N Y H E D S B R E V UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N Y H E D S B R E V UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER"

Transkript

1 N Y H E D S B R E V Lager-, logistik- og produktionsejendomme APRIL UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV 7 UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER 9 OUTLOOK

2

3 Udvikling i dansk industri og industriejendomme Et markant fald i både dansk eksport, import og privatforbrug grundet den globale finanskrise og efterfølgende recession har ført til kraftig nedgang i industriproduktionen. Tomgangen inden for lager-, logistik- og produktionsejendomme er ligeledes steget siden begyndelsen af Udvikling i dansk økonomi og industri Efter flere år med høj vækst hviler dansk økonomi på et relativt stærkt fundament. Udenlandsgælden og den offentlige gæld er bragt væsentligt ned, og der har i en lang periode været overskud på de offentlige finanser og betalingsbalancen, lav ledighed og høj beskæftigelse. Som følge af den verdensomspændende finanskrise knækkede Danmarks vækstkurve dog omkring 3. kvartal 2008 og flere års højkonjunktur fik deres afslutning. Siden da har dansk økonomi, i lighed med verdensøkonomien, været igennem en periode med markant tilbagegang. Vi har således bl.a. bevidnet et rekordfald i Danmarks BNP, stigende arbejdsløshed og store fald i investeringer, privatforbrug og eksport/import. Mio. kr K K K K K K3 Eksport Import Privat forbrug 2003-K K K K K K K K K K K K K K3 Figur 1. Import, eksport og privatforbrug, Kilde: Danmarks Statistik Med ganske få og kortvarige undtagelser er både dansk eksport og import samt privatforbrug steget støt siden efterkrigstiden, med et reelt boom fra 2004 til 2008, hvor eksempelvis eksporten steg med hele 68%. Stigningen i dansk eksport fik dog også en brat afslutning og faldt således fra kr. 246 mia. i 2. kvartal til kr. 192 mia. i 2. kvartal 2009, svarende til 22%. I samme periode faldt importen fra 234 mia. til 177 mia., svarende til 24% (se figur 1). Foreløbige indikationer peger på et samlet fald i dansk eksport for hele 2009 omkring 16%, hvilket ifølge Børsen d. 8. februar 2010 er det største fald i dansk eksport i ca. 40 år. Der har i Danmark fra 2004 og fremefter været et atypisk højt privatforbrug, der er blevet gjort muligt af skattelettelser, et lavt renteniveau, stigende boligpriser og dermed stigende friværdier og rekordhøj beskæftigelse. Privatforbruget toppede i 2005 med real vækst på 5,2% og lå i 2006 på 3,8% og i 2007 på 2,3%. Væksten i privatforbruget er nu markant faldende, men dog fra et højt niveau. Privatforbruget er faldet ca. fra kr. 216 mia. til kr. 200 mia., svarende til 7,5% (se graf 1) i perioden 2. kvartal 2008 til 2. kvartal Som en naturlig konsekvens af den kraftigt reducerede efterspørgsel faldt industriens produktion, som ellers havde været stigende siden begyndelsen af 2005, fra højdepunktet i maj 2008 til oktober 2009 med 22% til det laveste niveau i mere end 10 år (se figur 2) Industriproduktion Indeks 2005=100 (sæsonkorrigeret) Figur 2. Industriproduktion, Kilde: Danmarks Statistik

4 Udvikling på markedet for industri-, lager- og logistikejendomme Der har generelt været en høj efterspørgsel på lager-, logistik- og produktionsejendomme på landsplan især efter større, moderne indrettede og velbeliggende ejendomme. Efterspørgslen har den seneste årrække været præget af den stærke økonomiske vækst i Danmark. Efterspørgslen på specifikt lager- og logistiklokaler blev ligeledes påvirket af forventningerne til en kraftig stigning i de samlede godsmængder, der skal transporteres via Danmark de kommende år. Så sent som i 2007 blev der for lager-, logistik- og produktionsejendomme registreret så lave tomgangsprocenter, at der blev igangsat spekulationsbyggeri, af den primære årsag, at der ikke var reelle ejendomme til rådighed. Udviklingen i dansk økonomi og industri har dog uvægerligt haft en direkte, negativ indflydelse på markedet for dette ejendomssegment. Siden markedet toppede i 2. kvartal 2007, hvor der på Oline blev registreret en total tomgang for dette segment i hele Danmark på 1,32%, er tomgangen forøget og ligger primo 2010 på 3,21% (se figur 3) (20.000) (40.000) (60.000) Industri nettooptag og tomgang Jan 2004 Jan 2005 Jan 2006 Jan 2007 Jan 2008 Jan 2009 Jan 2010 København & omegn nettooptag Hele landet nettooptag København & omegn tomgang Hele Landet tomgang Figur 3. Industri nettooptag & tomgang, Kilde: Oline 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 % år, hvilket, hjulpet på vej af en mangel på gode investeringsejendomme i perioden, har presset afkastet på investeringsejendomme ned. Udbuddet af likviditet til investeringer i ejendomme har i en periode været meget stort men er som følge af uroen på de finansielle markeder stadig stærkt reduceret, og med stærkt stigende finansieringsomkostninger til følge, har dette klemt rækken af de mindre velfunderede investorer ud af markedet. Segmentet for lager-, logistik-, og produktionsejendomme oplevede op igennem det første årti en større og større grad af sale & lease back transaktioner end nogensinde registreret før. I takt med, at det generelle startafkast faldt for kontorog detailejendomme, medførte dette tillige et kraftigt fald (og derved værdistigning) for lager-, logistikog produktionsejendomme. Hvor man tidligere oplevede, at investorer forlangte startafkast mellem 8 og 11% for industri-, lager- og logistikejendomme, faldt dette kraftigt i årene 2006 og 2007, således at sådanne ejendomme blev handlet til startafkast omkring 6% og med korte løbetider ned til 4 5 år. Dette gav virksomhederne store fordele, idet disse ejendomme kunne handles til priser, der lå op til 30% højere end anskaffelsesprisen, og fordelene for virksomhederne, nemlig at fokusere deres kapital på udviklingen af kerneforretningen, kunne således understøttes. Som følge af kreditkrisen og den manglende mulighed for at skaffe finansiering, har det medført at markedet for sale & lease back af sådanne ejendomme, efter nogle rigtig gode år i 2006, 2007 og til dels 2008, i 2009 stort set er gået helt i stå. Investeringsmarkedet Det danske investeringsmarked for ejendomme har fulgt den samme trend som hovedparten af andre internationale markeder over de seneste 4

5 Markedsudvikling i perspektiv Trods en stigning i tomgangen er markedet for industri-, lager- og produktionsejendomme sluppet forholdsmæssigt helskindet igennem krisen. Dansk industri transformeres Som beskrevet i foregående artikel, registreres der i øjeblikket en kontinuerlig stigning i tomgangen indenfor lager-, logistik- og produktionsejendomme siden starten af For en bedre forståelse af denne udvikling, er det dog essentielt at sætte tallene i rette perspektiv. Ifølge DTZ Research kan den øgede tomgang ikke udelukkende tilskrives de konjunkturudsving, Danmark har været igennem det seneste år. Dansk industri gennemgår i øjeblikket en transformering. Siden midten af 1990 erne har hele sektoren været under pres, idet stigende lokale produktionsomkostninger har bevirket, at produktionen gradvist flytter østpå. Nye industriejendomme bygges derfor ikke spekulativt, men udelukkende på bestilling. Samtidig er logistiksektoren præget af en høj grad af centralisering, hvilket betyder, at de mindre logistiske punkter bliver samlet i større hubs, hvilket i Danmark f.eks. er tilfældet ved Køge Bugt området og i Trekantsområdet. Disse to tendenser betyder, ifølge en artikel fra Berlingske Tidende fra 30. september 2009, at der i perioden september 2008 til september 2009 blev opsagt ca m 2 industri- og lagerlokaler alene i Københavns omegn. DTZ Research vurderer således, at den forøgede tomgang ikke udelukkende kan tilskrives recessionen, men skal ses i sammenhæng med den generelle udvikling på markedet for lager-, logistikog produktionsejendomme, hvor specielt mindre 5 bygninger og mindre effektive ejendomme vælges fra og i visse tilfælde endda nedrives. Forholdsmæssigt lille stigning i tomgang På trods af, at der kan konstateres stigende tomgang for lager-, logistik- og produktionsejendomme, samt flere årsager hertil, bør man dog holde dette tomgangsniveau op imod den udvikling, dansk industri har været igennem, samt skæve til, hvorledes andre ejendomssegmenter er påvirket af krisen. På trods af, at eksporten er faldet med 22%, importen er faldet med 24% og privatforbruget er faldet med 7,5%, er tomgangen for industrisegmentet kun steget med ca. 2 mio. m 2 til ca. 3 mio. m 2 ud af 96 mio. m 2 ejendomme, svarende til en stigning på knap 2 procentpoint. Samtidig skal det bemærkes, at selvom tomgangen er forøget fra 1.31% til 3,21% primo 2010, svarer den imidlertid kun til halvdelen af det landsdækkende tomgangsniveau for kontorejendomme, som ifølge Oline.dk lå på 7,56% ultimo På den baggrund kan det konstateres, at det industrielle ejendomssegment alt andet lige er gået noget mere helskindet igennem krisen, end den markante nedgang i Danmarks handel med omverdenen egentlig skulle medføre. Årsagerne til den forholdsmæssigt lave tomgang skal ifølge DTZ Research findes i lave lokaleomkostninger og lange beslutningsprocesser.

6 Billige lokaler og længere beslutningshorisont Som en naturlig konsekvens af den faldende efterspørgsel er industriens kapacitetsudnyttelse ifølge Danmarks Statistik faktisk faldet markant fra toppen i 3. kvartal 2007 til 4. kvartal 2009 (se figur 4). Statistikken er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder i industrien bedes skønne deres kapacitetsudnyttelse (red. produktionsanlæg og medarbejdere) i procent. DTZ skønner, at en nedgang i udnyttelsen af produktionsanlæg og medarbejdere kan sidestilles med en nedgang i udnyttelsen af lokale- og lagerfaciliteter. Denne mangel på kapacitetsudnyttelse har dog ikke betydet en ligeså drastisk stigning i tomgangen, som kunne forventes. Ifølge DTZ Research skal en del af årsagen til den forholdsmæssigt lave tomgang findes i, at der for industriejendomme, af forskellige årsager, ikke er samme incitament til at flytte til mindre lokaler eller fremleje overskudsarealer. De primære årsager er at: lokalerne er billige (se figur 5 for lejespænd) ejendommene er svære at opdele, f.eks. i forhold til fremleje ejendommene har ofte relativt tunge relokeringsomkostninger (evt. flytning af maskiner) Endelig har produktionsvirksomheder typisk en længere beslutningshorisont for deres lokaledispositioner, end det f.eks. er tilfældet for kontorlokaler. Det har som konsekvens, at perioder med lav økonomisk vækst eller som det nu er tilfældet egentlig recession, kun påvirker tomgangen i lager-, logistik- og produktionslokaler i moderat omfang. Virksomhederne udskyder således beslutninger om nye lokaler eller ændringer i lokaler, så længe der er stor usikkerhed om den generelle økonomiske udvikling. Det betyder bl.a., at en kortere periode med økonomisk nedgang blot vil resultere i en periodisk vigende efterspørgsel, eller strukturel søgeledighed. Industriens kapacitetsudnyttelse Lager/Industri/logistik lejespænd kr./m² p.a. ekskl. drift % Fyn 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 Figur 4. Industriens kapacitetsudnyttelse, Kilde: Danmarks Statistik Figur 5. Lager/Industri/logistik lejespænd, Kilde: DTZ Research 6

7 Udviklingen i Danmarks nærmarkeder Ligesom i Danmark, er eksporten i Danmarks nærmarkeder faldet i Dog byder 4. kvartal på fremgang, hvilket kan medføre en positiv afsmitning på dansk industri og eksport. Eksporten faldt overalt i 2009 Trods et tilbagefald i Danmarks eksport, har denne dog ikke været så markant som i bl.a. Finland og Sverige. På samme måde som i Danmark oplevede nærmarkederne også et tilbagefald i deres eksport og import i løbet af Nedenfor er udviklingen i eksporten og importen for de fire lande angivet. Periodeopgørelsen dækker januar til oktober 2009 i forhold til samme periode året før (red. 10 måneder). Bunden synes at være nået I 4. kvartal 2009 har der i alle landene været en langsom bedring, som forventes at fortsætte i I foråret 2009 havde Tyskland en tilbagegang i sin eksport på ca. 30%, hvilket betyder, at tallene ovenfor indikerer en fortsat bedring hen over sommeren og efteråret. Den samme tendens er set i Danmark i 3. kvartal 2009, selvom der i forhold til Tyskland har været en tidsmæssig forsinkelse. Dog viser seneste opgørelse fra Danmarks Statistik, at dansk eksport i 4. kvartal igen faldt med 1,3%, hvor tysk eksport steg med 4%. Forventningen er dog stadig, at udviklingen i dansk eksport i det store og hele er vendt og vil have pilen opad i I Tyskland, som ikke alene har stor betydning for den danske eksport, men ligeledes for vore nærmarkeder, forventer sammenslutningen af tyske eksportører og engrosforhandlere (BGA), at den tyske eksport i 2010 vil vokse mellem 7,5 % og 10,0 % og er derved langt mere positivt indstillet end den tyske forbundsregering. Sker det, vil det have en afgørende positiv afsmitning på de nordiske landes eksport. Tyskland er den største aftager af dansk eksport, hvor Danmark primært agerer underleverandør til færdigproduktion. Stiger tysk eksport, vil det derfor alt andet lige betyde, at den danske eksport til Tyskland ligeledes vil stige. Kapacitetsudnyttelse i industrien I forbindelse med tidligere recessioner og kriser er erfaringen, at der typisk går et stykke tid, inden virksomhederne begynder at disponere - det være sig i form af reduktion i deres lokaleareal eller udvidelse heraf. Som nævnt andetsteds i nærværende nyhedsbrev, er lager-, logistik- og Norden Tyskland Mia Mia Danmark Sverige Finland Eksport Import Handelsoverskud Eksport Import Handelsoverskud Figur 6. Eksport, import Danmarks nærmarkeder, Kilde: Eurostat. Figur 6a. Eksport, import Danmarks nærmarkeder, Kilde: Eurostat. 7

8 produktionsejendomme så forholdsmæssigt billige, at man er mere tilbøjelig til at afvente noget længere med beslutningstagen end for andre ejendomstyper. Dette betyder, at man således blot sænker sin kapacitetsudnyttelse i perioder med faldende aktivitet. Der findes ingen offentligt tilgængelige statistikker for tomgangsprocenterne i nogle af de her omhandlende lande. Det er dog forventningen, at denne sænkning af kapacitetsudnyttelse ligeledes vil ske denne gang og fra de fire lande, hvor Tyskland ser ud til at være kommet hurtigst tilbage, er der endnu ikke rapporteringer omkring en markant byggeaktivitet indenfor segmentet, hvilket umiddelbart betyder, at kapacitetsudnyttelsen endnu ikke er høj nok til at fordre nybyggeri for segmentet. Dermed kan konstateres, at der endnu er et stykke vej, før industriproduktionen atter når et mere sædvanligt niveau, hvilket vil føre til an afsmitning på dansk industri. 8

9 Outlook Selvom der efterhånden er lys for enden af tunnelen, forventer Dansk Industri først, at dansk industriproduktion vil være på samme niveau som før krisen i I 2010 venter DTZ Research en beskeden stigning i tomgangen for lager-, logistik- og produktionsejendomme, mens der ventes en gradvis tilbagevenden af transaktioner. Kurven vender Med en vækst i BNP på 0,3% kom dansk økonomi endelig ud af egentlig recessionen i 3. kvartal De væsentligste vækstfaktorer var stigende privatforbrug, øget eksport og højt offentligt forbrug. Som det fremgår af figur 1 på side 2, steg både importen og privatforbruget i 4. kvartal 2009 med henholdsvis 0,4% og 0,5%, om end eksporten viste en svag nedgang. Seneste tal fra Danmarks Statistik viser samtidig, at industriens produktionskurve er ved at vende. Således steg industriens produktion med 3,5% fra 2009 på henholdsvis 0,3% og 0,2% Dette skal ses i lyset af en tilbagegang fra 1. til 2. kvartal på 1,8%. Nedjusteringer af væksten på Danmarks eksportmarkeder påvirker vækstudsigterne i negativ retning, og i de mest pessimistiske prognoser er der udsigt til en markant anderledes økonomisk udvikling i Danmark i fremtiden. Faldet i eksporten for 2. kvartal 2009 er senest opgjort til hele 13,5% i forhold til samme kvartal året før og det vurderes at man først tidligst i år 2013 vil nå samme produktionsniveau som vi slap i december 2009 til januar 2010, hvilket også fremgår af figur 2 på side 2. Overensstemmende hermed er industriens kapacitetsudnyttelse ligeledes steget 1,4% fra december 2009 til januar 2010 (se figur 4 på s. 5). Den samlede industriproduktion ligger dog stadig 15% lavere end samme periode året før, hvilket betyder, at der stadig er meget at indhente. Seneste offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser en svag vækst i BNP for både 3. og 4. kvartal 9 På boligmarkedet er der fortsat et stort antal boliger til salg, lange liggetider og få handler, og der forventes derfor fortsat en periode med prisfald. Denne udvikling lægger en dæmper på det private forbrug og dermed på den økonomiske vækst. Det private forbrug forventes dog i 2010 i nogen grad at blive understøttet af en pæn stigning i de disponible indkomster og skattelettelser i Der

10 er siden efteråret 2008 gennemført meget kraftige lempelser i både penge- og finanspolitikken, som vil virke med tiltagende styrke igennem indeværende og næste år. Lempelserne forventes at bidrage til en gradvis, moderat vending af konjunkturerne, men ikke egentlig ekspansion i økonomien. Meget vil afhænge af, hvornår forbrugerne får købelysten tilbage, og hvor meget eksporten igen vil bidrage til væksten. Ifølge Danmarks Statistik er industritilliden steget støt siden 2. kvartal 2009 (se figur 7), hvilket peger i den rigtige retning. 20 Sammensat konjunkturindikator vil sandsynligvis kræve noget større risikopræmie for lager-, logistik- og produktionsejendomme, bl.a. under henvisning til den generelle udflytning af industriarbejdspladser, men den grundlæggende tanke for virksomhederne, nemlig at fokusere deres kapitalressourcer på deres primære drift, ventes fortsat at være en drivende faktor for udbredelsen af sale & lease back. Samtidig forventes det, at salg af flerbrugerejendomme indenfor lager- og logistikejendomme igen vil være efterspurgt, idet der, uanset om produktionsvolumen falder eller stiger, forsat vil være efterspørgsel efter lokaler til opbevaring/ videreforsendelse af varer M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Industritillid Figur 7. Industritillid, Kilde: Danmarks Statistik Investering I løbet af 2010 forventes det, at et svagere lejermarked i kombination med stagnerende eller faldende huslejer vil få større betydning. Tomgang DTZ Research forventer, at nogle virksomheder vil revurdere deres samlede forretningsmodel og dermed en kontinuerligt, om end noget mere beskedent, stigende tomgang i Spørgsmålet er, i hvilken grad virksomhederne vil forsøge at reducere deres fremtidige kapacitetsomkostninger og dermed størrelsen af deres produktions- og lagerfaciliteter, bl.a. ved at outsource visse dele af deres forretning til andre lande og/eller benytte sig af større logistiske hubs. Disse forhold, samt de kommende års erhvervsudvikling i Danmark, vil påvirke segmentet. Investeringer som i den afsluttede opgangsperiode alene var finansdrevet, er nu i langt højere grad afhængigt af mere forsigtige valgkriterier, god management kvalitet med fokus på velbeliggende aktiver og cash flow. I et sådant klima er der forventning om, at sekundære aktiver rammes hårdere og at afkastgabet mellem de primære og de sekundære ejendomme udvides yderligere. Det er DTZ Researchs vurdering, at vi, i takt med en langsom normalisering af den generelle økonomi, vil se en tilbagevenden af transaktioner. Investorerne 10

11

12 Research DTZ Egeskov & Lindquist A/S er ejendomsrådgivere, bestående af statsaut. ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors med speciale i erhvervsejendomme. Vi har gennem mere end 25 års brancheerfaring opbygget en unik platform for formidling og rådgivning vedrørende erhvervs- og investeringsejendomme. Vor store know-how er ikke blot baseret på mangeårige erfaringer fra det daglige arbejde, men bygger også på en uddannelsesmæssig baggrund inden for fast ejendom, jura, økonomi- og regnskabsvæsen, finansiering og bygningskonstruktion, som konstant udvikles og tilpasses tidens øgede krav og den internationale udvikling. Egeskov & Lindquist etableret i København 1991 blev allerede i 2000 udnævnt til at repræsentere DTZ i Danmark, og firmaet etablerede i 2005 kontor i Århus. DTZ står for Debenham (England), Thouard (Frankrig) og Zadelhoff (Holland/Tyskland), og disse 3 firmaer grundlagde i 1992 sammenslutningen DTZ. Siden da er DTZ vokset til en af verdens største ejendomsrådgivere med 200 kontorer globalt i 43 lande og mere end medarbejdere. Rent praktisk betyder medlemskabet af DTZ at vi er en del af et højt specialiseret netværk ikke mindst i Skandinavien, de Baltiske lande, Europa, USA og Fjernøsten af professionelle virksomheder, men i Danmark stadig som selvstændig og uafhængig virksomhed. Få mere information: Danmarks Statistik Danmarks statistik står for produktion og formidling af officielle statistikker om danske samfundsforhold. I Statistikbanken kan du til enhver tid finde statistikker om eksempelvis dansk økonomi. Under årsregnskabet kan du således altid finde seneste statistikker om f.eks. eksport, import og privatforbrug. Alle tal trukket til dette nyhedsbrev er sæsonkorrigerede, løbende priser. Dansk Industri (DI) DI er erhvervslivets organisation for medlemsvirksomheder, der er aktive i medlemsforeninger, brancefællesskaber, regionalforeninger og udvalg. DI indleder og deltager i debatten om fremtidens Danmark og arbejder målrettet for at påvirke politiske beslutninger, der har indflydelse på virksomheders muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. DTU Transport DTU Transport forsker i transportplanlægning indenfor såvel person- som godstransport med fokus på både individuelle og kollektive transportformer. Instituttet er det største transportforskningsmiljø i Danmark og blandt de største universitetsbaserede miljøer i Norden. Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening DTZ Egeskov & Lindquist A/S Nørre Farigmagsgade 15 DK-1364 København K Tel Fax DTZ Egeskov & Lindquist A/S Banegårdspladsen 20 A DK-8000 Århus C Tel Fax Alle DTZ rapporter kan rekvireres via vores hjemmeside ved at kontakte et afvores kontorer eller ved at kontakte PR & marketingkoordinator Mette Meng på tlf.: eller com 12

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag

Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag oktober Byggeriet i langsom fremgang efter krisens store tilbageslag Bygge- og anlægssektoren er fortsat meget hårdt ramt af den økonomiske krise. Rekordmange boliger er til salg og rekordmange erhvervslokaler

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di.

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di. ØKONOMISK TEMA Privat sektor i forskellige tempi #14 3. januar 213 Side 1 di.dk Krisen har stadig godt tag i store dele af økonomien og virksomhederne slikker fortsat deres sår. En række brancher er blevet

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS. kvartal ØKONOMI Pæn vækst i eksport og forbrug Reviderede beregninger fra Danmarks Statistik viser, at bruttonationalproduktet er steget med, % i. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere