AC Heiberg Rådgivning Den udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AC Heiberg Rådgivning Den udkast"

Transkript

1 1

2 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder... 6 Beskrivelse af indsatsområder og planlagte aktiviteter... 7 Lovpligtige tiltag i den kommunale rottebekæmpelse Rottespærrer på kommunale institutioner Procedure for kampagnebesøg i landzonen Optimerer brugen af digitalt registreringsprogram i den administrative og praktiske rottebekæmpelse Indsatsområder hvor der typisk kan være problemer med rotter Sikring af intakte kloakker Målrettet kloakrottebekæmpelse Forebyggelse af rotter på fugleøerne i Roskilde Fjord Sikrer at fuglefodring, vildtfodring, hønse- og dyrehold ikke skaber grobund for rotter Bekæmpelse for rotteaktivitet på særlige lokaliteter Indsatsområder til sikring af fremdrift og kvalitet i rottebekæmpelsen Evaluering af den kommunale rottebekæmpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger Udbud af den kommunale rottebekæmpelse

3 Den fremtidige rottebekæ mpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæ mpelse af rotter (lov nr. 696 af 29. juni 2012) inddrage flere forebyggende initiativer. Blandt andet derfor er kommunalbestyrelsen blevet pålagt at udarbejde en handlingsplan, som skal beskrive tiltag/initiativer i den forebyggende og bekæ mpende indsats overfor rotter. Handlingsplan om forebyggelse og bekæ mpelse af rotter beskriver de tiltag, som Roskilde kommune har valgt at fokusere på i den kommende 3-årige periode. Ræ kkefølgen af de udvalgte indsatsområder er ikke et udtryk for en indbyrdes prioritering af de enkelte områder. 3

4 ( Roskilde Kommunes vision for den kommunale rottebekæ mpelse er en bekæ mpelse, som er målrettet, forebyggende, miljømæ ssig forsvarlig og omkostningseffektiv Visionen for den kommunale rottebekæ mpelse er her defineret som følgende sæ tninger; Rotter skal ikke udgøre et sundhedsmæ ssigt problem i Roskilde Kommune Udledning af rottegift til miljøet begræ nses mest muligt. At rottebekæ mpelsen i Roskilde Kommune er målrettet effektive løsninger af de individuelle rotteproblemer Rottebekæ mpelsen i Roskilde Kommune skal foregå omkostningseffektivt, målrettet og væ re en sikker løsning for forvaltning og borgere. Vi tilstræ ber at løse bekæ mpelsen af rotter således at flest muligt rotter bekæ mpes på en dyreetisk og lovlig måde inden for de afsatte økonomiske rammer. ) I henhold til Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæ mpelse af rotter nr. 696 af 29. juni i det følgende kaldet Bekendtgørelsen, skal kommunalbestyrelsen foretage en effektiv rottebekæ mpelse. Bekæ mpelsen af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer. Nogle af de væ sentligste æ ndringer i Bekendtgørelsen i forhold til tidligere er; Anmeldelse om rotter i beboelse (indendørs) eller på fødevarevirksomheder skal have tilsyn/besøg uden ubegrundet ophold. Kommunalbestyrelsen skal lade bekæ mpelsen varetages og udføres af autoriserede personer. Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at følge den resistensstrategi som er udstukket af Naturstyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal lade en handlingsplan udarbejde minimum hvert 3. år Kommunalbestyrelsen skal som grundejer lade rottespæ rrer opsæ tte, hvor det er hensigtsmæ ssigt og teknisk muligt: o Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og dagsinstitutioner o I forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, dagsinstitutioner og parcelhusområder Tilsyn (kampagnebesøg) i landzonen skal ske efter nye retningslinier 4

5 Roskilde Kommune, Teknik og Miljø, har det overordnede ansvar for en effektiv rottebekæ mpelse i Roskilde Kommune, men den daglige administrative del af rottebekæ mpelsen samt kontakt med bekæ mpelsesfirmaet varetages af Roskilde Forsyning. Den praktiske kommunale rottebekæ mpelse i Roskilde Kommune er udliciteret til et privat bekæ mpelsesfirma, Der er ca rotteanmeldelser om året i Roskilde Kommune, hvor hovedparten af anmeldelserne forekommer i byzonen. Roskilde Kommune har et begræ nset kendskab til årsager til rotteforekomsten, bekæ mpelsen og giftforbruget, men vil med denne handlingsplan bl.a. fokusere på at indsamle viden om rotteforekomsten, med henblik på fremover at målrette indsatsen i den kommunale rottebekæ mpelse. I byzonen antages det dog, at kloakdefekter er ansvarlig for en stor del af de observationer, der bliver gjort. Derfor har Roskilde Forsyning haft fokus på udbedring af den offentlige og den private kloak som led i en effektiv rottebekæ mpelse. Med denne handlingsplan vil Roskilde Kommune fortsat have fokus på den forebyggende indsats med udbedring af kloakdefekter. Steder, hvor det vurderes forsvarligt at anvende gift til rottebekæ mpelse, kan rottebekæ mperen væ lge at anvende gift. Brugen af gift i Roskilde Kommune sker efter gæ ldende lovgivning og vejledning. Da rottebekæ mpelse med brug af gift kan udgør en risiko for miljøet og udvikling af resistens, må giftudlæ gningen kun foretages af den autoriserede rottebekæ mper, derfor udleveres der ikke gift til borgere i Roskilde Kommune. Borger i Roskilde Kommune kan foretage rotteanmeldelse døgnet rundt via kommunen og Forsyningens hjemmeside. Borger der anmelder rotter får besøg af rottebekæ mperen senest to hverdage efter anmeldelsen. Ved anmeldelse om rotter i beboelsen eller på institutioner, fødevarevirksomheder og lignende kommer bekæ mperen på besøg samme dag. Med denne service vil kommunen sikre, at borgeren hurtigt får løst sit rotteproblem. Fra 2013 har Roskilde Kommune valgt at lade den kommunale rottebekæ mpelse gebyrfinansiere, på linje med størstedelen af landets kommuner. I 2013 er gebyret fastsat som 0,015 af ejendomsvæ rdien. Fra 2014 og frem vil der kunne ske en tilpasning af rottegebyret til dæ kning af merudgifter i forbindelse med nye initiativer i den kommunale rottebekæ mpelse. Med tilpasninger fra 2014 vil der således blive balance mellem udgifter og indtæ gter forbundet med varetagelse af den praktiske og administrative rottebekæ mpelse. 5

6 * For at understøtte kommunens overordnede vision for den kommunale rottebekæ mpelse har kommunen opstillet følgende mål: At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Roskilde Kommune At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen At holde rotterne inde i kloakken At nedbringe forbruget af gift pr. ejendom At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæ mpelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhæ velse på rotteområdet At sikre områder for ynglende træ kfugle * Til at understøtte de ovenstående målsæ tninger er der udvalgt følgende indsatsområder. De udvalgte indsatsområder er at; Lovpligtige tiltag i den kommunale rottebekæ mpelse 1. Rottespæ rrer på kommunale institutioner og byggemodninger 2. Procedure for kampagnebesøg i landzonen 3. Tilpasning af digitalt registreringsprogram til nye lovkrav Fokus på steder hvor der typisk kan væ re problemer med rotter 4. Sikring af intakte kloakker 5. Målrettet kloakrottebekæ mpelse 6. Forebyggelse og bekæ mpelse på fugleøerne i Roskilde Fjord 7. Sikrer at fuglefodring, vildtfodring, hønse- og dyrehold ikke skaber grobund for rotter 8. Bekæ mpelse af rotteaktivitet på sæ rlige lokaliteter Indsatsområder til sikring af fremdrift og kvalitet i den kommunale rottebekæ mpelse 9. Evaluering af den kommunale rottebekæ mpelse og fremdriften af planlagte aktiviteter 10. Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger 11. Udbud af den kommunale rottebekæ mpelse 6

7 ( * ( Herunder er angivet en skematisk gennemgang af de fastsatte målsæ tninger og indsatsområder, som i perioden skal væ re medvirkende til at give rottebekæ mpelsen i Roskilde Kommune et målrettet og kvalitetsmæ ssigt løft. # $ *+! "! " " % # $ $! "$ $ # $! *"! "$,- ". /"" ' 0 $! " 1! ""$.*1% ' 22.3 )! ""$! &! " " ' (! " 7

8 ( + $$%!,-##%#,./0012 %3!$3$1$3%#&45&&%03&%# Den nye bekendtgørelse påbyder kommunerne, som kommunale grundejer, at opsæ tte rottespæ rre, hvor det er hensigtsmæ ssigt og teknisk muligt; På eksisterende og kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner ( 7 stk. 1) I forbindelse med byggemodning på kommunalt ejede skoler, plejehjem og daginstitutioner og parcelhusområder ( 7 stk. 2) I forbindelse med opsæ tning ved byggemodning i parcelhusområder, kan Forsyningen væ lge at nedtage de opsatte rottespæ rre ved overtagelse af ledningsanlæ gget ( 7 stk. 7) dette vil ske dér, hvor Forsyningen skønner, at rottespæ rrer vil væ re uhensigtsmæ ssige i forhold til afledning af spildevand. Som udgangspunkt skal rottespæ rrer opsæ ttes på alle institutioner, men rottespæ rre vil ikke blive opsat steder, hvor det viser sig uhensigtsmæ ssigt, f.eks. hvis; Der er stor risiko for opstuvning i kraft af ringe selvrensningseffekt Der tidligere har væ ret opstuvning Brøndens udformning ikke giver plads til en rottespæ rre Muligheden for opsæ tning af rottespæ rrer vil blive foretaget ud fra et fagligt skøn af en autoriseret kloakmester og bekæ mper. I forbindelse med opsæ tning af rottespæ rrer, vil der blive foretaget en inspektion af de pågæ ldende brønde. Steder, hvor der er synlige defekter og/eller at brønden er i generel dårlig fatning, vil der blive stillet krav om udbedring til den kommunale grundejer. Forud for opsæ tning af rottespæ rrer vil Roskilde Kommune og relevante instanser, i løbet af 2013, foretage undersøgelse og lave aftaler vedr.; Omfanget af opgaven (praktisk og økonomisk) Planlæ gning af projektforløb Beslutning om brug af rottegebyret til hel eller delvis dæ kning af etablerings- og vedligeholdelsesudgifter Roskilde Kommune forventer, at størsteparten af rottespæ rrerne er opsat i løbet af At holde rotterne inde i kloakken At de pågæ ldende institutioner er sikret mod indtræ ngning af kloakrotter 8

9 Møder til planlæ gning af opgaven Opsæ tning af rottespæ rrer Kloakrottebekæ mpelse bag ved spæ rren Udarbejde oversigt over hvilke institutioner som har og ikke har opsat rottespæ rre Succeskriterium At der er opsat rottespæ rrer de steder, hvor det har vist sig hensigtsmæ ssigt og teknisk muligt 9

10 + #6%1#%"#/20,2&%4%!7&3 28% Tidligere skulle alle ejendomme i landzonen have et tilsynsbesøg to gange årligt. Proceduren for tilsynet i landzonen er med den nye bekendtgørelse blevet æ ndret, således at alle ejendomme skal besøges én gang hvert andet år. Til gengæ ld skal de ejendomme, hvor der konstateres rotter følges nøje mht. bekæ mpelse og forebyggelse. Med den fremtidige indsats i landzonen er målet, at der i langt højere grad bliver fokuseret på de ejendomme, hvor der forekommer rotter og at der for de ejendomme, hvor der er gentagende anmeldelser grundet lokale forhold, udarbejdes planer for forebyggelse i samarbejde med den enkelte grundejer. Kampagnebesøgene vil fortsat blive varetaget af det private bekæ mpelsesfirma, som opgaven er udliciteret til. At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhæ velse på rotteområdet At antallet af ejendomme med gentagende rotteproblemer reduceres Kampagnebesøg hvert andet år på samtlige ejendomme i landzonen samt landejendomme beliggende i byzonen Opfølgende bekæ mpelse på ejendomme med rotter Opfølgende tilsynsbesøg på ejendomme, hvor der er blevet bekæ mpet rotter Sikrer at der informeres om den nye kampagneordning o Offentliggøres på kommunens hjemmeside o Offentliggøres i de lokale ugeaviser Succeskriterium Nedgang i andelen af ejendomme med gentagende anmeldelser 10

11 +,$30%#%#4#1&%2"3&3$2 $#%&3!$#%#3&!,#&#20 3%20 33!$#2$39% &,#2/$3!/%#$$%4%/-0,%!% I forbindelse med anmeldelser af rotter skal der fremover undersøges og registreres oplysninger om bl.a. årsag til rotteforekomst, selve bekæ mpelsen og giftanvendelse. Kommunen vil aktivt benytte denne viden til fremover at målrette og sikre kvaliteten af den kommunale rottebekæ mpelse. Formålet med at benytte digital registrering er; At den almindelige sagsbehandling i forbindelse med anmeldelsen gøres nemmere At rotteanmeldelser kan foretages elektronisk via kommunen og forsyningens hjemmeside At man fra administrativ side kan anvende programmets data til hurtigt og nemt at skabe overblik over den enkelte og samtlige anmeldelser At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhæ velse på rotteområdet At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Roskilde Kommune Mere effektiv sagsbehandling At bekæ mpelsen og forebyggende indsatser løbende kan evalueres Implementering af alle lovpligtige krav i digitalt registreringsprogram Kommunen vil sikre, at det opdaterede digitale program bliver fuldt integreret i den praktiske rottebekæ mpelse Succeskriterium At alle nye krav bliver tilgodeset og anvendt for alle rotteanmeldelser 11

12 *( ( :+ 3/#3&2"3$2/$%/ 2//%# Erfaringsmæ ssigt forekommer langt størstedelen (anslåede ca. 80 %) af opdagede kloakdefekter indenfor skel, det vil sige på den private ledningsdel. Roskilde Forsyning vil steder, hvor der er store problemer med kloakrotter og i det omfang det viser sig hensigtsmæ ssig, gennemføre kloakrottebekæ mpelse med henblik på at nedbringe bestanden af kloakrotter midlertidig (se også indsatsområde 5 Målrettet kloakrottebekæ mpelse ). Med hensyn til mere varig løsning af problemer med kloakrotter vil kommunen og forsyningen fokusere på; Grundig tilsyn og fejlfinding ved 1. besøg Roskilde Forsyning kan væ lge at lade dele af den offentlige ledning tv-inspicere i områder med meget rotteaktivitet med henblik på at identificere og lokalisere kloakdefekter Kommunen og forsyningen vil arbejde for, at kloakdefekter hurtigt udbedres o Grundejere vil typisk få en henstilling ved konstateret defekt. Efterkommes denne henstilling ikke inden for 2 uger modtager grundejer en varsling (5 ugers frist) og evt. påbud (2 ugers frist) o I sæ rlige tilfæ lde og hvor forsyning/kommunen skønner det nødvendig af hensyn til omgivelserne kan varsling udstedes uden forudgående 2. ugers frist For at sikre, at kloakdefekter udføres af autoriserede kloakmester og dermed sikrer kvaliteten af det udførte arbejde, er grundejer ansvarlig for, at kloakmester returnerer en fæ rdigmelding på udført reparation til forsyningen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen At holde rotterne inde i kloakken At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhæ velse på rotteområdet Forbedret kvalitet på den private ledningsdel At antallet af kloakrelaterede rotteanmeldelser falder Gennemførelse af røgprøver ved mistanke om kloakdefekt Sagsbehandling og håndhæ velse over for grundejere, hvor der er konstateret kloakdefekter Succeskriterium At 90 % eller flere af de konstaterede defekter udbedres inden behov for varsling 12

13 +. #%$$%$/ 2/#$$%4%/-0,%!% Selvom kloakrottebekæ mpelse er symptombehandling og ikke kan resultere i varige løsninger, så kan områder, som er stæ rkt plaget af kloakrotter have midlertidig gavn af en kloakrottebekæ mpelse. Bekæ mpelsen vil kunne lette rottetrykket i det lokale ledningsnet for en periode. Roskilde Forsyning og kommunen kan væ lge at gennemføre en systematisk kloakrottebekæ mpelse steder, hvor der er store problemer med kloakrotter, hvis der er balance mellem nyttevirkning og de økonomiske omkostninger. Roskilde Forsyning vil i samarbejde med det private bekæ mpelsesfirma udvæ lge de områder, hvor kloakrottebekæ mpelse bør foretages. Forsyningen kan forud for renovering af den kommunale ledningsdel væ lge at foretage en lokal kloakrottebekæ mpelse. Formålet er at minimere de rottegener, som kan opstå, når rotterne presses ud i de private ledningsdele på grund af de generelle forstyrrelser i den kommunale ledningsdel. At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen At holde rotterne inde i kloakken Fæ rre anmeldelser med kloakrelation i de områder, hvor bekæ mpelsen gennemføres. Årligt møde med bekæ mpere og bekæ mpelsesfirma med henblik på planlæ gning af kloakrottebekæ mpelse Kloakrottebekæ mpelse, ad hoc, i områder med sæ rlige behov Gennemførelse af kloakrottebekæ mpelse på udvalgte stræ kninger forud for renovering af den offentlige ledning. Bekæ mpelse påbegyndes minimum 21 dage før igangsæ ttelse af renovering Succeskriterium Nedgang i andelen af kloakrelaterede rotteanmeldelser i de områder, hvor der foretages kloakrottebekæ mpelse 13

14 ;+ #%45&&%!%2"#$$%#,."1& %7%#%3!/3 %<# Rotter kan gøre ubodelig skade på fugle og den kommende generation af fugle. Derfor skal rotter holdes væ k eller nede på de øer i Roskilde Fjord, hvor der er ynglende bestande af træ kfugle. Alle øerne er omfattet af en fredning, hvilket betyder, at fæ rdsel på øerne i perioden 1. april til 15. juli er forbudt. Roskilde Kommune har valgt, at på de øer, hvor der er rotteaktivitet, at der opsæ ttes der giftkasser. Alle kasser fyldes op med gift inden fredningsperioden og igen så snart den første frost har svedet vegetation. Der kan dog i tilfæ lde af massiv rotteforekomst i selve yngleperioden foretages yderligere foranstaltninger med hensyn til rottebekæ mpelse. At sikre områder for ynglende træ kfugle rottefrie fugleøer Udlæ gning af gift når frost-perioden ophører Udlæ gning af gift når vegetationen er visnet Succeskriterium At de ynglende fugle kun i begræ nset omfang er udsat for rotteangreb 14

15 =+ 3/#%#2$"1& %"#3&>93 $"#3&>7!%&5#% 3//%!/24%# &#41"##$$%# Fuglefodring, vildtfodring, hønse- og dyrehold er kendt for at tiltræ kke rotter og formentlig årsag til, at rotter kan etablere sig. Specielt steder med høns og/eller dyr (f.eks. heste) har ofte gentagende problemer med rotter og ofte anvendes der hyppigt gift disse steder. De ejendomme i landzonen som har høns og/eller dyr, vil væ re omfattet af den nye kampagneordning i landzonen (se indsatsområde 2), og typisk giver det oftest kun rotteproblemer på den enkelte ejendom. I byzonen kan hønse- og dyrehold, til gengæ ld, påvirke rotteforekomst over mange matrikler. Derfor vil kommunen arbejde for at; Kommunens borgere får information og viden om de problemer fuglefodring, hønse- og dyrehold kan forårsage Vejlede borger om en mere hensigtsmæ ssig fodring af havens fugle Vejlede borgerne om mere hensigtsmæ ssig indretning af hønsehuse, kaninburer etc. Håndhæ velse af eventuelle forbud af hønsehold og fuglefodring, sæ rligt i områder, hvor disse aktiviteter afstedkommer massive rotteproblemer At skaffe yderligere viden om andelen af rotteanmeldelser, der skyldes disse aktiviteter for derved at kunne målrette den forebyggende indsats Kommunen kan væ lge at indskæ rpe over for fuglefodring etc. som forårsager problemer med rotter. Til håndhæ velse betjener kommunen sig af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (nr. 639) ; 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne At skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Roskilde Kommune At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen At nedbringe forbruget af gift pr. ejendom At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhæ velse på rotteområdet 15

16 Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af hønse- og dyrehold Nedgang i antal anmeldelser forårsaget af fuglefodring Nedgang i mæ ngden af gift på ejendomme med hønsehold etc. Øget viden om forekomst af vildtfodring og betydningen for lokal rotteaktivitet Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale om vedr. bl.a. fuglefodring, vildtfodring og hønse- og dyrehold Arbejde for at det eksisterende regulativ for hønsehold i byzonen tilpasses, således at rotteproblemer forårsaget af hønsehold fremover er en del af regulativet Sikre at information er tilgæ ngelig på kommunens hjemmeside og til udlevering til borgere, der anmelder rotter i både by- og landzone Indsamling af data og viden - vedrørende anmeldelser forårsaget af bl.a. fuglefodring, vildtfodring, hønse- og fuglehold etc. jf. bilag 2 i bekendtgørelsen Tilse, at grundigt tilsyn (uanmeldte) på rideskoler foretages Sagsbehandling og håndhæ velse i forbindelse med anmeldelser, hvor der er stor eller gentagende rotteaktivitet, som følge af fodring og/eller hønse- og fuglehold Succeskriterier Nedgang i andelen af rotteanmeldelser forårsaget af fuglefodring Nedgang i andelen af rotteanmeldelser forårsaget af hønse- og dyrehold At Roskilde Kommune i 2015 har indblik i omfang og betydningen af vildtfodring for den lokale rotteaktivitet 16

17 ?+ %/-0,%!%"##$$%2/$393$%$,.!-# 3&% /2 3$%$%# Med sæ rlige lokaliteter menes; Bane-arealer Havne- og lystbådearealer Roskilde Dyreskueplads Strande Å-stræ kninger Haveforeninger Dette er alle områder, hvor der foregår en del rekreative aktiviteter. Fæ lles for dem alle er at rotterne typisk vil have mange muligheder for at finde leve-, skjule- og fødesteder. Der er oftest tale om offentlige arealer, hvor det er den enkelte borger, som anmelder, hvis de observere rotter. Roskilde Kommune vil fortsat bekæ mpe rotter i disse områder, når behovet viser sig. At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i byzonen At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i landzonen At sikrer et rimeligt lavt niveau af rotter de pågæ ldende steder Bekæ mpelse efter anmeldelse 17

18 92 1%#3&2"%/ %#$$%4%/- 0,%!%&"#%0 #3"$%2", 2 2&$%2/$393$%$%# Den kommunale rottebekæ mpelse i Roskilde Kommune er udliciteret til et privat bekæ mpelsesfirma. Den daglige administration af den kommunale rottebekæ mpelse varetages af Roskilde Forsyning. For at sikre en god kommunal rottebekæ mpelse og at igangsatte aktiviteter indenfor bekæ mpelse og forebyggelse kan rettes ind efter størst mulig nyttevirkning, vil kommunen og forsyningen foretage en evaluering af eventuelle fremskridt eller mangel på samme minimum én gang årligt. At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæ mpelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhæ velse på rotteområdet At den kommunale rottebekæ mpelse til en hver tid lever op til gæ ldende lov og vejledning Brug af digitale registreringer til løbende evaluering af rottebekæ mpelsen Kvartalsvise driftsmøder Status af samtlige rotteanmeldelser etc. én gang årligt Status/evalueringsmøde minimum én gang årligt, hvor alle involverede parter i den kommunale rottebekæ mpelse deltager. Succeskriterier At der minimum én gang årligt foretages en evaluering af anmeldelser, resultater og fremdrift på de enkelte initiativer At der minimum én gang årligt afholdes et evalueringsmøde mellem involverede parter i den kommunale rottebekæ mpelse 18

19 + 5!$%0 2$3!/#%&3!$#%#3&&/$# 2"!3/#3&!#3&%# Som led i en effektiv rottebekæ mpelse skal kommunen også have viden om rotteforekomst de steder, hvor de ikke selv foretager bekæ mpelse (ved private sikringsordninger). Alle private sikringsordninger skal indberettes til kommunen (jf. 17 stk. 3) og rotteforekomst skal ligeledes indberettes til kommunen (jf. 2). For at kunne varetage denne opgave skal Roskilde Kommune i første omgang sikre sig viden om de private sikringsordninger i kommunen. Ligeledes skal kommune sikre, at de fremover kan modtage og anvende de oplysninger om giftforbrug, som de enkelte bekæ mpelsesfirmaer fremover skal indsende til kommunen én gang årligt: 18. Stk. 2. En autoriseret person, der anvender de i stk. 1nævnte foderstationer, skal én gang årligt senest den 1. februar til kommunalbestyrelsen indberette type samt antal kg af de i det foregående år anvendte bekæmpelsesmidler. At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæ mpelse At effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale håndhæ velse på rotteområdet At kommunen for forøget viden om rotteforekomst og giftforbrug i de private sikringsordninger At der skabes kontakt og dialog med de praktiserende bekæ mpelsesfirmaer i Roskilde Kommune Informationsbreve til de private bekæ mpelsesfirmaer Undersøge muligheder for etablering af en online registrering af tilmelding/afmelding af sikringsordninger og rotteforekomst etc. via forsyningens hjemmeside Som del af kommunens tilsyn af private sikringsordninger, vil kommunen sikre, at der årligt foretages stikprøvekontrol af de eksisterende sikringsordninger det vil bl.a. omfatte gennemgang af bygningsgennemgangsrapporter, alm. tilsynsrapporter og registreret giftforbrug. Succeskriterier At kommunen for kendskab til alle sikringsordninger i kommunen At kommunen får kendskab til rotteforekomst ved sikringsordninger 19

20 + 412"%/0012 %#$$%4%/-0,%!% Den nuvæ rende kontrakt med det private bekæ mpelsesfirma udløber med udgangen af 2013 i den forbindelse skal Roskilde Kommune i løbet af 2013sende den kommunale rottebekæ mpelse i licitation. Derfor vil kommunen sikre, at udbudsmaterialet henholder sig til de nye krav, som er fremsat i den nye bekendtgørelse (nr. 696), samt de retningslinier og krav kommunen fremover vil stille til den kommunale rottebekæ mpelse. At sikre kvaliteten og kontinuiteten i den kommunale rottebekæ mpelse At Roskilde Kommune har udarbejdet et tidssvarende licitationsmateriale Udarbejdelse af generelle retningslinier for bekæ mpelsen og forebyggelse Udarbejdelse af nyt licitationsmateriale august/september 2013 Succeskriterium Indgåelse af ny kontrakt baseret på de nye vilkår 20

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER DU DIT HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD...3 FORSKRIFT VEDRØRENDE INDRETNING

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: #

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: # Udkast 27-05-2015 Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune Billede: #7488042 1 Sådan indretter du dit hønse- og andet fuglehold I de senere år er det igen

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Den Kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Kontraktaftalebilag A side 1 af 13 1 OPGAVENS OMFANG... 4 2 GENERELLE KRAV TIL KONTRAKTHAVEREN OG DEN UDFØRTE

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation)

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation) Rottebekæmpelse i Odense Kommune Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation) Dato: 14-10-2013 Udarbejdet af:, ACH, JM Version: 5 Godkendt af: PJH/OFD side 2 af 17 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation. Den kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation. Den kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Den kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune Indhold Opgavens omfang... 3 Generelle krav til kontrakthaveren og den udførte bekæmpelse... 3 2.1 Krav til tilsynsbesøg...

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste Rottebekæmpelse i Odense Kommune Bilag 2 Tilbudsliste Dato: 15-10-2013 Udarbejdet af: ACH/PJH Version: 5 Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune Tillæg I til Lokalplan 04.5 For Frederiksværk Amtsgymnasium Marts 2006 Frederiksværk Kommune Tillæg 1 til lokalplan 04.5 Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40

Læs mere

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere