Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge."

Transkript

1 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter for børn, unge og forældre på tværs af boligområder, nationaliteter og sociale skel. Give inspiration til leg og aktiviteter, der medvirker til positiv interaktion imellem børn og unge. Skabe rollemodeller for at udbygge og styrke det sociale netværk imellem de forskellige befolkningsgrupper i bydelen. Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter: Aktiviteter for børn og unge. Frivillige opgaver i samarbejde med andre foreninger og institutioner i bydelen. Have unge på 15 år, med problematisk baggrund til at hjælpe og give dem en mulighed for at blive rollemodeller i stedet for bølle. Vi har haft et par stykker i år med rigtig god erfaring. Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Vi reklamerer ved relevante arrangementer, søger over facebook og laver folder. Vi prøver mund til mund metoden. Formue: kr. Formål med formue: At have mulighed for at opretholde de nuværende aktiviteter og spare sammen til vores egen slush ice maskine og ting til de mindre. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: 23 årlige arrangementer med morgenmøde/morgenmad og slutter af med fællesspisning. Dels for at samle op på evt. problemer og dels at styrke sammenholdet. Det er vigtigt, at vi har en fælles holdning, for når vi er ude, er vi spredt. Vi mangler meget en slush ice maskine. På nuværende tidspunkt, lejer vi den til vores arrangementer, det vil være her vi kan tjene lidt penge til foreningen, vi tager 8kr. for en slush ice. Vi har de fleste af vores bolde op, og er meget glade for dem fra boldtfobisk råd, der bliver forhandlet af Tress. Vi mangler stadig lege og udfoldelses mulighed for alderen 3-6 år. Og da legehuset og softplay pudesæt i samarbejde, vil give et godt grundlag. Det noget vi har mulighed for at tage med. Desuden kan det bruges af ældre børn også. Håber derfor at I ser med velvilje på vores ansøgning. Forventet udbytte: Aktivering, udvikling, udfoldelse muligheder, stimulering af fantasi og give forældre mulighed for at dele oplevelser med andre forældre.

2 Budgetterede udgiftsposter: Mad: 23 arrangementer x 40kr. x 18 per. = kr. Mødeaktiviteter: 2.000kr. Leje af lokaler: 4 x = 6.000kr. Slush ice maskine (GHZ 228 En dobbelt 12L) kr. Blandet bolde (Vi har god erfaring med bolde fra Tress) 3.000kr. Skilbar legehus (Quadro expert) 4.119kr. Softplay pudesæt all sorts 4.744kr. I alt: kr. Der bevilges kr. til aktiviteter for børn og unge.

3 2. AF-Aalborg Seniorklub Foreningens formål: At bevare det kollegiale og sociale samvær mellem AF-Aalborg/Jobcenter og vores tidligere kolleger. Samt ved afholdelse af 4 møder om året, såvel eksternt som internt. At holde os ajour indenfor området. Foreningens målgruppe: frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Når vores kolleger nærmer sig pensionsalderen, kontakter vi dem, og oplyser om vores klub og aktiviteterne. Formue: 8.903,46kr. Formål med formue: At have midler til klubbens drift. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: At have midler til klubbens fremtid og drift. Forventet udbytte: At de bliver holdt ajour med udviklingen indenfor området. AF s rolle efter kommunesammenlægningen. Jobcentrenes rolle efter kommunernes overtagelse. Samarbejdet med Beskæftigelsesregion Nordjylland. Budgetterede udgiftsposter: Porto, kontorartikler og kursus/foredrag. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

4 3. Angstforeningen Foreningens formål: Er at virke som landsdækkende patientforening for angstramte ved at varetage deres interesser, udbrede viden om og forebygge angstlidelser samt informere om behandlingen af disse. Patientforeningen skal bl.a. medvirke til: Stk. 1. At udøve oplysende, rådgivende, undervisende og forebyggende virksomhed. Stk. 2. At igangsætte og opretholde initiativer, der kan yde støtte til angstramte og de angstramtes pårørende. Stk. 3. At bedre sociale og arbejdsmæssige forhold for angstramte. Stk. 4. At bedre behandlingsmæssige forhold for angstramte. Stk. 5. At varetage fælles interesser over for myndighederne og offentligheden. Stk. 6. At fjerne myter og fordomme omkring angstlidelser. Stk. 7. At støtte forskning inden for angstområdet. Stk. 8. At repræsentere Danmark i udenlandske organisationer med lignende formål. Foreningens målgruppe: frivillige. Sindslidende. Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Vi har fået over 100 nye medlemmer i Vi annoncerer i dagblade om vores aktiviteter, vi sender masser af informationsmateriale ud til PsykInfoer misbrugsbehandlingssteder, læger, psykologer, psykoterapeuter, speciallæger, stiller op i TV og radio oma. Formue: kr. Formål med formue: Vi har tre ansatte, der skal have løn og beløbet skal vare indtil maj næste år, hvor vi igen får udbetalt Tips- og Lottomidler. Rådgivning og selvhjælpsgrupperrådgivningen koster kr. om året, vores medlemsblad koster kr. om året, og vores selvhjælpsgrupper koster kr. om året. Udover det, er det et krav fra vores revisor, at vi har hvad der svarer til et års drift uden indtægter i det tilfælde at foreningen skal lukke (hvilket vi dog ikke har planer om) hvilket svarer til ca kr., et krav vi kun delvist opfylder. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Vores 6 selvhjælpsgrupper i Aalborg. Forventet udbytte: Selvhjælpsgrupperne i Aalborg. Selvhjælpsgrupperne giver deltagerne mulighed for at teste de situationer der volder problemer i hverdagen og ruster deltagerne til at fortsætte med at tage livtag med angsten, så deltagerne efterhånden kan få en mere normal hverdag, der ikke er styret af angst. Tilfredshedsundersøgelse vi gennemførte specifikt mht. selvhjælpsgrupperne i

5 2007, med overvejende positive tilbagemeldinger. Selvhjælpsgrupperne kan bruges inden behandling opstartes, som supplement under behandling og som opfølgning, når man har været i behandling. Deltagerne rustes i grupperne til selv at arbejde med angsten på en kvalificeret måde ved hjælp af de principper, der findes i kognitiv adfærdsterapi, som gruppelederne kan instruere dem i at bruge og der er mulighed for at afprøve teknikkerne under vejledning af gruppelederne. Mange oplever at få en nemmere hverdag med færre angstanfald og kan langsomt men sikkert vende tilbage til arbejde eller studium og til en mere normal tilværelse uden støtte fra fx alkohol, benzodiazepiner eller andet. Grupperne ledes af psykologistuderende på sidste del af studiet, som står for at sikre retning og en vis disciplin på møderne. Budgetterede udgiftsposter: Det skal dække udgifterne til vores 6 selvhjælpsgrupper i Aalborg. To gruppeledere, frivillige, supervisionsmøder med frivillig psykolog Fortæring v. supervisionsmøder: 300kr. Projektledelse: 6.600kr. Husleje (kontor): 300kr. It og telefon: 250kr. Bogholderi og revision: 450kr. Evaluering: 500kr. Arbejdsskadeforsikring og miljøbidrag: 250kr. TOTAL pr. gruppe: 8.650kr. I alt for 6 grupper: kr.P Projektledelse for selvhjælpsgrupper varetages af foreningens eneste fuldtidsansatte og omfatter rekruttering, oplæring og løbende supervision af frivillige gruppeledere. Udarbejdelse og opdatering af diverse materiale, fordeling af deltagere i grupperne og organisering af lokaler. Engagering af supervisorer samt planlægning af supervisionsmøder. Vi har meget lave udgifter til kontorhold, da begge vores 2 ansatte arbejder hjemmefra, men vi kan ikke undgå lønudgifter, da vi har 33 selvhjælpsgrupper at administrere og dertil hørende 69 frivillige at holde styr på. Vi kan heller ikke snige os udenom forsikring af frivillige og bogføring/revision, da det er lovpligtigt. Der bevilges kr. til aktiviteter og supervision.

6 4. Astma- Allergi Foreningen Foreningens formål: Astma- allergi foreningen har eksisteret side 1978 (35 år) og er i dag oppe på omkring 800 medlemmer, samt omkring 45 frivillige (heraf 35 af disse tilkoblet til projekt Luftballonen). Astma-Allergi Foreningens formål er bl. a. at arrangere sociale og livsbekræftende aktiviteter for familier og enkeltpersoner. I samarbejde med Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds tilbyder vi kurser og undervisning til enkeltpersoner, familier og grupper med astma, allergi, KOL m.m. Desuden arrangerer vi aktiviteter i svømmehal for familier, enkeltpersoner og mennesker med særligt behov. Aktivitetshuset på Dalumvej huser foreningens administration foruden Legestuen Pusterummet, der tilbyder pasning med aktiviteter til børn i forskolealderen og deres familier. Hver sommer afholdes der en 12 dages sommerlejr, kaldet luftballonen for børn og unge i alderen 9-17 år med astma- allergi eller eksem. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Sygdomsgrupper (andre kronisk syge end sindslidende og handicappede). Aktiviteterne er rettet mod: Børn, unge og seniorer. Indsats: Astma- Allergi Foreningen har følgende hjemmesider: og medlemsblad. Formue: Formål med formue: Astma- Allergi Foreningen har ikke en formue da foreningen er en nonprofitforening. Tilskud fra anden side: Søgt midler ved andre kommuner, ministerielle puljer, Astma-Allergi Danmark, Tryk Fonden, Sundhedsministeriets aktivitetspulje, Donationer fra privatpersoner og Tips-Lotto driftsmidler. I alt er der søgt for kr. Ansøgt tilskud: 2.600kr. Tilskuddet skal anvendes til: Luftballonen: Lejren med de omkring deltagere, bliver hovedsageligt drevet af frivillig arbejdskraft. Dvs. der er omkring 30 hjælpere og ledere oftest bestående af sygepleje-, fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende, plus tidligere frivillige som gerne vil videregive oplevelsen til andre. Uden de mange frivillige ville projektet være næsten umulig at gennemføre. De frivillige fordeles ud på hver lejr, og har ansvaret for aktiviteterne, tidsplanerne, fremmøde til undervisningen, registrering ved medicinering osv. i de 12 dage kurset varer. De frivillige sover ligeledes i lejren, og står dermed til rådighed i alle døgnets 24 timer. Alle aktiviteter i lejren, bortset fra undervisningen ved de professionelle, planlægges og udføres af

7 frivillig arbejdskraft. Derudover lægges der utallige frivillige timer i administrationen omkring lejren, såsom fundraising, koordination, planlægning af uddannelsesweekend, aftaler før og under lejren samt evaluering. Forventet udbytte: Som det vigtigste lærer deltagerne at få bedre kontrol over og tryghed vedderes sygdom på forskellige aktivitetsniveauer, samt tryghed i forhold til egen medicinering. De går fra usikkerhed til at beherske deres handicap. Udbyttet for de unge deltagere er desuden typisk øget selvtillid, bedre kondition, lyst til at dyrke motion (trods sygdommen), bedre kostvaner og dermed mindre risiko for overvægt. Alt i alt får de et godt grundlag til bedst muligt at leve et godt liv med deres handicap, og socialt kommer de til at fungere meget mere på lige fod med andre på et tidspunkt i livet, hvor det at være anderledes, og være uden for, kan få store konsekvenser og mærke dem for resten af livet. Budgetterede udgiftsposter: Lønninger, sygeplejesker, fysioterapeut, diætvejleder og læge: kr. Administration (porto, papir, tlf, lokaleleje m.m.): kr. Lejrudgifter, børn, ledere, leje af faciliteter og lagerleje: kr. PR (annoncer, plakater og oplysningsmaterialer): kr. Uddannelse ledere, honorar til undervisere: kr. Transportudgifter til ledere: kr. Udflugter: kr. Forsikring deltagere og ledere, ansvarsforsikring: kr. Uforudsete udgifter: kr. Henlæggelser til kommende sommerkurser (nyindkøb af telte, vedligeholdelse af materiel): kr. Der bevilges 2.600kr. til aktiviteter for målgruppen.

8 5. Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne Foreningens formål: At formulere aspergernes synspunkter, forventninger og behov. At udbrede kendskabet til og forståelsen for Aspergers syndrom. At virke som mødested for mennesker med Aspergers syndrom. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Handicappede/fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Aktiviteterne er rettet mod: Erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Hjemmeside. Facebook side. Annoncerede netværksmøder og foredrag. Rådgivning. Formue: Formål med formue: Vi har kun vores kontingentpenge og dem bruger vi hvert år på medlemsaktiviteter. Vi er ingen opsparingsforening. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Vores målgruppe er voksne med autisme og Asperger. Vi har et stort "efteruddannelsesbehov", fordi vi er blevet opdraget og oplært til at være normale. Ingen har lært os at håndtere vores autisme optimalt. Vi skal derfor bruge pengene til foredragsholdere som kan hjælpe os til håndtere vores liv og hverdag bedre. Det er hele sigtet bag vores netværksaktiviteter. Forventet udbytte: Vi forventer at deltagerne vil blive bedre til at håndtere deres hverdag og liv. Budgetterede udgiftsposter: 2-3 foredrag om fx stresshåndtering, autisme og parforhold, autisme og sanserne, i alt: kr. Der bevilges 5.000kr. til efteruddannelse af frivillige.

9 6. Barmers Aktive Ældre Foreningens formål: At aktivere landsbyens ældre beboere, modvirke ensomhed blandt de ældre beboere og socialt samvær. Foreningens målgruppe: frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Annoncering i den lokale ugeavis og mund til mund. Formue: 6.312kr. Formål med formue: Syng sammen med Farstrup Harmonikaklub: ca kr. Juletur til Klarupgård: 11kr. per kørt kilometer. Julefrokost: pris ukendt. Ansøgt tilskud: 8.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Syngsammen aftener med Farstrup Harmonikaklub. Sommerudflugt. Kontorartikler vedrørende nyoprettet lokalhistorisk forening. Forventet udbytte: Lokalhistorisk forening giver mange personer glæde ved erindringer fra tidligere tider. Kortspil, syng sammen, knipling og strikning hver onsdag eftermiddag giver samvær og indhold i tilværelsen. Ved udflugter forstærkes landsbyens sammenhold. Budgetterede udgiftsposter: Kontorartikler, leje af bus og underholdning. Der bevilges 5.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

10 7. Barnets Håb Foreningens formål: At udføre frivilligt arbejde til fordel for forældreløse børn og fattige børnefamilier i Bosnien og Hercegovina. Vi indsamler tøj og legetøj. Disse indsamlinger bliver sent til Bosnien, hvor de derefter bliver uddelt til forskellige børnehjem og fattige børnefamilier af vores samarbejdspartner i Sarajevo. Som noget nyt har vi for 5 måneder siden startet et nyt projekt. Projektet hedder "Måltid for et barn" og har til formål at støtte fattige skolebørn i Bosnien og Hercegovina med et måltid hver skoledag. Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Aktiviteterne er rettet mod: Børn og unge. Indsats: Spreder budskabet igennem de sociale medier, plakater, flyvers og breve. Vi laver også hygge fester hvor forældre og børn mødes for en kop kaffe og kage. Her laver vi forskellige aktiviteter med børnene og samtidig indsamler børnetøj og legetøj, men også headhunter nye frivillige. Formue: 4.500kr. Formål med formue: Julen nærmer sig og vi skal i gang med at lave tøj og legetøj indsamlinger. Pengene skal bruges til at dække udgifter til reklamer, indpakning og transport af det indsamlede tøj og julegaver i november-december måned. Ansøgt tilskud: 5.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Print af reklamer, plakater og flyvers. Til hjemmeside og til transport af indsamlinger. Forventet udbytte: Forældreløse børn og fattige familier i Bosnien og Hercegovina lever under næsten umenneskelige forhold med dårlig eller ingen økonomisk støtte fra landets regering. Med vores indsamlinger håber vi på at hjælpe mange børn og familier med at have noget ordenligt tøj på og legetøj i hverdagen. Med projektet "Måltid for et barn" ønsker vi at give børnene et sund måltid om dagen og på den måde være med til at støtte deres uddannelse. Budgetterede udgiftsposter: Print af plakater, flyvers og brochurer, lave hjemmeside og transport af indsamlinger. Der bevilges 2.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

11 8. Beboer-pårørenderådet ved Lykkesminde Plejecenter Foreningens formål: At etablere et godt samarbejde mellem beboere, pårørende, personale og frivillige ved plejecentret. Samt derved muliggøre flere sociale og fysiske aktiviteter for beboere i plejecentret og de tilknyttede ældreboliger. Vi vil desuden arbejde for at forbedre de fysiske rammer for dette samarbejde i og udenfor centret. Foreningens målgruppe: frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Vi arrangerer bl.a. bankospil ved den årlige valgaften / generalforsamling, og arbejder netop nu på at få et "handy-hold" stablet på benene, til at tage sig af praktiske opgaver, som f.eks at passe vores haveanlæg og muliggøre flere udflugter og friluftsaktiviteter. Formue: kr. Formål med formue: Opsparing til udvidelse og vedligeholdelse af vores have, når vi får "Handyholdet op at stå" samt evt. anskaffelser til et mere "grønt" indemiljø. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Indkøb af planter og blomster til vores haveanlæg, samt redskaber og materialer til at pleje haven. Undertiden søger vi også midler til udflugter m.m. for de ældre. Forventet udbytte: Bedre rammer til ophold ude i haven. Oplevelser udenfor plejecentret, samt flere adspredelser i dagligdagen. Bl. a. arrangere en gruppe månedlige sangaftner med fællessang og underholdning. Budgetterede udgiftsposter: Sommerblomster, køkkenurter, udendørs krukker, jord til krukker og gødning m.m. Der bevilges 2.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

12 9. Bedre Psykiatri Foreningens formål: Pårørende-foreningen Bedre Psykiatri arbejder for at rådgive, støtte og undervise pårørende til sindslidende gennem bl.a. samvær, udveksling af erfaringer, hjælp til selvhjælp og undervisningstilbud. Formålet er på denne måde, at styrke særligt udsatte mennesker i svære situationer og medvirke til at bevare og udvide de sindslidendes netværk og således hjælpe sindslidende og deres pårørende til en mere tryg og værdig tilværelse. Projektets formål er desuden at arbejde for at tabuer og fordomme om psykiske sygdomme nedbrydes, at behandling af psykiske sygdomme er mangfoldig og recovery-orienteret, at netværkets betydning for de sindslidendes liv er bekendt, at de pårørende og det nære netværk styrkes gennem undervisning og rådgivning, at samfundsdebatten om psykiatrien foregår på et nuanceret grundlag, og at der skabes bedre vilkår for psykisk sårbare mennesker. Foreningens målgruppe: frivillige. Pårørende til ovennævnte grupper. Aktiviteterne er rettet mod: Børn, unge, erhvervsaktive og seniorer. Indsats: Vi giver mulighed for at melde sig ind i foreningen efter vore foredrag og markeder. Vi har medlemmer stående på Det Psykiatriske Sygehus én gang om måneden, her fortælles om foreningen, og man forsøger at få nye medlemmer. Foreningen giver mulighed for et gratis medlemskab i et år. Vi lægger materiale på sygehus, hos læger, på biblioteker osv., hvor der er mulighed for tilmelding. Formue: kr. Formål med formue: Pengene er til at betale regninger, som vi endnu ikke har modtaget samt til at betale planlagte arrangementer. Tilskud fra anden side: Søgt midler ved andre kommuner og forskellige fonde bl.a. Den Faberske Fond. I alt er der søgt for kr. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: 1. Administration: udsending af materiale, telefon, computer og printer m.m. 2. Rådgivning af pårørende telefonisk, på vores kontor, på Psykiatrisk Sygehus og på Frivilligmarkeder. 3. Foredragsaftener hvor brugere fortæller om deres recoveryprocesser. Medarbejdere fortæller om psykiske sygdomme og deres behandlig, samt fortæller om pårørendevinklen. Foreningen

13 giver gode råd om, hvordan det er at være pårørende, og hvordan pårørende bedst passer på sig selv, så man kan fortsætte med at kunne holde ud og holde af. 4. Transport til frivillige så de kan udføre deres frivillige arbejde. Samt transport til foredragsholdere. 5. Selvhjælpsgrupper for pårørende til sindslidende. De første 6-8 gange med psykolog eller anden bistand. Grupperne fortsætter som selvhjælpsgrupper med en tovholder fra foreningen. Forventet udbytte: Pårørende-foreningen Bedre Psykiatri arbejder for at rådgive, støtte og undervise pårørende til sindslidende gennem bl.a. samvær og gennem udveksling af erfaringer. Foreningen håber på denne måde, at styrke særligt udsatte mennesker i svære situationer og medvirke til at bevare og udvide de sindslidendes netværk og således hjælpe sindslidende og deres pårørende til en mere tryg og værdig tilværelse. Foreningen håber endvidere gennem sine aktiviteter at bidrage til, at tabuer og fordomme om psykiske sygdomme nedbrydes, at samarbejdet med personalet på psykiatrisk sygehus og i socialpsykiatrien styrkes, at behandling af psykiske sygdomme bliver mere mangfoldig og recovery-orienteret, at netværkets betydning for de sindslidendes liv bliver bedre bekendt, at de pårørende og det nære netværk bliver styrket, at samfundsdebatten om psykiatrien kommer til at foregå på et mere nuanceret grundlag, og at der skabes bedre vilkår for psykisk sårbare mennesker. Budgetterede udgiftsposter: Administration: 5.000kr. Foredrag og kurser: kr. Rådgivning: 3.000kr. Transport: 7.000kr. (Kilometertakst 2,50) Selvhjælpsgrupper: kr. Der bevilges kr. til støtte og rådgivning samt aktiviteter for målgruppen og pårørende.

14 10. BenzoRådgivningen i Aalborg, Landsforeningen SIND Foreningens formål: Med henblik på at formindske brugen af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner) så ingen bliver afhængige, skal BenzoRådgivningen indsamle og formidle viden om virkning og bivirkninger af Benzodiazepiner til: medicinske faggrupper, politikere og andre beslutningstagere, borgere i øvrigt samt støtte og informere de mennesker, der af den ene eller denanden årsag er blevet afhængige af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner). Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Misbrugere/tidligere misbrugere. Aktiviteterne er rettet mod: Indsats: Vi informerer og rådgiver brugere af sove-nervemedicin (benzodiazepiner), sundhedspersonale og pårørende. Formue: Formål med formue: Vi har ingen disponibel formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: BenzoRådgivningen har i Aalborg en gratis, anonym rådgivning og tilbud om støttegruppe. Åbningstiden er 3 timer om ugen, og der holdes yderligere åbent efter behov. En landsdækkende telefonrådgivning har åbningstid 10 timer om ugen. Rådgivningen retter sig også mod pårørende og sundhedspersonale. Flere af vores erfarne frivillige rådgivere samt koordinator er bosat i kommunen og er særdeles aktive i rådgivningen. Forventet udbytte: Mennesker som kommer ud af deres sommetider mangeårige forbrug af sløvende sove- og nervemedicin, vil opleve en meget større livskvalitet. Al statistik viser, at der vil blive færre besøg hos den praktiserende læge, færre indlæggelser og de fleste vil igen kunne deltage i det sociale liv, de har været afskåret fra pga. medicinske bivirkninger. Budgetterede udgiftsposter: Administration (Porto og kontorartikler): 2.000kr. Telefon og internet: 1.000kr. Regnskab og revision: 3.300kr. Annoncering og infomaterialer: 8.000kr. Mødeudgifter i gratis, anonym rådgivning for afhængige, pårørende og sundhedspersonale i ugentlig åbningstid på 3 timer: 4.000kr. Supervision af frivillige: 4.500kr. Transport: 1.500kr. Koordinator 1 time/uge. Administration i rådgivning samt uddannelse af de frivillige medarbejdere. Infomøder og foredrag lokalt kr. Der bevilges 6.500kr. til aktiviteter og supervison.

15 11. Besøgstjenesten for ældre døve i Nordjylland Foreningens formål: Er at bryde isolation blandt ældre døve, især dem, som er bevægelseshæmmet. Ældre døve forstår tegnsprog bedst. Derfor kan alle besøgsvennerne beherske tegnsproget flydende. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Ensomme. Aktiviteterne er rettet mod: Indsats: Formue: 3.000kr. Formål med formue: I tilfælde af at udgifterne bliver større end bevilget tilskud. Ansøgt tilskud: 8.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Dækning af transport og rejsekort, lidt til møder/kursus og lidt til kontorhold. Forventet udbytte: At ældre døves isolation bliver brudt. Ældre døve bliver meget ofte isoleret fordi de ikke umiddelbart kan kommunikere med f.eks. hørende naboer eller hjemmehjælpere. De få døve besøgsvenner skal have mulighed for at mødes med andre døve besøgsvenner uden for Aalborg Kommune, hvor de kan udveksle deres erfaringer. Derved styrkes deres selvtillid. Budgetterede udgiftsposter: Porto m.m.: 500kr. Dækning af transport og til opfyldning af rejsekort: 4.500kr. Landsdækkende kursus/møde for døve besøgsvenner samt årlig sammenkomst for vennerne 1.000kr. Der bevilges 3.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

16 12. Billardklubben "Kanalhuset" Foreningens formål: Socialt samvær mellem pensionister omkring billard. Klubben er tilmeldt turneringen mellem 13 øvrige plejehjem og aktivitetscentre i Aalborg. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Annoncerer i Aalborg Øst Nyt (9220), Aalborg Øst aktivitetskalender samt i Kanalnyt, som er et nyhedsbrev for Kanalkvarterets beboere (940 husstande). Formue: 4.000kr. Formål med formue: Indkøb af nyt klæde samt køer, kridt og balls samt øvrigt udstyr til klubben. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Transport til turneringskampe med øvrige aktivitetscentre desuden almindelig vedligehold af klubbens effekter. Forventet udbytte: Socialt samvær i klubben og med medlemmerne af de aktivitetscentre vi spiller imod. Budgetterede udgiftsposter: Transport til turneringskampe med øvrige aktivitetscentre og almindelig vedligehold af klubbens effekter. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne. Der henvises til Aalborg Kommunes fritidsafdeling.

17 13. Bislev Seniorklub Foreningens formål: Ifølge vore vedtægter, at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende kulturelt og social art. Foreningens målgruppe: Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Seniorer. Indsats: Formue: kr. Formål med formue: Foreningens drift og arrangement den 17. marts Tilskud fra anden side: Søgt 5.000kr. ved Danske Seniorer til foredragsholder, Lone Kühlmann. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Foreningens drift. Vi statser hvert år på et driftsoverskud, så vi engang imellem kan lave et arrangement med "kød" på. I øjeblikket arbejder vi på at få en Seniorhøjskoledag op at stå, i samarbejde med alle 8 menighedsråd i "den gamle Nibe Kommune". Et arrangement som vi forventer os meget af. Menighedsrådene og Seniorklubben bidrager alle med 4.000kr. pr. råd/forening. Arrangementet er den 17. marts 2015 i Bislev Aktivitetshus kl Journalist og forfatter, Lone Kühlmann medvirker hele dagen. Vi har et budget på kr. Forventet udbytte: Socialt samvær og mærke man hører til. Vi arbejder på at alle føler sig som en aktiv del af lokalsamfundet. Alle skal føle sig set, hørt og værdsat. Budgetterede udgiftsposter: Søger 2.000kr. i grundtilskud, 4.480kr. i lokaletilskud samt 5.000kr. i aktivitetstilskud. Der bevilges 5.000kr. til aktiviteter for målgruppen.

18 14. BLIK og RØR Seniorklub Foreningens formål: Er at samle gamle blikkenslagere til hyggeligt samvær, fælles arrangementer så langt pengene rækker. De fleste af vores arrangementer er tilrettelagt sådan at ens hustru eller samlever kan være med, det har vi de bedste resultater med. Foreningens målgruppe: Færre end 10 frivillige. Ældre med begrænset eller intet netværk. Aktiviteterne er rettet mod: Indsats: Formue: kr. Formål med formue: kr. er ikke mange penge til at køre en klub som vores, da vi tilstræber at gøre vores arrangementer så billige som mulige, så flest mulige kan være med. Nogle af pengene skal også bruges til at betale det sidste af vores skovtur med. Vi har hele tiden også tryksager, som skal sendes ud. Ansøgt tilskud: 2.000kr. Tilskuddet skal anvendes til: Samvær og fælles arrangementer. Forventet udbytte: Håndværkere som har været aktiv gennem et langt liv - blikkenslagere - kan gennem vores klub stadig møde gamle kolleger og få en sludder om gamle dage, hvad man har været med på af store projekter. Det er der mange der nyder. For de der er yngre, er det ogsp sjovt at høre, hvordan vores fag har ændret sig. Budgetterede udgiftsposter: Porto, kontorartikler og udgifter til printer: 2.500kr. Der meddeles afslag, idet foreningen ikke tilhører målgruppen for støtte til frivilligt socialt arbejde jf. retningslinjerne.

19 15. Blå Kors Danmark / Barnets Blå Hus Foreningens formål: At drive børnestøttecenter for børn op til 14 år fra familier med misbrugsproblemer i Aalborg og omegn. Fokus i indsatsen er på forebyggelse og tidlig indsats i forhold til de mangeartede psykiske, sociale og fysiske problemstillinger, som ofte rammer børn fra hjem med misbrug - under opvæksten og senere i deres liv. Barnets Blå Hus (BBH) skal være en tryg base, et fri- og mødested, for børn og for de forældre, der søger hjælp til at styrke deres forældrekompetencer. Vi ser, at indsatsen i BBH medvirker til at øge både børnenes og forældrenes livsmestring og livskvalitet, de kommer i bedre trivsel i skolen og i familien, således at mere indgribende foranstaltninger forventeligt kan undgås. Projektet er et kombineret metodeudviklingsprojekt og indsatsprojekt, d.v.s. at der samtidig med, at der ydes konkret indsats for målgruppen, lægges vægt på at indsamle viden til udvikling af en metode og et koncept. Projektets tre lønnede medarbejdere (psykolog, lærer og musikterapeut) og de frivillige varetager i nært samarbejde de forskellige tilbud og yder den samlede indsats. De frivillige kan med deres kompetencer bidrage unikt med mange forskellige fagligheder, idéer og kreativitet i arbejdet med både børn og forældre. Eksempler på opgaver, som frivillige varetager sammen med de ansatte, er musikworkshops, lektiehjælp, drengegruppe, udflugter, madlavning med familierne, kreative workshops og ferieture. Foreningens målgruppe: frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. Aktiviteterne er rettet mod: Børn, unge og erhvervsaktive. Indsats: BBH har udarbejdet pjecer film og en sang om tilbuddet, har en aktiv hjemmeside og en aktiv facebook-profil og har etablerede relationer til kommunale og andre offentlige aktører, som medvirker i at henvise nye brugere til tilbuddet. BBH har holdt oplæg på skoler. Formue: Formål med formue: Der er ingen formue. Ansøgt tilskud: kr. Tilskuddet skal anvendes til: Husleje og forbrugsafgifter. Forventet udbytte: Der er flere aktiviteter i og omkring BBH. Et åbent fri- og mødested for børn fra familier med misbrugsproblemer, som har åbent hver eftermiddag og to aftener om ugen. Der foregår leg, fællesskab med andre børn, madlavning, hygge og afslapning. Med frivillige i huset er

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere