Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet udgør 24 %. I forhold til 2006 udgør faldet 9 %. Årsagen til det faldende klagetal må antages at være en mere professionel behandling af forsikringstagerne i forsikringsselskaberne. Årlige tilfredshedsmålinger og ikke mindst ankenævnets årlige statistik om klageantal for de enkelte selskaber i forhold til markedsandele har sat fokus på disse forhold og har nu i højere grad ledelsens interesse. Samtidig har de enkelte selskaber i langt højere grad end tidligere organisationsmæssigt indrettet sig sådan, at en klage fra en forsikringstager bliver vendt og drejet, før den bliver henvist til behandling i Ankenævnet for Forsikring. Dette kan udledes af antallet af de sekre tariatsafsluttede sager, der er faldet fra år til år. Tidligere udgjorde de ca. 1/3 af de afsluttede sager og nu kun godt 1/6, hvilket vil sige næsten en halvering. De sekretariatsafsluttede sager er typisk sager, hvor selskabet hurtigt efter, at sagen er indbragt for nævnet, besinder sig og opfylder klagen. Denne type af sager bliver nu i langt højere grad opfanget af selskaberne selv og giver derfor ikke anledning til klager. Faldet i antallet af klager kan heldigvis også nu ses på nævnets sagsbehandlingstid. I 2007 er godt 57 % af sagerne færdigbehandlet på 8-10 måneder. I 2006 var tallet knap 45 %. Største klagebranche er nu ejerskifteforsikringen, der i 2007 afstedkom 363 nye klager svarende til 16,7 % af alle klager. Antallet af klager over livsforsikring og arbejdsmarkedspensioner udgjorde 351 eller 16,1 % af alle klager. Samlet udgør disse brancher næsten 1/3 af klagerne, men de beslaglægger mere end 2/3 af ressourcerne, hvilket er årsagen til, at sagsbehandlingstiden ikke er faldet yderligere. Hvis der ses på resultatet af klagerne, må det konstateres, at færre og færre får noget ud af at klage til ankenævnet. Således fik kun 24,4 % noget ud af at klage mod 26,3 % i Men en lav medholdsprocent er ønskelig og et udtryk for, at selskaberne træffer rigtige afgørelser. Med holdsprocenten var for en del år tilbage væsentligt højere. Offentliggørelse af nævnets kendelser sker som annonceret sidste år på nævnets hjemmeside Samme sted fremhæves udvalgte kendelser, ligesom det som nævnt ovenfor nu er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af klagesagerne sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. Forsikring & Pension har tilstræbt, at 2007-tallene kan offentliggøres samtidig med denne årsberetning. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 40 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbru ge re vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager (Lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen var gældende til den 30/9 2007, men er forlænget til 1/ ved skrivelse af 31/ fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 9 og Forretnings or den - 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et for sik rings selskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikrings tager ved rørende dennes forsik ringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse ind bringes for domstolene, for forsikringsselskabernes ved kom men de under forudsætning af, at de inden 4 uger har meddelt næv nets sekre ta riat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9 i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juri diske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmed lem mer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesteretsdommere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets med lem mer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næst for mænd. Nævnets formand er høje ste retsdommer Poul Sørensen. Højeste rets dommer Jacques Hermann og højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2007 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt (fra 27/6 2007) Cand.jur. Tina Dhanda Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen Advokat Sonny Kristoffersen (til 13/6 2007) Generelle medlemmer: Direktør Ove Baggesen (til 30/4 2007) Rådsmedlem Hans Daugaard (fra 1/1 2007) Fru Marga Due-Hansen Cand.merc. Susan Hulbæk Hansen Rådsmedlem Bodil Jensen (fra 10/4 2007) Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2007 deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz (fra 1/ ) Strategiudviklingschef Carsten Kjellerup Underdirektør Lisbeth Kærgaard Nielsen Underdirektør Per Poulsen Afdelingschef Carsten Sennels (til 31/ ) Adm. direktør Niels Vase Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Kontorchef Hanne Høyer Kontorchef Henrik Müllertz Ekspeditionssekretær Henrik Schultz (til 30/ ) Kvalitetskonsulent Marianne Stavad (fra 30/ ) Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen Cand. jur. Mads Dam Kontorchef Lise Svane Vestergaard Skadeleder Pia Wange Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Adm. direktør Arne Lund Jurist Susanne Rahbek Rasmussen (fra 1/7 2007) Kontorchef Lise Svane Vestergaard Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Ekspeditionssekretær Pierre Eskildsen (fra 1/1 2007) Specialist Freddy Hansen Specialkonsulent Pia Nordland Ekspeditionssekretær Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Underdirektør Jan Allingstrup (til 13/ ) Juridisk konsulent Poul Andreassen Kontorchef, cand. jur. Helene Rossing Chefjurist Ulla Schmidt 5

7 Arbejdsmarkedspension: Underdirektør Joan Alsing Afdelingschef Henning Howe Hansen (til 1/4 2007) Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen (fra 1/4 2007) Sektionschef Irene Roslyng Rejseforsikring: Afdelingsleder Annette Delpierre Privattekniker Dan Juul (fra 1/1 2007) Underdirektør for erhverv Martin von Kiær (fra 25/1 2007) Underdirektør Jørgen Pedersen Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsdirektør Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Ida Randbøll Gjerulff (fra 15/1 2007) Afdelingsleder Hans Lehmann Konsulent John Holmgrün Nielsen Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Afdelingschef Berit Torm (til 15/1 2007) Skadeleder Pia Wange Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat føl gende: Direktør, cand.jur. Henning Jønsson Kontorchef Carsten Sennels Fuldmægtig, cand.jur. Nikolaj Andreasen Fuldmægtig, cand.jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Fuldmægtig, cand.jur. Louise Aaby Offersen Fuldmægtig, cand.jur. Ane Havkrog Pedersen Fuldmægtig, cand.jur. Camilla Riis Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Gitte Fedderholt Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud.jur. Anne Rubin Stud.jur. Christina Sørensen Kontorbud Tobias Probst-Rasmussen 6 Nævnets regnskaber revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab.

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2007 I 2007 blev der indregistreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2007: Antal Antal Ultimo 2006 var under behandling i sekretariatet (1.870) Udsat fra nævnsmøder 18 (17) I alt ultimo (1.887) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.388) Antal sager til behandling i 2007 i alt (4.275) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 454 (549) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede.145 sager: Der afsagdes kendelser i (1.796) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 2 (2) mens der udsattes 16 (18) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.816) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af *) (1.768) Incl. de 16 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (4.133) Med udgangen af året 2007 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 410 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 8. 8

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 238 sager, der blev afsluttet i december måned 2007, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal % 4 måneder 17 7,1 4-6 måneder 18 7,6 6-8 måneder 46 19, måneder 77 32, måneder 65 27,3 efter 12 måneder 15 6,3 Dette er ensbetydende med, at 34 % af sagerne er afsluttet inden for 8 måneder. I 2006 var tallet 21,4 %. 66,4 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måne der. I 2006 var tallet 44,7 %. 2. Oversigt over de i 2007 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkom Afsluttet 2007 Afsluttet 2006 Antal % Antal % Antal % Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 203 9, , ,3 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 158 7, , ,2 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,2 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 22 1,0 23 0,9 14 0,6 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 15 0,7 21 0,8 9 0,4 Syge- og ulykkesforsikring , , ,1 Arbejdsmarkedspension 87 4, ,2 88 3,7 Livs- og pensionsforsikring , , ,8 Retshjælpsforsikring 97 4, ,0 97 4,1 Ansvarsforsikring 25 1,2 32 1,2 47 2,0 Rejseforsikring 145 6, , ,1 Ejerskifteforsikring , , ,5 Kritisk sygdom 80 3,7 80 3,1 79 3,4 Totalforsikring 27 1,2 24 0,9 40 1,7 Arbejdsløshedsforsikring 21 1,0 38 1,5 30 1,3 Diverse 6 0,3 4 0,1 4 0,2 Ingen 28 1,2 28 1,1 32 1,4 I alt

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Antal % Antal % Afvist 71 3,3 70 3,9 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 120 5,7 73 4,1 Klager medhold 209 9, ,6 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Antal % Antal % Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 126 5,8 73 4,2 Klager medhold , ,1 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 47 19, ,0 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 10 4,0 9 4,1 Klager medhold 17 6,9 18 8,2 Afvist af nævnet ved kendelse 13 5,3 16 7,3 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 31 17, ,4 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 3 1,7 6 3,1 Klager medhold 17 9,5 15 7,8 Afvist af nævnet ved kendelse 5 2,8 6 3,1 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 56 14, ,6 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 14 3,6 9 2,4 Klager medhold 27 7,0 20 5,3 Afvist af nævnet ved kendelse 15 3,8 19 5,0 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 1 4,3 2 14,3 Selskab medhold 17 74, ,6 Klager/selskab delvis medhold 1 4,3 - - Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse 4 17,4 1 7,1 I alt , Husdyrforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 7 33,3 2 22,2 Selskab medhold 8 38,1 5 55,6 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 5 23,8 2 22,2 Afvist af nævnet ved kendelse 1 4,8 - - I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 69 19, ,0 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 4 1,1 4 1,1 Klager medhold 31 8,5 24 6,3 Afvist af nævnet ved kendelse 8 2,2 6 1,6 I alt , ,0 11

13 Arbejdsmarkedspension: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 16 11, ,7 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 3 2,2 - - Klager medhold 7 5,2 3 3,4 Afvist af nævnet ved kendelse ,2 I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 53 16, ,3 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 16 9,0 13 4,3 Klager medhold 29 5,0 29 9,7 Afvist af nævnet ved kendelse 5 1,5 8 2,7 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 24 23, ,8 Selskab medhold 67 64, ,0 Klager/selskab delvis medhold ,1 Klager medhold 13 12,5 4 4,1 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 11 34, ,7 Selskab medhold 19 59, ,7 Klager/selskab delvis medhold 1 3,1 - - Klager medhold 1 3,1 5 10,6 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 12

14 Rejseforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 38 21, ,2 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 9 5,0 4 2,8 Klager medhold 13 7, ,1 Afvist af nævnet ved kendelse 4 2,2 1 0,7 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 43 10, ,8 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 55 13,3 25 8,5 Klager medhold 32 7,8 27 9,2 Afvist af nævnet ved kendelse 16 3,9 11 3,7 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 13 16, ,7 Selskab medhold 66 82, ,1 Klager/selskab delvis medhold 1 1,2 - - Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse ,2 I alt , ,0 Totalforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 10 41,7 9 22,5 Selskab medhold 7 29, ,5 Klager/selskab delvis medhold 2 8,3 - - Klager medhold 5 20, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 Arbejdsløshedsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 5 13,2 3 10,0 Selskab medhold 20 52, ,3 Klager/selskab delvis medhold 1 2,6 1 3,4 Klager medhold 12 31,6 7 23,3 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Diverse: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 4 100,0 2 50,0 Selskab medhold Klager/selskab delvis medhold ,0 Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 4 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 28 Total Repræsentation ved advokat eller anden bisidder Af de sager, der blev afsluttet i 2007, var klageren repræsenteret ved advokat eller bisidder i 785 sager, svarende til 30 % af sagerne. Medholdsprocenten i sager med repræsentation var 30 %. Medholdsprocenten i sager uden repræsentation var 23 %. Hvis klageren vælger at anvende advokat eller anden bisidder, er det for egen regning, idet nævnet ikke kan pålægge parterne sagsomkostninger ved nævnsbehandlingen, jf. 14, stk. 1, i nævnets vedtægter. 14

16 7. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: Antal % Antal % A. Afvist, da klagen ikke omhand - lede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,0 35 1,5 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfreds - stil lende ordning ved henven del se til selskabet, jf. vedtæg ternes 2, stk ,2 56 2,4 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervs forsikring, jf. vedtægter nes 3, stk ,5 26 1,1 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 18 0,7 13 0,6 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse 247 9, ,8 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 33 1,3 36 1,5 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 11 0,4 7 0,3 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig ud talelse 12 0,5 21 0,9 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhen tet en sagkyndig udtalelse 18 0,7 22 0,9 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 39 1,5 41 1,8 K. Klager accepterer selskabets afgørelse 3 0,1 7 0,3 L. Andet 3 0,1 8 0,3 I alt sekretariatsbehandlede , ,4 + nævnsbehandlede , ,6 I alt afsluttede , ,0 Punkt L. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af for retningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretaria tets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet af sagt kendelser og afsluttet 2 sager uden kendelse, ligesom sek re tariatet afsluttede 454 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

17 8 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt % riatet Afvist ,2 Selskab medhold ,9 Klager/selskab delvis medhold ,6 Klager medhold ,1 Forligt ,1 Andet ,1 I alt ,0 8 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Antal % Antal % Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 120 5,0 73 3,4 Klager medhold 209 8, ,9 Forligt , ,0 Andet 107 4, ,6 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 24,4 % af tilfældene, hvor sa - g en blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klag er en set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsik rings selskab. Procenten var i 2006: 26,3. 9. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v. Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2006 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervs for sikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings om rå de. 16

18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan - i de første 4 uger efter af sen delsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller del vis har givet en forsikringstager medhold. I påkommende til fælde orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 35 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. de cember 2007 er i alt afsagt kendelser, heraf 7.749, hvor kla ge ren har fået helt eller delvist medhold. Af disse har sel ska berne i alt nægtet at efterleve 668 eller 8,6 pct. Af de 668 var 649 afsluttet ved udgangen af 2007, medens 18 var uaf slut tet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men det formodes, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige sel skabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antal let af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens an tallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekre tariat det pågældende år. 17

19 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal an fægtel ser af ken delser afsagt det pågældende år. Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , ,2 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 649 afsluttede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal % Antal i alt 2007 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræften de til genmæle, eller ved at selska bet opgav (oftest efter at kla geren var gået til advo kat) eller betalte pr. kulance ,6 4 Forlig (mest ½ - ½ )* 35 5,4 - Selskab medhold 77 11,9 3 Klager opgav sagen ,1 10 I alt ,0 17 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 486 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvist medhold igen i de 409 sager, svarende til 84,2 %. 18

20 Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 77 sager, der blev ført videre, svarende til 15,8 %. De 17 sager, selskaberne anfægtede i 2007, er følgende: Nordea Pension Livsforsikring Spørgsmålet, om der konkret er afgivet rentegaranti. Sagen er opgivet af klageren, da rentegarantien kun vedrører fripolicer Nordea Pension Livsforsikring Samme problemstilling som i Nordea Pension Livsforsikring Samme problemstilling som i Nordea Pension Livsforsikring Samme problemstilling som i PFA Pension Livsforsikring Spørgsmål om hjemmel til ændring af bonusregulativ og spørgsmål om tilsagn om forrentning af depot med 5 %. Klagerens advokat har meddelt, at der pågår forligsforhandlinger Stk:Pension Arbejdsmarkedspension Spørgsmål om begyndelsestidspunkt for erhvervsevnetab. Sagen er opgivet af klageren BG-Forsikring Autoforsikring Spørgsmål om selskabets viden om ejer/brugerforhold ved tegning af forsikringen. Sagen opgivet af klageren If Skadeforsikring Retshjælp Spørgsmål om retshjælpsdækning til en sag mod selskabet om erstatning for tyveri af bil. Af selskabet afvist med henvisning til, at der var tale om forsikringsbedrageri. Klagerens advokat har meddelt, at han ikke fortsætter sagen. 19

21 Topdanmark Forsikring A/S Ulykkesforsikring Spørgsmål, om selskabet havde godtgjort, at et ulykkestilfælde skyldes sygdom. Klagerens advokat oplyser, at han er i færd med at udtage stævning Alm. Brand Forsikring A/S Livsforsikring Spørgsmål om hjemmel for gebyr. Sagen er ifølge Forbrugerstyrelsen ved at blive indbragt for retten If Skadeforsikring Autoforsikring Spørgsmål om selskabets ret til selvrisiko. Sagen er opgivet af klageren Skandia Livsforsikring Spørgsmålet om selskabets ret til yderligere omkostningsdækning. Efterfølgende har det vist sig, at selskabet ikke - som opfattet af nævnet - havde opkrævet yderligere omkostninger med tilbagevirkende kraft Codan Forsikring A/S Ulykkesforsikring Spørgsmål om yderligere renter af ménerstatning. Sagen bliver muligvis ført gennem klagerens fagforening AIG Rejseforsikring Spørgsmål om, hvad der er rimelige og absolut nødvendige udgifter til tøj m.v. ved bagageforsinkelse. Selskabet har ifølge klageren efterfølgende opfyldt kendelsen If Skadeforsikring Autoforsikring Spørgsmål om erstatning for tyveri af bil. Af selskabet afvist med henvisning til, at der var tale om forsikrings bedrageri, uden at selskabet dog ville oplyse nærmere om, hvad denne antagelse beroede på. Ifølge klagerens advokat er der udfærdiget stævning Alm. Brand Forsikring A/S Retshjælp Spørgsmål om rimelig grund til at føre sag mod pensionsselskab om ret til udbetaling ved kritisk sygdom. Selskabet har efterfølgende meddelt, at det grundet nye oplysninger har givet forhåndstilsagn om retshjælpsdækning Privatsikring Familieforsikring Spørgsmål om omfanget og værdien af beskadiget tøj.

22 Som nævnt i skemaet på side 18 blev 17 sager endeligt afgjort i af disse sager er omtalt i det følgende. Kendelse nr af 1. december 2003 Ulykkesforsikring - Uklarhed i police Klageren, der havde gruppeulykkesforsikring i If Skadeforsikring, klagede over, at det udbetalte erstatningsbeløb ikke var i overensstemmelse med dækningstilsagnet i policen. Klageren havde pådraget sig et 40 % mén efter et trafikuheld. Det indklagede selskab havde udbetalt erstatning i overensstemmelse hermed, men klageren mente, at der i policen var givet dækningstilsagn om dobbelt erstatning, da menet oversteg 30 %. Det indklagede selskab anførte over for nævnet: If har afvist at udbetale dobbelt erstatning, da denne tilvalgsdækning ikke er ønsket ved forsikringens tegning. Det fremgår af forsikrings vilkårenes punkt 1.4 at grunddækninger og tilvalgsdækninger kun er gældende, hvis de er nævnt i policen. Sagen har også været forelagt selskabets kundepanel, der udtalte: At det af forsikringsbetingelsernes punkt 1.4 fremgår, at grund dækninger og tilvalgsdæk ninger kun er gældende for forsikringen, så fremt disse er markeret på policens forside. Da tilvalgsdækningen dobbelt erstatning ikke fremgår af policens forside, og da policen ikke i øvrigt indeholder oplysninger om, at denne dækning er tilvalgt, er policen ikke udvidet hermed. Forsikrede har således ikke krav på udbetaling af dobbelt erstat ning under forsikringen. Af forsikringsbetingelserne fremgik: Generelt 1.0 Forsikringens art 1.2 Den enkelte type af ulykkesforsikring skal bestå af mindst en grunddækning. Grunddækningerne er: grunddækning 1: dødsfald (betingelsernes pkt. 14) grunddækning 2: invaliditet (betingelsernes pkt. 15) 1.3 Til grunddækning 2 kan vælges en eller flere tilvalgsdækninger: c. progressiv tillægserstatning (betingelsernes pkt. 18) d. dobbelt erstatning (betingelsernes pkt. 19) 1.4 Grunddækninger og tilvalgsdækninger er kun gældende for forsik ringen, såfremt disse er markeret på policens forside Progressiv tillægserstatning 18.1 Medfører et ulykkestilfælde en invaliditetsgrad på 30% eller derover, ydes en progressiv tillægserstatning, d.v.s. et tillæg på lige så mange procent af invaliditetserstatningen, som invaliditetsgraden udgør. Denne tillægserstatning nedsættes, jf. pkt

23 19.0 Dobbelt erstatning 19.1 Medfører et ulykkestilfælde en invaliditetsgrad på 30% eller derover, ydes der et tillæg til invaliditetserstatningen. Tillægget er af samme stør relse som invaliditets erstatningen, således at der i disse tilfælde betales en dobbelt erstatning. Denne tillægserstatning nedsættes, jf. pkt. 12. Nævnet udtalte i kendelse af 1/ : På policens forside ses intet anført om dækningsomfanget. Derimod frem går det af side 3, at en række dækninger er undtaget, men dækningen dobbelt erstatning er ikke nævnt blandt undtagelserne. Som selskabet har valgt at udforme policen, finder nævnet, at klageren med føje har kunnet gå ud fra, at dækningen dobbelt erstatning var gældende for hans forsikring, hvorfor b e- s t e m m e s : Selskabet, If Skadeforsikring, skal anerkende, at forsikringen er tegnet med retten til dobbelt erstatning og udbetale kla geren erstatning i overensstemmelse hermed med tillæg af renter i henhold til forsikringsaftalelovens 24. Det indklagede selskab meddelte i skrivelse af 19/ , at det ikke ville følge nævnets afgørelse, hvorefter klageren indbragte sagen for Retten i Glostrup. I forbindelse med retssagen gjorde selskabet nu gældende, at klageren ikke var part i aftalen og derfor ikke kunne erhverve bedre ret end forsik ringstageren, der var hans arbejdsgiver. Selskabet fremlagde under sagen begæringen fra 1997, hvoraf det fremgik, at der ønskedes etableret en fritidsulykkesforsikring omfattende samtlige virksomhedens medarbejdere med forsikringssummerne kr. ved død, kr. ved invaliditet samt almindelig tandskade. På baggrund heraf blev der udstedt police af Kgl. Brand. Policen blev den 1/ afløst af ny police udstedt af If Skadeforsikring, der i mellemtiden havde overtaget forsikringen fra Kgl. Brand. Af denne police fremgik: Tegningsperiode: 1-årig tegning Udstedelsesårsag: Ændring af årspræmien Forsikringen dækker: Dødsfald kr Invaliditet kr Tandskade almindelig Undtaget dækning: Tillægserstatning Ekstra udgifter Hjælpemidler Sygeinvaliditet Ulykke-dagpenge Sygdom-dagpenge Sygdom-kapital. Præmie Tidligere dækning med samme dæknings summer udgår hermed. 22

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 8. april 2015 blev i sag nr. 86739: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60 1790 København V Afsagt k e n d e l s e: Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede Helbredserklæring 2 Side 1 af 5 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Postnr. og by Evt. mailadresse Stilling Telefon Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 Klager: NN Indklagede: YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C CVR: 14 77 39 08 Klagetema: Mobil aftaleforhold aftaleindgåelse - opsigelse Nævnets sammensætning:

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere