19. juli Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark"

Transkript

1 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1

2 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL) ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE SEKRETARIATET Stillingsbeskrivelse for Nationalsekretæren Stillingsbeskrivelse for Bogholder/Medlemsregistrator Stillingsbeskrivelse for Informationsmedarbejder LEDENDE SKIKKELSER GENNEM TIDEN LOKALFORENINGER AMAGER Bestyrelsesliste FYN Bestyrelsesliste GLADSAXE Bestyrelsesliste HARESKOV-VÆRLØSE Bestyrelsesliste NORDSJÆLLAND/FARUM Bestyrelsesliste NYKØBING FALSTER Bestyrelsesliste ROSKILDE Bestyrelsesliste VESTSJÆLLAND Bestyrelsesliste AALBORG Bestyrelsesliste ÅRHUS Bestyrelsesliste UDVALG BØRNEBY (BB) Beskrivelse Udvalget INTERCHANGE (IC) Beskrivelse Udvalget INTERNATIONAL PEOPLES PROJECT (IPP) Beskrivelse Udvalget MOSAIK

3 Beskrivelse Udvalget SEMINARCAMP (SEMC) Beskrivelse Udvalget SUMMERCAMP (SUMC) Beskrivelse Udvalget YOUTH MEETING (YM) Beskrivelse Udvalget CISV FOR ALLE (CFA) Beskrivelse NATIONALE UDDANNELSESUDVALG (NUDD) Beskrivelse KOMMUNIKATIONSUDVALGET (KOMUD) Beskrivelse RISK MANAGEMENT (RM) Beskrivelse JUNIOR BRANCH (JB) JUNIOR BRANCH I DANMARK FORMÅL, ANSVARS- OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR DET NATIONALE JUNIOR BRANCH UDVALG STRUKTUR

4 Indledning CISV er en uafhængig organisation, der tror på, at fordomme og fremmedhad kan undgås, hvis børn allerede i en tidlig alder lærer børn fra andre kulturer at kende og dermed lærer at respektere og forstå deres forskelligheder. Derfor afholder CISV forskellige aktiviteter, hvor børn og unge fra hele verden møder hinanden og udvikler sig sammen med det formål at skabe en mere fredelig verden. CISV opfordrer i den forbindelse også dets medlemmer til selv at bidrage til en mere fredelig verden ved at handle i overensstemmelse med CISV filosofi, når de oplever følgende: - Mangel på interkulturel bevidsthed - Overtrædelser af menneskerettigheder især med hensyn til børn - Begrænsning af adgang til uddannelse og personlig udvikling - Interne, regionale og internationale konflikter - Underudvikling - Ødelæggelse af miljøet CISV ønsker kort sagt en verden, hvor man kan leve sammen i harmoni uden frygt og konsekvenser af vold og intolerance. Der er mange aspekter og grene af CISV Danmark skabt for bedst muligt at opfylde dette formål. Dette dokument kaldet Infofilen forsøger at introducere vores medlemmer til en smule af alle de mange områder af CISV samt give kontaktoplysninger til de forskellige lokalforeninger og udvalg, hvis man har lyst til at vide mere. Udover denne infofile er der også en række andre mere praktiske dokumenter, som er samlet på hjemmesidens Ressourcer, der dækker over blandt andet blanketter og vejledninger. Der eksisterer samtidig en samling af guides til varetagelsen af lokalforeninger og udvalg, som er relevant for involverede i disse. Dette dokument opdateres årligt med offentliggørelse om sommeren, hvor alle lokalforeninger samt CISV Danmark har afholdt generalforsamlinger og derved valgt bestyrelse eller ledelse. 4

5 Organisationen Denne del af Infofilen fokuserer på aspekterne af den nationale del af CISV. Det vil sige alt det, der administreres af Hovedbestyrelsen. Derfor kan man her se oversigt over nuværende medlemmer af Hovedbestyrelsen samt dokumenter, der vedrører deres arbejdsgange. Større filer som vedtægter, budgetter og regnskab kan findes separat på cisv.dk. 5

6 Struktur Hovedbestyrelse og Daglig ledelse Udvalg Sekretariat (Lønnede medarbejdere) Task forces JB board Lokalforening Ca. 15 ialt Lokalforening Lokalforening Lokalforening med varierende struktur Lokalforening Ex udvalg Ex juniorer Beskrivelse Generalforsamlingen (GF) er øverste myndighed hvor alle medlemmer over 18 år er stemmeberettigede. Hovedbestyrelsen (HB) består af: Formand, Kasserer og Trustee som vælges ved direkte valg på GF NJRs To repræsentanter fra alle lokalforeninger o En junior og et seniormedlem Nationalsekretæren Daglig ledelse (DL) udgøres af HBs Formand, Kasserer, Trustee og NJRs. Nationalsekretæren deltager som referent. Udvalg udgøres af en formand godkendt af HB på Stormødet og et af formanden bestemt antal medlemmer. Task forces etableres ved behov med udgangspunkt i CISV overordnede værdier og målsætning koordination sker gennem DL. 6

7 Sekretariatet består af lønnede medarbejdere, som varetager den daglige drift og udfører opgaver for HB og DL. Opgavebeskrivelse Hovedbestyrelsens (HB) opgaver er det visionære og strategiske, men også opfølgningen i forhold til lokalforeningerne. Daglig ledelse (DL) varetager driften af CISV Danmark og forbereder arbejdet i HB. Udvalg arbejder ud fra fastlagte handleplaner og DL forestår opfølgningen på udvalgets udvikling. Udvalg arbejder direkte sammen med lokalforeninger i forhold til fastlagte retningslinjer og handleplaner, fx fordeling af delegationer samt støtte /vejledning ved afholdelse af aktiviteter. Task forces kan nedsættes med støtte fra økonomisk pulje, såfremt det er i harmoni med CISV Danmarks overordnede strategi koordinationen og opfølgning sker igennem DL. Sekretariatets medarbejdere ledes af DL og varetager den daglig drift herunder fx betaling af fakturaer, registrering af nye medlemmer samt sekretær opgaver for HB og DL. Juniorer udgøres af alle foreningens medlemmer over 11 år og under 26 år og opretholder aktivitetsniveauet på helårsbasis. Mødestruktur Hovedbestyrelsen mødes 3 gange årligt, hvor årets hovedaktiviteter og -opgaver indgår som faste punkter på dagsordenen. Daglig ledelse mødes ca. 10 gange om året mellem HB-møderne. Generalforsamlingen i marts. I forbindelse hermed med afholdes møder i HB og udvalg, således at årets handleplaner for udvalg evalueres og nye fastlægges. Handleplaner bygger på overordnede mål og indsatsområder for perioden, som er fastlagt på novembermødet i HB. På GF foretages godkendelse af økonomi, behandling af forslag fra medlemmer samt direkte valg til HB. Stormødet i september er et 2-dages møde, hvor alle, som er aktive i organisations arbejde i CISV Danmark, mødes til gensidig inspiration, til møder i HB, møder i udvalg samt workshops, sjov og uformelt samvær samt idé-udvikling. 7

8 Novembermødet i HB beslutter budget for kommende år efter forslag fra daglig ledelse (kassereren) samt specifikke indsatsområder for kommende år. CISV Danmark arbejder på baggrund af en 5-års plan, som er meget specifik for det næstkommende år. I planen indgår planlagte nationale og internationale aktiviteter. Model over mødestruktur HB-møde budgetmøde (november) samt fastlæggelse af plan for kommende indsatsområder. Forårs GF med godkendelse af regnskab /budget samt valg (marts). 1 dags stormøde for HB og udvalg. Status på handleplaner samt godkendelse af nye. Efterårs stormøde (2 dage) med HB-møde, udvalgsmøder, workshops, fælles oplæg og socialt samvær. 8

9 Hovedbestyrelsen (HB) Amager Fyn Gladsaxe Hareskov-Værløse Nordsjælland/Farum Nykøbing F Roskilde Vestsjælland Aalborg Aarhus Amager Fyn Gladsaxe Hareskov-Værløse Nordsjælland/Farum Nykøbing F Roskilde Vestsjælland Aalborg Aarhus Winnie Ramsing Davur Husdal Anna Terranella Bitten Warmdahl Bettina Bröking-Vedel Poul-Erik Larsen Heidi Jensen Alex Hendriksen Mette Reimer Emilie Lykking Anne Hougaard Michael Morgen Mie Larsen Zandra Wamberg Julie Reimer Derudover Daglig Ledelse 9

10 Daglig Ledelse (DL) Formand Susanne Gram-Hanssen Bispebjerg Parkallé 23, 2400 København NV Tlf: Kasserer Bo Sørensen Blommehaven 7, 2500 Valby Tlf: Trustee Mette Liebst-Olsen Houmanns Alle 1, 2.tv, 2400 København NV Tlf: NJRs Anna Plum Forrest C/O Anna Helene Grothe-Møller Birkegade 15b, 4.th, 2200 København N Tlf: Stefan Wachmann Pedersen Nellikevej 2, 2., 2820 Gentofte Tlf:

11 Arbejdsgange for CISV Danmarks Hovedbestyrelse Ansvarsfordeling Hovedbestyrelsen vs. Daglig Ledelse Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar og træffer beslutninger af strategisk betydning. Daglig Ledelse varetager driften af organisationen. For at minimere potentielle problemstillinger forbundet med dobbelt kasketter anbefales det: - at Hovedbestyrelsesmedlemmer ikke varetager formandsposter i udvalg - at Landskassereren ikke samtidig varetager posten som kasserer i en lokalforening - at Formanden for Landsforeningen ikke samtidig varetager posten som formand for en lokalforening. Godkendelse af regnskab og budget Budget udarbejdes af Daglig Ledelse til Hovedbestyrelsesmødet i november, hvor det behandles / godkendes. Herefter har CISV Danmark fra 1. januar det efterfølgende år et godkendt budget at arbejde på baggrund af. Budgettet forelægges til orientering på CISV Danmarks ordinære generalforsamling i marts måned. Regnskab udarbejdes hurtigst muligt i januar og sendes til revision. Landsformand og Landskasserer er underskrivere på det godkendte regnskab jf. gældende vedtægter, som sammen med det underskrevne referat fra generalforsamlingen anvendes som dokumentation for årets forbrug. Arbejdsgange vedrørende udvalg Hovedbestyrelsen varetager godkendelsen af udvalgsformænd hvilket sker årligt ifm. Hovedbestyrelsesmødet i september. Udvalgsformænd varetager selv sammensætningen af deres udvalg. Daglig Ledelse varetager den løbende kommunikation med alle udvalg, herunder indsamling af oplysninger til en statusrapport ca. 3 gange årligt (før Hovedbestyrelsesmøderne) og videregiver konklusionen på denne kommunikation til Hovedbestyrelsen. Det tilstræbes, at kommunikationen mellem Daglig Ledelse og udvalgene varieres således, at den både foregår på skrift og tale. 11

12 Arbejdsgange vedrørende lokalforeninger Lokalforeningerne har mulighed for at tage generelle problemstillinger op i Hovedbestyrelsen, som ønskes diskuteret. Forslag med beskrivelse sendes til Daglig ledelse senest 3 uger før Hovedbestyrelsesmødet. Et emne kan behandles på Hovedbestyrelsesmødet, når der er fremkommet et kvalificeret oplæg herom, så de øvrige deltagere har mulighed for at forberede sig. Der ønskes ikke en runde på Hovedbestyrelsesmøderne, hvor man drøfter lokalforeningers driftsmæssige forhold, da Hovedbestyrelsens virke er af mere overordnet karakter. Stemmerettigheder Følgende regler er gældende angående Hovedbestyrelsesmedlemmers stemmerettigheder: - Hver lokalforening har 2 stemmer i Hovedbestyrelsen én til junioren og én til senioren; - De direkte valgte medlemmer (Landsformand, Landskasserer, Trustee, NJRs) har hver én stemme; - Der kan anvendes fuldmagt: Fuldmagten skrives på særlig formular og det er max tilladt at have 2 fuldmagter per person) Der kan kun stemmes om emner, der i mødeindkaldelsen er benævnt med afgøres ved afstemning, da Hovedbestyrelsesmedlemmerne skal have haft mulighed for at forberede sig i deres respektive lokalforeninger. Ved hvert mødes start optælles antallet af stemmeberettigede, således at antallet er kendt, hvis og i så fald en afstemning bliver nødvendig. Suppleanter En Suppleant kan deltage i Hovedbestyrelsesmøder, når den valgte repræsentanter er forhindret i at deltage. Det er som hovedregel ikke muligt for observatører at deltage. Administrative regler Indkaldelse til Hovedbestyrelsesmøder Daglig Ledelse skriver ud til lokalforeninger og udvalg en måned før hvert møde mhp. at modtage input til dagsorden. Dagsorden og rapportering fra udvalg udsendes senest 14 dage inden selve mødet dette udarbejdes af Daglig Ledelse. Lokalforeningerne har herefter mulighed for at afholde bestyrelsesmøde i perioden fra modtagelse af dagsorden til afholdelse af Hovedbestyrelsesmødet, mhp gennemgang af dagsordenens forskellige emner. Hovedbestyrelsesreferater udsendes efter hvert møde til Hovedbestyrelsen og eventuelle kommentarer skal indsendes inden for 72 timer. Herefter offentliggøres referatet på CISV Danmarks hjemmeside. 12

13 72 timers reglen Såfremt der er behov for, at Hovedbestyrelsen forholder sig til specifikke sager mellem to møder, anvendes 72 timers reglen. Et forslag kan udsendes. Hovedbestyrelsesmedlemmerne har herefter 72 timer til at tilkendegive deres mening, hvorefter der kan træffes en beslutning på baggrund af de indkomne tilkendegivelser. Såfremt man ikke har svaret, betragtes det som en accept af forslaget. Referent CISV Danmarks sekretær deltager som referent på Hovedbestyrelses- og Daglig Ledelse møder. Personsager Personsager tages ikke op på Hovedbestyrelsesmøder, men behandles af Daglig Ledelse. Hvis og i så fald personsagen berører en lokalforening direkte, kan lokalforeningen inddrages. Internationale arrangementer CISV Danmarks internationale forpligtelser indarbejdes i den årlige cyklus for Hovedbestyrelsens arbejde. CISV Danmarks Trustee udarbejder hvert år en kalender for det kommende år, der præsenteres på Hovedbestyrelsesmødet i november. Der afholdes hvert år i juni et pre-aim møde, der giver mulighed for gennemgang og diskussion af de emner/interessepunkter, der skal træffes beslutninger omkring på AIM i det pågældende års. Dette møde er åbent for alle interesserede CISV-medlemmer og er ikke et decideret Hovedbestyrelsesmøde. (Hovedbestyrelsens medlemmer samt de delegerede på AIM får transportgodtgørelse til deltagelse på dette møde). 13

14 Sekretariatet Stillingsbeskrivelse for Nationalsekretæren Timetal: Sekretæren er ansat i gennemsnit 10 timer ugentligt (fast ugentlig åbningstid på kontoret er 5 timer). Reference: Sekretæren referer til formanden for CISV Danmark. Kompetence: Sekretæren handler på vegne af Hovedbestyrelsens beslutninger og skal i tilfælde om usikkerhed i besvarelsen af henvendelser altid henvende sig til formanden inden der træffes beslutninger, som får konsekvenser for foreningen. Arbejdsopgaver: Sekretærens opgaver er opdelt på følgende hovedområder udover inddragelse i løbende projekter om videreudvikling af CISV Danmark Medlemmerne: varetager telefonbetjeningen / besvarelse af breve / mails fra medlemmerne (og andre interessenter) udsender velkomstbreve til alle nye medlemmer DUF varetager kommunikation med DUF indsamler og udarbejder årlig ansøgning om driftstilskud fra tipsmidlerne IO: modtager alle henvendelser fra IO og sikre at disse formidles til rette vedkommende. indsamler data til National Report Form endelig rapport forelægges Daglig ledelse inden indsendelse Indsamler materiale til IO Lokalforeningerne / udvalg: udarbejder nyhedsbrevet til og fra Hovedbestyrelsen, lokalforeninger, udvalg mv. udarbejder materiale og sender information til ovenstående mv. sikre opdaterede oversigter over bestyrelses- / udvalgssammensætning udsender materialer til lokalforeningerne / udvalg er behjælpelig med trykning af labels over medlemmer og andet materiale til udsendelser fra lokalforeningerne / udvalg Aktiviteter: formidler pre-camps internationale og nationale. Herunder sikre overblik over samtlige som modtages. 14

15 straffeattester indsamles på UW, eventuelt fra NUDD, og børneattester indhentes fra politiet på baggrund af blanket fra lederne. Attester med anmærkninger videregives til Risk Manager. Det tjekkes, at der er attester fra samtlige ledere. Indsamler oversigter over deltagere på programmer til brug for opkrævning af deltagerbetaling Hjemmeside/IT: opdaterer ressourcebank i samarbejde med Daglig ledelse administrerer grupper og adresser giver login til hjemmeside videreudvikling af hjemmeside i samarbejde med informationsmedarbejder Arkivering: mødereferater: Hovedbestyrelsens og lokalforeningernes generalforsamlingsreferater samt regnskaber (incl. aktivitetsregnskab) skal være underskrevet. kommunikation med DUF arkiveres al relevant information lægges endvidere på ressourcebanken Lokalerne: Rengøring, indkøb og ansvar for printer, pc mv. Daglig ledelse og hovedbestyrelse: Sekretærfunktion for Daglig ledelse (ca. 10 aftenmøder årligt) samt for Hovedbestyrelsen (3 møder årligt) Stillingsbeskrivelse for Bogholder/Medlemsregistrator Bogholderen har følgende ansvar og funktioner: Økonomi alment samarbejder med landskassereren står for kontakten med revisoren har tegningsret sammen med landskasseren og formanden Budget og budgetopfølgning giver status til landskassereren løbende i form af kontoudtog samt rapporter fra regnsskabsprogrammet Concorde C5 Regninger/fakturaer / faktururaer varetager økonomiske transaktioner mellem IO, lokalforeninger, udvalg og andre kreditorer eller debitorer 15

16 ansvarlig for at regninger betales rettidigt Bogføring bogholderen bogfører i forhold til de i info-filen beskrevne retningslinier for bogføring. Bogføringen skal altid leve op til de af DUF angivne krav til bogføring bogholderiet kontroleres af revisoren ved dels et uanmeldt besøg og dels en grundig gennemgang af regnskabet ved årsskiftet Stillingsbeskrivelse for Informationsmedarbejder Arbejdstid: 10 timer ugentligt i gennemsnit. Arbejdstiden skal hovedsagelig lægges i kontorets åbningstid men med mulighed for stor fleksibilitet. Arbejdsstedet: Bornholmsgade 1, kld. København K. Timelønnen udgør 135 kr. pr. time + 12,5% i feriepenge. Reference: Informationsmedarbejderen refererer til formanden for CISV Danmark. Kompetence: Informationsmedarbejderen er ansat og handler på vegne af Hovedbestyrelsens beslutninger. Det er væsentligt at ansøgeren kan arbejde selvstændigt og har viden om, færdigheder og evner for nedenstående opgaver. Arbejdsopgaver: Kommunikations-Udvalget: Samarbejde/sparring med udvalget vedr. strategier for kommunikation, arrangementer etc. Hjælpe med praktiske opgaver ifm. afvikling af fx PR-arrangementer som Tivolidag, kulturdage, mv Medlemmerne: Besvare henvendelser fra medlemmer, der vedrører informationsmedarbejderens arbejdsområder. Varetage opgaver i forbindelse med CISV butikken Hjemmeside: Opdatering og vedligeholdelse af Lettere programmeringsopgaver ifm. videreudvikling/vedligeholdelse af hjemmesiden Div. skriftlige formidlingsopgaver artikelskrivning Billedbehandling og layout-opgaver Formidling: 16

17 I samarbejde med Daglig ledelse og kommunikationsudvalget sikre udgivelse af årsskriftet, herunder artikelskrivning og layout. Udarbejdelse af og udvikling af elektroniske nyhedsbreve Informationsmateriale: Idéudvikling og løbende opdatering af informationsmateriale Diverse små oversættelsesopgaver fra engelsk til dansk af internationalt materiale Forestå kontakten til trykkeriet ifm. trykning/genoptrykning af materiale Diverse: AD hoc opgaver efter aftale med Daglig Ledelse; som fx fundraising Holde sig opdateret på og videregive information om nyheder, arrangementer, aktiviteter, med relevans for CISV Danmark og vores medlemmer. Varetage telefonbetjeningen/besvarelse af breve/ s fra medlemmerne m.fl. Rengøring af lokalerne, indkøb og ansvar for printer, pc mv. i samarbejde med Landssekretæren 17

18 Ledende skikkelser gennem tiden 1951: Inspektør C.C. Kragh-Müller, Bernadotteskolen, København, fik kontakt til Doris Allen, og den første børnebysdelegation blev udsendt. 1958: En Verden adopterede CISV som en komite. 1961: Vedtægter for Dansk CISV blev vedtaget År Formand Næstformand Gytte Rue Tove Smidth 1969 Hans Koeller Oplysning mangler 1971 Mogens Lund Oplysning mangler Ruth Lund Ole Borch Ruth Lund Ole Wanner Karin Salling Willy Moesgaard*, Gerda Petersen *) Willy Moesgaard døde i april Karin Salling Gerda Petersen Birthe Vesterli Gerda Petersen Birthe Vesterli Per Fønss Per Fønss Ulla Hertz 1985 Carsten Bundgaard Jørn Thaarup Jørn Thaarup Ulla Hertz Jørn Thaarup Lissi Pedersen Jørn Thaarup Steen Thaarup Carsten Bundgaard Steen Thaarup Steen Thaarup Carsten Bundgaard Sv.Erik Larsen Carsten Bundgaard Winnie Ramsing Sissel Gram Winnie Ramsing Britt Hoffmeyer Winnie Ramsing Susan Andersen Winnie Ramsing Kenneth Schou 1999 Kenneth Schou Helle H. Kristiansen 2000 Kenneth Schou Helle H. Kristiansen 2001 Helle H. Kristiansen Sine Åkerman 2002 Helle H. Kristiansen Kenneth Schou 18

19 2003 Kenneth Schou Vinh Prag 2004 Kenneth Schou Helle H. Kristiansen 2005 Kenneth Schou Winnie Ramsing Lisbeth Skarving Susanne Gram-Hanssen År Formand Kasserer Trustee 2008 Susanne Gram-Hanssen Davur Husdal Louise Yde 2009 Susanne Gram-Hanssen Davur Husdal Louise Yde 2010 Susanne Gram-Hanssen Davur Husdal Louise Yde 2011 Susanne Gram-Hanssen Bo Sørensen Mette Liebst Fra 2008 ændredes den tidligere struktur med formand og næstformand. Denne blev afløst af Daglig Ledelse, der består af Formand, Kasserer, Trustee og to NJRs 19

20 Lokalforeninger CISV Danmark er delt op i en række lokalforeninger, som har udviklet sig med tiden. I dag er der i alt 10 lokalforeninger, som står for at afholde og deltage i mange af aktiviteterne i CISV samt at engagere og aktivere medlemmerne. Der er et tæt samarbejde mellem lokalforeningerne og udvalgene for at koordinere alt det praktiske arbejde i forbindelse med de årlige aktiviteter. Til hver lokalforening hører en bestyrelse, hvor de videre er repræsenteret i hovedbestyrelsen samt har forskellige kontaktpersoner til udvalgene i CISV. Listerne er delt op i 4 grupper: senior bestyrelsesmedlemmer, junior bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og ansvarlige uden for bestyrelsen. Til sidst kan der være angivet lokalforeningens revisorer. 20

21 Amager Bestyrelsesliste Funktion Formand Næstformand Kasserer Sekretær HB-senior HB-junior HB-sup-senior HB-sup-junior Børneby Summercamp Seminarcamp YouthMeeting Interchange Webmaster Risk Manager Navn Winnie Ramsing Bente Kristensen Søren Olsen Bente Kristensen Winnie Ramsing Emilie Lykking Pia Lykking Tobias Chaim Rytter Pia Lykking Lene Holgaard Tobias Chaim Rytter Jeanne Betak Cleemann Allan Holm Petersen Tobias Chaim Rytter Karoline Eiberg Kit Rasmussen Birgitte Fleische AnneJo Dobel Trine Blicher Jørgensen De kan alle kontaktes gennem Formand Winnie Ramsing kan kontaktes på telefon

22 Fyn Bestyrelsesliste Funktion Navn Formand Torben Østergaard Næstformand Kasserer Bente Rask Sekretær HB-senior Davur Husdal HB-junior Anne Hougaard HB-sup-senior HB-sup-junior Børneby Summercamp Seminarcamp YouthMeeting Interchange Webmaster Risk Manager Dorte Højland Katharina Grøn Brantenberg Karen Vinten Understrup De kan alle kontaktes gennem Formand Torben Østergaard kan kontaktes på telefon /

23 Gladsaxe Bestyrelsesliste Funktion Navn Formand Finn Tram Næstformand Anna Terranella Kasserer Torben Callesen Sekretær HB-senior Anna Terranella HB-junior HB-sup-senior HB-sup-junior Børneby Pernille Kok Summercamp Finn Tram Seminarcamp YouthMeeting Githa Westen Interchange Webmaster Pernille Kok Risk Manager Sarah Kok Gertrud Engelund Emma Tram Gry Jebsen Lokalforeningen kan kontaktes gennem Formand Finn Tram kan kontaktes på telefon /

24 Hareskov-Værløse Bestyrelsesliste Funktion Formand Næstformand Kasserer Sekretær HB-senior HB-junior HB-sup-senior HB-sup-junior Børneby Summercamp Seminarcamp YouthMeeting Interchange Webmaster Risk Manager Navn Bitten Warmdahl Kris Gudiksen Kappel Frank Ebskamp Bitten Warmdahl Annette Andersen Mette Tjæreborg Pusser Janvit Morten Bo Bojesen Klaus Dreijer Niels Damgaard Rikke Dag Randløb Christina Holm Larsen Katrine Carlsbæk De kan alle kontaktes gennem Formand Bitten Warmdahl kan kontaktes på telefon /

25 Nordsjælland/Farum Bestyrelsesliste Funktion Formand Næstformand Kasserer Sekretær HB-senior HB-junior HB-sup-senior HB-sup-junior Børneby Summercamp Seminarcamp YouthMeeting Interchange Webmaster Risk Manager Navn Bettina Bröking-Vedel Kim Bendixen Bettina Bröking-Vedel Michael Morgen Jacob Løland Bettina Bröking-Vedel Søren Thue Løland Bettina Bröking-Vedel Kristina Segerlund Søren Thue Løland Lene Jeppesen Mette Kriegel Skovrup Marie Cloos Petersen Sarah Bröking De kan alle kontaktes gennem Formand Bettina Bröking-Vedel kan kontaktes på telefon

26 Nykøbing Falster Bestyrelsesliste Funktion Formand Næstformand Kasserer Sekretær HB-senior HB-junior HB-sup-senior HB-sup-junior Børneby Summercamp Seminarcamp YouthMeeting Interchange Webmaster Risk Manager Navn Linda Christensen Lisbeth Stenning Mette Fjord Jacobsen Martin Krogh Nina Suensen Cecilie Fjord Jacobsen Marc Grell Hansen De kan alle kontaktes gennem Formand Linda Christensen kan kontaktes på telefon

27 Roskilde Bestyrelsesliste Funktion Formand Næstformand Kasserer Sekretær HB-senior HB-junior HB-sup-senior HB-sup-junior Børneby Summercamp Seminarcamp YouthMeeting Interchange Webmaster Risk Manager Navn Kari Gad Poul-Erik Larsen Birgit Jordan Poul-Erik Larsen Mie Larsen Kim Christensen Lykke Frederiksen Birgitte Larsen Johanne Christensen Neel Stauning De kan alle kontaktes gennem Formand Kari Gad kan kontaktes på telefon /

28 Vestsjælland Bestyrelsesliste Funktion Formand Næstformand Kasserer Sekretær HB-senior HB-junior HB-sup-senior HB-sup-junior Børneby Summercamp Seminarcamp YouthMeeting Interchange Webmaster Risk Manager Navn Heidi Jensen Svend Erik Hansen Marianne Wamberg Heidi Jensen Zandra Wamberg Heidi Jensen Tina Ambæk Marianne Wamberg Tina Dyberg Anders Lindblom De kan alle kontaktes gennem Formand Heidi Jensen kan kontaktes på telefon

29 Aalborg Bestyrelsesliste Funktion Formand Næstformand Kasserer Sekretær HB-senior HB-junior HB-sup-senior HB-sup-junior Børneby Summercamp Seminarcamp YouthMeeting Interchange Webmaster Risk Manager Navn Majlis Møhlenberg Marianne Myhren Nina Løve Alex Hendriksen Alex Hendriksen Majlis Møhlenberg Majbrit Rasmussen Anne Lise Kappel Peter Kjær Aarup Rie Drejer Victoria Tvorup Andersen Celina B. Løve De kan alle kontaktes gennem Formand Majlis Møhlenberg kan kontaktes på telefon /

30 Århus Bestyrelsesliste Funktion Formand Næstformand Kasserer Sekretær HB-senior HB-junior HB-sup-senior HB-sup-junior Børneby Summercamp Seminarcamp YouthMeeting Interchange Webmaster Risk Manager Navn Mette Godsk Nielsen Christina Baun Mette Reimer Charlotte Ammentorp Mette Reimer Julie Reimer Tine Thorøe Olsen Conni Hansen Mette Godsk Nielsen Pia Brøchner Hanne Gjerløff Peter Græsbøll Charlotte Boes Hanne Birkegaard Ulla Charles Line Juhl Betina Wolgast Esben Gjerløff De kan alle kontaktes gennem Formand Mette Godsk kan kontaktes på telefon

31 Udvalg Den følgende sektion er opdelt i Programudvalg og Nationale Udvalg. Programudvalgene, der beskrives først, dækker de udvalg, der står for afholdelsen og deltagelsen i de internationalt godkendte CISV aktiviteter og programmer. De Nationale Udvalg er interne udvalg, der er ansvarlige for forskellige aspekter af CISV Danmark som for eksempel uddannelse og pr. Det er ikke alle udvalg, der pt. er aktive, og de venter blot på en ildsjæl eller to, der har lyst til at gribe fat. I mellemtiden kan man kontakte for mere info om netop disse udvalg. 31

32 Børneby (BB) Beskrivelse "International Børneby" er en dansk oversættelse af det engelske "Childrens International Summer Village". Børnebysprogrammet er en international sommerlejr af fire ugers varighed lande deltager hver med en delegation bestående af to drenge og to piger på 11 år samt en voksen leder. Børnene skal være 11 år (og må ikke være fyldt 12) ved lejrens start. Herudover deltager mellem fire og seks årige JCs (Junior Councellors = junior-ledere) af tre til fem forskellige nationaliteter og en stab bestående af 4-6 voksne fra værtslandet. I alt bliver dette til ca. 70 personer. Gennem typiske lejraktiviteter som sang, dans, sport, drama, leg og formning - med hovedvægten lagt på internationalt venskab, tværkulturel kommunikation og samarbejde - lærer børnene gennem erfaring, at de på trods af nationale og kulturelle forskelle, har langt flere ligheder end forskelle, som medlemmer af den samme globale menneskelige familie. Formålene med børnebyen er: - At tilbyde en erfaring med aktiv sameksistens ved at skabe en model af et samfund, hvis deltagere kan lære værdien af at tage hensyn til og samarbejde med de andre deltagere gennem forskellige aktiviteter, inklusive praktisk arbejde. - At give børnene mulighed for at deltage kreativt i de daglige beslutningsprocesser og herigennem at give dem lyst og evner til aktivt at tage ansvaret for deres egen livssituation. - At udnytte lejren som et sted, hvor børnene kan lære at forstå og værdsætte forskellige kulturer. Udvalget Børnebys-udvalget har til opgave at fordele de internationalt allokerede børnebysdelegationer mellem lokalforeningerne. Dette sker årligt på et møde mellem lokalforeningernes børnebyskontaktpersoner. Formand Kirsten Bak Højgårds Vænge Bagsværd Tlf

33 Interchange (IC) Beskrivelse En interchange har til formål at udvikle forståelse for en anden kultur ved at besøge en anden familie, og leve sammen med dem som familiemedlem. I en Interchange besøger en gruppe børn fra to forskellige nationer hinanden, og indkvarteres to og to i familier fra CISV s lokalafdeling. Delegationerne sammensættes lige mange drenge og piger i hvert land. Familierne i værtslandet tilrettelægger et program udfra et tema, og midtvejs i forløbet mødes flere interchange-delegationer på en mini-camp, hvor der er CISVaktiviteter med udgangspunkt i CISV s målsætninger. I alderen år er man normalt i stand til at være i et fremmed miljø gennem længere tid. Man er tilstrækkeligt moden til at klare familiesituationen i værtslandet, og man kan vise hensyn til sine omgivelser og klare fremmede situationer. Gennem Interchange udvikler deltagerne deres personlighed og identitet sammen med en gruppe jævnaldrende fra en anden kultur. Familiebesøget giver mulighed for at opleve hverdagen og kulturen i et andet land på nærmeste hold. Deltagerne får et indblik i værtslandets familieliv, og får et dybere indblik i landets kultur. De lærer at overvinde kulturbarrierer, men opdager også at der er mange ligheder selv i tilsyneladende meget forskellige kulturer. I mange tilfælde er resultatet af en Interchange livslange venskaber mellem familier, både imellem landene og indenfor den enkelte Interchange-delegation. Udvalget Interchange-udvalget står for den nationale koordinering af Interchange fordelingen og er med til at skaffe matches i udlandet. Interchange fordeles mellem lokalforeningerne ved et møde mellem udvalget og interchangekontaktpersonerne. Formand Davur Leon Husdal Hans Tausens Gade 18, st Odense C Tlf

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Morgenmad Formalia del 1 Tid: 22. november 2014 kl. 09.00-16.00 DUF Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Fra kl. 9 er det muligt at komme og få morgenmad inden mødet formelle

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Formalia del 1 Nationalt

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009 Landsforeningen CISV Danmark Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen side 3 Årsberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Revisionspåtegning side 6 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Den nye kasserer og den nye sekretær blev til start budt velkommen, og der blev forventningsafstemt. CISV Danmark Tlf.

Den nye kasserer og den nye sekretær blev til start budt velkommen, og der blev forventningsafstemt. CISV Danmark Tlf. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 3 Ekstraordinær GF... 3 Sidste HB-møde... 3 Næste HB-møde... 4 ILTS... 4 2. Status på økonomi... 4 Budget, regnskab og IT... 4 Tidsplan:... 4 Kommentarer...

Læs mere

Stormøde, generalforsamling og HB-møder v/bitten Warmdahl (D & B) Generalforsamling 2014 v/bitten Warmdahl (O & D & B) Pause Frokost 30 12:30 13:00

Stormøde, generalforsamling og HB-møder v/bitten Warmdahl (D & B) Generalforsamling 2014 v/bitten Warmdahl (O & D & B) Pause Frokost 30 12:30 13:00 Dagsorden, CISV Danmark HBmøde 24. nov. 2013 Formalia Bilag nr. Tid: 11:00-17:00 HB møde Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden. 5 11:00 11:05

Læs mere

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 DL møde 28/1 2014 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte 3 4. Optimering af opgaver 3 5. Status på LF 3 6. Nyheder til hjemmesiden og

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 3 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

17. marts 2014. DL-møde 17.03 2014

17. marts 2014. DL-møde 17.03 2014 DL-møde 17.03 2014 DL-møde 17.03 2014... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Arbejdsopgaver i relation til det nye medlemssystem

Arbejdsopgaver i relation til det nye medlemssystem Arbejdsopgaver i relation til det nye medlemssystem Medlemshåndtering Lokalforeninger Udvalg Sekretæren Bogholder Medlemmer ne Systemansvarlig Indmeldelse Bistår med svar på spørgsmål/henvendels er Kontrol

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 6

Stiftende generalforsamling kreds 6 Stiftende generalforsamling kreds 6 d. 2 3.4.2014 Velkomst Konsulenten byder kort velkommen på foreningens vegne. Bente Lund Larsen, konsulent i FSL byder på foreningens vegne velkommen til den stiftende

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere