Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013."

Transkript

1 Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent efter indstilling fra bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig og beslutningsdygtig i forhold til vedtægterne. Derefter blev de to interne revisorer udpeget som stemmetællere. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. AFiK har pr. 1. marts medlemmer mod på samme tid sidste år. Medlemstallet i år er inkl. 98 medlemmer, med adresse på A D Burcharthsvej, som har fået stillet deres medlemskab i bero pga. brand. De begynder snart at flytte ind igen. Der har været et uformelt møde med bestyrelsen for en anden af byens antenneforeninger, men der er ikke umiddelbart udsigt til at flere af byens antenneforeninger ønsker at fusionere med AFIK. For blot få år siden var det kutyme, at der ved nyudstykninger og nybyggerier blev gjort forberedelser til tilslutning til antenneforeningen. Men i disse sparetider fravælger mange bygherrer denne mulighed, og lader det i stedet være op til de enkelte indflyttere at betale for etableringen af antennetilslutningen. Dette kan være en ganske betydelig økonomisk omkostning for indflytteren, og selv om mange retter henvendelse til antenneforeningen, takker de desværre nej, når de hører prisen på gravearbejdet. Alternativet er, at antenneforeningen selv skal dække omkostningerne til etablering af et antennenet i nyudstykningerne, men da der ikke er sikkerhed for, at investeringen kan tjene sig hjem igen, har vi fravalgt denne mulighed. Årets resultat er et underskud på kr. Dette underskud var forudsigeligt jf. generalforsamlingsbeslutningen den 29 marts 2012, hvor det blev besluttet at foretage en tilbagebetaling af for meget opkrævede programafgifter og copydan gennem de sidste 7 år. Tilbagebetalingen er sket 1. oktober 2012, og ses som en regulering i opkrævningen for 4. kvartal. I alt er der tilbageført ca. 4.3 mill. kr. til medlemmerne. En ændring af selskabsskatteloven i 2011 har medført, at der er tvivl om, hvorvidt AFiK er omfattet af den alm. selskabsskattepligt. Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi afventer en evt. henvendelse fra Skat i dette spørgsmål. Tab på debitorer blev også stort i 2012, hvilket skyldes manglende betalingsevne hos nogle af vores medlemmer. Vi har nu lavet en aftale med TreFor om at modtage debitorlister på et tidligt tidspunkt i rykkerproceduren, så vi kan lukke for forbindelserne langt tidligere, men der må fortsat forventes at være tab som følge af restancer. De tekniske krav og tolerancerne i et antenneanlæg er blevet skærpet de seneste år, således at et anlæg i dag skal være mere stabilt og temperaturuafhængigt. Det nye 4G (LTE) mobilnetværk, samt DAB radio kanaler i luften, vil også i fremtiden blive en stigende trussel for anlægget.

2 Side 2 af 10 For at imødegå alt dette, udskiftede vi i forstærkere til en pris af kr. Vi har også udskiftet forældet og dårligt udstyr for kr. Dertil kommer at mange defekte stikledninger i 2012 har kostet os kr. Med disse investering kan vi nu spare tidligere tiders planlagte forstærker justeringer væk har været præget af mange fejlmeldinger fra medlemmerne, hovedsagligt pixeleringer på de digitale kanaler samt enkelte meldinger om striber på analoge kanaler. Langt den overvejende del af disse fejl er fjernet ved at montere et skærmet kabel mellem TV og antennedåse, men også en hel del gamle fordelere er udskiftet. I de 3 nye pakker for 2013 er der igen reduceret i antallet af analoge kanaler for at skaffe plads til flere digitale tjenester. Der er nu 27 analoge kanaler tilbage i den fulde pakke. Der er ingen aktuelle planer om at lukke for det analoge signal, men en yderligere reduktion i de analoge kanaler må forventes. Kanalpriserne fik igen en prisstigning ved årsskiftet, så for at kunne holde prisen på mellempakken på 3300 kr. var det nødvendigt at reducere antallet af kanaler i mellempakken. Prisen for TV3+ steg med 18 %, så vi blev i samarbejde med Stofa enige om at flytte kanalen til fuldpakken. På trods af denne ændring er mellempakken fortsat en efterspurgt vare. Ca medlemmer har bestilt mellempakken, heraf kommer de 1200 fra fuldpakken og de 300 fra grundpakken. AFiK opfordrede ASIK til at indhente tilbud fra andre leverandører til vores programudbud i 2013, og YouSee gav et tilbud, som prismæssigt var særdeles attraktivt, i forhold til det vi betaler i dag for vores programmer. Kontrakten med Stofa, forhindrer os desværre i at skifte leverandør før 2017, hvor kontrakten udløber. Der har været henvendelse fra Waoo om et eventuelt samarbejde. Også programpriserne fra Waoo er attraktive, men Waoo er ikke interesseret i vores anlæg, kun i vores medlemmer. Alt i alt må vi konstatere, at vi er en attraktiv partner, og at vi frem til 2017 bør have øje for alle alternativer, der kan være til gavn for vores medlemmer. Både i 2012 og i 2013 valgte vi at afholde en TV messe i Parkhallen. Messen blev besøgt af ca. 450 personer i 2013 mod ca. 850 i Selv om både forhandlere og programudbydere udtrykker stor tilfredshed med messen og med den store interesse, der blev udvist af de fremmødte, så er vi i bestyrelsen blevet enige om kun at afholde messe hver andet år, medmindre der dukker noget interessant op, der kan skærpe medlemmernes nysgerrighed. Stofa afviklede i efteråret en række frikadelleaftener, hvor alle medlemmer var inviteret til at møde op for at få svar på spørgsmål og for at høre om de muligheder, som Stofa kan tilbyde. Rigtig mange medlemmer deltog i disse arrangementer. Stofa er blevet opkøbt af SE, det tidligere Syd Energi, som er en del af Waoo samarbejdet. Hvad dette opkøb kommer til at betyde for samarbejdet mellem Stofa og antenneforeningerne, vil fremtiden vise, men umiddelbart forventer vi ikke, at det vil have den store betydning. AFiK har indgået en samarbejdsaftale med HomeConnect, så AFiKs medlemmer kan opnå rabat ved on-line køb af antenneelektronik hos HomeConnect og Antennelageret. Linket til HomeConnect findes på AFiKs hjemmeside. I 2012 har der været 4354 ekspeditioner af medlemmerne. Det drejer sig om pakkeskift, fejlmeldinger m.m. Med så mange medlemmer og så mange ekspeditioner kan det ikke undgås, at vi også møder utilfredse kunder. AFiK er sammen med udlejere blevet stævnet to gange i 2012

3 Side 3 af 10 af lejere, som ikke har ment, at den information de fik om antennetilslutningen ved indflytning har været tilstrækkelig. I begge sager har AFiK fået medhold i retten. Det er godt nok dyrt at få medhold i retten, skal jeg hilse at sige. Som tidligere nævnt sker der en stor udvikling både af teknikken i antenneanlæggene og i de ydelser, som kan tilbydes via anlæggene. For at være klar til denne udvilkling er vi i samarbejde med antennetekniker Haugaard Jepsen og med Stofa gået i gang med at planlægge anlæggets fremtidige struktur. Den nye struktur vil bl.a. indebære, at der etableres flere fibernoder, således at kapaciteten øges, idet der max. vil være 250 husstande pr. node, imod de nuværende 500. Når arbejdet med at planlægge, hvordan den fremtidige struktur skal se ud, er tilendebragt, skal vi have fundet den rette samarbejdspartner til at udføre ændringerne, og først da kan arbejdet gå i gang. Internet TV har holdt sit indtog i Danmark. Det betyder, at man i dag kan abonnere på film og TV serier via internettet, og det er naturligvis en udvikling, som vi følger tæt, så vi kan tilpasse vores TV pakker på en måde, så de stadig er attraktive for medlemerne. Stofa tilbyder vælg selv kanaler til de af vores medlemmer, som er kunder hos Stofa. Med vælg selv kanaler kan kunden vælge minimum 4 kanaler til en pris fra 10 til 40 kr. pr. kanal pr. måned. Da YouSee har meldt ud, at de nu vil tilbyde tilkøb af individuelle kanaler, forventer vi, at Stofa vil komme med en tilsvarende løsning. På nuværende tidspunkt er det dog ikke meldt ud, hvilke kanaler det vil blive muligt at vælge imellem, og slet ikke hvilken prissætning de individuelle kanaler får. Det ligger dog fast at kort afgiften, er steget til 312 kr. pr. år, og det er nødvendigt at have et kort for at få enkeltvalg. På generalforsamlingen i 2012 vedtog generalforsamlingen, at AFiK fremover ikke skulle indgå fordelsaftaler med Stofa udover Fordelsaftale 1 og 2, som allerede var indgået. Den væsentligste begrundelse herfor var ikke indholdet af fordelsaftalerne, men at der skulle betales kollektivt for ydelser, som kun var tilgængelige for de medlemmer, som var kunder hos Stofa. Stofa har hele tiden fastholdt, at Fordelsaftale 3 skulle indgås med ASIK, og at aftalen af markedsføringsmæssige hensyn skulle være gældende for alle antenneforeninger i byen. AFiK har omvendt fastholdt, at antenneforeningen gerne ville have fordelene, men ikke ønskede at betale for dem. Hvis der skulle ske betaling, måtte dette opkræves ved den enkelte bruger. På ASIKs delegeretmøde i november blev det med stemmer fra nogle af AFiKs egne delegerede vedtaget, at ASIK skulle tiltræde fordelsaftalen. Situationen er derfor, at AFiKs medlemmer i dag kan gøre brug af fordelene i Fordelsaftale 3, men at der endnu ikke er indgået aftale om betalingen herfor. På nuværende tidspunkt arbejdes der på et forslag, hvor AFiK indgår aftale med ASIK om levering af programmer og digitale ydelser. I aftalen vil Fordelspakke 1, 2 og 3 indgå som en samlet enhed, som AFiK skal aftage for at kunne tilbyde sine medlemmer digitalt TV. Det var ordene, jeg havde valgt. Efter formandens beretning var der spørgsmål fra salen. Den tidligere formand for ASIK gav et indlæg om ASIKs og AFiKs oprindelse. Formålet med ASIK var, at ASIK skulle være en overgangsordning på vejen mod en samlet antenneforening i hele Kolding. I dag er der AFiK plus seks mindre foreninger med tilsammen medlemmer. AFiK blev opfordret til at arbejde frem mod en opløsning af ASIK, hvortil formanden for AFiK svarede, at der skam blev arbejdet på sagen, men at det ikke var muligt at tvinge de andre antenneforeninger til en fusion med AFiK.

4 Side 4 af 10 Et medlem ønskede at få oplyst, hvorfor kontrakten med Stofa først udløber i 2017, når den oprindelige kontakt angiver en bindingsperiode på ti år. Formanden forklarede, at aftalen i forbindelse med en nodeudbygning blev forlænget med fem år mod, at Stofa finansierede udbygningen. Det er foreningens revisor, som har gjort opmærksom på, at der er usikkehed om foreningens skattepligt. Usikkerheden drejer sig om en upræcis formulering i Selskabsskatteloven, og vedrører ikke den skattepligt, som opstår, såfremt foreningen har en erhvervsmæssig indtægt f.eks. i form af udlejning af masteplads. Antenneforeningen er kun bundet til kontrakten med Stofa, så længe Stofa kan tilbyde priser på markedsvilkår. For nogle vil markedsvilkår være ensbetydende med billigst, men juridisk set er begrebet ikke så enkelt. I begrebet skal der f.eks. tages hensyn til sælgers avance, og såfremt en anden udbyder tilbyder priser, som ligger under indkøbspris, vil dette ikke være at betragte som markedsvilkår. I kontrakten har Stofa retten til digitale tjenster, men med udviklingen af digitalt TV er det i dag meget svært at adskille analoge og digitale tjenester. I forbindelse med tilbagebetalingen af de for meget opkrævede programafgifter blev der på generalforsamlingen i 2012 lovet, at der ville blive tilbagebetalt kr. 316 plus moms til medlemmer med fuldpakken, men ifølge opkrævningen for fjerde kvartal er der kun tilbagebetalt kr Forskellen skyldes, at reguleringen i fjerde kvartal 2012 både er for de forgående syv år og for At der ikke er sket en udmelding om regulering af afgifterne for 2012, har givet problemer for bl.a. andelsboligforeninger, som havde regnet med en tilbagebetaling på kr. 316 plus moms. Ifølge kassereren er der nu gjort rent bord vedr. programafgifterne, og fremover vil der ske en regulering hvert år i opkrævningen for fjerde kvartal. Et medlem mente, at der fortsat måtte være ca. 1,5 million i for meget opkrævede programafgifter, som ikke kan henføres til moms. Medlemmet og kassereren ser efterfølgende på tallene. Formandens beretning blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. Kassereren gennemgik balancen og resultatopgørelsen, hvorefter der var gennemgang af udvalgte noter samt spørgsmål fra salen. Kassereren forklarede note to vedr. programafgifterne, som indeholder de for meget opkrævede afgifter for de foregående syv år. Reparation af stikledninger står i note tre opført til kr , men blev i formandens beretning angivet til Forskellen skyldes, at der i regnskabet også indgår reperationer af D3 ledninger. Tabet på debitoer fordeler sig på 201 sager med både ejere og lejere. Tabet var også stort sidste år, men i år er der tale om dobbelt så mange sager med mindre beløb. Der er placeret ca. 5 millioner i værdipapirer, som forvaltes af Danske Bank. Såfremt AFiK bryder kontrakten med Stofa, før den udløber i 2017, skal der erlægges restbetaling for anlægget samt goodwill. Efter 2017 skal der kun betales goodwill.

5 Side 5 af 10 Restbetalingen for anlægget udgør pr. 1/ ca. 9 millioner kroner og vil i 2017 ende på kr. 0. Derefter vil antenneforeningen kunne opkræve fee fra Stofa for benyttelse af anlægget. Størrelsen på goodwill en beregnes ud fra Stofas fortjeneste på internetydelser til medlemmerne i de seneste fem år regnet fra opgørelsestidspunktet. Da Stofas fortjeneste på internetydelserne er hemmelig, kan den eventuelle goodwill ikke opgøres, men den må antages at udgøre ca. kr pr. medlem pr. år i fem år. AFiK skal kun betale for goodwill, såfremt foreningen selv overtager internetleverancen i nettet. Såfremt AFiK entrerer med en anden leverandør, vil det være denne nye leverandør, som skal udrede goodwill til Stofa. Et medlem mente, at størrelsen på den eventuelle goodwill burde fremgå af note 15, og mente desuden, at man ved indgåelsen af kontrakten havde solgt antenneforeningens sjæl. Øvrige skyldige omkostninger som anført i note 14 udgøres af flere små indkøb. Administrationsomkostningerne vil også fremover ligge på samme niveau som i Udgiften til både bogholder og kasserer samt til regnskabsmæssig assistance er steget. Udgiften til bogholder og kasserer er steget, fordi kassereren nu bliver lønnet for sit arbejde. Regnskabsmæssig assistance dækker over rådgivning fra revisor udover den egentlige revision. F.eks. rådgivning i forbindelse med den foreslåede nye regnskabsopstilling. Det er dyrt at føre retssager og bestyrelsen overvejer, om den fremover skal indgå forlig udenom retten pga. de dyre sagsomkostninger. Bestyrelsen arrangerer en gang årligt en middag hvor hustruer inviteres med. Denne udgift har ikke været afholdt i Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag. Dirigenten gennemgik inden forslagsbehandlingen reglerne for ændring af vedtægterne. Da 2/3 af foreningens medlemmer ikke var mødt frem til generalforsamlingen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne endeligt kan vedtages. FORSLAG 1 Ændring af vedtægternes 8, stk. 1. Nuværende ordlyd: Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et regnskabsårs udløb. Forslag til ændring: Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. Bestyrelsens begrundelse: I Østre Landsrets dom i sagen mellem Faxe og Faxeladeplads Antenneforening og Knud Severin Jensen er der som en del af begrundelsen for dommen oplyst, at et passende opsigelsesvarsel er tre måneder til udgangen af en måned. På den baggrund vil AFiKs bestyrelse stille forslag til generalforsamlingen om, at 8, stk. 1 om et medlems udmeldelse ændres i overensstemmelse hermed.

6 Side 6 af 10 Formanden uddybede begrundelsen med, at foreningen ikke kan holde på sine medlemmer, hvis produktet ikke er godt nok, og at der ikke er grund til at holde på medlemmer, som ikke ønsker at være med. I forhold til administrationsgebyret hos TreFor vil forslaget ikke have nogen betydning. I forhold til det enkelte medlem, som måtte melde sig ud, sørger TreFor automatisk for, at der sker en regulering af evt. for meget indbetalt kontingent. Koda- og Copydanafgifterne afregnes en gang årligt, og i disse afgifter sker der ingen tilbagebetaling, såfremt der er medlemmer, som efterfølgende melder sig ud. Den afgift som eventuelt udmeldte medlemmer skulle have betalt, skal således betales af de tilbageværende medlemmer, hvilket derfor vil skabe øget ubalance i de opkrævede og de betalte afgifter. Forslaget blev sendt til afstemning med ændret ordlyd, således at udmeldelse kan ske til udgangen af et kvartal. Ingen stemte imod forslaget, ingen stemte blankt og 50 stemte for forslaget. Dermed skal forslaget endeligt behandles på en ekstraordinær generalforsamling. FORSLAG 2 Ændring af vedtægternes 10, stk. 1. Nuværende ordlyd: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Forslag til ændring: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Bestyrelsens begrundelse: Den endelige årsopgørelse fra TreFor vedr. medlemmernes indbetalinger af kontingent m.m. modtages så sent, at det tidsmæssigt er meget svært at få regnskabet for det forløbne regnskabsår færdiggjort og revideret, inden fristen for offentliggørelse udløber 14 dage før den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår derfor, at tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling henlægges til april måned. Formanden uddybede begrundelsen med, at bestyrelsen ønskede at give såvel de interne som de eksterne revisorer bedre tid til at gennemgå regnskabet, og at det i bund og grund var et spørgsmål om, hvorvidt regnskabet skal hastes igennem eller gennemarbejdes. Et medlem påpegede at regnskabsåret ved en vedtagelse af forslaget vil være langt fremskredet i april, når budgettet fremlægges. Dette førte til debat om den procedure, som blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen i 2012, en procedure hvor generalforsamlingen i indeværende regnskabsår godkender regnskab for det forløbne år og godkender budget for det kommende år. Denne procedure blev netop indført for, at budget og grundkontingent for et givet regnskabsår kunne være fastlagt inden året påbegyndtes. Et medlem fandt denne procedure meget unormal og mente ikke, at den fremgik tydeligt nok af vedtægterne. Et andet medlem foreslog, at betegnelsen kommende regnskabsår i vedtægterne blev ændret til næste regnskabsår. Det blev ligeledes diskuteret, hvorvidt det var muligt at ændre i et vedtaget budget. På den ene side bør der kunne tages højde for udgifter der var ukendte ved budgetudarbejdelsen, f.eks. udgifter til opgradering af anlægget. På den anden side er budgettet et styringsredskab og evt. ændringer må give sig udslag i regnskabet. Af den grund burde budgettet for 2012 være opstillet sammen med regnskabet for 2012 således, at det var klart, om bestyrelsen havde holdt sig inden for budgettet.

7 Side 7 af 10 Ingen stemte imod forslaget, ingen stemte blankt og 50 stemte for forslaget. Dermed skal forslaget endeligt behandles på en ekstraordinær generalforsamling. FORSLAG 3. Ændring af vedtægternes 10, stk. 6. Nuværende ordlyd: 8. Eventuelt Forslag til ændring: 8. Valg af delegerede og suppleanter til ASIK 9. Eventuelt Forslagsstillers begrundelse: Forslag til behandling på kommende generalforsamling: At valg af delegerede til Antennesammenslutningen i Kolding ASIK s delegertforsamling finder sted på AFIK s årlige generalforsamling. Mit forslag bygger på: At udvælgelse af delegerede ved selvsupplering nok ikke er den mest demokratiske fremgangsmåde. At der ved valg blandt de fremmødte på generalforsamlingen vil være muligt at få nye og yngre kræfter med i arbejdet på antenneområdet. Såfremt forsalget vedtages, vil jeg foreslå: At der fra AFIK løbende tilgår de delegerede informationer om udviklingen i det arbejdsområde som henhører under ASIK s formålsparagraf. Forslagsstilleren forklarede, at ASIKs øverste myndighed er delegeretforsamlingen, som pt. udgøres af 36 delegerede, hvoraf AFiK har 18 delegerede. Ifølge forslagsstilleren udpeges AFiKs delegerede på nuværende tidspunkt blandt bestyrelsens bekendte fra de gamle antenneforeningers bestyrelser, og dermed stiger gennemsnitsalderen. Såfremt forslaget blev vedtaget, ville der skulle findes 11 delegerede udover de 7 som udgøres af bestyrelsen. Formanden pointerede, at de delegerede er bestyrelsens forlængede arm ved delegeretforsamlingen, og at det ikke ville være praktisk muligt at finde 11 delegerede blandt generalforsamlingens deltagere. Et medlem bemærkede, at såfremt de delegerede skulle vælges blandt generalforsamlingens deltagere, ville gennemsnitsalderen ikke blive lavere, idet også gennemsnitsalderen for generalforsamlingens deltagere var høj. Endvidere blev det bemærket, at antenneforeningens medlemmer allerede i dag bliver opfordret til at melde sig som delegerede, og at der under alle omstændigheder ville skulle ske en eller anden form for selvsupplering, idet der må forventes et vist frafald blandt de delegerede, som evt. ville blive valgt på en generalforsamling. Forslagsstilleren valgte at trække sit forslaget, hvis bestyrelsen ville opfordre medlemmerne til at melde sig som delegerede, og hvis bestyrelsen ville sørge for løbende at informere de delegerede om de ASIK relaterede emner. FORSLAG 4. Forenklet regnskabsopstilling Antenneforeningens programleverandør ønsker ikke sine programpriser gjort offentligt tilgængelige, hvilket antenneforeningen respekterer. AFiK har derfor indtil nu ikke kunnet offentliggøre sit regnskab på hjemmesiden, idet detaljeringsgraden i regnskabet er for stor. Bestyrelsen foreslår derfor en simplere regnskabsopstilling, som er godkendt af revisor.

8 Side 8 af 10 Kassereren forklarede, at der var ønske om en enklere regnskabsopstilling, som kunne offentliggøres på hjemmesiden. På generalforsamlingen vil deltagerne fortsat få udleveret det samme materiale, som de gør i dag, og det vil fortsat være det fulde regnskab, som bliver gennemgået, idet den forenklede opstilling kun er et supplement til den allerede eksisterende regnskabsopstilling. Det, der ønskes offentliggjort på hjemmesiden, er regnskabets tre første sider i form af resultatopgørelsen og balancen. Et medlem bemærkede, at ethvert medlem til hver en tid har ret til at henvende sig til bestyrelsen for at få indsigt i det reviderede regnskab. Den pris, som leverandøren ikke ønsker offentliggjort, er ikke de vejledende priser for de enkelte kanaler, men derimod den samlede konkurrencemæssige pris inkl. rabatter. Markedsføringsbidraget blev førhen udbetalt en gang årligt i fjerde kvartal, og indgik dermed som en selvstændig post i regnskabet. I dag modregnes markedsføringsbidraget løbende i opkrævningen af programafgifter, og er dermed inkluderet i denne post. Et medlem bemærkede, at det ikke var generalforsamlingen, der skulle bestemme, hvad bestyrelsen kunne offentliggøre på hjemmesiden. To stemte imod forslaget, to stemte blankt, og 46 stemte for forslaget. FORSLAG 5. Indgåelse af aftale om WebTV to go med Stofa. Forslagsstillers begrundelse: Jeg synes det er et fanstastisk samarbejde i har fået lavet med Stofa, og nyder især den del med stofa Web tv. Men desværre er det jo sådan idag at man som medlem ikke kan få Web to go, og det synes jeg er synd og skam. Derfor stiller jeg dette forslag om at vi som medlemmer har mulighed for at følge den digitale verden vi har idag, og udvider samarbejdet med Stofa, således at vi fremover kan få Web to go. Håber spørgsmålet vil blive taget med til den kommende generalforsamling, og så lade alle fremmødte stemme om det eller sende det ud til afstemning blandt medlemmerne. Forslagsstilleren var ikke tilstede til at argumentere for sit forslag. Formanden forklarede, at det i princippet var et spørgsmål om, hvorvidt AFiK skulle have Fordelsaftale 3 eller ej. Et spørgsmål som også blev debateret sidste år. Pt. kan AFiKs medlemmer gøre brug af ydelserne i fordelsaftalen, men der er endnu ikke indgået aftale om betaling for ydelserne. Formanden for ASIK forklarede, at ASIKs delegeretforsamling med stemmer fra AFiKs egne delegerede har stemt for fordelsaftalen, og derfor er aftalen indgået. I og med at AFiKs generalforsamling i 2012 sagde nej til aftalen, står man nu i en dum situation. Formanden for AFiK replicerede, at AFiK har sagt ja til, at varen (Fordelsaftale 3) kan være på hylden hos ASIK, men at AFiK ifølge ASIKs vedtægter suverænt selv vælger, hvilke varer (aftaler) foreningen vil købe. Formanden for ASIK mente dog, at den pågældende vedtægtsparagraf var historisk og hidhørte fra dengang, da der var fælles hovedstation med et krydsfelt. WebTV er muligheden for at se udvalgte TV kanaler på computer, tablet eller lignende indenfor hjemmets fire vægge, mens WebTV To Go er muligheden for at se dem på tilsvarende vis udenfor hjemmet men inden for landets grænser. Begge ydelser forudsætter, at medlemmerne som minimum har en 4 Mbit internetopkobling hos Stofa, hvilket knap

9 Side 9 af 10 halvdelen af AFiKs medlemmer har. Den gratis bærelinie på 256 Kbit, som er en del af Fordelsaftale 1, og som alle medlemmer af AFiK kan få oprettet uden merbetaling, er ikke tilstrækkelig for at kunne se WebTV. Det er ikke nødvendigt at have et programkort for at kunne se WebTV. Fordelsaftale 3 koster kr. 60 pr. medlem pr. år for alle medlemmer af AFiK uanset, om de kan gøre brug af aftalen eller ej. Pt. er der ikke indgået aftale om betaling for ydelserne. Nogle medlemmer mente, at Fordelsaftale 3 var en del af udviklingen og at det naturligvis var ydelser, som burde tilbydes medlemmerne. Et bestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på, at det ikke var muligt at sige nej til aftalen i indeværende år, men at der kun kunne tages stilling til aftalen for næste år. Ti stemte for forslaget, seks stemte blankt og 34 stemte imod forslaget, som dermed var stemt ned. 5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår. Kassereren gennemgik budgettet for 2014, som var baseret på en kontingentforhøjelse til kr. 300 plus moms, i alt kr Der forventes en stigning i udgifterne til reparation af stikledningerne i forbindelse med, at G4-nettet for alvor tages i brug. En ændring af udmeldesfristen vil ikke betyde noget for udgiften til administration hos TreFor. Antenneforeningen har en formue på ca. 18 millioner kroner, og likviditeten skal være på 8-9 millioner kroner for at kunne betale de store regninger til f.eks. Copydan. Pt. er likviditeten lige på grænsen. En vis formue er nødvendig f.eks. til finansering af den nye nodestruktur om to år, og desuden skal der også være midler til udbedring af større skader som f.eks. lynnedslag, idet antenneforeningen er selvforsikret. Budgettet var dermed færdigbehandlet og det budgetterede grundkontingent blev sat til afstemning. To stemte imod, ingen stemte blankt og 48 stemte for et grundkontingent på kr. 375 inkl. moms i 2014, 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. Curt Andersen, Gunnar Thomsen, Henrik Nøhr og Steen Christensen blev valgt til bestyrelsen. Morten Frydendall, Niels Kjestrup og Palle Lysbjerg stillede op til suppleantvalget. Morten Frydendall og Palle Lysbjerg blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. Finn Nielsen og Leif Kristiansen blev valgt til interne revisorer, mens Viggo Buchholt blev valgt som revisorsuppleant.

10 Side 10 af Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg. TV2 Sport er blevet til TV3 Sport 1, hvorefter rettighederne til bl.a. speedway er flyttet til TV3 Sport 2. TV3 Sport 2 kan fås gratis som prøvekanal frem til 1. september, hvorefter prisen vil være kr. 10 plus moms pr. måned. Der er intet engelsk sproget nyhedsprogram i grundpakken, og en kanal som f.eks. BBC blev efterlyst. TV2 Fri kommer senere på året og vil blive placeret på den kanal, hvor TLC i dag ligger i mellempakken. Derefter vil TLC kun være at finde i fuldpakken. Travel Channel kan købes som tilvalg i Stofas udbud af vælg selv kanaler. TV5 Monde Europe ligger i dag i grundpakken, men den franske kanal TV5 efterlyses. Der var ikke fuld klarhed over, om der er tale om den samme kanal. Det er i dag muligt med en SmartTV boks og et kort at tilkøbe enkelte kanaler fra Stofas vælg selv udvalg forudsat, at der købes minimum 4 kanaler til en pris á kr pr. kanal. Infokanalerne fra hhv. Bramdrupdam og Skovparken udsendes til hele byen, da der ikke kan sendes programmer til enkelte antenneforeninger. Infokanaler optager dog ikke væsentlig plads i frekvensbåndet, idet fire infokanaler fylder det samme som en almindelig TV kanal, og en analog kanal fylder det samme som otte digitale kanaler. Hvis der opstår pladsmangel i frekvensbåndet er det derfor en analog kanaler, der vil blive slukket, og ikke en infokanal. Stofas digitale tjenester optager stadigt mere plads i frekvensbåndet. Et medlem beklagede at alle sportskanalerne ligger i fuldpakken, sammen med en masse andre dyre programmer, som aldrig bliver set. Medlemmet foreslog, at der blev lavet en separat sportspakke, og et andet medlem foreslog, at der blev lavet fire i stedet for tre pakker. Formanden svarede, at Stofa tidligere havde tilbudt tre forskellige digitale temapakker, hvoraf en var en sportspakke, men at dette ikke længere blev udbudt, da temapakkerne ikke havde været nogen succes. Alle Koldings antenneforeningsmedlemmer under ASIK har de samme TV-pakker og TVkanaler. Til efteråret vil der blive gennemført en programafstemning, som dog som altid kun er vejledende, idet der også skal tages økonomiske hensyn ved sammensætningen af TV-pakkerne. Det vides pt. ikke om prisen for mellempakken fortsat vil være kr Der blev fremsat forslag om at starte generalforsamlingen tidligere, så debatterne ikke blev så pressede. Der blev også fremsat forslag om at afholde en spørgeaften udenfor generalforsamlingen. Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag den 10. april kl. 19:00 i Parkhallen. Kolding, den 2. april 2013 Lars P. Henriksen Dirigent Henrik Nøhr Sekretær Vibeke Futtrup Referent

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, Antennesammenslutningen

Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, Antennesammenslutningen Referat fra den stiftende generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, torsdag den 14. april 2005 kl. 19:00 i KFUM-Hallerne, Peter Tofts Vej. 1. Velkomst. Stepan Svoboda bød velkommen. 2. Valg

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016.

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. Side 1 af 8 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Referat Laugsforsamling 2016.

Referat Laugsforsamling 2016. Hvalsø den 31. marts 2016. Referat Laugsforsamling 2016. I henhold til Hvalsø NV Antennelaugs vedtægter 8, indkaldes der hermed til Laugsforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Vangkildegårds

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Referat Generalforsamling i Strandhuse Antenneforening 23. februar 2016 kl. 19, Lyshøjskolen Formanden indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling og orienterede om, at Palle Jensen fra

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 3/3 2010 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 97 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var medbragt 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamlingen 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere