Årsberetning Polyteknisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013

2 ii

3 Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar Den består i hovedparten af en række kortere tekster skrevet af nedsatte grupper, råd, udvalg, nævn og ting indenfor PF, som burde dække hele foreningens aktiviteter i perioden. Fordi beretningen er udfærdiget af så mange forskellige forfattere vil de forskellige afsnit uværgerligt være noget forskellige fra hinanden, både i hvad omhandler omfang og detaljeringsgrad, samt i hvad omhandler stil og sprogbrug. Disse mindre beretninger er inddelt i nogle hovedområder hovedområder som giver giver mening i forhold til det arbejde der udføres forskellige steder i foreningen, og derefter samlet i denne struktur. I løbet af en sådan proces vil der altid være nogle afsnit som ikke umiddelbart passer ind i den samme struktur som resten, og disse er derfor placeret i det kapitel, der hedder diverse. Dette skal på ingen måde opfattes som at de deri beskrevne aktiviteter opfattes som mindre vigtige, af hverken beretningsgruppen eller foreningen. Endeligt skal det bemærkes at den benyttede struktur til forveksling ligner den fra tidligere år, og at denne historiske kontinuitet gør at hvis man ønsker at følge udviklingen og aktivitetsniveauet i en bestemt undergruppe gennem en årrække, burde det være nogenlunde overkommeligt. Ud over at have skelet til tidligere års beretninger for at strukturere arbejdet, er der ikke forsøgt at sætte årets begivenheder i historisk perspektiv. Dette er gjort da det primære formål med dokumentet er at beskrive hvad der er sket, og kun i mindre grad at holde dette op mod hvad der burde være sket. Der er enkelte sager i løbet af året som har været af en sådan karakter at historikken er nødvendig for at forstå forløbet, og her er et handlingsforløbet så kort beskrevet. Det kan heller ikke udelukkes at der er enkelte forfattere som i deres beretningsafsnit har valgt at perspektivere til tidligere år. For at imødekomme noget af den kritik der gennem de seneste par år har været af beretningen og dens form som noget nyt indsat et resumé i starten af beretningen, som forsøger på et meget overordnet plan at beskrive de vigtigste begivenheder og udviklinger foreningen har kendt gennem det seneste år. Dette resumé er skrevet af beretningsgruppen på baggrund af de indkomne tekster samt egne erfaringer i løbet af året, og omhandler udelukkende ekstraordinære sager og ikke tilbagevendende begivenheder, selvom sidstnævnte formentlig er det som har krævet flest kræfter i løbet af året. God læselyst! Kongens Lyngby Den 1. april 2013 Sten Haastrup og Mikkel Hofstedt Hansen iii

4 iv

5 Indhold 1 Organisationen Bestyrelsen Formandens årsberetning Næstformandens årsberetning Forretningsrådsformandens årsberetning S-Husformandens årsberetning Informationskoordinators årsberetning Socialpolitisk koordinators årsberetning Uddannelsespolitisk Koordinators årsberetning Landspolitisk koordinators årsberetning Fællesrådet Brutto Valg PF Rådsaften d. 1. oktober DTU-Valget PFs faglige råd Civil BYG Design og Innovation Diplom Byg Diplom bygningsdesign Diplom Kemi ELITØ Fysik & Nanoteknologi Kemi/Biotek/Teknisk biomedicin Miljø Produktion og Konstruktion Trafik og Transport Faglige Råds KoordineringsUdvalg - FAKU v

6 2 Forretningssektoren Ny bogholdning Optimal Revision Forretningsrådet Polyteknisk Boghandel Socialsektoren Socialudvalget BUDDY / PF International PFIU DTU Sport tidl. Idrætten ved DTU Klubber Klubudvalgs årsberetning ATM PF Friluft Polyteknisk Keramikklub Polyteknisk MC forening Polymus PRG PF Klubuge samt PF åbent hus Studie- og ArbejdsMiljø Koncern arbejdsmiljøudvalget KAMU Studiemiljøudvalget SMU ArbejdsmiljøUdvalg ved DTUs institutter Studiestart Koordinering Af BachelorStudiestarten Kandidatstudiestart Rusbog Arrangementer PF Fodboldtunering Motionsløb PF festen Lektiecafe PF Skitur Årsfest Årsfest-talen Årets Underviser DTU LAN SenSommmerFest(SSF) Speake with the Beatles Alumni øl event vi

7 5 Uddannelsespolitisk sektor UPR UPG DTUs kollegiale organer Akademisk Råd Tværgående Civil Uddannelses Udvalg Institutstudienævn på DTUs institutter og centre DTU Aqua DTU Byg DTU Elektro DTU Energikonvertering DTU Fotonik DTU Fødevare DTU Fysik DTU Informatik DTU Kemi DTU Kemiteknik DTU Management DTU Matematik DTU Mekanik DTU Miljø DTU Nanotech DTU Space DTU Systembiologi DTU Transport DTU Veterinærinstituttet DTU Vind Biblioteksforum S-Huset S-huset Kaffestuen PF Caféen Kælderbaren AKUM (Aktivitetsudvalg) Indkører Crew Booking Interne S-Hus arrangementer Større events med DTU vii

8 6.2 Scenelys Oprydning og strukturering Produktioner De kommende år 2013, 20?? Samarbejdspartnere og eksterne repræsentationer Studenter Samfund Øresund (SSÖ) Ingeniøruddannelsernes samråd (IUS) og følgegruppen for ingeniøruddannelsen Beretning for Polyteknisk Boghandel & Forlag Ingeniørforeningen i Danmark Ny samarbejdsaftale IDA politisk Danske Studerendes Fællesråd - DSF Landsforum Uddannelsespolitisk Udvalg Levevilkårsudvalget Politikkonferencer IngKoo Diverse beretninger Fælles FredagsCafé Udvalg Krydsfelt PF s stand på DTU Åbent Hus PFs stand ved DSE messen PF Studiemesse Arkivering i Polyteknisk Forening IHK PF s Studentersociale Fond Forkortelsesliste 87 viii

9 Resumé Kære læser! Her følger et kort resumé over de større begivenheder der har fundet sted i foreningen gennem det seneste år. Som beskrevet vil resuméet primært fokusere på større sager af ekstraordinær karakter frem for på større tilbagevendende begivenheder og arrangementer. I min overbevisning er der fire sager i løbet af året som klart skiller sig ud fra resten, og som derfor ikke tager skade af at blive gentaget i løbet af beretningen. Det drejer sig om fusionen mellem DTU og Ingeniørhøjskolen i København, indgåelsen af en ny samarbejdsaftale med IDA, omstrukturering internt i foreningen med henblik på at sikre nogle fornuftige forretningsgange inden for forretningssektoren samt den delvise omlægning af foreningens grundfond. Fusion med IHK 2012 var året hvor DTU skulle forberede sig på at fusionere med IHK. Processen har generelt været karakteriseret af en høj grad af studenterinddragelse, hvor PF har været med ind over mange forskellige spørgsmål. Det generelle forløb står beskrevet i afsnit 8.7. Det er en fusionsproces der er gået meget stærkt - fra de indledende overvejelser til folketingets godkendelse er der gået ca måneder, og de reelle fusionsforberedelser er først gået i gang i marts Dette gør også at selv om fusionen formelt skete d. 1. januar 2013 er der stadig en hel række spørgsmål som skal afklares. På det helt store plan er det endnu ikke klart præcis hvordan udbuddet af diplomingeniøruddannelsen vil være fremover - DTU havde selv ti retninger, og det gamle IHK havde selv ti retninger inden for nogenlunde samme områder. Hvordan præcis disse retninger vil blive kombineret ligger endu ikke 100% fast. Et andet arbejdsområde der har været i løbet af året, og som der bestemt også vil være fremover er at sørge for at studiemiljøet bliver godt både i Lyngby og i Ballerup, og at der bliver et fællesskab mellem de to undervisningscampi. På dette område har PF mange erfaringer at byde ind med, og det må håbes at begge campi fremover vil være karakteriseret af en høj grad af frivilligt, studenterdrevet engagement i netop studiemiljøet. Samarbejdsaftale med IDA I efteråret 2011 vedtog IDAs repræsentantskab at studentermedlemmer fremover skulle betale et kontingent på 240 kroner om året. Dette medførte også at IDA opsagde den gamle samarbejdsaftale med PF, da denne forudsatte et gratis studentermedlemsskab. Der blev derfor i foråret 2012 brugt mange kræfter på at forhandle en ny aftale med IDA, som blev endeligt underskrevet inden sommerferien. Den nye aftale ligner strukturelt den gamle, men fra PFs side er der også blevet lagt op til et tættere og mere naturligt samarbejde mellem de to organisationer. Dette har også indebåret et arbejde for at flere af de studerende på DTU får muligheden for at benytte sig af den bredere ix

10 portefølje af tilbud fra IDA, og ikke bare de billige forsikringer. Dette har også været gjort ud fra en vurdering af at de studerende specielt ville nyde godt af at have nogle flere faglige indslag som ikke var direkte knyttet til deres studie. Du kan læse mere om samarbejdet med IDA i afsnit 7.4. Ny Struktur I efteråret 2011 var der en større diskussion i PF om hvordan man bedst varetog foreningens økonomiske interesser. Denne var affødt af en konstatering at foreningen har tabt penge i løbet af de seneste år, og er derfor nød til at ændre på hvordan økonomien varetages, både kulturelt og strukturelt. De strukturelle ændringer bunder på en konstatering af at det de seneste år primært har været forretningsrådsformanden der alene stod for at udfærdige et budget, der derefter blev diskuteret i fællesrådet. Kutymen i fællesrådet har så været at forholde sig meget konkret til de enkelte poster, og mindre til budgettet som helhed. De større diskussioner omkring hvilken økonomiske udvikling foreningen ønskede blev derfor ikke taget i fællesrådsregi, men i forretningsrådet og i ad-hoc grupper forretningsrådsformanden udspurgte. Fællesrådet viste sig også at have svært ved at varetage en løbende budgetopfølgning, hvilket især afspejler sig i de store (negative) budgetafvigelser der har været de seneste år. Disse konstateringer gjorde at fællesrådet i 2012 besluttede at give forretningsrådet beslutningskompetence i økonomiske sager, samt at ændre på forretningsrådets sammensætning. Håbet er at man med et mindre udvalg, der i høj grad bygger på erfarne tidligere studerende, kan tage økonomiske beslutninger på en mere effektiv måde. En nærmere beskrivelse kan læses i afsnit 1.2 og Grundfonden 2012 var også året hvor PF tog konsekvensen af de negative årsresultater og stigende likviditetsproblemer og besluttede sig for at hæve noget af grundfonden og delvis udligne noget af den meget store kassekredit der var blevet opbygget. Du kan læse mere om dette i afsnit Det er selvfølgelig beklageligt at det har været nødvendigt at gøre dette, men årsrapporten viste at økonomisk set begynder der at være tilstrækkeligt meget styr på tingene til at lignende likviditetsproblemer ikke bør opstå fremover. Det vil forhåbentlig også være sådan at den nye struktur vil bidrage til at tingene går endnu bedre fremover. For dette, Sten Haastrup x

11 1 Organisationen 1.1 Bestyrelsen Formandens årsberetning At være formand for Polyteknisk er en meget divers og spændende opgave. At være formand har for mig været to meget forskellige ting, på den ene side, er man ansigtet udaftil: taler, receptioner og et par enkelte kontakter til pressen; på den anden side er man del af bestyrelsen, en del af en gruppe, der skal få dagligdagen for Pf til at fungere. Formand for foreningen At være ansigtet ud af til, har været en meget spændende opgave, den har indebæret at holde en del forskellige taler, alt fra velkomst taler for nystartende, til mindre taler ved minsterbesøg eller receptioner, videre til taler til vores færdiguddannede ingeniøre, og selvfølgelig den støreste af talerne: årsfesttalen. Alle disse taler har givet PF muligheden for at få et budskab ud, hvad PF er og hvad vi kæmper for. I år har der været særdeles stor fokus på at fortælle en historie om, at det er vigtigt at fokusrere på studiemiljø og frivilligt arbejde, der tæt er knyttet meget sammen. Et godt studiemiljø kan kun blive opbygget, hvis vi har studerende, der har tid og lyst til at evaluere og forbedre. Den mere eksterne del af, at være formand har også indebøret lidt kontakt til pressen, det har dog ikke været nødvendig i særlig stor omfang. Formanden som en del af bestyrelsen Den anden del af at være formand, er, at man naturligvis indgår som del af bestyrelsen. Dette er den del, der varierer meget fra formand til formand, da ens opgaver afhænger af interesse. En opgave, der dog ofte ligger på formandens bord, er at sikre et godt sammenhold i bestyrelsen. Dette har dog ikke været nogen stor opgave i bestyrelsen, da hele bestyrelsen har været god til at være der for hinaden og tage eventuelle uoverensstemmelser i opløbet. Af andre opgaver har jeg ofte virket som støttefunktion til andre bestyrelsesmedlemmer til større opgaver så som for eksempel Nordic Five Tech studenterkonferencen. Af andre opgaver kan nævnes at jeg har arbejdet en del på et nyt værested, der skal huse nye muligheder for studenterinnovation og entrepreneurskab. Arbejdet omkring DTU bygn. 205 startede med en tur til Finland i starten af oktober og har efterfølgende indebåret en del arbejde med at finde de studerendes behov for værkstedsfaciliteter, arbejdsrum samt udfordringer med at skabe et godt studiemiljø i en tidligere fabrikshal. Dette har været en meget spændende opgave, der førte til at bygningen åbnede den 1. marts

12 1.1.2 Næstformandens årsberetning Ud over interne koordinerende opgaver, har jeg haft asvaret for boligpolitik i løbet af året, dette er skrevet længere nede i dette afsnit. I løbet af året har jeg haft til ansvar at udsende dagsordener til bestyrelsesmøderne, og rette samt opdatere i referaterne. En stor opgave jeg har varetaget er opdatering af hjemmesiden, som kunne have været gjort bedre. Jeg har i løbet af det første halvår lavet en del forskudsarbejde, dette er jeg dog faldet af på. Boligpolitik Boligpolitik indenfor PF halter; Der er ikke stor nok interesse for problemet. Dette er et problem da boligsituationen i København til stadighed forværres. Vores tidligere afdeling, det nuværende PKS, melder om problemer med ventelister der bliver længere og længere for hvert år. Særligt i år, hvor der i region hovedstaden er indført den såkaldte akutliste, som skal gøre det nemmere for tilflyttere at få en bolig, ifm. studiestarten. Hvis der skal bygges et kollegie i Lyngby, skal der lægges mange kræfter i det, og der skal nok være flere fra den siddende bestyrelse der har det som fokusområde, end en, og måske endda et udvalg, der kan fortsætte uudfordret af bestyrelsesskiftet. For dette, Mikkel Hansen Forretningsrådsformandens årsberetning Et år er gået, og det er tid at gøre status på året der er gået. For forretningssektoren har året primært stået på opbygning og oprydning. Ved årets start var udfordringerne til at få øje på. Hvis foreningen ikke skulle stå uden bogholderi, skulle der findes en helt ny løsning inden for 2 måneder. Og for at kunne udbetale løn til alle vektorerne og KABSerne skulle der findes ca. 1 mio kr. ekstra i banken. Regnskabet for 2011/2012 så bedre ud end de sidste år, selv om foreningen stadig har underskud. Underskuddet skyldes især store afskrivninger, grundet de seneste års investeringer i Scenelys. Selvom der er underskud på årsregnskabet som en helhed, går det den rigtige vej, da der i år er kommet så meget balance i regnskabet, at der er overskud på driftssiden af foreningen. At finde den nye løsning til bogholderiet og den nødvendige likviditet til foreningens foresatte drift tog det meste fokus i løbet af forået. I samme periode blev der dog fundet tid til at forhandle en ny aftale på plads med IDA, lave et budget for 2012/2013 og se på en ny struktur for Polyteknisk Forening. Over sommeren, hvor der var kommet styr på bogholderiet og likviditeten gav anledning til lidt færre grå hår, fandt jeg tid til at se på en mere permanent løsning på likviditetsproblemet og vores forsikringer. Efteråret er blandt andet gået med at rydde op i regnskabet, således vi kunne blive klar til at blive revideret, arbejde videre med en løsning på likviditetsproblemet og prøve at afslutte alle de projekter jeg har startet op i løbet af året. Et af mine fokus områder i år, har været vores forsikringer. En grundig gennemgang af vores nuværende forsikringsportfolie afslørede at der var behov for række ændringer. For eksempel er der afdelinger, der er dækket to gange, med det resultat at vi betaler for dækningen dobbelt. For at få ryddet op, har jeg været i kontakt med et par forsikringsselskaber og en forsikringsmægler for at indhente tilbud på foreningens forsikringer. I skrivende stund er der endnu ingen, der har vendt tilbage med et tilbud. I løbet af 2012 godkendte fællesrådet en ny stuktur for den økonomiske styring af foreningen. Med den grundidé, at det nok er meget sundt for foreningen, hvis der er mere end én der har overblik over økonomien, bliver forretningsrådets rolle løftet fra et rådgivende, til et udøvende udvalg. 2

13 De kommende år må vise, hvordan dette skift kommer til at gå. For forretningsrådsformanden 2013/2014 er her en helt klar opgave, og hvordan opgaven bliver løst det første år, kommer til at betyde rigtigt meget for hvordan det nye forretningsråd kommer til at klare sig fremadrettet. Efter et år præget af likviditetsproblemer og en generel stigning af kassekreditrenten, blev det klart at der måtte findes en mere permanent løsning på foreningens store kassekredit. Efter udskillelsen af boghandlen sidste år, står størrelsen på kassekreditten ikke længere mål med vores omsætning og evne til at tjene pengene ind igen. Derfor foreslog bestyrelsen at grundfonden blev omlagt, således at dele af kassekreditten kunne tilbagebetales og likviditetsproblemet kunne løses fremadrettet. Efter at fællesrådet godkendte processen, kommer omlæggelsen til at ske hen over julen For dette, Henrik Marke S-Husformandens årsberetning Som Studenterhusformand (S-Husformand) 2012 har der været en masse at tage hånd om. Først og fremmest har der været S-Huset og samarbejdet med bestyreren (Erik Frydendahl) om dette. I starten prøvede vi at dele arbejdsområderne overordnet i S-Huset nogenlunde op, til hjælp for os ligesåvel som for de ansatte. Dette gjorde at Erik tog sig af events helt udefra, økonomien samt de ansatte og jeg af de interne events og samarbejder med andre dele af PF (og deres events). Desuden ville vi sammen fordele alle arrangementer, lokaleudlån og de overordnede strategier og regler. Intet af dette var dog urokkeligt, men det var nogle gode retningslinjer at gå ud fra. Der kan læses meget mere om S-Husets aktiviteter og ændringer i afstnittet om S-Huset (6.1). Som del af bestyrelsen stod jeg også for klubudvalget sammen med Kim (Socialpolitisk koordinator), fredagsbarudvalget med Jacob Seneca Nielsen (Informationskoordinator) og PF rådsaften med et udvalg nedsat af fællesrådet. Disse udvalg har også selvstændige afsnit, der beskriver årets gang. Jeg stod også for et samarbejde med Elverhøjkoret i forbindelse med et par teaterkoncerter Speake with the Beatles i Oticonsalen. Dette har også sit eget selvstændige afsnit, hvor der kan læses mere. Derudover kan det nævnes at jeg var med til at få PF julekalender sat igang, trykt og delt ud, til stor glæde dem der fik den. Dette skete i samarbejde med Peter Tofte Phillipsen og Line Steiness Dejnbjerg Jensen og flere andre gode hænder (bl.a. Mikkel Kolding, Ditte Marie Reinholdt Jensen). En stor succes, der primært er PR for PF og alt hvad PF står for. Tak for et godt samarbejde til hele PF, DTU og mange flere det har været en fornøjelse. For dette, Lisbeth Kronborg Jensen Informationskoordinators årsberetning Posten som Informationskoordinator blev oprettet til denne bestyrelse, og havde oprindeligt som primært fokusområde at stå for foreningens udbredelse af information på hjemmeside, Facebook m.m., i tæt samarbejde med Næstformanden. I forbindelse med det foranliggende arbejde, der udspringer af fusionen mellem DTU og Ingeniørhøjskolen København og udformningen af den første fælles studiestart især, blev en del af ansvaret for information på hjemmeside og Facebook i løbet af året overdraget til hhv. Næstformanden og resten af bestyrelsen. Udformningen af den første fælles studiestart nærmer sig sin afslutning, nu hvor fusionen endeligt er gennemført. Fællesrådet mangler i skrivende stund at tage stilling til et forslag fremsat af det nedsatte arbejdsudvalg Studiestarten Såfremt dette forslag godkendes, skal det endeligt godkendes af DTU. Dette forventes afgjort i løbet af februar

14 Derudover har jeg også arbejdet med at få etableret 4 kandidathytteture med Miljøteknologis kandidathyttetur som forbillede. Turene finansieres via firmasponsorater og egenbetaling. Det er aftalt med Dekan Martin P. Bendsøe, at der gives hvad der svarer til en Weekendvektorløn til planlæggerne af turene samt at DTU giver en underskudsgaranti for turene, såfremt at det ikke har kunnet lade sig gøre at skaffe nok sponsorater fra firmaer. Endeligt har jeg brugt en del tid på at kommunikere med to firmaer Wundercard og Mecenat der begge meget gerne vil tilbyde de studerende på DTU en lang række studenterrabatter. Det er indtil videre ikke blevet til en aftale, da PF har haft en række krav, de ikke har kunnet imødekomme. For dette, Jacob Seneca Nielsen Socialpolitisk koordinators årsberetning Som Socialpolitisk koordinator har jeg også været formand for Socialudvalget i det forgangne år. Der er blevet afholdt ca. 9 møder i dette udvalg og der har ved stort set alle sammen været stort mødedeltagelse og engagement. En af de nye ting vi har prøvet i år er sammensætningen af arrangørgrupper. Der har i år været udvalgt en tovholder der skulle havde det overordnede overblik og ansvar og derudover en række arbejdsmennesker der skulle hjælpe denne. Dette har umiddelbart fungeret godt. Jeg har desuden forsøgt at få Social Politisk Gruppe stablet på benene, men efter et par møder måtte jeg indse at det var sværere end forventet at motivere de frivillige til at vise interesse for socialpolitik. Gennem mit virke i studiemiljøudvalget blev jeg nedsat som formand for et udvalg der skulle finde ud af hvad de studerende godt kunne tænke sig på underétagen på biblioteket. Dette medførte afholdelsen af en række workshops og det blev bl.a. taget op hos Socialudvalget. Det hele endte med et notat som blev overrakt til et arkitektfirma, som over sommeren kom frem til et forslag. Dette blev så fremført for Dekan Martin Vigild og i sidste ende blev projektet godkendt og byggeriet går i gang d. 10. december og bliver endelig færdigt i foråret Dette medfører også at der efter manges års snak kommer et hul mellem boghandlen og biblioteket. Samtidig med ombygningen er der også blevet indført udvidede åbningtider på biblioteket som bliver indført så snart ombyggeriet er færdigt. Dette medfører at biblioteket vil være åbent fra 8 24:00 som standard, og i eksamensperioden, 3 ugers og de sidste 2 uger af 13-ugers vil der være åbent 24/7. Gennem studiemiljøudvalget blev jeg også ansvarlig for udførelsen af reklame-kampagnen for studiemiljøundersøgelsen. Dette endte med at stå på i 4 uger, men vi fik også rigtig mange studerende til at svare, på trods af tekniske vanskeligheder. Jakob Berg og undertegnede har også arbejdet på at DTU følger op på denne undersøgelse således at de studerende ikke føler de har svaret på denne undersøgelse forgæves. Sidst, men ikke mindst har jeg deltaget i en del møder og seminarer omkring udviklingen af DTU campus. Der er blevet sat en del penge af til renoveringer og nybygninger og det er vigtigt at de studerende er involveret i denne proces. Jeg har derfor også brugt en del tid på at finde studerende til forskellige fokusgrupper omkring nybygninger. Jeg var desuden så heldig og få lov at komme på studietur med CAS afdeling for plan og projekt til TU Delft i Rotterdam. Dette var en god oplevelse og jeg lærte hvor meget tid of kræfter CAS bruger på at undersøge mulighederne for at lave et endnu bedre universitet til os. Et andet ansvarsområde jeg har varetaget i løbet af året er de internationale studerende. Jeg har i løbet af året nedlagt den gamle Buddyordning og i stedet genoprettet PF International. I denne del af PF har der i år været ansat 3 studerende som sammen med mig har arbejdet på et koncept for at oprette International day på DTU. Dette præsenterede vi for DTU og dette har medført at DTU nu gerne vil finansiere en sådan dag og dette arbejde kan således gå ind i en ny fase hvor denne dag planlægges. 4

15 Tik slut vil jeg nævne at jeg for at forsøge at gøre PF en smule mere gennemskuelig har redigeret de to kompendier Grøn i PF og Fagligrådsstartpakke. Jeg vil desuden gerne takke alle de studerende jeg igennem året har været så heldige at arbejde sammen med. For dette, Kim Louise Ettrup Uddannelsespolitisk Koordinators årsberetning Som uddannelsespolitisk koordinator har der været mange ting at lave i år, både tilbagevendende begivenheder, ad hoc opgaver og nye projekter. Meget af mit arbejde har handlet om at koordinere vores repræsentanter i DTUs kollegiale organer (som du kan læse om i afsnit 5.3), herunder vores repræsentanter i DTUs studienævn (afsnit 5.4). Derudover har jeg været formand for UPR og UPG (afsnit 5.1 og 5.2), og koordineret DTU-valget, i samarbejde med resten af bestyrelsen, og særligt Andreas Moesgaard Christiansen. Jeg har også i min tid som uddannelsespolitisk koordinator beskæftiget mig en del med fusionen med IHK, og prøvet at holde overblikket over fusionsprocessen, samt siddet med i en række større arbejdsgrupper for at sikre at fusionen forløber bedst muligt. Jeg har også i løbet af året interesseret mig en hel del for landspolitik, og har derfor deltaget i alle større arrangementer på dette plan, samt fungeret som baggrundsgruppe for landspolitisk koordinator når det var nødvendigt. For dette, Sten Haastrup Landspolitisk koordinators årsberetning I mit virke som landspolitisk koordinator i år har jeg lavet en del forskellig ting. Af store ting (og som min titel indikerer) skal det nævnes har jeg arbejdet meget med den måde vi arbejder med de andre studenterorganisationer på. Her har vi i år samarbejdet meget med de andre, og jeg har blandt andet taget på rundtur og besøgt de forskellige andre studenterorganisationer i Danmark. Både til deres årsfester og til at mødes med dem, hvilket har gjort meget for at give os et godt forhold. Samtidig har jeg sat en stor indsats på at PF skulle deltage mere aktivt i det politiske inde i DSF. Dette har jeg gjort ved at deltage i flest mulige aktiviteter hos DSF, og at få andre med også. Derudover har jeg deltaget i de sociale aktiviteter i DSF, så som øl på La Fontaine, om onsdagen. På hjemmefronten i PF, har jeg arbejdet med studentercenteret, dvs. lokalerne over S-huset, jeg har været inde over at lave et nyt nøglesystem sådan at alle PF nøgler er inden for det sammen system. Inden for dette område har også arbejde med at få lavet kontakter i forbindelse med vores nye studentercenter. Det drejer sig om kontrakter til udlån af lokale under vores nye brugsretaftale med lokaler til ting som KKO og DSE. Derudover har jeg stået for en meget vellykket overleveringstur som jeg håber har være med til gøre den nye bestyrelse mere klar til at tage over efter os. Det sidste stykke tid har jeg arbejdet samme med formanden på DTUs nye studenterinnovationscenter i bygning 205. Derudover har jeg lavet en masse småopgaver som får en studenterorganisation til at løbe rundt. For dette, Andreas Moesgaard Christiansen 5

16 1.2 Fællesrådet Fællesrådet har i år været et velfungerende udvalg, som har formået at tage stilling til de spørgsmål det blev stillet, og som i ret høj grad har varetaget dets rolle som foreningens øverste organ. Det skal dog nævnes at grundet de vedtægtsændrigner der er foretaget i løbet af de seneste år har der været ret stor udskiftning i fællesrådet, hvilket har gjort at løbende opkvalificering var nødvendigt i højere grad end tidligere, og måske i højere grad end rent faktisk blev tilbudt. Mødedeltagelsen har generelt været høj, og har ikke aftaget i løbet af året, selvom man har kunnet konstatere ret stor variation i de enkelte medlemmers diskussionslyst og forberedelse. Til to af fællesrådsmøderne viste det sig at være nødvendigt at tage telefonisk kontakt til medlemmerne umiddelbart inden mødestart, for at være sikre på at det nødvendige antal var tilstede, hvilket anses som mindre tilfredstillende. Af beslutninger fællesrådet har taget i løbet af året kan nævnes: godkendelse af ny samarbejdsaftale med IDA, godkendelse af proces til omlægning af foreningens grundfond for at udligne en meget stor kassekredit samt godkendelse af en ny struktur for at sikre foreningens økonomiske interesser varetages bedst muligt. Derudover følger de tilbagevendende beslutninger og mødepunkter, som alligevel er meget vigtige: valg af den nye bestyrelse for foreningen, valg af koordinatorer af studiestarten, valg af kandidater til de kollegiale organer (DTUs bestyrelse, CUU, DUU og AR) samt godkendelse af budget og årsregnskab. Det største problem fællesrådet har oplevet i løbet af året har været aflysningen af de temadage som netop skulle give plads til større og mere overordnede diskussioner af større områder inden for foreningen, og de problemer den kan stå overfor. Årsagen til dette skal nok findes i en manglende prioritering af disse dage fra både fællesrådets, forretningsudvalget og bestyrelsens side. Der er altså endnu ikke fundet en proces hvor disse diskussioner kan tages på inddragende og konstruktiv facon, hvilket nok er en af de ting der bør arbejdes på, da forandring af foreningen ellers er umulig. Herunder følger ellers en opsummering af de fællesrådsmøder der har været i løbet af året; de fulde referater kan selvfølgelig altid findes i foreningens arkiv. FR 213 Dette var det afgående fællesrådsmøde for 11/12 hvor forskellige lov og statusudvalg blev lukket ned, beretningen for 2011 blev behandlet, internt regnskab blev behandlet, og bestyrelse og fællersråd aftrådte. FR 214 Dette møde var det tiltrædende møde, og indeholdt de vanlige indslag et sådant har. Dette inkluderede valg til FRFU, hvor Fællesrådet valgte at gå imod kommissoriet for dette, PFs bestyrelse for 2012 tiltrådte og deres visionsoplæg blev behandlet. Derudover blev KABS visionsoplæg og fokuspapir behandlet, samt der blev lavet mindre rettelser i principper for studiestarten og Retningslinjer for bachelorstudiestarten. Derudover blev valget af kritisk revision for 11/12 udskudt til et senere møde. Socialudvalget, samt de råd og udvalg dette indstiller til blev godkendt, der var godkendelse/valg til den studentersociale fond, SSF Styregruppe, PAB, IT strategiudvalg og UPU. FR 216 Budgetmøde. FRFU havde i samarbejde med forretningsrådsformand lavet en alternativ budgetlægning, som bød på mere overordnede diskussioner hvor perler blev brugt til at prioritere de forskellige poster som budgettet byder på. Det var umiddelbart en succes at snakke om størrelsesforhold, og hvad der skal prioriteres, i stedet for at kigge på en masse tal og diskutere disse. 6

17 FR 221 På dette møde kom strukturgruppen med et endeligt udkast til vedtægtsændringer i forbindelse med den nye struktur. KABSeueu13, en beretningsgruppe, samt to lov- og statutudvalg der skal kigge på love og statutter om grundfonden, og muligheder for at inkludere studerende fra Københavns Maskinmesterskole blev nedsat. FR 222 Gennemgang af strukturændringer var oppe igen, og der blev lavet ændringer til ændringerne, så vedtagelsen først kunne tages på et senere møde. Derudover var der 1. gennemgang af de vedtægtsændringsforslag som de to lov- og statutudvalg som blev nedsat på møde 221 var kommet med. En gruppe der skulle se på sammensætning og arbejdsopgaver for FRFU blev nedsat og ISN opstillingsliste godkendtes. Til sidst var der valg til PFs kandidat til den ene studenterplads i DTUs bestyrelse, samt valg til PFs kandidat til Akademisk råd og UPG. FR 223 Dette møde bød på en forsinket gennemgang af kritisk revision Derudover var der valg til KABS13, og PFs bestyrelse for FR 224 Dette var et kort frokostmøde hvor de tre vedtægtsændringsforslag fra møde 222 blev behandlet og godkendt. Disse blev først godkendt på dette møde, da der kun var fire uger, og ikke en hel måned mellem møde 222 og 223. FR 225 Dette var et ekstraordinært møde som kun omhandlede nedsættelse af et lov- og statutudvalg som skulle se på hvordan PF kan fusionere med studenterorganisationen på DTU Ballerup Campus. FR 226 På dette præsenterede udvalget nedsat på 225 deres konklusion på hvordan de to studenterorganisationer skal fusionere, hvilket ikke inkluderer en vedtægtsændring. Nye kommisorier for FRFU blev godkendt. Derudover var der gennemgang af årsregnskab 11/12, valg til CUU og DUU samt suppleringsvalg til UPG. 1.3 Brutto Brutto listen, der er en liste bestående af gamle Pf er, er i år hovedsageligt brugt til at hente input og hjælp til Årsfest talen. Dette gav også mange og gode kommentarer, der har været en stor hjælp i udformningen af årsfest talen. Udover årsfesttalen blev, der i forbindelse med Bestyrelsen 2012 s tiltrædelse også udsendt en mail, hvori bestyrelsen og vores visioner kort blev introduceret. Dette resulterede ligeledes i en masse konstruktive kommentarer, samt tilkendegivelser fra ældre PF ere, der ønskede at hjælpe på den ene eller anden måde. 7

18 For dette, Line Steiness Dejnbjerg Jensen 1.4 Valg PF Rådsaften d. 1. oktober 2012 PF rådsaften bliver afholdt for de faglige råd som en tak for det store og gode stykke arbejde de laver. PF rådsaften var i 2012 arrangeret af et udvalg nedsat af fællesrådet bestående af Rikke Holm Christensen, Randi Juel Olsen, Bjarne Bach, Peter Tofte og Lisbeth Kronborg Jensen. Der mødte lige over 220 personer op repræsenterende 13 forskellige faglige råd. Agendaen for aftenen var: spisning af hjemmelavet kartoffelsalat med frikadeller og boller (lavet af udvalget med et par hjælpende hænder), skrive et vers til en sang (titel: PF Sangen ), rådscup indeholdende tip en 13 er, byg det højeste tårn af krydsfeltblade og tape samt fællesbillede af hvert faglige råd. Herefter fandt der nogle kåringer sted (valgt af Polyteknisk Forenings Bestyrelse) samt annonceringen af vinderen af rådscup en. Årets PF er: Camilla Nygaard Årets politiker: Anders Jurin Årets faglige råd: Designrådet Æres PF er: Rikke Holm Christensen Æres PF er: Peter Tofte Vinder af rådscup: KBioM Til slut blev PF sangen sunget i fælleskab hvorefter en aktivfest arrangeret af bestyrelsen kunne begynde i pejsestuen. For dette, Lisbeth Kronborg Jensen DTU-Valget Valget på DTU gik godt i år. Det lykkedes PF at finde opstillede til stort set samtlige pladser i alle DTU organer (den eneste undtagelse var ISN Aqua, hvor det fra bestyrelsens side blev vurderet som hensigtsmæssigt at lade de tidligere studenterrepræsentanter fortsætte i det omfang de ønskede det), og der var i mange tilfælde kampvalg internt i PF. Kandidatanmeldelsen forløb noget mere smertefrit end det har gjort tidligere, og stort set samtlige kandidater benyttede uden problemer det elektroniske kandidatanmeldelsesmodul. Som sædvanlig var der fredsvalg til næsten alle poster. Undtagelsen hertil var studienævnet ved Mekanik hvor Demokratiske studerendes Modbevægelse stillede op imod PF. Her vandt PF alle pladserne, inklusive suppleantpost. Der er lavet et koncept til kampagner som forhåbentligt også vil kunne bruges fremover. Der blev også brugt en del kræfter på internt i PF at finde frem til de rette kandidater, og man kan håbe på at den interne proces vil blive endnu mere synlig og endnu mere gennemsigtig i fremtidige år. For dette Sten Haastrup 8

19 1.5 PFs faglige råd Civil BYG Civil BYG-rådet har i 2012 arbejdet med fokus på at afholde sociale arrangementer for de to civil-retninger, civil Byggeteknologi og civil Bygningsdesign, på Institut for Byggeri og Anlæg. Byghytteturen, der i år lå i starten af juni, var en endnu større succes end sidste år og havde ca. 55 deltagende. På turen blev der blandt andet stegt en pattegris på rådets nyindkøbte grill. Carbon Diabloen er købt og indviet til bygfesten i foråret. Grillen er allerede værdsat af både rådet og PF s andre råd og instanser. Grillen lejes ud i store dele af sommerperioden og var blandt andet også på rustur i år. Bygdesign-rådet fortsætter i 2012 sammen med Bygrådet. Bygdesignrådet har selv fået ansvarsposter som formand, kasserer og FR-medlemmer. Bygdesign-rådet fortsætter sammen med BYGrådet indtil de har nok medlemmer til at være et selvstændigt råd. Rådsdag blev for første gang afholdt i dyrehaven, med cirka 30 deltagende personer. En dag med det formål at samle rådet (både Bygrådet og Bygdesignrådet) og lære hinanden bedre at kende med efterfølgende fest på DTU Campus. Sensommerfest blev i år arrangeret sammen med P&K og civil Bygningsdesign, hvilket igen var en stor succes. I efteråret har rådet deltaget i afholdelsen af Best of Byg, der var et socialt arrangement for de fire linjer, Civil Byggeteknologi, Diplom Bygning, Civil Bygningsdesign og Diplom Bygningsdesign. På vegne af Civil BYG-rådet, Christian Breinbjerg, formand for Civil BYG-rådet Design og Innovation Da 2012 startede, bar Designrådet stor præg af, at antallet af medlemmer var meget lille. Derfor blev fokusområdet for året 2012 Hvervning af nye medlemmer ; dette ved at synliggøre Designrådet mere ift. de studerende. Første skridt på vejen var at designe et logo, som udover at være kendetegn for Designrådet også skulle kunne kobles til Design & Innovation, som studieretning samt give et indtryk af, hvad vi laver i Designrådet. Resultatet blev logoet, som ses ovenover, samt tilhørende tegnestribe, som ses nedenunder. For at synliggøre rådet yderligere blev der i forbindelse med designet af logoet også bestilt Designrådstrøjer til alle medlemmer. 9

20 For at synliggøre rådet yderligere har vi været medstiftere af Designnetværket. Netværket afholder fagaftener, hvor tidligere studerende fra Design & Innovation kommer ud og fortæller nuværende studerende om deres jobs, som for eksempel produktudviklere, og hvad det indebærer, eller deres oplevelser ift. praktikophold. Derudover har vi i rådet afholdt det, vi kalder Skemadating. Her mødtes både yngre og ældre studerende i en frokostpause (lokket med kage) for at udveksle idéer om studieplaner samt enkelte kurser. De som mødte op, var utrolig begejstrede for arrangementet. Endnu et tiltag af Designrådet i forbindelse med målet om at skaffe flere medlemmer, da har Designrådet også fået en opslagstavle, som hænger i 414 ved de lokaler, som de bachelorstuderende oftest befinder sig i. Opslagstavlen har til formål, at reklamere for rådet, informere de studerende om hvad der sker i rådet ift. møder samt hvad vi kan hjælpe dem med, fordi vi netop tænker på deres uddannelse. Derudover kan det heller ikke undgås at nævne, at der i maj var en del forelæsere inden for det socio-tekniske felt, der valgte at forlade DTU og dermed også Design & Innovation. Designrådet var hurtige til at starte et samarbejde med studieledelsen samt Kandidatdekanen for at sikre fortsat høj faglighed på Design & Innovation. Bacheloren blev stort set ikke berørt af situationen, mens der i løbet af sommeren er skaffet en del nye forelæsere til kandidaten. Designrådet har stadig et tæt samarbejde med studieledelsen for eksempel igennem Institutstudienævnet, hvor vi hele tiden følger op på, at den høje faglighed fortsat sikres. Senest har Designrådet sammen med Festudvalget samt Studieledelsen været medarrangører af en meget vellykket jubilæumsfest i forbindelse med Design & Innovation 10-års jubilæum. Alle disse initiativer samt et godt samarbejde med dette års KABS og vektorer på Design & Innovation har glædeligt medført, at Designrådet er kåret som årets faglige råd i Pf samt, at antallet af medlemmer i rådet ved udgangen af 2012 nu er næsten fordoblet ift. ved indgangen af året. For dette, Annemette Bøgedal Jensen Diplom Byg I 2012 har Diplom Byg rådet gennemgået en del forandringer. Nye kræfter er trådt til, nye studerende som gamle. Rådet har været meget fokuseret på at gøre opmærksom på hvad vi laver og at vi findes. Dette har gjort at vi har fået nye medlemmer. Det har dog været et problem at nogle af de tidligere bærende kræfter er i praktik, eller udmeldt af rådet. Vi var tidligere slået sammen med Diplom Bygningsdesign, men blev i oktober 2012 til to selvstændige råd. Så nu repræsenterer vi kun Diplom Byg. Vi har prøvet at skabe en masse nye initiativer blandt andet et samarbejde med Civil BYG-rådet, hvor vi har skabt et fællesarrangement for de studerende, som bliver et arrangement der vil blive gentaget de kommende år. Vi prøver også at lave nogle arrangementer for de nye studerende på 10

Fra møde d. 25 november 09 26. november 2009

Fra møde d. 25 november 09 26. november 2009 Formalier: Navnerunde: Simon, Michael, Anders Schlaikjer, Solveig, Hyldig, Lasse, Andreas, Sigurd, Lukas, Stinne, Bjarke, Anders Chr., Anders, Lasse Valentini, Henrik, Halvor, Bjarne, Dennis. Derudover

Læs mere

Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet

Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet Mandag d. 15.04.2013 kl. 18:00 i Delta 1. Formalia - Valg af dirigent Christian - Valg af referent Signe - Godkendelse af re ferater fra de sidste møder Ændres til

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Årsberetning 2013. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2013. Polyteknisk Forening Årsberetning 2013 Polyteknisk Forening 4. februar 2014 Forord Kære Læser, Så er endnu et år gået, og foran dig ligger nu årsberetningen for Polyteknisk Forening 2013. PF året løber fra februar til februar,

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Camilla (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210

Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210 Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210 1. Formalia Valg af dirigent Christian Wolff Nygaard Valg af referent Rune L Andersen Godkendelse af referater fra

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 (a) Ordstyrer: Kristoffer (b) Referant: Christian E. (Engstrøm) (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard),

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 15 d. 05.06.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 15 d. 05.06.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 15 d. 05.06.2013 (a) Ordstyrer: Kolding (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Monika, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013 (a) Ordstyrer: Trine (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte fra pkt. 5, Kim fra pkt. 5, Kolding, Monika, Nanna, Natashia og

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Natashia (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Monika, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals)

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals) KABS13 møde 10/10 2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Legenden c. Tilstedeliste: i. Ciabatta ii. Susanne iii. Gugliotta iv. kanna v. Christina vi. Jeppe vii. Maag viii. Bals (Gået kl

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Årsberetning 2011. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2011. Polyteknisk Forening Årsberetning 2011 Polyteknisk Forening 13. april 2012 Indhold 1 Organisationen 9 1.0.1 Formand........................................ 9 1.0.2 Næstformand...................................... 10 1.0.3

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 26 d. 01.11.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 26 d. 01.11.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 26 d. 01.11.2013 (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Camilla (c) Til stede: Kolding, Natashia, Ditte, Kim, Camilla, Monika, Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening Årsberetning 2009 Polyteknisk Forening 15. april 2010 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formanden......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 21 d. 20.09.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 21 d. 20.09.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 21 d. 20.09.2013 (a) Ordstyrer: Kolding (b) Referant: Kim (c) Til stede: Kim, Kolding, Camilla, Ditte, Monika, Trine, Natashia, Moesgaard (under punkt 5).

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 22 d. 27.09.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 22 d. 27.09.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 22 d. 27.09.2013 (a) Ordstyrer: Monika (b) Referant: Natashia (c) Til stede: Alle pånær Trine og Ditte. (d) Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde

Læs mere

KABS13 møde 7/2 2013

KABS13 møde 7/2 2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Igor c. Tilstedeliste: 1. Maag 2. Gugliotta 3. Toke 4. Igor 5. Sissel 6. Susanne 7. Christina 8. Norge 9. Trunte 10. Legenden 11. Gearstang 12. ChristianE

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

KABS13 møde 31/10-2013

KABS13 møde 31/10-2013 1. Formalia KABS13 møde 31/10-2013 i. Referent: Kirstrand ii. Ordstyrer:Vinge iii. Tilstedeliste: 1. Vinge 2. Kirstrand 3. Legenden 4. Norge 5. Igor 6. Boyshower 7. kanna 8. Christina 9. Mejbritt 10. Ciabatta

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

KABS13 møde 11/4-2013

KABS13 møde 11/4-2013 KABS13 møde 11/4-2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Bals c. Tilstedeliste: 1. Gearstang 2. Trunte 3. Caroline 4. Toke 5. Christina 6. KAnna 7. Legenden 8. Jeppe 9. Gugliotta 10. Igor

Læs mere

RUSBOGEN 2015-2016. Husk! 10% VIND. Velkommen i Polyteknisk Boghandel din boghandel midt på dtu. Rusbogen 2015-2016. www.polyteknisk.

RUSBOGEN 2015-2016. Husk! 10% VIND. Velkommen i Polyteknisk Boghandel din boghandel midt på dtu. Rusbogen 2015-2016. www.polyteknisk. Velkommen i Polyteknisk Boghandel din boghandel midt på dtu Studiestartskalender Hos os finder du: Vi gør din studiestart meget nemmere Husk! 10% Deltag på.dk/ida studie.lsb 5 01 2.2 Kon 13.1 d kurre e

Læs mere

KABS13 møde 7/3-2013. 1. Formalia

KABS13 møde 7/3-2013. 1. Formalia KABS13 møde 7/3-2013 1. Formalia a. referent: Simon b. ordstyrer: Boyshower c. tilstedeliste: 1. Gearstang 2. Simon 3. ChristianE 4. Caroline 5. Susanne 6. Hammerbak 7. Trunte 8. Anna 9. SpritBritt 10.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder Arbejdsplan 2015 Indledning Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisation, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat, Generalforsamling

Referat, Generalforsamling Referat, Generalforsamling Landemærket, 08.11.13 Dagsorden 1. Reception 2. Velkomst v/formanden for Cphbusiness Students 3. Valg af ordstyrer 4. Valg af referent 5. Cphbusiness and the student organisation

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 27. maj 2010 Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 26. maj kl. 17.00 - Ridderlokalet, Ordinære medlemmer: Niels Haldrup Jensen, formand Emma Bernt Mogensen, næstformand Martin

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra DØK foreningens generalforsamling, 2012

Referat fra DØK foreningens generalforsamling, 2012 Referat fra DØK foreningens generalforsamling, 2012 Den 10. nov. 2012 kl. 16:00 18:30 1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer Alle tilstedeværende godkendes. 2. Valg af dirigent Christian Kryger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere