Forslag til. Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, og Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, og Region Midtjylland"

Transkript

1 Forslag til Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, og Region Midtjylland I henhold til 75 stk. 4 i Sundhedsloven indgås følgende overenskomst mellem Region Midtjylland og Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. 1 Formål Formålet med Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, er at yde en specialiseret palliativ indsats omfattende behandling, pleje og omsorg til den døende og uhelbredeligt syge patient i dennes sidste levetid - og at yde støtte, vejledning og sjælesorg til patientens pårørende og senere efterladte. Plejen og omsorgen på Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, skal bidrage til, at patienten får den højest mulige livskvalitet, at gøre patientens sidste tid til en positiv del af livsforløbet og til at både patienten og de pårørende skal opleve en helhedsorienteret indsats præget af åbenhed, accept og bekræftelse af patientens værdi som menneske. Indsatsen tilrettelægges under hensyn til individuelle behov, idet alle opgaver løses i et nært samarbejde med patienten og dennes pårørende. Stk.2 Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, modtager patienter til indlæggelse fra eget hjem, kommunale institutioner og hospitaler. Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, er omfattet af sundhedslovens regler om frit valg. Der er for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, udarbejdet vedtægter. Ændringer i vedtægterne kræver Region Midtjyllands godkendelse. Stk.3 Ophold på Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, er uden omkostninger for borgeren. Stk. 4 Region Midtjylland lægger vægt på, at hospice i Danmark drives som selvejende institutioner, der har deres oprindelse i et folkeligt engagement med en tæt forankring i lokalsamfundet. Det folkelige engagement styrker grundlaget for hospice og giver sig udslag i aktive støtteforeninger med en bred kreds af frivillige, der yder en uvurderlig indsats for patienterne på hospice. Stk. 5 Region Midtjylland anerkender, respekterer og understøtter det folkelige engagement, således som dette kommer til udtryk i blandt andet bestyrelsen for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. 2 Kapacitet Region Midtjylland fastsætter antallet af pladser på Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. Antallet af pladser drøftes i forbindelse med den årlige budgetlægning. Driftsoverenskomsten omhandler ved indgåelsen driften af 9 pladser. Pladserne er til rådighed for borgere i Region Midtjylland og andre regioner jf. Sundhedslovens regler om frit valg.

2 3 Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, er en del af Region Midtjyllands Sundhedsvæsen Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, er en del af Region Midtjyllands samlede, specialiserede palliative indsats. Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, indgår i samarbejde med læger fra Region Midtjyllands hospitalsvæsen, så vidt muligt med diplomuddannelse i palliativ medicin. Lægerne er tilknyttet hospice og varetager de lægelige funktioner og har det lægefaglige ansvar for patienterne på Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. Region Midtjylland udpeger i samråd med Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, en virksomhedsansvarlig læge. Stk.2 Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, indgår sammen med de øvrige hospicer, de praktiserende læger og de palliative team i Region Midtjylland i samarbejde om at udøve relevant forskning og andre faglige udviklingsinitiativer og om at bidrage til vidensformidling til bl.a. hospitaler og kommuner i Region Midtjylland. 4 Visitation Visitation til Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, foretages af lederen på Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, eller dennes stedfortræder i samråd med den læge fra Region Midtjyllands hospitalsvæsen, der er tilknyttet hospice og i overensstemmelse med Region Midtjyllands visitationsretningslinjer for hospicer med driftsoverenskomst med Region Midtjylland. 5 Kvalitet Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, følger Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende faglige retningslinjer for palliativ indsats. Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, og Region Midtjylland kan indgå samarbejds- og udvekslingsaftaler med henblik på at udvikle og fastholde faglige kompetencer hos personalet på hospicerne og på hospitalerne i Region Midtjylland. Stk. 3 Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, og Region Midtjylland evaluerer ydelserne på Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. Dette sker løbende eller konkret f.eks. på baggrund af henvendelser fra borgere, herunder patienter og deres pårørende. 6 Økonomi Region Midtjylland fastlægger det årlige drifts- og anlægsbudget for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, herunder det forudsatte antal pladser, belægningsprocent, patientflow og døgntakst. Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, udarbejder forslag til budget efter Region Midtjyllands retningslinjer. Region Midtjylland står for opkrævningen af døgntaksten når borgere fra andre regioner får ophold på Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. Indtægten herfra indgår i Region Midtjyllands budget og regnskab for hospiceområdet.

3 Stk. 3 Kommunerne medfinansierer ophold på hospice i henhold til reglerne fastsat i Sundhedsloven. Denne indtægt indgår i Region Midtjyllands budget og regnskab for hospiceområdet. Stk. 4 Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, foretager løbende budgetkontrol i henhold til Region Midtjyllands retningslinjer og følger regionens bevillings- og kompetenceregler, herunder regler om budgetoverførsler mellem regnskabsår. Såfremt Den Selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, indgår aftale med Danske Diakonhjem om varetagelse af budget- og regnskabsfunktionen finder regionens betalinger sted som 1/12-dels áconto-rater månedsvis forud på grundlag af det godkendte budget. Der foretages regulering af ácontobetalingen i forhold til det faktisk præsterede forbrug året før. Reguleringen foretages i det efterfølgende regnskabsår, når det endelige forbrug er registreret og valideret. Stk. 5 Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, kan uden omkostninger for institutionen anvende Region Midtjyllands økonomisystem, lønsystem, pengeinstitut og indkøbsaftaler. Der kan indgås særlige aftaler om institutionens anvendelse af øvrige IT-systemer. Institutionen vil modtage rådgivning om anvendelsen af de nævnte systemer. Institutionen tildeles EAN-numre fra Region Midtjylland. Stk. 6 Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, er omfattet af Region Midtjyllands Kasse- og Regnskabsregulativ, herunder bestemmelserne om intern regnskabskontrol, jævnfør Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for regioner. Stk. 7 Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, er omfattet af Region Midtjyllands revisionsaftale. Vælger institutionen at anvende egen revisor, skal denne godkendes af Region Midtjylland. Udgift til egen revisor afholdes af institutionen. Såfremt Den Selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, indgår aftale med Danske Diakonhjem om varetagelse af budget- og regnskabsfunktionen indgår Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, en 10-årig administrationsaftale med Danske Diakonhjem, som også varetager revisionsarbejdet. Stk. 8 Såfremt Den Selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, indgår aftale med Danske Diakonhjem om varetagelse af budget- og regnskabsfunktionen fremsender Gudenå Hospice, Brædstrup, ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab til Region Midtjylland. Regnskabet skal udarbejdes efter reglerne i Budget- og regnskabssystem for Regioner. Regnskabet fremsendes senest den 20. februar i året efter regnskabsåret. Såfremt Den Selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, ikke indgår aftale med Danske Diakonhjem om varetagelse af budget- og regnskabsfunktionen, fremsender regionen ved regnskabsårets afslutning en oversigt over forbruget hos Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, sammenholdt med det godkendte budget for det pågældende regnskabsår. Stk. 9 Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, kan modtage gaver og donationer fra udenforstående. Gaver, der har driftsmæssige konsekvenser eller andre økonomiske forpligtelser for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, eller/og for Region Midtjylland, kan dog kun modtages efter Region Midtjyllands godkendelse. Bestyrelsen kan i øvrigt anvende gaver og donationer efter donators ønske inden for de generelle bestemmelser om offentlig forvaltning. Regnskabsføring af disse midler sker som udgangspunkt på særlige konti i Region Midtjyllands økonomisystem, jf. stk. 7. Gaver og donationer holdes udenfor driftsbudgettet og uforbrugte midler overføres til næste regnskabsår. Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, er omfattet af reglerne om afløftning af moms i forbindelse med modtagelse af gaver og donationer fra virksomheder, visse fonde og foreninger.

4 Hvis Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, opløses, overgår alle gaver, løsøre, inventar m.m. med Region Midtjyllands godkendelse til en eller flere tilsvarende institutioner i Danmark, jf. vedtægternes bestemmelser om opløsning af den selvejende institution. 7 Ledelse af hospice Institutionens leder varetager under ansvar overfor institutionens bestyrelse den daglige drift samt den plejemæssige og administrative ledelse af institutionen. Region Midtjylland fastsætter og er ansvarlig for den lægefaglige bistand til hospice i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og afholder udgiften til den tilknyttede lægebistand. Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, ansætter selv sit personale indenfor de rammer, der er fastsat i det af Region Midtjylland godkendte budget, og i overensstemmelse med de af Regionernes Lønnings- og Takst Nævn indgåede aftaler for løn- og ansættelsesforhold. Ledelsen af Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, forhandler og indgår aftaler med de faglige organisationer om lokal løndannelse. Ledelsen af hospice er ansvarlig for, at der er budgetmæssig dækning for sådanne aftalte lønelementer, og at aftalen holder sig inden for de af regionen fastsatte retningslinjer. Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, er omfattet af Region Midtjyllands MED-aftale. Stk. 3 Bestyrelsen for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, ansætter og afskediger lederen af Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup,. Region Midtjylland er repræsenteret i ansættelsesudvalget ved de af Regionen udpegede bestyrelsesmedlemmer. Herudover er Regionen repræsenteret ved en repræsentant udpeget af Regionens direktion. Ansættelse og afskedigelse sker under forbehold af Region Midtjyllands forudgående godkendelse. Institutionen gør ved opslag af stillingen opmærksom på dette forbehold. Stk. 4 Region Midtjylland forventer et tæt og fortroligt samarbejde med såvel bestyrelse som leder af Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. Skulle der mod forventning opstå så store vanskeligheder i samarbejdet med lederen, at Region Midtjylland ikke har tillid til, at institutionen ledes tilfredsstillende, optages der forhandlinger med bestyrelsen for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. Forhandlingerne har til formål at sikre en tilfredsstillende ledelse af institutionen af hensyn til patienter, pårørende og personale. Resulterer forhandlingerne ikke i en holdbar løsning, og har Region Midtjylland fortsat ikke tillid til en tilfredsstillende ledelse af Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, meddeler Region Midtjylland Bestyrelsen, at der inden for en nærmere fastsat tidsfrist skal ske ledelsesmæssige ændringer. Ændringerne skal sikre, at Region Midtjylland på fuldt betryggende vis kan leve op til sin forsyningspligt på hospice-området. Ønsker Bestyrelsen for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, at gennemføre en uansøgt afskedigelse af lederen af Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, skal der forinden optages forhandlinger med Region Midtjylland med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning for begge parter. Fastholder Bestyrelsen ønsket om at afskedige lederen, skal afskedigelsen forinden godkendes af Region Midtjylland. Stk. 5 Det aftales mellem bestyrelsen for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, og Region Midtjylland, hvilke ledelsesfora i Region Midtjylland, lederen for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, indgår i med henblik på ledelsesmæssig og faglig sparring.

5 8 Større økonomiske dispositioner Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, kan ikke uden regionens godkendelse afhænde fast ejendom, optage lån med sikkerhed i ejendommen, ændre lånevilkår for de i ejendommen tinglyste hæftelser eller foretage andre økonomiske dispositioner af større betydning for ejendommen. Ejendommen eller dele af ejendommen kan ikke uden Region Midtjyllands godkendelse benyttes til andet formål end hospice, så længe denne driftsoverenskomst er gældende. Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, kan ikke bortset fra, hvad der henhører under almindelig daglig drift, uden Region Midtjyllands forudgående samtykke, træffe beslutninger om optagelse af lån, ændringer i lånevilkår, igangsætte anlægsaktiviteter, forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti, foretage ændring i vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser, opsige eller indgå huslejemål eller lignende, så længe denne overenskomst er gældende. Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, kan ikke, så længe nærværende driftsoverenskomst løber, uden samtykke fra Region Midtjylland indgå aftaler med udlejer om opsigelse af lejeaftale eller foretage ændringer i eksisterende lejeaftale eller foretage andre økonomiske dispositioner af større betydning for hospice. Stk. 3 Lejemålet eller dele af lejemålet kan ikke uden Region Midtjyllands godkendelse benyttes til andet formål end hospice, så længe denne driftsoverenskomst er gældende. 9 Ophør af hospicedrift Hvis bestyrelsen for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, enstemmigt beslutter, at drift af Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, skal ophøre eller hvis bestyrelsen beslutter, at Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, skal træde i likvidation i henhold til institutionens vedtægter eller Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, tages under konkursbehandling eller ikke længere kan opfylde sine forpligtelser i henhold til denne driftsoverenskomst eller ophører som følge af opsigelse af denne driftsoverenskomst fra Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrups, side, har Region Midtjylland køberet til ejendommen til en pris svarende til anskaffelsessummen med fradrag af de afdrag, som er betalt på de i ejendommen indestående faste lån. Det samme gælder, hvis Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, måtte gøre sig skyldig i en hævebegrundende misligholdelse, jf. 10 stk. 2. Anvendelse af eventuel formue skal ved ophør af hospicedrift godkendes af Region Midtjylland og være i overensstemmelse med vedtægterne for Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup. Stk.2 Hvis hospice ophører og ikke overdrages til fortsat drift, skal Sundhedsstyrelsen tage stilling til, hvor og hvordan den fortsatte opbevaring af patientjournalerne skal finde sted. 10 Opsigelse af driftsoverenskomst Denne driftsoverenskomst er gældende fra den 1. november 2013 og er uopsigelig fra begge parters side i 10 år, hvorefter den kan opsiges med 2 års skriftlig varsel til et regnskabsårs afslutning. Såfremt forudsætningerne for indgåelse af driftsoverenskomsten bortfalder eller bliver væsentligt ændret som følge af ændringer i lovgivning m.v., kan Region Midtjylland opsige driftsoverenskomsten med 1 års skriftlig varsel til et regnskabsårs afslutning.

6 Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktforhold finder i øvrigt anvendelse. Til væsentlig misligholdelse henregnes bl.a. den selvejende institutions afholdelse af væsentlige ubudgetterede udgifter. 11 Godkendelse af vedtægter Region Midtjylland har samtidig med indgåelse af denne driftsoverenskomst godkendt Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrups, vedtægter af den 1.oktober Region Midtjylland skal høres ved fremtidige ønsker om at ændre disse vedtægter. Vedtægtsændringer kan føre til genforhandling af driftsoverenskomsten og i yderste fald til opsigelse af driftsoverenskomsten fra Region Midtjyllands side. 12 Dialogmøder Der nedsættes et dialogforum med repræsentanter fra ledelsen af Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, og Region Midtjyllands Administration, der mødes 1-2 gange årligt med henblik på generel opfølgning på den almindelige drift, udviklingsinitiativer m.v. 13 Tvivlsspørgsmål I tilfælde af tvivlsspørgsmål om denne overenskomst bestemmelser eller andre vilkår for samarbejdet vil Bestyrelsen og ledelsen af Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup, og Region Midtjylland hurtigst muligt søge og bidrage til afklaring under hensyn til samarbejdets videreførelse. 14 Underskrift Driftsoverenskomsten underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf parterne modtager ét eksemplar. For Den selvejende institution Gudenå Hospice, Brædstrup: For Region Midtjylland: Bestyrelsesformand Regionsrådsformand Bent Hansen d. /.2013 d. /. 2013

7

Forslag til. Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Anker Fjord Hospice og Region Midtjylland

Forslag til. Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Anker Fjord Hospice og Region Midtjylland Forslag til Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Anker Fjord Hospice og Region Midtjylland I henhold til 75 stk. 4 i Sundhedsloven indgås følgende overenskomst mellem Region Midtjylland

Læs mere

Forslag til. Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Hospice Limfjord og Region Midtjylland

Forslag til. Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Hospice Limfjord og Region Midtjylland Forslag til Driftsoverenskomst mellem Den selvejende institution Hospice Limfjord og Region Midtjylland I henhold til 75 stk. 4 i Sundhedsloven indgås følgende overenskomst mellem Region Midtjylland og

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Regionsrådet i Region Syddanmark og Den selvejende institution Hospice Sydfyn om drift af Hospice Sydfyn

Driftsoverenskomst mellem Regionsrådet i Region Syddanmark og Den selvejende institution Hospice Sydfyn om drift af Hospice Sydfyn Driftsoverenskomst mellem Regionsrådet i Region Syddanmark og Den selvejende institution Hospice Sydfyn om drift af Hospice Sydfyn 1. Retligt grundlag Nærværende overenskomst om drift af Hospice Sydfyn

Læs mere

Der er for institutionen oprettet vedtægt af 19. oktober 2004, som er grundlag for denne overenskomst.

Der er for institutionen oprettet vedtægt af 19. oktober 2004, som er grundlag for denne overenskomst. Driftsoverenskomst mellem Regionsrådet i Region Syddanmark og Den selvejende institution Hospice Sønderjylland om drift af Hospice Sønderjylland 1. Retligt grundlag Nærværende overenskomst om drift af

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Syddanmark og den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest

Driftsoverenskomst mellem Region Syddanmark og den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Driftsoverenskomst mellem Region Syddanmark og den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Indledning Denne driftsoverenskomst indgås mellem den selvejende institution Danske Lægestuderendes

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden 1. Navn: 1.1. Den Selvejende Institution bærer navnet KamillianerGaarden og hjemsted

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret DRIFTSOVERENSKOMST mellem Aarhus Byråd og Den selvejende institution Døgncentret 06.06 2012 Driftsoverenskomst Mellem Byrådet i Aarhus Kommune og den selvejende institution Døgncentret, beliggende Reykjaviksgade

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende institutioner

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Børnehaven Troldehøjen beliggende

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune, Center for Handicap og Psykiatri og Fontænehuset Frederikshavn September 2014 Driftsoverenskomst Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Der

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter, driftsoverenskomst og driftsbudget 2009 for Den selvejende institution Hospice Søholm

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter, driftsoverenskomst og driftsbudget 2009 for Den selvejende institution Hospice Søholm Region Midtjylland Godkendelse af vedtægter, driftsoverenskomst og driftsbudget 2009 for Den selvejende institution Hospice Søholm Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 25 Referat

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Strandlyst Boliger, Lundeborg. 1. Strandlyst Boliger, Lundeborg er en selvejende institution, der drives i lejede plejeboliger og servicearealer beliggende Strandstien

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen og.

Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen og. Børne- og Ungdomsforvaltningen 6. december 2007 Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen og. Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej og Esbjerg Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej og Esbjerg Kommune Driftsaftale mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Novrupvej og Esbjerg Kommune Formål Ifølge slovens kapitel 1 har Byrådet det overordnede ansvar for dagtilbuddene i Esbjerg kommune. De s elvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 223-102024 JTL/usk 24.05.2006 VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Fonden Boformen Gaia. 1.2 Fondens adresse og hjemsted er Bøgelunden 25, 9320 Hjallerup. 2. Stiftelse

Læs mere

Vedtægter for. Bestyrelse 2.1 Levuk ledes af en frivillig bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Et medlem udpeges af

Vedtægter for. Bestyrelse 2.1 Levuk ledes af en frivillig bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Et medlem udpeges af Vedtægter for den selvejende institution LEVUK 1 Formål 1.1 Levuk er en selvejende institution som er stiftet den 16. august 2004 af Landsforeningen LEV. Den selvejende institutions hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægt for. Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Vedtægt for. Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Vedtægt for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård 1 Tilbuddet Stk. 1. Den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård (herefter Svendebjerggård) er tilknyttet

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST. mellem

Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST. mellem GENTOFTE KOMMUNE Driftsoverenskomst på dagtilbudsområdet DRIFTSOVERENSKOMST mellem Gentofte Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution [navn]. Institutionen har til huse i ejendommen beliggende

Læs mere

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Udkast 14.12 2016 Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Navn, hjemsted og formål 1. Institutionens navn er Næstved Hallerne. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Næstved Hallerne

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Rammerne for de selvejende tilbud i Den Sociale Virksomhed Bilag 1 - Side -1 af 1 Til regionsrådsmødet 11. maj 2014 Ændringsforslag til sag 1. rammerne for de selvejende tilbud i den sociale

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Vedtægter for Mediernes Pension

Vedtægter for Mediernes Pension Vedtægter 2015 Vedtægter for Mediernes Pension 1. Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået aftale om stiftelse af foreningen Mediernes Pension med følgende

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

Engagement og interesse Etableret Støtteforeningen for Brædstrup Hospice hvis mål er at skabe det bedste hospice i Midt- og Østjylland.

Engagement og interesse Etableret Støtteforeningen for Brædstrup Hospice hvis mål er at skabe det bedste hospice i Midt- og Østjylland. Ansøgning sammenholdt med regionsrådets kriterier Ansøgning fra Danske Diakonhjem og Støtteforeningen for Brædstrup Hospice Kriterier for vurdering godkendt af regionsrådet 1. Redegørelse for den selvejende

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Jonstrupvang-Bebyggelsen Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Jonstrupvang- Bebyggelsen

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Driftsoverenskomst. Københavns Kommune. centerbestyrelsen for selvejecentret Lavuk Stjernen

Driftsoverenskomst. Københavns Kommune. centerbestyrelsen for selvejecentret Lavuk Stjernen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen DU Handicap NOTAT 17-12-2012 Sagsnr. 2012-24583 Dokumentnr. 2012-960814 Sagsbehandler Lisbeth W. Jørgensen Driftsoverenskomst mellem Københavns Kommune og centerbestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen

VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen VEDTÆGT Privatinstitutionen Solvangen 1. Forankring Den selvejende privatinstitution foreningen Solvangen er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Solvangen og drives i henhold

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Reviderede vedtægter for Fonden Bofællesskabet Poststrædet 2 (cvr.nr )

Reviderede vedtægter for Fonden Bofællesskabet Poststrædet 2 (cvr.nr ) Reviderede vedtægter for Fonden (cvr.nr. 32 02 33 04) 1 Navn Fondens navn er Fonden. 2 Hjemsted Fondens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Fondens formål er: 3 Formål 1 At bidrage til at skabe bomuligheder

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Børnehuset Novrupvej

Børnehuset Novrupvej 1 Institutionens forankring VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Børnehuset Novrupvej Den selvejende institutions navn er Børnehuset Novrupvej beliggende Novrupvej 8-10, 6705 Esbjerg Ø. Institutionen

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere