter i gratis, anonym rådgivning for afhængige, pårørende og sundhedspersonale i ugentlig åbningstid på 3 timer: 4.000kr. Supervision af frivillige: 4.500kr. Transport: 1.500kr. Koordinator 1 time/uge. Administration i rådgivning samt uddannelse af de frivillige medarbejdere. Infomøder og foredrag lokalt kr. Der bevilges 6.500kr. til aktiviteter og supervison.

15 11. Besøgstjenesten for ældre døve i Nordjylland Foreningens formål: Er at bryde isolation blandt ældre døve, især dem, som er bevægelseshæmmet. Ældre døve forstår tegnsprog bedst. Derfor kan alle besøgsvennerne beherske tegnsproget flydende. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Ensomme. Aktiviteterne er rettet mod: Indsats: Formue: 3.000kr. Formål med formue: I tilfælde af at udgifterne bliver større end bevilget tilskud. Ansøgt tilskud: 8.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Dækning af transport og rejsekort, lidt til møder/kursus og lidt til kontorhold. Forventet udbytte: At ældre døves isolation bliver brudt. Ældre døve bliver meget ofte isoleret fordi de ikke umiddelbart kan kommunikere med f.eks. hørende naboer eller hjemmehjælpere. De få døve besøgsvenner skal have mulighed for at mødes med andre døve besøgsvenner uden for Aalborg Kommune, hvor de kan udveksle deres erfaringer. Derved styrkes deres selvtillid. Budgetterede udgiftsposter: Porto m.m.: 500kr. Dækning af transport og til opfyldning af rejsekort: 4.500kr. Landsdækkende kursus/møde for døve besøgsvenner samt årlig sammenkomst for vennerne 1.000kr. Der bevilges 3.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

16 12. Billardklubben "Kanalhuset" Foreningens formål: Socialt samvær mellem pensionister omkring billard. Klubben er tilmeldt turneringen mellem 13 øvrige plejehjem og aktivitetscentre i Aalborg. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Annoncerer i Aalborg Øst Nyt (9220), Aalborg Øst aktivitetskalender samt i Kanalnyt, som er et nyhedsbrev for Kanalkvarterets beboere (940 husstande). Formue: 4.000kr. Formål med formue: Indkøb af nyt klæde samt køer, kridt og balls samt øvrigt udstyr til klubben. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Transport til turneringskampe med øvrige aktivitetscentre desuden almindelig vedligehold af klubbens effekter. Forventet udbytte: Socialt samvær i klubben og med medlemmerne af de aktivitetscentre vi spiller imod. Budgetterede udgiftsposter: Transport til turneringskampe med øvrige aktivitetscentre og almindelig vedligehold af klubbens effekter. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne. Der henvises til Aalborg Kommunes fritidsafdeling.

17 13. Bislev Seniorklub Foreningens formål: Ifølge vore vedtægter, at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende kulturelt og social art. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Formue: kr. Formål med formue: Foreningens drift og arrangement den 17. marts Tilskud fra anden side: Søgt 5.000kr. ved Danske Seniorer til foredragsholder, Lone Kühlmann. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Foreningens drift. Vi statser hvert år på et driftsoverskud, så vi engang imellem kan lave et arrangement med "kød" på. I øjeblikket arbejder vi på at få en Seniorhøjskoledag op at stå, i samarbejde med alle 8 menighedsråd i "den gamle Nibe Kommune". Et arrangement som vi forventer os meget af. Menighedsrådene og Seniorklubben bidrager alle med 4.000kr. pr. råd/forening. Arrangementet er den 17. marts 2015 i Bislev Aktivitetshus kl Journalist og forfatter, Lone Kühlmann medvirker hele dagen. Vi har et budget på kr. Forventet udbytte: Socialt samvær og mærke man hører til. Vi arbejder på at alle føler sig som en aktiv del af lokalsamfundet. Alle skal føle sig set, hørt og værdsat. Budgetterede udgiftsposter: Søger 2.000kr. i grundtilskud, 4.480kr. i lokaletilskud samt 5.000kr. i aktivitetstilskud. Der bevilges 5.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

18 14. BLIK og RØR Seniorklub Foreningens formål: Er at samle gamle blikkenslagere til hyggeligt samvær, fælles arrangementer så langt pengene rækker. De fleste af vores arrangementer er tilrettelagt sådan at ens hustru eller samlever kan være med, det har vi de bedste resultater med. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Indsats: Formue: kr. Formål med formue: kr. er ikke mange penge til at køre en klub som vores, da vi tilstræber at gøre vores arrangementer så billige som mulige, så flest mulige kan være med. Nogle af pengene skal også bruges til at betale det sidste af vores skovtur med. Vi har hele tiden også tryksager, som skal sendes ud. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Samvær og fælles arrangementer. Forventet udbytte: Håndværkere som har været aktiv gennem et langt liv - blikkenslagere - kan gennem vores klub stadig møde gamle kolleger og få en sludder om gamle dage, hvad man har været med på af store projekter. Det er der mange der nyder. For de der er yngre, er det ogsp sjovt at høre, hvordan vores fag har ændret sig. Budgetterede udgiftsposter: Porto, kontorartikler og udgifter til printer: 2.500kr. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

19 15. Blå Kors Danmark / Barnets Blå Hus Foreningens formål: At drive børnestøttecenter for børn op til 14 år fra familier med misbrugsproblemer i Aalborg og omegn. Fokus i indsatsen er på forebyggelse og tidlig indsats i forhold til de mangeartede psykiske, sociale og fysiske problemstillinger, som ofte rammer børn fra hjem med misbrug - under opvæksten og senere i deres liv. Barnets Blå Hus (BBH) skal være en tryg base, et fri- og mødested, for børn og for de forældre, der søger hjælp til at styrke deres forældrekompetencer. Vi ser, at indsatsen i BBH medvirker til at øge både børnenes og forældrenes livsmestring og livskvalitet, de kommer i bedre trivsel i skolen og i familien, således at mere indgribende foranstaltninger forventeligt kan undgås. Projektet er et kombineret metodeudviklingsprojekt og indsatsprojekt, d.v.s. at der samtidig med, at der ydes konkret indsats for målgruppen, lægges vægt på at indsamle viden til udvikling af en metode og et koncept. Projektets tre lønnede medarbejdere (psykolog, lærer og musikterapeut) og de frivillige varetager i nært samarbejde de forskellige tilbud og yder den samlede indsats. De frivillige kan med deres kompetencer bidrage unikt med mange forskellige fagligheder, idéer og kreativitet i arbejdet med både børn og forældre. Eksempler på opgaver, som frivillige varetager sammen med de ansatte, er musikworkshops, lektiehjælp, drengegruppe, udflugter, madlavning med familierne, kreative workshops og ferieture. Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Aktiviteterne er rettet mod: Børn, unge og erhvervsaktive. Indsats: BBH har udarbejdet pjecer film og en sang om tilbuddet, har en aktiv hjemmeside og en aktiv facebook-profil og har etablerede relationer til kommunale og andre offentlige aktører, som medvirker i at henvise nye brugere til tilbuddet. BBH har holdt oplæg på skoler. Formue: Formål med formue: Der er ingen formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Husleje og forbrugsafgifter. Forventet udbytte: Der er flere aktiviteter i og omkring BBH. Et åbent fri- og mødested for børn fra familier med misbrugsproblemer, som har åbent hver eftermiddag og to aftener om ugen. Der foregår leg, fællesskab med andre børn, madlavning, hygge og afslapning. Med frivillige i huset er

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ! ANSØGNING TIL KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faisl Khaled Abed står med sin fodbold på asfaltbanen i Holtbjerg. Hans grønne dynevest uden på den sorte hættetrøje holder vinterkulden ude. Gennem de sidste

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Uddybende bilag til Ballerup Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2001-2012 Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Bliv frivillig Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Lektiecafé Ungdommens Røde Kors har fire lektiehjælpscaféer i Aalborg. Som frivillig kan du hjælpe med alt fra en 4. klasses matematikopgave

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere