Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 1. Detentionslokalerne I rapporten bad jeg om at få oplyst om politimesteren havde foretaget noget i anledning af mine bemærkninger under inspektionen om den mulige sikkerhedsrisiko i detentionslokale 3 (loftpladerne var monteret skævt så der var stor afstand mellem de enkelte plader hvorved der muligvis kunne fæstnes et snørebånd eller lignende omkring hjørnet af en forskubbet plade.) Politimesteren har i sin udtalelse oplyst at den skævt monterede loftsplade i detentionslokale 3 nu er monteret korrekt, og at reglerne for visitation ved detentionsanbringelse er indskærpet. Ad pkt Politiloven Under henvisning til politilovens 12, stk. 4, bad jeg politimesteren om en udtalelse om det forhold at der i forbindelse med en detentionsanbringelse af en

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 17-årig tilsyneladende ikke var rettet henvendelse til hjemmet med henblik på at underrette herom eller i øvrigt sket underretning af forældremyndighedsindehaver(e) eller socialforvaltning, jf. detentionsbekendtgørelsens 8. Politimesteren har udtalt følgende herom: I henhold til det rapportmateriale, der er udarbejdet i forbindelse med anholdelsen fremgår det, at anholdtes moder har været underrettet om anholdelsen, idet hun var tilstede ved afhøringen af sønnen. Af rapportmaterialet fremgår også, at kommunens socialforvaltning var underrettet om afhøringen. Endelig skal det også oplyses, at anholdtes fader var tilstede ved siden af sin søn, da anholdelsen skete, og faderen blev af politipersonalet gjort bekendt med, at sønnen blev anholdt i forbindelse med noget tumultagtigt slagsmål i gademiljøet. Personalet der har foretaget anholdelsen og indbringelsen samt vagthavende er indskærpet, at det af detentionsrapporten klart og utvetydigt skal fremgå, at der er sket underretning. Ad pkt Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. I rapporten anførte jeg at det var beklageligt at der i intet tilfælde fuldt ud er forholdt i overensstemmelse med kundgørelsens 22, stk. 1, og det på trods af Rigspolitichefens indskærpelse i rundskrivelsen af 15. januar Jeg gik ud fra at politimesteren ville gøre de relevante medarbejdere bekendt med det som jeg havde anført, og jeg meddelte på denne baggrund at jeg ikke ville foretage mere vedrørende dette punkt. Politimesteren har i sin udtalelse afsluttende oplyst at: Resultatet af Deres inspektion har givet anledning til, at politiinspektøren flere gange 1. gang den 26. april overfor hele personalet har indskærpet kundgørelsens og bekendtgørelsens bestemmelser omkring detentionsanbringelse. Deres rapport vil også blive genstand for en mere detaljeret gennemgang ved ledermøderne.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 I erkendelse af at det interne tilsyn og kontrol med efterlevelse af gældende bestemmelser for detentionsanbringelse m.v. ikke er blevet gennemført i tilstrækkelig grad har politiinspektøren udpeget en ledende medarbejder til at være ansvarlig for den løbende kontrol af, at alle bestemmelser efterleves og dokumenteres i detentionsrapporten og i tilsynsskemaet. Justitsministeriet har anført at ministeriet ligeledes finder det beklageligt at der i intet tilfælde er forholdt fuldt ud i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens 22, stk. 1. Ministeriet har under henvisning til politimesterens afsluttende bemærkninger vedrørende indskærpelsen af kundgørelsens og bekendtgørelsens regler anført at ministeriet ikke foretager sig yderligere. Jeg har noteret mig den generelle indskærpelse af kundgørelsens og bekendtgørelsens bestemmelser om detentionsanbringelse som min inspektion har givet anledning til. Jeg har også noteret mig det oplyste vedrørende den indførte kvalitetskontrolordning. Jeg har videre noteret at ministeriet har tilsluttet sig min kritik vedrørende den manglende overholdelse af kundgørelsens 22, stk. 1. I rapporten konstaterede jeg at det af politiets statistik for 2004 fremgår at der i 2004 var 179 detentionsanbringelser af spirituspåvirkede personer i Herning politikreds. Det fremgår endvidere at 1 person blev bragt til forsorgshjem eller lignende, at 1 blev indbragt til sygehuset, og at 2 personer blev bragt til hjemmet. For 2003 var tallene henholdsvis 121 detentionsanbringelser, ingen blev bragt til forsorgshjem, 5 blev indbragt til sygehuset, og ingen blev bragt til hjemmet. Jeg anførte endvidere at det af Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 til kundgørelsen fremgik at politiet i stigende omfang skal bringe den berusede hjem hvis der er sikkerhed for at der i hjemmet er tilstedeværende voksne personer som på forsvarlig måde kan tage sig af den pågældende, og hvis politiet

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 ud fra et ressourcesynspunkt har mulighed for at benytte sig af denne fremgangsmåde. Jeg gik i rapporten ud fra at politiet i Herning er opmærksom på det der er angivet i Rigspolitichefens følgebrev, men bad dog for god ordens skyld politimesteren om at oplyse nærmere om Herning Politis praksis vedrørende hjemkørsel af berusere, herunder oplyse antallet af berusere som politiet kørte hjem i Politimesteren har i sin udtalelse oplyst at Herning Politi henholder sig til de retningslinier der fremgår af Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni Politimesteren oplyser endvidere at politiet bringer berusere til hjemmet når der er skabt kontakt til en pårørende der selv er i stand til at tage vare på pågældende. Ved den mindste tvivl bringes den berusede til politistationen. Politimesteren oplyser endvidere at der i 2005 var 185 anholdte for beruselse, hvoraf 7 blev bragt til hjemmet. Ad pkt Grundlaget for detentionsanbringelsen Jeg bad i min rapport politimesteren om at redegøre for 3 tilfælde af detentionsanbringelser. I de 3 tilfælde var som årsag for anholdelsen henvist til henholdsvis indbrud, pvt og pvt/trusler. Det fremgik ikke af den øvrige del af detentionsrapporten at de tilbageholdte var berusede/påvirkede. Hertil har politimesteren oplyst følgende: Den vagthavende, der var på arbejde den 8. december 2005 i forbindelse med anholdelsen kl. 0445, har oplyst, at han ikke husker den anholdte, der helt sikkert har været spirituspåvirket, idet der er tilkaldt læge og pågældende detentionsanbragt. Han betegner det

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 som en forglemmelse, at han ikke har afkrydset i feltet vagthavendes vurdering af tilbageholdtes tilstand. Den vagthavende, der var på arbejde den 18. december 2005 i forbindelse med anholdelsen kl og kl har oplyst, at han ved indbringelsen af de anholdte på grund af stor travlhed på vagthavendes kontor ikke havde mulighed for at bevæge sig til detentionsområdet, der er lokaliseret i politibygningens kælderetage og i en afstand af ca. 25 m fra kontoret. Han husker, at han senere personligt tilså de anholdte i detentionslokalet og beklager, at der ikke er ført notat om dette tilsyn på detentionsrapporten samt hans vurdering af de anholdtes spirituspåvirkethed. Under henvisning til politimesterens afsluttende bemærkninger som er citeret ovenfor under punkt 2.2., foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette punkt. I forbindelse med en anholdelse den 11. december 2005 bad jeg i rapporten politimesteren om en udtalelse om retsgrundlaget for den efterfølgende detentionsanbringelse. I detentionsrapporten var det anført at anholdte var let påvirket. Politimesteren har herefter udtalt følgende: Af sagens rapportmateriale fremgår, at pågældende blev anholdt udenfor sin tidligere hustru/samlevers bopæl. Han er meddelt advarsel, jf. straffelovens 265 om ikke at kontakte sin hustru/samlever. Politipersonalet, der foretog anholdelsen skønnede anholdte spirituspåvirket i over middel, grad, hvor vagthavendes skøn var spirituspåvirket i let grad. Det er vores almindelige erfaring, at der kan være divergens i det skøn, der udøves i forhold til personers spirituspåvirkethed. Det forhold at anholdte strammer sig op når de indbringes til en politistation er almindelig kendt. Retsgrundlaget for anholdelsen er således en overtrædelse af straffelovens 265 og detentionsanbringelsen en konsekvens for at forhindre den anholdte i sin spirituspåvirkede tilstand igen at opsøge sin tidligere hustru/samlever.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ad pkt Lægeundersøgelse Efter bekendtgørelsens 9, skal der ved alle detentionsanbringelser ske lægeundersøgelse. Tidspunkt for lægeundersøgelse, lægens navn og lægens bemærkninger skulle anføres i detentionsrapporten, jf. den dagældende kundgørelses 14, stk. 3. Alene i en ud af 10 tilfælde var både lægens navn, tidspunktet for lægetilsynet og lægens bemærkninger anført på detentionsrapporten. Jeg fandt det i min rapport beklageligt at der således i 9 ud af 10 detentionsrapporter ikke var forholdt i overensstemmelse med den dagældende bekendtgørelses 14, stk. 3. Jeg gik ud fra at politimesteren ville indskærpe bestemmelsen (som nu findes i kundgørelse II, nr. 55, af 1. februar , stk. 3). Justitsministeriet har oplyst at ministeriet ligeledes finder det beklageligt at detentionsrapporterne i 9 ud af 10 tilfælde ikke er udfyldt i overensstemmelse med den dagældende detentionskundgørelses 14, stk. 3. Da politimesteren har oplyst at detentionskundgørelsens og detentionsbekendtgørelsens bestemmelser er indskærpet over for hele personalet, går ministeriet ud fra at også pligten til at anføre lægens navn, tidspunkt for lægetilsynet samt lægens bemærkninger i detentionsrapporten, jf. den nugældende detentions-kundgørelses 13, stk. 3, er blevet indskærpet, og ministeriet foretager sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at Justitsministeriet har tilsluttet sig min kritik vedrørende dette punkt. Ad pkt Tidspunktet for tilkald af læge Da det - på grund af den mangelfulde udfyldelse af detentionsrapporterne ikke var muligt at få et præcist billede af den tidsmæssige sammenhæng mellem transporttid og tidspunkterne for lægetilkald, bad jeg politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten og tilkald af læge efter denne underretning, jf. bekendtgørel-

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 sens 5, stk. 1. Jeg anførte endvidere at det var beklageligt at der i mindst 5 ud af 10 tilfælde ikke var sket tilkald af læge snarest muligt efter indbringelsen til politistationen. Politimesteren har oplyst at det er almindelig praksis at der ved tilkald af læge skal ske oplysning af navn, fødedata og personnummer på den anholdte. Politimesteren anfører endvidere: Disse oplysninger indgår i den videre administration for den tilkaldte læge. Når det er muligt at fastlægge den anholdtes identitet i forbindelse med anholdelsen er personalet instrueret om, at vagthavende underrettes med henblik på, at der skal ske lægetilkald. Kontakten til lægevagten der dækker hele Ringkøbing amt sker gennem en telefonsluse, hvor der meget ofte er telefonkødannelse. En telefonstemme anviser, at såfremt opkaldet er af hastende karakter kan man via telefontastaturet trykke sig længere frem i køen. Et almindeligt tilsyn af læge i forbindelse med detentionsanbringelse vurderes ikke af Herning Politi som hastende. Yderligere ønsker jeg at anføre, at en patruljes anmodning om lægetilkald i nogle tilfælde indgår i en prioritetsrækkefølge hos vagthavende og derved ikke bliver effektueret straks, da vagthavende ofte sidder alene på stationen og nødvendigvis må besvare andre radio- eller telefonopkald vedrørende andre hastende dispositioner. I travle perioder er vagthavende også instrueret om, at disponere personale som medhjælpere på vagthavendes kontor. Politiinspektøren har overfor personalet indskærpet vores almindelige praksis. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet har anmodet politimesteren om en udtalelse om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten og tilkald af læge efter denne underretning. Ministeriet har i den forbindelse bemærket over for politimesteren at der efter detentionsbekendtgørelsens 6 skal ske underretning af vagthavende ved transport af en frihedsberøvet person til politistationen, og at vagthavende efter detentionsbekendtgørelsens 5, stk. 1, uden unødigt ophold skal tilkalde læge. Ministeriet anfører at det i den forbindelse er uden betydning om identiteten på den pågældende kan fastlægges.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Justitsministeriet har endvidere oplyst at ministeriet samtidig over for politimesteren har bemærket at ministeriet har forstået politimesterens udtalelse således at der altid sker tilkald af læge når vagthavende er blevet underrettet om frihedsberøvelsen, samt at lægetilkald som udgangspunkt sker straks medmindre vagthavende har andre hastende opgaver. Justitsministeriet har anført at ministeriet vil vende tilbage til spørgsmålet når politimesterens supplerende udtalelse vedrørende dette punkt foreligger. Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker at jeg er enig med Justitsministeriet i at læge skal tilkaldes uden unødigt ophold, og at det i den forbindelse er underordnet om identiteten på den pågældende kan fastlægges. Jeg afventer herefter ministeriets og politimesterens supplerende udtalelser om politikredsens praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten og tilkald af læge efter denne underretning. Ad pkt Tidspunktet for lægetilsyn Under henvisning til at der i 7 ud af 10 tilfælde var gået forholdsvis lang tid fra indbringelsen til politistationen og gennemførelsen af lægetilsynet, bad jeg politimesteren om at oplyse nærmere om baggrunden herfor. Politimesteren har oplyst at det ikke har været muligt at indgå en aftale med lægerne i Herning om at stå til rådighed for politiet i forbindelse med lægeundersøgelser af anholdte forud for detentionsanbringelse. Politiet er således henvist til at tilkalde en læge fra Lægevagten. Politiets anmodning om lægeundersøgelse indgår herefter i lægevagtens prioritering af arbejdet. Politimesteren oplyser endvidere at politiet i et vist omfang kører den anholdte til skadestuen/modtagelsen på Herning Sygehus for undersøgelse. Politimesteren henviser i øvrigt til ovenstående oplysninger omkring kontakt til Lægevagten.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Justitsministeriet har på baggrund af politimesterens udtalelse anmodet Rigspolitichefen om en udtalelse. Ministeriet oplyser at ministeriet vil vende tilbage i sagen når udtalelsen fra Rigspolitichefen foreligger. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer yderligere fra ministeriet. Jeg antager at baggrunden for at ministeriet har anmodet Rigspolitichefen om en udtalelse er at Rigspolitichefen ved udsendelse af kundgørelsen II, nr. 55 i 2001, i følgebrevet bad politikredse der mod forventning skulle få problemer med at skabe et effektivt lægetilsyn med detentionsanbragte, rette henvendelse til Rigspolitiets Administrationsafdeling der herefter vil være behjælpelig med at forsøge at løse problemet. Ad pkt Oplysninger fra Kriminalregisteret Jeg udtalte at det var beklageligt at der i 4 ud af 5 tilfælde hvor der var gjort notat om indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret, ikke var vedlagt en udskrift fra registeret. Jeg anførte at jeg gik ud fra at politimesteren ville overveje at indskærpe pligten til at vedlægge udskriften. Jeg udtalte endvidere at det var beklageligt at der i 5 ud af 10 tilfælde ikke var sket afkrydsning til angivelse af at der var indhentet oplysninger fra Kriminalregisteret (eller vedlagt udskrift) i overensstemmelse med den dagældende kundgørelses 13, stk. 2. Jeg bad politimesteren om en udtalelse om hvorvidt den manglende afkrydsning var udtryk for at der ikke var indhentet oplysninger i Kriminalregisteret. Politimesteren har oplyst at den manglende afkrydsning om indhentelse af oplysninger fra Kriminalregisteret ifølge vagthavende ikke er udtryk for at der ikke er spurgt i registeret, og at forespørgslen i registeret er en fuldstændig indarbejdet rutine. Politimesteren oplyser endvidere at det er blevet indskærpet over for de vagthavende at også denne rubrik udfyldes nøje, samt at den indhentede udskrift vedlægges detentionsrapporten.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Justitsministeriet oplyser at ministeriet ligeledes finder det beklageligt at der i flere tilfælde ikke er gjort notat om at der er indhentet oplysninger i Kriminalregisteret, eller er vedlagt udskrift heraf. Idet politimesteren har oplyst at notatpligten er blevet indskærpet over for de vagthavende, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste, og at ministeriet har tilsluttet sig min kritik. Jeg foretager mig ikke yderligere vedrørende dette punkt. I en af sagerne hvor udskriften var vedlagt, var udskriften udskrevet den 12. december 2005 kl vedrørende en anholdelse der fandt sted den 11. december 2005 kl Feltet til angivelse af tidspunktet for visitationen var ikke udfyldt, men det var angivet at den foreløbige anbringelse i detention fandt sted den 11. december 2005 kl Jeg anmodede på denne baggrund politimesteren om at oplyse om der i dette tilfælde var sket indhentelse af oplysninger fra Kriminalregisteret i overensstemmelse med den dagældende kundgørelses 13, stk. 2, dvs. forud for visitationen. Politimesteren har anført at den vagthavende har oplyst at han helt rutinemæssigt forespørger i Kriminalregisteret når der indbringes anholdte. Om det konkrete tilfælde har vagthavende oplyst at oplysningerne blev læst på skærmen, og at oplysningerne først senere formentlig i forbindelse med den videre sagsbehandling blev udskrevet på papir. Ad. pkt Fremstilling og visitation mv. I 3 tilfælde (hvor anholdelserne i alle tilfælde var sket den 18. december 2005 omkring kl ) var der i feltet til angivelse af tidspunktet for fremstilling af anholdte for vagthavende noteret ej muligt. Under henvisning til bekendtgø-

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 relsens 6, stk. 1, og den dagældende kundgørelses 8, nu 7, bad jeg politimesteren om nærmere oplysninger om baggrunden for at det i disse 3 sager ikke var muligt at fremstille de anholdte for vagthavende ved indbringelsen til politistationen. Jeg bad også om oplysninger om hvem der i sådanne situationer har ansvaret for de funktioner, herunder tilkald af læge, som normalt påhviler vagthavende i forbindelse med detentionsanbringelser. Politimesteren har i sit svar til dette spørgsmål henvist til det som er anført tidligere under pkt Grundlaget for detentionsanbringelsen, og pkt Tidspunktet for tilkald af læge. Politimesteren har endvidere anført at alle dispositioner og funktioner der skal foretages i forbindelse med en vagtperiode, sker under vagthavendes ansvar. Jeg har forstået politimesterens henvisning således at det på grund af stor travlhed på vagthavendes kontor natten mellem den 17. og 18. december 2005 ikke var muligt for vagthavende at tilse de anholdte ved detentionsindbringelsen, og at vagthavende endvidere er instrueret om at disponere personale som medhjælpere på vagthavendes kontor, men at dette ikke er sket i det konkrete tilfælde. Justitsministeriet har udtalt følgende vedrørende dette spørgsmål: Justitsministeriet har forstået Politimesteren i Hernings udtalelse således, at der i disse 3 tilfælde ikke er sket fremstilling for vagthavende, hvilket ministeriet finder meget beklageligt. Justitsministeriet har indskærpet over for Politimesteren i Herning, at det fremgår af detentionskundgørelsens 8, at den tilbageholdte straks ved ankomsten til politistationen skal fremstilles for den vagthavende. Som Justitsministeriet tidligere har anført i en udtalelse til Folketingets Ombudsmand [inspektionen af detentionen i Horsens den 14. januar 2004, anden opfølgningsrapport; min bemærkning] vil det imidlertid i praksis ikke altid være muligt at foretage denne fremstilling umiddelbart efter ankomsten til stationen. Justitsministeriet finder imidlertid, at der som hovedregel ikke bør hengå mere

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 end 20 minutter fra indbringelsen af en person til vagthavendes visitation af den indbragte, men ministeriet finder dog ikke at kunne udelukke, at der i særlige tilfælde på grund af stort arbejdspres på politistationen vil kunne gå mere end 20 minutter, før fremstillingen kan ske. Jeg foretager ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål da jeg går ud fra at politimesteren vil instruere de vagthavende i anvendelsen af deres ledelsesbeføjelser i sådanne situationer således at lignende tilfælde kan undgås i fremtiden. Ad pkt Visitation mv. Jeg anførte at det på grund af den manglende udfyldelse af detentionsrapporterne ikke var muligt at få et præcist billede af den tidsmæssige sammenhæng mellem visitationstidspunktet og tidspunktet for den foreløbige detentionsanbringelse. På den baggrund bad jeg politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til dette spørgsmål. Politimesteren har anført at Herning Politi med hensyn til visitation følger de retningslinier der fremgår af Rigspolitichefens kundgørelse om detentionsanbringelse af berusede personer. Politimesteren anfører videre: Ved stikprøvevis kontrol i rapportmateriale der er udfærdiget af politipersonalet i forbindelse med en anholdelse fremgår, at der selvfølgelig sker en endelig visitering inden den foreløbige/endelige indsættelse i detentionen. Der er således tale om manglende omhu/kontrol fra flere vagthavendes side med udfyldelsen af skematikken i detentionsrapporterne også når tidsangivelserne ikke følger den kronologiske orden for arbejdsprocesserne i forbindelse med en anholdts indsættelse i detentionen.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Ad pkt Tilsyn Jeg bad i rapporten - for en god ordens skyld om oplysninger om hvorvidt overvågningsudstyret i detentionen er godkendt af Rigspolitichefen. Politimesteren har oplyst at overvågningsudstyret er godkendt af Rigspolitiet. Ad pkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Jeg anførte at jeg fandt det beklageligt at der i 8 ud af 10 tilfælde ikke fuldt ud havde været foretaget skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse. Jeg henstillede til politimesteren at indskærpe bestemmelsen i bekendtgørelsens 9, stk. 4, jf. 15, stk. 2, og at underrette mig om hvad der skete i den anledning. Politimesteren har oplyst at reglerne om skærpet tilsyn er blevet indskærpet overfor de vagthavende som er ansvarlige for at der føres et effektivt tilsyn med de detentionsanbragte. Justitsministeriet har anført at ministeriet finder det meget beklageligt at der i 8 ud af 10 tilfælde ikke fuldt ud har været foretaget skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse. Da politimesteren har oplyst at bestemmelserne om skærpet tilsyn er blevet indskærpet over for vagthavendegruppen, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Jeg er enig i Justitsministeriets beklagelse, men foretager mig af de samme grunde som ministeriet ikke yderligere.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Ad pkt Tidspunktet for det sidste tilsyn Jeg anførte at jeg fandt det beklageligt at der i 6 ud af 10 tilfælde ikke er ført tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsens 14, stk. 3, i de sidste timer inden løsladelsen. Jeg henstillede til politimesteren at indskærpe bestemmelsen i bekendtgørelsens 14, stk. 3, og underrette mig om hvad der skete i den anledning. Politimesteren har oplyst at reglerne for kontinuerligt tilsyn med detentionsanbragte er indskærpet over for de vagthavende, og at hele personalet er instrueret om at der på skemaet for tilsyn skal anføres det nøjagtige tidspunkt hvor den anholdte udtages af detentionen med henblik på eventuel afhøring eller andre relevante dispositioner forud for den endelige løsladelse. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet finder det meget beklageligt at der i 6 ud af 10 tilfælde ikke er ført tilsyn i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 3, i de sidste timer inden løsladelsen. Da politimesteren har oplyst at detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 3, er blevet indskærpet over for vagthavendegruppen, foretager ministeriet ikke yderligere. Jeg er enig i Justitsministeriets beklagelse. Da bestemmelserne er blevet indskærpet over for de vagthavende, og da hele personalet er blevet instrueret om skematilførelsen ved udtagelse af detentionsanbragte fra detentionen, foretager jeg mig ikke yderligere. Ad pkt Karakteren af de udførte tilsyn Jeg anførte at det var en fejl at de to første tilsyn efter den endelige anbringelse i detentionen kun i 4 ud af 10 tilfælde var foretaget ved fremmøde, jf. bekendtgørelsens 14, stk. 2. Jeg anførte at dette var beklageligt og henstillede til politimesteren at indskærpe bestemmelsen i bekendtgørelsens 14, stk. 2. Jeg bad politimesteren om at underrette mig om hvad der er sket i den anledning.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Politimesteren har oplyst at reglerne om tilsyn som anført i bekendtgørelsens 14, stk. 2, er indskærpet overfor de vagthavende, og at det er præciseret at tilsyn ved fremmøde også efter lægeundersøgelsen som minimum skal ske 2 gange. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet finder det meget beklageligt at de to første tilsyn efter den endelige anbringelse kun er foretaget ved fremmøde i 4 ud af 10 tilfælde. Da politimesteren har oplyst at detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2, er blevet indskærpet over for vagthavende, foretager ministeriet sig ikke yderligere. Jeg har noteret mig at bestemmelsen i bekendtgørelsen er blevet indskærpet, og at ministeriet har tilsluttet sig min kritik. Jeg foretager mig ikke yderligere omkring spørgsmålet. Efter kundgørelsens 18, stk. 6, kan der i politikredsene fastsættes lokale bestemmelser om tilsynets forløb. Sådanne bestemmelser må dog ikke være lempeligere end kundgørelsens regler. Jeg bad politimesteren om at oplyse hvorvidt Herning Politi har fastsat sådanne lokale bestemmelser om tilsynets forløb og i givet fald vedlægge et eksemplar heraf. Politimesteren har oplyst at der ikke er fastsat lokale bestemmelser omkring tilsynets forløb.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Ad pkt Vejledning om klageadgang mv. Efter 17 i bekendtgørelsen skal den frihedsberøvede efter udtagelse af detentionen vejledes om adgangen til at klage til Justitsministeriet over detentionsanbringelsen, om muligheden for at få en skriftlig begrundelse for anbringelsen og om muligheden for alkoholafvænning og -behandling. Jeg anførte at det var beklageligt at vejledningen i alle tilfælde enten ikke var udleveret, eller at der ikke var gjort notat herom, eller notat om årsagen til at den ikke var udleveret. Politimesteren har ikke kommenteret dette punkt i rapporten. Politimesteren har imidlertid som afsluttende bemærkning anført følgende: Resultatet af Deres inspektion har givet anledning til, at politiinspektøren flere gange 1. gang den 26. april overfor hele personalet har indskærpet kundgørelsens og bekendtgørelsens bestemmelser omkring detentionsanbringelse. Deres rapport vil også blive genstand for en mere detaljeret gennemgang ved ledermøderne. I erkendelse af at det interne tilsyn og kontrol med efterlevelse af gældende bestemmelser for detentionsanbringelse m.v. ikke er blevet gennemført i tilstrækkelig grad har politiinspektøren udpeget en ledende medarbejder til at være ansvarlig for den løbende kontrol af, at alle bestemmelser efterleves og dokumenteres i detentionsrapporten og i tilsynsskemaet. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet ligeledes finder det beklageligt at Rigspolitichefens vejledning i alle tilfælde enten ikke er udleveret, eller at der ikke er gjort notat om at den er udleveret, eller om årsagen til at den ikke er udleveret. Ministeriet oplyser endvidere at ministeriet ikke foretager yderligere idet politimesteren har oplyst at kundgørelsens og bekendtgørelsens bestemmelser om detentionsanbringelse er indskærpet over for hele personalet. Ministeriet går således ud fra at indskærpelsen også omfatter den nugældende detentionskundgørelses 26, stk. 2 og 3.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Opfølgning Jeg afventer yderligere udtalelser fra Justitsministeriet vedrørende pkt og pkt Underretning Denne rapport sendes til Politimesteren i Herning, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 Ad punkt 2. Rapportgennemgang...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere