Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune"

Transkript

1 Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed... 4 Mål: Miljøbevidsthed... 4 Mål: Kvalitet... 4 Tema B Den administrative forvaltning... 5 Indsatsområde De digitale værktøjer... 5 Indsatsområde Tilsynet... 5 Mål: Tilsynet... 6 Mål: De digitale værktøjer... 6 Tema C Sikring og forebyggelse mod kloakrotter... 6 Indsatsområde Aalborg Forsyning... 7 Indsatsområde: Den kommunale forvaltning... 7 Mål: Den kommunale forvaltning/aak Bygninger... 8 Mål: Den kommunale forvaltning/ By- og Landskabsforvaltningen... 8 Mål: Aalborg Forsyning... 8 Tema D Forebyggelse med hjælp fra den aktive borger... 9 Indsatsområde: information, kampagner og generel formidling... 9 Mål: Information/formidling... 9 Hvordan vil vi følge op på de fastsatte mål?... 9 Udviklingen i antallet af rotteanmeldelser

2 Indledning Aalborg Kommunes Strategiplan for den kommunal rottebekæmpelse har til formål at udstikke retningen for den kommunale rottebekæmpelse for de kommende år. Strategiplanen skal blandt andet danne rammerne for kommunens handlingsplan for rottebekæmpelse I strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse har vi fokus på indsatsområder, som skal være med til at styrke vores mål for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune nemlig god og effektiv service samt kvalitet og miljøbevidsthed. Strategiplanen, som således fastlægger de overordnede temaer for den kommunale rottebekæmpelse, vil blive evalueret forud for handlingsplanen hvert tredje år. I strategiplanen for den kommunale rottebekæmpelse er der givet en kort redegørelse for, hvorfor de enkelte temaer er valgt samt hvilke indsatsområder, som vurderes mest relevante for de enkelte temaer. I strategiplanen gives der en kort præsentation af de enkelte tiltag, som der vil være fokus på i den kommende handlingsplan Sidst i denne strategiplan er der givet et kort overblik over udviklingen i antallet af rotteanmeldelser siden kommunesammenlægningen i 2007 og med kommunens forventninger til de fremtidige tal. Temaer for strategiplanen Med udgangspunkt i, at målet for den kommunale rottebekæmpelse er en effektiv bekæmpelse med høj kvalitet og miljøfokus, en god og effektiv service samt en forebyggende indsats, har Miljø- og Energiforvaltningen valgt at fokusere på følgende temaer de kommende tre år. Tema A Kvalitets- og Miljømål Tema B Den administrative forvaltning Tema C Sikring og forebyggelse mod kloakrotter Tema D Forebyggelse med hjælp af den aktive borger For hvert af de ovenstående temaer er der inden for hvert tema angivet de indsatsområder og tiltag, som vil have en fremtrædende rolle for den kommende handlingsplansperiode: 2

3 Kvalitets- og Miljømål Kvalitet Miljø Serviceniveau Udbud Viden om resistens Miljøbevist brug af gift Tema B: Den administrativ forvaltning De digitale værktøjer Tilsynet Optimering af den digitale registrering Den elektroniske anmeldelse Håndhævelse Kontrol med bekæmpelsen Tema C: Sikring og forebyggelse mod kloakrotter Aalborg Forsyning Sikring af kloakkerne Den kommunale forvaltning Sikring af kloakker ved Rottespærrer på de nybygning og renovering kommunale institutioner Tema D: Forebyggelse med hjælp fra den aktive borger information og kampagner og generel formidling Tema A Kvalitets- og Miljømål Det grundlæggende mål for temaet Kvalitets- og Miljømål er at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet i den udførte bekæmpelse, og at bekæmpelsen foretages miljøbevidst. Derfor vil der være fokus på at definere den rottebekæmpelse, som Aalborg Kommune - Miljø vil tilbyde deres borgere og virksomheder samt at have fokus på hensigtsmæssigt brug af gift i bekæmpelsen. Indsatsområde Kvalitet Kommunen er ansvarlig for den effektive rottebekæmpelse i hele kommunen. Her er det afgørende, at kommunen indenfor de lovgivningsmæssige rammer er bevidst om, hvilket serviceniveau kommunens borgere og erhvervsliv bliver mødt med, når der er problemer med rotter. I Aalborg Kommune er der tradition for at udbyde opgaven den kommunale rottebekæmpelse. Derfor er det vigtigt, at forventningerne til serviceniveauet og den praktiske udførelse er afstemt inden det kommende udbud for kommunal rottebekæmpelse. Næste udbud af opgaven skal ske i 2017 med indgåelse af ny kontrakt fra 1. marts 2018 under forudsætning af, at optionen for forlængelse af den nuværende kontrakt benyttes. Siden sidste udbud af den kommunale rottebekæmpelse er der sket væsentlige ændringer, som må forventes at have en betydelig effekt på de fremtidige tilbudspriser. Der er her tale om indførelsen af ny rottebekendtgørelse juli 2012 og restriktioner indført af Miljøstyrelsen på brug af gift i bekæmpelsen af rotter. I mange andre kommuner har dette resulteret i væsentlige højere tilbudspriser, som følge af de førnævnte ændringer og justeringer, samt at bekæmpelsesfirmaer i højere grad har fokus på at levere den lovpligtige bekæmpelse. 3

4 Indsatsområde Miljø Bekæmpelse er oftest symptombehandling og for varige løsning af et rotteproblem skal vi søge mod årsagen til forekomsten og lave de nødvendige afhjælpende foranstaltninger samtidig med vi får bekæmpet rotterne. Brug af rottegift i bekæmpelsen er den hyppigste anvendte bekæmpelsesløsning. Som nævnt under indsatsområde kvalitet, så er der kommet restriktioner på brug af rottegift til bekæmpelse af rotter. Baggrunden for disse stramninger er bl.a. generelle bekymringer for brugen af rottegift på EU-plan men også opdagelsen af alarmerende mængder af rottegift i vores rovfugle, ugler og rovpattedyr (rapporter fra DMU 2010 og 2015). Skepsis mod rottegiften må nødvendigvis give anledning til, at vi tager vores brug af rottegifte op til revision. En væsentlig faktor, som kan have indflydelse på effekten af rottegiften, er niveauet af resistens mod rottegifte i Aalborg Kommune. Det er mere end 10 år siden, der sidste er foretaget undersøgelser for resistens i Aalborg kommune, så der findes ikke opdateret viden, som aktivt kan bruges i tilrettelæggelsen af en mere korrekt brug af rottegift i kommunen. Derfor vil Miljø- og Energiforvaltningen aktivt søge viden om resistens i kommune i den kommende handlingsplansperiode. Med mere viden om resistens i Aalborg Kommune vil vi bedre være i stand til at tilrettelægge retningslinjer for brugen af gift i kommunen med størst mulig nyttevirkning. Som følge af den stigende skepsis mod brugen af gift er der behov for, at vi fremadrettet har fokus på, om brug af rottegift altid er den bedste bekæmpelsesløsning eller om det f.eks. kunne være brug af fælder og lignende. Miljø- og Energiforvaltningen erkender dog, at vi i rottebekæmpelsen til stadighed støder på situationer, hvor rottegiften fortsat er den mest optimale bekæmpelsesløsning. I de situationer, hvor rottegiften vurderes som bedste bekæmpelsesløsning, er det vigtigt, at man søger et målrettet og ansvarsbevidst brug af giften, som vil minimere de miljømæssige konsekvenser. Mål: Kvalitet - Der fastsættes minimumskrav til serviceniveauet - Der udarbejdes et udbud, der afspejler kommunens forventninger til en effektiv rottebekæmpelse af høj kvalitet Mål: Miljø - Over de kommende år sikres mulighed for at tegne et billede af resistensniveauet i kommunen - Der opsættes miljømæssige retningslinjer og krav til den kommunale rottebekæmpelse med det mål at reducere miljøpåvirkningen. 4

5 Tema B Den administrative forvaltning Det grundlæggende mål for temaet Den administrative forvaltning er at den administrative kommunale rottebekæmpelse opnår et forbedret og effektiv brug af de digitale værktøjer til modtagelse af anmeldelser og registrering af alle foretagne handlinger i den praktiske og administrative håndtering af de enkelte anmeldelsessager. Et andet mål for samme tema er, at man i den administrative forvaltning har fokus på sikring af en effektiv rottebekæmpelse af høj kvalitet samt at man i forvaltningen, i højere grad end i dag, bistår den praktiske bekæmpelse med den fornødne bistand i form af generel håndhævelse af lovgivningen på området. Indsatsområde De digitale værktøjer I dag skal alle informationer og handlinger foretaget i den enkelte rottebekæmpelse indrapporteres til Miljøportalens Rottereden. Langt størstedelen af landets kommuner benytter i dag en digitalplatform, som automatisk skal kunne videregive de af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen (SVANA) forlangte oplysninger. I Miljø- og Energiforvaltningen benytter man i dag programmet Geo Inviron til registrering af disse oplysninger. For at kunne sikre en tilstrækkelig opfølgning på den fremtidige rottebekæmpelse er der i administrationen behov for yderligere optimering af de digitale hjælpemidler. I dag kan borgere anmelde rotter elektronisk døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Andelen af anmeldelser der modtages via den digitale registrering udgør i dag dog kun ca. 60 % af alle de indkommende anmeldelser, og det er kommunens mål, at andelen af de elektroniske anmeldelser skal være højere. Selvom vi ønsker en stigende udnyttelse af den elektroniske anmeldelse, så vil borgere også fortsat have mulighed for at benytte vores telefonservice, da vi har erfaring med at; den direkte dialog i svære sager minimerer antallet af klager der i mange tilfælde, kan ydes en første hjælp, som får borgeren beroliget og forberedt inden bekæmperen møder op den direkte brugerkontakt er nyttig i forhold til vejledning om forebyggende tiltag og i forhold til tilsynet med bekæmpelsen Indsatsområde Tilsynet Figuren giver et overblik over de primære opgaver, som forbindes med den administrative forvaltning af den kommunale rottebekæmpelse. Med grønt er angivet de lovpligtige og tilknyttede aktiviteter. De blå cirkler angiver de områder, som er tilvalg i den kommunale rottebekæmpelse. Da Aalborg Kommune vil have øget fokus på den lovpligtige, miljø- og kvalitetsbevidste rottebekæmpelse (Tema A), er der behov for at øge fokus på sikring af dette. Indsatsen omkring Håndhævelse skal skærpes i de kommende år. Det er ikke det samme som, at kommunen over for borgere og virksomheder vil slå hårdt til med krav etc. Men kommunen vil i de sager, hvor det skønnes nødvendigt for en effektiv bekæmpelse af rotter og ikke mindst i forhold til fremtidig forebyggelse, fastlægge de nødvendige praktiske og administrative procedurer. 5

6 Udbud Igangsættelse af forebyggende initiativer Kommunens Information til borgere, SVANA (og politikere) Kontrol med den private bekæmpelse Den kommunale rottebekæmpelse Samarbejde med andre kommunale instanser Kontrol med bekæmpelsen Rottehandlingsplan Besigtigelse Håndhævelse af lovgivningen (varsling og påbud) Kontakt med bekæmpelsesfirma og bekæmpere Miljø- og Energiforvaltningen vil i forbindelse med et nyt udbud arbejde mere målrettet med tilsynet af den leverede bekæmpelse for at sikre, at de lovpligtige såvel som kontraktlige forhold overholdes for derved at sikre, at kommunens borgere og virksomheder kan få den hjælp der er nødvendig, når problemet er rotterne. Mål: De digitale værktøjer - Kommunen afklarer hvilke data, der er behov for i administrationen samt krævet i forhold til indberetning til Styrelsen for Vand og Natur - Kommunen afklarer hvorvidt en større del af anmeldelserne kan ske elektronisk Mål: Tilsynet - Der udarbejdes håndhævelsesprocedurer for den praktiske og administrative rottebekæmpelse - Der indføres systematisk kontrol med overholdelse af lovgivningsmæssige og kontraktlige forhold i bekæmpelsen Tema C Sikring og forebyggelse mod kloakrotter Målet med Sikring og forebyggelse af kloakrotter er at få skabt fokus på tiltag, som kan være med til at bidrage til en minimering af de gener, som rotter fra kloakkerne ofte forårsager. Det er en kendsgerning af rotter trives fint i vores kloakker, men der er ikke et lovkrav, der påbyder kommunerne eller forsyningerne at bekæmpe rotter i kloakken. Problemer med kloakrotter oplever vi først, når rotterne finder svagheder på de offentlige og private ledninger, og de dermed kan komme op på overfladen og ind i vores boliger. 6

7 Derfor vil Miljø- og Energiforvaltningen søge et øget samarbejde med bl.a. Aalborg Forsyning og AaK Bygninger i den kommunale forvaltning. Målet er at få igangsat initiativer, som kan bidrage til at minimere de gener, som opstår, når rotter får adgang til overfladen og/eller vores boliger via defekte kloakker. Indsatsområde Aalborg Forsyning Kloakkerne spiller en stor rolle for forekomsten af rotter i byområderne. Ofte tror mange, at bekæmpelse af rotter i kloakken ville være en god løsning. Men kloakrottebekæmpelse, om det foretages med gift eller fælder, kan kun betragtes som symptombehandling og er ikke en varig løsning på problemerne med rotter fra kloakken. Intakte kloakker og med korrekt sløjfning af ledningsdele som ikke længere er i brug, er den bedste måde at reducere antallet af kloakrotter. Derfor vil Miljø- og Energiforvaltningen arbejde for, at vores kloakker er intakte og i sådan en stand, at rotternes levesteder i kloakken minimeres. Et samarbejde med Aalborg Kloak A/S med henblik på f.eks. bistand i den praktiske bekæmpelse omkring fejlfinding på defekte ledninger og planlægning med hensyn til forebyggende indsatser mod netop kloakrotter vil have en positiv indflydelse for rottebekæmpelsen. Miljø- og Energiforvaltningen vil arbejde for et formaliseret samarbejde med forsyningen yderligere, hvor der bl.a. kan ske gensidig udnyttelse af den digitale information vedrørende rotter og kloakker samt gensidig underretning, når der opdages defekter på både offentlige såvel som private kloakledninger. Indsatsområde: Den kommunale forvaltning Når der gives tilladelse til f.eks. kommunale udstykninger, så er der i dag et lovkrav om, at der skal opsættes rottespærre på kloakledningen indtil selve udstykningen. Også andre steder kan det være en fordel, at man på forhånd sikrer nybyggeri med rottespærrer, således at indtrængning af kloakrotter i de nye ledningsdele så vidt mulig undgås og dermed fremover vil kunne nedbringe de kloakrelaterede rotteanmeldelser. Ofte er det relative billige foranstaltninger, der skal til for at undgå problemer med rotter, når der bygges nyt, nedrives og/eller renoveres. Derfor vil Miljø- og Energiforvaltningen udbygge samarbejdet med By- og Landskabsforvaltningen, som står for udstykninger, bygge- og nedrivningstilladelser med henblik på at indføre krav til udførelsen med det formål at forebygge rotter. Med den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 913), blev det pålagt landets kommuner at opsætte rottespærrer, hvor det er teknisk og hensigtsmæssigt muligt, på ledningen indtil alle de kommunalt ejede institutioner som vuggestuer, børnehaver, SFO er, skoler, plejehjem. I Aalborg Kommune mangler man endnu at finde en løsning for dette krav på en stor del af kommunens institutioner. Derfor vil der særligt være fokus på at få dette igangsat med aktiv deltagelse fra AaK Bygninger og i koordination med de enkelte forvaltninger. 7

8 Mål: Kloak A/S - Der etableres et øget samarbejde mellem Miljøog Energiforvaltningen og Aalborg Kloak A/S. - Der udarbejdes et fælles grundlag for det gensidige samarbejde omkring sikring af kloakkerne. - Der udarbejdes et fælles grundlag for, hvorvidt og i bekræftende fald hvordan man vil foretage bekæmpelse af rotter i kloakkerne Mål: Den kommunale forvaltning/ By- og Landskabsforvaltningen - Der skal sikres optimale rotteforebyggende tiltag i forbindelse med praksis omkring byggetilladelser etc. Mål: AaK Bygninger - Mulighederne for opsætning af rottespærre på de kommunale institutioner beskrives og økonomien afklares. 8

9 Tema D Forebyggelse med hjælp fra den aktive borger Målet med temaet Forebyggelse med hjælp fra den aktive borger er, at borgerne så vidt muligt inddrages aktiv i bekæmpelsen og særligt i forebyggelsen af rotter på egen grund. Aalborg Kommune ønsker med dette tema at skabe den mere proaktive borger i forhold til forebyggelsen af rotter. Indsatsområde: information, kampagner og generel formidling Ifølge bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 913) er der et krav til alle grundejere om, at man skal rottesikre og renholde sin ejendom (herunder brønde og stikledninger) således, at rotters levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Rotterne er der oftest, fordi vi giver rotterne plads og lyst til at slå sig ned i vores omgivelser. Når vi ser rotterne i vores omgivelser og særligt, når de ses på privat grund, anmelder vi det til kommunen. En effektiv bekæmpelse af rotterne kan dog som oftest ikke ske uden den enkelte borgers aktive deltagelse særligt med henblik på at foretage de nødvendige foranstaltninger så rotterne ikke kommer igen. Ligeledes kan den enkelte borger, som ikke har oplevet at have rotter med relative få tiltag undgå eller minimere risikoen for, at deres bolig skulle blive næste sted rotterne slår sig ned. Foranstaltninger som f.eks. tætning af boligen, udbedring af defekter på kloak og tagnedløb ændret adfærd med hensyn til fodring af høns og havens fugle etc. Miljø- og Energiforvaltningen vil sikre, at borgere, som har problemer med rotter eller er bange for at få problemer med rotter, altid kan blive mødt med god og grundig information og vejledning om forebyggelse af rotter, når de har kontakt til den kommunale rottebekæmpelse. Miljø- og Energiforvaltningen vil også lave generelle oplysningskampagner til kommunens borgere om f.eks. grundejernes egne forpligtigelser med hensyn til rottesikring og renholdelse. Mål: Information/formidling - Borgerne, som får besøg af rottefænger, modtager også vejledning og information - Borgerne altid kan få råd og vejledning om forebyggelse og bekæmpelse på kommunens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse. - Den almindelige borger i kommunen modtager jævnlig information om rotter samt forebyggelse og grundejer forpligtelser som grundejer. Hvordan vil vi følge op på de fastsatte mål? De mål, der er opsat i denne strategiplan, vil i første omgang blive fulgt ved igangsættelse af de beskrevne tiltag, som vil blive behandlet i den kommende handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Med udgangspunkt heri vil Miljø- og Energiforvaltningen løbende følge op på de enkelte delmål. Det er vigtigt for Miljø- og Energiforvaltningen, at processen frem mod de opstillede mål bliver udført med kvalitet, og at Miljø- og Energiforvaltningen ender med et produkt, som er nyttig i det daglige arbejde med kommunale rottebekæmpelse, ligegyldig om man er rottebekæmper eller administrativ medarbejder. Miljø- og Energiforvaltningen vil løbende diskutere fremdriften med de aktiv involverede parter således, at vi hurtigt vil kunne lave nødvendige tilpasninger med det formål at nå disse mål. 9

10 Udviklingen i antallet af rotteanmeldelser Det ville være nemt at bruge udviklingen i antallet af rotteanmeldelser som udgangspunkt for, hvor god man er til rottebekæmpelse. Dog viser erfaringen, at antallet af rotteanmeldelser kan variere gevaldigt fra år til år af årsager, som f.eks. vejrforhold. Særligt mangel på tydelige sæsonskift, især overgangen fra efterår til milde vintre, kan betyde en stigning i antallet af rotter og dermed i antallet af anmeldelserne. I Aalborg Kommune er antallet af anmeldelser, i perioden fra 2007 og frem til 2015, gået op og ned (se i øvrigt figur), men med en udvikling, som er på linje med udviklingen i de øvrige jyske kommuner Rotteanmeldelser per år Aalborg Kommune Der er formentlig mange årsager til stigningen, og det er sandsynligvis ikke kun vejret, som er skyld i stigningen. Nogle af de mere oplagte årsager kunne bl.a. være, at det er blevet nemmere for borgerne at anmelde rotter. I Aalborg Kommune kan borgerne anmelde rotter via kommunens hjemmeside hele døgnet. Gennem de sidste år er der også sket en fejlregistrering, så den samme rotteanmeldelse i nogle tilfælde tæller med flere gange. Desuden har der de senere år været større fokus på rotter i medierne, hvilket nok har øget folks generelle opmærksomhed. Aalborg Kommune ser ikke de mange anmeldelser, som følge af f.eks. borgernes øgede opmærksomhed som et minus. Tværtimod, jo mere opmærksomhed, jo hurtigere kan kommunen slå til med effektiv bekæmpelse og forebygge. For 2016 vurderes det, at der er tale om et antal anmeldelser på niveau med 2015 eller en smule højere. Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at antallet af anmeldelser ligger på et forventeligt niveau set i forhold til kvaliteten af de private kloakker og vores generelle handle/adfærdsmåder, som giver rotterne de livsvigtige forhold som mad og skjulesteder. Vi ser, at under 2 % af borgerne i Aalborg kommune anmelder problemer med rotter. Med Miljø- og Energiforvaltningens indsats mod defekte kloakker, effektiv rottebekæmpelse og deltagelse af den proaktive borgere, kunne vi håbe på, at antallet af anmeldelser vil falde. Miljø- og Energiforvaltningen tror dog, at effekten af vores indsats ikke så meget skal måles i et fald i det aktuelle antal anmeldelser årligt, men mere i et generelt fald i antallet af husstande, som melder om gentagende rotteproblemer. 10

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Opdateret 17.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Teknik og Miljø Høns i byen. Vejledning i hønsehold i boligområder

Teknik og Miljø Høns i byen. Vejledning i hønsehold i boligområder Teknik og Miljø 2017 Høns i byen Vejledning i hønsehold i boligområder Tilpas antallet af fjerkræ efter grundstørrelsen. Slagelse Kommune anbefaler højst 10 stk. fjerkræ, hvis du holder høns i et tætbeboet

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere