H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H ELSINGØR KIRKEGÅRD*"

Transkript

1 N.E Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens kirkegårde ganske forgravede. Borgmester og råd besluttede da 1579 med menighedens samtykke at lade rense og indplanke et stykke jord»på sletten«lige uden for byens grænse til en ny kirkegård. Arealets hegning udførtes om vinteren 1. Dette blev begyndelsen til den nuværende, almindelige kirkegård, som er fælles for domkirken, S. Marie og byens øvrige kirkelige samfund. Det kuperede område, med mange gamle træer, ligger i den vestlige del af byen og strækker sig fra hjørnet af I. L. Tvedesvej og Nygade i vestlig retning. Den første kirkegård her kaldtes længe nye kirkegård, og denne benævnelse holdt sig endnu en tid efter, at begravelser var ophørt inde i byen. Udstrækningen af det afstukne område synes, bl. a. ved sammenligning mellem Resens og Lønborgs kort over Helsingør 2, ikke at være væsentlig ændret før i 1800 rne. Arealet hæftede sig til byområdet i skæringen mellem Fiolgade-Kongensgade og Stjernegade-Nygade. Byens grænse markeredes her af Nykirkegårdsporten, hvis vagthus afskar et område af kirkegården 3. * Dette afsnit er redigeret af Kjeld de Fine Licht.

2 544 HELSINGØR I lange lider var det blot soldater, pestsyge og forarmede, der blev jordet på nye eller de fattiges kirkegård 4. Det hedder 1738 i en redegørelse til stiftsøvrigheden, at»kirkegården er fornemmelig indviet til forarmede fattige samt for garnisonen; nogle få skikkelige borgerfamilier har også deres arvegravpladser der«. Det er utvivlsomt at opfatte i sammenhæng med den forestående nedlæggelse af kirkegårdene inde i byen, at der i slutningen af 1700-tallet fremkom planer om forbedring, og med tiden udførtes foranstaltninger til ordning og hegning af nye kirkegård. Området blev udvidet i vestlig retning til at omfatte omtrent det dobbelte areal erhvervedes to tønder land, der tre år senere blev indviet 6. I 1880 erne blev det atter nødvendigt at foretage en betydelig udvidelse 7. Kirkegården blev igen øget 1912 og , og den sidste udvidelse med arealreguleringer og mageskifter ved sydskellet fandt sted , da et område erhvervet 1928 blev indlemmet 9. Efter udvidelsen 1950 omfatter kirkegården et uregelmæssigt formet areal på 6,63 ha 10, der mod øst kantes af I. L. Tvedesvej og Nygade, mod nord af Møllebakken og Gurrevej, på vestsiden støder den op til et lavtliggende, sumpet terræn og på sydsiden til et område med boligbebyggelse, jfr. kortet, p. 50. Hegn og mure. Kirkegårdens ældste hegning med plankeværk (jfr. p. 543), der formentlig blot har været udført på de to sider, hvor området kantedes af veje, er på et tidspunkt blevet erstattet af diger, hvis tilstedeværelse mod den nuværende Nygade første gang omtales Fra 1794 foreligger en redegørelse for kirkegårdens tilstand 5, hvori det skrives, at området henligger som et bundløst morads, som den, der kommer med lig, må ælte sig igennem; porten er det eneste hegn; svin, hunde, køer, gamle heste, fulde soldater og gadedrenge har her formedelst mangel på mindste hegn frit ophold og skjulested blandt gravene, fri spøg med dødningehoveder og dødes ben, som dèr ligger strøede i mængde. Biskoppen henstillede, at man foretog en hastig forbedring, og senere samme år afholdtes syn over hegningen, der da skildres som nedrevet forskellige steder 11. Mod øst og syd, hvilket utvivlsomt skal forstås som mod nuværende I. L. Tvedesvej og Nygade, bestod hegningen af et lavt jorddige, mens kirkegården på de øvrige sider stødte op til private haver. Et nyt stengærde rejstes 1797 og blev beplantet med berberis 12 ; muligvis blev tre»stætter«opsat samtidig opdeltes kirkegårdsarealet i to afsnit, eet til brug for S. Marie kirke og eet for S. Olai 13, og det er sikkert i forbindelse hermed, at 19 favne stengærde to år senere omsattes 14. Denne deling ophævedes med»reglement for den nye kirkegård i Helsingøer Kjøbstad af 21. marts 1828, 9« fremsendte murermestrene Pough og Braunbehrns overslag over udgifterne ved opførelse af 199 m ny hegnsmur af tegl, afdækket med tagsten, og

3 HELSINGØR KIRKEGÅRD 545 Fig.2. Helsingør kirkegård. Tømrermester G. Ochsners tegning til ligvognshus (p. 546). med blændinger på indersiden 5. Borgerne i Helsingør blev i»dagen«for 30. aug opfordret til at yde bidrag til nyt hegn om kirkegården, der»tidligere kun var lidet benyttet, men efterhånden er blevet almenkirkegård for de to sogne«. Det hedder i opfordringen, at arealet måtte udvides, og at den eksisterende hegning af hække og stendige måtte afløses af mere passende hegn. I dag hegnes kirkegården mod den strækning af I. L. Tvedesvej, der er identisk med den ældre Fiolgade, af teglstensmur med fladbuede spareblændinger på indersiden. Den gråkalkede mur, der afdækkes med tre rækker tagsten, er opført Det rundede hjørne ved I. L. Tvedesvej Nygade er forsynet med jernrækværk på granitsokkel, formentlig opsat , men 1937 ændret af hensyn til gadeføringen 18. Mod Nygade udgøres hegningen vest for ligvognshuset (se p. 546) af murede, pudsede og kalkede piller med tagformede afdækninger af bornholmsk sandsten; imellem er trætremmeværk. Hegnet er opført efter tegninger og overslag af hofbygmester J. II. Koch 19. I fortsættelse af dette stakitværk er på det østlige stykke af Møllebakken en teglmur svarende til og jævnaldrende med den ovenfor beskrevne mod I. L. Tvedesvej. De her anførte strækninger er identiske med det ældste kirkegårdsafsnits skel på sydøst-, øst- og nordsiderne. Kirkegården begrænses mod det resterende stykke af Møllebakken, indtil porten øst for Første eller Christians Mølle, af støttevæg muret af kløvet granit; på det højere liggende terræn bag muren løber en hæk 20. Kirkegårdens øvrige hegning dannes af hække, buskplantninger og ståltrådsgitre eller kombinationer heral. Inde på kirkegården er bevaret rester af hække fra ældre begrænsninger. Der er fem indgange. Hovedadgangen fandtes tidligere ved hjørnet mod byen; porten blev fornyet ca og flyttedes 1797 samtidig med kirke 35

4 546 HELSINGØR gårdens nyindhegning opfortes en stakitport med to murede piller som indgang til det afsnit af kirkegården, der ved opdelingen var tillagt S. Marie 12. Hovedporten er i dag anbragt i Nygade, få fag nord for ligvognshuset, og er i sin placering utvivlsomt samhørende med hegnet 19. Den består af indkørsel og fodgængerpassage med jerngitterfløje 22 mellem murede piller svarende til de øvrige piller mod Nygade. I teglmuren mod Møllebakken sidder en låge, der er bagindgang til det umiddelbart indenfor liggende kirkegårdskontor. Indkørslen ved Første Mølle er udformet med jernlåger og flankeres af murede, pudsede piller, der krones af granitkugler. De nyere indgange fra Gurrevej og fra I. L. Tvedesvej består hver af indkørsel og fodgængeradgang, forsynet med jerngitterlåger mellem murede piller. Bygninger m. v. på kirkegården anskalfedes et kors til kirkegården 23. For borgerskabets frivillige gaver opførte de kgl. slots- og toldbetjente 1711 en assistens- eller pestkirke af bindingsværk 24. Den beskedne bygning, der var»indrettet med prædikestol og stole til begge sider«, målte knap 5 x 7,5 m og lå inde på kirkegården, et stykke fra gærdet langs vejen uden for Nykirkegårdsport. Over døren stod følgende vers 25, der som Boesen (p. 73 f.) gør opmærksom på, og efter hvem verset citeres havde både ind- og enderim: Gud selv befordret har ved fromme Siæles Gave, Og giort den Gierning klar, hvor han sin Priis vil have. Til Fundament og Grund, de høye Slots-Betiente, Og de ved Øresund stor Gavmildhed lod kiende. Til ævig Priis og lod den ædle Magistrat See dets Anordning god: Hver Borger var parat. Gud være eders Løn, som Zions Muure bygger, Han høre eders Bon, naar nogen Nød jer trykker. Efter pesten blev»kirke-capellet«lidet brugt, og bygningen forfaldt søgte kirkeinspektionen at skaffe midler til vedligeholdelse af»prædike-huset«26, men allerede 1738 solgtes det ved auktion til kancelliassessor Torben Stadz, der nedbrød bygningen. Samtidig anmodede denne om et areal af kirkegården, hvorpå han med anvendelse af materialerne fra kirken ønskede at rejse et konsumptionskontor ved byporten. Kapellanen protesterede mod at afgive jord af kirkegården, men byrådet indstillede, at assessoren måtte opføre sit kontor inden for grøften langs landevejen 11. Materialerne blev dog visst benyttet andetsteds 27. I tillid til at det planlagte ligvognshus ville tjene til prydelse, gav kirkeinspektionen Helsingør forenede ligbærerselskab, der 1815 var fremgået som en sammenslutning af det store og det lille kompagni, tilladelse til at leje et areal på kirkegården i skellet mod Nygade, nærmest acciseboden. Her opførte selskabet samme år efter tømrermester G. Ochsners tegning af

5 HELSINGØR KIRKEGÅRD 547 Fig. 3. Helsingør kirkegård. Ligvogn 1819 med figur fra 1830 (p. 548). N. E april [1824] et grundmuret, teglhængt vognhus (fig. 2), der stod færdigt til Mikkelsdag 28. Indskrifttavlen på façaden lyder:»anno 1824 har ligbærerselskabet, ladet opføre denne bygning under dets bestyrer D. Hanneman.«I rummet er indmuret en stenplade med indskriften:»anno MDCCCXXIV«. Der var umiddelbart efter opførelsen tale om at flytte huset, men det kom visst aldrig til praktiske foranstaltninger. Det er næppe med rette, når et kort over Helsingør betegner denne bygning, der endnu er bevaret 30 (fig. 1), som lighus. Ved Møllebakken mellem nuværende kirkegårdskontor og hegnsmuren byggedes den nu nedrevne bolig for en opsynsmand. Det beskedne hus var i gotiserende stil og opført efter tegninger og overslag af hofbygmester J. H. Koch 31. Den pudsede bygning, der senest havde tegltag, lå vinkelret på kirkegårdsmuren og havde en spidsbuet indgang i gavlen mod gaden. I modsatte ende var tre koblede spidsbuer med interessant dekorerede kapitæler i natursten; i den midterste bue, der var højere end de flankerende, sad en *dobbeltdør blev der foretaget reparationer og indvendige ændringer ved huset, som indrettedes til ligkapel drøftedes ombygning af kapellet med hen-

6 548 HELSINGØR blik på, at det kunne modtage flere lig 6. Efter 1903 anvendtes huset som kirkegårdskontor, indtil det 1956 blev nedbrudt efter opførelsen af den nuværende kontorbygning i blank mur af røde tegl (arkitekt Mads Drosted) 9. For indsamlede midler rejstes på et højtliggende areal det stadig eksisterende ligkapel. Det er usikkert, om murermester H. Jørgensen, hvem opførelsen var overdraget 34, også har givet tegning til bygningen. Kapellet blev ændret , samtidig med at et krematorium blev føjet til dets sydgavl (arkitekt Volmar Drosted) fik kirkeværgerne bemyndigelse til at anskaffe en klokke med stativ til opstilling på kirkegården 6. Den eksisterende klokke findes vest for kapellet, hvor en skibsklokke mærket»flora, Rostock 1851«er ophængt i bøjle på jernrør. Ligvogn. Den nye kirkegårds almene anvendelse foranledigede 1817 Helsingørs forenede ligbærerselskab til at opsige ligbårestadet i S. Olai kirke (jfr. p. 223), og året efter besluttede selskabet at lade bygge to ligvogne, en fornem og en ringere, til hvilke der var fremskaffet tegninger fra København; begge vogne stod apterede og færdige blev den fine for 50 rdl. forsynet med en ny figur forhandlede selskabets bestyrelse om bygning af en ny vogn, men det ser ikke ud til, at denne plan blev gennemført; derimod underkastedes den fornemme vogn 1865 en gennemgribende istandsættelse, hvorved den bl. a. forsynedes med jernaksler og fjedre. Denne vogn, fig. 3, er opstillet i ligvognshuset i Nygade, mens den simplere blev solgt GRAVMINDER* Kirkegårdsmonumenterne repræsenterer hovedsagelig tiden efter Af kunsthistorisk værdifulde monumenter må fremhæves H. E. Freunds over general Ohlrogge (1840) og R. Tegners over moderen (1899). Kulturhistorisk interessante er det noget overlæssede smedejernsmonument over Daniel Lundsten ( 1828), formodentlig et af de ældste i landet, samt de 17 på engelsk affattede gravminder over medlemmer af den engelske koloni, næsten alle flade, opretstående sten af engelsk type. Kirkegårdsmonumenterne er ofte bevaret på familiegravstedet, og man træffer undertiden grave med adskillige monumenter, f. eks. over familien Norrie (nr. 12, 18, 49, 60 og 65) og familien Olrik (nr. 8, 68 og 68). Monumenterne er anfort i kronologisk orden og fuldstændighed tilstræbt indtil ) O Mary Brown, 18. juni 1793, 8 år og 3 mdr. gammel, datter af David og Mary Brown (jfr. nr. 2), og David Brown (guvernør i Tranquebar, arkivar og stempelforvalter ved Øresunds toldkammer), født 24. juni 1734, 13. maj Engelsk indskrift med antikva, versaler og fraktur. Liggende, grå sandsten, 190x91 cm, med riffelhugget indramning. Ved kirkegårdens indgang (jfr. nr. 19) 38. * Dette afsnit redigeret af Jørgen Steen Jensen.

7 HELSINGØR KIRKEGÅRD 549 2) O Sophia Elisabeth»Obrist: Lieutnantinde«Nägler født Bruns, født i Kiöbenhavn 7. april 1733, død i Helsingör 22. juni 1799, i 46 år gift med oberstløjtnant Jeremias Nägler, født i Bergen 13. okt. 1723, død i Bagsvær 20. april 1804 (een søn og to døtre). Indskrift med kursiv. Liggende, lys kalksten, 188 x 130 cm, glat, men på alle sider profileret med en dobbeltkarnis. Ved kirkegårdens indgang. 3) (Fig. 5) O Christian Carl(?) von Mehren, borger, købmand og overformynder, født 27. juni 17.5, 10. juni 1807, gift med Maren Örsted (10 børn, tre døde). Gravskriften, af O. Weche, fortæller om hans blomstrende handel og anselige formue, at»danmark har tabt i ham en Acacesius«samt at monumentet er bekostet af»sörgehuset«. Indskrift med versaler (forvitret). Obelisk af rød sandsten på aftrappet, riffelhugget fodstykke og høj, retkantet sokkel, hvorover overgangsled af marmor, afsluttet med trekantgavl af skifer, 290 x 35 77x35 65 cm. Nederst på stelen krans af kornaks med sløjfe. Herover indskriftsplade og medaljon med merkurstav i marmor. I overgangsledet allegorisk relief i marmor, 23x54 cm, symboliserende flid, taknemmelighed(?) og handel. I forgrunden hvilende kvindeskikkelse i klassiske gevandter, støttet til bikube (fliden), i højre hånd holder hun en spade(?); på hendes højre side en putto med stork (taknemmeligheden(?) eller handelen), i baggrunden tremastet skib på hav (handelen). Relieffet minder om relief på gravmæle over Marie Charlotte Eggert, 1805 (Københavns assistens kirkegård) 39. I soklen marmorrelief med»løbende hund«, i niche herunder urne med versalindskrift»met(a)«, som symbol på livsbanens ende. 4) Cecilia Ca... (Christo)phersen, født 1742, 16. sept på Burupsgaarden, begravet 27. sept., gift første gang i syv år med brygger Peder Pedersen, anden gang i 38 år med brygger Johannes Christophersen, der satte monumentet 21. april Forvitret indskrift med kursiv. Stele i empire af rød sandsten, 148x48 cm, på riffelhugget, dobbelt fodstykke, kronet af trekantgavl med marmorurne. Stelen er o vendt om og forsynet med ny indskrift for svogeren Isaac Wilhelm Tegner til Borup, Paulinelyst, Dalsborg og Hjortespring, eligeret borger, kgl. agent og købmand, tidl. forligelseskommissær og formand for borgerskabets repræsentanter, født 13. dec. 1765, 4. maj Gift første gang med Ellen Marie Lund (født 7. okt. 1769, 26. febr. 1813), fire (levende) sønner og een (levende) datter, gift anden gang med Christiane Hermandsen født Christophersen (født 6. nov. 1764, 12. jan. 1828). Indskrift med sortmalede versaler. I kirkegårdens østligste del 40. 5) O John Mullens, købmand,»esq r of Hampshire in England«, 13. marts 1820 i sit 64. år, efterlod hustru (jfr. nr. 37) og børn (jfr. nr. 37 og 48). Engelsk indskrift med antikva, fraktur og kursiv. Opretstående, grå sandsten

8 55O HELSINGØR på muret sokkel, 155x75 cm, afsluttet foroven med bueslag. I kirkegårdens østligste del 41. 6) (Fig. 6) O William Avison, Esq. (agent for British-Russia Company), 21. jan. 1821, 75 år gammel, og datter Elisabeth, 5. nov. 1856, 80 år gammel. Engelsk indskrift med versaler. Opretstående, rektangulær, gul sandsten på sokkel muret af natursten, 148x73 cm. Over indskriften stor medaljon med våben: fem fabeldyr i konturkors, herover vinget lindorm. Ved kirkegårdens indgang. 7) O Hendrik May, borger og færgemand, født 1. aug. 1776, 1. aug. 1824, Peter May, færgemand, født 18.aug. 1809, 6. jan samt Frederikke May født Gynthersen, født 27. juni 1782, 14. aug Udførlig sekundær indskrift om monumentets genopstilling 1956 ved efterkommeren L. F. Tegner. Indskrift med versaler. Stele i empire af rød sandsten, 215x46 78 cm, på aftrappet fodstykke og med høj, retkantet sokkel, afsluttet med gesims, tretrins pyramide samt marmorofferskål. Oval indskriftsplade af marmor midt på stelen, i firedelt ramme hvori marmorrosetter. Herover marmorfelt med sammenlagte hænder. I soklen niche med olielampe af marmor. Vest for kapellet. 8) O Holger Ludvig Olrik, justitsråd, rådmand og hospitalsforstander, født 13. dec. 1769, 3. sept. 1824, gift med Ane Sophie Hellesen 5. juni 1795, 22. juni Indskrift med versaler. Stele i sen-empire af rød sandsten, 250 x 78 cm, på sokkel med karnis over rundstav, foroven afsluttet af frise med stiliserede, kantstillede blade hvorover trekantgavl med palmetdekorerede fialer; over indskriften udhugget egekrans med bånd. Ved kirkegårdens indgang (jfr. nr. 63 og 68) 42. 9) O Inga Maria, enke efter»patrick Gordon and Mathew Craig of Gothenburg merchants«, 4. marts 1825, 69 år gammel; rejst af sønnen William Gordon. Engelsk indskrift med antikva og versaler. Flad, opretstående grå sandsten på støbt sokkel, foroven aftrappet, med bueslag; 135x86 cm. I kirkegårdens østligste del. 10) O Jens Bertel Møller, professor og rektor, ridder af Dannebrog, født 26. dec. 1754, 23. aug. 1825; bestyrede Borgerdydskolen i Kiøbenhavn i 18 år og Helsingørs lærde skole i 19 år. Indskrift med versaler. Stele af sandsten på høj sokkel med profilerede overgangsled og buet, udkragende afslutning med sekstakket marmorstjerne, 193x78 cm; indskriftsplade af marmor. Ved kirkegårdens indgang. 11) (Fig. 4). Før Daniel Lundsten, kaptajn af brandkorpset, eligeret borger og klejnsmedemester, født 16. sept. 1762, 19. aug. 1828, og hustru Ane Christine født Ropper, født 18. jan. 1771, 31. dec Indskrift med malet, forgyldt fraktur og kursiv på konkav-konveks jernplade. Smedejernsmonument, 273x122 cm, formodentlig smedet af Lundsten selv og dermed et

9 HELSINGØR KIRKEGÅRD 551 N.E Fig Helsingør kirkegård. 4. Gravminde nr. 11 over klejnsmedemester Daniel Lundsten, 1828, formodentlig udfort af ham selv (p. 550). 5. Gravminde nr. 3 over Christian Carl(?) von Mehren, 1807 (p. 549). E.M.1966 af de ældste i landet 43 ; indskriftspladen er indrammet af gennembrudt rankeslyng med smårosetter og kugler, flankeret af mæanderagtige borter; herover tomme cirkelfelter omgivet af volutter. Indskriftspladen er grønmalet, monumentet sort og rosetterne forgyldte. Ved kirkegårdens indgang. 12) O Maria (Norrie), født i Gothenburg, død i Copenhagen 17. sept. 1828, 35 år gammel, gift med købmand Gordon Norrie i Elsinore (jfr. nr. 18). Engelsk indskrift med antikva. Som nr. 9, 142x87 cm. I kirkegårdens østligste del. 13) O Adam Gottlob Gradman, købmand, født 19. sept. 1751, 8. marts 1818 og hustru Charlotte Sophie Gradman født van Deurs, født 11. nov. 1765, 7. febr Reliefindskrift med fraktur og kursiv. Støbejernsplade, 65x87 cm, med rosetter i hjørnerne og gesims med to liggende volutter. Opsat i sydmuren i kirkegårdens østligste del. 14) O O. Jensen, født 20. juni 1779, 23. febr Reliefindskrift

10 552 HELSINGØR med versaler. Kløverbladskors af støbejern, 98x67 cm, med stjerner i korsenderne. I kirkegårdens nordøstre del. 15) O George Knox, købmand, 15. maj 1830, 51 år gammel. Engelsk indskrift med antikva og versaler. Som nr. 9, 155x80 cm. I kirkegårdens østligste del (jfr. nr. 48). 16) Daniel Good»of Kingston upon Hull«, købmand, 23. marts 1830, 65 år gammel; årstal i bueslaget. Engelsk indskrift med versaler. Som nr. 9, 100x85 cm, på granitsokkel. Ved plænens vestende. 17) O Hélène Marie d Aubert, født i Copenhague 28. aug. 1772, død i Elseneur 23. febr. 1832, datter af general (François Jacques Xavier) d Aubert, gift på Kronborg 14. dec med oberst C(arl) L(udvig) D(iderik) de Naegler. Fransk indskrift med versaler. Liggende sandsten, 74x47 cm. I kirkegårdens østligste del ) O John Norrie, født 14. nov. 1751, 15. juni 1832, Gordon Norrie (købmand), født 13. aug. 1790, 25. nov (jfr. nr. 12 og 49), Mary Norrie, født 18. jan. 1820, 6. maj 1850, Elizabeth Norrie, født 26. marts 1821, 3. nov samt Charles Fenwick, født 3. marts 1808, 18. april Engelsk indskrift med versaler. Som nr. 9. I kirkegårdens østligste del. 19) O Nicholas Brown (købmand), født 6. okt. 1766, 1. febr (sml. nr. 1), hustru Mary Elizabeth Brown (født Elphinstone), født 28. nov. 1772, 11. marts 1838 og døtrene Melior Naegler født Brown (gift med premierløjtnant J. F. C. Nægler), født 14. okt. 1801, 23. april 1826, Adeline Brown, født 4. jan. 1806, 5. okt samt Anna Louise Emilie (Brown), født 1. maj 1794, 3[0. juli 1]876. Engelsk indskrift med versaler. Flad, opretstående, grå sandsten, 168x63 cm, på aftrappet fodstykke af granit og riffelhugget sandsten, foroven cirkelslag. I kirkegårdens østligste del ) Thomas Bryan (købmand m. m.), født 18. dec i Epsom, Surrey, 7. nov i Elsinore, og hustru Fanny Bryan, født 1762 i Rivenhull, Essex, 15. febr. 1843; årstal i trekantgavlen. Engelsk indskrift med versaler og antikva. Stele af sandsten, 148x89 cm, med trekantgavl og udkragende, polygonal afslutning. Ved plænens vestende. 21) O A(ndreas) C(hr.) von Mehren (købmand, kaptajn), født 21. juli 1784, 11. april 1865 og hustru M(etine) C(hristine) von Mehren født Weise, født 6. okt. 1786, 24. juli Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten, 110x50 cm, på aftrappet fodstykke, foroven cirkelslag flankeret af tilsvarende, lavere fialer. Indskriftspladen er af marmor, og herover er indsat en biskuitmedaljon (forestillende Bertel Thorvaldsens Natten). I kirkegårdens østligste del. 22) O Elisabeth Crane, født 26. marts 1755, 4. dec Engelsk reliefindskrift med kursiv. Opretstående støbejernsplade (stærkt medtaget af

11 HELSINGØR KIRKEGÅRD 553 M.L. J N.E Fig Helsingør kirkegård. 6. Gravminde nr. 6 over William Avison, 1821 (p. 550). 7. Gravminde nr. 28 over Friderich Ernst Johann von Ohlrogge, 1839, udført af H. E. Freund 1840 (p. 554). rust), 144x67 cm, med rosetter i indskriftspladens hjørner; gesims med bladmotiv, der krones af volutter om palmet. Ved plænens vestende. 23) O Christian Frederik Eckardt, købmand, født 24. nov. 1771, 19. febr og Maria Wilhelmine Eckardt født Johnsen, født 10. nov. 1790, 27. maj 1860 samt Lauritz Andreas Eckardt, cand. phil., født 12. jan. 1829, 7. sept Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke, 175x50 cm, afsluttet foroven af skråkanter om cirkelslag med Georgskors; herunder udhugget egeløv. I kirkegårdens østligste del. 24) O Carl Frederik Waldemar Kaas, født 15. dec. 1835, 26. marts Indskrift med kursiv og antikva. Marmorplade, 35x54 cm, anbragt på fodstykket til gravminde fra begyndelsen af 1900 rne. Øst for kapellet. 25) O L(ange) P(allesen) Erritzöe (toldkontrollør), (født 1796), (31. juli) Reliefindskrift med versaler. Kløverbladskors af støbejern, 97x66 cm, med stjerneprydede korsender. I kirkegårdens nordøstre del (jfr. nr. 64). 26) O Frederik Wilhelm Berg, etatsråd,»kæmmereer«ved Øresunds

12 554 HELSINGØR toldkammer, ridder af Dannebrog og dannebrogsmand, født i Kiöbenhavn 16. marts 1754, død i Helsingør 3. marts Reliefindskrift med fraktur. Plint af støbejern, 47x62x36 cm, kronet af kløverbladskors af støbejern, 137x97 cm. På plænen. 27) O Fr. Kaas, bogholder, født 22. aug. 1760, 30. aug Indskrift med kursiv. Liggende sten af marmor, 35 X 53 cm, af form som en opslået regnskabsbog med indhugget opstilling; fødsel er indført til venstre, død til højre. Øst for kapellet. 28) (Fig. 7) Friderich Ernst Johann von Ohlrogge, generalmajor og kommandant på Cronborg, kommandør af Dannebrog og dannebrogsmand, født 12. nov. 1772, 6. maj På monumentets forside:»salige ere de døde etc.«(joh.åb. 14,13); på bagsiden:»hvad Tiden skiller ad i Støvets Prøvestand, gjensamler Evigheden i Lysets og Fredens salige Boliger«samt»Wær troe indtil Døden etc.«(joh.åb.2,10). Indskrift med versaler. Hvid marmorstele i senempire, 210x67 89x28 44 cm, af H. E. Freund. Stelen, der krones af udladende trekantgavl, står på høj, retkantet sokkel og aftrappet fodstykke af slebet granit. I stelen indhugget to relieffer (63x63 cm og 64x63 cm) med de af Freund hyppigt benyttede motiver»afskeden«(generalen på dødssengen, ved fodenden et sørgende ungt par) og»gensynet«. Figurerne er i klassiske gevandter 46. På trekantgavlen er udhugget stiliserede skibe, palmetter og fugle (beslægtet med Freunds mindesmærke over biskop F. Münter, 1834, DK. Kbh. By. I, 190 f.). Monumentet er indrammet af et lavt, ovalt smedejernsgitter i enkle, geometriske former (skimtes på fig. 7), tilskrevet Freund 47. Ved kirkegårdens indgang. 29) O Hans Bertram Troiel Holm, født 4. maj 1835, 14. dec Indskrift med versaler. Grå sandsten, 77x80 cm, med efeudekoration; indskriftsplade og kors, 74x41 cm, af marmor. I kirkegårdens østligste del (jfr. nr. 32, 34 og 55). 30) O Anna Margaretha von Kleist født von Schubarth, født 3. april 1753, 24. aug. 1842, gift 3. dec med (major og) kammerherre Christian Frederik von Kleist, 12. juli Indskrift med versaler. Stele af rød sandsten på fodstykke, 191x78 cm, kronet af trekantgavl, hvorunder niche med olielampe af marmor. Ved kirkegårdens indgang. 31) O Boas Larsen Schmidt, født 24. febr. 1770, 14. dec. 1842, hustru Christine Schmidt født Adolph, født 10. maj 1772, 4. juni 1845 samt senere afdøde familiemedlemmer. Indskrift med versaler. Liggende sten (formodentlig oprindelig stele) af grå kalksten, 127x51 cm. Foroven niche med indsat marmorrelief af bikube. Ved plænens vestende. 32) O Hans Erik Eduard Holm, født 30. nov. 1842, 23. marts Indskrift med versaler. Grå sandsten, 45x35 cm, med oval indskriftsplade af

13 HELSINGØR KIRKEGÅRD 555 marmor (pladen ligger nu los og ituslået ved kirkegårdsmuren). I kirkegårdens ostligste del (jfr. nr. 29, 34 og 55). 33) O Christian Jacob Theophile de Meza, justitsråd, doktor ( = læge), ridder af Dannebrog, født 26. nov. 1756, 6. april Indskrift med versaler. Grå sandsten, 110x81 cm, af form som skriftrulle, men ellers hugget som natursten med stærkt fremskydende sokkel. Ved indgangen (jfr. nr. 58). 34) O Louis Peter Holm, født 4. nov. 1844, 4. nov Som nr. 32 (pladen ligger nu løs ved kirkegårdsmuren). I kirkegårdens ostligste del (jfr. nr. 29, 32 og 55). 35) O K. Jensen, født 30. april 1788, 6. jan Reliefindskrift med versaler. Kløverbladskors som nr. 14. I kirkegårdens nordøstre del. 36) O J(oh.) C(hristopher) Brandt, købmand, født 3. marts 1799, 29. jan Reliefindskrift med versaler. Kløverbladskors af støbejern, 99x68 cm; i korsenderne fire palmetter om roset. Ved kirkegårdskontoret. 37) O Jane Rebecca (Mullens) (født Trevor), født 26. okt i Bridgwater, Somersetshire, 19. febr i London, enke efter John Mullens (jfr. nr. 5), samt Cecilia Jane Mullens, født 1794, Engelsk indskrift med versaler, fraktur og kursiv. Som nr. 5. I kirkegårdens østligste del. 38) O Christian Schubel, født 6. febr. 1760, 24. nov Indskrift med malede versaler. Plint af støbejern, kronet af kløverbladskors af støbejern med palmetornament, 150x50 cm. Gravstedet indhegnes af støbejernsgitter. I kirkegårdens østligste del. 39) O Jørgen Tvede, brændevinsbrænder, født 24. jan. 1790, 29. jan. 1849, og hustru Chatrine Drewes, født 27. nov. 1791, 12. febr Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke, 130x30 49 cm, kronet af marmorkors; stelen er indsvejfet foroven. Gravstedet indhegnes af støbejernsgitter med tolvtakkede stjerner i cirkler, indrammet af volutter. Sydvest for kapellet. 40) O Johanne Sophie Rahstedt, født 3. jan. 1779, 8. april Udslidt indskrift med versaler. Liggende marmorplade, 74x54 cm. Nær kirkegårdsmurens ophør mod syd. 41) O Edmund (Wright), 22. aug. 1848, Mathilde (Wright), 25. aug samt Julie (Wright), 1. maj Indskrift med versaler. Sandsten, 62x50 cm, med udladende fodstykke og udhugget efeudekoration; indskriftsplade af marmor formet som skriftrulle. På familiegravsted nord for kapellet. 42) O Christian Berbandt Rogert, justitsråd, rådmand, født 20. okt. 1789, 29. juni Stele af grå sandsten, 205x54 cm, på fodstykke og høj retkantet sokkel, med trekantgavl indrammet af pinakler. Indskriftsplade af marmor, fastgjort med fire bronzerosetter, herunder marmorplade med egeløvskrans i højt relief. I kirkegårdens østligste del.

14 556 HELSINGØR 43) O Georg von Purgan, oberst i det kgl. ingeniørkorps, ridder af Dannebrog, født 29. juli 1775, 18. marts Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på riffelhugget sokkel, 175x55 cm, med udladende, halvcirkulær gavl, hvori en sekstakket stjerne. I kirkegårdens østligste del. 44) O Anne Jacobine Christiane Dreyer født Gad, født 3. dec. 1824, 20. april 1852 (gift med læge O. J. C. Dreyer, jfr. nr. 56). Indskrift med versaler. Granit med akantusdekoration, 67x67 cm, kronet af marmorkors, 61x35 cm; indskriftsplade af marmor. I kirkegårdens nordøstre del. 45) O Charles Deacon, 7. maj 1852, 21 år gammel, tredie søn af James og Sophia Deacon,»Late of Hertfordshire, England«, samt Benford (Deacon), 24. marts 1856, 8 år gammel, niende og yngste søn af samme. Engelsk indskrift med versaler. Flad, opretstående sandsten, 100x70 cm, med cirkelslag. Ved plænens vestende. 46) O (?). Simon Unna, født 22. maj 1792, 13. nov. 1852, Johanne Marie Unna (født Schrøder), født 19. nov. 1799, 11. febr. 1877, Hanne Unna, født 7. juli 1824, 15. juni 1830, Justine Unna, født 25. nov. 1844, 20. aug. 1845, Herman Gotfred Unna, født 27. jan. 1826, 11. juni 1890, Johan Arnold Unna, født 3. febr. 1820, 22. febr. 1892, samt Ida Velhelmine Unna, født 3. febr maj Indskrift med versaler. Kors af grå sandsten, 165x85 cm, med foranstillet indskriftsplade af hvid marmor på sokkel af grå sandsten. I kirkegårdens østligste del. 47) O Otto Jespersen, prokurator, født 13. marts 1812, 8. juni 1855, og hustru Kirstine Sophie Frederikke født Dinesen, født 4. marts 1812, 2. okt Indskrift med versaler. Grå sandsten med efeudekoration, 74x69 cm, kronet af marmorkors, 68x39 cm; indskriftsplade af marmor. I kirkegårdens østligste del. 48) O Elizabeth Frances Mullens, født 21. sept. 1787, 11. sept. 1855, enke efter George Knox (jfr. nr. 15). Engelsk indskrift med versaler og antikva. Som nr. 15. I kirkegårdens østligste del. 49) O Mary Ann Good, født 9. nov. 1787, 19. okt. 1855, gift med Gordon Norrie (jfr. nr. 18). Engelsk indskrift med versaler. Flad, opretstående gravsten af rød sandsten på sokkel, foroven tilspidset, 135x86 cm. I kirkegårdens østligste del ) O Niels Johan Knudsen, etatsråd,»toldkæmmerer«, født 1778, (24. okt.) 1855 og hustru Christine Knudsen født Svendsen, født 1793, (6. juni) Indskrift med versaler. Stele af marmor på aftrappet fodstykke, afsluttet med cirkelslag, 190x45 65 cm; enkel dekoration, der foroven afsluttes med kors og ranke. Prydet med biskuitmedaljon 28 cm i diameter (nu udfaldet og knækket) forestillende mandlig dødsgenius, i baggrunden skriftblad og urne. Vest for kapellet.

15 HELSINGØR KIRKEGÅRD ) O Peter Christian Schierbeck, købmand og major ved Det borgerlige artilleri, født 29. nov. 1778, 1. aug. 1846, og hustru Christiane Marie Morell, født 30. april 1782, 18. febr Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke og høj retkantet sokkel, kronet af trekantgavl af marmor med hjørnepalmetter samt bronzekrucifiks, 214x106 cm. I gesimsen og over soklen marmorborter med bladornamenter; indskriftsplade af marmor, hvorunder niche med handelssymboler i marmorrelief (frise, gavl og krucifiks nedfaldet 1966). Ved kirkegårdens indgang. 52) O P(eter) W(ilhelm) Tegner, kommandør, kommandør af Dannebrog, dannebrogsmand, ridder af sværdordenen, født 15. juli 1798, 18. febr. 1857, og hustru J(ohanne) C(ecilie) C(athrine) Tegner født Christophersen, født 17. nov. 1802, 13. april 1875.»Kjøbt til 2000«. Granit, 120x85 cm, med poleret indskriftsfelt der indrammes af egeløv og krones af krydset anker og sværd. I kirkegårdens østligste del. 53) O Nicolaus Becker, tegnelærer, født 30. aug. 1788, 26. marts Indskrift med versaler. Granitmonument på fodstykke, 82x70 88 cm, kronet af sandstenskors, 112x61 cm. Akantusdekoration omkring indskriftsplade af marmor i rulleform. Ved kirkegårdens midtergang. 54) O Jacob A(ugust) Stenfeldt, etatsråd, borgmester, kommandør af Dannebrog, ridder af nordstjerneordenen (født 12. maj 1783, 3. marts 1858), Betsy (Catharina Frederikke Elisabeth) Stenfeldt født Steenberg (født 5. marts 1791, 18. juni 1862) samt Harald Stenfeldt (født 25. dec. 1809, 2. marts 1835). Indskrift med versaler. Kunstsandsten, 100x60 cm, kronet af marmorkors, 67x42 cm, med indskriftsplade af marmor, hvorover biskuitmedaljon (Thorvaldsen:»Natten«). Ved plænen. 55) O Peter Louis Holm, kaptajn og rådmand, født 8. aug. 1802, 19. dec. 1868, og hustru Nicoline Sophie Holm født Faber, født 18. juli 1812, 15. okt Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke og med konkavt, indtrukket topstykke, indrammet af pinakler, 180x50 cm, kronet af marmorkors. Indskriftsplade af marmor, hvorunder marmorrelief med symboler for handel og flid 49. I kirkegårdens østligste del (jfr. nr. 29, 32, 34). 56) O Otto Johan Christian Dreyer (læge), født 1819, (5. nov.) Indskrift med versaler. Granitmonument med akantusdekoration, 53x46 cm, kronet af marmorkors; indskriftsplade af marmor i rulleform. I kirkegårdens nordøstre del (jfr. nr. 44). 57) O Erich Engelbrecht Holm, kgl. agent og købmand, født 5. juni 1773, 5. jan. 1819, og hustru Frederikke født Bjørnsen, født 28. juli 1778, 28. febr samt deres søn Edvard B. C. Holm, cand. jur., født 28. okt. 1803, 23. maj Indskrift med versaler. Stele af sandsten på aftrappet

16 558 HELSINGØR fodstykke og retkantet sokkel med trekantgavl og hjørnepalmetter af marmor. I frisen og over soklen marmorborter med bladornamenter; i stelen niche med marmorrelief, symboler på handel og flid (baller, tønde, bikube samt merkurstav og trefork) ) O Anna Marie de Meza født Prip, født 22. febr. 1783, 20. jan Indskrift med fraktur og kursiv. Liggende sandsten, 64x41 cm. Ved indgangen (jfr. nr. 33). 59) Monument over (16) soldater fra krigen 1864, der»hensov i vor Midte«(d.v.s. døde på Kronborg lazaret). Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på fodstykke og retkantet sokkel, 235x47 83 cm. I soklen udhugget relief med korslagt egegren og sværd omvundet med laurbær. I toppen indsat femtakket marmorstjerne. I kirkegårdens nordre del ) O William Gordon Norrie (skibsdeklarerer, vicekonsul og borgerkaptajn), født 25. sept. 1827, 27. nov. 1865, Fanny Norrie født Wright, født 28. juni 1832, 15. sept. 1885, Charlotte Norrie født Harbou (kvindeorganisator), født 12. okt. 1855, 19. dec. 1920, Gordon Norrie (læge), født 6. maj 1855, 11. okt. 1941, samt Edith Norrie (talepædagog), født 4. april 1889, 8. dec Engelsk indskrift med antikva. Monument som nr. 9, 140x90 cm. I kirkegårdens østligste del. 61) O Jens Pilegaard Bay, købmand, født 5. sept i Rudkjøbing, 16. okt i Helsingør, og hustru Ane Marie Bay født Basballe, født 13. juli 1807 i Rudkjøbing, 6. dec i Kjøbenhavn. Indskrift med versaler. Stele af grå kunstsandsten på fodstykke, 214x84 cm; i stelen halvrund niche med marmorrelief, 66x32 cm, engelen ved graven. Ved kirkegårdens indgang. 62) O Jean Edouard Liebe, organist ved Kronborg og S. Marie kirke, født 6. nov. 1804, 24. jan. 1866; sat af elever. Indskrift med versaler. Sandsten, 110x62 cm, kronet af marmorfugl (uglehoved på duekrop), udhugget efeudekoration; indskriftsplade af marmor hvorover marmormedaljon med musiksymboler i egeløv. På plænen. 63) O Jacob Baden Olrik, etatsråd og borgmester, født 8. sept dec. 1875, gift med Helene Christine Rosenørn 26. april 1834 (født 12. maj 1813), 23. sept Indskrift med versaler. Stele af rød sandsten på lodret rillet fodstykke og høj retkantet sokkel, 264 x 78 cm, dekoration og øvre afslutning nær beslægtet med nr. 8. Ved kirkegårdens indgang ) O A(malie) W(ilhelmine) Erritzöe (født Holm), (født 1809), (6. sept.) Støbejernskors som nr. 25. I kirkegårdens nordøstre del. 65) O Louise Norrie (født Jacobsen), født 14. maj 1830, 6. juli 1890, John Norrie (bogbindermester), født 26. sept. 1822, 10. okt. 1905, Eloise Breese Norrie, født 1. juni 1856, 28. jan. 1921, Adam Gordon Norrie, født 6. april 1862, 21. aug. 1935, Olivia Johanne Margrethe Norrie født Jørgensen

17 HELSINGØR KIRKEGÅRD 559 (skuespillerinde), født 22. nov. 1869, 7. nov. 1945, (gift med) William Good Norrie (forfatter og teaterdirektør), født 27. maj 1866, 30. sept Engelsk indskrift med versaler. Som nr. 9. I kirkegårdens østligste del. 66) O (Hartvig Marcus) Frisch, (toldinspektør), født (26. okt.) 1709, (23. nov.) Indskrift med antikva. Uregelmæssig granitsten, 40x52 cm. På plænen ) Signe Tegner (født Puggaard), født 1847, 1899, og Henry Tegner (grosserer og bankdirektør, sønnesøn af nr. 4), født 1843, Indskrift med kursiv. Bronzemonument, 265 cm højt, signeret af Rudolph Tegner 1899; monumentet forestiller klippeniche med bortvendt kvinde, tilhyllet fra lænden og nedefter 53. Vest for kapellet. 68) O Poul Christian Stemann Olrik, født 10. aug. 1840, 17. dec Indskrift med versaler. Stele af rød sandsten, 265x78 cm, nær beslægtet med nr. 63. Ved kirkegårdens indgang. 69) Lars Bache, færgemand, født (10. februar) 1771, (26. juli) 1809; minde på hans hustrus (Ane Margrethe Bache, født 1772, 20. febr. 1857), datters og sønnedatters grav. Indskrift med versaler. Naturstensarrangement. På en sten et anker af smedejern, 62 cm langt 54. Nær kirkegårdens indgang. 70) franske soldater døde på hjemvejen fra krigsfangenskab. Fransk indskrift med påsatte bronzeversaler. Mindeanlæg med obelisk, 40 navneplader, cirkelformet hegnsmur samt flagstang med tricolore, tegnet af arkitekt Poul Holsøe, udført af stenhugger Carl Scheller. Syd for kapellet 55. Forsvundne gravminder, l) O Patholm, toldbetjent, begravet 9. dec På graven blev, vistnok på foranledning af direktøren for Øresunds toldkammer, C. F. Numsen, lagt en ligsten til minde om lang og tro tjeneste 56. 2) O Mary (Brown), 5. febr. 1826, enke efter David Brown»of Musselburgh in Scotland«,»keeper of the seal«ved Øresundstolden og guvernør i Tranquebar»in the East Indies«(jfr. nr. 1) samt søsteren Anna Watson Forbes,»spinster«, 5. marts Engelsk indskrift 57. KILDER OG HENVISNINGER LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv: Regnskab over den nye kirkegårds anlæg i Helsingør Kommune sager. Helsingør Helsingør rådstuearkiv: Magistratens journaler Helsingør ligbærerlaug: Regnskabsprotokol for det forenede ligbærerselskab og broderskab Regnskabssager for det forenede ligbærerlaug , Breve og dokumenter det forenede ligbærerselskab og broderskab vedkommende , Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30, samt kilder og henvisninger til S. Olai kirke p. 278 og S. Marie kirke p Kgl. Bibl. NyKglSaml. 695, 4. Borgmester Bussæus, beskrivelse over Helsingør. Kirkegårdscirkulære af 15. marts (19. april) 1890 (NM).

18 560 HELSINGØR Undersøgelse og beskrivelse ved Kjeld de Fine Licht (kirkegården), samt Bent Schiermer Andersen, Hans Axel Bolvig og Jørgen Steen Jensen 1964, Laura Felding og Jørgen Steen Jensen 1966 (kirkegårdsmonumenterne). 1 LA. Helsingør rådstuearkiv. H II 4 Kæmnerrgsk Kirkeinspektionens arkiv. Helsingør S. Olai. Rgsk Danske Magazin 3. rk. II, 213. Laurits Pedersen i Helsingør I, , jfr. p. 139f. om valg af beliggenhed. Christian III.s københavnske reces af 1537, 23, pålægger købstæderne uden for byområdet at indgærde og holde bekvemme steder til begravelse af menighedens folk. 2 Helsingør I, 163 og Efter konsumptionens ophør 1850 og accisebodens efterfølgende nedrivning blev det frigjorte areal indlemmet i kirkegården. 4 LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Kommune sager , 8. juli Helsingør. Roesen p. 73. Helsingør I, 440, II, 272b. 5 LA. Kirkeinspektionens arkiv. Helsingør S. Olai. Kirkeinspektionens korrespondancesager Omfatter også tidligere år. 6 Ved S. Olai embede. Kopibog for Set. Olaf Kirkeinspektion Jfr. note 6. Desuden ved embedet: St. Olai kirkes journal og S. Olai kirkes protokol Helsingør 1742 ff. 8 Trap 4. udg. p Oplysning fra kirkegårdsinspektør E. Nielsen Krikegårdsinspektør E. Nielsen på grundlag af arealopmåling 1958 ved landinspektør E. Steenbrandt. 11 LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Kommune sager: , , Helsingør. 12 Jfr. note 11 og LA. Kirkeinspektionens arkiv. S. Marie tyske kirke. Regnings Copie Bog for , , (1799). 13 Jfr. note 12, samt S. Olai kirkes protokol 1742 ff. (ved embedet). 14 Jfr. sidste del af note 12. Denne deling ophævedes med reglement for den nye kirkegård i Helsingør Kjøbstad af 21. marts 1828, RA. Rtk. ad 14.3, læg nr. 5. Saml. til statistisk-topografisk beskrivelse af Frederiksborg og Holbæk amter og LA. Helsingør rådstuearkiv. B 5 c. Magistratens journaler S. Olai kirkes protokol 1742 ff. (ved embedet) og sidste del af note Jfr. S. Olai kirkes protokol Gitteret afløste»brøstfældig murpille og rådnet træværk« (jfr. sidste del af note 15) og 1825 (jfr. sidste del af note 12) omtales mure ved ligvognshuset. 18 Oplysning fra forhenværende skoleinspektør Lauritz Jensen, jfr. ældre fotografi, Helsingør I, LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Rgsk. over den nye kirkegårds anlæg i Helsingør. 20 En ny stenmur omtales 1830, formodentlig er dens opsætning foranlediget af den to år tidligere foretagne udvidelse af kirkegården, jfr. LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Helsingør S. Olai. Rgsk og S. Olai kirkes journal (ved embedet). 21 S. Olai kirkes protokol 1742 ff. (ved embedet) og note Gitterfløjen er muligvis fra begyndelsen af 20 de århundrede, jfr. inventarier og regnskaber (ved S. Olai kirkes embede). 23 LA. Kirkeinspektionens arkiv. Helsingør S. Olai rgsk Jfr. note 11. Kgl. Bibl. NyKgl- Saml. 696, 4. Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ, quæ reperiuntur in Templo S. Olai Helsingoræ, collecta et excripta a J. C. Rosendahl Roesen p. 73 og RA. Genealogisk-heraldisk samling nr. 18, 4. Inscriptionens Epitaphia et Picturæ quæ reperiuntur in Templo St. Olai quod Helsingorø est exstructum colecta et exscripta. 25 Kgl. Bibl. GIKglSaml. 2337, 4. Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ in Templo S. Olavi Hels. collecta... anfører Frederik IV.s kronede monogram over inskriptionen. 26 LA. Kirkeinspektionens arkiv. Efterretning og instruktion for kirkeværgen Helsingør I, Jfr. note 15, samt LA. Helsingør ligbærerlav. Breve og dokumenter det forenede ligbærerselskab og broderskab vedkommende og Helsingør forenede ligbærerselskab og broderskabs samlingsprotokol begyndt i året 1815 (privateje). 29 Galvanograferet T. W. Jantzen. Gengivet i M. Galschiøt: Helsingør, 1921, p Ligvognshuset er fredet. Den eksisterende bygning viser mindre afvigelser fra G. Ochsners forslag. 31 Jfr. note 19. J. H. Koch ombyggede i disse år Sæby kirke i nygotisk stil (DK. Kbh. amt p. 933 ff.). 32 Døren opbevares nu i Helsingør bymuseum på Marienlyst slot. Oplysningerne om huset på grundlag af ældre fotografier (kirkegårdskontoret)

19 HELSINGØR KIRKEGÅRD 561 taget at Paula Dahl, Helsingør. 33 St. Olai kirkes journal (ved embedet) og LA. Kirkeinspektionens arkiv. Helsingør S. Olai. Kirkeinspektionens korrespondancesager Helsingør Avis 13. aug Oplysninger fra kirkegårdsinspektør E. Nielsen 1964 og fra forhenværende skoleinspektør Lauritz Jensen. 36 Helsingør forenede ligbærerselskab og broderskabs samlingsprotokol begyndt i året 1815 (privateje). Erik Kjersgård har stillet udskrifter af protokollen til rådighed. 37 Når intet andet er anført, er de personalhistoriske oplysninger suppleret fra Dansk biografisk Leksikon, I XXVII, ; J. W. G. Norrie: De britiske Menigheder i Helsingør, PersHistT., 11. rk. I, 1940, p ; V. Richter: 100 Aars Dødsfald ( ), I III, København Odense samt Hostrup-Schultz. Betegnelsen»Ved kirkegårdens indgang«betyder, at kirkegårdsmonumentet er nær hovedporten i Nygade;»plænen«angiver plænen syd for kirkegårdskontoret. 38 Indskriften gengivet i Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holstens Slægtebog 1,2. bind, , p Jfr. J. B. Boudard: Iconologie, I, Vienne 1766, p. 97 og K. W. Bamler: Allegorische Personen zum Gebrauche der bildenden Künstler, Berlin 1791, p. 83. Redaktionen skylder museumsdirektør Dyveke Helsted tak for nærmere bestemmelse af symbolerne. Obelisken afbildet i Helsingør II, Suppleret efter Th. Hauch-Fausboll: Slægten Tegner, 1919, p. 11ff. 41 Fragmentarisk tegning (af Aage Jørgensen) hos M. Galsehøot: Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede, 1921, p. 62; indskriften gengivet delvis, sammesteds p Stelen er afbildet i Helsingør II, Jfr. P. Halkiær Kristensens indledning i Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern. Danmarks Folkeminder nr. 59, 1951, p Indskriften suppleret efter H. J. Huitfeldt-Kaas: Documenter til Familien d Auberts Historie, PersHistT., 2. rk. VI, 1891, p Suppleret efter Th. Hauch-Fausbøll: Af Slægten Browns Historie, 1918, tavle XII og V. Richter: Den danske Landmilitæretat , II, 1897, p Reliefferne, dateret til 1838 af H. Rostrup, findes i gips på Ny Carlsberg Glyptotek (nr. 356 og 357, deponeret af Kunstakademiet 1901), 71 x 68 og 72x68 cm. Den unge mand er forskelligt gengivet i de to udførelser. Han har i gipsrelieffet kraftigt, krøllet hår dybt ned i panden; på marmorrelieffet har han høj tinding og anlæg til bakkenbarter (Ny Carlsberg Glyptotek. Katalog der Abteilung für moderne Kunst [ved Carl V. Petersen og H. Rostrup] 2. Aufl., 1937, p. 43 og H. Rostrup: Ny Carlsberg Glyptotek. Moderne skulptur dansk og udenlandsk, 1964, p. 65). 47 Else Kai Sass: Hermann Ernst Freund, i Weilbach: KunstLeks. I, 336f.; jfr. i øvrigt Th. Oppermann: Hermann Ernst Freund, 1916, p Begyndelsen af indskriften gengivet hos M. Galsehiøt: Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede, 1921, p Relieffet gengivet (efter tegning af Aa. Jørgensen) hos M. Galsehiøt: Helsingør etc., 1921, p Relieffet gengivet i Helsingør II, Suppleret efter Kopibog for Set. Olai kirkeinspektion (ved embedet); jfr. Trap III, forhandledes der om overflytning af H. M. Frisch s og hustru Jacobine Henriettes kister fra S. Olai kirke, jfr. note Originalmodellen i gips findes siden 1901 på Statens Museum for Kunst, Danske samling, inv. nr. 5415, jfr. i øvrigt Sigurd Sehultz, i Weilbach: KunstLeks. III, Afbildet hos Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern, 1951, tavle Tekst, tegninger samt fotografi i Architekten, XXV, 1923, p. 1 3, LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. Helsingør , læg Th. Hauch-Fausbøll: Af Slægten Browns Historie, 1918, p. 149; jfr. note 38.

1004 LYNGE-KRONBORG HERRED

1004 LYNGE-KRONBORG HERRED 1004 LYNGE-KRONBORG HERRED HØRSHOLM KIRKEGÅRD* Den store, rigt bevoksede kirkegård ligger i et kuperet terræn et godt stykke syd for kirkeholmen (sml. p. 995). Den ældste del, som ifølge kongelig resolution

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Symboler på gravsten. og deres betydning

Symboler på gravsten. og deres betydning på gravsten og deres betydning Gravsten fortæller om menneskers liv og den tid, de har levet i. Inskriptionerne i stenene, med navnetrækket på afdøde samt fødsels- og dødsåret indhugget, vidner om de konkrete

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Indhold Side Ejby Kirke 3 Nr. Dalby Kirke 5 Det traditionelle gravsted 7 Det traditionelle urnegravsted 8 Urne- og kistegravplads i ukendt fællesgrav 9 Urne-

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

KIRKEGÅRDE I ÅRHUS. ASSISTENSKIRKEGÅRD VED MINDEPORTEN (1813 18). Som følge af den kongelige

KIRKEGÅRDE I ÅRHUS. ASSISTENSKIRKEGÅRD VED MINDEPORTEN (1813 18). Som følge af den kongelige KIRKEGÅRDE I ÅRHUS ASSISTENSKIRKEGÅRD VED MINDEPORTEN (1813 18). Som følge af den kongelige forordning 1805, der forbød begravelser i kirkerne, anlagdes den første assistenskirkegård ved Mindeporten, syd

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Gravsted. Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as

Gravsted. Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as Kirkegårdstilbehør Gravsted Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as Alt sammen udført i samme granittype som gravste- nen. Mulighederne

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III)

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Af Jesper Hjermind Christopher Krabbe og Hald Fra 1889 til 1913 påbegyndte ejeren af Hald Hovedgaard, Christopher Krabbe (1833-1913), en

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Ved begravelse på Engholm kirkegård

Ved begravelse på Engholm kirkegård Ved begravelse på Engholm kirkegård Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti 1 RIBE STIFT VEDTÆGT for VEJEN kirkegård MALT provsti VEJEN kommune Ribe Stift. 2 A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af VEJEN kirke og bestyres af VEJEN menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere