Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Eigil M. Thomsen, Per Djursholm og Safdar Sethi. Gæst: Irene Schjødtz, formand for afdeling 1503, Danmarkshusene. Administrationen: Forretningsfører Marie-Louise Bruun og ejendomsleder Søren Lillevang. Revisor: René Hattens v/ Deloitte, Statsautoriserede revisionsaktieselskab. 1/13

2 Indholdsfortegnelse 1. Protokollat fra møde den 7. maj Revisionsprotokol Meddelelser...3 SAGER TIL BESLUTNING Budget 2015 for afdelingerne Bestyrelsesvederlag Afdeling 1501, Ved Milestedet udestående vedrørende reguleringskontoen - byggesag Solcelleanlæg Tilbud om KAB s beboerhøjskoler KAB-koncept for serviceramme og velkomstmateriale Afskaffelse af diæter ved BL-kurser...10 SAGER TIL ORIENTERING Afdeling 1501, Ved Milestedet Orientering om helhedsplan Legepladseftersyn Tilbud om konfliktmægling Ældre-/handicapkode på intern opnotering i afdelingen Orientering om lancering af psykiatrilinjen Mødekalender Bilag 1: Budget 2015 for afdelingerne...5 Bilag 2: Servicerammen...9 Bilag 3: Velkomstbrev...9 Bilag 4: Opslag Ny beboer i opgangen....9 Bilag 5: Pjece om konfliktmægling Et tilbud om hjælp i nabostridigheder Bilag 6: Notat Ældre-/handicapkode /13

3 1. Protokollat fra møde den 7. maj 2014 Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 7. maj 2014 er fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 2. Revisionsprotokol Der er ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 3. Meddelelser Der er ingen meddelelser. SAGER TIL BESLUTNING 4. Budget 2015 for afdelingerne Afdeling 1501, Ved Milestedet Driftsbudgettet for 2015 medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2014 på 1,59 % for afdelingens boliger. Dette svarer til en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på kr. 13,19 pr. m², og ny gennemsnitlig leje er pr på 840,56 kr. pr. m². Ud over lejen opkræves der antennebidrag. Antennebidraget stiger pr forbliver uændret hvorfor der fortsat opkræves 81 kr. månedligt i antennebidrag. Udgifter til tilvalg af tv-pakker samt Copydan m.v. ligger ikke mere i afdelingens regi, men hos leverandør af tilvalgspakker (YouSee). De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2014 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 109 Renovation kr. Konto 111 Afdelingens energiforbrug kr. Konto 112 Bidrag til boligselskabet AKB, Rødovre kr. Konto 114 Renholdelse (almindelige stigninger) kr. Konto 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse kr. Konto 202 Renter (lavere rentesats) kr. 3/13

4 Konto 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Mindreudgifter Konto 106 Ejendomsskatter Konto 107 Vandafgift Konto 115 Almindelig vedligeholdelse Konto 118 Drift af vaskeri Konto 119 Afsat til uforudsete udgifter kr kr kr kr kr kr. Til uforudsete udgifter er der på konto afsat kr. Budgettet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 18. august 2014 og er principgodkendt på afdelingsmødet den 4. september Afdeling 1502, Doktorhaven Driftsbudgettet for 2015 medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2015 på 1,42 % for boligerne i blok 5, Doktorhaven nr. 2, samt 2,20 % for boligerne i blok 1-4, Doktorhaven nr. 1-23, hvilket svarer til en stigning pr. m² på 17,17 kr. for blok 5 og en stigning pr. m² på 25,13 kr. for blok 1-4. Lejen udgør herefter gennemsnitlig 1.226,45 kr. pr. m² for boliger i blok 5 samt 1.169,57 kr. m² for boligerne i blok 1-4. Tv-signaler leveres fra YouSee, og udgiften opkræves direkte hos den enkelte beboer. De væsentligste ændringer i forhold til afdelingernes samlede budget for 2014 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 105 Nettokapitaludgifter (indekslån) Konto 106 Ejendomsskatter Konto 110 Forsikringer Konto 112 Bidrag til Konto 114 Renholdelse Konto 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold Konto 202 Renter lavere rentesats Konto 203 Overført resultat tidligere år Mindreudgifter / merindtægter Konto 107 Vandafgift Konto 109 Renovation Konto 122 Istandsættelse ved fraflytning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 4/13

5 Konto 123 Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger kr. Til uforudsete udgiftsstigninger er der på konto afsat kr. Budgettet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 18. august 2014 og er principgodkendt på afdelingsmødet den 2. september Bilag 1: Budget 2015 for afdelingerne Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetterne for afdelingerne for Bestyrelsesvederlag 2014 Det samlede vederlag for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2014 kan maximalt udgøre ,51 kr., idet satsen efter de gældende regler er fastsat til: 74,92 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder. 44,94 kr. pr. lejemålsenhed for de resterende lejemålsenheder. Lejemålsenheder (forvaltningsenheder) opgøres i forhold til boligorganisationens samlede antal enheder ved regnskabsårets begyndelse. For nybyggeri og moderniseringsarbejder, der medfører en skemabehandling, er der også mulighed for at indregne et bestyrelsesvederlag. Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at den nuværende ordning er således: Vederlag til formanden udbetales med 2 gange vederlag pr. bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlem Børge Høyer Laursen giver afkald på vederlag. Tabt arbejdsfortjeneste vil blive modregnet hos det respektive medlem. Der udbetales ikke bestyrelsesvederlag i forbindelse med skemasager. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om den nuværende ordning for udbetaling af bestyrelsesvederlag fortsat skal være gældende, og samtidig at vederlaget beregnes efter de forhøjede satser. 5/13

6 Det indstilles endvidere, at bestyrelsen drøfter om skemasager skal medføre udbetaling af bestyrelsesvederlag, eller spørgsmålet skal afklares for hver enkelt sag. 6. Afdeling 1501, Ved Milestedet udestående vedrørende reguleringskontoen - byggesag I foråret sendte administrationen den endelige opgørelse af reguleringskontoen vedrørende 3 renoveringssager i afdeling 1501, Ved milestedet til Landsbyggefonden, til endelig godkendelse. Landsbyggefonden har med baggrund i det tilsendte godkendt opgørelsen over reguleringskontoen. Landsbyggefonden har orienteret Rødovre Kommune samt revisionen. Sagen er hermed afsluttet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 7. Solcelleanlæg De seneste ændringer i lovgivning om solceller har betydning for rentabiliteten i at opsætte solcelleanlæg til produktion af el i almene boligafdelinger. KAB har derfor indgået en samlet rammeaftale for alle KAB-administrerede boligorganisationer om etablering af solcelleanlæg. Boligorganisationerne vil ved at tiltræde rammeaftalen opnå meget fordelagtige priser samtidig med, at kvaliteten på anlæggene sikres, både hvad angår ydelse og holdbarhed. KAB forventer, at de sidste ændringer i love og bekendtgørelser på området vil blive sat i kraft i fuldt omfang primo Vi igangsætter derfor rammeaftalens ydelser nu, primo år Benyttelse af aftalen KAB rammeaftalen omfatter solcelleleverandørens individuelle rådgivning om og projektering samt/og efterfølgende etablering af solcelleanlæg på tag i den enkelte afdeling. Når aftalerne skal aktiveres, skal der foretages en kortlægning af bebyggelsens konstruktive forhold og el-tekniske anlæg. Dette skal benyttes i miniudbuddet. Kortlægningen skønnes at kunne gennemføres for kr., og skal udføres af en teknisk rådgiver. 6/13

7 Herefter forestår en projektleder fra KAB miniudbuddet. KAB s projektleder udarbejder en indstilling til afdelingen med en samlet økonomioversigt over udbudsomkostninger, etableringsomkostninger samt udgifter til et teknisk bygherretilsyn sammenholdt med de forventede besparelser. Dette miniudbud udgør beslutningsgrundlaget for afdelingen. Deltagelse og betaling for KAB rammeaftale om solcelleanlæg Når den første boligafdeling træffer beslutning om at benytte aftalen om opsætning af solcelleanlæg, skal boligorganisationen betale et engangsbeløb på kr. inkl. moms. Beløbet betales kun en gang pr. boligorganisation. Hvis ingen af boligorganisationens afdelinger ønsker at bruge rammeaftalen, skal boligorganisationen dermed ikke betale noget. Herudover betaler de afdelinger, der benytter aftalen, det sædvanlige beløb på kr. inkl. moms til KAB for at få adgang til at gennemføre et miniudbud. Beløbet finansieres i sagen. Deltagelse i rammeudbuddet vil normalt forudsætte et projekt udarbejdet af et rådgivende ingeniørfirma. Rådgiverydelsen vil skulle finansieres i sagen. Projektet skal bl.a. behandle: - Myndighedsbehandling - Placering af anlæg - Tilslutning af anlæg - Nødvendige statiske beregninger - Indhentning af tilbud fra rammeaftalens leverandører Det sparer afdelingerne Der er krav om EU-udbud, hvis solcelleanlægget koster mere end 1,5 mio. kr. Et sådant udbud tager tid, og der er store krav til udbuddet for at få det ønskede anlæg. Prisen for et EU-udbud for et anlæg til 1,5 mio. kr. er ca kr. inkl. moms. Derudover kommer udgifter til projektering. Deltagelse i KAB s rammeaftale vil samlet for boligorganisation og boligafdeling maksimalt koste kr. inkl. moms. Beløbet udgør boligorganisationens engangsbeløb på kr. inkl. moms og afdelingens betaling for gennemførelse af et miniudbud på i alt kr. inkl. moms. Hvis blot en af boligorganisationens boligafdelinger benytter KAB s rammeaftale, vil boligorganisationen og afdelingen tilsammen spare ca kr. inkl. moms i forhold til at gennemføre eget EU-udbud. Før deltagelse i KAB rammeaftalen Teknikområdet i KAB hjælper gerne afdelingen med en gennemgang af, om det kan betale sig at opsætte solceller. Gennemgangen omfatter bl.a. vurdering af ejendommens egnethed til installering af solceller, hvor stort et anlæg der kan installeres, anlægssum samt 7/13

8 investeringens rentabilitet/tilbagebetalingstid. Teknikområdets ydelse afregnes efter anvendt tid. Det indstilles, at boligorganisationen beslutter at indgå i KAB s samlede rammeaftale om etablering af solcelleanlæg og vedtager at betale et engangsbeløb på kr. inkl. moms, første gang en af organisationens boligafdelinger ønsker at deltage i KAB s rammeudbud om solcelleanlæg. 8. Tilbud om KAB s beboerhøjskoler 2015 Materialet eftersendes inden mødet. 9. KAB-koncept for serviceramme og velkomstmateriale Boligorganisationerne har igennem noget tid efterspurgt et øget fokus på den lokale service, som har afgørende betydning for beboernes trivsel og tilfredshed i hverdagen. Beboerne har sideløbende efterlyst bedre information ved indflytning. På baggrund af denne efterspørgsel tilbyder KAB nu at igangsætte en proces, der kan danne rammen for en lokal dialog om og prioritering af den lokale service. Herunder at byde nye beboere velkommen til afdelingen gennem mere målrettet og professionel information. Til dialogen om service er der udviklet et værktøj, der kan bidrage til, at I lokalt får sat fokus på en række servicetemaer. Værktøjet kalder vi Servicerammen. Servicerammen er udviklet i et samarbejde med KAB s Forvaltningsudvalg samt de fire Beboerrepræsentantskaber, som har formuleret de obligatoriske servicemål. Inden for hvert tema indgår en række obligatoriske servicemål, som foreslås at være generelt gældende for alle boligafdelinger i KAB-fællesskabet. Den enkelte boligorganisation vurderer de obligatoriske servicemål og beslutter, om man ønsker at tilføje yderligere obligatoriske servicemål for egne afdelinger. Det anbefales, at der inden for hvert servicetema maksimum indgår 3-5 obligatoriske servicemål, der kan afspejle, hvad boligorganisationen særligt har fokus på. Servicerammen indeholder 5 temaer: 1. At bo og leve alment 2. Service af ude- og fællesarealer 3. Service på ejendomskontoret 8/13

9 4. Service hjemme hos beboeren 5. Service via it. Efter boligorganisationens behandling af servicerammen skal servicerammen diskuteres og udfyldes med eventuelt yderligere servicemål lokalt. Ejendomsleder/driftschef har en dialog med afdelingens medarbejdere om de obligatoriske servicemål og tilføjer i samarbejde med afdelingsbestyrelsen eventuelt yderligere servicemål. I servicerammen indgår KAB s nye velkomstkoncept. Til denne del af servicerammen er der under KAB s projekt En hånd til alle udviklet en ny metode og en række redskaber til brug for ejendomskontorernes modtagelse af nye beboere. Den nye velkomst er udviklet på baggrund af erfaringerne fra En hånd til alle, ideer fra de fire Beboerrepræsentantskaber, en arbejdsgruppe med en driftsleder og en driftschef samt en testrunde i 6 afdelinger. Det nye velkomstkoncept fra ejendomskontorerne består af følgende 2 elementer: - Driftslederen (eller anden medarbejder) ringer den kommende beboer op og aftaler tidspunkt for nøgleudlevering, samt informerer om lejlighedens stand særligt hvis der er B-ordning. I dag henvender den kommende beboer sig selv til ejendomskontoret. - På indflytningsdagen udleverer driftslederen: a) Et velkomstbrev med praktiske og lokale oplysninger, herunder info om fejl og mangelliste, info om A- eller B-ordning, vaskeri, tv, internet, beboerlokale og affald. Afsender er boligorganisationen, men brevet udfyldes og udleveres af driftslederen eller anden medarbejder, der står for indflytningen. b) Opslag, der kan udfyldes af nye beboere og omdeles via ejendomskontoret i opgangen. Opslaget fortæller f.eks., at Peter og Ditte flytter ind med 2 børn 1. tv. den 1. juni. c) En magnet, der f.eks. kan sættes på køleskabet med ejendomskontorets oplysninger. Afdelingen betaler selv for disse magneter til nye beboere. d) Et visitkort med navn på den medarbejder, der flyttede beboeren ind og et telefon nr., der er aktivt i hele arbejdstiden i 14 dage, hvis der skulle opstå problemer. Afdelingen betaler selv for visitkort og eventuelle omkostninger for telefonnummer. Processen med servicerammen behandles af organisationsbestyrelserne og efterfølgende i afdelingerne i løbet af efteråret 2014 og det tidlige forår Målet er, at den samlede proces på både organisations- og afdelingsniveau er gennemført med udgangen af juni Bilag 2: Servicerammen Bilag 3: Velkomstbrev Bilag 4: Opslag Ny beboer i opgangen. 9/13

10 Det indstilles, at bestyrelsen beslutter - at de foreslåede obligatoriske servicemål, der indgår i servicerammen, kan godkendes og derefter fastlægger den videre proces - at bestyrelsen beslutter, om der lokalt i boligorganisationens afdelinger skal indgå yderligere obligatoriske servicemål i servicerammen end de allerede fastsatte - at bestyrelsen beslutter, at det nye velkomstmateriale indgår i boligorganisationens obligatoriske servicemål i servicerammen. 10. Afskaffelse af diæter ved BL-kurser I dag er det praksis, at beboervalgte ved deltagelse i BL-kurser får udbetalt en dagsdiæt på 116 kr. I 2013 deltog 119 beboervalgte fra 17 boligorganisationer i 201 BL-kursusdage, og fik dermed udbetalt diæter. Der er to forhold, der begrunder indstillingen om afskaffelse af diæter ved BL-kurser. - Diæter er ikke skattepligtige, men de skal indberettes til SKAT. Hvis man derfor er på kontanthjælp, vil diæten blive modregnet. Det betyder, at nogle deltagere er bedre stillet end andre. - Der er uforholdsmæssig meget administration forbundet med udbetalingen, som langt overstiger det beløb, den enkelte får udbetalt. Afskaffelsen af diæter vil ikke påvirke muligheden for at få transportgodtgørelse, der videreføres efter de gældende regler. Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at diæter til BL-kurser afskaffes. 10/13

11 SAGER TIL ORIENTERING 11. Afdeling 1501, Ved Milestedet Orientering om helhedsplan Administrationen har arbejdet på at starte et projekt op omkring ny helhedsplan i afdeling 1501, Ved Milestedet. I foråret 2014 blev projektlederen sygemeldt på ubestemt tid, og efterfølgende blev det aftalt med byggeprojektområdet, at der blev tildelt en anden projektleder i august Den nye projektleder, der er tilknyttet projektet, er Mikkel Heje Petersen, og han er allerede i dialog med ejendomskontoret, og er ved at gennemgå alt indsamlet materiale på sagen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 12. Legepladseftersyn 2014 har medio juli 2014 haft legepladsinspektion i afdeling 1501, Ved Milestedet. Der var ingen større fejl at bemærke i rapporten. Legepladsrapporten er fremlagt for afdelingsbestyrelsen den 4. september Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 13. Tilbud om konfliktmægling KAB har pr. 1. marts 2014, som en del af projektet En hånd til alle, ansat en konfliktmægler til at løse konflikter mellem beboere. Der er i første omgang tale om et forsøgsprojekt i et år. Hvis det bliver en succes, vil KAB arbejde for at gøre ordningen til et permanent tilbud til boligorganisationerne. I forsøgsperioden, der løber fra den 1. marts 2014 til den 1. marts 2015, finansieres forsøget gennem projektet En hånd til alle. I forsøgsperioden er målgruppen for indsatsen afgrænset til beboere og håndtering af nabokonflikter. 11/13

12 Konfliktmægling er et tilbud til beboere i konflikt. Det er således frivilligt, om man vil deltage. Konfliktmægleren ringer derfor typisk til parterne i konflikten og spørger, om de vil deltage i et konfliktmæglingsmøde. På mødet får hver part mulighed for at fortælle deres version af sagen, og parterne indgår om muligt en aftale om, hvordan de vil håndtere konflikten. Det er parterne selv der bestemmer, hvordan konflikten skal løses, og hvad en eventuel aftale skal indeholde. Konfliktmægleren er placeret i KAB s juraområde, så man sikrer sammenhæng til den øvrige behandling af beboerklager. Hvis beboere vil høre mere om tilbuddet, kan de enten kontakte deres lokale ejendomskontor eller afdelingens driftschef/ejendomsleder. Ønsker beboeren at gøre brug af en konfliktmægler, vil enten personalet på ejendomskontoret eller ejendomslederen/driftschefen kontakte KAB s juraområde, der herefter varetager den videre visitering til konfliktmægleren. Beboere kan ikke selv rette direkte henvendelse til konfliktmægleren. Generelt kan det nævnes, at der er rigtig gode erfaringer med brug af en konfliktmægler til håndtering af konflikter. Der er udarbejdet en informationspjece om tilbuddet, som vil er omdelt til de lokale ejendomskontorer. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 5: Pjece om konfliktmægling Et tilbud om hjælp i nabostridigheder. 14. Ældre-/handicapkode på intern opnotering i afdelingen I almene boligafdelinger har beboere med behov for en ældre- eller handicapvenlig bolig, i henhold til lovgivningen, særlige muligheder for at flytte til en bolig, der kan imødekomme disses behov. I praksis håndteres dette ved, at beboere med særlige behov har mulighed for at få tilknyttet en ældre-/handicapkode på deres interne opnotering i afdelingen. KAB modtager en del henvendelser om denne mulighed, og der er derfor udarbejdet et notat, der nærmere beskriver, hvordan ordningen administreres samt kriterier for tildeling. Bilag 6: Notat Ældre-/handicapkode 12/13

13 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 15. Orientering om lancering af psykiatrilinjen Den 15. august lancerede KAB et nyt tiltag, som er blevet efterspurgt blandt beboere og ejendomsfunktionærer. Det er en telefonisk rådgivningslinje, som ejendomsfunktionærer og beboere kan ringe til for at få sparring og rådgivning i forbindelse med beboere med psykisk sygdom. Telefonen besvares af fagpersonale fra Psykiatrifonden, og der er åbent på hverdage mellem kl I tidsrummet kl dog kun for akutte henvendelser. Det er gratis for ansatte og beboere i KAB administrerede selskaber at benytte linjen. Psykiatrilinjen er et forsøg under KAB`s projekt En hånd til alle, og kører indtil videre fra 15. august 2014 til 15. august I uge 33 blev der sendt information om linjen ud til samtlige ejendomskontorer, organistionsbestyrelsesformænd og afdelingsformænd. KAB indsamler løbende statistik på brugen af linjen og til foråret 2015 vil vi evaluere linjen og undersøge om det er en ydelse, der skal implementeres efter projektets udløb. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16. Mødekalender 2015 Det indstilles, at bestyrelsen planlægger datoer for bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i /13

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl. 17.30 Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, og

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 4. september 2013, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 4. september 2013, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Boligselskabet AKB,Rødovre Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 4. september 2013, kl. 17.30 Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl. 16.00 Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene Bestyrelsen Formand Berit Breiner, næstformand Jan Carstensen,

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2014 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt Carlsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 25. september 2014, kl. 16.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 25. september 2014, kl. 16.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 25. september 2014, kl. 16.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Bestyrelsen: Karen Christensen, Steen Brandi, Jacob Jakobsen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 19.00 i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Bestyrelsen: Henrik Harsberg, Linda Storgaard, John Resting, Bettina Pagh, John Friedrichsen Afbud:

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Fortunen, Lyngby Boligselskab. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 5. september 2012, kl. 17.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund

Organisationsbestyrelsesmøde den 5. september 2012, kl. 17.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 5. september 2012, kl. 17.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Bestyrelsen René Løfqvist, Ole Hansen, Helle Sørensen, Stiig

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå. Annette Birkov, Søren Martinussen

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå. Annette Birkov, Søren Martinussen Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 19.00 i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Bestyrelsen: Henrik Harsberg, Linda Storgaard, John Resting, Bettina Pagh, John Resting Afbud: KAB:

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Øbro95. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund

Repræsentantskabet: Torsdag den 6. maj 2013, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Dagsorden Repræsentantskabsmøde Torsdag den 6. maj 2013, kl. 18.00 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund Repræsentantskabet: Formand, næstformand Ole Hansen, Helle Sørensen, Bjørn Petersen, Karen

Læs mere

Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup

Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Udsendt revideret Repræsentantskabsmøde Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup Repræsentantskabet: Formand Bent Simonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. november 2014, kl på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. november 2014, kl på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. november 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød Bestyrelsen: Anette Fogh, Jette Nørskov, Klaus O. Larsen, Karen-Lis Mohr, Bertel Rønne,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Lene S.

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2014, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2014, kl Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2014, kl. 16.30 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal Bestyrelsen: Formand René Løfqvist, Bjørn Petersen, Helle Sørensen, Karen Levin Nielsen, Klaus

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 11. september 2014, kl Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J1, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde den 11. september 2014, kl Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J1, Taastrup Organisationsbestyrelsesmøde den 11. september 2014, kl. 17.00 Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J1, Taastrup Bestyrelsen Formand Allan Thønning, næstformand Bent Høeg Hansen, Annette Hansen, Benjamin

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret Grønnegade 4B, 3400 Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret Grønnegade 4B, 3400 Hillerød Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret Grønnegade 4B, 3400 Hillerød Bestyrelsen: Anette Fogh, Jette Nørskov, Klaus O. Larsen, Bertel Rønne, Karen-Lis Mohr,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl i Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J1, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl i Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J1, Taastrup Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl. 17.00 i Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J1, Taastrup Organisationsbestyrelsen: Formand Ole Søndergaard, næstformand Bent Høeg Hansen,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015, kl i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015, kl i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015, kl. 17.30 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Til stede: Gæst: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen,

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 3. november 2014, kl. 19:30 i Ismejeriet. Stine Gotved, Sara, Haugesen, Robert Andersen, Lone Henriksen

Organisationsbestyrelsesmøde den 3. november 2014, kl. 19:30 i Ismejeriet. Stine Gotved, Sara, Haugesen, Robert Andersen, Lone Henriksen Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 3. november 2014, kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Sara, Haugesen, Robert Andersen, Lone Henriksen Afbud: Marie Grundtvig Buss, Hanne Tennes, Lærke

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

De almene plejeboliger på Stenbanen

De almene plejeboliger på Stenbanen Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.120.212 1.148.265 849.638 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 27. oktober 2014 Udsendt den 29. januar 2015 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg#

Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 27. oktober 2014 Udsendt den 29. januar 2015 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. oktober 2014, kl. 17.00 i Stjernens beboerlokale", Fasanvej 122A, Frederiksberg Bestyrelsen Klaus Linder, Bjarne Sørensen, Anette Fogh, Hanne

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 14. september 2016 Udsendt den 10. oktober 2016 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg#

Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 14. september 2016 Udsendt den 10. oktober 2016 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 14. september 2016, kl. 17.30 i Stjernens beboerlokale", Fasanvej 122A, Frederiksberg Bestyrelsen Klaus Linder, Bjarne Sørensen,

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

De almene plejeboliger på Stenbanen

De almene plejeboliger på Stenbanen Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.127.613 1.150.000 1.120.212 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 7 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 42 Firkløveren Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl. 19 Stolpehøj 61

Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl. 19 Stolpehøj 61 Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl. 19 Stolpehøj 61 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet... 3 1. Protokol... 3 2. Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl Stolpehøj 61, 1. sal. Jens Elmelund, Finn Larsen og Marianne Vittrup

Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl Stolpehøj 61, 1. sal. Jens Elmelund, Finn Larsen og Marianne Vittrup Organisationsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2014, kl. 19.00 Stolpehøj 61, 1. sal Til stede Svend Borggreen, Jesper Dalhoff, Martin Thejll Hansen, Hanne Merete Olsen, Ole Lund Petersen og John Olsen Afbud

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Frederiksholm Karré 18. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015 Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 15,61% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 8 658,98 625.704 949,50 821,29 3 rum

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 12,42% Ungdomsboliger Huslejeforøgelsen udgør: 11,42% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. april 2014, kl på Restaurant Caddie, Skebjergvej 46, 2765 Smørum

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. april 2014, kl på Restaurant Caddie, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. april 2014, kl. 16.30 på Restaurant Caddie, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Bestyrelsen: Elin Jakobsen, Henning Woldiderich, Rita Hardenberg, Nina Smed, Pia Lafontaine,

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 12. september 2016, kl i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre. Formand Jette Baker Jakobsen, Danmarkshusene

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 12. september 2016, kl i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre. Formand Jette Baker Jakobsen, Danmarkshusene Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 12. september 2016, kl. 17.30 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Til stede: Gæst: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Margit Esther

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011

Domea Boligcenter Frederikssund, den 4. Juli 2011 Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 07. juni 2011 kl. 17.00 i Fælleshuset, Rosenfeldt 33, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...2 2 Godkendelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge. Organisationsbestyrelsesmøde 6. september 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge, tirsdag den 6. september 2011, kl. 17.00 i fælleshuset, Nylandsvej, 4600 Køge. Til stede var bestyrelsesmedlemmerne: Johnny

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 140 - Televænget Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 14.949

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere