1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:"

Transkript

1 VILKÅR OG BETINGELSER

2 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver aftale, mundtlig eller skriftlig, om levering af en Ydelse indgået mellem en Leverandør og en Kunde, herunder via den form og procedure tilgængelig på Hjemmesiden. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Betingelser og en Aftale mellem en Leverandør og en Kunde, herunder om forhold, der måtte vedrøre Neat Meal, skal disse Betingelser til enhver tid have forrang. Betingelser betyder disse vilkår og betingelser (som ændret fra tid til anden af Neat Meal) samt ethvert dokument der henvises til heri eller i øvrigt publiceret af Neat Meal på Hjemmesiden. Bruger betyder enhver person, som bruger eller besøger Hjemmesiden (uanset intentionen hermed og uanset måden hvorpå brugen eller besøget er sket) og/eller som selv eller via Neat Meal eller tredjemand lader sig registrere en profil på Hjemmesiden. Hjemmesiden betyder alle tilhørende hjemmesider samt andre hjemmesider administreret af eller associeret med Neat Meal. Kunden betyder enhver Bruger der (i) besøger eller benytter Hjemmesiden med henblik på at få leveret eller (ii) rent faktisk leverer eller får leveret Ydelser fra Leverandøre gennem Hjemmesiden. Leverandør betyder enhver Bruger der (i) besøger eller benytter Hjemmesiden med henblik på at levere eller (ii) faktisk leverer Ydelser til Kunder gennem Hjemmesiden. Neat Meal er berettiget til, på anmodning fra en Leverandør, at oprette en profil på Side 2 af 13

3 Hjemmesiden og acceptere Betingelserne for og på vegne af pågældende Leverandør. Neat Meal betyder Neat Meal IVS, CVR-nr , Sønder Alle 5, 5. tv., 8000 Aarhus C. Ydelse betyder enhver arbejdsforpligtelse fra en Leverandør til en Kunde, uanset omfanget heraf, som er kommet i stand, direkte eller indirekte, via vedkommende Leverandørs og Kundes brug af Hjemmesiden. 2. Introduktion 2.1 Disse Betingelser finder anvendelse mellem Brugere og Neat Meal i forbindelse med Brugeres oprettelse af en profil på Hjemmesiden, hvorved Brugerne accepterer disse Betingelser. 2.2 Hvis en Bruger ikke accepterer Betingelserne, skal vedkommende undlade at registrere en profil eller på anden måde benytte Hjemmesiden. 2.3 Neat Meal forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer af Hjemmesiden og disse Betingelser. Brugere er selv ansvarlige for fra tid til anden at holde sig ajour med disse Betingelser. Enhver brug af Hjemmesiden vil være underlagt de Betingelser, som er gældende på tidspunktet for brugen af Hjemmesiden. Enhver forandring eller ændring vil være gældende fra tidspunktet, hvor Neat Meal indfører disse på Hjemmesiden. Enhver Bruger samtykker til at være bundet af enhver ændring af Betingelserne, når pågældende bruger Hjemmesiden. 3. Generelt 3.1 Neat Meal forsyner via Hjemmesiden Brugere med en platform, der formidler kontakt mellem Kunder og Leverandører. Hjemmesiden giver desuden adgang til visse oplysninger, der gør Kunder og Leverandører i stand til at kontakte hinanden samt udfærdige og indgå Aftaler med hinanden. 3.2 Det påhviler Kunderne og Leverandørerne at overholde lovgivning og regler, der til enhver tid er gældende i forhold til Aftalen og Ydelsen. Enhver Bruger Side 3 af 13

4 anerkender og accepterer, at Neat Meal ikke er at betragte som part i nogen Aftale eller Ydelse, og som følge deraf ikke kan holdes ansvarlig for opfyldelsen af nogen forpligtelse i relation dertil. 3.3 Ydelsens art, dets forventede varighed og Leverandørens honorar mv. aftales mellem Kunden og Leverandøren forud for leveringen af Ydelsen, og dokumenteres skriftligt af Kunden og Leverandøren ved elektronisk Aftale. Kunderne og Leverandørerne er forpligtede til at indgå en Aftale før levering af en Ydelse må finde sted. Aftalen kan indgås ved hjælp af Neat Meals IT-systemer, herunder ved brug af ordrebekræftelse. 3.4 I overensstemmelse med forbrugeraftaleloven har Kunden ingen fortrydelsesret ved behørig og tilfredsstillende levering af Ydelsen i henhold til Aftalen. 4. Kundens forpligtelser 4.1 Kunden skal følge de til enhver tid gældende love, der er gældende for Leverandøren som led i dennes levering af Ydelsen til Kunden. 4.2 Neat Meal påtager sig intet ansvar for Leverandørens handlinger, herunder retsstridige handlinger, samt fejl og undladelser begået af en Leverandør under udførelsen af dennes arbejde hos en Kunde. Det er Kundens ansvar at sørge for, at Leverandøren er i stand til at levere den aftalte Ydelse samt har det fornødne kendskab til redskaber, maskiner mv. og dertil hørende sikkerhedsforskrifter. 4.3 Det er Kundens ansvar i tilstrækkeligt omfang at orientere Leverandøren om relevante procedurer eller særlige forhold, som har betydning for Kunden. 4.4 Kunden er forpligtet til at sikre, at arbejdsforholdene for Leverandøren er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 5. Leverandørens forpligtelser 5.1 Medmindre andet er særskilt aftalt i Aftalen mellem Leverandøren og Kunden, er det Leverandørens ansvar at sikre indkøb, rådighed mv. over de nødvendige råvarer, drikkevarer, udstyr, materiale o.lign., der er nødvendige for at kunne levere tilfredsstillende Ydelse i henhold til det aftalte. Side 4 af 13

5 5.2 Leverandøren har mulighed for at indkøbe råvarer, drikkevarer, udstyr, materiale mv. via Neat Meals samarbejdspartnere, rabataftaler el.lign.. Ethvert kontraktuelt forhold mellem Leverandøren og den pågældende samarbejdspartner, herunder betaling og levering, er Neat Meal uvedkommende. Leverandøren forpligter sig til alene at anvende Neat Meats samarbejdspartnere, rabataftaler el.lign. til opfyldelse af Aftaler indgået via Hjemmesiden. 5.3 Leverandøren er forpligtet til at have forsvarlig og tilstrækkelig forsikring for arbejde udført i forbindelse med levering af Ydelserne. Neat Meal er berettiget til at kræve den til enhver tid gældende forsikringspolice udleveret ved anmodning herom til Leverandøren. 5.4 Leverandøren er forpligtet til at arbejde det antal timer, som måtte være nødvendig for, at den aftalte Ydelse kan leveres i en tilfredsstillende kvalitet som kan forventes af en professional kok, uanset det mellem Leverandøren og Kunden aftalte vederlag. 5.5 Så længe Leverandørerne har oprettet en profil på Hjemmesiden, og i en periode på 6 måneder derefter, er Leverandøren forpligtet til ikke (i) at tage arbejde hos, samarbejde med eller på anden måde deltage i virksomhed eller forretning, der tilbyder ydelser i direkte konkurrence med Neat Meal, eller (ii) at tage forretningsmæssig kontakt til eller betjene nogen Kunde, som Leverandøren har været i forretningsmæssig forbindelse med gennem sin profil på Hjemmesiden. 6. Aflysninger og ændringer 6.1 Aflysninger Kunden kan til enhver tid aflyse leveringen af Ydelsen i henhold til Aftalens bestemmelser. Ved aflysning er Kunden forpligtet til (i) skriftligt at give Leverandøren et varsel på fem hverdage forud for Ydelsens levering, samt (ii) skriftligt at orientere Neat Meal herom. Såfremt Kunden aflyser Ydelsen senere end fem dage før Ydelsens levering pålægges Kunden et gebyr på kr. 500 pr. gæst, ekskl. moms, der betales i overensstemmelse med punkt Hvis leveringen af en Ydelse må aflyses fordi en Leverandør eller anden person, der er væsentlig for leveringen af Ydelsen, bliver syg eller forhindret, herunder som følge af force majeure, jf. punkt , og pågældende Leverandør ikke kan organisere en egnet afløser til brug for levering af Ydelsen, er Leve- Side 5 af 13

6 randøren berettiget til at aflyse eller udskyde leveringen af Ydelsen (i tilfælde af udskydelse til en anden dato efter aftale med Kunden, jf. punkt 6.2). Neat Meal fraskriver sig i den forbindelse ethvert krav fra Kunden som følge af den manglende levering. Såfremt Leverandøren sørger for en egnet afløser til levering af Ydelsen, forbeholder Neat Meal sig retten til ikke at refundere Kundens køb af Ydelsen. 6.2 Ændringer mv Er en Bruger inden levering af Ydelsen nødsaget til at ændre aftaleforholdene med hensyn til tid, sted eller art, skal den eller de andre Brugere, der er part i pågældende Aftale, samt Neat Meal, uden ugrundet ophold underrettes skriftligt herom ved en opdateret Aftale. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre ændringer med en anden Bruger, betragtes dette som en aflysning, jf. punkt 6.1. Enhver ændring skal ske i overensstemmelse med punkt 3.3. Såfremt en Bruger ikke orienterer den eller de andre Brugere, der er part i pågældende Aftale, samt Neat Meal, rettidigt herom, bærer den Bruger, der er nødsaget til at ændre aftaleforholdene ansvaret for eventuelle tab og omkostninger, som Kunden, Leverandøren og/eller Neat Meal må afholde som følge af de ændrede aftaleforhold. 7. Betaling 7.1 Vederlag mv. til Leverandøren Kunden betaler vederlag til Leverandøren for dennes levering af Ydelsen i henhold til Aftalen, jf. nærmere punkt 7.3. Betaling af vederlag til Leverandøren er Neat Meal uvedkommende. 7.2 Servicegebyr Neat Meal opkræver et servicegebyr på 8 %, ekskl. moms, af den samlede betaling fra Kunden til Leverandøren i henhold til Aftalen for at formidle kontakten mellem Kunden og Leverandøren via Hjemmesiden. Servicegebyret afholdes af Kunden, jf. nærmere punkt Betaling Når Leverandøren har udført sit arbejde i henhold til Aftalen, jf. nærmere punkt 3.3 (eller i forbindelse med ændringer hertil, jf. nærmere punkt 6.2), er Side 6 af 13

7 Kunden forpligtet til at overføre til Stripe (i) det samlede vederlag til Leverandøren for levering af Ydelsen som angivet i Aftalen samt (ii) servicegebyr, jf. punkt Følgende hverdag efter Leverandøren har leveret sin Ydelse i henhold til Aftalen overføres fra Stripe (i) det samlede vederlag til Leverandøren som angivet i Aftalen til en af Leverandøren angivet konto, såfremt Leverandøren har tilknyttet korrekte, opdaterede og ajourførte kontooplysninger, og (ii) servicegebyr, jf. punkt 7.2, til en af Neat Meal angivet konto Efter Stripe har leveret sin ydelse i henhold til ovenstående punkt fremsendes der automatisk en kvittering til Kunden for betaling af de ovenfor angivne beløb. Kunden og Leverandøren er forpligtet til skriftligt at orientere Neat Meal om eventuelle fejlagtige oplysninger i kvitteringen som følge af ændringer af forhold i Aftalen eller Ydelsen i øvrigt. 7.4 Oplysninger Kunderne og Leverandørerne er hver især forpligtede til at foranledige, at Neat Meal modtager tilstrækkelige informationer om aftaleforholdet, som er nødvendige eller som Neat Meal måtte efterspørge med henblik på at beregne de i dette punkt 5 angivne gebyrer. 8. Tilsagn, forpligtelser mv. 8.1 På tidspunktet for registrering på Hjemmesiden, og til enhver tid derefter, erklærer og garanterer hver enkelt Bruger følgende: (i) at samtlige oplysninger afgivet til Neat Meal er nøjagtige og korrekte i alle henseender, og at de er opdaterede og ikke misvisende på nogen måde, (ii) at der hverken direkte eller indirekte foretages markedsføring eller annoncering via Hjemmesiden medmindre dette sker med henblik på indgåelse af en Aftale i overensstemmelse med disse Betingelser, (iii) at undlade at deltage i aftaleforhold, der efter vedkommende Brugers kendskab vil resultere i, eller sandsynligvis vil resultere i, (i) overtrædelse af gældende lovgivning, (ii) overtrædelse af eventuelle aftaler, Side 7 af 13

8 ordninger eller forpligtelser over for tredjemand eller (iii) myndighedsrelaterede eller etiske konflikter, (iv) at vedkommende Bruger i forbindelse med enhver Ydelse (i) vil overholde gældende lovgivning, (ii) ikke vil deltage i aktiviteter eller adfærd, som udgør en overtrædelse af gældende lovgivning, og (iii) ikke vil foretage sig, eller undlade at foretage sig, nogen handling, som vil forårsage eller føre til Neat Meals eller tredjemands overtrædelse af gældende lovgivning, (v) at enhver brug af oplysninger, som vedkommende Bruger har fået adgang til via Hjemmesiden, herunder andre Brugeres kontaktoplysninger og øvrige data, ikke må finde sted, medmindre det sker med henblik på at tage kontakt, eller forsøge at tage kontakt, til Neat Meal eller andre Brugere i forbindelse med services, som tilbydes via Hjemmesiden, og (vi) at vedkommende Bruger er indforstået med, at Neat Meal er berettiget til vederlagsfrit at anvende vedkommende Leverandørs logo, billede, og navn på loyal vis og som led i Neat Meals almindelige markedsføring. 8.2 Enhver Bruger anerkender og erklærer sig indforstået med, at Neat Meal, såfremt Neat Meal måtte få begrundet mistanke om overtrædelse af ovenstående tilsagn, forpligtelser mv., har ret til at gennemgå enhver Brugers korrespondance med andre Brugere via Hjemmesiden med henblik på at afgøre, hvorvidt pågældende Bruger har overtrådt en eller flere af ovenstående tilsagn, forpligtelser mv. 8.3 Enhver Bruger anerkender og erklærer sig indforstået med, (i) at det er pågældende Bruger, og ikke Neat Meal, som er ansvarlig for opfyldelsen af pågældende Brugers forpligtelser som angivet i Aftalen, (ii) at Neat Meal ikke er part til en sådan Aftale, og (iii) at Neal Meal, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse Betingelser, frasiger sig ethvert erstatningsansvar, som måtte opstå eller være relateret til en sådan Aftale. 9. Immaterielle rettigheder 9.1 Samtlige immaterielle rettigheder, der er forbundet med Hjemmesiden eller andre af Neat Meals leverede services, herunder varemærker, domænenavne, Side 8 af 13

9 ophavsrettigheder, designrettigheder, software, forretningshemmeligheder og knowhow, tilhører Neat Meal med alle rettigheder forbeholdt. 9.2 Enhver Bruger indestår for, at ingen fortrolige, private eller hemmelige oplysninger afgives til Neat Meal eller til Hjemmesiden, der krænker, uberettiget tilegner eller er i konflikt med immaterielle rettigheder tilhørende en tredjepart, og enhver Bruger accepterer at holde Neat Meal skadesløs fra ethvert ansvar, som Neal Meal måtte pådrage sig i forbindelse med eventuelle krav anlagt mod Neat Meal baseret på en påstand om, at de oplysninger, som vedkommende Bruger har afgivet til Neat Meal eller til Hjemmesiden krænker nogen immaterialretligheder eller andre ejendomsrettigheder tilhørende tredjemand. 10. Fortrolighed 10.1 Enhver Bruger anerkender og accepterer, (i) at fortrolige informationer om Neat Meal, som videregives til pågældende Bruger eller som på anden måde bliver gjort tilgængelig via Hjemmesiden, under disse Betingelser eller som led i en Ydelse, er at betragte som Neat Meals ejendom og (ii) at holde sådanne oplysninger fortrolige og ikke videregive dem til nogen tredjemand, dog undtagen for så vidt som fortrolige oplysninger skal offentliggøres efter gældende ret, forudsat at vedkommende Bruger (a) i videst muligt omfang underretter Neat Meal skriftligt om de oplysninger, der skal offentliggøres og om de omstændigheder, hvorunder videregivelsen påstås at være nødvendig, så tidligt som muligt før en sådan videregivelse skal foretages, og (b) træffer alle rimelige forholdsregler for at undgå og begrænse videregivelsen Neat Meal forpligter sig til at holde eventuelle oplysninger, som Brugere har tilvejebragt, fortrolige til enhver tid. 11. Databeskyttelse 11.1 Neat Meal skal til enhver tid overholde gældende lovgivning omkring databeskyttelse og privatlivets fred vedrørende behandling af personoplysninger om Brugerne. Ved anvendelsen af denne bestemmelse, har udtrykket personoplysninger den samme betydning, som det tilsvarende begreb i Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) Neat Meal er berettiget til at lagre og behandle personoplysninger eller andre oplysninger indgivet af en Bruger, f.eks. navn, kontaktoplysninger, erhvervs- Side 9 af 13

10 erfaring og uddannelse, med henblik på at administrere hver enkelt Brugers deltagelse i et aftaleforhold. Hver Bruger anerkender, at Neat Meal i nødvendigt omfang kan videregive sådanne personoplysninger til andre Brugere i forbindelse med pågældende Brugers aftalemuligheder hos disse Enhver Bruger anerkender og accepterer, at Neat Meal under visse omstændigheder også kan være forpligtet til at videregive personoplysninger til tredjeparter, f.eks. for at overholde gældende lovgivning eller for at beskytte og forsvare Neat Meals ejendomsrettigheder, hvis pågældende tredjepart, der modtager oplysningerne, er underlagt tavshedspligt Enhver form for manipulation eller forsøg på at manipulere information på Hjemmesiden eller andre oplysninger, eller dokumentation tilvejebragt af Neat Meal, er uberettiget og vil blive rapporteret til de kompetente myndigheder. 12. Privatlivspolitik 12.1 Brugernes brug af Hjemmesiden er underlagt Neat Meals privatlivspolitik om, hvordan Neat Meal indsamler, bruger, beskytter og på anden måde håndterer Brugernes personlige oplysninger. Se venligst Neat Meals privatlivspolitik som er tilgængelig på Hjemmesiden for yderligere information herom. 13. Nyhedsbreve 13.1 Såfremt en Bruger afgiver personlige oplysninger til Neat Meal, forbeholder Neat Meal sig ret til at sende den pågældende Bruger nyhedsbreve og andre meddelelser til pågældendes adresse, hvis det af Neat Meal skønnes relevant Enhver Bruger kan til enhver tid fravælge nyhedsbreve ved at klikke på afmeld-linket i nyhedsbrevet eller meddele dette til Neat Meal pr Ansvar 14.1 Neat Meal Neat Meal er alene at betragte som udbyder af en platform for Brugere, som formidler kontakt mellem Kunder og Leverandører, og Neat Meal påtager sig Side 10 af 13

11 ingen forpligtelser af nogen som helst art, medmindre andet er foreskrevet i disse Betingelser. Brugen af Hjemmesiden er for Brugernes egen risiko, og enhver forpligtelse i relation til planlægning og levering af enhver Ydelse er et forhold mellem Kunden og Leverandøren Neat Meal påtager sig intet ansvar for forsinket honorarudbetaling, såfremt forsinkelsen skyldes Kundens, Leverandørens eller Stripe, herunder, men ikke begrænset til, Kundens eller Leverandørens mangelfulde oplysninger Neat Meal kan eller skal ikke holdes ansvarlig for nogen skader, hverken direkte eller indirekte, som måtte opstå i forbindelse med en Ydelse og Brugerne skal afholde sig fra at rejse nogen som helst krav mod Neat Meal i relation hertil Medmindre andet fremgår af disse Betingelser, kan eller skal Neat Meal ikke holdes ansvarlig for tab, skader, omkostninger, udgifter eller andre krav, herunder indirekte tab, følgetab eller andre tab, som måtte opstå i eller i forbindelse med disse Betingelser Neat Meal påtager sig intet ansvar overfor Brugerne for indholdet eller links gjort tilgængelige på Hjemmesiden Neat Meal påtager sig intet ansvar for skattemæssige eller momsmæssige konsekvenser for Kunder og/eller Leverandører i forbindelse med indgåelse og opfyldelse af Aftaler, og Neat Meal er ikke forpligtiget til at forestå udfyldning eller rapportering til SKAT på vegne af Kunder eller Leverandører. Ansvaret for ethvert skattemæssigt forhold påhviler Brugerne og er Neat Meal uvedkommende Enhver Bruger accepterer, at Neat Meal ikke er ansvarlig for tab eller sammenbrud af IT systemer (uanset årsag). Neat Meal skal heller ikke gøres ansvarlig for omkostninger, udgifter, tab eller skader uanset hvor dette skyldes defekt eller sammenbrud i overførelsen af IT systemer. Neat Meal skal efter bedste evne bestræbe sig på at korrigere sådanne fejl, defekter, tab eller sammenbrud hurtigst muligt Leverandøren Leverandøren er alene ansvarlig for eventuelle tab, som Kunden måtte lide som en direkte følge af Leverandørens dokumenterede manglende overholdelse af Aftalens bestemmelser eller forsømmelse i forbindelse med udførelsen af Side 11 af 13

12 Ydelsen. Et eventuelt erstatningsansvar for Leverandøren overfor Kunden er begrænset til alene at omfatte direkte og dokumenterede tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader ikke erstattes. Leverandøren er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres Kunden eller tredjemand som følge af Kundens anvendelse af det leverede Leverandørens samlede erstatning kan ikke overstige det af Leverandøren modtagne vederlag og forudsætter, at Kunden har fremsat skriftligt krav herom inden 30 dage fra Leverandørens levering af Ydelsen Leverandørens forpligtelser i henhold til Aftalen udskydes ved force majeure forhold, hvorved forstås forhold, der ligger uden for en Leverandørens kontrol, herunder strejke, arbejdskonflikt, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, brand, vandskade og naturkatastrofe, og som Kunden og Leverandøren ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. 15. Overdragelse 15.1 Neat Meal er berettiget til at overdrage samtlige eller dele af Neat Meals rettigheder og/eller forpligtelser under disse Betingelser til et associeret selskab uden en Brugers samtykke Ingen Bruger er berettiget til at overdrage dennes rettigheder og/eller forpligtelser under disse Betingelser eller en Aftale til nogen som helst anden part uden forudgående skriftligt samtykke fra Neat Meal. 16. Delvis ugyldighed 16.1 Hvis en bestemmelse i disse Betingelser eller anvendelsen heraf erklæres eller skønnes ugyldig eller ikke kan håndhæves, delvist eller som helhed, vil en sådan bestemmelse anses som værende udskilt og ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i disse Betingelser. 17. Ikrafttrædelse og opsigelse 17.1 Disse Betingelser træder i kraft på tidspunktet for Brugerens accept af disse og fortsætter indtil de opsiges af enten Brugeren eller Neat Meal i overensstemmelse med dette punkt 17. Side 12 af 13

13 Powered by TCPDF ( Enhver Bruger kan til enhver tid opsige disse Betingelser ved at slette sin profil på Hjemmesiden med eller uden årsag eller ved at give skriftlig meddelelse til Neat Meal herom Neat Meal kan til enhver tid bringe enhver Brugers profil og disse Betingelser til ophør med eller uden årsag ved skriftlig underretning på den af pågældende Brugers oplyste adresse eller andre oplyste kontaktoplysninger Ved opsigelse i overensstemmelse med dette punkt 17 forbliver punkterne 8, 9, 10, 14 og 18 i kraft. 18. Lovvalg og værneting 18.1 Disse Betingelser er underlagt af dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed uden hensyntagen til konflikter mellem lovbestemmelser Enhver tvist som måtte opstå af disse Betingelser skal anlægges i første instans ved Århus byret. 19. Kontaktinformation 19.1 Neat Meal kan kontaktes på: Neat Meal IVS Sønder Alle 5, 5. tv Aarhus C Telefon: Side 13 af 13

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Betingelser betyder disse

Læs mere

H ANDE LSBE T INGE LSE R

H ANDE LSBE T INGE LSE R HANDELSBETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Abonnement/medlemskab betyder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C 08.06.2016 g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1: Standard

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om oversættelsesopgaver mellem LanguageWire (herefter benævnt LW)

Læs mere

Ved Disponenter forstås de medarbejdere hos Kunden, som af Kundeadministrator har fået tildelt rettigheder til indkøb via Byg-e.

Ved Disponenter forstås de medarbejdere hos Kunden, som af Kundeadministrator har fået tildelt rettigheder til indkøb via Byg-e. Forretningsbetingelser: Generelle forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser dækker alle leverancer af Byg-e s danske services uanset brugervirksomhedens hjemland. For Byg-e s leverancer af kommunikations-

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Almindelige betingelser for

Almindelige betingelser for Bilag 1: Almindelige betingelser for samarbejde med CBS Business Oktober 2016 Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg CVR nr. 19536915 1. Baggrund for samarbejdet 1.1. Formål. Alle

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere