Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen"

Transkript

1 Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen 5) Jess G. Berthelsen 6) Anders Brøns 7) Hans-Peder Barlach Christensen 8) Statsautoriseret revisor Ole Hansen 9) Revisionsfirmaet tidligere Pricewaterhouse- Coopes Grønland A/S, nu Grønlands Revisionskontor A/S og sagl.nr. 460/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre for Puisi A/S under konkurs mod 1) Nikolaj Ludvigsen 2) Jørn Holding 3) Isak Vahl 4) Ellen Egede Hansen 5) Lars Emil Johansen 6) Adam Dahl 7) Henning Sloth Pedersen 8) Jess G. Berthelsen 9) Anders Brøns 10) Hans-Peder Barlach Christensen 11) Statsautoriseret revisor Ole Hansen 12) Tidligere PricewaterhouseCoopes Grønland A/S, nu Grønlands Revisionskontor A/S

2 2 afsagt sålydende D O M : Denne sag er i medfør af den før den 1. januar 2010 gældende retsplejelov kapitel 1, 15, stk. 1 overtaget af Grønlands Landsret til behandling i første instans. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling jf. retsplejelovens 238, stk. 2. Der er således ikke refereret dokumenterede bilag eller afgivne forklaringer. Ankes dommen udarbejdes en supplerende redegørelse med disse dele jf. retsplejelovens 238, stk. 3. Under sagen er der taget stilling til to søgsmål. I den ene sag er af Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre er anlagt sag mod en række bestyrelsesmedlemmer, direktion og revision med påstand om erstatningsansvar. I den anden sag har Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre på vegne af Puisi A/S under konkurs, i medfør af anordning om ikrafttræden for Grønland af konkursloven 137, anlagt sag mod en række tidligere bestyrelsesmedlemmer, direktion og revision med påstand om erstatningsansvar. I sagen anlagt af Hjemmestyret er følgende sagsøgt: 1) Lars Emil Johansen, 2) Adam Dahl, 3) Ellen Egede Hansen, 4) Henning Sloth Pedersen, 5) Jess G. Berthelsen, 6) Anders Brøns, 7) direktør Hans-Peder Barlach Christensen og 8) Statsautoriseret revisor Ole Hansen samt 9) Revisionsfirmaet tidligere PricewaterhouseCoopers Grønland A/S, nu Grønlands Revisionskontor A/S. Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum, subsidiært hver for sig til sagsøgeren skal betale ,45 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker tillige med sagens omkostninger mod af de sagsøgte for transport i sagsøgerens dividendekrav i Puisi A/S under konkurs. Til støtte for den nedlagte påstand har sagsøger for så vidt angår de sagsøgte bestyrelsesmedlemmer Lars Emil Johansen, Adam Dahl, Ellen Egede Hansen, Henning Sloth Pedersen, Jess G. Berthelsen og Anders Brøns gjort gældende, at sagsøgte som bestyrelse for Puisi A/S, har handlet groft uagtsomt over for sagsøger Grønlands Hjemmestyre ved i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres behandling og imødekommelse af Puisi A/S anmodning om at stille en garanti på 12. mio., at have fortiet, at selskabets likviditetsbehov langt oversteg dette beløb, ved hvilken grove uagtsomhed de nævnte sagsøgte har været årsag til det påreg-

3 3 nelige tab, stor ,45 kr., som sagsøger Grønlands Hjemmestyre har lidt ved indfrielse af den kredit, Puisi A/S på baggrund af garantien optog i Spar Nord. Til støtte for den nedlagte påstand mod sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen har sagsøgte gjort gældende, at sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen, som direktør for Puisi A/S, har handlet groft uagtsomt over for sagsøger Grønlands Hjemmestyre ved i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres behandling og imødekommelse af Puisi A/S anmodning om, at stille en garanti på kr. 12 mio. at have fortiet, at selskabets likviditetsbehov langt oversteg dette beløb, ved hvilken grove uagtsomhed sagsøgte har været årsag til det påregnelige tab, stort ,45m kr., som sagsøger Grønlands Hjemmestyre har lidt ved indfrielsen af den kredit, Puisi A/S på baggrund af garantien optog i Spar Nord. For så vidt angår sagsøgte 8 statsautoriseret revisor Ole Hansen har sagsøger gjort gældende, at sagsøgte statsautoriseret revisor Ole Hansen - der dels var generalforsamlingsvalgt revisor for Puisi A/S og dels var antaget af selskabet som professionel rådgiver for at opnå kvalitetssikring ved udarbejdelse af interne budgetter - har handlet groft uagtsom over for sagsøger Grønlands Hjemmestyre ved - som professionel rådgiver for Puisi A/S og som offentlighedens repræsentant - ikke at have gjort Puisi A/S ledelse det klart, at man i forbindelse med sagsøger Grønlands Hjemmestyres behandling af Puisi A/S anmodning om, at stille en garanti på kr. 12 mio. var forpligtet til som grundlag for sagsøger Grønlands Hjemmestyres stillingtagen hertil,at oplyse, at selskabets likviditetsbehov langt oversteg dette beløb, ved hvilken grove uagtsomhed sagsøgte har været selvstændigt medvirkende årsag til det påregnelige tab, stort ,45 kr., som sagsøger Grønlands Hjemmestyre har lidt ved indfrielsen af den kredit, Puisi A/S på baggrund af den opnåede garanti optog i Spar Nord. For så vidt angår sagsøgte 9 revisionsfirmaet tidligere PricewaterhouseCoopers Grønland A/S gøres gældende, at sagsøgte i medfør af aktieselskabslovens 141, stk. 2 er erstatningsansvarlig i samme omfang som sagsøgte 8, statsautorisert revisor Ole Hansen. I sagen anlagt af Hjemmestyret for Puisi A/S under konkurs i medfør af anordning om ikrafttræden af konkursloven 137 har sagsøgeren nedlagt påstand om, at de sagsøgte tilpligtes, at betale principalt in solidum, subsidiært hver for sig, til Puisi A/S under konkurs et beløb på kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn. Endvidere tilpligtes de sagsøgte, dog undtaget sagsøgte Nikolaj Ludvigsen, sagsøgte Jørn Holding og sagsøgte Isak Vahl, principalt in solidum subsidiært hver for sig til Puisi A/S under konkurs at betale yderligere et beløb på , subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn. Endelig tilpligtes de sagsøgte, undtagen sagsøgte Nikolaj Ludvigsen, sagsøgte Jørn Holding, sagsøgte Isak Vahl, sagsøgte statsautoriseret revisor Ole Hansen og det sagsøgte revisionsfirma Grønlands Revisionskontor A/S, at betale principalt in solidum, subsidiært hver for sig til Puisi A/S under konkurs yderligere et beløb på kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagen anlæg til betaling sker, tillige med sagens omkostninger.

4 4 Til støtte for påstanden er overfor de sagsøgte 1) Nikolaj Ludvigsen, sagsøgte 2) Jørn Holding og sagsøgte 3 Isak Vahl som hovedanbringende gjort gældende at sagsøgte 1, sagsøgte 2 og sagsøgte 3 ved, som medlem af selskabets første egentlige bestyrelse, ikke at have sikret sig, at det for Puisi A/S virksomhed og eksistens helt afgørende selskab i Kina blev etableret og dets virksomhed organiseret og finansieret på et rimeligt forretningsmæssigt grundlag og på en måde, som sikrede eller kunne have sikret Puisi A/S interesser, har udvist grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der i henhold til aktieselskabslovens 54 påhviler et selskabs ledelse, hvilke grove pligtforsømmelser har været årsag til det påregnelige tab, stort kr., som Puisi A/S (nu under konkurs) har lidt ved pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc. Sagsøgte 4) Ellen Egede Hansen påstås erstatningsansvarlig for et beløb stort kr. vedrørende tab som følge af overførsel af midler til Kina og manglende indstilling af driften primo oktober Det samlede tab som følge af den manglende indstilling af driften udgøres dels af forværringen af selskabets balance med kr. i perioden fra primo oktober konkursen 21. februar 2000 og dels af overførsler til Kina med kr. i perioden fra primo oktober 1999 til konkursen 21. februar 2000, i alt kr.. Summen af tabet på Kina som helhed og summen af tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 udgør i alt kr., men da overførslerne til Kina i perioden fra primo oktober 1999 og frem er medtaget to gange i denne opgørelse, er beløbet på kr. atter fratrukket forinden den samlede opgørelse af erstatningskravet til kr. Til støtte herfor er som hovedanbringende vedrørende Kina-delen gjort gældende, at sagsøgte 4 ved som medlem af selskabets første og anden egentlige bestyrelse ikke at have sikret sig, at det for Puisi A/S virksomhed og eksistens helt afgørende selskab i Kina blev etableret og dets virksomhed organiseret og finansieret på et rimeligt forretningsmæssigt grundlag og på en måde, som sikrede eller kunne have sikret Puisi A/S interesser, har udvist grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der i henhold til aktieselskabslovens 54 påhviler et selskabs ledelse, hvilke grove pligtforsømmelser har været årsag til det påregnelige tab, stort kr., som Puisi A/S (nu under konkurs) har lidt ved pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc. Som hovedanbringende vedrørende tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 er det gjort gældende, at, sagsøgte 4 som medlem af den anden egentlige bestyrelse omkring månedsskiftet september/oktober 1999 var i besiddelse af oplysninger, hvoraf det fremgik, at det ikke længere var økonomisk forsvarligt at lade driften af selskabet forsætte, og at sagsøgte 4 ved at undlade at indstille driften primo oktober 1999 i overensstemmelse hermed ved grov uagtsomhed har været årsagen til det yderligere og påregnelige tab, der opstod ved henholdsvis forværringen af Puisi A/S balance med kr. og forøgelsen med kr. af selskabets mellemregning med det kinesiske selskab/og eller

5 5 David Stevens/Deversified Consumer Products Inc. i perioden frem til selskabets konkurs den 21. februar 2000, hvilket tab samlet udgør kr. Til støtte for påstanden mod sagsøgte 5 Lars Emil Johansen har sagsøgte gjort gældende, at sagsøgte 5 påstås erstatningsansvarlig for et beløb stort kr. vedrørende tab som følge af overførsel af midler til Kina og manglende indstilling af driften primo oktober Det samlede tab som følge af den manglende indstilling af driften udgøres dels af forværringen af selskabets balance med kr. i perioden fra primo oktober konkurs 21. februar 2000 og dels af overførsler til Kina med kr. i perioden fra primo oktober 1999 til konkursen 21. februar 2000, i alt kr. Summen af tabet på Kina som helhed og summen af tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 udgør i alt kr., men da overførelserne til Kina i perioden fra primo oktober 1999 og frem er medtaget to gange i denne opgørelse, er beløbet på kr. atter fratrukket forinden den samlede opgørelse af det samlede erstatningskrav til kr. Til støtte herfor er som hovedanbringende vedrørende Kina-delen gjort gældende, at sagsøgte 5 ved som formand for selskabets anden egentlige bestyrelse ikke at have sikret sig, at det for Puisi A/S virksomhed og eksistens helt afgørelse selskab i Kina blev etableret og dets virksomhed organiseret og finansieret på et rimeligt forretningsmæssigt grundlag og på den måde sikrede eller kunne have sikret Puisi A/S interesser, har udvist grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der i henhold til aktieselskabslovens 54 påhviler et selskabs ledelse, hvilke grove pligtforsømmelser har været årsag til det påregnelige tab, stort kr., som Puisi A/S (nu under konkurs) har lidt ved pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc. Som hovedanbringende vedrørende tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 er det gjort gældende, at sagsøgte 5 som formand af den anden egentlige bestyrelse omkring månedsskiftet september/oktober 1999 var i besiddelse af oplysninger hvoraf det fremgik, at det ikke længere var økonomisk forsvarligt at lade driften af selskabet fortsætte og at sagsøgte 5 ved at undlade at indstille driften primo oktober 1999 i overensstemmelse hermed ved grov uagtsomhed har været årsagen til det yderligere og påregnelige tab, der opstod ved henholdsvis forværringen af Puisi A/S balance med kr. og forøgelsen med kr. af selskabets mellemregning med det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc. i perioden frem til selskabets konkurs den 21. februar 2000, hvilket tab samlet udgør kr. For de sagsøgte 6) Adam Dahl, 7) Henning Sloth Pedersen, 8) Jess G. Berthelsen og 9) Anders Brøns har sagsøgeren nedlagt samme påstande og anført samme hovedanbringender som mod sagsøgte 5) Lars Emil Johansen. For sagsøgte 10 Hans-Peder Barlach Christen har sagsøger påstået, at han

6 6 påstås erstatningsansvarlig for et beløb stort kr. vedrørende tab som følge af overførsel af midler til Kina og manglende indstilling af driften primo oktober Det samlede tab som følge af den manglende indstilling af driften udgøres dels af forværringen af selskabets balance med kr. i perioden fra primo oktober konkursen 21. februar 2000 og dels af overførsler til Kina med kr. i perioden fra primo oktober 1999 til konkursen 21. februar 2000, i alt kr. Summen af tabet på Kina som helhed og summen af tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 udgør i alt kr., men da overførslerne til Kina i perioden fra primo oktober 1999 og frem er medtaget to gange i denne opgørelse af det samlede erstatningskrav til kr. Til støtte for erstatningsansvaret vedrørende Kina er som hovedanbringende i relation til sagsøgte 10 i dennes egenskab af medlem af den første egentlige bestyrelse gjort gældende. at sagsøgte 10 ved som medlem af selskabets første egentlige bestyrelse ikke at have sikret sig, at det for Puisi A/S virksomhed og eksistens helt afgørende selskab i Kina blev etableret og dets virksomhed organiseret og finansieret på et rimeligt forretningsmæssigt grundlag og på en måde, som sikrede eller kunne have sikret Puisi A/S interesser, har udvist grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der i henhold til Aktieselskabslovens 54 påhviler et selskabs ledelse, hvilke grove pligtforsømmelser har været årsag til det påregnelige tab, stort kr , som Puisi A/S (nu under konkurs) har lidt ved pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc.. Til støtte for erstatningsansvaret vedrørende Kina er som hovedanbringender i relation til sagsøgte 10 i dennes egenskab af direktør gjort gældende: at sagsøgte 10 der som formelt registreret direktør efter en gensidig forståelse med den øvrige bestyrelse skulle varetage den daglige ledelse af selskabet også forud for sin egentlige ansættelse som direktør ved som direktør ikke at have sørget for, at det for Puisi A/S virksomhed og eksistens helt afgørende selskab i Kina blev etableret og dets virksomhed organiseret og finansieret på et rimeligt forretningsmæssigt grundlag og på en måde, som sikrede Puisi A/S interesser, har udvist grov tilsidesættelse af de forpligtelser, der i henhold til aktieselskabslovens 54 påhviler et selskabs ledelse, ved hvilke grove pligtforsømmelser sagsøgte 10 har været selvstændigt medvirkende årsag til det påregnelige tab, stort kr., der er lidt ved pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products; at det i relation til sagsøgte 10 s ansvar som direktør for tabet, stort kr., vedrørende pengeoverførsler til det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc. er en skærpende omtændighed, at sagsøgte 10, selvom han var klar over det kinesiske selskabs helt afgørende betydning for Puisi A/S virksomhed og eksistens, i flere tilfælde afgav oplysninger til bestyrelsen om forhold vedrørende etablering i Kina, som enten ikke var rigtige eller var misvisende, og som sagsøgte 10 burde undersøgt eller udbedt dokumentation forog endvidere gennemførte betydelige pengeoverførsler til Kina på et helt uklart grundlag, Som hovedbringende vedrørende tabet som følge af den manglende indstilling af driften primo oktober 1999 er det gjort gældende:

7 7 at sagsøgte 10 som direktør for Puisi A/S senest omkring månedsskiftet september/oktober 1999 ligesom bestyrelsen for selskabet var i besiddelse af oplysninger, hvoraf det fremgik, at det ikke længere var økonomisk forsvarligt at lade driften af selskabet fortsætte uden overvejende risiko for tab hos selskabets kreditorer, hvilket stod eller burde have stået sagsøgte 10 klart, og at sagsøgte 10 ved ikke i overensstemmelse med disse oplysninger at arbejde for en indstilling af driften primo oktober 1999 har været selvstændigt medvirkende årsag til det yderligere og påregnelige tab, der opstod ved henholdsvis forværringen af selskabets balance med kr. og forøgelsen med kr. af selskabets mellemregning med det kinesiske selskab/og eller David Stevens/Diversified Consumer Products Inc.i perioden frem til konkursens indtræden den 21. februar 2000, hvilket tab samlet udgør kr. For sagsøgte 11 statsautoriseret revisor Ole Hansen har sagsøgeren til støtte for påstanden gjort gældende, at sagsøgte 11 påstås erstatningsansvarlig for et beløb stort kr. vedrørende tab som følge af manglende indstilling af driften i Puisi A/S primo oktober Til støtte herfor er som hovedanbringende gjort gældende: At sagsøgte 11 der dels var generalforsamlingsvalgt revisor for selskabet, og dels var antaget som professionel rådgiver for selskabets ledelse for at opnå kvalitetssikring ved udarbejdelse af selskabets drifts- og likviditetsbudgetter har handlet groft uagtsomt i forbindelse med sin bistand til Puisi A/S direktion og bestyrelse vedrørende selskabets likviditetsbudget primo oktober 1999, hvorved sagsøgte 11 har været selvstændigt medvirkende årsag til det yderligere og påregnelige tab, der opstod ved henholdsvis forværringen af selskabets balance med kr. og forøgelsen med kr. af selskabets mellemregning med det kinesiske selskab/og/eller David Stenvens/Diversified Consumer Products Inc. i perioden frem til konkursens indtræden den 21. februar 2000, hvilket tab samlet udgør kr. I sagen anlagt af Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre (landsrettens sags. nr. A 459/03) har sagsøgte 1) Lars Emil Johansen nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Sagsøgte har samtidig vedrørende garantistillelsen overfor Spar Nord i efteråret 1999 gjort gældende, at der ikke foreligger erstatningsansvar for Lars Emil Johansen, idet selskabets direktør Hans-Peder Barlach Christensen havde drøftet mulighederne for den sådan garantistøtte direkte med repræsentanter for sagsøger. Det er sagsøgtes opfattelse, at sagsøgeren var fuldt bekendt med risikoen for, at lide tab og var bekendt med, at bestyrelsen ikke havde godkendt budgetterne, hvorfor sagsøgte ikke har tilbageholdt oplysninger for sagsøger. Sagsøgte 2 Adam Dahl har påstået frifindelse samt nedlagt nogle subsidiære påstande. Sagsøgte har gjort gældende, at erstatningsbetingelserne ikke er opfyldt, idet der ikke er dokumenteret nogen årsagssammenhæng mellem garantistillelsen og påståede tab. Sagsøgte hav-

8 8 de forventninger om, at der vil blive tilført yderligere kapital de sagsøger ikke ønskede selskabets konkurs. Sagsøgte 3 Ellen Egede Hansen har påstået frifindelse og henvist til, at hun ikke har foretaget ansvarspådragende handlinger eller undladelser. Sagsøgte 4 Henning Sloth Pedersen har principalt påstået frifindelse. Sagsøgte har gjort gældende, at der ikke er påvist fælles beslutninger, som han er ansvarlig for, ligesom han ikke har pådraget sig et erstatningsansvar som følge af hans handlinger eller undladelser. Sagsøgte 6 Jess G. Berthelsen har nedlagt påstand om frifindelse og anført samme anbringender som sagsøgte 5. Sagsøgte Anders Brøns har nedlagt påstand om frifindelse samt nedlagt subsidiære påstande. Sagsøgte har henvist til de samme anbringender som sagsøgte 2 Adam Dahl. Sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsøgte har gjort gældende, at sagsøger ikke har bevist, at de erstatningsretlige betingelser er opfyldt, således foreligger der ikke dokumenteret objektiv uforsvarlig adfærd, som kan tilregnes sagsøgte som forsætlig eller uagtsom. Endvidere har sagsøger ikke godtgjort, at der foreligger kausaliteten mellem det påståede tab og sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensens konkrete handlinger. Sagsøgte 8 statsautoriserede revisor Ole Hansen og sagsøgte 9 nu Grønlands Revisionskontor A/S har påstået frifindelse. De sagsøgte har gjort gældende, at man ikke har handlet ansvarspådragende og i øvrigt udført de med sagsøger aftalte opgaver i overensstemmelse gældende revisionsvejledninger. I sagen anlagt af Hjemmestyret, nu Selvstyret for Puisi A/S under konkurs har sagsøgte 1 Nikolaj Ludvigsen påstået frifindelse. Ludvigsen har gjort gældende, at der ikke foreligger noget ansvarsgrundlag, ingen kausalitet eller adækvans mellem det af sagsøgeren opgjorte tab og sagsøgtes handlinger eller undladelser. Sagsøgte 2 har påstået frifindelse og nedlagt nogle subsidiære påstande. Sagsøgte har henvist til, at der ikke er årsagssammenhæng mellem det udførte bestyrelsesarbejde, de påståede tab sagsøgte har henvist til og at der ikke er kausalitet mellem påstået handling og det påståede tab, ligesom det er påstået tab er resultat af sagsøgers egne beslutninger navnlig ved ikke, at støtte op om egne politiske beslutninger om beskæftigelsesfremme og egnsudvikling. Sagsøgte har endvidere henvist til sagsøgers egne skyld og accept af risiko. Sagsøgte 3 Isak Vahl har nedlagt påstand om frifindelse samt nedlagt nogle subsidiære påstande. Sagsøgte har henvist til de samme anbringender som sagsøgte 2. Sagsøgte 4 Ellen Egede Hansen har nedlagt påstand om frifindelse og henvist til de samme anbringender som det foregående sag. Sagsøgte 5 Lars Emil Johansen har principalt påstået frifindelse. Sagsøgte har om overførslerne til Kina gjort gældende, at disse er sket på direktørens egen foranledning, ligesom sagsøgte var berettiget til, at gå ud fra at Puisi A/S ved hans indtræden som medlem af bestyrelsen var forsvarlig organiseret og drevet. Sagsøgte 6 Adam Dahl har nedlagt påstand om frifindelse og nedlagt subsidiære påstande. Sagsøgte har henvist til samme anbringender som sagsøgte 3. Sagsøgte 7 Henning Sloth Pedersen har nedlagt påstand om frifindelse og primært henvist til anbringender om sagsøgtes egen medvirkning, herunder accept af risiko. Sagsøgte 9 Jess G. Berthelsen har nedlagt

9 9 påstand om frifindelse og gjort gældende han hverken har handlet ansvarspådragende eller sagsøger har dokumenteret undladelser, der kan tilregnes ham som ansvarspådragende. Sagsøgte 10 Anders Brøns har principalt påstået frifindelse og henvist til samme anbringender som sagsøgte 2, 3 og 6. Sagsøgte 10 Hans-Peder Barlach Christensen har nedlagt påstand om frifindelse og gjort samme anbringende, gældende som den i foregående sag. Sagsøgte 11 statsautoriserede revisor Ole Hansen og sagsøgte 12 Grønlands Revisionskontor A/S har nedlagt påstand om frifindelse, ligesom man har gjort samme anbringende gældende som i den foregående sag. Landsrettens begrundelser og resultat: Baggrunden for sagen Ideen bag Puisi Efter de foreliggende dokumenter, særligt den af Royal Greenland udarbejdede rapport vedrørende sælprojekt og de afgivne forklaringer fremgår, at ideen om Puisi blev støttet økonomisk af det daværende hjemmestyre. Baggrunden for ideen var hovedsageligt to forhold. For det første ønskede hjemmestyret, at styrke fangererhvervet ved at igangsætte udvikling af produkter, der kunne bidrage til større overskud for fangerne. I store dele af landet herunder i Sydgrønland er sælfangst en vigtig del af livsgrundlaget for mange familier, men salget af sælskindsprodukter var faldet og hjemmestyret anvendte store beløb på tilskud til skindindhandling. For det andet ønskede hjemmestyret, at der blev skabt nye arbejdspladser i Sydgrønland. De nye produkter Royal Greenland blev af hjemmestyret anmodet om, at undersøge mulighederne for at udvikle sælkødsprodukter. Anmodningen var, at få undersøgt mulighederne for, at udnytte sælkødsresurserne industrielt med henblik på eksport. I 1997 indgik Royal Greenland aftale med hjemmestyret om et udviklingsprojekt. Projektet havde som formål, at undersøge mulighederne for, at producere mindst fire forskellige produkter, som kunne afsættes i Kina, at belyse råvaregrundlag, fangstbehandling og fangstteknik, at analysere den samlede proces, kostpriser, biprodukters mængde og fordeling, arbejdskraftbehov og investeringsbehov samt foretage markedsanalyse for de udviklede produkter og biprodukterne samt rentabilitetsanalyse samt følsomhedsanalyse med henblik på mængder, salgspriser og kostpriser. Arbejdet med udvikling af nye produkter blev delt op i to dele, hvor den ene del var, at udvikle tørkødsprodukter og den anden del var at udvikle pølseprodukter. Af rapporten fra projektet fremgår, at der fra maj til september 1997 blev afprøvet ca. 150 forskellige smagstyper, som endte med fem forskellige smagstyper for både tørret kød og pølser. Udviklingsarbejdet viste, at processerne kunne anvendes industrielt.

10 10 Om sælolieproduktion blev det under forarbejdet vurderet, at en produktion kun ville være rentabel, såfremt den etableres i nær tilknytning til skindproduktion eller en udnyttelse af hele sæler. Henset til problemerne med kontaminanter i sælspæk blev der imidlertid i rapporten påpeget, at det er nødvendigt at være selektiv med hensyn til udvælgelse af art, sælens alder og fangststedet. Sælolieproduktion blev senere i projektet vurderet som et økonomisk attraktivt produkt. Udvikling af produkter og placering af produktionen i Grønland Udviklingsprojektet blev udført på Royal Greenland i Nuuk med Gunnar B. Gudmonsson som ansvarlig fra Royal Greenland. Selve arbejdet blev udført af David Stevens fra Deversified Consumer Products. David Stevens havde udviklet en proces, som kunne fjerne transmagen fra sælkød. Under udviklingsprojektet blev det konkluderet, at processen kunne patenteres. Valget faldt på Nanortalik, hvor et eksisterende fabriksanlæg kunne indskydes i selskabet og arbejdspladser var tiltrængte efter lukning af fiskeindhandlingen. Rapportens anbefalinger og det daværende landsstyres beslutninger Rapporten anbefalede en ændring af bygningen i Nanortalik i hvilken forbindelse Royal Greenland A/S allerede havde taget kontakt til et firma, for at få prisoverslag vedrørende projektering af fabriksanlægget. Rapporten anbefalede oprettelse af et selvstændigt selskab og som minimum en arbejdsstyrke på 15 medarbejdere på dagshold i produktionen i startfasen. Dertil 5 til 7 medarbejdere i salg, marketing og administration m.v. Landsstyret besluttede, at rapporten vedrørende sælprojektet skulle danne grundlag som arbejdspapir for den videre udvikling og besluttede herefter, at der skulle nedsættes en interimsbestyrelse med to landsstyrerepræsentanter og en fra Royal Greenland. Af oplæget til landsstyret fremgår bl.a., at selv om udbytteprocenten ved den gennemførte forsøgsproduktion er lav, peger rapporten på sideprodukter til egentlig konsum og til sundhedsprodukter. Oplæget peger på en række problemområder som bl.a., at der ikke er sikret tilstrækkelig investeringsvolumen til start af industriel produktion, ikke sikret infrastruktur til sikring af tilstrækkelige råvareleverancer, ligesom forholdene vedrørende de veterinære godkendelser var uafklarede. Interimsbestyrelsens arbejde På interimsbestyrelsens møde den 19. januar 1998 meddelte Hans Peter Barlach Christensen, som var indvalgt i bestyrelsen af Royal Greenland, at David Stevens rolle i projektet var tredelt, idet han dels ville deltage som medejer, som modtager af royalities og som ansvarlig for salg og markedsføring af produkter. På mødet blev oplyst, at Royal Greenland ønsker at kontrakten med Davis Stevens højst løber over 20 år og at Stevens ikke honoreres med et fast beløb som af ham foreslået, men med en procentsats. Formanden nævnte, at der skal udarbejdes en indhandlingsinstruks. På mødet den 26. februar 1998 besluttede inte-

11 11 rimsbestyrelsen bl.a., at antage Coopers & Lybrand til, at udarbejde budgetter for projektet. Af det til sagen fremlagte udkast til referat af møde den 18. april 1998 mellem to interimsbestyrelsesmedlemmer, David Stevens og en repræsentant fra Royal Greenland blev drøftet rettighederne til processen og det videre samarbejde med Stevens. Endvidere blev den fremtidige bestyrelsessammensætning drøftet. Bestyrelsesformanden anførte under mødet, at de beslutninger der skal tages inden for kort tid er så væsentlige, at de formentlig faldt uden for en interimsbestyrelses mandat. Formanden oplyste, at det kunne være hensigtsmæssigt og politisk ønskeligt, at bestyrelsen også omfattede et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Nanortalik og et medlem udpeget af fisker- og fangerorganisationen KNAPK. Repræsentanten fra landsstyrets bestyrelsessekretariat mente ikke der var behov for mere end tre personer af hensyn til muligheden for, at træffe hurtige beslutninger. Dertil kom, at han mente man burde satse på, at få erhvervsfolk ind i bestyrelsen i stedet for embedsmænd og/eller organisationsfolk. Han henviste til muligheden for, at oprette er repræsentantskab. Interimsbestyrelsen vurderede i april 1998, at ombygning af fiskefabrikken i Nanortalik til en standard og med en produktionskapacitet som den i Royal Greenlands projektskitse foreslåede, sandsynligvis ville indebære anlægsudgifter i en størrelsesorden på godt 20 mill. Bestyrelsen henviste til, at der på daværende tidspunkt kun var afsat 10 mill. på finansloven for 1998 og ingen midler i overslagsårene. Den primære økonomi var herudover tilvejebragt ved bevillinger i 1997 på 5. mill. Dertil kommer apportindskud fra Royal Greenland med fabriksanlægget i Nanortalik og 1 mill., som den daværende Nanortalik Kommune havde besluttet at indskyde. Efter en kritisk gennemgang af fabriksanlægget og prisvurdering af det udstyr, der skal anvendes kom firmaet BT-Consult frem til et C-overslag på 48,7 mill. kr. Efter en reduktion til kun at budgettere med køb af brugt slagteriudstyr og kun pølseproduktion fremkom et C-overslag for anlægsøkonomien på 19,8 mill. kr. Interimsbestyrelsen var sig bevidst, at selskabets fremtidige driftsøkonomi ville blive forringet betydeligt uden tørkødsproduktet, der blev betegnet som højprisproduktet i modsætning til pølserne, som blev betegnet som lavprisproduktet. Uagtet reduktionen af anlægsinvesteringen bemærkede interimsbestyrelsen, at der udover den aktuelle finanslovsbevilling og forventede investeringer fra kommuner ville være nødvendigt med enten supplerende lånefinansiering eller yderligere finanslovsbevillinger. Interimsbestyrelsen indstillede i juli 1998, at den blev nedlagt og der udpeges en bestyrelse for et aktieselskab under stiftelse med henblik på, at dette selskab viderefører projektet og at man derigennem tilgodeser, at de mere langsigtede dispositioner foretages af en bestyrelse, der er indsat i henhold til selskabslovgivningens regler. De beslutninger, der blev truffet af interimsbestyrelsen eller hjemmestyret forud for nedsættelsen af bestyrelsen var således, at selskabet skulle drive en fabrikation af sælpølser, tørkød

12 12 og senere sælolie. Der var etableret et samarbejde med Diversified Consumer Product v/ Davis Stevens om salg og produktion i Kina. Det var besluttet af beskæftigelsesfremmende grunde, at lægge den grønlandske del af produktionen på et nedlagt fiskeproduktionsanlæg i Nanortalik. Hjemmestyrets havde efter rettens opfattelse sin helt legitime adgang til, at træffe beslutning om, at iværksætte drift af selskabet Puisi A/S uden, at de økonomiske aspekter var afgørende. Med sit fravalg af Maniitsoq, som kunne være mere egnet som følge af sin centrale placering og med valg af Nanortalik lagde hjemmestyret vægt på, at skabe arbejdspladser i et arbejdsløshedsområde. Sammensætningen af bestyrelsen, direktion og administration Bestyrelsens sammensætning afspejler ønsket om ikke primært, at drive forretningsmæssig virksomhed. Bestyrelsen har ud over medlemmerne Jørn Holding og Anders Brøns, udpeget på baggrund af deres forretningsmæssige indsigt, bestået af medlemmerne fra KNAPK, udpeget på baggrund forbindelsen til fangerne som leverandører til selskabet, et medlem udpeget udelukkende på baggrund af sin sundhedsfaglige indsigt og medlemmer repræsenterende ejerne. Hjemmestyret valgte fra starten en embedsmandsbestyrelse. Denne bestyrelse blev ikke afløst af en bestyrelse med erhvervsmæssig baggrund. Der blev ikke fra starten ansat en administrerende direktør. Der blev ej heller fra starten etableret den nødvendige professionelle administrative ledelse med henblik på, at der blev udarbejdet sædvanlige forretningsplaner og budgetter, ligesom bogholderifunktionen ikke var på plads fra starten. Puisi indgik vedrørende bogholderi aftale med Nuka A/S om udførelse af bogholderi, lønudbetalinger og indhandling. Samarbejdet kom i stand som følge af manglende bogholder i virksomheden og som følge af Nukas tilknytning til Royal Greenland og Nuka A/S ekspertise samt it-mæssige kapacitet. Puisi A/S første bestyrelse og ansættelse af direktør På bestyrelsesmødet den 4. oktober 1998 blev det besluttet indtil videre ikke, at ansætte en direktør, men at søge ansat en fabriksleder. Bestyrelsen bemærkede i øvrigt, at man fandt det kritisabelt, at hjemmestyret endnu ikke havde indskudt kapital i selskabet. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 20. april 1999, at fastholde at der ikke blev ansat en direktør, men at tage punktet op til nyvurdering når selskabets økonomi var kortlagt. Hans-Peder Barlach Christensen blev tilbudt ansættelse på midlertidige vilkår og aflønning svarende til hans hidtidige lønniveau. Direktørkontrakt blev indgået 28. maj 1998 med virkning fra 1. april samme år. Bestyrelsen besluttede principielt, at al disposition over skal godkendes af bestyrelsen. Den anden selskabsbestyrelses arbejde Efter det konstituerende møde den 4. juni holdt bestyrelsen det første bestyrelsesmøde den 18. juni Under mødet tog bestyrelsen status til efterretning. Anders Brøns ønskede

13 13 yderligere uddybning af detailpriserne for pølserne. Direktøren meddelte, at der til næste møde ville foreligge marketingplan og reviderede budgetter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer ytrede ønske om, at få yderligere oplysninger vedrørende salgsarbejdet og ønskede også i den forbindelse tilpassede og uddybede budgetter. Direktøren gav tilsagn om dette til næste møde. På mødet den 28. september 1999 blev bestyrelsen af direktionen gjort bekendt med, at selskabet havde økonomiske problemer. Direktøren femlagde et likviditetsbudget med en nedjustering af produktionen og et lividitetsbehov på 12 mill. kr. Dette budget danner baggrund for en ansøgning til landsstyret om en kaution/garanti for selskabets driftskredit. Direktøren anbefalede en betalingsstandsning, såfremt der ikke kunne findes en løsning på problemet. Efter bestyrelsens beslutning blev likviditetsbudgettet gennemgået med revisor. Dette skete ifølge de afgivne forklaringer ved, at direktøren alene i frokostpausen henvendte sig til statsautoriseret revisor Ole Hansen. Hjemmestyret var samtidig blevet kontaktet af direktøren og havde meddelt, at stillingtagen til garantien først kunne foreligge i udgangen af oktober. Bestyrelsen besluttede, at afvente landsstyrets reaktion og udskød yderligere beslutninger herunder om betalingsstandsning til derefter. På bestyrelsesmødet den 1. oktober 1999 orienterede formanden om, at landsstyret ville indstille, at der på finansloven blev optaget en bestemmelse om, at hjemmestyret garanterer eller kautionerer for en driftskredit maksimeret til 12 mill. kr. Bestyrelsen efterlyste opdateret perioderegnskab og byggeregnskab. På mødet den 5. oktober 1999 udtrykte bestyrelsen kraftig kritik af ledelsen over det manglende overblik over selskabets regnskabsmæssige stilling og likviditetsmæssige situation. På mødet den 8. oktober 1999 besluttede bestyrelsen, at regnskaberne for Puisi fremover udarbejdes af revisorerne og at revisorerne skal udarbejde fremtidige procedurer og vejlede med hensyn til underskriftsbilag m.v. Kinadelen Det fremgår af strategiplanen behandlet på bestyrelsesmødet den 4. oktober 1998, at Puisi A/S og Diversified Consumer Inc. skal eje hver 50 % af selskabet. På mødet den 20. april 1999 oplyste den midlertidige direktør, at selskabet i Kina var under stiftelse. Landsretten er enig med sagsøger selvstyret i, at selskabet i Kina ikke ses at være formelt etableret samt organiseret og finansieret på en måde, der sikrede Puisi A/S interesser. Landsretten finder imidlertid, at de sagsøgte fra såvel den første egentlige bestyrelse og de sagsøgte medlemmer af den anden egentlige bestyrelse ikke har haft grundlag for at antage andet end, at de stiftelsesmæssige og økonomiske forhold vedrørende samarbejdet med Diversified Consumer Inc. og deltagelse i et selskab i Kina var bragt i orden under interimsbestyrelsens arbejde. Det fremgår af rapporten fra Royal Greenland, at David Stevens gennem en treårs periode har gennemført undersøgelser af markederne i primært Kina. Det markedssegment, som sælprodukterne sigter på vurderes som stigende og til at have en betydelig købekraft. Prøveprodukter blev introduceret i Kina 7., 8. og 9. oktober 1997 med spørgeskemaundersøgelse, interview og prøvesmagning. Undersøgelsen viste, at lidt over 70% af de adspurgte ville

14 14 betale mere for tørret kød og pølser end for lignende produkter produceret af andre kødtyper, ligesom ca. 72 % angav, at ville købe produkterne såfremt prissætningen var dobbelt så høj. Tørret kød og pølser er en almindelig del af det kinesiske køkken, ligesom kineserne er åbne over for nye produkter og villige til at betale for importerede og sunde produkter. Endvidere vil produkterne være egnede som gaver ved besøg. Den af Ellen Egede Hansen på vegne interimsbestyrelsen foretagne rejse til Kina ses grundigt beskrevet i den af hende udarbejdede rapport. Af fremårsbudgettet fremgår et behov i 1998 på 17,5 mill. kr., i ,4 mill. kr. og i 2000 på 8,2 mill. kr., mens der budgetteredes med et overskud de følgende år. Der blev tilføjet et positivt afkast af et datterselskab i Kina i henhold til et særskilt budget for produktionen af sæloliepiller. Bemærkninger til rettens afgørelse Beslutningskompetence og ansvar Bestyrelsen i et aktieselskab som Puisi A/S ifalder sædvanligt ansvar for sine handlinger og undladelser. Imidlertid må der tillægges embedsmænd udpeget som bestyrelsesmedlemmer i et offentligt ejet aktieselskab et råderum til at følge ejernes ønsker, herunder tage hensyn der rækker ud over rent forretningsmæssige hensyn. Retten finder ikke grundlag for, at tage stilling til hvorvidt den valgte sammensætning af bestyrelserne var uhensigtsmæssig og ikke havde den ønskede effekt. Retten finder dog anledning til at bemærke, at uanset baggrunden for sammensætningen af bestyrelsen og uanset det enkelte bestyrelsesmedlems kompetencer ifalder det enkelte bestyrelsesmedlem ansvar for erstatningspådragende handlinger og undladelser. Sagsøgers accept af risiko Med udgangspunkt i det ovenfor af retten beskrevne under afsnittet interimsbestyrelsens arbejde er det rettens opfattelse, at hjemmestyret med sine beslutninger ved stiftelsen accepterede, at projektet indebar en vis risiko og accepterede det bl.a. for at skabe arbejdspladser i Nanortalik og en fuld udnyttelse af sælen. Under det efterfølgende arbejde i alle tre bestyrelser har medlemmer af bestyrelsen, særligt de af hjemmestyret udpegede, holdt hovedaktionæren orienteret om selskabets situation. Ellen Egede Hansen har som kontorchef i landsstyrets sekretariat orienteret sine foresatte. Det må derfor efter rettens opfattelse kunne lægges til grund, at hjemmestyret har været bekendt med og løbende er blevet orienteret om selskabets situation. Særligt bemærkes, at Ellen Egede Hansen i maj 1999 sendte oplysninger til den af hjemmestyret tilforordnede. Med de af økonomidirektoratet i notat af 28. september 1999 anførte bemærkninger kan det lægges til grund, at hjemmestyret dels kendte til selskabets økonomiske problemer og dels kendte til det ringe dokumentationsgrundlag for budget og budgetforudsætninger, hvorved

15 15 bemærkes, at selskabet end ikke have sendt et egentligt budget, men en skitse til et sådant. Økonomidirektoratet vurderede skitsen som meget optimistisk og anfører at forudsætningen om indtægter på 19 mill. kr. i februar findes stærk tvivlsom. Økonomidirektoratet konkluderede, at der vil være en stor risiko for, at en eventuel garanti vil påføre hjemmestyret tab. Henset hertil og henset til det af daværende direktør i Økonomidirektoratet Peter Bech forklarede og henset til daværende landsstyremedlem Josef Motzfeldts forklaring om, at han i landsstyret indstillede, at der ikke blev afgivet nogen garanti finder retten, at kunne lægge til grund at hjemmestyret valgte, at tage en økonomisk risiko ved at stille garantien. Retten finder dertil udtalelsen fra landstyreformanden fremsat under mødet den 25. januar 2000 helt afgørende for bedømmelsen af hvorvidt sagsøger har accepteret de risici, der forelå ved virksomhedsdriften helt frem til konkursen. Således udtrykker landsstyreformanden sin glæde over, at bestyrelsen havde valgt ikke at stoppe tidligere og henviser først og fremmest til arbejdsløsheden i Sydgrønland. Retten finder også på den baggrund, at hjemmestyret hermed har accepteret den risiko, som en fortsat drift hidtil havde medført. Lars Emil Johansen oplyste bl.a. herefter under drøftelserne på mødet, at bestyrelsen ikke havde godkendt budgetterne, ligesom han oplyste at oplysningerne om produktionen viste sig ikke at holde stik. Også herefter udtrykte landsstyreformanden, at landsstyrets holdning formentlig ville være positiv. Hjemmestyret har således valgt fortsat, at tillægge det økonomiske aspekt mindre betydning. Af landsstyreformandens oplæg til landsstyret med indstilling om at bevilge garanti på 12 mill. fremgår, at det ikke er muligt at vurdere rigtigheden af selskabets budgettering med indtægter inden marts 2000 hvorfor der anføres, at være betydelig usikkerhed om hvorvidt selskabet kan overholde det fremsendte budget. Endvidere udtrykkes stærk kritik af selskabets bogføring. Garantien blev givet uden, at hjemmestyret har modtaget noget regnskab for den hidtidige drift. Der er under sagens behandling fremlagt et bilag udleveret af hjemmestyret efter en af advokat Philip Thorsen på vegne af sagsøgte revisionen fremsat begæring om aktindsigt. Bilaget udviser et likviditetsbehov for perioden oktober 1999 til marts 2000 på 17,2 mill. Der er herefter ikke grundlag for sagsøgers påstand om, at de sagsøgte kun søgte en garanti på 12 mill. kr. uagtet man vidste, at behovet for perioden var 17. mill. Dertil kommer, at det ifølge afgivne forklaringer var gjort klart for hjemmestyret, at man ville søge om en garanti på 12 mill., hvorefter budgettet blev rettet til og bl.a. fremrykket på produktionen med henblik på, at opnå indtægter før end ellers budgetteret. Landstingets behandling viser, at man var bekendt med, at fortsat drift ville være risikofyldt.

16 16 På ovennævnte baggrund findes hjemmestyret, at have accepteret en sådan risiko og været fuldt bekendt med det usædvanligt usikre grundlag for, at give en garanti hvorfor retten finder, at de sagsøgte frifindes for et erstatningsansvar som følge af mangelfulde eller forkerte oplysninger, medmindre de frifindes af andre grunde jf. bemærkninger nedenfor vedrørende hver af de sagsøgte. Sagsøgte Jørn Holding Jørn Holding meddelte sin udtræden af selskabets bestyrelse ved brev af 4. maj Holding redegjorde for, at arbejdet i bestyrelsen ikke var foregået professionelt. Med angivelse af syv punkter oplyste Holding præcist grundene til sin udtræden. Det er rettens opfattelse, at Holding med sin faglige baggrund havde søgt at bidrage til, at Puisi A/S blev drevet professionelt og økonomisk forsvarligt. Når Holding efter, at han meget tidligt i selskabets eksistens mente, at dette ikke var muligt og herefter straks udtrådte af selskabets bestyrelse, har Holding efter rettens opfattelse ikke handlet eller undladt at foretage handlinger, som pådrager ham et erstatningsansvar overfor selvstyret. Jørn Holding frifindes derfor. Anders Brøns Efter at Anders Brøns var blevet indvalgt i bestyrelsen for Puisi A/S medio 1999 og han i den efterfølgende periode blev bekendt med selskabets økonomiske forhold, herunder vanskelighederne ved at få fuldstændige oplysninger herom, indskærpede han på mødet i bestyrelsen i oktober sammen med andre bestyrelsesmedlemmer over for direktionen, at der bør foreligge perioderegnskab, valide budgetter og andre nødvendige informationer om selskabets drift. Andres Brøns findes at have gjort hvad han kunne for at skaffe sig nødvendige oplysninger om selskabets drift inden for den tid, der var gået siden sin indtræden i bestyrelsen. Da han i øvrigt udtrådte af bestyrelsen primo november findes Anders Brøns ikke, at have handlet eller undladt at foretage handlinger, som pådrager ham et erstatningsansvar overfor selvstyret. Anders Brøns frifindes derfor. Sagsøgte Isak Vahl Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at stifterne - herunder hjemmestyret - fravalgte, at indsætte en bestyrelse bestående af personer udelukkende med erhvervs- /forretningsmæssig baggrund. Man valgte i stedet, at indsætte en bestyrelse repræsenterende forskellige interesser. Herunder valgte man, at et medlem af bestyrelsen skal udpeges af fisker- og fangerorganisationen KNAPK. Begrundelsen herfor var, at skabe en forbindelse til fangerne, der kunne medvirke til at sikre leverancer af sæler til Puisi A/S. Landsstyret lagde vægt på en tæt forbindelse mellem fangerne og selskabet i lyset af de strenge kvalitative krav til de indhandlede produkter og dermed til fangerne, der skal førstehåndshåndterede sælerne.

17 17 Da sagsøger imidlertid er medstifter af selskabet og hovedaktionær, må retten vurdere om der ved udpegelsen af Isak Vahl som medlem af bestyrelsen foreligger en sådan accept af risiko fra hjemmestyrets side, at der ikke kan pålægges Vahl erstatningsansvar for de under sagerne rejste krav. Idet hjemmestyret har besluttet, at indsætte et medlem af bestyrelsen, hvis primære kompetence var kendskab til fangernes forhold, må hjemmestyret have valgt at tage risikoen for, at medlemmet ikke fuldt ud kunne leve op til sine forpligtelser efter selskabslovgivningen. Da det kan lægges til grund, at Vahl ikke havde erfaring med opbygning af og drift af et selskab af Puisis omfang og kompleksitet. Da det endvidere efter forklaringerne og de udarbejdede bestyrelsesmødereferater kan lægges til grund, at Vahl holdt sig til at bidrage med fangernes synspunkter frifindes Isak Vahl herefter at burde frifindes for de rejste krav. Adam Dahl Med samme begrundelser som anført for Isak Vahl frifindes også sagsøgte Adam Dahl for sagsøgernes påstande. Henning Sloth Pedersen Det kan lægges til grund, at sagsøgte Henning Sloth Pedersen blev medlem af Puisi A/S bestyrelse på opfordring fra sagsøgeren. Baggrunden for at engagere sagsøgte var udelukkende hans store ekspertise på det sundhedsfaglige område, særligt vedrørende fiske- og sælolier. Det kan efter sagsøgtes forklaring, der ikke ses modsagt, lægges til grund, at han i forbindelse med sagsøgers opfordring til ham om, at træde ind i bestyrelsen oplyste, at han ikke havde den fornødne indsigt i forretningsmæssige forhold. Sagsøgers repræsentant havde da tilkendegivet, at det ikke var nødvendigt, idet andre i bestyrelsen ville have den indsigt. Det kan endvidere lægges til grund, at sagsøgte Henning Sloth Pedersen på trods af sin manglende erfaring med drift af erhvervsmæssig virksomhed løbende gjorde opmærksom på manglende valide budgetter og ringe styring af administrative forhold. Han forlangte ændringer heri, til sidst udskiftning af direktøren. Henset hertil findes sagsøgte Henning Sloth Pedersen, at have foretaget sig hvad han burde til opfyldelse af sin rolle i bestyrelsen, hvorfor retten frifinder sagsøgte for sagsøgernes påstande. Jess G. Berthelsen Under henvisning til det ovenfor i afsnittet om sagsøgers accept af risiko frifindes sagsøgte Jess G. Berthelsen. Ellen Egede Hansen Ellen Egede Hansen har været med under hele forløbet, hvor hun har repræsenteret hovedaktionæren Hjemmestyret. Det kan lægges til grund, at hun løbende har orienteret hovedaktionæren om driften i selskabet, herunder om de vanskelige økonomiske forhold og mangel-

18 18 fuld administration. Henset til det ovenfor generelt anførte om accept af risiko frifindes også Ellen Egede Hansen for sagsøgers påstande i begge sager. Lars-Emil Johansen Lars Emil Johansen deltog i bestyrelsesarbejdet fra sommeren 1999 frem til konkursen primo Lars Emil Johansen deltog fra efteråret 1999 i adskillige bestyrelsesmøder, hvor selskabets forhold og muligheder for videreførelse blev grundigt drøftet. Mangelfuld administrativ ledelse af selskabet søgte Lars Emil Johansen afhjulpet ved, at styrke direktionen og den administrative støtte hertil. Det kan efter oplysningerne lægges til grund, at Lars Emil Johansen af sagsøger hjemmestyret var blevet bibragt den opfattelse, at sagsøger ønskede, at gå langt for, at søge driften i Puisi A/S opretholdt. Lars Emil Johansen har over for hjemmestyret oplyst, at bestyrelsen ikke havde godkendt den skitse til budget, som af direktøren blev fremlagt til brug for garantistillelsen. Henset hertil og henset til det ovenfor anførte i afsnittet accept af risiko, særligt sagsøgers tiltræden på mødet den 25. januar 2000 om selskabets hidtidige drift, frifindes Lars Emil Johansen. Nikolaj Ludvigsen Det kan lægges til grund, at Nikolaj Ludvigsen blev formand uagtet han tilkendegav, ikke at have erfaring med drift af erhvervsdrivende selskab. Hjemmestyret valgte således da Jørn Holding ikke ønskede, at påtage sig formandshvervet, at indsætte en formand uden den nødvendige indsigt i drift af større erhvervsprojekter. Idet der i øvrigt kan henvises til det ovenfor nævnte om accept af risiko frifindes også denne sagsøgte. Hans-Peder Barlach Christensen Sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen har som direktør ikke sørget for, at selskabets bogholderi blev ført forskriftmæssigt. Uagtet selskabet ikke fra starten var blevet bemandet med tilstrækkelig fagligt kyndigt administrativt personale og uagtet bogføring, der foregik hos Nuka A/S ejet af Royal Greenland A/S, ikke var anvendelig til brug for regnskabsudarbejdelse findes sagsøgte ikke, at have udfyldt sin forpligtelse til, at sørge for bogføring i overensstemmelse med selskabslovgivningens krav herom. Uagtet der kun forelå en skitse, findes sagsøger under henvisning til de ovenfor anførte bemærkninger om accept af risiko ikke, at kunne gøre et erstatningssvar gældende overfor sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen. Retten finder anledning til at bemærke, at den opjustering af salgsprisen for sælspæk som kan følges gennem budgetterne efter sagsøgtes og øvrige vidneforklaringer er sket med henblik på, at søge så stor en del af fortjenesten som muligt ved sælolieproduktionen i Kina overført til selskabet i Grønland. Vedrørende relationerne til Kina sørgede sagsøgte, der har været med i projektet hele tiden ikke for, at der forelå sædvanlige selskabsdokumenter, aktionæroverenskomster m.v. med henblik på, at sikre de fra Grønland investerede beløb og sikre indflydelse på etablering og af drift af virksomheden i Kina. Imidlertid

19 19 finder retten ikke uden nærmere gennemgang af det på virksomheden tilstedeværende grundlag for samarbejdet med den kinesiske partner og bilagene vedrørende selskabets forpligtelser Kina eller forklaringer fra deltage i arbejdet i Kina, at kunne afvise sagsøgtes forklaring om, at det til hver enkelt af de betalinger han foretog sig efter garantien var stillet forelå grundbilag og alle beløbene vedrører forpligtelser samt Puisi A/S havde påtaget sig. Vedrørende sagsøgtes bemyndigelse til ikke, at disponere for større beløb end kr. bemærker retten, at det efter det foreliggende må lægges til grund, at de til Kina betalte beløb var disponeret i forvejen således, at selskabet havde forpligtelse til, at betale beløbene. Dertil kommer, at udvidelsen af kassekreditten blev søgt med henblik på, at kunne betale udestående fordringer og løbende drift. Med disse begrundelser frifindes sagsøgte Hans- Peder Barlach Christensen i begge sager. Den sagsøgte bestyrelses og revisions ansvar i sagen anlagt af boet Da sagsøgte Hans-Peder Barlach Christensen er frifundet for ansvar som følge af de iværksatte betalinger til Kina og da bestyrelse og revision ikke ses, at være ansvarlig på andet grundlag frifindes de tillige i denne sag. Statsautorisert revisor Ole Hansen og tidligere PricewaterhouseCoopers, nu Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriseret revisor Ole Hansen har bidraget med opstilling af budgetter. Det er imidlertid ikke dokumenteret under sagen, at Ole Hansen på noget tidspunkt har taget stilling til de af selskabets ledelse opstillede forudsætninger for budgettet. Der er på den baggrund ikke grundlag for, at gøre revisionen ansvarlig for eventuelle fejlagtige eller misvisende forudsætninger. Særligt bemærkes i forlængelse af bemærkningerne vedrørende direktør Hans- Peder Barlach Christensens ændring af forudsætningerne for prisen på sælspæk, at det må lægges til grund, at den forøgelse der skete af prisen, i de senere budgetter udelukkende skyldes oplysninger om priserne på sælolie i detailledet sammenholdt med ønsket om, at overføre en større del af overskudet fra Kina til Puisi A/S. Sagsøgte har ikke på baggrund af ledelsens forudsætninger om indtægter i begyndelsen af 2000 haft anledning til, at bemærke at den søgte garanti for en kapitaltilførsel i efteråret 1999 ikke var tilstrækkelig. Den må endvidere efter det ovenfor nævnte under afsnittet accept af risiko lægges til grund, at såvel den samlede bestyrelse som sagsøgeren var bekendt med, at likviditetsbehovet i 1999 i hvert fald var 12 mio., men 17 mio. såfremt indtægterne ikke kom som af selskabet budgetteret i begyndelsen af Som følge heraf frifindes statsautoriseret revisor Ole Hansen. Herefter er der ikke anledning til, at tage stilling kravet mod revsionsselskabet.

20 20 T H I K E N D E S F O R R E T : De sagsøgte Lars Emil Johansen, Adam Dahl, Ellen Egede Hansen, Henning Sloth Pedersen, Jess G. Berthelsen, Anders Brøns, Hans-Peder Barlach Christensen, statsautoriseret revisor Ole Hansen, Revisionfirmaet tidligere PricewaterhouseCoopers Grønland A/S, nu Grønlands Revisionskontor A/S frifindes for Grønlands Hjemmestyres, nu Grønlands Selvstyres krav under denne sag. De sagsøgte Nikolaj Ludvigsen, Jørn Holding, Isak Vahl, Ellen Egede Hansen, Lars Emil Johansen, Adam Dahl, Henning Sloth Pedersen, Jess G. Berthelsen, Anders Brøns, Hans- Peder Barlach Christensen, statsautoriseret revisor Ole Hansen og revisionsaktieselskabet tidligere PricewaterhouseCoopers Grønland A/S, nu Grønlands Revisionskontor A/S frifindes for sagsøgte Grønlands Hjemmestyres, nu Grønlands Selvstyre på vegne Puisi A/S under konkurs fremsatte krav. I sagsomkostninger skal sagsøgeren for begge sager betale 5 mill. kr. til Statskassen og 1 mill. kr. til de sagsøgte statautoriseret revisor Ole Hansen og revisionsselskabet PiceWaterhouseCoopers, nu Grønlands revisionskontor A/S. Søren Søndergård Hansen

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1

BESTYRELSESANSVAR. Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1 BESTYRELSESANSVAR Frank Bøggild advokat (H), partner, LLM, HD(R) 20. maj 2015 SIDE 1 HØJESTERETSPRAKSIS SIDE 2 5 HØJESTERETSDOMME, DER IDØMMER ANSVAR U 1982.595 H - Bønnelycke Træ: Ansvar for fortielser

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere