H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H ELSINGØR KIRKEGÅRD*"

Transkript

1 N.E Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens kirkegårde ganske forgravede. Borgmester og råd besluttede da 1579 med menighedens samtykke at lade rense og indplanke et stykke jord»på sletten«lige uden for byens grænse til en ny kirkegård. Arealets hegning udførtes om vinteren 1. Dette blev begyndelsen til den nuværende, almindelige kirkegård, som er fælles for domkirken, S. Marie og byens øvrige kirkelige samfund. Det kuperede område, med mange gamle træer, ligger i den vestlige del af byen og strækker sig fra hjørnet af I. L. Tvedesvej og Nygade i vestlig retning. Den første kirkegård her kaldtes længe nye kirkegård, og denne benævnelse holdt sig endnu en tid efter, at begravelser var ophørt inde i byen. Udstrækningen af det afstukne område synes, bl. a. ved sammenligning mellem Resens og Lønborgs kort over Helsingør 2, ikke at være væsentlig ændret før i 1800 rne. Arealet hæftede sig til byområdet i skæringen mellem Fiolgade-Kongensgade og Stjernegade-Nygade. Byens grænse markeredes her af Nykirkegårdsporten, hvis vagthus afskar et område af kirkegården 3. * Dette afsnit er redigeret af Kjeld de Fine Licht.

2 544 HELSINGØR I lange lider var det blot soldater, pestsyge og forarmede, der blev jordet på nye eller de fattiges kirkegård 4. Det hedder 1738 i en redegørelse til stiftsøvrigheden, at»kirkegården er fornemmelig indviet til forarmede fattige samt for garnisonen; nogle få skikkelige borgerfamilier har også deres arvegravpladser der«. Det er utvivlsomt at opfatte i sammenhæng med den forestående nedlæggelse af kirkegårdene inde i byen, at der i slutningen af 1700-tallet fremkom planer om forbedring, og med tiden udførtes foranstaltninger til ordning og hegning af nye kirkegård. Området blev udvidet i vestlig retning til at omfatte omtrent det dobbelte areal erhvervedes to tønder land, der tre år senere blev indviet 6. I 1880 erne blev det atter nødvendigt at foretage en betydelig udvidelse 7. Kirkegården blev igen øget 1912 og , og den sidste udvidelse med arealreguleringer og mageskifter ved sydskellet fandt sted , da et område erhvervet 1928 blev indlemmet 9. Efter udvidelsen 1950 omfatter kirkegården et uregelmæssigt formet areal på 6,63 ha 10, der mod øst kantes af I. L. Tvedesvej og Nygade, mod nord af Møllebakken og Gurrevej, på vestsiden støder den op til et lavtliggende, sumpet terræn og på sydsiden til et område med boligbebyggelse, jfr. kortet, p. 50. Hegn og mure. Kirkegårdens ældste hegning med plankeværk (jfr. p. 543), der formentlig blot har været udført på de to sider, hvor området kantedes af veje, er på et tidspunkt blevet erstattet af diger, hvis tilstedeværelse mod den nuværende Nygade første gang omtales Fra 1794 foreligger en redegørelse for kirkegårdens tilstand 5, hvori det skrives, at området henligger som et bundløst morads, som den, der kommer med lig, må ælte sig igennem; porten er det eneste hegn; svin, hunde, køer, gamle heste, fulde soldater og gadedrenge har her formedelst mangel på mindste hegn frit ophold og skjulested blandt gravene, fri spøg med dødningehoveder og dødes ben, som dèr ligger strøede i mængde. Biskoppen henstillede, at man foretog en hastig forbedring, og senere samme år afholdtes syn over hegningen, der da skildres som nedrevet forskellige steder 11. Mod øst og syd, hvilket utvivlsomt skal forstås som mod nuværende I. L. Tvedesvej og Nygade, bestod hegningen af et lavt jorddige, mens kirkegården på de øvrige sider stødte op til private haver. Et nyt stengærde rejstes 1797 og blev beplantet med berberis 12 ; muligvis blev tre»stætter«opsat samtidig opdeltes kirkegårdsarealet i to afsnit, eet til brug for S. Marie kirke og eet for S. Olai 13, og det er sikkert i forbindelse hermed, at 19 favne stengærde to år senere omsattes 14. Denne deling ophævedes med»reglement for den nye kirkegård i Helsingøer Kjøbstad af 21. marts 1828, 9« fremsendte murermestrene Pough og Braunbehrns overslag over udgifterne ved opførelse af 199 m ny hegnsmur af tegl, afdækket med tagsten, og

3 HELSINGØR KIRKEGÅRD 545 Fig.2. Helsingør kirkegård. Tømrermester G. Ochsners tegning til ligvognshus (p. 546). med blændinger på indersiden 5. Borgerne i Helsingør blev i»dagen«for 30. aug opfordret til at yde bidrag til nyt hegn om kirkegården, der»tidligere kun var lidet benyttet, men efterhånden er blevet almenkirkegård for de to sogne«. Det hedder i opfordringen, at arealet måtte udvides, og at den eksisterende hegning af hække og stendige måtte afløses af mere passende hegn. I dag hegnes kirkegården mod den strækning af I. L. Tvedesvej, der er identisk med den ældre Fiolgade, af teglstensmur med fladbuede spareblændinger på indersiden. Den gråkalkede mur, der afdækkes med tre rækker tagsten, er opført Det rundede hjørne ved I. L. Tvedesvej Nygade er forsynet med jernrækværk på granitsokkel, formentlig opsat , men 1937 ændret af hensyn til gadeføringen 18. Mod Nygade udgøres hegningen vest for ligvognshuset (se p. 546) af murede, pudsede og kalkede piller med tagformede afdækninger af bornholmsk sandsten; imellem er trætremmeværk. Hegnet er opført efter tegninger og overslag af hofbygmester J. II. Koch 19. I fortsættelse af dette stakitværk er på det østlige stykke af Møllebakken en teglmur svarende til og jævnaldrende med den ovenfor beskrevne mod I. L. Tvedesvej. De her anførte strækninger er identiske med det ældste kirkegårdsafsnits skel på sydøst-, øst- og nordsiderne. Kirkegården begrænses mod det resterende stykke af Møllebakken, indtil porten øst for Første eller Christians Mølle, af støttevæg muret af kløvet granit; på det højere liggende terræn bag muren løber en hæk 20. Kirkegårdens øvrige hegning dannes af hække, buskplantninger og ståltrådsgitre eller kombinationer heral. Inde på kirkegården er bevaret rester af hække fra ældre begrænsninger. Der er fem indgange. Hovedadgangen fandtes tidligere ved hjørnet mod byen; porten blev fornyet ca og flyttedes 1797 samtidig med kirke 35

4 546 HELSINGØR gårdens nyindhegning opfortes en stakitport med to murede piller som indgang til det afsnit af kirkegården, der ved opdelingen var tillagt S. Marie 12. Hovedporten er i dag anbragt i Nygade, få fag nord for ligvognshuset, og er i sin placering utvivlsomt samhørende med hegnet 19. Den består af indkørsel og fodgængerpassage med jerngitterfløje 22 mellem murede piller svarende til de øvrige piller mod Nygade. I teglmuren mod Møllebakken sidder en låge, der er bagindgang til det umiddelbart indenfor liggende kirkegårdskontor. Indkørslen ved Første Mølle er udformet med jernlåger og flankeres af murede, pudsede piller, der krones af granitkugler. De nyere indgange fra Gurrevej og fra I. L. Tvedesvej består hver af indkørsel og fodgængeradgang, forsynet med jerngitterlåger mellem murede piller. Bygninger m. v. på kirkegården anskalfedes et kors til kirkegården 23. For borgerskabets frivillige gaver opførte de kgl. slots- og toldbetjente 1711 en assistens- eller pestkirke af bindingsværk 24. Den beskedne bygning, der var»indrettet med prædikestol og stole til begge sider«, målte knap 5 x 7,5 m og lå inde på kirkegården, et stykke fra gærdet langs vejen uden for Nykirkegårdsport. Over døren stod følgende vers 25, der som Boesen (p. 73 f.) gør opmærksom på, og efter hvem verset citeres havde både ind- og enderim: Gud selv befordret har ved fromme Siæles Gave, Og giort den Gierning klar, hvor han sin Priis vil have. Til Fundament og Grund, de høye Slots-Betiente, Og de ved Øresund stor Gavmildhed lod kiende. Til ævig Priis og lod den ædle Magistrat See dets Anordning god: Hver Borger var parat. Gud være eders Løn, som Zions Muure bygger, Han høre eders Bon, naar nogen Nød jer trykker. Efter pesten blev»kirke-capellet«lidet brugt, og bygningen forfaldt søgte kirkeinspektionen at skaffe midler til vedligeholdelse af»prædike-huset«26, men allerede 1738 solgtes det ved auktion til kancelliassessor Torben Stadz, der nedbrød bygningen. Samtidig anmodede denne om et areal af kirkegården, hvorpå han med anvendelse af materialerne fra kirken ønskede at rejse et konsumptionskontor ved byporten. Kapellanen protesterede mod at afgive jord af kirkegården, men byrådet indstillede, at assessoren måtte opføre sit kontor inden for grøften langs landevejen 11. Materialerne blev dog visst benyttet andetsteds 27. I tillid til at det planlagte ligvognshus ville tjene til prydelse, gav kirkeinspektionen Helsingør forenede ligbærerselskab, der 1815 var fremgået som en sammenslutning af det store og det lille kompagni, tilladelse til at leje et areal på kirkegården i skellet mod Nygade, nærmest acciseboden. Her opførte selskabet samme år efter tømrermester G. Ochsners tegning af

5 HELSINGØR KIRKEGÅRD 547 Fig. 3. Helsingør kirkegård. Ligvogn 1819 med figur fra 1830 (p. 548). N. E april [1824] et grundmuret, teglhængt vognhus (fig. 2), der stod færdigt til Mikkelsdag 28. Indskrifttavlen på façaden lyder:»anno 1824 har ligbærerselskabet, ladet opføre denne bygning under dets bestyrer D. Hanneman.«I rummet er indmuret en stenplade med indskriften:»anno MDCCCXXIV«. Der var umiddelbart efter opførelsen tale om at flytte huset, men det kom visst aldrig til praktiske foranstaltninger. Det er næppe med rette, når et kort over Helsingør betegner denne bygning, der endnu er bevaret 30 (fig. 1), som lighus. Ved Møllebakken mellem nuværende kirkegårdskontor og hegnsmuren byggedes den nu nedrevne bolig for en opsynsmand. Det beskedne hus var i gotiserende stil og opført efter tegninger og overslag af hofbygmester J. H. Koch 31. Den pudsede bygning, der senest havde tegltag, lå vinkelret på kirkegårdsmuren og havde en spidsbuet indgang i gavlen mod gaden. I modsatte ende var tre koblede spidsbuer med interessant dekorerede kapitæler i natursten; i den midterste bue, der var højere end de flankerende, sad en *dobbeltdør blev der foretaget reparationer og indvendige ændringer ved huset, som indrettedes til ligkapel drøftedes ombygning af kapellet med hen-

6 548 HELSINGØR blik på, at det kunne modtage flere lig 6. Efter 1903 anvendtes huset som kirkegårdskontor, indtil det 1956 blev nedbrudt efter opførelsen af den nuværende kontorbygning i blank mur af røde tegl (arkitekt Mads Drosted) 9. For indsamlede midler rejstes på et højtliggende areal det stadig eksisterende ligkapel. Det er usikkert, om murermester H. Jørgensen, hvem opførelsen var overdraget 34, også har givet tegning til bygningen. Kapellet blev ændret , samtidig med at et krematorium blev føjet til dets sydgavl (arkitekt Volmar Drosted) fik kirkeværgerne bemyndigelse til at anskaffe en klokke med stativ til opstilling på kirkegården 6. Den eksisterende klokke findes vest for kapellet, hvor en skibsklokke mærket»flora, Rostock 1851«er ophængt i bøjle på jernrør. Ligvogn. Den nye kirkegårds almene anvendelse foranledigede 1817 Helsingørs forenede ligbærerselskab til at opsige ligbårestadet i S. Olai kirke (jfr. p. 223), og året efter besluttede selskabet at lade bygge to ligvogne, en fornem og en ringere, til hvilke der var fremskaffet tegninger fra København; begge vogne stod apterede og færdige blev den fine for 50 rdl. forsynet med en ny figur forhandlede selskabets bestyrelse om bygning af en ny vogn, men det ser ikke ud til, at denne plan blev gennemført; derimod underkastedes den fornemme vogn 1865 en gennemgribende istandsættelse, hvorved den bl. a. forsynedes med jernaksler og fjedre. Denne vogn, fig. 3, er opstillet i ligvognshuset i Nygade, mens den simplere blev solgt GRAVMINDER* Kirkegårdsmonumenterne repræsenterer hovedsagelig tiden efter Af kunsthistorisk værdifulde monumenter må fremhæves H. E. Freunds over general Ohlrogge (1840) og R. Tegners over moderen (1899). Kulturhistorisk interessante er det noget overlæssede smedejernsmonument over Daniel Lundsten ( 1828), formodentlig et af de ældste i landet, samt de 17 på engelsk affattede gravminder over medlemmer af den engelske koloni, næsten alle flade, opretstående sten af engelsk type. Kirkegårdsmonumenterne er ofte bevaret på familiegravstedet, og man træffer undertiden grave med adskillige monumenter, f. eks. over familien Norrie (nr. 12, 18, 49, 60 og 65) og familien Olrik (nr. 8, 68 og 68). Monumenterne er anfort i kronologisk orden og fuldstændighed tilstræbt indtil ) O Mary Brown, 18. juni 1793, 8 år og 3 mdr. gammel, datter af David og Mary Brown (jfr. nr. 2), og David Brown (guvernør i Tranquebar, arkivar og stempelforvalter ved Øresunds toldkammer), født 24. juni 1734, 13. maj Engelsk indskrift med antikva, versaler og fraktur. Liggende, grå sandsten, 190x91 cm, med riffelhugget indramning. Ved kirkegårdens indgang (jfr. nr. 19) 38. * Dette afsnit redigeret af Jørgen Steen Jensen.

7 HELSINGØR KIRKEGÅRD 549 2) O Sophia Elisabeth»Obrist: Lieutnantinde«Nägler født Bruns, født i Kiöbenhavn 7. april 1733, død i Helsingör 22. juni 1799, i 46 år gift med oberstløjtnant Jeremias Nägler, født i Bergen 13. okt. 1723, død i Bagsvær 20. april 1804 (een søn og to døtre). Indskrift med kursiv. Liggende, lys kalksten, 188 x 130 cm, glat, men på alle sider profileret med en dobbeltkarnis. Ved kirkegårdens indgang. 3) (Fig. 5) O Christian Carl(?) von Mehren, borger, købmand og overformynder, født 27. juni 17.5, 10. juni 1807, gift med Maren Örsted (10 børn, tre døde). Gravskriften, af O. Weche, fortæller om hans blomstrende handel og anselige formue, at»danmark har tabt i ham en Acacesius«samt at monumentet er bekostet af»sörgehuset«. Indskrift med versaler (forvitret). Obelisk af rød sandsten på aftrappet, riffelhugget fodstykke og høj, retkantet sokkel, hvorover overgangsled af marmor, afsluttet med trekantgavl af skifer, 290 x 35 77x35 65 cm. Nederst på stelen krans af kornaks med sløjfe. Herover indskriftsplade og medaljon med merkurstav i marmor. I overgangsledet allegorisk relief i marmor, 23x54 cm, symboliserende flid, taknemmelighed(?) og handel. I forgrunden hvilende kvindeskikkelse i klassiske gevandter, støttet til bikube (fliden), i højre hånd holder hun en spade(?); på hendes højre side en putto med stork (taknemmeligheden(?) eller handelen), i baggrunden tremastet skib på hav (handelen). Relieffet minder om relief på gravmæle over Marie Charlotte Eggert, 1805 (Københavns assistens kirkegård) 39. I soklen marmorrelief med»løbende hund«, i niche herunder urne med versalindskrift»met(a)«, som symbol på livsbanens ende. 4) Cecilia Ca... (Christo)phersen, født 1742, 16. sept på Burupsgaarden, begravet 27. sept., gift første gang i syv år med brygger Peder Pedersen, anden gang i 38 år med brygger Johannes Christophersen, der satte monumentet 21. april Forvitret indskrift med kursiv. Stele i empire af rød sandsten, 148x48 cm, på riffelhugget, dobbelt fodstykke, kronet af trekantgavl med marmorurne. Stelen er o vendt om og forsynet med ny indskrift for svogeren Isaac Wilhelm Tegner til Borup, Paulinelyst, Dalsborg og Hjortespring, eligeret borger, kgl. agent og købmand, tidl. forligelseskommissær og formand for borgerskabets repræsentanter, født 13. dec. 1765, 4. maj Gift første gang med Ellen Marie Lund (født 7. okt. 1769, 26. febr. 1813), fire (levende) sønner og een (levende) datter, gift anden gang med Christiane Hermandsen født Christophersen (født 6. nov. 1764, 12. jan. 1828). Indskrift med sortmalede versaler. I kirkegårdens østligste del 40. 5) O John Mullens, købmand,»esq r of Hampshire in England«, 13. marts 1820 i sit 64. år, efterlod hustru (jfr. nr. 37) og børn (jfr. nr. 37 og 48). Engelsk indskrift med antikva, fraktur og kursiv. Opretstående, grå sandsten

8 55O HELSINGØR på muret sokkel, 155x75 cm, afsluttet foroven med bueslag. I kirkegårdens østligste del 41. 6) (Fig. 6) O William Avison, Esq. (agent for British-Russia Company), 21. jan. 1821, 75 år gammel, og datter Elisabeth, 5. nov. 1856, 80 år gammel. Engelsk indskrift med versaler. Opretstående, rektangulær, gul sandsten på sokkel muret af natursten, 148x73 cm. Over indskriften stor medaljon med våben: fem fabeldyr i konturkors, herover vinget lindorm. Ved kirkegårdens indgang. 7) O Hendrik May, borger og færgemand, født 1. aug. 1776, 1. aug. 1824, Peter May, færgemand, født 18.aug. 1809, 6. jan samt Frederikke May født Gynthersen, født 27. juni 1782, 14. aug Udførlig sekundær indskrift om monumentets genopstilling 1956 ved efterkommeren L. F. Tegner. Indskrift med versaler. Stele i empire af rød sandsten, 215x46 78 cm, på aftrappet fodstykke og med høj, retkantet sokkel, afsluttet med gesims, tretrins pyramide samt marmorofferskål. Oval indskriftsplade af marmor midt på stelen, i firedelt ramme hvori marmorrosetter. Herover marmorfelt med sammenlagte hænder. I soklen niche med olielampe af marmor. Vest for kapellet. 8) O Holger Ludvig Olrik, justitsråd, rådmand og hospitalsforstander, født 13. dec. 1769, 3. sept. 1824, gift med Ane Sophie Hellesen 5. juni 1795, 22. juni Indskrift med versaler. Stele i sen-empire af rød sandsten, 250 x 78 cm, på sokkel med karnis over rundstav, foroven afsluttet af frise med stiliserede, kantstillede blade hvorover trekantgavl med palmetdekorerede fialer; over indskriften udhugget egekrans med bånd. Ved kirkegårdens indgang (jfr. nr. 63 og 68) 42. 9) O Inga Maria, enke efter»patrick Gordon and Mathew Craig of Gothenburg merchants«, 4. marts 1825, 69 år gammel; rejst af sønnen William Gordon. Engelsk indskrift med antikva og versaler. Flad, opretstående grå sandsten på støbt sokkel, foroven aftrappet, med bueslag; 135x86 cm. I kirkegårdens østligste del. 10) O Jens Bertel Møller, professor og rektor, ridder af Dannebrog, født 26. dec. 1754, 23. aug. 1825; bestyrede Borgerdydskolen i Kiøbenhavn i 18 år og Helsingørs lærde skole i 19 år. Indskrift med versaler. Stele af sandsten på høj sokkel med profilerede overgangsled og buet, udkragende afslutning med sekstakket marmorstjerne, 193x78 cm; indskriftsplade af marmor. Ved kirkegårdens indgang. 11) (Fig. 4). Før Daniel Lundsten, kaptajn af brandkorpset, eligeret borger og klejnsmedemester, født 16. sept. 1762, 19. aug. 1828, og hustru Ane Christine født Ropper, født 18. jan. 1771, 31. dec Indskrift med malet, forgyldt fraktur og kursiv på konkav-konveks jernplade. Smedejernsmonument, 273x122 cm, formodentlig smedet af Lundsten selv og dermed et

9 HELSINGØR KIRKEGÅRD 551 N.E Fig Helsingør kirkegård. 4. Gravminde nr. 11 over klejnsmedemester Daniel Lundsten, 1828, formodentlig udfort af ham selv (p. 550). 5. Gravminde nr. 3 over Christian Carl(?) von Mehren, 1807 (p. 549). E.M.1966 af de ældste i landet 43 ; indskriftspladen er indrammet af gennembrudt rankeslyng med smårosetter og kugler, flankeret af mæanderagtige borter; herover tomme cirkelfelter omgivet af volutter. Indskriftspladen er grønmalet, monumentet sort og rosetterne forgyldte. Ved kirkegårdens indgang. 12) O Maria (Norrie), født i Gothenburg, død i Copenhagen 17. sept. 1828, 35 år gammel, gift med købmand Gordon Norrie i Elsinore (jfr. nr. 18). Engelsk indskrift med antikva. Som nr. 9, 142x87 cm. I kirkegårdens østligste del. 13) O Adam Gottlob Gradman, købmand, født 19. sept. 1751, 8. marts 1818 og hustru Charlotte Sophie Gradman født van Deurs, født 11. nov. 1765, 7. febr Reliefindskrift med fraktur og kursiv. Støbejernsplade, 65x87 cm, med rosetter i hjørnerne og gesims med to liggende volutter. Opsat i sydmuren i kirkegårdens østligste del. 14) O O. Jensen, født 20. juni 1779, 23. febr Reliefindskrift

10 552 HELSINGØR med versaler. Kløverbladskors af støbejern, 98x67 cm, med stjerner i korsenderne. I kirkegårdens nordøstre del. 15) O George Knox, købmand, 15. maj 1830, 51 år gammel. Engelsk indskrift med antikva og versaler. Som nr. 9, 155x80 cm. I kirkegårdens østligste del (jfr. nr. 48). 16) Daniel Good»of Kingston upon Hull«, købmand, 23. marts 1830, 65 år gammel; årstal i bueslaget. Engelsk indskrift med versaler. Som nr. 9, 100x85 cm, på granitsokkel. Ved plænens vestende. 17) O Hélène Marie d Aubert, født i Copenhague 28. aug. 1772, død i Elseneur 23. febr. 1832, datter af general (François Jacques Xavier) d Aubert, gift på Kronborg 14. dec med oberst C(arl) L(udvig) D(iderik) de Naegler. Fransk indskrift med versaler. Liggende sandsten, 74x47 cm. I kirkegårdens østligste del ) O John Norrie, født 14. nov. 1751, 15. juni 1832, Gordon Norrie (købmand), født 13. aug. 1790, 25. nov (jfr. nr. 12 og 49), Mary Norrie, født 18. jan. 1820, 6. maj 1850, Elizabeth Norrie, født 26. marts 1821, 3. nov samt Charles Fenwick, født 3. marts 1808, 18. april Engelsk indskrift med versaler. Som nr. 9. I kirkegårdens østligste del. 19) O Nicholas Brown (købmand), født 6. okt. 1766, 1. febr (sml. nr. 1), hustru Mary Elizabeth Brown (født Elphinstone), født 28. nov. 1772, 11. marts 1838 og døtrene Melior Naegler født Brown (gift med premierløjtnant J. F. C. Nægler), født 14. okt. 1801, 23. april 1826, Adeline Brown, født 4. jan. 1806, 5. okt samt Anna Louise Emilie (Brown), født 1. maj 1794, 3[0. juli 1]876. Engelsk indskrift med versaler. Flad, opretstående, grå sandsten, 168x63 cm, på aftrappet fodstykke af granit og riffelhugget sandsten, foroven cirkelslag. I kirkegårdens østligste del ) Thomas Bryan (købmand m. m.), født 18. dec i Epsom, Surrey, 7. nov i Elsinore, og hustru Fanny Bryan, født 1762 i Rivenhull, Essex, 15. febr. 1843; årstal i trekantgavlen. Engelsk indskrift med versaler og antikva. Stele af sandsten, 148x89 cm, med trekantgavl og udkragende, polygonal afslutning. Ved plænens vestende. 21) O A(ndreas) C(hr.) von Mehren (købmand, kaptajn), født 21. juli 1784, 11. april 1865 og hustru M(etine) C(hristine) von Mehren født Weise, født 6. okt. 1786, 24. juli Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten, 110x50 cm, på aftrappet fodstykke, foroven cirkelslag flankeret af tilsvarende, lavere fialer. Indskriftspladen er af marmor, og herover er indsat en biskuitmedaljon (forestillende Bertel Thorvaldsens Natten). I kirkegårdens østligste del. 22) O Elisabeth Crane, født 26. marts 1755, 4. dec Engelsk reliefindskrift med kursiv. Opretstående støbejernsplade (stærkt medtaget af

11 HELSINGØR KIRKEGÅRD 553 M.L. J N.E Fig Helsingør kirkegård. 6. Gravminde nr. 6 over William Avison, 1821 (p. 550). 7. Gravminde nr. 28 over Friderich Ernst Johann von Ohlrogge, 1839, udført af H. E. Freund 1840 (p. 554). rust), 144x67 cm, med rosetter i indskriftspladens hjørner; gesims med bladmotiv, der krones af volutter om palmet. Ved plænens vestende. 23) O Christian Frederik Eckardt, købmand, født 24. nov. 1771, 19. febr og Maria Wilhelmine Eckardt født Johnsen, født 10. nov. 1790, 27. maj 1860 samt Lauritz Andreas Eckardt, cand. phil., født 12. jan. 1829, 7. sept Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke, 175x50 cm, afsluttet foroven af skråkanter om cirkelslag med Georgskors; herunder udhugget egeløv. I kirkegårdens østligste del. 24) O Carl Frederik Waldemar Kaas, født 15. dec. 1835, 26. marts Indskrift med kursiv og antikva. Marmorplade, 35x54 cm, anbragt på fodstykket til gravminde fra begyndelsen af 1900 rne. Øst for kapellet. 25) O L(ange) P(allesen) Erritzöe (toldkontrollør), (født 1796), (31. juli) Reliefindskrift med versaler. Kløverbladskors af støbejern, 97x66 cm, med stjerneprydede korsender. I kirkegårdens nordøstre del (jfr. nr. 64). 26) O Frederik Wilhelm Berg, etatsråd,»kæmmereer«ved Øresunds

12 554 HELSINGØR toldkammer, ridder af Dannebrog og dannebrogsmand, født i Kiöbenhavn 16. marts 1754, død i Helsingør 3. marts Reliefindskrift med fraktur. Plint af støbejern, 47x62x36 cm, kronet af kløverbladskors af støbejern, 137x97 cm. På plænen. 27) O Fr. Kaas, bogholder, født 22. aug. 1760, 30. aug Indskrift med kursiv. Liggende sten af marmor, 35 X 53 cm, af form som en opslået regnskabsbog med indhugget opstilling; fødsel er indført til venstre, død til højre. Øst for kapellet. 28) (Fig. 7) Friderich Ernst Johann von Ohlrogge, generalmajor og kommandant på Cronborg, kommandør af Dannebrog og dannebrogsmand, født 12. nov. 1772, 6. maj På monumentets forside:»salige ere de døde etc.«(joh.åb. 14,13); på bagsiden:»hvad Tiden skiller ad i Støvets Prøvestand, gjensamler Evigheden i Lysets og Fredens salige Boliger«samt»Wær troe indtil Døden etc.«(joh.åb.2,10). Indskrift med versaler. Hvid marmorstele i senempire, 210x67 89x28 44 cm, af H. E. Freund. Stelen, der krones af udladende trekantgavl, står på høj, retkantet sokkel og aftrappet fodstykke af slebet granit. I stelen indhugget to relieffer (63x63 cm og 64x63 cm) med de af Freund hyppigt benyttede motiver»afskeden«(generalen på dødssengen, ved fodenden et sørgende ungt par) og»gensynet«. Figurerne er i klassiske gevandter 46. På trekantgavlen er udhugget stiliserede skibe, palmetter og fugle (beslægtet med Freunds mindesmærke over biskop F. Münter, 1834, DK. Kbh. By. I, 190 f.). Monumentet er indrammet af et lavt, ovalt smedejernsgitter i enkle, geometriske former (skimtes på fig. 7), tilskrevet Freund 47. Ved kirkegårdens indgang. 29) O Hans Bertram Troiel Holm, født 4. maj 1835, 14. dec Indskrift med versaler. Grå sandsten, 77x80 cm, med efeudekoration; indskriftsplade og kors, 74x41 cm, af marmor. I kirkegårdens østligste del (jfr. nr. 32, 34 og 55). 30) O Anna Margaretha von Kleist født von Schubarth, født 3. april 1753, 24. aug. 1842, gift 3. dec med (major og) kammerherre Christian Frederik von Kleist, 12. juli Indskrift med versaler. Stele af rød sandsten på fodstykke, 191x78 cm, kronet af trekantgavl, hvorunder niche med olielampe af marmor. Ved kirkegårdens indgang. 31) O Boas Larsen Schmidt, født 24. febr. 1770, 14. dec. 1842, hustru Christine Schmidt født Adolph, født 10. maj 1772, 4. juni 1845 samt senere afdøde familiemedlemmer. Indskrift med versaler. Liggende sten (formodentlig oprindelig stele) af grå kalksten, 127x51 cm. Foroven niche med indsat marmorrelief af bikube. Ved plænens vestende. 32) O Hans Erik Eduard Holm, født 30. nov. 1842, 23. marts Indskrift med versaler. Grå sandsten, 45x35 cm, med oval indskriftsplade af

13 HELSINGØR KIRKEGÅRD 555 marmor (pladen ligger nu los og ituslået ved kirkegårdsmuren). I kirkegårdens ostligste del (jfr. nr. 29, 34 og 55). 33) O Christian Jacob Theophile de Meza, justitsråd, doktor ( = læge), ridder af Dannebrog, født 26. nov. 1756, 6. april Indskrift med versaler. Grå sandsten, 110x81 cm, af form som skriftrulle, men ellers hugget som natursten med stærkt fremskydende sokkel. Ved indgangen (jfr. nr. 58). 34) O Louis Peter Holm, født 4. nov. 1844, 4. nov Som nr. 32 (pladen ligger nu løs ved kirkegårdsmuren). I kirkegårdens ostligste del (jfr. nr. 29, 32 og 55). 35) O K. Jensen, født 30. april 1788, 6. jan Reliefindskrift med versaler. Kløverbladskors som nr. 14. I kirkegårdens nordøstre del. 36) O J(oh.) C(hristopher) Brandt, købmand, født 3. marts 1799, 29. jan Reliefindskrift med versaler. Kløverbladskors af støbejern, 99x68 cm; i korsenderne fire palmetter om roset. Ved kirkegårdskontoret. 37) O Jane Rebecca (Mullens) (født Trevor), født 26. okt i Bridgwater, Somersetshire, 19. febr i London, enke efter John Mullens (jfr. nr. 5), samt Cecilia Jane Mullens, født 1794, Engelsk indskrift med versaler, fraktur og kursiv. Som nr. 5. I kirkegårdens østligste del. 38) O Christian Schubel, født 6. febr. 1760, 24. nov Indskrift med malede versaler. Plint af støbejern, kronet af kløverbladskors af støbejern med palmetornament, 150x50 cm. Gravstedet indhegnes af støbejernsgitter. I kirkegårdens østligste del. 39) O Jørgen Tvede, brændevinsbrænder, født 24. jan. 1790, 29. jan. 1849, og hustru Chatrine Drewes, født 27. nov. 1791, 12. febr Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke, 130x30 49 cm, kronet af marmorkors; stelen er indsvejfet foroven. Gravstedet indhegnes af støbejernsgitter med tolvtakkede stjerner i cirkler, indrammet af volutter. Sydvest for kapellet. 40) O Johanne Sophie Rahstedt, født 3. jan. 1779, 8. april Udslidt indskrift med versaler. Liggende marmorplade, 74x54 cm. Nær kirkegårdsmurens ophør mod syd. 41) O Edmund (Wright), 22. aug. 1848, Mathilde (Wright), 25. aug samt Julie (Wright), 1. maj Indskrift med versaler. Sandsten, 62x50 cm, med udladende fodstykke og udhugget efeudekoration; indskriftsplade af marmor formet som skriftrulle. På familiegravsted nord for kapellet. 42) O Christian Berbandt Rogert, justitsråd, rådmand, født 20. okt. 1789, 29. juni Stele af grå sandsten, 205x54 cm, på fodstykke og høj retkantet sokkel, med trekantgavl indrammet af pinakler. Indskriftsplade af marmor, fastgjort med fire bronzerosetter, herunder marmorplade med egeløvskrans i højt relief. I kirkegårdens østligste del.

14 556 HELSINGØR 43) O Georg von Purgan, oberst i det kgl. ingeniørkorps, ridder af Dannebrog, født 29. juli 1775, 18. marts Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på riffelhugget sokkel, 175x55 cm, med udladende, halvcirkulær gavl, hvori en sekstakket stjerne. I kirkegårdens østligste del. 44) O Anne Jacobine Christiane Dreyer født Gad, født 3. dec. 1824, 20. april 1852 (gift med læge O. J. C. Dreyer, jfr. nr. 56). Indskrift med versaler. Granit med akantusdekoration, 67x67 cm, kronet af marmorkors, 61x35 cm; indskriftsplade af marmor. I kirkegårdens nordøstre del. 45) O Charles Deacon, 7. maj 1852, 21 år gammel, tredie søn af James og Sophia Deacon,»Late of Hertfordshire, England«, samt Benford (Deacon), 24. marts 1856, 8 år gammel, niende og yngste søn af samme. Engelsk indskrift med versaler. Flad, opretstående sandsten, 100x70 cm, med cirkelslag. Ved plænens vestende. 46) O (?). Simon Unna, født 22. maj 1792, 13. nov. 1852, Johanne Marie Unna (født Schrøder), født 19. nov. 1799, 11. febr. 1877, Hanne Unna, født 7. juli 1824, 15. juni 1830, Justine Unna, født 25. nov. 1844, 20. aug. 1845, Herman Gotfred Unna, født 27. jan. 1826, 11. juni 1890, Johan Arnold Unna, født 3. febr. 1820, 22. febr. 1892, samt Ida Velhelmine Unna, født 3. febr maj Indskrift med versaler. Kors af grå sandsten, 165x85 cm, med foranstillet indskriftsplade af hvid marmor på sokkel af grå sandsten. I kirkegårdens østligste del. 47) O Otto Jespersen, prokurator, født 13. marts 1812, 8. juni 1855, og hustru Kirstine Sophie Frederikke født Dinesen, født 4. marts 1812, 2. okt Indskrift med versaler. Grå sandsten med efeudekoration, 74x69 cm, kronet af marmorkors, 68x39 cm; indskriftsplade af marmor. I kirkegårdens østligste del. 48) O Elizabeth Frances Mullens, født 21. sept. 1787, 11. sept. 1855, enke efter George Knox (jfr. nr. 15). Engelsk indskrift med versaler og antikva. Som nr. 15. I kirkegårdens østligste del. 49) O Mary Ann Good, født 9. nov. 1787, 19. okt. 1855, gift med Gordon Norrie (jfr. nr. 18). Engelsk indskrift med versaler. Flad, opretstående gravsten af rød sandsten på sokkel, foroven tilspidset, 135x86 cm. I kirkegårdens østligste del ) O Niels Johan Knudsen, etatsråd,»toldkæmmerer«, født 1778, (24. okt.) 1855 og hustru Christine Knudsen født Svendsen, født 1793, (6. juni) Indskrift med versaler. Stele af marmor på aftrappet fodstykke, afsluttet med cirkelslag, 190x45 65 cm; enkel dekoration, der foroven afsluttes med kors og ranke. Prydet med biskuitmedaljon 28 cm i diameter (nu udfaldet og knækket) forestillende mandlig dødsgenius, i baggrunden skriftblad og urne. Vest for kapellet.

15 HELSINGØR KIRKEGÅRD ) O Peter Christian Schierbeck, købmand og major ved Det borgerlige artilleri, født 29. nov. 1778, 1. aug. 1846, og hustru Christiane Marie Morell, født 30. april 1782, 18. febr Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke og høj retkantet sokkel, kronet af trekantgavl af marmor med hjørnepalmetter samt bronzekrucifiks, 214x106 cm. I gesimsen og over soklen marmorborter med bladornamenter; indskriftsplade af marmor, hvorunder niche med handelssymboler i marmorrelief (frise, gavl og krucifiks nedfaldet 1966). Ved kirkegårdens indgang. 52) O P(eter) W(ilhelm) Tegner, kommandør, kommandør af Dannebrog, dannebrogsmand, ridder af sværdordenen, født 15. juli 1798, 18. febr. 1857, og hustru J(ohanne) C(ecilie) C(athrine) Tegner født Christophersen, født 17. nov. 1802, 13. april 1875.»Kjøbt til 2000«. Granit, 120x85 cm, med poleret indskriftsfelt der indrammes af egeløv og krones af krydset anker og sværd. I kirkegårdens østligste del. 53) O Nicolaus Becker, tegnelærer, født 30. aug. 1788, 26. marts Indskrift med versaler. Granitmonument på fodstykke, 82x70 88 cm, kronet af sandstenskors, 112x61 cm. Akantusdekoration omkring indskriftsplade af marmor i rulleform. Ved kirkegårdens midtergang. 54) O Jacob A(ugust) Stenfeldt, etatsråd, borgmester, kommandør af Dannebrog, ridder af nordstjerneordenen (født 12. maj 1783, 3. marts 1858), Betsy (Catharina Frederikke Elisabeth) Stenfeldt født Steenberg (født 5. marts 1791, 18. juni 1862) samt Harald Stenfeldt (født 25. dec. 1809, 2. marts 1835). Indskrift med versaler. Kunstsandsten, 100x60 cm, kronet af marmorkors, 67x42 cm, med indskriftsplade af marmor, hvorover biskuitmedaljon (Thorvaldsen:»Natten«). Ved plænen. 55) O Peter Louis Holm, kaptajn og rådmand, født 8. aug. 1802, 19. dec. 1868, og hustru Nicoline Sophie Holm født Faber, født 18. juli 1812, 15. okt Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på aftrappet fodstykke og med konkavt, indtrukket topstykke, indrammet af pinakler, 180x50 cm, kronet af marmorkors. Indskriftsplade af marmor, hvorunder marmorrelief med symboler for handel og flid 49. I kirkegårdens østligste del (jfr. nr. 29, 32, 34). 56) O Otto Johan Christian Dreyer (læge), født 1819, (5. nov.) Indskrift med versaler. Granitmonument med akantusdekoration, 53x46 cm, kronet af marmorkors; indskriftsplade af marmor i rulleform. I kirkegårdens nordøstre del (jfr. nr. 44). 57) O Erich Engelbrecht Holm, kgl. agent og købmand, født 5. juni 1773, 5. jan. 1819, og hustru Frederikke født Bjørnsen, født 28. juli 1778, 28. febr samt deres søn Edvard B. C. Holm, cand. jur., født 28. okt. 1803, 23. maj Indskrift med versaler. Stele af sandsten på aftrappet

16 558 HELSINGØR fodstykke og retkantet sokkel med trekantgavl og hjørnepalmetter af marmor. I frisen og over soklen marmorborter med bladornamenter; i stelen niche med marmorrelief, symboler på handel og flid (baller, tønde, bikube samt merkurstav og trefork) ) O Anna Marie de Meza født Prip, født 22. febr. 1783, 20. jan Indskrift med fraktur og kursiv. Liggende sandsten, 64x41 cm. Ved indgangen (jfr. nr. 33). 59) Monument over (16) soldater fra krigen 1864, der»hensov i vor Midte«(d.v.s. døde på Kronborg lazaret). Indskrift med versaler. Stele af grå sandsten på fodstykke og retkantet sokkel, 235x47 83 cm. I soklen udhugget relief med korslagt egegren og sværd omvundet med laurbær. I toppen indsat femtakket marmorstjerne. I kirkegårdens nordre del ) O William Gordon Norrie (skibsdeklarerer, vicekonsul og borgerkaptajn), født 25. sept. 1827, 27. nov. 1865, Fanny Norrie født Wright, født 28. juni 1832, 15. sept. 1885, Charlotte Norrie født Harbou (kvindeorganisator), født 12. okt. 1855, 19. dec. 1920, Gordon Norrie (læge), født 6. maj 1855, 11. okt. 1941, samt Edith Norrie (talepædagog), født 4. april 1889, 8. dec Engelsk indskrift med antikva. Monument som nr. 9, 140x90 cm. I kirkegårdens østligste del. 61) O Jens Pilegaard Bay, købmand, født 5. sept i Rudkjøbing, 16. okt i Helsingør, og hustru Ane Marie Bay født Basballe, født 13. juli 1807 i Rudkjøbing, 6. dec i Kjøbenhavn. Indskrift med versaler. Stele af grå kunstsandsten på fodstykke, 214x84 cm; i stelen halvrund niche med marmorrelief, 66x32 cm, engelen ved graven. Ved kirkegårdens indgang. 62) O Jean Edouard Liebe, organist ved Kronborg og S. Marie kirke, født 6. nov. 1804, 24. jan. 1866; sat af elever. Indskrift med versaler. Sandsten, 110x62 cm, kronet af marmorfugl (uglehoved på duekrop), udhugget efeudekoration; indskriftsplade af marmor hvorover marmormedaljon med musiksymboler i egeløv. På plænen. 63) O Jacob Baden Olrik, etatsråd og borgmester, født 8. sept dec. 1875, gift med Helene Christine Rosenørn 26. april 1834 (født 12. maj 1813), 23. sept Indskrift med versaler. Stele af rød sandsten på lodret rillet fodstykke og høj retkantet sokkel, 264 x 78 cm, dekoration og øvre afslutning nær beslægtet med nr. 8. Ved kirkegårdens indgang ) O A(malie) W(ilhelmine) Erritzöe (født Holm), (født 1809), (6. sept.) Støbejernskors som nr. 25. I kirkegårdens nordøstre del. 65) O Louise Norrie (født Jacobsen), født 14. maj 1830, 6. juli 1890, John Norrie (bogbindermester), født 26. sept. 1822, 10. okt. 1905, Eloise Breese Norrie, født 1. juni 1856, 28. jan. 1921, Adam Gordon Norrie, født 6. april 1862, 21. aug. 1935, Olivia Johanne Margrethe Norrie født Jørgensen

17 HELSINGØR KIRKEGÅRD 559 (skuespillerinde), født 22. nov. 1869, 7. nov. 1945, (gift med) William Good Norrie (forfatter og teaterdirektør), født 27. maj 1866, 30. sept Engelsk indskrift med versaler. Som nr. 9. I kirkegårdens østligste del. 66) O (Hartvig Marcus) Frisch, (toldinspektør), født (26. okt.) 1709, (23. nov.) Indskrift med antikva. Uregelmæssig granitsten, 40x52 cm. På plænen ) Signe Tegner (født Puggaard), født 1847, 1899, og Henry Tegner (grosserer og bankdirektør, sønnesøn af nr. 4), født 1843, Indskrift med kursiv. Bronzemonument, 265 cm højt, signeret af Rudolph Tegner 1899; monumentet forestiller klippeniche med bortvendt kvinde, tilhyllet fra lænden og nedefter 53. Vest for kapellet. 68) O Poul Christian Stemann Olrik, født 10. aug. 1840, 17. dec Indskrift med versaler. Stele af rød sandsten, 265x78 cm, nær beslægtet med nr. 63. Ved kirkegårdens indgang. 69) Lars Bache, færgemand, født (10. februar) 1771, (26. juli) 1809; minde på hans hustrus (Ane Margrethe Bache, født 1772, 20. febr. 1857), datters og sønnedatters grav. Indskrift med versaler. Naturstensarrangement. På en sten et anker af smedejern, 62 cm langt 54. Nær kirkegårdens indgang. 70) franske soldater døde på hjemvejen fra krigsfangenskab. Fransk indskrift med påsatte bronzeversaler. Mindeanlæg med obelisk, 40 navneplader, cirkelformet hegnsmur samt flagstang med tricolore, tegnet af arkitekt Poul Holsøe, udført af stenhugger Carl Scheller. Syd for kapellet 55. Forsvundne gravminder, l) O Patholm, toldbetjent, begravet 9. dec På graven blev, vistnok på foranledning af direktøren for Øresunds toldkammer, C. F. Numsen, lagt en ligsten til minde om lang og tro tjeneste 56. 2) O Mary (Brown), 5. febr. 1826, enke efter David Brown»of Musselburgh in Scotland«,»keeper of the seal«ved Øresundstolden og guvernør i Tranquebar»in the East Indies«(jfr. nr. 1) samt søsteren Anna Watson Forbes,»spinster«, 5. marts Engelsk indskrift 57. KILDER OG HENVISNINGER LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv: Regnskab over den nye kirkegårds anlæg i Helsingør Kommune sager. Helsingør Helsingør rådstuearkiv: Magistratens journaler Helsingør ligbærerlaug: Regnskabsprotokol for det forenede ligbærerselskab og broderskab Regnskabssager for det forenede ligbærerlaug , Breve og dokumenter det forenede ligbærerselskab og broderskab vedkommende , Se i øvrigt arkivalier for Frederiksborg amt i almindelighed p. 30, samt kilder og henvisninger til S. Olai kirke p. 278 og S. Marie kirke p Kgl. Bibl. NyKglSaml. 695, 4. Borgmester Bussæus, beskrivelse over Helsingør. Kirkegårdscirkulære af 15. marts (19. april) 1890 (NM).

18 560 HELSINGØR Undersøgelse og beskrivelse ved Kjeld de Fine Licht (kirkegården), samt Bent Schiermer Andersen, Hans Axel Bolvig og Jørgen Steen Jensen 1964, Laura Felding og Jørgen Steen Jensen 1966 (kirkegårdsmonumenterne). 1 LA. Helsingør rådstuearkiv. H II 4 Kæmnerrgsk Kirkeinspektionens arkiv. Helsingør S. Olai. Rgsk Danske Magazin 3. rk. II, 213. Laurits Pedersen i Helsingør I, , jfr. p. 139f. om valg af beliggenhed. Christian III.s københavnske reces af 1537, 23, pålægger købstæderne uden for byområdet at indgærde og holde bekvemme steder til begravelse af menighedens folk. 2 Helsingør I, 163 og Efter konsumptionens ophør 1850 og accisebodens efterfølgende nedrivning blev det frigjorte areal indlemmet i kirkegården. 4 LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Kommune sager , 8. juli Helsingør. Roesen p. 73. Helsingør I, 440, II, 272b. 5 LA. Kirkeinspektionens arkiv. Helsingør S. Olai. Kirkeinspektionens korrespondancesager Omfatter også tidligere år. 6 Ved S. Olai embede. Kopibog for Set. Olaf Kirkeinspektion Jfr. note 6. Desuden ved embedet: St. Olai kirkes journal og S. Olai kirkes protokol Helsingør 1742 ff. 8 Trap 4. udg. p Oplysning fra kirkegårdsinspektør E. Nielsen Krikegårdsinspektør E. Nielsen på grundlag af arealopmåling 1958 ved landinspektør E. Steenbrandt. 11 LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Kommune sager: , , Helsingør. 12 Jfr. note 11 og LA. Kirkeinspektionens arkiv. S. Marie tyske kirke. Regnings Copie Bog for , , (1799). 13 Jfr. note 12, samt S. Olai kirkes protokol 1742 ff. (ved embedet). 14 Jfr. sidste del af note 12. Denne deling ophævedes med reglement for den nye kirkegård i Helsingør Kjøbstad af 21. marts 1828, RA. Rtk. ad 14.3, læg nr. 5. Saml. til statistisk-topografisk beskrivelse af Frederiksborg og Holbæk amter og LA. Helsingør rådstuearkiv. B 5 c. Magistratens journaler S. Olai kirkes protokol 1742 ff. (ved embedet) og sidste del af note Jfr. S. Olai kirkes protokol Gitteret afløste»brøstfældig murpille og rådnet træværk« (jfr. sidste del af note 15) og 1825 (jfr. sidste del af note 12) omtales mure ved ligvognshuset. 18 Oplysning fra forhenværende skoleinspektør Lauritz Jensen, jfr. ældre fotografi, Helsingør I, LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Rgsk. over den nye kirkegårds anlæg i Helsingør. 20 En ny stenmur omtales 1830, formodentlig er dens opsætning foranlediget af den to år tidligere foretagne udvidelse af kirkegården, jfr. LA. Sjællands stiftsøvrighedsarkiv. Helsingør S. Olai. Rgsk og S. Olai kirkes journal (ved embedet). 21 S. Olai kirkes protokol 1742 ff. (ved embedet) og note Gitterfløjen er muligvis fra begyndelsen af 20 de århundrede, jfr. inventarier og regnskaber (ved S. Olai kirkes embede). 23 LA. Kirkeinspektionens arkiv. Helsingør S. Olai rgsk Jfr. note 11. Kgl. Bibl. NyKgl- Saml. 696, 4. Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ, quæ reperiuntur in Templo S. Olai Helsingoræ, collecta et excripta a J. C. Rosendahl Roesen p. 73 og RA. Genealogisk-heraldisk samling nr. 18, 4. Inscriptionens Epitaphia et Picturæ quæ reperiuntur in Templo St. Olai quod Helsingorø est exstructum colecta et exscripta. 25 Kgl. Bibl. GIKglSaml. 2337, 4. Inscriptiones, Epitaphia et Picturæ in Templo S. Olavi Hels. collecta... anfører Frederik IV.s kronede monogram over inskriptionen. 26 LA. Kirkeinspektionens arkiv. Efterretning og instruktion for kirkeværgen Helsingør I, Jfr. note 15, samt LA. Helsingør ligbærerlav. Breve og dokumenter det forenede ligbærerselskab og broderskab vedkommende og Helsingør forenede ligbærerselskab og broderskabs samlingsprotokol begyndt i året 1815 (privateje). 29 Galvanograferet T. W. Jantzen. Gengivet i M. Galschiøt: Helsingør, 1921, p Ligvognshuset er fredet. Den eksisterende bygning viser mindre afvigelser fra G. Ochsners forslag. 31 Jfr. note 19. J. H. Koch ombyggede i disse år Sæby kirke i nygotisk stil (DK. Kbh. amt p. 933 ff.). 32 Døren opbevares nu i Helsingør bymuseum på Marienlyst slot. Oplysningerne om huset på grundlag af ældre fotografier (kirkegårdskontoret)

19 HELSINGØR KIRKEGÅRD 561 taget at Paula Dahl, Helsingør. 33 St. Olai kirkes journal (ved embedet) og LA. Kirkeinspektionens arkiv. Helsingør S. Olai. Kirkeinspektionens korrespondancesager Helsingør Avis 13. aug Oplysninger fra kirkegårdsinspektør E. Nielsen 1964 og fra forhenværende skoleinspektør Lauritz Jensen. 36 Helsingør forenede ligbærerselskab og broderskabs samlingsprotokol begyndt i året 1815 (privateje). Erik Kjersgård har stillet udskrifter af protokollen til rådighed. 37 Når intet andet er anført, er de personalhistoriske oplysninger suppleret fra Dansk biografisk Leksikon, I XXVII, ; J. W. G. Norrie: De britiske Menigheder i Helsingør, PersHistT., 11. rk. I, 1940, p ; V. Richter: 100 Aars Dødsfald ( ), I III, København Odense samt Hostrup-Schultz. Betegnelsen»Ved kirkegårdens indgang«betyder, at kirkegårdsmonumentet er nær hovedporten i Nygade;»plænen«angiver plænen syd for kirkegårdskontoret. 38 Indskriften gengivet i Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holstens Slægtebog 1,2. bind, , p Jfr. J. B. Boudard: Iconologie, I, Vienne 1766, p. 97 og K. W. Bamler: Allegorische Personen zum Gebrauche der bildenden Künstler, Berlin 1791, p. 83. Redaktionen skylder museumsdirektør Dyveke Helsted tak for nærmere bestemmelse af symbolerne. Obelisken afbildet i Helsingør II, Suppleret efter Th. Hauch-Fausboll: Slægten Tegner, 1919, p. 11ff. 41 Fragmentarisk tegning (af Aage Jørgensen) hos M. Galsehøot: Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede, 1921, p. 62; indskriften gengivet delvis, sammesteds p Stelen er afbildet i Helsingør II, Jfr. P. Halkiær Kristensens indledning i Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern. Danmarks Folkeminder nr. 59, 1951, p Indskriften suppleret efter H. J. Huitfeldt-Kaas: Documenter til Familien d Auberts Historie, PersHistT., 2. rk. VI, 1891, p Suppleret efter Th. Hauch-Fausbøll: Af Slægten Browns Historie, 1918, tavle XII og V. Richter: Den danske Landmilitæretat , II, 1897, p Reliefferne, dateret til 1838 af H. Rostrup, findes i gips på Ny Carlsberg Glyptotek (nr. 356 og 357, deponeret af Kunstakademiet 1901), 71 x 68 og 72x68 cm. Den unge mand er forskelligt gengivet i de to udførelser. Han har i gipsrelieffet kraftigt, krøllet hår dybt ned i panden; på marmorrelieffet har han høj tinding og anlæg til bakkenbarter (Ny Carlsberg Glyptotek. Katalog der Abteilung für moderne Kunst [ved Carl V. Petersen og H. Rostrup] 2. Aufl., 1937, p. 43 og H. Rostrup: Ny Carlsberg Glyptotek. Moderne skulptur dansk og udenlandsk, 1964, p. 65). 47 Else Kai Sass: Hermann Ernst Freund, i Weilbach: KunstLeks. I, 336f.; jfr. i øvrigt Th. Oppermann: Hermann Ernst Freund, 1916, p Begyndelsen af indskriften gengivet hos M. Galsehiøt: Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede, 1921, p Relieffet gengivet (efter tegning af Aa. Jørgensen) hos M. Galsehiøt: Helsingør etc., 1921, p Relieffet gengivet i Helsingør II, Suppleret efter Kopibog for Set. Olai kirkeinspektion (ved embedet); jfr. Trap III, forhandledes der om overflytning af H. M. Frisch s og hustru Jacobine Henriettes kister fra S. Olai kirke, jfr. note Originalmodellen i gips findes siden 1901 på Statens Museum for Kunst, Danske samling, inv. nr. 5415, jfr. i øvrigt Sigurd Sehultz, i Weilbach: KunstLeks. III, Afbildet hos Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern, 1951, tavle Tekst, tegninger samt fotografi i Architekten, XXV, 1923, p. 1 3, LA. Sjællands stiftsøvrighed. Kommune sager. Helsingør , læg Th. Hauch-Fausbøll: Af Slægten Browns Historie, 1918, p. 149; jfr. note 38.

1004 LYNGE-KRONBORG HERRED

1004 LYNGE-KRONBORG HERRED 1004 LYNGE-KRONBORG HERRED HØRSHOLM KIRKEGÅRD* Den store, rigt bevoksede kirkegård ligger i et kuperet terræn et godt stykke syd for kirkeholmen (sml. p. 995). Den ældste del, som ifølge kongelig resolution

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

6332 KIRKERNE I SILKEBORG

6332 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Parti af Østre Kirkegård med begravelse for skolestifteren Theodora Lang ( 1935) og hendes familie. Foto EN 2006. Part of Østre Kirkegård with tombs of the school founder Theodora Lang and her

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

Gravminderegistrering

Gravminderegistrering Gravminderegistrering Hvorfor bevare gravminder? Tenna R. Kristensen, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Hjordkær Broager Haderslev, klosterkirkegården Haderslev, klosterkirkegården Løgumkloster

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east.

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. 3221 Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. mod gavlen. Den fornødne reparation var, sammen med en række andre, så bekostelig, at kirken fik

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

801 Fig. 1. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1810, over told- og konsumptionsinspektør Frederik Christian Ørn ( 1811) (s. 803). Foto M. Mackeprang 1908. Churchyard monument no. 1, 1810, to Frederik Christian

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Malling sogn, Ning hrd.,århus amt. Stednr. 15.04.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2012 J.nr.

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Bevaringsværdige gravsten og gravsteder på Herstedøster Kirkegård

Bevaringsværdige gravsten og gravsteder på Herstedøster Kirkegård Bevaringsværdige gravsten og gravsteder på Herstedøster Kirkegård Af Emil Kruuse og Lars Ammitzbøll Fra 1991 til 1993 klassificerede Søllerød Museum 32 gravsten eller gravsteder som bevaringsværdige. Der

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Generation nr. 1 1. Mary Jakobine Schwartz, født 08 jun 1897 i Christianshavn; Overgaden oven Vandet 12-14.st o. G.. Hun er datter af 2. Peter Hansen Schwartz og 3.

Læs mere

Kværnen i Tejn Stubmølle - og lidt om kværnsten - især på Bornholm.

Kværnen i Tejn Stubmølle - og lidt om kværnsten - især på Bornholm. Kværnen i Tejn Stubmølle - og lidt om kværnsten - især på Bornholm. Løberen af Nexø sandsten Liggeren af kunststen Kværnstenene hængende i luften i kranens kæder under nedtagning i Tejn, marts 2006. Kværnen

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Gl. Rye Kirke, Tyrsting hrd., Aarhus amt. Stednr. 16.04.05 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg J.nr.

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere