Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007

2 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet udgør 24 %. I forhold til 2006 udgør faldet 9 %. Årsagen til det faldende klagetal må antages at være en mere professionel behandling af forsikringstagerne i forsikringsselskaberne. Årlige tilfredshedsmålinger og ikke mindst ankenævnets årlige statistik om klageantal for de enkelte selskaber i forhold til markedsandele har sat fokus på disse forhold og har nu i højere grad ledelsens interesse. Samtidig har de enkelte selskaber i langt højere grad end tidligere organisationsmæssigt indrettet sig sådan, at en klage fra en forsikringstager bliver vendt og drejet, før den bliver henvist til behandling i Ankenævnet for Forsikring. Dette kan udledes af antallet af de sekre tariatsafsluttede sager, der er faldet fra år til år. Tidligere udgjorde de ca. 1/3 af de afsluttede sager og nu kun godt 1/6, hvilket vil sige næsten en halvering. De sekretariatsafsluttede sager er typisk sager, hvor selskabet hurtigt efter, at sagen er indbragt for nævnet, besinder sig og opfylder klagen. Denne type af sager bliver nu i langt højere grad opfanget af selskaberne selv og giver derfor ikke anledning til klager. Faldet i antallet af klager kan heldigvis også nu ses på nævnets sagsbehandlingstid. I 2007 er godt 57 % af sagerne færdigbehandlet på 8-10 måneder. I 2006 var tallet knap 45 %. Største klagebranche er nu ejerskifteforsikringen, der i 2007 afstedkom 363 nye klager svarende til 16,7 % af alle klager. Antallet af klager over livsforsikring og arbejdsmarkedspensioner udgjorde 351 eller 16,1 % af alle klager. Samlet udgør disse brancher næsten 1/3 af klagerne, men de beslaglægger mere end 2/3 af ressourcerne, hvilket er årsagen til, at sagsbehandlingstiden ikke er faldet yderligere. Hvis der ses på resultatet af klagerne, må det konstateres, at færre og færre får noget ud af at klage til ankenævnet. Således fik kun 24,4 % noget ud af at klage mod 26,3 % i Men en lav medholdsprocent er ønskelig og et udtryk for, at selskaberne træffer rigtige afgørelser. Med holdsprocenten var for en del år tilbage væsentligt højere. Offentliggørelse af nævnets kendelser sker som annonceret sidste år på nævnets hjemmeside Samme sted fremhæves udvalgte kendelser, ligesom det som nævnt ovenfor nu er muligt at se de enkelte selskabers klageantal og resultatet af klagesagerne sat i forhold til de enkelte selskabers markedsandele. Forsikring & Pension har tilstræbt, at 2007-tallene kan offentliggøres samtidig med denne årsberetning. 1

3 Indhold Forord 1 A. Indledning 3 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat 4 C. Ankenævnets virksomhed i D. Efterlevelse af nævnets kendelser 17 E. Offentliggørelse af nævnets kendelser og andre aktiviteter 40 2

4 A. Indledning Denne beretning vedrører perioden 1. januar til 31. december Ankenævnet for Forsikring er stiftet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension den 1. september 1975 med det formål at behandle klager fra forbru ge re vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet for Forsikring er den 30/ af Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender godkendt i medfør af 5 i Lov om Forbrugerklager (Lov nr. 456 af 10/6 2003). Godkendelsen var gældende til den 30/9 2007, men er forlænget til 1/ ved skrivelse af 31/ fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Godkendelsen er sket på grundlag af Vedtægter - 9 og Forretnings or den - 6, som de stiftende organisationer har vedtaget. Ifølge 2 i vedtægterne behandler nævnet tvister mellem et for sik rings selskab, der er tilsluttet nævnet, og en forsikrings tager ved rørende dennes forsik ringer. Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne, men kan af disse ind bringes for domstolene, for forsikringsselskabernes ved kom men de under forudsætning af, at de inden 4 uger har meddelt næv nets sekre ta riat, at de ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 3

5 B. Ankenævnets sammensætning og sekretariat Ifølge 9 i ankenævnets vedtægter består nævnet af et antal juri diske medlemmer, der udgør nævnets formandskab, og et antal nævnsmed lem mer i øvrigt. De juridiske medlemmer skal være højesteretsdommere eller landsdommere. De stiftende organisationer udpeger nævnets med lem mer - herunder formanden. De øvrige juridiske medlemmer er næst for mænd. Nævnets formand er høje ste retsdommer Poul Sørensen. Højeste rets dommer Jacques Hermann og højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen er næstformænd. Som repræsentanter i nævnet udpeget af Forbrugerrådet har i 2007 deltaget: Permanente medlemmer: Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt (fra 27/6 2007) Cand.jur. Tina Dhanda Cand.jur. Anne Dehn Jeppesen Advokat Sonny Kristoffersen (til 13/6 2007) Generelle medlemmer: Direktør Ove Baggesen (til 30/4 2007) Rådsmedlem Hans Daugaard (fra 1/1 2007) Fru Marga Due-Hansen Cand.merc. Susan Hulbæk Hansen Rådsmedlem Bodil Jensen (fra 10/4 2007) Forbundskonsulent Jette Kammer Jensen Rådsmedlem Rut Jørgensen Fru Karin Ladegaard Seniorkonsulent, cand.jur. Peter Valenius Lystfartøjsforsikring: Cand.jur. Morten Gregers Berdiin 4

6 Som repræsentanter udpeget af Forsikring & Pension har i 2007 deltaget: Permanente medlemmer: Kontorchef Hans Dreyer Advokat Vibeke Hjarlitz (fra 1/ ) Strategiudviklingschef Carsten Kjellerup Underdirektør Lisbeth Kærgaard Nielsen Underdirektør Per Poulsen Afdelingschef Carsten Sennels (til 31/ ) Adm. direktør Niels Vase Motorkøretøjsforsikring: Direktør Klaus Delman Kontorchef Hanne Høyer Kontorchef Henrik Müllertz Ekspeditionssekretær Henrik Schultz (til 30/ ) Kvalitetskonsulent Marianne Stavad (fra 30/ ) Privat ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring: Ekspeditionssekretær Lasse A. Andersen Cand. jur. Mads Dam Kontorchef Lise Svane Vestergaard Skadeleder Pia Wange Bygningsforsikring: Afdelingsleder Hans Lehmann Adm. direktør Arne Lund Jurist Susanne Rahbek Rasmussen (fra 1/7 2007) Kontorchef Lise Svane Vestergaard Familieforsikring: Kontorchef Vibe Fjeldsted-Holm Afdelingschef Birgit Jensen Kontorchef Lise Svane Vestergaard Sygeforsikring og ulykkesforsikring: Ekspeditionssekretær Pierre Eskildsen (fra 1/1 2007) Specialist Freddy Hansen Specialkonsulent Pia Nordland Ekspeditionssekretær Bjarne Pavbro Livsforsikring og pensionsforsikring: Underdirektør Jan Allingstrup (til 13/ ) Juridisk konsulent Poul Andreassen Kontorchef, cand. jur. Helene Rossing Chefjurist Ulla Schmidt 5

7 Arbejdsmarkedspension: Underdirektør Joan Alsing Afdelingschef Henning Howe Hansen (til 1/4 2007) Direktør Annegrete Birck Jakobsen Skadechef Pia Larsen (fra 1/4 2007) Sektionschef Irene Roslyng Rejseforsikring: Afdelingsleder Annette Delpierre Privattekniker Dan Juul (fra 1/1 2007) Underdirektør for erhverv Martin von Kiær (fra 25/1 2007) Underdirektør Jørgen Pedersen Lystfartøjsforsikring: Afdelingschef Michael Kjær Afdelingsdirektør Henrik Sagild Ejerskifteforsikring: Kvalitetskonsulent Ida Randbøll Gjerulff (fra 15/1 2007) Afdelingsleder Hans Lehmann Konsulent John Holmgrün Nielsen Juridisk rådgiver Klaus Rasmussen Jurist Susanne Rahbek Rasmussen Afdelingschef Berit Torm (til 15/1 2007) Skadeleder Pia Wange Som medarbejdere i nævnets sekretariat var pr. 31/ ansat føl gende: Direktør, cand.jur. Henning Jønsson Kontorchef Carsten Sennels Fuldmægtig, cand.jur. Nikolaj Andreasen Fuldmægtig, cand.jur. Karen Dalgaard Fuldmægtig, cand.jur. Anne Mette Kirkegaard Fuldmægtig, cand.jur. Louise Aaby Offersen Fuldmægtig, cand.jur. Ane Havkrog Pedersen Fuldmægtig, cand.jur. Camilla Riis Sekretær Hanne Englev Kontorassistent Gitte Fedderholt Kontorassistent Lisbeth Ingemarsson Kontorassistent Monika Roug Kontorassistent Dorrit Schultz Bogholder Else Andersen Stud.jur. Anne Rubin Stud.jur. Christina Sørensen Kontorbud Tobias Probst-Rasmussen 6 Nævnets regnskaber revideres af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab.

8 C. Ankenævnets virksomhed i 2007 I 2007 blev der indregistreret nye egentlige klagesager samt rettet forespørgsler til nævnets sekretariat. 1. Opstilling over de behandlede sager i 2007: Antal Antal Ultimo 2006 var under behandling i sekretariatet (1.870) Udsat fra nævnsmøder 18 (17) I alt ultimo (1.887) Registrerede nye egentlige klagesager i (2.388) Antal sager til behandling i 2007 i alt (4.275) Sagerne fordeler sig således: Afsluttet ved sekretariatets behandling 454 (549) Nævnet afholdt 24 møder i medfør af forretningsordenens 5, stk. 1, og behandlede.145 sager: Der afsagdes kendelser i (1.796) og afgjordes uden kendelse ved henstilling til selskabet 2 (2) mens der udsattes 16 (18) I alt behandledes således på nævnsmøder (1.816) Resten, dvs sager, var under ekspedition i sekretariatet ved udgangen af *) (1.768) Incl. de 16 udsatte sager jf. ovenfor. I alt (4.133) Med udgangen af året 2007 var der således uafsluttede sager. Dette er et fald i forhold til årets begyndelse på 410 sager. 7

9 Siden nævnets start i 1975 har udviklingen i sagsantallet set således ud: Indkomne Nævnsbehandlede Sekretariats- Forespørgsler sager sager behandlede sager * * * *) Tallet indeholder også henvendelser vedrørende løbende sager - se skema 8. 8

10 Nævnets behandlingstid: En undersøgelse baseret på de 238 sager, der blev afsluttet i december måned 2007, viser, at sagerne blev afsluttet således: Inden for Antal % 4 måneder 17 7,1 4-6 måneder 18 7,6 6-8 måneder 46 19, måneder 77 32, måneder 65 27,3 efter 12 måneder 15 6,3 Dette er ensbetydende med, at 34 % af sagerne er afsluttet inden for 8 måneder. I 2006 var tallet 21,4 %. 66,4 % af sagerne var afsluttet inden for 10 måne der. I 2006 var tallet 44,7 %. 2. Oversigt over de i 2007 indkomne/afsluttede sager fordelt efter branche: Branche Indkom Afsluttet 2007 Afsluttet 2006 Antal % Antal % Antal % Familieforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 203 9, , ,3 Hus- og grundejerforsikring (bortset fra ansvar og retshjælp) 158 7, , ,2 Motorkøretøjsforsikring (bortset fra retshjælp) , , ,2 Lystfartøjsforsikring (bortset fra retshjælp) 22 1,0 23 0,9 14 0,6 Husdyrforsikring (bortset fra ansvar) 15 0,7 21 0,8 9 0,4 Syge- og ulykkesforsikring , , ,1 Arbejdsmarkedspension 87 4, ,2 88 3,7 Livs- og pensionsforsikring , , ,8 Retshjælpsforsikring 97 4, ,0 97 4,1 Ansvarsforsikring 25 1,2 32 1,2 47 2,0 Rejseforsikring 145 6, , ,1 Ejerskifteforsikring , , ,5 Kritisk sygdom 80 3,7 80 3,1 79 3,4 Totalforsikring 27 1,2 24 0,9 40 1,7 Arbejdsløshedsforsikring 21 1,0 38 1,5 30 1,3 Diverse 6 0,3 4 0,1 4 0,2 Ingen 28 1,2 28 1,1 32 1,4 I alt

11 3. Resultatet af de kendelser, nævnet afsagde: Antal % Antal % Afvist 71 3,3 70 3,9 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 120 5,7 73 4,1 Klager medhold 209 9, ,6 I alt , ,0 4. Ses der bort fra kendelser, hvor der skete afvisning, således at kun de realitetsbehandlede sager medtages, bliver resultatet følgende: Antal % Antal % Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 126 5,8 73 4,2 Klager medhold , ,1 I alt , ,0 5. Fordelt efter branche er resultatet følgende: Familieforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 47 19, ,0 Selskab medhold , ,4 Klager/selskab delvis medhold 10 4,0 9 4,1 Klager medhold 17 6,9 18 8,2 Afvist af nævnet ved kendelse 13 5,3 16 7,3 I alt , ,0 Hus- og grundejerforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 31 17, ,4 Selskab medhold , ,6 Klager/selskab delvis medhold 3 1,7 6 3,1 Klager medhold 17 9,5 15 7,8 Afvist af nævnet ved kendelse 5 2,8 6 3,1 I alt , ,0 10

12 Motorkøretøjsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 56 14, ,6 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 14 3,6 9 2,4 Klager medhold 27 7,0 20 5,3 Afvist af nævnet ved kendelse 15 3,8 19 5,0 I alt , ,0 Lystfartøjsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 1 4,3 2 14,3 Selskab medhold 17 74, ,6 Klager/selskab delvis medhold 1 4,3 - - Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse 4 17,4 1 7,1 I alt , Husdyrforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 7 33,3 2 22,2 Selskab medhold 8 38,1 5 55,6 Klager/selskab delvis medhold Klager medhold 5 23,8 2 22,2 Afvist af nævnet ved kendelse 1 4,8 - - I alt , ,0 Syge- og ulykkesforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 69 19, ,0 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 4 1,1 4 1,1 Klager medhold 31 8,5 24 6,3 Afvist af nævnet ved kendelse 8 2,2 6 1,6 I alt , ,0 11

13 Arbejdsmarkedspension: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 16 11, ,7 Selskab medhold , ,7 Klager/selskab delvis medhold 3 2,2 - - Klager medhold 7 5,2 3 3,4 Afvist af nævnet ved kendelse ,2 I alt , ,0 Livs- og pensionsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 53 16, ,3 Selskab medhold , ,0 Klager/selskab delvis medhold 16 9,0 13 4,3 Klager medhold 29 5,0 29 9,7 Afvist af nævnet ved kendelse 5 1,5 8 2,7 I alt , ,0 Retshjælpsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 24 23, ,8 Selskab medhold 67 64, ,0 Klager/selskab delvis medhold ,1 Klager medhold 13 12,5 4 4,1 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Ansvarsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 11 34, ,7 Selskab medhold 19 59, ,7 Klager/selskab delvis medhold 1 3,1 - - Klager medhold 1 3,1 5 10,6 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 12

14 Rejseforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 38 21, ,2 Selskab medhold , ,2 Klager/selskab delvis medhold 9 5,0 4 2,8 Klager medhold 13 7, ,1 Afvist af nævnet ved kendelse 4 2,2 1 0,7 I alt , ,0 Ejerskifteforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 43 10, ,8 Selskab medhold , ,8 Klager/selskab delvis medhold 55 13,3 25 8,5 Klager medhold 32 7,8 27 9,2 Afvist af nævnet ved kendelse 16 3,9 11 3,7 I alt , ,0 Kritisk sygdom: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 13 16, ,7 Selskab medhold 66 82, ,1 Klager/selskab delvis medhold 1 1,2 - - Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse ,2 I alt , ,0 Totalforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 10 41,7 9 22,5 Selskab medhold 7 29, ,5 Klager/selskab delvis medhold 2 8,3 - - Klager medhold 5 20, ,0 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 13

15 Arbejdsløshedsforsikring: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 5 13,2 3 10,0 Selskab medhold 20 52, ,3 Klager/selskab delvis medhold 1 2,6 1 3,4 Klager medhold 12 31,6 7 23,3 Afvist af nævnet ved kendelse I alt , ,0 Diverse: Antal % Antal % Afsluttet uden kendelse 4 100,0 2 50,0 Selskab medhold Klager/selskab delvis medhold ,0 Klager medhold Afvist af nævnet ved kendelse I alt 4 100, ,0 Alle afsluttede Uden branche 28 Total Repræsentation ved advokat eller anden bisidder Af de sager, der blev afsluttet i 2007, var klageren repræsenteret ved advokat eller bisidder i 785 sager, svarende til 30 % af sagerne. Medholdsprocenten i sager med repræsentation var 30 %. Medholdsprocenten i sager uden repræsentation var 23 %. Hvis klageren vælger at anvende advokat eller anden bisidder, er det for egen regning, idet nævnet ikke kan pålægge parterne sagsomkostninger ved nævnsbehandlingen, jf. 14, stk. 1, i nævnets vedtægter. 14

16 7. Resultatet af de af sekretariatet behandlede sager: Antal % Antal % A. Afvist, da klagen ikke omhand - lede en tvist mellem klageren og dennes eget forsikringsselskab, jf. vedtægternes 2, stk ,0 35 1,5 B. Afvist, da klageren ikke forinden havde søgt en for ham tilfreds - stil lende ordning ved henven del se til selskabet, jf. vedtæg ternes 2, stk ,2 56 2,4 C. Afvist, da klagen omhandlede erhvervs forsikring, jf. vedtægter nes 3, stk ,5 26 1,1 D. Klagen afvist som med rette angående andet ankenævn eller lignende 18 0,7 13 0,6 E. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist efter sekretariatets henvendelse 247 9, ,8 F. Sagen henlagt, da klageren havde tilbagekaldt denne 33 1,3 36 1,5 G. Sagen henlagt, da klageren ikke havde indbetalt klagegebyr 11 0,4 7 0,3 H. Selskabet har opfyldt klagen helt eller delvist, efter at sekretariatet har indhentet en sagkyndig ud talelse 12 0,5 21 0,9 I. Klageren har tilbagekaldt sagen, efter at sekretariatet har indhen tet en sagkyndig udtalelse 18 0,7 22 0,9 J. Klageskema ikke modtaget efter indbetaling af gebyr 39 1,5 41 1,8 K. Klager accepterer selskabets afgørelse 3 0,1 7 0,3 L. Andet 3 0,1 8 0,3 I alt sekretariatsbehandlede , ,4 + nævnsbehandlede , ,6 I alt afsluttede , ,0 Punkt L. indeholder bl.a. tilfælde, hvor sagen er henlagt i medfør af for retningsordenens 9, stk. 2, fordi klageren ikke har besvaret sekretaria tets anmodning om oplysninger til brug for sagens afgørelse. Der blev, som det fremgår af de foranstående opstillinger, af nævnet af sagt kendelser og afsluttet 2 sager uden kendelse, ligesom sek re tariatet afsluttede 454 sager. Der blev således i alt færdigbehandlet sager i

17 8 a. Resultatet af de afsluttede sager: I nævnet I sekreta- Antal i alt % riatet Afvist ,2 Selskab medhold ,9 Klager/selskab delvis medhold ,6 Klager medhold ,1 Forligt ,1 Andet ,1 I alt ,0 8 b. Medtages alene de realitetsbehandlede sager, og der således ses bort fra de sager, hvor der skete afvisning, bliver resultatet for samtlige afsluttede sager: Antal % Antal % Selskab medhold , ,1 Klager/selskab delvis medhold 120 5,0 73 3,4 Klager medhold 209 8, ,9 Forligt , ,0 Andet 107 4, ,6 I alt , ,0 Sammenfattende kan konstateres, at der for 24,4 % af tilfældene, hvor sa - g en blev behandlet i realiteten, skete en ændring til fordel for klag er en set i forhold til den afgørelse, klageren først havde fået i sit forsik rings selskab. Procenten var i 2006: 26,3. 9. Fordelingen af henvendelser og forespørgsler m.v. Henvendelsens karakter Henvendelsens måde Telefon Personligt Skriftligt I alt Klageskema sendt Forespørgsel besvaret Forespørgsel til løbende sag I alt Det behandlede antal henvendelser i 2006 var Det tilføjes, at Forsikringsoplysningen behandler klager over erhvervs for sikringer og klager i øvrigt uden for Ankenævnet for Forsikrings om rå de. 16

18 D. Efterlevelse af nævnets kendelser Forsikringsselskaberne kan - i de første 4 uger efter af sen delsen af nævnets afgørelse - nægte at følge en kendelse, der helt eller del vis har givet en forsikringstager medhold. I påkommende til fælde orienterer sekretariatet klageren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og i den forbindelse opnå retshjælpsdækning eller fri proces. Overførte, uafklarede sager ultimo Nye tilkomne sager i I alt 35 Afsluttede i Til rest, uafsluttede ultimo I tiden 1. oktober 1980, hvor ordningen trådte i kraft, til 31. de cember 2007 er i alt afsagt kendelser, heraf 7.749, hvor kla ge ren har fået helt eller delvist medhold. Af disse har sel ska berne i alt nægtet at efterleve 668 eller 8,6 pct. Af de 668 var 649 afsluttet ved udgangen af 2007, medens 18 var uaf slut tet. Nævnet har ingen muligheder for at registrere, i hvilket omfang klagere, der ikke har fået medhold, efterfølgende indbringer sager for domstolene, men det formodes, at det er meget få tilfælde. En gennemgang af årsberetningerne for viser, at de årlige sel skabsanfægtelser har været som følger: Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: (begge år inkl.) 14 4, , , , , , , , ,5 Det skal bemærkes, at antallet af kendelser pr. år i perioden angiver antal let af kendelser afsagt af nævnet det pågældende år, mens an tallet af anfægtelser omfatter de anfægtelser, der er modtaget i nævnets sekre tariat det pågældende år. 17

19 Fra og med 1991 viser opgørelsen det endelige antal an fægtel ser af ken delser afsagt det pågældende år. Anfægtelser % i forhold til de af kla geren helt eller delvist vund ne sager det pågæl dende år: , , , , , , , , , , , , , , *) 7, , ,2 *) heraf 7 sager vedrørende samme problemstilling. For de ovenfor nævnte 649 afsluttede sagers vedkommende er det gået således efter nævnets afsigelse af kendelse: Antal % Antal i alt 2007 Klager medhold igen: Ved dom, ved at selskabet tog bekræften de til genmæle, eller ved at selska bet opgav (oftest efter at kla geren var gået til advo kat) eller betalte pr. kulance ,6 4 Forlig (mest ½ - ½ )* 35 5,4 - Selskab medhold 77 11,9 3 Klager opgav sagen ,1 10 I alt ,0 17 * Forlig, hvor selskabet fuldt ud eller i det væsentlige har opfyldt klagerens krav, er registreret som klager medhold. Af de 486 sager, som klageren ikke opgav, fik klageren helt eller delvist medhold igen i de 409 sager, svarende til 84,2 %. 18

20 Selskabet fik dermed kun fuldt medhold i 77 sager, der blev ført videre, svarende til 15,8 %. De 17 sager, selskaberne anfægtede i 2007, er følgende: Nordea Pension Livsforsikring Spørgsmålet, om der konkret er afgivet rentegaranti. Sagen er opgivet af klageren, da rentegarantien kun vedrører fripolicer Nordea Pension Livsforsikring Samme problemstilling som i Nordea Pension Livsforsikring Samme problemstilling som i Nordea Pension Livsforsikring Samme problemstilling som i PFA Pension Livsforsikring Spørgsmål om hjemmel til ændring af bonusregulativ og spørgsmål om tilsagn om forrentning af depot med 5 %. Klagerens advokat har meddelt, at der pågår forligsforhandlinger Stk:Pension Arbejdsmarkedspension Spørgsmål om begyndelsestidspunkt for erhvervsevnetab. Sagen er opgivet af klageren BG-Forsikring Autoforsikring Spørgsmål om selskabets viden om ejer/brugerforhold ved tegning af forsikringen. Sagen opgivet af klageren If Skadeforsikring Retshjælp Spørgsmål om retshjælpsdækning til en sag mod selskabet om erstatning for tyveri af bil. Af selskabet afvist med henvisning til, at der var tale om forsikringsbedrageri. Klagerens advokat har meddelt, at han ikke fortsætter sagen. 19

21 Topdanmark Forsikring A/S Ulykkesforsikring Spørgsmål, om selskabet havde godtgjort, at et ulykkestilfælde skyldes sygdom. Klagerens advokat oplyser, at han er i færd med at udtage stævning Alm. Brand Forsikring A/S Livsforsikring Spørgsmål om hjemmel for gebyr. Sagen er ifølge Forbrugerstyrelsen ved at blive indbragt for retten If Skadeforsikring Autoforsikring Spørgsmål om selskabets ret til selvrisiko. Sagen er opgivet af klageren Skandia Livsforsikring Spørgsmålet om selskabets ret til yderligere omkostningsdækning. Efterfølgende har det vist sig, at selskabet ikke - som opfattet af nævnet - havde opkrævet yderligere omkostninger med tilbagevirkende kraft Codan Forsikring A/S Ulykkesforsikring Spørgsmål om yderligere renter af ménerstatning. Sagen bliver muligvis ført gennem klagerens fagforening AIG Rejseforsikring Spørgsmål om, hvad der er rimelige og absolut nødvendige udgifter til tøj m.v. ved bagageforsinkelse. Selskabet har ifølge klageren efterfølgende opfyldt kendelsen If Skadeforsikring Autoforsikring Spørgsmål om erstatning for tyveri af bil. Af selskabet afvist med henvisning til, at der var tale om forsikrings bedrageri, uden at selskabet dog ville oplyse nærmere om, hvad denne antagelse beroede på. Ifølge klagerens advokat er der udfærdiget stævning Alm. Brand Forsikring A/S Retshjælp Spørgsmål om rimelig grund til at føre sag mod pensionsselskab om ret til udbetaling ved kritisk sygdom. Selskabet har efterfølgende meddelt, at det grundet nye oplysninger har givet forhåndstilsagn om retshjælpsdækning Privatsikring Familieforsikring Spørgsmål om omfanget og værdien af beskadiget tøj.

22 Som nævnt i skemaet på side 18 blev 17 sager endeligt afgjort i af disse sager er omtalt i det følgende. Kendelse nr af 1. december 2003 Ulykkesforsikring - Uklarhed i police Klageren, der havde gruppeulykkesforsikring i If Skadeforsikring, klagede over, at det udbetalte erstatningsbeløb ikke var i overensstemmelse med dækningstilsagnet i policen. Klageren havde pådraget sig et 40 % mén efter et trafikuheld. Det indklagede selskab havde udbetalt erstatning i overensstemmelse hermed, men klageren mente, at der i policen var givet dækningstilsagn om dobbelt erstatning, da menet oversteg 30 %. Det indklagede selskab anførte over for nævnet: If har afvist at udbetale dobbelt erstatning, da denne tilvalgsdækning ikke er ønsket ved forsikringens tegning. Det fremgår af forsikrings vilkårenes punkt 1.4 at grunddækninger og tilvalgsdækninger kun er gældende, hvis de er nævnt i policen. Sagen har også været forelagt selskabets kundepanel, der udtalte: At det af forsikringsbetingelsernes punkt 1.4 fremgår, at grund dækninger og tilvalgsdæk ninger kun er gældende for forsikringen, så fremt disse er markeret på policens forside. Da tilvalgsdækningen dobbelt erstatning ikke fremgår af policens forside, og da policen ikke i øvrigt indeholder oplysninger om, at denne dækning er tilvalgt, er policen ikke udvidet hermed. Forsikrede har således ikke krav på udbetaling af dobbelt erstat ning under forsikringen. Af forsikringsbetingelserne fremgik: Generelt 1.0 Forsikringens art 1.2 Den enkelte type af ulykkesforsikring skal bestå af mindst en grunddækning. Grunddækningerne er: grunddækning 1: dødsfald (betingelsernes pkt. 14) grunddækning 2: invaliditet (betingelsernes pkt. 15) 1.3 Til grunddækning 2 kan vælges en eller flere tilvalgsdækninger: c. progressiv tillægserstatning (betingelsernes pkt. 18) d. dobbelt erstatning (betingelsernes pkt. 19) 1.4 Grunddækninger og tilvalgsdækninger er kun gældende for forsik ringen, såfremt disse er markeret på policens forside Progressiv tillægserstatning 18.1 Medfører et ulykkestilfælde en invaliditetsgrad på 30% eller derover, ydes en progressiv tillægserstatning, d.v.s. et tillæg på lige så mange procent af invaliditetserstatningen, som invaliditetsgraden udgør. Denne tillægserstatning nedsættes, jf. pkt

23 19.0 Dobbelt erstatning 19.1 Medfører et ulykkestilfælde en invaliditetsgrad på 30% eller derover, ydes der et tillæg til invaliditetserstatningen. Tillægget er af samme stør relse som invaliditets erstatningen, således at der i disse tilfælde betales en dobbelt erstatning. Denne tillægserstatning nedsættes, jf. pkt. 12. Nævnet udtalte i kendelse af 1/ : På policens forside ses intet anført om dækningsomfanget. Derimod frem går det af side 3, at en række dækninger er undtaget, men dækningen dobbelt erstatning er ikke nævnt blandt undtagelserne. Som selskabet har valgt at udforme policen, finder nævnet, at klageren med føje har kunnet gå ud fra, at dækningen dobbelt erstatning var gældende for hans forsikring, hvorfor b e- s t e m m e s : Selskabet, If Skadeforsikring, skal anerkende, at forsikringen er tegnet med retten til dobbelt erstatning og udbetale kla geren erstatning i overensstemmelse hermed med tillæg af renter i henhold til forsikringsaftalelovens 24. Det indklagede selskab meddelte i skrivelse af 19/ , at det ikke ville følge nævnets afgørelse, hvorefter klageren indbragte sagen for Retten i Glostrup. I forbindelse med retssagen gjorde selskabet nu gældende, at klageren ikke var part i aftalen og derfor ikke kunne erhverve bedre ret end forsik ringstageren, der var hans arbejdsgiver. Selskabet fremlagde under sagen begæringen fra 1997, hvoraf det fremgik, at der ønskedes etableret en fritidsulykkesforsikring omfattende samtlige virksomhedens medarbejdere med forsikringssummerne kr. ved død, kr. ved invaliditet samt almindelig tandskade. På baggrund heraf blev der udstedt police af Kgl. Brand. Policen blev den 1/ afløst af ny police udstedt af If Skadeforsikring, der i mellemtiden havde overtaget forsikringen fra Kgl. Brand. Af denne police fremgik: Tegningsperiode: 1-årig tegning Udstedelsesårsag: Ændring af årspræmien Forsikringen dækker: Dødsfald kr Invaliditet kr Tandskade almindelig Undtaget dækning: Tillægserstatning Ekstra udgifter Hjælpemidler Sygeinvaliditet Ulykke-dagpenge Sygdom-dagpenge Sygdom-kapital. Præmie Tidligere dækning med samme dæknings summer udgår hermed. 22

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2005 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2005 2.657 klager og oplevede for andet år i træk et mindre fald i klageantallet. For andet år i træk lykkedes det

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2006 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2006 2.386 klager, hvilket er det laveste antal i 14 år. I forhold til 2005 er der tale om et fald på 10 %. Det er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2010 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2010 2.095 klager. Det er 40 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2004 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2004 2.710 klager og oplevede dermed et hårdt tiltrængt fald i antallet af nye klager. Ankenævnets sagsbehandlingstid

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere