Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Forsyning. Måløvhøj"

Transkript

1 1/

2 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T Indkildevej 6C DK-9210 Aalborg SØ T Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V T Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup T SØBORG AALBORG AARHUS GLOSTRUP C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\ANO

3 Side: 1 Indhold 1 Indledning Serviceniveau Krav i vandplanen Regndata, observationsperiode og sikkerhedsfaktor Status Beskrivelse af det eksisterende system Scenarie 1, fælleskloakering Handlingsplan Nødvendig udbygning Ledninger Bassiner Hydraulik Scenarie 2, separering Handlingsplan Nødvendig udbygning Bassiner Hydraulik Scenarie 3, Anvendelse af LAR-anlæg Nødvendig udbygning Frakobling Nedsivning Ledninger Bassiner Hydraulik Sammenfatning Økonomi Udløb til Måløv å Vurdering og anbefaling Vurdering Anbefaling Kilder Bilag C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

4 Side: 2 1 Indledning For at afklare fremtiden for det fælleskloakerede område ved, skal der opstilles en handlingsplan for udbygningen af dette. Dette notat ser på tre forskellige scenarier for en fremtidig udbygning af oplandet i. Opstilling af disse scenarier og skal danne udgangspunkt for at valget af fremtidig udbygning. - Scenarie 1: Opdimensionering af det eksisterende fællessystem, således at det overholder serviceniveau for ledninger og krav i vandplanen. 4 ledninger renoveres. - Scenarie 2: Det eksisterende fællessystem separeres. De eksisterende ledninger benyttes som spildevandsledninger, og der anlægges regnvandssystem. 4 ledninger renoveres. Bassin anlæg overholder krav i vandplanen. - Scenarie 3: Anvendelse af LAR. Det eksisterende fællessystem består og der foretages ingen opdimensionering af ledningerne. 4 ledninger renoveres. I stedet løses problemer med opstuvning ved at frakoble arealer til LAR-anlæg og derved forsinke regnvandet lokalt. 1.1 Serviceniveau For Ballerup Kommune er serviceniveauet defineret ved at: Fra fællessystemer må der ikke opstuves til terræn oftere end hvert 10 de år. Fra regnvandssystemer må der ikke opstuves til terræn oftere end hvert 5 de år. 1.2 Krav i vandplanen Udledning til vandløb er begrænset ved at: Fællessystemer må ikke aflaste mere end 250 m 3 /år pr. red. ha. Ved regnvandssystem anlægges bassiner, således at der udledes max. 2 l/s/red. ha. Dette må ikke overskrides oftere end hvert 5 te år. 1.3 Regndata, observationsperiode og sikkerhedsfaktor Til beregning af statistiske stuvningsniveauer er der anvendt regndata for SVK-måleren på Måløv renseanlæg. Observationsperioden er bestemt til 32,9 år. Ved beregning af den nødvendige fremtidige kapacitet for systemet anvendes der for stuvnings-beregningerne en sikkerhedsfaktor på 1,2 for beregningsusikkerhed og en faktor 1,3 for fremtidige klimaforandringer. Dette svarer til en samlet faktor = C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

5 Side: 3 2 Status 2.1 Beskrivelse af det eksisterende system. Opland M50 F/R i det følgende kaldet - består af et område med separatkloakering på 3,4 red. ha., og et mindre fælleskloakeret opland på ca. 1 red. ha. Ved udløbet fra den fælleskloakerede del findes et overløbsbygværk, der aflaster over i regnvandssystemet, der løber til recipienten Måløv Å gennem udløb U17.9. (Ballerup Kommune Spildevandsplan) Figur 1: Opland M50 F/R, hvor et mindre fællessystem aflaster til et regnvandssystem. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

6 Side: 4 Figur 2 viser oversigt over oplandet med fællesledninger, spildevandsledninger og regnvandsledninger. Figur 2: Oversigt over det eksisterende afløbssystem i i oplandet M50 F/R - samt overløbsbygværket M37200F, der aflaster fra fællessystemet over i regnvandssystemet. I den hydrauliske model er det antaget at de nedstrøms randbetingelser på spildevandssystemet ikke er begrænsende. I den virkelige verden forsætter spildevandet til Måløv Renseanlæg. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

7 Side: 5 Figur 3: Overløbsbygværk (M37200F). For at undersøge den hydrauliske kapacitet af ledningerne frem til udløb til recipienten er der anvendt en hydraulisk model, hvor regnvandssystemet er medtaget helt til udløbet i Måløv Å. Denne model medtager også en række større og mindre regnvands-bassiner. Beregningerne i de følgende scenarier refererer til nødvendigt volumen af regnvandsbassin for de vandmængder, som udelukkende kommer fra se Figur 4. Klakkebjerg bassin Figur 4: Oversigtskort over afløbssystemet i og frem til udløbet i Måløv Å. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

8 Side: 6 Det er undersøgt, hvorledes systemet i status og ved de 3 udbygningsscenarier belaster recipienten. Dette er gjort ved at foretage beregninger af årlige mængder af vand og stoffer fra området ved. Den hydrauliske kapacitet af rørene, som leder til U17.9 er undersøgt. Herfra løber vandet videre i den rørlagte del af Måløv Å, hvor rørdiameteren øges fra Ø300 mm til Ø1300 mm. Den hydrauliske kapacitet af vandløbets rørlagte del afhænger af vandføringen i Måløv Å, som er sæsonafhængig. Denne variation er ikke medtaget i de hydrauliske beregninger. For systemet i status bidrager med mængder som angivet i Tabel 1. Til beregning af stofmængderne er brugt koncentrationer som angivet i Vollertsen et al. (2012). Tabel 1: Årlige mængder til Måløv å fra, status BOD Total-P Total-N Vandmængde [m3/år] SS [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] Regn ,1 1,3 17,1 Fælles ,7 6,6 0,3 1,1 Nødvendigt bassinvolumen for bidrag fra er m 3 for at overholde vandplanens bestemmelse, se afsnit 1.2. Den hydrauliske belastning af ledningstrækningen frem til udløb U17.9 er også analyseret. I statusscenariet er de statistiske opstuvningsniveauer beregnet og vist på Figur 5. Figur 5: Længdeprofil fra tilløbet til Klakkebjerg regnvandsbassin og til udløb U17.9. Som det fremgår af Figur 5 er der tilstrækkelig hydraulisk kapacitet frem til udløbet i Måløv Å. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

9 Side: 7 3 Scenarie 1, fælleskloakering 3.1 Handlingsplan Det eksisterende fællessystem bevares, men udbygges, så det overholder serviceniveau, se afsnit 1.1 og bestemmelse i vandplanen se afsnit Nødvendig udbygning Ledninger Figur 6 viser en oversigt over området, med angivelse af hvilke ledninger, der skal udskiftes for at over holde serviceniveau. Fællesledningerne er angivet i Tabel 2. De nødvendige opdimensioneringer er bestemt på grundlag af beregninger med henholdsvis 5 og 10 års CDS-regn, og en kombineret klima- og sikkerhedsfaktor på 1,56. Figur 6: Nødvendig udbygning af systemet for at kunne overholde det fremtidige serviceniveau for CDS = 5/10 år og klimafaktor 1,56. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

10 Side: 8 Tabel 2: Liste af nødvendig udbygning af fællessystem. Opst.brønd Nedst.brønd Længde Eks. Dim Ny dim. Enh. Pris Pris M37264F M37262F M37262F M37260F M37260F M37250F M37234F M37230F M37290F M37280F M37280F M37210F M37210F M37202F M37202F M37200F M37250F M37240F M37240F M37230F M37230F M37220F M37282F M37280F M37220F M37210F Længden af de strækninger, der opdimensioneres er 583 m. hvilket svarer til, at 71 % af ledningerne i det fælleskloakerede område skal opdimensioneres i dette scenarie. De resterende 234 m. har tilstrækkelig kapacitet. Udbygning af regnvandssystemet, se bilag Bassiner Det er undersøgt hvad den nødvendige bassinvolumen skal være for at begrænse aflastningen fra de separatkloakerede områder til 2 l/s/red. ha. Det samlede opland udgør 4,4 red. ha, hvilket giver et afløbstal på 8,8 l/s. Dog bidrager det fælleskloakerede opland først, når der er overløb ved M37200F. Med dette afløbstal og opland vil det være nødvendigt med et bassinvolumen på m 3. Det er undersøgt om det vil være nødvendigt med et bassin ved det eksisterende overløbsbygværk til at overholde kravene til aflastning. Til dette formål er der udført LTSberegninger således at overløbsmængderne fra det nuværende bygværk kan estimeres. Aflastningen er bestemt til 136 m 3 /år/red. ha. Da kravet er 250 m 3 /år/red. ha., vil det derfor ikke være nødvendigt med et bassin for fællessystemet. Belastning fra til Måløv Å og de udledte stofmængder kan ses i Tabel 3. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

11 Side: 9 Tabel 3: Mængder til Måløv å fra, scenarie 1. BOD Total-P Total-N Vandmængde [m3/år] SS [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] Regn ,1 1,3 17,1 Fælles ,4 6,8 0,3 1, Hydraulik Den hydrauliske belastning af ledningerne frem til udløbet er vist på Figur 7. Figur 7: Længdeprofil fra tilløbet til Klakkebjerg regnvandsbassin og til udløb U17.9. Som det fremgår af Figur 7 er der tilstrækkelig hydraulisk kapacitet frem til udløbet i scenarie 1. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

12 Side: 10 4 Scenarie 2, separering 4.1 Handlingsplan I dette scenarie separeres det fælleskloakerede område. De eksisterende fællesledninger anvendes som spildevandsledninger, og der renoveres 4 ledninger. Der anlægges regnvandsledninger, der opfylder det fremtidige krav om en gentagelsesperiode på 5 år for opstuvning til terræn og en klimafaktor på 1,56. Det eksisterende overløbsbygværk M37200F nedlægges og det nye regnvandssystem kobles direkte på det eksisterende. For at sikre at afstrømningen fra hele området neddrosles til 2 l/s/red. ha., er det nødvendigt med et bassin inden udløb til recipienten Nødvendig udbygning Følgende eksisterende fællesledninger (fremtidigt spildevand) skal renoveres: Tabel 4: Ledningsstræk i, som skal renoveres da disse skal indgå i det fremtidige spildevandssystem. Opst.brønd Nedst.brønd Længde Eks. Dim Ny dim. Enh. Pris Pris M37280F M37210F M37220F M37222F M37222F M37225F M37200F M37197S Der anlægges derudover et nyt regnvandssystem med følgende dimensioner: Tabel 5: Liste af ledninger til nyt regnvandssystem Opst.brønd Nedst.brønd Længde Ny dim. Enh. Pris Pris M37264F M37262F M37262F M37260F M37270F M37260F M37260F M37250F M37238F M37234F M37234F M37230F M37290F M37280F M37280F M37210F M37210F M37202F M37202F M37200F M37250F M37240F M37240F M37230F M37230F M37220F M37288F M37282F M37282F M37280F M37225F M37222F M37222F M37220F M37220F M37210F C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

13 Side: 11 Op- og nedstrøms brønd er blot medtaget i Tabel 5 for at angive en placering af ledningen. Udbygning af det eksisterende regnvandssystem i opland M50 F/R, se bilag Bassiner Det er undersøgt hvad det nødvendige bassinvolumen skal være for at begrænse aflastningen fra de separatkloakerede områder til 2 l/s/red. ha. Det separatkloakerede område udgør 4,4 red. ha, hvilket giver et afløbstal på 8,8 l/s. Med dette afløbstal og opland vil det være nødvendigt med et bassinvolumen på m 3. Bassinvolumen i scenarie 2 er større end i scenarie 1 da hele området nu er separatsystem og derfor bidrager med afstrømning til bassinet hver gang det regner. Belastning fra til Måløv Å og de udledte stofmængder i dette scenarie er vist i Tabel 6. Tabel 6: Mængder til Måløv å fra, scenarie 2 BOD Total-P Total-N Vandmængde [m3/år] SS [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] Regn Hydraulik Den hydrauliske belastning af ledningerne frem til udløbet er vist på Figur 8. Figur 8: Længdeprofil fra tilløbet til Klakkebjerg regnvandsbassin og til udløb U17.9. Som det fremgår af Figur 8 er der tilstrækkelig hydraulisk kapacitet frem til udløbet i scenarie 2. Ved fremtidig separering i scenarie 2 vil det eksisterende fællessystem - der nu benyttes som spildevandssystem blive koblet på det eksisterende nedstrøms spildevandssystem. Dette system er ikke beskrevet nærmere i dette notat. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

14 Side: 12 De nye regnvandsledninger kobles på det nedstrøms regnvandssystem. Det eksisterende overløbsbygværk i M37200F nedlægges. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

15 Side: 13 5 Scenarie 3, Anvendelse af LAR-anlæg Scenarie 3 er en forsinkelse af regnvandet fra de tilsluttede arealer med LAR-elementer. Det er undersøgt, hvor store arealer det er nødvendigt at forsinke for at overholde kravene i spildevandsplanen se afsnit Nødvendig udbygning Frakobling For at kunne leve op til et fremtidigt serviceniveau vil det være nødvendigt at frakoble ca. 55 % af de reducerede arealer. Til sammenligning svarer alle vejene i området til ca. 30 % af de reducerede arealer. Figur 10: Oplandene i den hydrauliske model, hvor det reducerede areal er justeret for at kunne leve op til det fremtidige serviceniveau som er CDS = 10 år med klimafaktor 1, Nedsivning Bilag 2 viser mulighedskort over området. Af dette fremgår det at jordbunden i området mest består af moræneler og ferskvandstørv. Dette betyder, at der ikke er megen mulighed for at nedsive. Det forudsættes derfor, at frakoblingen af vand sker ved, at det forsinkes i LAR-anlæg. Dette er forudsat ved beregninger og prissætning. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

16 Side: 14 Økonomi: Vejareal til vejbede 0,32 ha Overslag anlægsudgift vejbede kr. Tag- og overfladeareal, der skal forsinkes fra private matrikler 0,18 ha Gennemsnitligt tagareal privat ejendom 0,014 ha Antal ejendomme, hvor regnvand skal forsinkes 13 - Udgift for Forsyningen ved tilbagebetaling kr. pr. ejendom kr. Samlet udgift LAR vejbede og 13 ejendomme, der udtræder for tag- og overfladevand kr. Frakobling af de 13 ejendomme svarer til ca. 17 % af det samlede tagareal i området Ledninger Regnvandssystemet opgraderes svarende til de øvrige scenarier, se bilag Bassiner Det er undersøgt hvad den nødvendige bassinvolumen skal være for at begrænse aflastningen fra de separatkloakerede områder til 2 l/s/red. ha. Det separatkloakerede område udgør 3.9 red. ha, hvilket giver et afløbstal på 7,8 l/s. Med dette afløbstal og opland vil det være nødvendigt med et bassinvolumen på m 3. I forhold til belastning af recipienten (Måløv Å) og de udledte stofmængder er dette sammenholdt med statusscenariet. Dette kan ses i Tabel 7. Tabel 7: Mængder til Måløv å fra, scenarie 3. BOD Total-P Total-N Vandmængde [m3/år] SS [kg/år] [kg/år] [kg/år] [kg/år] Regn Fælles 65 11,6 3,2 0,1 0,5 Det vil stadig være krav til fællessystemet svarende til vandplanens krav, se afsnit 1.2. Som beregningerne viste i scenarie 1, var det ikke nødvendigt med et bassin ved overløbsbygværket M37200F for at overholde kravene med 250 m3/år/red. ha. Ved at forsinke afstrømningen fra arealerne vil der ske færre overløb og det er derfor ikke nødvendigt med et bassin for fællessystemet. Faktisk er der i scenarie 3 kun overløb på omkring 65 m3/år/red. ha. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

17 Side: Hydraulik Det er antaget at frakoblingen af arealerne er jævnt fordelt over hele det fælleskloakerede opland i den hydrauliske model. Dette betyder en mindre belastning af det nedstrøms system i forhold til de øvrige scenarier. Dette viser sig også i beregningerne, hvor der er tilstrækkelig hydraulisk kapacitet fra Klakkebjerg og frem til Måløv Å. 6 Sammenfatning 6.1 Økonomi Økonomi for de 3 scenarier kan opsummeres som følger, idét der ikke indregnes udgift til regnvandsbassiner. Den nødvendige bassinvolumen, der er brug for til oplandet i kan ses i nedenstående Tabel 8. Tabel 8: Bassinvolumen nødvendig for området. Scenarie Bassinvolumen [m3] Status Scenarie Scenarie Scenarie Oplysninger fra Ballerup Forsynings afløbsmodel viser dog at der omkring m3 i Klakkebjerg bassinet på nuværende tidspunkt. Tabel 9: Oversigt over økonomi for de 3 scenarier Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Udbygning fællessystem Renovering af fællesledninger Etablering af regnvandssystem LAR I alt Fællessystem Udbygning regnvandssystem se bilag Renovering regnvandsssytem I alt separatsystem I alt C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

18 Side: Udløb til Måløv å I Tabel 10 er udløbet til Måløv Å ved status og for de 3 scenarier sammenstillet. Tabel 10: Årlige mængder til Måløv å fra, status og 3 scenarier Status Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Vandmængde [m3] SS [kg] BOD [kg] Total-P [kg] Total-N [kg] Regn ,1 1,3 17,1 Fælles ,7 6,6 0,3 1,1 Regn ,1 1,3 17,1 Fælles ,4 6,8 0,3 1,2 Regn Fælles Regn Fælles 65 11,6 3,2 0,1 0,5 C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

19 Side: 17 7 Vurdering og anbefaling 7.1 Vurdering Scenarie 1: Opdimensionering af det eksisterende fællessystem Fællessystemet er den billigste løsning, og den der udføres nemmest og med mindst borgerinddragelse. Imidlertid vil forsat anvendelse af fællessystemet stille det ringere end de øvrige foreslåede scenarier i skybrudssituationen, hvor evt. kældre er truet og hvor opblandet spildevand på terræn kan udgøre en sundhedsfare. I forhold til Måløv renseanlæg er scenariet dårligere end separatsystem, da der fortsat vil blive ledt regnvand fra området på ca. 1 red. ha. svarende til ca m 3 om året til renseanlægget. Scenarie 2: Det eksisterende fællessystem separeres Separatsystemet er en rigtig god løsning i forhold til den fremtidige funktion. Der vil ikke forekomme kælderopstuvninger og skybrudsregn vil udelukkende kunne gøre skade med regnvand uden opblanding med spildevand. Løsningen afskærer også al regnvand i området fra Måløv renseanlæg. Imidlertid er etablering af separatsystemet mere besværligt end fællessystem. Borgerne vil blive inddraget og selv skulle bekoste udgiften til separering på egen grund. Separatsystemet er dyrere end fællessystemet, dog har de eksisterende fællesledninger stadig meget levetid og kan anvendes direkte til spildevandsledninger, med kun en meget lille renoveringsgrad. Scenarie 3: Anvendelse af LAR-anlæg. Anvendelse af LAR-anlæg er forholdsvis billigt, også på grund af en forsat anvendelse af det eksisterende fællessystem uden særlig megen renovering. Imidlertid er nedsivning i området stort set umuligt, og der skal for at kunne anvende det eksisterende fællessystem uden opdimensionering inddrages 13 parceller. På grund af de dårlige nedsivningsforhold i området skal der enten etableres store nedsivningsanlæg eller nedsivningsanlæg med forsinkelse til fælleskloakken. Sidstnævnte vil betyde, at grundejerne ikke får mulighed for at få tilbagebetalt tilslutningsbidrag for regnvandsdelen og det vil derfor formegentlig være svært at få 13 grundejere med på ideen. Ifølge lovgivningen kan man ikke kræve, at grundejerne frakobler regnvandet fra fællessystemet og håndterer regnvandet på egen grund. Det vurderes derfor, at processen vil blive meget besværlig, og de smalle veje i området er ikke optimale til at anlægge vejbede. Derfor kan dette scenarie ikke anbefales. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

20 Side: Anbefaling Det vurderes, at valget står mellem forsat anvendelse af fællessystem og etablering af separatsystemet. Det vurderes, at prisforskellen er forholdsvis lille og de fremtidige fordele så store, at det vil være den bedste løsning at etablere scenarie 2, separatsystem. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

21 Side: 19 8 Kilder - Ballerup Kommunes Spildevandsplan ( ) stadig gældende 2012/2013, Fundet via: d, 26/2 2014, - Vollertsen, J,, Hvitved-Jacobsen, T, og Nielsen, A, H,, 2012, Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, Danmark, C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

22 Side: 20 9 Bilag Bilag 1. Udbygning af regnvandssystem. Opst.brønd Nedst.brønd Længde Eks. Dim Ny dim. Enh. Pris M50385R M50380R M50380R M50375R M50375R M50370R M50370R M50365R M50365R M50360R M50360R M50355R M50295R M50280R M50160R M50150R M50150R M50146R M50146R M50140R M50140R M50135R M50135R M50125R M50195R M50190R M50190R M50185R M50185R M50175R M50175R M50170R M50170R M50165R M50165R M50160R M50340R M50330R M50280R M50275R M50275R M50270R M50270R M50265R M50265R M50260R M50130R M_RB_KLAKKEBJERG Pris Længden af de strækninger, der opdimensioneres er 971 m. hvilket svarer til, at 44 % af ledning i det separatkloakerede område skal opdimensioneres. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

23 Side: 21 Bilag 2. Mulighedskort ML=Moræneler, FT=Ferskvandstørv, områder ikke egnet til nedsivning skyldes drikkevandsboring og sø, hvor der tillige kræves en udledningstilladelse. C:\Users\anders.olsen\Desktop\Projektmapper\\_TeksniskNotat_ANO_CRJ_LJH.docx\Olsen, Anders Skovgård

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Klokeringstyper. Carsten Jakobsen Krüger A/S. Resourcing the world

Klokeringstyper. Carsten Jakobsen Krüger A/S. Resourcing the world Klokeringstyper Carsten Jakobsen Krüger A/S Resourcing the world Hverdagsregn 75 % Det handler jo om regn Beskyttelse af recipienter Designregn 99 % Velfungerende afløbssystemer Ekstremregn 1 % Minimering

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune Revision 1-2015 Udgivelsesdato den 11.09.2015 1 FUNKTIONSPRAKSIS Sønderborg Forsyning

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan , separatkloakering i oplandet til Blårenden

Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan , separatkloakering i oplandet til Blårenden Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan 2012-2016, separatkloakering i oplandet til Blårenden 1/18 Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan 2012-2016, Blårendens opland 1. Indledning

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune April 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm. Mødet den 06.03.20 Punkt 9. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område 0.0.18,. 2012-50065. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at forslag om ændring

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016 Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning Miljø & Natur 2016 Indhold i oplægget: Baggrunden for at forsyningen interesserer sig for

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune?

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Ved Carsten Nystrup, Direktør Nordvand a/s Spildevandsplan 2011-2014 Gentofte Kommunes spildevandsplan udstikker mål, strategier og indsatsområder for

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 8759 1611 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Separatkloak Sygehus Syd Aalborg Regnvandshåndtering Sygehus Syd, rev. 27.10.2011 16. september

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen Vallensbæk Kommune Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen 2014-2022 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Planlægningsgrundlag... 3 3 Projektgennemgang...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN Boligområde

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 By- og Miljøforvaltningen Marts 2013 J. nr. 06.00.05P15 1 Lovgrundlag I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Analyse af afløbssystemet

Analyse af afløbssystemet Greve kommune Analyse af afløbssystemet Fase 1 Februar 2003 Greve kommune Analyse af afløbssystemet Fase 1 Februar 2003 Dokument nr P-057422-A Revision nr 001 Udgivelsesdato Februar 2003 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. TEKNIK OG MILJØ NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Dato: 8. august 2012 Sagsbehandler: admlv Indledning Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. juni 2012 bedt om en redegørelse

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013-2016:

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013-2016: Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013-2016: By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2158 Fax 7232 3213 kabj@hillerod.dk Sag 219-2013-33665 5. juni 2014 Spildevandskloakering af lokalplan

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER LEVETID OG DIMENSIONERING AF PERMEABLE BEFÆSTELSER

HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER LEVETID OG DIMENSIONERING AF PERMEABLE BEFÆSTELSER HVORFOR PERMEABLE BELÆGNINGER FORMÅL / FORDELE Vandplaner udledning 0,5-3 l/s ha Aflastning - Recipient Aflastning - Rensningsanlæg Reducere opstuvning Belægning vandret - muligt ANLÆGSBESKRIVELSE Principiel

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg til spildevandsplanen

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Tillæg nr. 5 Endelig version Tillægget omfatter: Reduktion af overløb i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk Planlagt separatkloakering af K-område 3.3.01 i Vedbæk Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at hele det fælleskloakerede K-område 3.3.01 angives som separatkloakeret med

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 7 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I ENSLEV. DELOPLANDD N4.3 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 165 TIL SILDEVANDSLAN For et område

Læs mere

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Udgave: 01.03.2007 Revision: 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og baggrund... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013. Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand

Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013. Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013 Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand Præsentation Morten Ø. Nielsen Projektleder Aarhus Vand Baggrund: Arbejder med separeringsprojekter

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Introduktion til LAR-metodekatalog. LAR-metodekatalog

Introduktion til LAR-metodekatalog. LAR-metodekatalog Introduktion til LAR-metodekatalog LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 LAR I AALBORG KOMMUNE... 3 1.2 LAR-METODER, FORSINKELSESMETODER OG RENSEMETODER... 4 1.3 OPBYGNING AF LAR-KATALOG...

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere