Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø"

Transkript

1 Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Web: Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Web: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Bureau: Dplus.dk Tryk: Gulmann Grafisk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: eksemplarer Januar 2008 EAN:

3 Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Introduktion Investeringskalkulens opbygning De væsentlige elementer i Investeringskalkulen Tilbagebetalingstid Når man sætter pris på Investeringskalkulen trin for trin 0. Til revisoren Start med fanebladet Forslag Udgifter Produktivitet Kvalitet og arbejdsmiljø Udregninger Resultat Evaluering Rapporter Cases ALO Skive A/S Erstatning af snavsede stålplader med rengjorte decaperede plader Hydraflex A/S Indkøb af robot til at tage emner ud af drejebænk Linimatic A/S Investering i ny støbeform Vestas Machining A/S - LEAN-organisering af nav-produktion

4 Introduktion Investeringskalkulen er et værktøj, som kan understøtte og kvalificere virksomheders beslutninger om forbedringer i produktionen. Værktøjet er målrettet små og mellemstore virksomheder. Det hjælper med at skabe hurtigt overblik over de elementer, I bør vurdere og sætte pris på, når I skal beslutte om en investering kan betale sig. Investeringskalkulen er brugervenlig og fleksibel, så den enkelte virksomhed kan tilpasse det sine egne behov. Værktøjet er udviklet i programmet Excel. Hvilke ideer er nu de rigtige at prioritere? 4

5 Et ønske fra virksomhederne Industriens Branchearbejdsmiljøråd har siden 2005 gennemført en række kurser under overskriften Produktivitet Kvalitet Arbejdsmiljø. Kurserne er målrettet små og mellemstore virksomheder indenfor jern- og metalområdet. Det vil sige virksomheder, der har en travl hverdag, som i høj grad er styret af kunder og ordrer. Fra hver virksomhed deltager både ledelse og medarbejderrepræsentanter. Kurserne giver nogle enkle redskaber til en systematisk indsats, som på en gang retter sig mod forbedringer af produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Formålet er at styrke en enkel og systematisk indsats i en hverdag, der ellers er præget af, at man løser hasteopgaver og specialopgaver på bekostning af langsigtet planlægning. På opfølgningsmøder har virksomhederne ytret ønske om at få et værktøj, som kan hjælpe med at sætte tal på omkostninger og besparelser i forbindelse med forbedringer i produktionen. Ofte er en beslutning om en forbedring baseret på lederens mavefornemmelse. Det kan være tilstrækkeligt, men er investeringen relativt stor og kompleks, ønsker mange lidt større sikkerhed og grundlag for beslutningen. 5

6 Investeringskalkulens opbygning Når du som ejer eller leder skal træffe en beslutning, skal du vurdere og sammenholde mange forskellige elementer. Det kræver opmærksomhed og analyse. Værktøjet giver et overblik over de væsentlige elementer i sådan en analyse, og det giver dig mulighed for at vurdere hvert enkelt element. På baggrund af de informationer, du taster ind, giver værktøjet dig et samlet billede af gevinster og omkostninger ved en mulig investering. Gad vidst om en kran kan give bedre produktivitet og arbejdsmiljø? 6

7 De væsentlige elementer i Investeringskalkulen De væsentlige elementer i en analyse af en mulig investering er omkostninger, gevinster samt tilbagebetalingstid: Omkostninger kan fx handle om Udgifter til køb af udstyr og teknologi Udgifter til efteruddannelse eller træning Tidsforbrug til efteruddannelse eller træning Gevinster kan fx handle om: Forbedringer i produktivitet Forbedringer i kvalitet og arbejdsmiljø Tilbagebetalingstid Investeringskalkulen summerer tallene for omkostninger og gevinster op, og resultatet vises som tilbagebetalingstid dvs. den tid det tager, før din investering har tjent sig hjem. Tommelfingerreglen ved investeringer i forbedringer i små og mellemstore virksomheder er, at I skal regne med en tilbagebetalingstid på højst 2 år. Vil en ny slibemaskine betyde, at vi får færre fejl? 7

8 Investeringskalkulen opererer derfor med en tidshorisont på 2 år, fordelt på 8 kvartaler. Tilbagebetalingstid Tilbagebetalingstiden giver et godt billede af, hvad virksomheden får ud af en given investering. Tilbagebetalingstiden er også et godt udgangspunkt, når I skal diskutere et eller flere investeringsforslag indbyrdes. Fx til et produktionsmøde hvor svende og ejer/leder vil drøfte forskellige forbedringsforslag. Eller til et bestyrelsesmøde, hvor I gerne vil have bestyrelsens besyv med om en given investering. Tilbagebetalingstiden for forbedringer af arbejdsmiljø og kvalitet er ofte meget kortere, end man forestiller sig. Når der sættes pris på spildprocesser, fejl, belastende arbejdsgange, unødvendig transport og oplagring, viser der sig ofte et stort forbedringspotentiale i de fleste virksomheder. Når man sætter pris på Når omkostninger og gevinster skal gøres op, er der to måder at gøre det på. Den ene måde er at beregne dem ud fra nogle kendte forudsætninger. Men er forudsætningerne ikke helt klare, må I bruge den anden måde I må give et skøn. Et højdeindstilleligt bord vil bevirke, at medarbejderen får mindre ondt i skuldrene, men vil det ikke også betyde noget for produktiviteten? 8

9 Når I fx prisfastsætter en gevinst, måler I effekten. Det vil ofte kun være muligt, når det gælder forbedringer af produktiviteten. Hvis I skal vurdere sygefraværet, må I skønne. Så kan du kan svare ja til, at investeringen kan få betydning for sygefraværet, er du nødt til at skønne, hvor mange færre sygefraværsdage, du tror forbedringen vil medføre og på den baggrund udregne den økonomiske gevinst. Lav skønnene efter bedste evne. Det vigtigste er, at I selv tror på den størrelsesorden, I angiver. Efterhånden bliver I bedre til at skønne. Derfor er det en god idé at gå jeres beregninger igennem, når projektet er gennemført. Det giver et indblik i, hvad der passede, og hvad der ikke holdt. 9

10 Investeringskalkulen - trin for trin Når du starter programmet, får du følgende billede frem. Du styrer rundt i programmet ved hjælp af fanerne nederst i skærmbilledet. Til revisoren: En beskrivelse af programmet rettet til revisoren. Forslag: Her beskriver du det forslag, du vil analysere. Udgifter: Her sætter du pris på udgifterne af forslaget. Produktivitet: Her sætter du pris på den forbedrede produktivitet. Kvalitet og arbejdsmiljø: Her sætter du pris på bedre arbejdsmiljø og kvalitet. Udregninger: Her bliver dine tal vist opsummeret i kolonner. Resultat: Her præsenteres resultatet af analysen. Evaluering: Her kan du opsamle dine erfaringer, når forslaget er gennemført. 10

11 0. Til revisoren Denne introduktion til programmet er målrettet virksomhedens revisor og andre økonomikyndige. Her gives en kort præsentation af programmets opbygning. Almindelige brugere kan springe denne introduktion over. 11

12 1. Start med fanebladet Forslag Beskriv forslaget til forbedring og beskriv, hvilken virkning du regner med, at forslaget vil få for produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø, hvis det gennemføres. 12

13 2. Udgifter Her oplister du de udgifter, omkostninger og investeringer, som er nødvendige for at gennemføre dit forslag. Investeringskalkulen summerer alle dine udgifter op og beløbet sættes automatisk ind under fanebladet Udregninger. I skemaet er der lagt nogle forslag til typer af udgifter ind. Overvej hvilke der er relevante i forhold til dit forslag og virksomhed. Mangler der nogle udgiftstyper, kan du skrive dem ind - enten i en af de rækker med en udgiftstype, som ikke er relevant for dig eller i en tom række. Hvis du ikke er fortrolig med at arbejde med Excel regneark, så spørg evt. en bogholder eller sekretær. Der er måske også en ung medarbejder ansat, som kan hjælpe dig. Sørg for at der er sammenhæng mellem de udgifter, du lægger ind i værktøjet, og det du har beskrevet som nødvendigt under Forslag. 13

14 Enheder Udgifter gøres op i antal enheder gange pris pr. enhed. Eksempler på enheder: Arbejdstimer: Hvor antallet skal ganges med en timepris Maskiner: Hvor antallet skal ganges med en stykpris Kurser: Hvor antallet skal ganges med kursusprisen. Farverne i skemaerne Farverne på felterne i skemaet fortæller, om det er felter, du kan gøre noget ved. Du kan selv skrive i alle de grønne felter, de blå felter er mellemregninger, mens de gule felter automatisk udregner nøgletal. 14

15 3. Produktivitet Regneteknisk betragtes produktivitetsforbedringer som en besparelse, der realiseres løbende. Vurder den økonomiske virkning af forslagets produktivitetsforbedringer. Beregn dine produktivitetsforbedringer over en tre måneders periode. Det er især kortere cyklustid og hurtigere gennemløbstid, som har betydning for tilbagebetalingstiden. Vælg hvilke af de på forhånd valgte forslag, der er relevante for dit forslag. Mangler der nogle forhold, kan du skrive dem ind i en af de besparelsestyper, som ikke er relevante for dig eller vælge en tom række. Husk at der skal være sammenhæng mellem de gevinster, du har beskrevet under fanen Forslag og dem, du sætter pris på her. 15

16 4. Kvalitet og arbejdsmiljø Vurder økonomien af de kvalitets- og arbejdsmiljøforbedringer, som forslaget vil medføre. Husk at opgøre forbedringer pr. kvartal. Vær særlig opmærksom på, at der ofte ligger store besparelser gemt i færre kvalitetsfejl i produktionen. Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem det sted, hvor kvalitetsfejlen sker og det sted, hvor den opdages. Den produktionstid, som er brugt på produktet, indtil kvalitetsfejlen opdages, skal betragtes som en direkte omkostning. Hertil kommer tidsforbruget på at håndtere skrot eller på at opnå det ønskede kvalitetsniveau på produktet. Når beregningen er lavet på et produkt, skal det ganges op med det antal, som svarer til fejlprocenten i produktionen. Vælg hvilke af de på forhånd valgte forslag, der er relevante for dit forslag. Mangler der nogle forhold, kan du skrive dem ind i en af de besparelsestyper, som ikke er relevante for dig eller vælge en tom række. 16

17 5. Udregninger Siden viser resultaterne af både udgifter og gevinster ved dit forslag. Som du kan se, bliver udgifterne summeret op og sat ind 1. kvartal. Det har nemlig ikke betydning for tilbagebetalingstiden, om udgifterne er samlet i et kvartal eller spredt over flere kvartaler. Hvis du ønsker at fordele udgiften på flere kvartaler, kan du gå ind i kolonnen Udgifter og skrive udgiften ind i de grønne felter i tabellen. Hvis du fx skriver et tal ind i 2. kvartal, gentages tallet også i 3. kvartal og frem. Hvis udgiften er begrænset til et kvartal, skal du derfor skrive 0 i de t efterfølgende kvartal. Til sidst kan du gå de enkelte poster i gennem og evt. ændre lidt på dem. Så kan du se, hvilken betydning ændringerne får for tilbagebetalingstiden. 17

18 6. Resultat Her præsenteres resultatet af dine beregninger, nemlig tilbagebetalingstiden - den information, der skal danne grundlag for jeres beslutning. Derudover bliver udgifter og besparelser vist i et søjlediagram fordelt på kvartaler. 18

19 7. Evaluering Når dit forslag er gennemført, og du har fået indblik i virkningerne af forbedringen, har du mulighed for at evaluere dine forudsigelser ved hjælp af Investeringskalkulen: Hvilke holdt vand, og hvilke passede ikke? Her ligger der gode muligheder for at lære af dine erfaringer. 19

20 8. Rapporter Alle dele af Investeringskalkulen kan udskrives. Når du er tilfreds med dine kalkulationer, kan du udskrive en rapport. Vælg den mest logiske rækkefølge, og det er ikke den samme, som den rækkefælge du har lavet analysen i. Det er altid en god idé at starte med det vigtigste. Derfor foreslår vi følgende rækkefølge: 1. Resultat 2. Forslag 3. Udgifter 4. Produktivitet 5. Kvalitet og arbejdsmiljø 6. Udregninger Vil et bedre produktionslayout give en bedre produktivitet? 20

21 Cases I det følgende gennemgår vi cases fra de fire projektvirksomheder. Hver case beskrives kort, og vi viser, hvordan værktøjet kan bruges i den pågældende case. Case-virksomhederne Fire jern- og metalvirksomheder har afprøvet værktøjet på nogle forbedringsforslag, de overvejer eller har indført. Alle fire har deltaget i PKA-kurset. Derudover har de været værter for et besøg, hvor der blev samlet data og cases fra hver af de fire virksomheder. Uden disse virksomheders samarbejde ville det ikke have været muligt at udvikle værktøjet. ALO Skive A/S producerer frontlæssere til landbruget og er en del af den svenskejede ALO-koncern. Hydraflex A/S producerer hydrauliske cylindre i alle størrelser. Virksomheden ligger i Viborg. Linimatic A/S producerer produkter til bl.a. bilindustrien og kommunikationsbranchen. Virksomheden ligger i Helsinge. Vestas Machining A/S producerer nav til V82 møller og er placeret i Skagen. 21

22 ALO Skive A/S Erstatning af snavsede stålplader med rengjorte decaperede plader Problemstilling Producenterne leverer stadig mere snavsede stålplader. Der er synlige mængder af sort støv på dem, som sviner medarbejdere og personale til. Forbedringsforslag Erstat de beskidte stålplader med rene decaperede plader. Pris Ca. kr pr. år Tilbagebetalingstid Tilbagebetalingstiden på investeringen er 10,9 måneder. Effekt af forbedring Når man svejser i decaperede plader, kan man bruge dobbelt tråd. Potentielt giver det en væsentlig produktivitetsgevinst, da svejserobotterne kan lægge to svejsesømme samtidigt. Da robottens bevægelser er de samme, anslås produktivitetsgevinsten til 50 %. Omfanget af svejsestænk er reduceret på grund af lavere temperatur. Det skyldes en kombination mellem oliebehandlingen af stålpladerne og anvendelse af en beskyttelsesgas. Man undgår, at medarbejderne bliver snavsede, samt udsættes for fint støv og hudirritation. Mindre snavs betyder mindre rengøring. 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Hydraflex A/S Indkøb af robot til at tage emner ud af drejebænk Problemstilling På Mazak-drejebænken produceres emner i serier fra 10 til 400. Efter programmering og indstilling af drejebænken lægges emnerne i og tages ud manuelt. Den manuelle håndteringsfunktion indebærer ensidigt gentaget arbejde og binder en medarbejder til denne funktion under produktionen. Forbedringsforslag En robot, der kan lægge emner i og tage dem ud, vil kunne frigøre en medarbejder til andet produktivt arbejde. Pris Kr Tilbagebetalingstid Tilbagebetalingstiden på investeringen er 15,7 måneder. Effekt af forbedring Indførelsen af robotten vil muliggøre produktion på maskinen i 24 timer i døgnet, selv om der kun er operatør på i 12 timer. Investeringen vil nedbringe sygefraværet. Færre udgifter til fysioterapeut. 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Linimatic A/S Investering i ny støbeform Problemstilling Kunden har garanti på, at der kan gennemføres skud i støbeformen. Efter skud viser de første tegn sig på, at formen er slidt. Slitagen indebærer manuelt arbejde på de enkelte emner. Jo større slitage jo mere manuelt arbejde. Forbedringsforslag Ny støbeform Pris Kr Tilbagebetalingstid Tilbagebetalingstiden på investeringen er 14,6 måneder. Effekt af forbedring Bedre produktivitet. Kvalitetsforbedringen vil medføre et bedre flow i produktionen og mindre manuelt arbejde i processen. En ny form vil fjerne belastninger ved det manuelle arbejde samt slibestøv fra processen. 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Vestas Machining A/S LEAN-organisering af navproduktion Problemstilling Der manglede flow i produktionen. Produktionen af nav foregik ved en samtidig produktion af ni nav af gangen, hvor stumper, værktøjer osv. fyldte hele produktionslokalet. Det var uoverskueligt, og der var fare for at falde over de ting, som lå på gulvet. Der blev også brugt meget tid på at hente dele, værktøjer o.a. Forbedringsforslag Forbedringen bestod i at gennemføre en omorganisering af produktionen baseret på principperne i LEAN. Pris Kr Tilbagebetalingstid Tilbagebetalingstiden på investeringen er 3,9 måneder. Effekt af forbedring Produktiviteten steg med ca. 25 %. Produktionslokalernes kvalitet i form af overskuelighed, orden og rengøringsniveau er markant forbedret. Der er sket en betydelig forbedring i arbejdsmiljøet med mindre ulykkesrisiko og større trivsel. Der er desuden gennemført en række forbedringer af de ergonomiske forhold med færre løft, bedre hjælpemidler og mindre intern transport. 39

40 40

41 41

42 42

43

44 CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Web: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon: Web: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Web: 44

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Øje på arbejdsmiljøet, november 2010 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

-Et idékatalog til procesindustrien

-Et idékatalog til procesindustrien Ulykkesforebyggelse gennem ændring af holdninger og adfærd -Et idékatalog til procesindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere