Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien"

Transkript

1 Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

2 Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering af graviditetspolitik... 6 Tr in 2: Anvendelse af graviditetspolitik... 8 Bilag: Kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet Løsninger Eksempel på graviditetspolitik Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks København V Telefon: Layout og tryk: ScandiColor ReklameBureau a/s Oplag: ISBN: Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Branchevejledningen kan rekvireres ved henvendelse til organisationerne eller købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center (tlf: , varenr ).

3 Hvorfor denne vejledning? Denne branchevejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid? Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret? Hvordan sikres omplacering til andet arbejde? Hvordan udarbejdes en graviditetspolitik? Hvordan bruges en graviditetspolitik i praksis? Vejledningen belyser nogle forhold, der er vigtige at inddrage, når en medarbejder bliver gravid for derved at medvirke til at gravide kan fastholdes i arbejde, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Hensigten med vejledningen er at give inspiration til, hvordan den enkelte virksomhed selv kan udarbejde en graviditetspolitik.vejledningen henvender sig først og fremmest til ledelse og medlemmer af sikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien 3

4 Det kan betale sig! Erfaringen viser, at de fleste fraværsmeldinger og hjemsendelser kan undgås, hvis der findes en velfungerende graviditetspolitik i virksomheden. Når en medarbejder bliver gravid, er det godt at vide, om den gravide kan fortsætte sit sædvanlige arbejde, eller om der er behov for særlig beskyttelse, f.eks. omplacering til andet arbejde. I mange tilfælde er fraværsmelding eller hjemsendelse enten unødvendig, eller den sker for tidligt. Virksomhedens ledelse spiller en væsentlig rolle. Ledelsen kan med fordel signalere, at spørgsmålet om graviditet og arbejdsmiljø skal prioriteres højt. Det er ikke svært at udarbejde en graviditetspolitik. Og gevinsterne ved at have en god graviditetspolitik er mange, både for de gravide, kolleger, arbejdsledere og arbejdsgivere, altså for virksomheden som helhed. Gevinster Virksomheden fastholder kompetent arbejdskraft. Virksomheden sender et positivt signal til omverdenen om, at "vi passer på vores medarbejdere". Gravide forbliver i arbejde og får mulighed for at fastholde indkomst og kontakt til kolleger og virksomhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien 4

5 Vejen til en god graviditetspolitik Kom godt fra start Spørgsmålet om graviditet og arbejde er en sag for ALLE i virksomheden. Når en gravid omplaceres, fraværsmeldes eller hjemsendes, kan alle blive påvirket på en eller anden måde. En graviditetspolitik bør derfor omfatte alle grupper af medarbejdere i virksomheden. Opgaven med at indrette arbejdspladser uden risiko for den gravide eller fostret handler om arbejdsmiljø. Derfor er virksomhedens sikkerhedsorganisation et naturligt sted at behandle spørgsmålet om graviditet og arbejde. En velfungerende graviditetspolitik er en logisk følge af arbejdsgiverens ansvar for at sikre, at arbejdet i virksomheden planlægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæsigt fuldt forsvarligt. Men spørgsmålet om graviditet og arbejde vedrører også omplacering af den gravide til Er arbejdsstedet egnet for gravide? andet arbejde. Det giver derfor mening at involvere virksomhedens samarbejdsudvalg i arbejdet Her må gravide ikke arbejde. med graviditetspolitikken. Her må gravide arbejde med Al erfaring viser, at de bedste graviditets- forbehold (visse arbejdsfunktioner politikker findes i virksomheder, hvor sikkerheds- må ikke udføres). organisation og samarbejdsudvalg arbejder tæt sammen. Her kan gravide arbejde uden risiko. Hvis der ikke er oprettet sikkerhedsorganisation eller samarbejdsudvalg i virksomheden, må virksomhedens ledelse og medarbejdere i fællesskab samarbejde om at formulere og anvende graviditetspolitikken. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien 5

6 Trin1:Formulering af graviditetspolitik Arbejdet med graviditetspolitik består typisk af to trin: Formulering af graviditetspolitikken: Her fastlægges indholdet i politikken. Anvendelse af graviditetspolitikken: Sådan bruges politikken i praksis. En graviditetspolitik signalerer, hvordan spørgsmålet om graviditet håndteres i virksomheden. Graviditet er ikke en sygdom, men en glad begivenhed. Arbejdet med at formulere en graviditetspolitik kan f.eks. begynde med en beskrivelse af, hvad der hidtil har været gjort, når medarbejdere er blevet gravide. Når uskrevne regler og rutiner skrives ned, er det lettere at få øje på, hvordan spørgsmålet om graviditet skal håndteres fremover. Elementer, som altid som bør altid medtages bør medtages i politiken: i politiken Målsætning Det beskrives, hvad virksomheden ønsker at opnå ved at have en graviditetspolitik, f.eks. ønsket om at sikre sunde arbejdsvilkår for gravide, fastholde medarbejdere og et godt omdømme. Forhold, der skal håndteres, når politikken anvendes i praksis Kortlægning og vurdering Kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet danner grundlag for de efterfølgende aktiviteter vedrørende de gravide. Kortlægning og vurdering kan være en del af en arbejdspladsvurdering, men kan også være en selvstændig aktivitet. Kortlægning og vurdering består af to dele: En vejledning om graviditet og arbejde i industrien 6

7 En graviditetspolitik skal sikre, at gravide ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger under arbejdet. Politikken er med til at fastholde gravide i arbejde. 1. del: En generel kortlægning og vurdering, der viser, hvor virksomheden har mulighed for at beskæftige gravide, og hvor der er behov for omplacering mv. Virksomhedens arbejdspladser kan herefter præsenteres, f.eks. ved hjælp af tre farver: 2. del: En særlig, individuel vurdering der viser, om den gravide stadig kan udføre det konkrete job, eller om der er behov for f.eks. omplacering. Den individuelle vurdering skal ses i lyset af, at graviditeter forløber forskelligt. Eksempelvis får nogle gravide meget vand i kroppen eller tager meget på i vægt. Læs mere om formulering af graviditetspolitik i bilag 1. Løsninger De forebyggende foranstaltninger handler om at tilpasse arbejdsmiljøet, så den gravide og fostret ikke udsættes for risiko. Omplacering tages i brug, hvor det ikke er muligt ved hjælp af forebyggende foranstaltninger at fjerne sundhedsmæssige risici for den gravide. Omplacering kan være delvis, hel eller midlertidig. Hjemsendelse er det sidste middel, virksomheden tager i brug for at beskytte gravide mod sundhedsskadelige påvirkninger. Hjemsendelse kan være delvis, hel eller midlertidig. Læs mere om løsninger i bilag 2. Kommunikation Politikken bør forklare, hvordan medarbejdere og ledere i virksomheden samt folk uden for virksomheden orienteres om graviditetspolitikken. Bilag 3 giver et konkret eksempel på en graviditetspolitik. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien 7

8 Trin2:Anvendelse af graviditetspolitik Når graviditetspolitikken er formuleret, skal den anvendes i praksis. Det kræver en aktiv indsats. Tidlig information At have en graviditetspolitik betyder, at der sættes fokus på, hvornår den gravide giver arbejdsgiveren besked om graviditeten. Arbejdsgiveren bør orienteres så tidligt som muligt, fordi den første tredjedel af graviditeten er den mest sårbare periode. Arbejdsgiveren skal selvsagt have kendskab til graviditeten, før det i praksis er muligt at leve op til ansvaret om at "beskytte gravide og ammende ansatte mod farer, som for dem er særlig alvorlige". Det er i den gravides egen interesse at orientere arbejdsgiveren så tidligt som muligt om graviditeten. Kommunikation, når politikken skal anvendes i praksis Virksomhedens graviditetspolitik skal være kendt for at være effektiv. Kendskab til graviditetspolitikkens indhold og praktiske betydning kan formidles ved hjælp af en skriftlig udgave af graviditetspolitikken, f.eks. en lille pjece, der også kan indeholde en liste over egnede arbejdspladser for gravide. Graviditetspolitikken udleveres til samtlige medarbejdere og ledere. Politikken kan også præsenteres på informationsmøder, hvor medarbejdere og ledelse deltager, ligesom politikken kan indgå i en eventuel personale- eller arbejdsmiljøpolitik. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien 8

9 Rådgivning De konkrete sundhedsmæssige vurderinger af arbejdspladsen og den gravides arbejde skal foretages af kompetente personer. Det er derfor ofte nødvendigt, at virksomheden trækker på rådgivning fra BST, arbejdsmedicinske klinikker eller andre med solid sundhedsfaglig kompetence. Ekstern kommunikation Praktiserende lægers vurdering har stor betydning for, om gravide forbliver i arbejde eller fraværsmeldes under graviditeten. Ofte ved lægerne ikke så meget om den gravides konkrete arbejde. Det er derfor en god ide, at bede den gravide om at medbringe virksomhedens graviditetspolitik til sin læge. Graviditetspolitikken kan også sendes til områdets arbejdsmedicinske klinik. Sagen er nemlig den, at praktiserende læger ofte bliver vejledt af arbejdsmedicinsk klinik, når de har brug for ekstra oplysninger om gravides arbejde. Kontaktperson Ved at udpege en "kontaktperson i spørgsmål om graviditet og arbejde" gøres det lettere for medarbejdere, ledelse og praktiserende læger at få svar på praktiske spørgsmål om virksomhedens graviditetspolitik. Det er en god idé at skabe en åben dialog om graviditet og arbejde, både i virksomheden og med praktiserende læger. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien 9

10 Kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet Gravide kan udføre normalt arbejde gennem så godt som hele graviditeten, når arbejdsmiljøet er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette bilag handler om at kortlægge og vurdere arbejdsmiljøets tilstand. PÅVIRKNINGER, DER KAN UDGØRE EN FARE FOR GRAVIDITETEN Arbejdstilsynet har udgivet anvisning om gravide og ammendes arbejde, som viser en række påvirkninger, der kan udgøre en fare for graviditeten. Anvisningen bør studeres nøje. En ny version af anvisningen udgives i 2002 i form af en AT-vejledning. Det er ikke muligt at lave en komplet liste over arbejde, der er skadeligt for den gravide og fostret. Nedenstående oversigt viser nogle påvirkninger, som må vurderes ved graviditet. Oversigten er ikke komplet. OVERSIGT OVER VISSE, MULIGE RISIKOFAKTORER FOR GRAVIDE: Tunge løft kombineret med lange rækkeafstande og akavede arbejdsstillinger F.eks.: Løft af og håndtering af tunge emner i industrien Ioniserende stråling, ultralyd og anden ikke-ioniserende stråling F.eks.: Ioniserende stråling: Undersøgelse af svejsesømme Ultralyd: Svejsning af plast Anden ikke-ioniserende stråling: Ikke ioniserende stråling i længerevarende modstandssvejsning. Langvarigt stående og/eller gående arbejde F.eks.: Stående pakke- og sorteringsarbejde. Gående plukkearbejde på lager Smitsomme sygdomme F.eks.: Papegøjesyge i fjerkræbranchen Kemiske stoffer og materialer, herunder organiske opløsningsmidler og blyforbindelser F.eks.: Udsættelse for syrehærdende lakker i træ- og møbelindustrien, styren i glasfiberindustrien og chloroform (trichlormethan) i laboratorier. Udsættelse for bly i metalindustrien Lang daglig arbejdstid F.eks.: Arbejdsdage på over 8 timer Arbejdsmiljøet kan godt være i orden, selvom der bruges organiske opløsningsmidler på virksomheden, eller der udføres mange løft i løbet af dagen. Det afgørende er, hvilke påvirkninger den gravide og fostret udsættes for, og hvad den gravide helt konkret kan udføre. bilag 1

11 ARBEJDET MED KORTLÆGNING OG VURDERING BESTÅR AF TO TRIN: En generel kortlægning og vurdering En særlig, individuel vurdering TRIN 1: DEN GENERELLE KORTLÆGNING OG VURDERING Den generelle kortlægning og vurdering bør altid omfatte en vurdering af, om den gravide vil kunne blive udsat for påvirkninger, der kan indebære fare for graviditeten. Når arbejdsgiveren er bekendt med, at en ansat er gravid, skal arbejdspladsvurderingen (APV) ifølge reglerne indeholde en vurdering af, om den gravide er udsat for påvirkninger, der kan være til fare for graviditeten eller amningen. På baggrund af den generelle kortlægning og vurdering kan virksomhedens arbejdspladser opdeles i tre typer: Her må gravide ikke arbejde (rød zone) Her må gravide arbejde med forbehold (visse arbejdsfunktioner må ikke udføres) (gul zone) Her kan gravide arbejde uden risiko (grøn zone) Røde og gule arbejdspladser kan "opgraderes" til grønne arbejdspladser ved hjælp af forebyggende foranstaltninger, jævnfør bilag 2. Der kan også udarbejdes en vejledende liste over arbejdspladser, der er "egnede" eller "egnede med forbehold". Listen er vejledende, fordi der altid skal foretages en konkret vurdering af, om den gravide kan arbejde på en given arbejdsplads. LISTEN KAN F.EKS. SE SÅLEDES UD Egnede arbejdspladser for gravide: Reparationsborde (ved skift mellem gående og stående arbejde) Varemodtagelse Kontorarbejde i afdeling M Osv. ARBEJDSPLADSER, EGNEDE FOR GRAVIDE MED FORBEHOLD: Montage, arbejdsplads 201: Den gravide må udføre de almindeligste montageopgaver. Der forekommer enkelte tunge løft i forbindelse med skift af palle, som skal udføres af en kollega. Trykning af etiketter: Den gravide må udføre almindelig maskinbetjening, men rengøring med organiske opløsningsmidler skal overlades til en kollega. Osv. TRIN 2: DEN SÆRLIGE VURDERING Når den generelle kortlægning og vurdering (APV) viser, at der er risiko for skadelige påvirkninger, skal der foretages en særlig, individuel vurdering af den gravide eller ammendes arbejdsplads. Den særlige, individuelle vurdering skal afdække de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med netop det stykke arbejde, den gravide udfører eller skal udføre under graviditeten. Det skal afklares, om den gravide må beskæftiges ved det konkrete stykke arbejde. Vurderingen skal også vise, hvordan de sundhedsmæssige risici undgås, f.eks. ved hjælp af forebyggende foranstaltninger eller omplacering. bilag 1

12 Løsninger Det er et grundlæggende princip, at "arbejdet skal tilpasses den ansatte". Princippet gælder også i forbindelse med gravide. Lovgivningen om arbejdsmiljø slår fast, at særligt følsomme risikogrupper, herunder gravide og ammende ansatte, skal beskyttes mod farer, som for dem er særlig alvorlige. Hvis det vurderes, at der er risiko for negativ indvirkning på graviditeten eller amningen, skal arbejdsgiveren gennemføre beskyttende foranstaltninger: Foranstaltningerne skal om muligt bestå i tekniske foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet. Hvis det ikke er muligt og rimeligt på denne måde at opnå tilstrækkelig beskyttelse af den ansatte, skal risikoen imødegås ved foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse, herunder om nødvendigt ændring af arbejdstiden og begrænsning af natarbejde. Hvis dette ikke er muligt, kommer omplacering på tale. OMPLACERING Omplacering sker til arbejdspladser, der ikke indebærer risiko for den gravide eller fostret. Det vil sige arbejdspladser, der er vurderet som egnede for gravide. DER KAN VÆRE TALE OM HEL, DELVIS OG MIDLERTIDIG OMPLACERING. Delvis omplacering sker, når kun en del af den gravides arbejde kan indebære risici for graviditeten. Hel omplacering kommer på tale, når det samlede arbejde vurderes at udgøre en risiko. Midlertidig omplacering kan være nødvendig, indtil f.eks. tekniske foranstaltninger er gennemført. Omplacering vedrører ikke kun den gravide. Omplacering er også en sag for kolleger og ledere. Alle skal være klar til at hjælpe og gøre sit til, at omplaceringen bliver vellykket. HJEMSENDELSE Hjemsendelse er den sidste løsning, arbejdsgiveren tager i anvendelse for at undgå påvirkninger, der kan udgøre en fare for den gravide eller fostret. bilag 2 Hvis det heller ikke er muligt at omplacere, kommer hjemsendelse på tale. Bemærk, at de nævnte foranstaltninger er angivet i prioriteret rækkefølge. Der er tale om "hjemsendelse", når arbejdsgiveren beder den gravide om at forlade arbejdspladsen på grund af graviditeten. Hjemsendelse vedrører arbejdets særlige karakter, dvs. skadelige forhold i arbejdsmiljøet for den gravide eller fostret.

13 HJEMSENDELSE KAN VÆRE DELVIS, HEL OG MIDLERTIDIG. Delvis hjemsendelse bruges, når kun en del af arbejdet medfører risiko for den gravide eller fostret. Eksempelvis kan hjemsendelse dække den del af arbejdstiden, der foregår om natten. Eller hjemsendelse kan dække den del af arbejdstiden, hvor det ikke er muligt at omplacere den gravide. Hel hjemsendelse bruges, når hele arbejdet medfører risiko for den gravide eller fostret. Midlertidig hjemsendelse bruges, når der er tvivl om arbejdet er sundhedsskadeligt for den gravide eller fostret. Midlertidig hjemsendelse giver tid til at få undersøgt, om der reelt er behov for hjemsendelse, eller om f.eks. omplacering er en brugbar løsning. FRAVÆRSMELDING Læger kan "fraværsmelde" gravide pga. "arbejdets særlige karakter" (risiko for fosterskader) eller "sygdom i forbindelse med graviditeten". EKSEMPLER PÅ PRAKTISKE LØSNINGER VED GRAVIDITET Problem: Lim med opløsningsmidler Løsning: Limen erstattes af lim uden opløsningsmidler Problem: Stående og gående arbejde Løsning: Afvekslende arbejde, hvor den gravide går og står samt aflastes ved brug af stol Problem: Mange lave løft med foroverbøjning ved sortering af emner Løsning: Palleløfter, så pallen løftes til ordentlig arbejdshøjde Problem: Tunge løft/skub af arkivvogne på kontorområdet Løsning: Mindre læs på vognene, gå 2 gange, brug evt. motoriserede vogne bilag 2 Problem: Ilægning i maskine med tunge løft Løsning: Omplacering til mindre tungt arbejde Problem: Weekend-arbejde (2 x 12 timer pr. uge) Løsning: Omplacering til skift a 8 timer dagligt

14 LØN Ved hjemsendelse og fraværsmelding pga. arbejdets særlige karakter skal der betales fuld løn til den gravide. Det er fastslået ved EF-domstolen og ved faglig voldgift. Ved fraværsmelding på grund af sygdom i forbindelse med graviditeten følges funktionærloven eller overenskomsternes bestemmelser om løn under sygdom. DAGPENGE Lovgivningen åbner mulighed for, at arbejdsgiveren kan få refunderet et beløb svarende til dagpengene i forbindelse med hjemsendelse eller fraværsmelding. Nærmere oplysninger fås ved kommunen. bilag 2

15 Eksempel på graviditetspolitik VORES MÅLSÆTNING OG POLITIK MÅLSÆTNING: Det er Bodilsen A/S mål at være en arbejdsplads, hvor gravide på forsvarlig vis kan forsætte med at arbejde gennem hele graviditeten, indtil den gravide går på ordinær barselsorlov. POLITIK: For at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for gravide er det Bodilsen A/S politik, at: Kortlægge produktionen for at finde arbejdscentre, hvor gravide med eller uden forbehold kan arbejde gennem graviditetsperioden. Arbejdscentrenes egnethed justeres i forhold til lovgivning og gældende vejledninger om graviditet Flytte den gravide til arbejde, som er erklæret egnet til at blive udført af gravide. Det er kun i graviditetsperioden, hun vil blive flyttet, og kun hvis hendes normale arbejdsplads ikke er erklæret egnet. Valg af midlertidig arbejdsplads vil ske ud fra den gravides ønsker og formåen, samt Bodilsens mandskabsbehov. I sidste instans er det Bodilsen, som afgør ved hvilken egnet arbejdsplads, den gravide skal arbejde under graviditeten Gravide medarbejdere skal være indstillet på at skifte arbejdssted, hvis det ikke er muligt at finde egnede arbejdscentre på den fabrik, hvor hun normalt arbejder Kræve af alle medarbejdere, at der vises hensyn til gravide kolleger. Det vil sige, at enhver medarbejder beredvilligt stiller sin normale arbejdsplads til rådighed, hvis denne arbejdsplads er velegnet til gravide. Samtidig er det enhver medarbejders pligt at hjælpe gravide kolleger, så de undgår tunge løft eller belastning Alle medarbejdere med ledelsesansvar fører tilsyn med, at den gravide har hensigtsmæssige forhold at arbejde under Hver enkelt gravid kan efter eget ønske blive vejledt af BST i, hvordan arbejdet ergonomisk set bedst udføres Kunne tilbyde en eventuel alternativ arbejdsplads i rette tid, hvorfor den gravide både i egen og firmaets interesse bør fortælle nærmeste foresatte eller personalemedarbejderen om graviditeten så tidligt som muligt Alle gravide får udleveret en pjece, der fortæller om de specifikke retningslinjer for at arbejde hos Bodilsen som gravid, og de generelle retningslinjer når hun i det hele taget arbejder i graviditetsperioden Der er instruktioner ved alle arbejdscentre, der er egnet som arbejdsplads for gravide, om hvilke specielle forholdsregler, den gravide skal tage, når arbejdet udføres. Personalemedarbejderne har altid ajourførte lister over egnede arbejdspladser for gravide. Et arbejdscenter er en arbejdsplads eller et afgrænset arbejdsområde i virksomheden. bilag 3

16 Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet Træ-Industri-Byg Telekommunikationsforbundet Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet Teknisk Landsforbund ScandiColor ReklameBureau a/s Arbejdsgiverside: Dansk Industri Dansk Textil & Beklædning Ledernes Hovedorganisation Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Tlf.:

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret?

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret? Gravide og ammende Indledning: Denne branchevejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid? Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og

Læs mere

Gravide. Vejledning om arbejde ved graviditet og amning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Gravide. Vejledning om arbejde ved graviditet og amning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Gravide Vejledning om arbejde ved graviditet og amning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker for gravide og ammende på arbejde

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold 1. Baggrund og formål Gravide medarbejdere skal have sikre og gode arbejdsforhold på KU. Universitetet lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø Du kan vente dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger... 3 Tunge eller akavede løft, træk og skub... 4 Computer

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Til medarbejdere. Graviditet. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Graviditet. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Graviditet Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Tillykke Tillykke med din graviditet! At vente et barn er en begivenhed i livet, som forbindes med stor glæde

Læs mere

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling ARBEJDSMILJØUDVALGETS vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling FOA Aalborg Arbejdsmiljøpolitisk udvalg Indledning Forebyggende miljøarbejde er en langsigtet,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Tillykke... med at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Et hverv og en titel som vi normalt forkorter til AMR. OGSÅ TILLYKKE TIL DINE KOLLEGER. Nu

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at slå fast, at det er helt uacceptabelt, at mennesker bliver udsat for seksuel chikane.

Jeg vil gerne starte med at slå fast, at det er helt uacceptabelt, at mennesker bliver udsat for seksuel chikane. Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt T A L E 12. januar 2017 Talepapir til samråd i Ligestillingsudvalget den 12. januar 2017 om sexchikane på det danske arbejdsmarked

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Supplerende viden: Arbejdets tilrettelæggelse. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Supplerende viden: Arbejdets tilrettelæggelse. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren har ansvaret for at skabe rammerne herfor. Det kan være ved planlægning og

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant 2 Tillykke... med at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Et hverv og en titel som vi normalt forkorter til AMR. OGSÅ TILLYKKE TIL DINE KOLLEGER.

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

PAUSER Det burde være så enkelt..

PAUSER Det burde være så enkelt.. PAUSER Det burde være så enkelt.. BUPL Midtsjælland om pauser Formålet med at holde en pause er at komme kortvarigt væk fra sit arbejde både fysisk og mentalt. En leder har pligt til at sikre, at arbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Hvornår gælder arbejdsmiljøloven for elver i praktik? AT-vejledninger - At-meddelelse 4.01.6-1 - 1. februar 1998 Opdateret november 2018

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB BAR transport og engros August 2006 Forord Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.1 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne skal organisere deres sikkerheds- og sundhedsarbejde. Vejledningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5 At-VEJLEDNING Helbredskontrol ved natarbejde At-vejledning D.7.5 August 2010 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? En pjece til dig fra din klub Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Revideret august 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN Nærings- og nydelsesmiddelindustrien DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør man 5 Fase

Læs mere

Hvordan forebygger vi. fald og andre ulykker? Hvordan kan vi styrke sundheden? Hvordan. psykiske traumer og vold?

Hvordan forebygger vi. fald og andre ulykker? Hvordan kan vi styrke sundheden? Hvordan. psykiske traumer og vold? Forsvar, politi, fængsler og vagt Hvordan kan vi styrke sundheden? Hvordan forebygger vi psykiske traumer og vold? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan forebygger vi fald og andre ulykker?

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere