Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen"

Transkript

1 Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen 5) Jess G. Berthelsen 6) Anders Brøns 7) Hans-Peder Barlach Christensen 8) Statsautoriseret revisor Ole Hansen 9) Revisionsfirmaet tidligere Pricewaterhouse- Coopes Grønland A/S, nu Grønlands Revisionskontor A/S og sagl.nr. 460/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre for Puisi A/S under konkurs mod 1) Nikolaj Ludvigsen 2) Jørn Holding 3) Isak Vahl 4) Ellen Egede Hansen 5) Lars Emil Johansen 6) Adam Dahl 7) Henning Sloth Pedersen 8) Jess G. Berthelsen 9) Anders Brøns 10) Hans-Peder Barlach Christensen 11) Statsautoriseret revisor Ole Hansen 12) Tidligere PricewaterhouseCoopes Grønland A/S, nu Grønlands Revisionskontor A/S

2 2 afsagt sålydende D O M : Denne sag er i medfør af den før den 1. januar 2010 gældende retsplejelov kapitel 1, 15, stk. 1 overtaget af Grønlands Landsret til behandling i første instans. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling jf. retsplejelovens 238, stk. 2. Der er således ikke refereret dokumenterede bilag eller afgivne forklaringer. Ankes dommen udarbejdes en supplerende redegørelse med disse dele jf. retsplejelovens 238, stk. 3. Under sagen er der taget stilling til to søgsmål. I den ene sag er af Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre er anlagt sag mod en række bestyrelsesmedlemmer, direktion og revision med påstand om erstatningsansvar. I den anden sag har Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre på vegne af Puisi A/S under konkurs, i medfør af anordning om ikrafttræden for Grønland af konkursloven 137, anlagt sag mod en række tidligere bestyrelsesmedlemmer, direktion og revision med påstand om erstatningsansvar. I sagen anlagt af Hjemmestyret er følgende sagsøgt: 1) Lars Emil Johansen, 2) Adam Dahl, 3) Ellen Egede Hansen, 4) Henning Sloth Pedersen, 5) Jess G. Berthelsen, 6) Anders Brøns, 7) direktør Hans-Peder Barlach Christensen og 8) Statsautoriseret revisor Ole Hansen samt 9) Revisionsfirmaet tidligere PricewaterhouseCoopers Grønland A/S, nu Grønlands Revisionskontor A/S. Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum, subsidiært hver for sig til sagsøgeren skal betale ,45 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker tillige med sagens omkostninger mod af de sagsøgte for transport i sagsøgerens dividendekrav i Puisi A/S under konkurs. Til støtte for den nedlagte påstand har sagsøger for så vidt angår de sagsøgte bestyrelsesmedlemmer Lars Emil Johansen, Adam Dahl, Ellen Egede Hansen, Henning Sloth Pedersen, Jess G. Berthelsen og Anders Brøns gjort gældende, at sagsøgte som bestyrelse for Puisi A/S, har handlet groft uagtsomt over for sagsøger Grønlands Hjemmestyre ved i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres behandling og imødekommelse af Puisi A/S anmodning om at stille en garanti på 12. mio., at have fortiet, at selskabets likviditetsbehov langt oversteg dette beløb, ved hvilken grove uagtsomhed de nævnte sagsøgte har været årsag til det påreg-

3 3 nelige tab, stor ,45 kr., som sagsøger Grønlands Hjemmestyre har lidt ved indfrielse af den kredit, Puisi A/S på baggrund af garantien optog i Spar Nord. Til støtte for den nedlagte påstand mod sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen har sagsøgte gjort gældende, at sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen, som direktør for Puisi A/S, har handlet groft uagtsomt over for sagsøger Grønlands Hjemmestyre ved i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres behandling og imødekommelse af Puisi A/S anmodning om, at stille en garanti på kr. 12 mio. at have fortiet, at selskabets likviditetsbehov langt oversteg dette beløb, ved hvilken grove uagtsomhed sagsøgte har været årsag til det påregnelige tab, stort ,45m kr., som sagsøger Grønlands Hjemmestyre har lidt ved indfrielsen af den kredit, Puisi A/S på baggrund af garantien optog i Spar Nord. For så vidt angår sagsøgte 8 statsautoriseret revisor Ole Hansen har sagsøger gjort gældende, at sagsøgte statsautoriseret revisor Ole Hansen - der dels var generalforsamlingsvalgt revisor for Puisi A/S og dels var antaget af selskabet som professionel rådgiver for at opnå kvalitetssikring ved udarbejdelse af interne budgetter - har handlet groft uagtsom over for sagsøger Grønlands Hjemmestyre ved - som professionel rådgiver for Puisi A/S og som offentlighedens repræsentant - ikke at have gjort Puisi A/S ledelse det klart, at man i forbindelse med sagsøger Grønlands Hjemmestyres behandling af Puisi A/S anmodning om, at stille en garanti på kr. 12 mio. var forpligtet til som grundlag for sagsøger Grønlands Hjemmestyres stillingtagen hertil,at oplyse, at selskabets likviditetsbehov langt oversteg dette beløb, ved hvilken grove uagtsomhed sagsøgte har været selvstændigt medvirkende årsag til det påregnelige tab, stort ,45 kr., som sagsøger Grønlands Hjemmestyre har lidt ved indfrielsen af den kredit, Puisi A/S på baggrund af den opnåede garanti optog i Spar Nord. For så vidt angår sagsøgte 9 revisionsfirmaet tidligere PricewaterhouseCoopers Grønland A/S gøres gældende, at sagsøgte i medfør af aktieselskabslovens 141, stk. 2 er erstatningsansvarlig i samme omfang som sagsøgte 8, statsautorisert revisor Ole Hansen. I sagen anlagt af Hjemmestyret for Puisi A/S under konkurs i medfør af anordning om ikrafttræden af konkursloven 137 har sagsøgeren nedlagt påstand om, at de sagsøgte tilpligtes, at betale principalt in solidum, subsidiært hver for sig, til Puisi A/S under konkurs et beløb på kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn. Endvidere tilpligtes de sagsøgte, dog undtaget sagsøgte Nikolaj Ludvigsen, sagsøgte Jørn Holding og sagsøgte Isak Vahl, principalt in solidum subsidiært hver for sig til Puisi A/S under konkurs at betale yderligere et beløb på , subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn. Endelig tilpligtes de sagsøgte, undtagen sagsøgte Nikolaj Ludvigsen, sagsøgte Jørn Holding, sagsøgte Isak Vahl, sagsøgte statsautoriseret revisor Ole Hansen og det sagsøgte revisionsfirma Grønlands Revisionskontor A/S, at betale principalt in solidum, subsidiært hver for sig til Puisi A/S under konkurs yderligere et beløb på kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagen anlæg til betaling sker, tillige med sagens omkostninger.

4 4 Til støtte for påstanden er overfor de sagsøgte 1) Nikolaj Ludvigsen, sagsøgte 2) Jørn Holding og sagsøgte 3 Isak Vahl som hovedanbringende gjort gældende at sagsøgte 1, sagsøgte 2 og sagsøgte 3 ved, som medlem af selskabets første egentlige bestyrelse, ikke at have sikret sig, at det for Puisi A/S virksomhed og eksistens helt afgørende selskab i Kina blev etableret og dets virksomhed organiseret og finansieret på et rimeligt forretningsmæssigt grundlag og på en måde, som sikrede eller kunne have sikret Puisi A/S interesser, har udvist grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der i henhold til aktieselskabslovens 54 påhviler et selskabs ledelse, hvilke grove pligtforsømmelser har været årsag til det påregnelige tab, stort kr., som Puisi A/S (nu under konkurs) har lidt ved pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc. Sagsøgte 4) Ellen Egede Hansen påstås erstatningsansvarlig for et beløb stort kr. vedrørende tab som følge af overførsel af midler til Kina og manglende indstilling af driften primo oktober Det samlede tab som følge af den manglende indstilling af driften udgøres dels af forværringen af selskabets balance med kr. i perioden fra primo oktober konkursen 21. februar 2000 og dels af overførsler til Kina med kr. i perioden fra primo oktober 1999 til konkursen 21. februar 2000, i alt kr.. Summen af tabet på Kina som helhed og summen af tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 udgør i alt kr., men da overførslerne til Kina i perioden fra primo oktober 1999 og frem er medtaget to gange i denne opgørelse, er beløbet på kr. atter fratrukket forinden den samlede opgørelse af erstatningskravet til kr. Til støtte herfor er som hovedanbringende vedrørende Kina-delen gjort gældende, at sagsøgte 4 ved som medlem af selskabets første og anden egentlige bestyrelse ikke at have sikret sig, at det for Puisi A/S virksomhed og eksistens helt afgørende selskab i Kina blev etableret og dets virksomhed organiseret og finansieret på et rimeligt forretningsmæssigt grundlag og på en måde, som sikrede eller kunne have sikret Puisi A/S interesser, har udvist grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der i henhold til aktieselskabslovens 54 påhviler et selskabs ledelse, hvilke grove pligtforsømmelser har været årsag til det påregnelige tab, stort kr., som Puisi A/S (nu under konkurs) har lidt ved pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc. Som hovedanbringende vedrørende tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 er det gjort gældende, at, sagsøgte 4 som medlem af den anden egentlige bestyrelse omkring månedsskiftet september/oktober 1999 var i besiddelse af oplysninger, hvoraf det fremgik, at det ikke længere var økonomisk forsvarligt at lade driften af selskabet forsætte, og at sagsøgte 4 ved at undlade at indstille driften primo oktober 1999 i overensstemmelse hermed ved grov uagtsomhed har været årsagen til det yderligere og påregnelige tab, der opstod ved henholdsvis forværringen af Puisi A/S balance med kr. og forøgelsen med kr. af selskabets mellemregning med det kinesiske selskab/og eller

5 5 David Stevens/Deversified Consumer Products Inc. i perioden frem til selskabets konkurs den 21. februar 2000, hvilket tab samlet udgør kr. Til støtte for påstanden mod sagsøgte 5 Lars Emil Johansen har sagsøgte gjort gældende, at sagsøgte 5 påstås erstatningsansvarlig for et beløb stort kr. vedrørende tab som følge af overførsel af midler til Kina og manglende indstilling af driften primo oktober Det samlede tab som følge af den manglende indstilling af driften udgøres dels af forværringen af selskabets balance med kr. i perioden fra primo oktober konkurs 21. februar 2000 og dels af overførsler til Kina med kr. i perioden fra primo oktober 1999 til konkursen 21. februar 2000, i alt kr. Summen af tabet på Kina som helhed og summen af tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 udgør i alt kr., men da overførelserne til Kina i perioden fra primo oktober 1999 og frem er medtaget to gange i denne opgørelse, er beløbet på kr. atter fratrukket forinden den samlede opgørelse af det samlede erstatningskrav til kr. Til støtte herfor er som hovedanbringende vedrørende Kina-delen gjort gældende, at sagsøgte 5 ved som formand for selskabets anden egentlige bestyrelse ikke at have sikret sig, at det for Puisi A/S virksomhed og eksistens helt afgørelse selskab i Kina blev etableret og dets virksomhed organiseret og finansieret på et rimeligt forretningsmæssigt grundlag og på den måde sikrede eller kunne have sikret Puisi A/S interesser, har udvist grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der i henhold til aktieselskabslovens 54 påhviler et selskabs ledelse, hvilke grove pligtforsømmelser har været årsag til det påregnelige tab, stort kr., som Puisi A/S (nu under konkurs) har lidt ved pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc. Som hovedanbringende vedrørende tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 er det gjort gældende, at sagsøgte 5 som formand af den anden egentlige bestyrelse omkring månedsskiftet september/oktober 1999 var i besiddelse af oplysninger hvoraf det fremgik, at det ikke længere var økonomisk forsvarligt at lade driften af selskabet fortsætte og at sagsøgte 5 ved at undlade at indstille driften primo oktober 1999 i overensstemmelse hermed ved grov uagtsomhed har været årsagen til det yderligere og påregnelige tab, der opstod ved henholdsvis forværringen af Puisi A/S balance med kr. og forøgelsen med kr. af selskabets mellemregning med det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc. i perioden frem til selskabets konkurs den 21. februar 2000, hvilket tab samlet udgør kr. For de sagsøgte 6) Adam Dahl, 7) Henning Sloth Pedersen, 8) Jess G. Berthelsen og 9) Anders Brøns har sagsøgeren nedlagt samme påstande og anført samme hovedanbringender som mod sagsøgte 5) Lars Emil Johansen. For sagsøgte 10 Hans-Peder Barlach Christen har sagsøger påstået, at han

6 6 påstås erstatningsansvarlig for et beløb stort kr. vedrørende tab som følge af overførsel af midler til Kina og manglende indstilling af driften primo oktober Det samlede tab som følge af den manglende indstilling af driften udgøres dels af forværringen af selskabets balance med kr. i perioden fra primo oktober konkursen 21. februar 2000 og dels af overførsler til Kina med kr. i perioden fra primo oktober 1999 til konkursen 21. februar 2000, i alt kr. Summen af tabet på Kina som helhed og summen af tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 udgør i alt kr., men da overførslerne til Kina i perioden fra primo oktober 1999 og frem er medtaget to gange i denne opgørelse af det samlede erstatningskrav til kr. Til støtte for erstatningsansvaret vedrørende Kina er som hovedanbringende i relation til sagsøgte 10 i dennes egenskab af medlem af den første egentlige bestyrelse gjort gældende. at sagsøgte 10 ved som medlem af selskabets første egentlige bestyrelse ikke at have sikret sig, at det for Puisi A/S virksomhed og eksistens helt afgørende selskab i Kina blev etableret og dets virksomhed organiseret og finansieret på et rimeligt forretningsmæssigt grundlag og på en måde, som sikrede eller kunne have sikret Puisi A/S interesser, har udvist grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der i henhold til Aktieselskabslovens 54 påhviler et selskabs ledelse, hvilke grove pligtforsømmelser har været årsag til det påregnelige tab, stort kr , som Puisi A/S (nu under konkurs) har lidt ved pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc.. Til støtte for erstatningsansvaret vedrørende Kina er som hovedanbringender i relation til sagsøgte 10 i dennes egenskab af direktør gjort gældende: at sagsøgte 10 der som formelt registreret direktør efter en gensidig forståelse med den øvrige bestyrelse skulle varetage den daglige ledelse af selskabet også forud for sin egentlige ansættelse som direktør ved som direktør ikke at have sørget for, at det for Puisi A/S virksomhed og eksistens helt afgørende selskab i Kina blev etableret og dets virksomhed organiseret og finansieret på et rimeligt forretningsmæssigt grundlag og på en måde, som sikrede Puisi A/S interesser, har udvist grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der i henhold til aktieselskabslovens 54 påhviler et selskabs ledelse, ved hvilke grove pligtforsømmelser sagsøgte 10 har været selvstændigt medvirkende årsag til det påregnelige tab, stort kr., der er lidt ved pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products; at det i relation til sagsøgte 10 s ansvar som direktør for tabet, stort kr., vedrørende pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc. er en skærpende omtændighed, at sagsøgte 10, selvom han var klar over det kinesiske selskabs helt afgørende betydning for Puisi A/S virksomhed og eksistens, i flere tilfælde afgav oplysninger til bestyrelsen om forhold vedrørende etablering i Kina, som enten ikke var rigtige eller var misvisende, og som sagsøgte 10 burde undersøgt eller udbedt dokumentation forog endvidere gennemførte betydelige pengeoverførsler til Kina på et helt uklart grundlag, Som hovedbringende vedrørende tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 er det gjort gældende:

7 7 at sagsøgte 10 som direktør for Puisi A/S senest omkring månedsskiftet september/oktober 1999 ligesom bestyrelsen for selskabet var i besiddelse af oplysninger, hvoraf det fremgik, at det ikke længere var økonomisk forsvarligt at lade driften af selskabet fortsætte uden overvejende risiko for tab hos selskabets kreditorer, hvilket stod eller burde have stået sagsøgte 10 klart, og at sagsøgte 10 ved ikke i overensstemmelse med disse oplysninger at arbejde for en indstilling af driften primo oktober 1999 har været selvstændigt medvirkende årsag til det yderligere og påregnelige tab, der opstod ved henholdsvis forværringen af selskabets balance med kr. og forøgelsen med kr. af selskabets mellemregning med det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc.i perioden frem til konkursens indtræden den 21. februar 2000, hvilket tab samlet udgør kr. For sagsøgte 11 statsautoriseret revisor Ole Hansen har sagsøgeren til støtte for påstanden gjort gældende, at sagsøgte 11 påstås erstatningsansvarlig for et beløb stort kr. vedrørende tab som følge af manglende indstilling af driften i Puisi A/S primo oktober Til støtte herfor er som hovedanbringende gjort gældende: At sagsøgte 11 der dels var generalforsamlingsvalgt revisor for selskabet, og dels var antaget som professionel rådgiver for selskabets ledelse for at opnå kvalitetssikring ved udarbejdelse af selskabets drifts- og likviditetsbudgetter har handlet groft uagtsomt i forbindelse med sin bistand til Puisi A/S direktion og bestyrelse vedrørende selskabets likviditetsbudget primo oktober 1999, hvorved sagsøgte 11 har været selvstændigt medvirkende årsag til det yderligere og påregnelige tab, der opstod ved henholdsvis forværringen af selskabets balance med kr. og forøgelsen med kr. af selskabets mellemregning med det kinesiske selskab/og/eller David Stenvens/Diversified Consumer Products Inc. i perioden frem til konkursens indtræden den 21. februar 2000, hvilket tab samlet udgør kr. I sagen anlagt af Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre (landsrettens sags. nr. A 459/03) har sagsøgte 1) Lars Emil Johansen nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Sagsøgte har samtidig vedrørende garantistillelsen overfor Spar Nord i efteråret 1999 gjort gældende, at der ikke foreligger erstatningsansvar for Lars Emil Johansen, idet selskabets direktør Hans-Peder Barlach Christensen havde drøftet mulighederne for den sådan garantistøtte direkte med repræsentanter for sagsøger. Det er sagsøgtes opfattelse, at sagsøgeren var fuldt bekendt med risikoen for, at lide tab og var bekendt med, at bestyrelsen ikke havde godkendt budgetterne, hvorfor sagsøgte ikke har tilbageholdt oplysninger for sagsøger. Sagsøgte 2 Adam Dahl har påstået frifindelse samt nedlagt nogle subsidiære påstande. Sagsøgte har gjort gældende, at erstatningsbetingelserne ikke er opfyldt, idet der ikke er dokumenteret nogen årsagssammenhæng mellem garantistillelsen og påståede tab. Sagsøgte hav-

8 8 de forventninger om, at der vil blive tilført yderligere kapital de sagsøger ikke ønskede selskabets konkurs. Sagsøgte 3 Ellen Egede Hansen har påstået frifindelse og henvist til, at hun ikke har foretaget ansvarspådragende handlinger eller undladelser. Sagsøgte 4 Henning Sloth Pedersen har principalt påstået frifindelse. Sagsøgte har gjort gældende, at der ikke er påvist fælles beslutninger, som han er ansvarlig for, ligesom han ikke har pådraget sig et erstatningsansvar som følge af hans handlinger eller undladelser. Sagsøgte 6 Jess G. Berthelsen har nedlagt påstand om frifindelse og anført samme anbringender som sagsøgte 5. Sagsøgte Anders Brøns har nedlagt påstand om frifindelse samt nedlagt subsidiære påstande. Sagsøgte har henvist til de samme anbringender som sagsøgte 2 Adam Dahl. Sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsøgte har gjort gældende, at sagsøger ikke har bevist, at de erstatningsretlige betingelser er opfyldt, således foreligger der ikke dokumenteret objektiv uforsvarlig adfærd, som kan tilregnes sagsøgte som forsætlig eller uagtsom. Endvidere har sagsøger ikke godtgjort, at der foreligger kausaliteten mellem det påståede tab og sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensens konkrete handlinger. Sagsøgte 8 statsautoriserede revisor Ole Hansen og sagsøgte 9 nu Grønlands Revisionskontor A/S har påstået frifindelse. De sagsøgte har gjort gældende, at man ikke har handlet ansvarspådragende og i øvrigt udført de med sagsøger aftalte opgaver i overensstemmelse gældende revisionsvejledninger. I sagen anlagt af Hjemmestyret, nu Selvstyret for Puisi A/S under konkurs har sagsøgte 1 Nikolaj Ludvigsen påstået frifindelse. Ludvigsen har gjort gældende, at der ikke foreligger noget ansvarsgrundlag, ingen kausalitet eller adækvans mellem det af sagsøgeren opgjorte tab og sagsøgtes handlinger eller undladelser. Sagsøgte 2 har påstået frifindelse og nedlagt nogle subsidiære påstande. Sagsøgte har henvist til, at der ikke er årsagssammenhæng mellem det udførte bestyrelsesarbejde, de påståede tab sagsøgte har henvist til og at der ikke er kausalitet mellem påstået handling og det påståede tab, ligesom det er påstået tab er resultat af sagsøgers egne beslutninger navnlig ved ikke, at støtte op om egne politiske beslutninger om beskæftigelsesfremme og egnsudvikling. Sagsøgte har endvidere henvist til sagsøgers egne skyld og accept af risiko. Sagsøgte 3 Isak Vahl har nedlagt påstand om frifindelse samt nedlagt nogle subsidiære påstande. Sagsøgte har henvist til de samme anbringender som sagsøgte 2. Sagsøgte 4 Ellen Egede Hansen har nedlagt påstand om frifindelse og henvist til de samme anbringender som det foregående sag. Sagsøgte 5 Lars Emil Johansen har principalt påstået frifindelse. Sagsøgte har om overførslerne til Kina gjort gældende, at disse er sket på direktørens egen foranledning, ligesom sagsøgte var berettiget til, at gå ud fra at Puisi A/S ved hans indtræden som medlem af bestyrelsen var forsvarlig organiseret og drevet. Sagsøgte 6 Adam Dahl har nedlagt påstand om frifindelse og nedlagt subsidiære påstande. Sagsøgte har henvist til samme anbringender som sagsøgte 3. Sagsøgte 7 Henning Sloth Pedersen har nedlagt påstand om frifindelse og primært henvist til anbringender om sagsøgtes egen medvirkning, herunder accept af risiko. Sagsøgte 9 Jess G. Berthelsen har nedlagt

9 9 påstand om frifindelse og gjort gældende han hverken har handlet ansvarspådragende eller sagsøger har dokumenteret undladelser, der kan tilregnes ham som ansvarspådragende. Sagsøgte 10 Anders Brøns har principalt påstået frifindelse og henvist til samme anbringender som sagsøgte 2, 3 og 6. Sagsøgte 10 Hans-Peder Barlach Christensen har nedlagt påstand om frifindelse og gjort samme anbringende, gældende som den i foregående sag. Sagsøgte 11 statsautoriserede revisor Ole Hansen og sagsøgte 12 Grønlands Revisionskontor A/S har nedlagt påstand om frifindelse, ligesom man har gjort samme anbringende gældende som i den foregående sag. Landsrettens begrundelser og resultat: Baggrunden for sagen Ideen bag Puisi Efter de foreliggende dokumenter, særligt den af Royal Greenland udarbejdede rapport vedrørende sælprojekt og de afgivne forklaringer fremgår, at ideen om Puisi blev støttet økonomisk af det daværende hjemmestyre. Baggrunden for ideen var hovedsageligt to forhold. For det første ønskede hjemmestyret, at styrke fangererhvervet ved at igangsætte udvikling af produkter, der kunne bidrage til større overskud for fangerne. I store dele af landet herunder i Sydgrønland er sælfangst en vigtig del af livsgrundlaget for mange familier, men salget af sælskindsprodukter var faldet og hjemmestyret anvendte store beløb på tilskud til skindindhandling. For det andet ønskede hjemmestyret, at der blev skabt nye arbejdspladser i Sydgrønland. De nye produkter Royal Greenland blev af hjemmestyret anmodet om, at undersøge mulighederne for at udvikle sælkødsprodukter. Anmodningen var, at få undersøgt mulighederne for, at udnytte sælkødsresurserne industrielt med henblik på eksport. I 1997 indgik Royal Greenland aftale med hjemmestyret om et udviklingsprojekt. Projektet havde som formål, at undersøge mulighederne for, at producere mindst fire forskellige produkter, som kunne afsættes i Kina, at belyse råvaregrundlag, fangstbehandling og fangstteknik, at analysere den samlede proces, kostpriser, biprodukters mængde og fordeling, arbejdskraftbehov og investeringsbehov samt foretage markedsanalyse for de udviklede produkter og biprodukterne samt rentabilitetsanalyse samt følsomhedsanalyse med henblik på mængder, salgspriser og kostpriser. Arbejdet med udvikling af nye produkter blev delt op i to dele, hvor den ene del var, at udvikle tørkødsprodukter og den anden del var at udvikle pølseprodukter. Af rapporten fra projektet fremgår, at der fra maj til september 1997 blev afprøvet ca. 150 forskellige smagstyper, som endte med fem forskellige smagstyper for både tørret kød og pølser. Udviklingsarbejdet viste, at processerne kunne anvendes industrielt.

10 10 Om sælolieproduktion blev det under forarbejdet vurderet, at en produktion kun ville være rentabel, såfremt den etableres i nær tilknytning til skindproduktion eller en udnyttelse af hele sæler. Henset til problemerne med kontaminanter i sælspæk blev der imidlertid i rapporten påpeget, at det er nødvendigt at være selektiv med hensyn til udvælgelse af art, sælens alder og fangststedet. Sælolieproduktion blev senere i projektet vurderet som et økonomisk attraktivt produkt. Udvikling af produkter og placering af produktionen i Grønland Udviklingsprojektet blev udført på Royal Greenland i Nuuk med Gunnar B. Gudmonsson som ansvarlig fra Royal Greenland. Selve arbejdet blev udført af David Stevens fra Deversified Consumer Products. David Stevens havde udviklet en proces, som kunne fjerne transmagen fra sælkød. Under udviklingsprojektet blev det konkluderet, at processen kunne patenteres. Valget faldt på Nanortalik, hvor et eksisterende fabriksanlæg kunne indskydes i selskabet og arbejdspladser var tiltrængte efter lukning af fiskeindhandlingen. Rapportens anbefalinger og det daværende landsstyres beslutninger Rapporten anbefalede en ændring af bygningen i Nanortalik i hvilken forbindelse Royal Greenland A/S allerede havde taget kontakt til et firma, for at få prisoverslag vedrørende projektering af fabriksanlægget. Rapporten anbefalede oprettelse af et selvstændigt selskab og som minimum en arbejdsstyrke på 15 medarbejdere på dagshold i produktionen i startfasen. Dertil 5 til 7 medarbejdere i salg, marketing og administration m.v. Landsstyret besluttede, at rapporten vedrørende sælprojektet skulle danne grundlag som arbejdspapir for den videre udvikling og besluttede herefter, at der skulle nedsættes en interimsbestyrelse med to landsstyrerepræsentanter og en fra Royal Greenland. Af oplæget til landsstyret fremgår bl.a., at selv om udbytteprocenten ved den gennemførte forsøgsproduktion er lav, peger rapporten på sideprodukter til egentlig konsum og til sundhedsprodukter. Oplæget peger på en række problemområder som bl.a., at der ikke er sikret tilstrækkelig investeringsvolumen til start af industriel produktion, ikke sikret infrastruktur til sikring af tilstrækkelige råvareleverancer, ligesom forholdene vedrørende de veterinære godkendelser var uafklarede. Interimsbestyrelsens arbejde På interimsbestyrelsens møde den 19. januar 1998 meddelte Hans Peter Barlach Christensen, som var indvalgt i bestyrelsen af Royal Greenland, at David Stevens rolle i projektet var tredelt, idet han dels ville deltage som medejer, som modtager af royalities og som ansvarlig for salg og markedsføring af produkter. På mødet blev oplyst, at Royal Greenland ønsker at kontrakten med Davis Stevens højst løber over 20 år og at Stevens ikke honoreres med et fast beløb som af ham foreslået, men med en procentsats. Formanden nævnte, at der skal udarbejdes en indhandlingsinstruks. På mødet den 26. februar 1998 besluttede inte-

11 11 rimsbestyrelsen bl.a., at antage Coopers & Lybrand til, at udarbejde budgetter for projektet. Af det til sagen fremlagte udkast til referat af møde den 18. april 1998 mellem to interimsbestyrelsesmedlemmer, David Stevens og en repræsentant fra Royal Greenland blev drøftet rettighederne til processen og det videre samarbejde med Stevens. Endvidere blev den fremtidige bestyrelsessammensætning drøftet. Bestyrelsesformanden anførte under mødet, at de beslutninger der skal tages inden for kort tid er så væsentlige, at de formentlig faldt uden for en interimsbestyrelses mandat. Formanden oplyste, at det kunne være hensigtsmæssigt og politisk ønskeligt, at bestyrelsen også omfattede et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Nanortalik og et medlem udpeget af fisker- og fangerorganisationen KNAPK. Repræsentanten fra landsstyrets bestyrelsessekretariat mente ikke der var behov for mere end tre personer af hensyn til muligheden for, at træffe hurtige beslutninger. Dertil kom, at han mente man burde satse på, at få erhvervsfolk ind i bestyrelsen i stedet for embedsmænd og/eller organisationsfolk. Han henviste til muligheden for, at oprette er repræsentantskab. Interimsbestyrelsen vurderede i april 1998, at ombygning af fiskefabrikken i Nanortalik til en standard og med en produktionskapacitet som den i Royal Greenlands projektskitse foreslåede, sandsynligvis ville indebære anlægsudgifter i en størrelsesorden på godt 20 mill. Bestyrelsen henviste til, at der på daværende tidspunkt kun var afsat 10 mill. på finansloven for 1998 og ingen midler i overslagsårene. Den primære økonomi var herudover tilvejebragt ved bevillinger i 1997 på 5. mill. Dertil kommer apportindskud fra Royal Greenland med fabriksanlægget i Nanortalik og 1 mill., som den daværende Nanortalik Kommune havde besluttet at indskyde. Efter en kritisk gennemgang af fabriksanlægget og prisvurdering af det udstyr, der skal anvendes kom firmaet BT-Consult frem til et C-overslag på 48,7 mill. kr. Efter en reduktion til kun at budgettere med køb af brugt slagteriudstyr og kun pølseproduktion fremkom et C-overslag for anlægsøkonomien på 19,8 mill. kr. Interimsbestyrelsen var sig bevidst, at selskabets fremtidige driftsøkonomi ville blive forringet betydeligt uden tørkødsproduktet, der blev betegnet som højprisproduktet i modsætning til pølserne, som blev betegnet som lavprisproduktet. Uagtet reduktionen af anlægsinvesteringen bemærkede interimsbestyrelsen, at der udover den aktuelle finanslovsbevilling og forventede investeringer fra kommuner ville være nødvendigt med enten supplerende lånefinansiering eller yderligere finanslovsbevillinger. Interimsbestyrelsen indstillede i juli 1998, at den blev nedlagt og der udpeges en bestyrelse for et aktieselskab under stiftelse med henblik på, at dette selskab viderefører projektet og at man derigennem tilgodeser, at de mere langsigtede dispositioner foretages af en bestyrelse, der er indsat i henhold til selskabslovgivningens regler. De beslutninger, der blev truffet af interimsbestyrelsen eller hjemmestyret forud for nedsættelsen af bestyrelsen var således, at selskabet skulle drive en fabrikation af sælpølser, tørkød

12 12 og senere sælolie. Der var etableret et samarbejde med Diversified Consumer Product v/ Davis Stevens om salg og produktion i Kina. Det var besluttet af beskæftigelsesfremmende grunde, at lægge den grønlandske del af produktionen på et nedlagt fiskeproduktionsanlæg i Nanortalik. Hjemmestyrets havde efter rettens opfattelse sin helt legitime adgang til, at træffe beslutning om, at iværksætte drift af selskabet Puisi A/S uden, at de økonomiske aspekter var afgørende. Med sit fravalg af Maniitsoq, som kunne være mere egnet som følge af sin centrale placering og med valg af Nanortalik lagde hjemmestyret vægt på, at skabe arbejdspladser i et arbejdsløshedsområde. Sammensætningen af bestyrelsen, direktion og administration Bestyrelsens sammensætning afspejler ønsket om ikke primært, at drive forretningsmæssig virksomhed. Bestyrelsen har ud over medlemmerne Jørn Holding og Anders Brøns, udpeget på baggrund af deres forretningsmæssige indsigt, bestået af medlemmerne fra KNAPK, udpeget på baggrund forbindelsen til fangerne som leverandører til selskabet, et medlem udpeget udelukkende på baggrund af sin sundhedsfaglige indsigt og medlemmer repræsenterende ejerne. Hjemmestyret valgte fra starten en embedsmandsbestyrelse. Denne bestyrelse blev ikke afløst af en bestyrelse med erhvervsmæssig baggrund. Der blev ikke fra starten ansat en administrerende direktør. Der blev ej heller fra starten etableret den nødvendige professionelle administrative ledelse med henblik på, at der blev udarbejdet sædvanlige forretningsplaner og budgetter, ligesom bogholderifunktionen ikke var på plads fra starten. Puisi indgik vedrørende bogholderi aftale med Nuka A/S om udførelse af bogholderi, lønudbetalinger og indhandling. Samarbejdet kom i stand som følge af manglende bogholder i virksomheden og som følge af Nukas tilknytning til Royal Greenland og Nuka A/S ekspertise samt it-mæssige kapacitet. Puisi A/S første bestyrelse og ansættelse af direktør På bestyrelsesmødet den 4. oktober 1998 blev det besluttet indtil videre ikke, at ansætte en direktør, men at søge ansat en fabriksleder. Bestyrelsen bemærkede i øvrigt, at man fandt det kritisabelt, at hjemmestyret endnu ikke havde indskudt kapital i selskabet. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 20. april 1999, at fastholde at der ikke blev ansat en direktør, men at tage punktet op til nyvurdering når selskabets økonomi var kortlagt. Hans-Peder Barlach Christensen blev tilbudt ansættelse på midlertidige vilkår og aflønning svarende til hans hidtidige lønniveau. Direktørkontrakt blev indgået 28. maj 1998 med virkning fra 1. april samme år. Bestyrelsen besluttede principielt, at al disposition over skal godkendes af bestyrelsen. Den anden selskabsbestyrelses arbejde Efter det konstituerende møde den 4. juni holdt bestyrelsen det første bestyrelsesmøde den 18. juni Under mødet tog bestyrelsen status til efterretning. Anders Brøns ønskede

13 13 yderligere uddybning af detailpriserne for pølserne. Direktøren meddelte, at der til næste møde ville foreligge marketingplan og reviderede budgetter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer ytrede ønske om, at få yderligere oplysninger vedrørende salgsarbejdet og ønskede også i den forbindelse tilpassede og uddybede budgetter. Direktøren gav tilsagn om dette til næste møde. På mødet den 28. september 1999 blev bestyrelsen af direktionen gjort bekendt med, at selskabet havde økonomiske problemer. Direktøren femlagde et likviditetsbudget med en nedjustering af produktionen og et lividitetsbehov på 12 mill. kr. Dette budget danner baggrund for en ansøgning til landsstyret om en kaution/garanti for selskabets driftskredit. Direktøren anbefalede en betalingsstandsning, såfremt der ikke kunne findes en løsning på problemet. Efter bestyrelsens beslutning blev likviditetsbudgettet gennemgået med revisor. Dette skete ifølge de afgivne forklaringer ved, at direktøren alene i frokostpausen henvendte sig til statsautoriseret revisor Ole Hansen. Hjemmestyret var samtidig blevet kontaktet af direktøren og havde meddelt, at stillingtagen til garantien først kunne foreligge i udgangen af oktober. Bestyrelsen besluttede, at afvente landsstyrets reaktion og udskød yderligere beslutninger herunder om betalingsstandsning til derefter. På bestyrelsesmødet den 1. oktober 1999 orienterede formanden om, at landsstyret ville indstille, at der på finansloven blev optaget en bestemmelse om, at hjemmestyret garanterer eller kautionerer for en driftskredit maksimeret til 12 mill. kr. Bestyrelsen efterlyste opdateret perioderegnskab og byggeregnskab. På mødet den 5. oktober 1999 udtrykte bestyrelsen kraftig kritik af ledelsen over det manglende overblik over selskabets regnskabsmæssige stilling og likviditetsmæssige situation. På mødet den 8. oktober 1999 besluttede bestyrelsen, at regnskaberne for Puisi fremover udarbejdes af revisorerne og at revisorerne skal udarbejde fremtidige procedurer og vejlede med hensyn til underskriftsbilag m.v. Kinadelen Det fremgår af strategiplanen behandlet på bestyrelsesmødet den 4. oktober 1998, at Puisi A/S og Diversified Consumer Inc. skal eje hver 50 % af selskabet. På mødet den 20. april 1999 oplyste den midlertidige direktør, at selskabet i Kina var under stiftelse. Landsretten er enig med sagsøger selvstyret i, at selskabet i Kina ikke ses at være formelt etableret samt organiseret og finansieret på en måde, der sikrede Puisi A/S interesser. Landsretten finder imidlertid, at de sagsøgte fra såvel den første egentlige bestyrelse og de sagsøgte medlemmer af den anden egentlige bestyrelse ikke har haft grundlag for at antage andet end, at de stiftelsesmæssige og økonomiske forhold vedrørende samarbejdet med Diversified Consumer Inc. og deltagelse i et selskab i Kina var bragt i orden under interimsbestyrelsens arbejde. Det fremgår af rapporten fra Royal Greenland, at David Stevens gennem en treårs periode har gennemført undersøgelser af markederne i primært Kina. Det markedssegment, som sælprodukterne sigter på vurderes som stigende og til at have en betydelig købekraft. Prøveprodukter blev introduceret i Kina 7., 8. og 9. oktober 1997 med spørgeskemaundersøgelse, interview og prøvesmagning. Undersøgelsen viste, at lidt over 70% af de adspurgte ville

14 14 betale mere for tørret kød og pølser end for lignende produkter produceret af andre kødtyper, ligesom ca. 72 % angav, at ville købe produkterne såfremt prissætningen var dobbelt så høj. Tørret kød og pølser er en almindelig del af det kinesiske køkken, ligesom kineserne er åbne over for nye produkter og villige til at betale for importerede og sunde produkter. Endvidere vil produkterne være egnede som gaver ved besøg. Den af Ellen Egede Hansen på vegne interimsbestyrelsen foretagne rejse til Kina ses grundigt beskrevet i den af hende udarbejdede rapport. Af fremårsbudgettet fremgår et behov i 1998 på 17,5 mill. kr., i ,4 mill. kr. og i 2000 på 8,2 mill. kr., mens der budgetteredes med et overskud de følgende år. Der blev tilføjet et positivt afkast af et datterselskab i Kina i henhold til et særskilt budget for produktionen af sæloliepiller. Bemærkninger til rettens afgørelse Beslutningskompetence og ansvar Bestyrelsen i et aktieselskab som Puisi A/S ifalder sædvanligt ansvar for sine handlinger og undladelser. Imidlertid må der tillægges embedsmænd udpeget som bestyrelsesmedlemmer i et offentligt ejet aktieselskab et råderum til at følge ejernes ønsker, herunder tage hensyn der rækker ud over rent forretningsmæssige hensyn. Retten finder ikke grundlag for, at tage stilling til hvorvidt den valgte sammensætning af bestyrelserne var uhensigtsmæssig og ikke havde den ønskede effekt. Retten finder dog anledning til at bemærke, at uanset baggrunden for sammensætningen af bestyrelsen og uanset det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer ifalder det enkelte bestyrelsesmedlem ansvar for erstatningspådragende handlinger og undladelser. Sagsøgers accept af risiko Med udgangspunkt i det ovenfor af retten beskrevne under afsnittet interimsbestyrelsens arbejde er det rettens opfattelse, at hjemmestyret med sine beslutninger ved stiftelsen accepterede, at projektet indebar en vis risiko og accepterede det bl.a. for at skabe arbejdspladser i Nanortalik og en fuld udnyttelse af sælen. Under det efterfølgende arbejde i alle tre bestyrelser har medlemmer af bestyrelsen, særligt de af hjemmestyret udpegede, holdt hovedaktionæren orienteret om selskabets situation. Ellen Egede Hansen har som kontorchef i landsstyrets sekretariat orienteret sine foresatte. Det må derfor efter rettens opfattelse kunne lægges til grund, at hjemmestyret har været bekendt med og løbende er blevet orienteret om selskabets situation. Særligt bemærkes, at Ellen Egede Hansen i maj 1999 sendte oplysninger til den af hjemmestyret tilforordnede. Med de af økonomidirektoratet i notat af 28. september 1999 anførte bemærkninger kan det lægges til grund, at hjemmestyret dels kendte til selskabets økonomiske problemer og dels kendte til det ringe dokumentationsgrundlag for budget og budgetforudsætninger, hvorved

15 15 bemærkes, at selskabet end ikke have sendt et egentligt budget, men en skitse til et sådant. Økonomidirektoratet vurderede skitsen som meget optimistisk og anfører at forudsætningen om indtægter på 19 mill. kr. i februar findes stærk tvivlsom. Økonomidirektoratet konkluderede, at der vil være en stor risiko for, at en eventuel garanti vil påføre hjemmestyret tab. Henset hertil og henset til det af daværende direktør i Økonomidirektoratet Peter Bech forklarede og henset til daværende landsstyremedlem Josef Motzfeldts forklaring om, at han i landsstyret indstillede, at der ikke blev afgivet nogen garanti finder retten, at kunne lægge til grund at hjemmestyret valgte, at tage en økonomisk risiko ved at stille garantien. Retten finder dertil udtalelsen fra landstyreformanden fremsat under mødet den 25. januar 2000 helt afgørende for bedømmelsen af hvorvidt sagsøger har accepteret de risici, der forelå ved virksomhedsdriften helt frem til konkursen. Således udtrykker landsstyreformanden sin glæde over, at bestyrelsen havde valgt ikke at stoppe tidligere og henviser først og fremmest til arbejdsløsheden i Sydgrønland. Retten finder også på den baggrund, at hjemmestyret hermed har accepteret den risiko, som en fortsat drift hidtil havde medført. Lars Emil Johansen oplyste bl.a. herefter under drøftelserne på mødet, at bestyrelsen ikke havde godkendt budgetterne, ligesom han oplyste at oplysningerne om produktionen viste sig ikke at holde stik. Også herefter udtrykte landsstyreformanden, at landsstyrets holdning formentlig ville være positiv. Hjemmestyret har således valgt fortsat, at tillægge det økonomiske aspekt mindre betydning. Af landsstyreformandens oplæg til landsstyret med indstilling om at bevilge garanti på 12 mill. fremgår, at det ikke er muligt at vurdere rigtigheden af selskabets budgettering med indtægter inden marts 2000 hvorfor der anføres, at være betydelig usikkerhed om hvorvidt selskabet kan overholde det fremsendte budget. Endvidere udtrykkes stærk kritik af selskabets bogføring. Garantien blev givet uden, at hjemmestyret har modtaget noget regnskab for den hidtidige drift. Der er under sagens behandling fremlagt et bilag udleveret af hjemmestyret efter en af advokat Philip Thorsen på vegne af sagsøgte revisionen fremsat begæring om aktindsigt. Bilaget udviser et likviditetsbehov for perioden oktober 1999 til marts 2000 på 17,2 mill. Der er herefter ikke grundlag for sagsøgers påstand om, at de sagsøgte kun søgte en garanti på 12 mill. kr. uagtet man vidste, at behovet for perioden var 17. mill. Dertil kommer, at det ifølge afgivne forklaringer var gjort klart for hjemmestyret, at man ville søge om en garanti på 12 mill., hvorefter budgettet blev rettet til og bl.a. fremrykket på produktionen med henblik på, at opnå indtægter før end ellers budgetteret. Landstingets behandling viser, at man var bekendt med, at fortsat drift ville være risikofyldt.

16 16 På ovennævnte baggrund findes hjemmestyret, at have accepteret en sådan risiko og været fuldt bekendt med det usædvanligt usikre grundlag for, at give en garanti hvorfor retten finder, at de sagsøgte frifindes for et erstatningsansvar som følge af mangelfulde eller forkerte oplysninger, medmindre de frifindes af andre grunde jf. bemærkninger nedenfor vedrørende hver af de sagsøgte. Sagsøgte Jørn Holding Jørn Holding meddelte sin udtræden af selskabets bestyrelse ved brev af 4. maj Holding redegjorde for, at arbejdet i bestyrelsen ikke var foregået professionelt. Med angivelse af syv punkter oplyste Holding præcist grundene til sin udtræden. Det er rettens opfattelse, at Holding med sin faglige baggrund havde søgt at bidrage til, at Puisi A/S blev drevet professionelt og økonomisk forsvarligt. Når Holding efter, at han meget tidligt i selskabets eksistens mente, at dette ikke var muligt og herefter straks udtrådte af selskabets bestyrelse, har Holding efter rettens opfattelse ikke handlet eller undladt at foretage handlinger, som pådrager ham et erstatningsansvar overfor selvstyret. Jørn Holding frifindes derfor. Anders Brøns Efter at Anders Brøns var blevet indvalgt i bestyrelsen for Puisi A/S medio 1999 og han i den efterfølgende periode blev bekendt med selskabets økonomiske forhold, herunder vanskelighederne ved at få fuldstændige oplysninger herom, indskærpede han på mødet i bestyrelsen i oktober sammen med andre bestyrelsesmedlemmer over for direktionen, at der bør foreligge perioderegnskab, valide budgetter og andre nødvendige informationer om selskabets drift. Andres Brøns findes at have gjort hvad han kunne for at skaffe sig nødvendige oplysninger om selskabets drift inden for den tid, der var gået siden sin indtræden i bestyrelsen. Da han i øvrigt udtrådte af bestyrelsen primo november findes Anders Brøns ikke, at have handlet eller undladt at foretage handlinger, som pådrager ham et erstatningsansvar overfor selvstyret. Anders Brøns frifindes derfor. Sagsøgte Isak Vahl Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at stifterne - herunder hjemmestyret - fravalgte, at indsætte en bestyrelse bestående af personer udelukkende med erhvervs- /forretningsmæssig baggrund. Man valgte i stedet, at indsætte en bestyrelse repræsenterende forskellige interesser. Herunder valgte man, at et medlem af bestyrelsen skal udpeges af fisker- og fangerorganisationen KNAPK. Begrundelsen herfor var, at skabe en forbindelse til fangerne, der kunne medvirke til at sikre leverancer af sæler til Puisi A/S. Landsstyret lagde vægt på en tæt forbindelse mellem fangerne og selskabet i lyset af de strenge kvalitative krav til de indhandlede produkter og dermed til fangerne, der skal førstehåndshåndterede sælerne.

17 17 Da sagsøger imidlertid er medstifter af selskabet og hovedaktionær, må retten vurdere om der ved udpegelsen af Isak Vahl som medlem af bestyrelsen foreligger en sådan accept af risiko fra hjemmestyrets side, at der ikke kan pålægges Vahl erstatningsansvar for de under sagerne rejste krav. Idet hjemmestyret har besluttet, at indsætte et medlem af bestyrelsen, hvis primære kompetence var kendskab til fangernes forhold, må hjemmestyret have valgt at tage risikoen for, at medlemmet ikke fuldt ud kunne leve op til sine forpligtelser efter selskabslovgivningen. Da det kan lægges til grund, at Vahl ikke havde erfaring med opbygning af og drift af et selskab af Puisis omfang og kompleksitet. Da det endvidere efter forklaringerne og de udarbejdede bestyrelsesmødereferater kan lægges til grund, at Vahl holdt sig til at bidrage med fangernes synspunkter frifindes Isak Vahl herefter at burde frifindes for de rejste krav. Adam Dahl Med samme begrundelser som anført for Isak Vahl frifindes også sagsøgte Adam Dahl for sagsøgernes påstande. Henning Sloth Pedersen Det kan lægges til grund, at sagsøgte Henning Sloth Pedersen blev medlem af Puisi A/S bestyrelse på opfordring fra sagsøgeren. Baggrunden for at engagere sagsøgte var udelukkende hans store ekspertise på det sundhedsfaglige område, særligt vedrørende fiske- og sælolier. Det kan efter sagsøgtes forklaring, der ikke ses modsagt, lægges til grund, at han i forbindelse med sagsøgers opfordring til ham om, at træde ind i bestyrelsen oplyste, at han ikke havde den fornødne indsigt i forretningsmæssige forhold. Sagsøgers repræsentant havde da tilkendegivet, at det ikke var nødvendigt, idet andre i bestyrelsen ville have den indsigt. Det kan endvidere lægges til grund, at sagsøgte Henning Sloth Pedersen på trods af sin manglende erfaring med drift af erhvervsmæssig virksomhed løbende gjorde opmærksom på manglende valide budgetter og ringe styring af administrative forhold. Han forlangte ændringer heri, til sidst udskiftning af direktøren. Henset hertil findes sagsøgte Henning Sloth Pedersen, at have foretaget sig hvad han burde til opfyldelse af sin rolle i bestyrelsen, hvorfor retten frifinder sagsøgte for sagsøgernes påstande. Jess G. Berthelsen Under henvisning til det ovenfor i afsnittet om sagsøgers accept af risiko frifindes sagsøgte Jess G. Berthelsen. Ellen Egede Hansen Ellen Egede Hansen har været med under hele forløbet, hvor hun har repræsenteret hovedaktionæren Hjemmestyret. Det kan lægges til grund, at hun løbende har orienteret hovedaktionæren om driften i selskabet, herunder om de vanskelige økonomiske forhold og mangel-

18 18 fuld administration. Henset til det ovenfor generelt anførte om accept af risiko frifindes også Ellen Egede Hansen for sagsøgers påstande i begge sager. Lars-Emil Johansen Lars Emil Johansen deltog i bestyrelsesarbejdet fra sommeren 1999 frem til konkursen primo Lars Emil Johansen deltog fra efteråret 1999 i adskillige bestyrelsesmøder, hvor selskabets forhold og muligheder for videreførelse blev grundigt drøftet. Mangelfuld administrativ ledelse af selskabet søgte Lars Emil Johansen afhjulpet ved, at styrke direktionen og den administrative støtte hertil. Det kan efter oplysningerne lægges til grund, at Lars Emil Johansen af sagsøger hjemmestyret var blevet bibragt den opfattelse, at sagsøger ønskede, at gå langt for, at søge driften i Puisi A/S opretholdt. Lars Emil Johansen har over for hjemmestyret oplyst, at bestyrelsen ikke havde godkendt den skitse til budget, som af direktøren blev fremlagt til brug for garantistillelsen. Henset hertil og henset til det ovenfor anførte i afsnittet accept af risiko, særligt sagsøgers tiltræden på mødet den 25. januar 2000 om selskabets hidtidige drift, frifindes Lars Emil Johansen. Nikolaj Ludvigsen Det kan lægges til grund, at Nikolaj Ludvigsen blev formand uagtet han tilkendegav, ikke at have erfaring med drift af erhvervsdrivende selskab. Hjemmestyret valgte således da Jørn Holding ikke ønskede, at påtage sig formandshvervet, at indsætte en formand uden den nødvendige indsigt i drift af større erhvervsprojekter. Idet der i øvrigt kan henvises til det ovenfor nævnte om accept af risiko frifindes også denne sagsøgte. Hans-Peder Barlach Christensen Sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen har som direktør ikke sørget for, at selskabets bogholderi blev ført forskriftmæssigt. Uagtet selskabet ikke fra starten var blevet bemandet med tilstrækkelig fagligt kyndigt administrativt personale og uagtet bogføring, der foregik hos Nuka A/S ejet af Royal Greenland A/S, ikke var anvendelig til brug for regnskabsudarbejdelse findes sagsøgte ikke, at have udfyldt sin forpligtelse til, at sørge for bogføring i overensstemmelse med selskabslovgivningens krav herom. Uagtet der kun forelå en skitse, findes sagsøger under henvisning til de ovenfor anførte bemærkninger om accept af risiko ikke, at kunne gøre et erstatningssvar gældende overfor sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen. Retten finder anledning til at bemærke, at den opjustering af salgsprisen for sælspæk som kan følges gennem budgetterne efter sagsøgtes og øvrige vidneforklaringer er sket med henblik på, at søge så stor en del af fortjenesten som muligt ved sælolieproduktionen i Kina overført til selskabet i Grønland. Vedrørende relationerne til Kina sørgede sagsøgte, der har været med i projektet hele tiden ikke for, at der forelå sædvanlige selskabsdokumenter, aktionæroverenskomster m.v. med henblik på, at sikre de fra Grønland investerede beløb og sikre indflydelse på etablering og af drift af virksomheden i Kina. Imidlertid

19 19 finder retten ikke uden nærmere gennemgang af det på virksomheden tilstedeværende grundlag for samarbejdet med den kinesiske partner og bilagene vedrørende selskabets forpligtelser Kina eller forklaringer fra deltage i arbejdet i Kina, at kunne afvise sagsøgtes forklaring om, at det til hver enkelt af de betalinger han foretog sig efter garantien var stillet forelå grundbilag og alle beløbene vedrører forpligtelser samt Puisi A/S havde påtaget sig. Vedrørende sagsøgtes bemyndigelse til ikke, at disponere for større beløb end kr. bemærker retten, at det efter det foreliggende må lægges til grund, at de til Kina betalte beløb var disponeret i forvejen således, at selskabet havde forpligtelse til, at betale beløbene. Dertil kommer, at udvidelsen af kassekreditten blev søgt med henblik på, at kunne betale udestående fordringer og løbende drift. Med disse begrundelser frifindes sagsøgte Hans- Peder Barlach Christensen i begge sager. Den sagsøgte bestyrelses og revisions ansvar i sagen anlagt af boet Da sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen er frifundet for ansvar som følge af de iværksatte betalinger til Kina og da bestyrelse og revision ikke ses, at være ansvarlig på andet grundlag frifindes de tillige i denne sag. Statsautorisert revisor Ole Hansen og tidligere PricewaterhouseCoopers, nu Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriseret revisor Ole Hansen har bidraget med opstilling af budgetter. Det er imidlertid ikke dokumenteret under sagen, at Ole Hansen på noget tidspunkt har taget stilling til de af selskabets ledelse opstillede forudsætninger for budgettet. Der er på den baggrund ikke grundlag for, at gøre revisionen ansvarlig for eventuelle fejlagtige eller misvisende forudsætninger. Særligt bemærkes i forlængelse af bemærkningerne vedrørende direktør Hans- Peder Barlach Christensens ændring af forudsætningerne for prisen på sælspæk, at det må lægges til grund, at den forøgelse der skete af prisen, i de senere budgetter udelukkende skyldes oplysninger om priserne på sælolie i detailledet sammenholdt med ønsket om, at overføre en større del af overskudet fra Kina til Puisi A/S. Sagsøgte har ikke på baggrund af ledelsens forudsætninger om indtægter i begyndelsen af 2000 haft anledning til, at bemærke at den søgte garanti for en kapitaltilførsel i efteråret 1999 ikke var tilstrækkelig. Den må endvidere efter det ovenfor nævnte under afsnittet accept af risiko lægges til grund, at såvel den samlede bestyrelse som sagsøgeren var bekendt med, at likviditetsbehovet i 1999 i hvert fald var 12 mio., men 17 mio. såfremt indtægterne ikke kom som af selskabet budgetteret i begyndelsen af Som følge heraf frifindes statsautoriseret revisor Ole Hansen. Herefter er der ikke anledning til, at tage stilling kravet mod revsionsselskabet.

20 20 T H I K E N D E S F O R R E T : De sagsøgte Lars Emil Johansen, Adam Dahl, Ellen Egede Hansen, Henning Sloth Pedersen, Jess G. Berthelsen, Anders Brøns, Hans-Peder Barlach Christensen, statsautoriseret revisor Ole Hansen, Revisionfirmaet tidligere PricewaterhouseCoopers Grønland A/S, nu Grønlands Revisionskontor A/S frifindes for Grønlands Hjemmestyres, nu Grønlands Selvstyres krav under denne sag. De sagsøgte Nikolaj Ludvigsen, Jørn Holding, Isak Vahl, Ellen Egede Hansen, Lars Emil Johansen, Adam Dahl, Henning Sloth Pedersen, Jess G. Berthelsen, Anders Brøns, Hans- Peder Barlach Christensen, statsautoriseret revisor Ole Hansen og revisionsaktieselskabet tidligere PricewaterhouseCoopers Grønland A/S, nu Grønlands Revisionskontor A/S frifindes for sagsøgte Grønlands Hjemmestyres, nu Grønlands Selvstyre på vegne Puisi A/S under konkurs fremsatte krav. I sagsomkostninger skal sagsøgeren for begge sager betale 5 mill. kr. til Statskassen og 1 mill. kr. til de sagsøgte statautoriseret revisor Ole Hansen og revisionsselskabet PiceWaterhouseCoopers, nu Grønlands revisionskontor A/S. Søren Søndergård Hansen

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Parternes argumentation.

Parternes argumentation. Kendelse af 5. marts 1999. 98-89.155, delkendelse nr. 1. Finanstilsynets tilkendegivelser vedrørende et pengeinstituts forretningsorden, protokollering, bevillingskompetence m.v. tiltrådt. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere