Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret Ansvarsforsikring Kaskoforsikring Erstatning Regres Forsikringens undtagelser Præmieskala Selvrisiko Skadetyper fritaget for selvrisiko Selvrisikodækning Ændrede vilkår og opsigelse ved skade Ændringer i risikoen Præmien Uenighed Love og vedtægter Fortrydelsesret Forsikringsbetingelserne er i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftale 1

2 1. Hvem er sikret Betinget af en af selskabet godkendt og komplet udfyldt og underskrevet begæring, er sikrede; dvs forsikringstageren og andre, som med forsikringstagerens tilladelse lovligt benytter den forsikrede bil. Ved salg af bilen er den nye ejer dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i 3 uger. Ejer af virksomheder, der erhvervsmæssigt har bilen i varetægt for reparation, behandling, transport eller lignende, er ikke sikret. Det samme gælder virksomheder, der har overtaget bilen med erhvervsmæssigt videresalg for øje. Bestemmelsen i Forsikringsaftalelovens 54 er herved tilsidesat. 1.1 Forsikringens sammensætning Policen kan være sammensat af følgende dækninger: 1. Ansvar 2. Kasko, herunder redningsforsikring i udlandet og retshjælpsdækning På policen fremgår det, hvilke dækninger forsikringen består af. 1.2 Særlige vilkår Hvis der gælder særlige vilkår for din forsikring, vil det fremgå af policen. 1.3 Hvis skaden sker Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til FIRST. Værkstedet skal tilkalde taksator, idet reparation kun må foretages efter aftale med FIRST. Du kan dog lade mindre reparationer udføre indenfor et beløb på maks. kr , hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med bilen og kørsel ikke kan udsættes. Tyveri, brand (ildsvåde) og hærværk skal anmeldes til politiet. Du kan læse om reparation/erstatning i punkt 4, skadens indflydelse på præmietrin i punkt 7 og om selvrisiko i punkt 8. Ved skader i udlandet, indenfor Europa og hvor du har brug for redningsforsikringen, skal du henvende dig direkte til: SOS-International, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg, telefon , telefax , Denne dækning omfatter i henhold til gældende vilkår - assistance ved ulykker og driftsstop. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen findes i det røde SOS-servicekort, som kan rekvireres hos FIRST. SOS-kortet og registreringsattesten skal altid medbringes ved rejser i udlandet. Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker denne forsikring kun subsidiært. 2. Ansvarsforsikring 2.1 Hvor dækkes Forsikringen dækker i Europa og i de lande udenfor Europa, der er medlem af grønt-kort ordningen. Det grønne kort er overfor udenlandske told- og politimyndigheder dokumentationsbevis for, at der er tegnet ansvarsforsikring. Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, gælder forsikringen her kun subsidiært. 2.2 Hvad dækkes Forsikringen dækker det erstatningsansvar, der kan pålægges den sikrede som ejer, bruger eller fører af den forsikrede bil. Alle aftaler om erstatning skal forhandles af FIRST. Ansvar for skade på forsikringstagerens person er dækket, når denne ikke er fører af bilen. Såfremt forsikringstageren anvender bilen i udlandet i en periode på 90 dage eller mere, er forsikringstageren forpligtet til at meddele FIRST herom. Der vil blive opkrævet en tillægspræmie for denne dækning i udlandet. 2

3 2.3 Hvad dækkes ikke 1. Skade på førerens person. 2. Skade på ting tilhørende de sikrede. 3. Skade på tilkoblede køretøjer fx trailere. 4. Skade på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj, medmindre der er tegnet særlig forsikring for det. 5. Skade opstået ved ophold på flyvepladsers restriktionsområder. 2.4 Summer Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, der fastsættes i Færdselsloven. Under kørsel i udlandet dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande, dog mindst med de summer, som er gældende i Danmark. Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker ansvarsforsikringen kun subsidiært. 3. Kaskoforsikring 3.1 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker kun lande i EU og EEA. Denne dækning er kun medforsikret, hvis der er tegnet kaskoforsikring. 3.2 Hvad omfatter forsikringen 1. Den forsikrede bil inklusive producent monteret standardudstyr. 2. Standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til bilen. 3. Eftermonteret tilbehør, såsom bilradio, båndspil-ler, CD er, højttalere, kommunikationsudstyr og andet tilbehør hertil (dog højst 5 bånd el. CD er til bilens musikanlæg), eftermonteret karosseri-tilbehør eller andet tilbehør, såsom fælge, fjeder/ dæmpersæt, spoilere, tuningsdele og speciallakeringer er medforsikret for indtil kr., medmindre der er tegnet tillægsdækning. (Fremgår af Policen). Følgende tilbehør er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsdækning: 1. Tilbehør der benyttes erhvervsmæssigt. 2. Lånte, lejede og leasede genstande. 3.3 Hvilke skader dækkes Forsikringen dækker enhver skade på den forsikrede bil, herunder: 1. Kollisionsskader. 2. Brand (ildsvåde), eksplosion, lynnedslag, kortslutning. 3. Nedstyrtende genstande: Genstande der ved frit fald rammer bilen. 4. Tyveri, tyveriforsøg, røveri og ran. 5. Hærværk: Skade der kun rammer den forsikrede bils glas. 3.4 Hvilke skader dækkes ikke 1. Skader, der alene opstår i og er begrænset til bilens mekaniske dele (f.eks. motor, transmission eller styretøj), medmindre skaden sker ved brand, eksplosion, kortslutning, tyveri, røveri eller hærværk. 2. Skade som følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie. 3. Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust eller frostsprængning) eller anden forringelse af bilen, der er en følge af almindelig brug, herunder stenslag i lak, ridser og lignende. 4. Skader sket under behandling og bearbejdning. Reparatører, forhandlere eller andre, som har bilen til reparation, service, eller lignende, er ikke dækket af forsikringen. Det samme gælder virksomheder, der har bilen i varetægt for salg, transport eller kommission. Bestemmelsen i Forsikringsaftalelovens 54 er herved tilsidesat. 5. Skader der er omfattet af garanti. 6. Skader der sker, mens bilen er udlejet i strid med Justitsministeriets bestemmelser. 7. Skader der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, herunder skader sket under 3

4 kørsel i spiritus-, narkotika- eller medicinpåvirket tilstand. 8. Skader sket mens bilen blev ført af en person uden lovbefalet kørekort. 9. hvis køretøjet ikke er i trafiksikker stand eller ikke har bestået sit lovpligtige bilsyn. 10. Skader der skyldes strejke, optøjer og borgerlige uroligheder. Desuagtet skade nævnt under undtagelserne 6, 7 og 8 er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af bilen, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres manglende kendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. Krig, m.v. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv og andre naturkatastrofer, krig, krigslignende handlinger, oprør og borgerlige uroligheder eller konfiskation beordret af militært styre eller beordret af regeringer og/eller af andre offentlige eller private autoriteter som ikke er accepteret af EU. Radioaktiv forurening og atomulykke Forsikringen dækker ikke skade eller tab af køretøjet, forårsaget af ovenstående hændelser. Direkte eller indirekte forpligtelser som følge af forurening fra atomart brændselsmateriale, atomaffald eller anden atomulykke. 4. Erstatning 4.1 Transport Efter en skade, der er omfattet af forsikringen, dækkes nødvendig transport af bilen til nærmeste autoriserede værksted. Findes bilen efter et tyveri dækkes transport til bopæl eller værksted. Transport, der er omfattet af anden forsikring, abonnement eller lignende, dækkes ikke. 4.2 Reparation Bilen skal ved reparation sættes i samme stand som umiddelbart før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør og leverandør af reservedele m.v. Der ydes ikke erstatning for: 1. Forøgede udgifter til reparation uden for normal arbejdstid. 2. Forringelse af bilens handelsværdi. 3. Forbedringer, f.eks. som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede dele. 4.3 Kontanterstatning Kontanterstatning fastsættes til det beløb, en tilsvarende bil med samme alder og stand ville koste mod kontant betaling, hvis: 1. Skaden er så stor, at reparationsudgiften medfører, at der skal tilbydes eller ydes kontanterstatning efter de af myndighederne fastsatte regler. 2. Bilen efter tyveri ikke er kommet til veje 4 uger efter anmeldelse til politiet og skriftlig anmeldelse til selskabet. Bilen tilfalder selskabet ved kontanterstatning. Kontanterstatning forudsætter at bilen afmeldes i Centralregisteret for Motorkøretøjer og Told- og Skattestyrelsens regler overholdes. Stjålet eller skadet tilbehør, hvor reparation ikke kan betale sig, erstattes efter vort valg enten ved kontant betaling eller levering af tilsvarende genstande. 4.4 Merværdiafgift Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende lovgivning betales af FIRST. I det omfang, hvor ejeren af bilen kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift, sender vi 4

5 en opkrævning ved skadens afregning eller fradrager afgiften ved kontanterstatning. 4.5 Nyværdi Forsikringstager er berettiget til nyværdierstatning når: 1. Bilen er en personbil, registreret til privat personkørsel. 2. Reparationsomkostningerne vil overstige 75 % af bilens nyværdi på skadetidspunktet. 3. Skaden indtræffer indenfor det første år efter bilens første registrering. 4. Bilen er købt som fabriksny. Ved nyværdi beregnes erstatningen til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang på skadetidspunktet. 4.6 Retshjælpsforsikring Denne dækning er automatisk medforsikret, når der er tegnet kasko. Vilkårene for retshjælp kan du få ved at kontakte FIRST. Vi vejleder dig gerne i spørgsmål om retshjælpsforsikringen. Vilkårene er generelle og forsikringssummer mv. ændres løbende i takt med domstolenes afgørelser og i 2007 udgjorde den maksimale erstatning omkring kr Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved private tvister, der kan indbringes for domstolene. Der ydes ikke dækning for advokatrådgivning. Bilforsikringens område er de sager, hvor sikrede er part som ejer, bruger eller fører af den forsikrede bil. Undtaget er bl.a. de sager, der opstår i forbindelse med sikredes hoved- eller bierhverv, (dog ikke ved sager vedrørende personskade) samt straffesager. For at der kan opnås retshjælpsdækning, skal en advokat have påtaget sig sagen, ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal opfyldes. Advokaten skal herefter før yderligere skridt foretages indsende en nærmere redegørelse om sagen til FIRST. Generelle bestemmelser: 5. Regres Regres er et forsikringsselskabs ret til at få udbetalte beløb tilbage. 5.1 Regres ved forsæt eller grov uagtsomhed FIRST har regres mod enhver (føreren, ejeren eller andre), som efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade og som har forvoldt skade med forsæt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed 5.2 Regres for skader sket under udlejning FIRST har regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen. 6. Forsikringens undtagelser 6.1 Motorløb Forsikringen dækker ikke skade som sker under motorløb eller kørsel på bane eller andre områder der er afspærret til formålet. Skade der sker under nationale orienteringsløb, økonomi løb eller rally løb uden for afspærret bane, er dog dækket, når kørslen foregår i Danmark, og politiet har givet tilladelse til løbet. Der kræves endvidere, at de regler, der gælder for løbet, skal overholdes. Skade, der sker under øvelseskørsel, glatførekørsel og manøvrekørsel er dækket, når denne kørsel foregår under instruktion af f.eks. 5

6 motororganisation eller lignende og på afspærret område. 7. Præmieskala Forsikringen har 9 præmietrin, hvor trin 1 er det dyreste og trin 9 (Elite) er det billigste. Indtil præmietrin 9 opnås, er man placeret 1 år på samme præmietrin. For hvert tilfælde af skade, hvor forsikringen ikke kan udøve regres for det fulde erstatningsbeløb eller forsikringstageren helt eller delvist bliver tilkendt skyld jævnfør Færdselsloven, mistes et præmietrin for hver sådan skade ved næste fornyelse. Såfremt forsikrede allerede er i præmietrin 9 medfører den første skade i forsikringsåret ikke tab af præmietrin, medmindre skaden overstiger DKK Såfremt en skade overstiger DKK , eller såfremt forsikrede har mere end 1 skade i forsikringsåret mistes 1 præmietrin for hver sådan skade ved næste fornyelse. Har forsikringstager mere end 2 eller flere skader indenfor en 3 årig periode, vil præmien blive nedsat med 3 præmietrin ved næste fornyelse. Præmien nedsættes på policens hovedforfaldsdag hvert år, indtil billigste trin er nået. Præmietrin og hovedforfaldsdag fremgår af policen. 8. Selvrisiko For forsikringen gælder en selvrisiko og størrelsen fremgår af policen. Selvrisikobeløbet indeksreguleres med basisår Er den selvrisiko, som skal betales i forbindelse med en skade, større end den samlede skadesudgift, opkræves kun selvrisiko svarende til skadesudgiften. 8.1 Forhøjet selvrisiko Idet forsikringen er tegnet på grundlag af forsikringstageren og/eller brugerens samlede risikomæssige forhold, herunder anciennitet, vil der i følgende situationer blive opkrævet forhøjet selvrisiko: Hvis bilen udlånes og føreren på skadetidspunktet er: - andre end forsikringstager/ægtefælle/eller køretøjets registrerede bruger - børn under 30 år tilhørende husstanden gælder dobbelt (2 gange) selvrisiko. Når det forsikrede køretøj udlånes og køres af andre personer med en alder under 25 år, gælder en selvrisiko på DKK af enhver skade, uanset om bruger af køretøjet er en del af husstanden. Prestigebiler Ved prestige biler som f.eks. Audi, BMW, Lexus, Mercedes og tilsvarende, gælder følgende selvrisiko: Biler med forsikringssum: Under Almindelig selvrisiko jævnfør punkt 7 og 8. Over % af handelsværdien Retshjælp For retshjælpsforsikringen gælder en selvrisiko på 10 % af den samlede erstatning, minimum kr Skadetyper fritaget for selvrisiko 1. Skade på frontrude, hvor der sker reparation af selve glasset, i stedet for udskiftning. 2. Når bilen er overdraget til ny ejer. 3. Når skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis ansvar bortfalder i medfør af Lov om Erstatningsansvar. 6

7 4. Når den kendte og ansvarlige skadevolder er ude af stand til at tilbagebetale vores udgifter. 5. Personskade på tredjemand, hvis føreren af den forsikrede bil er uden skyld i skaden. 9.1 Skærpede vilkår Forsikringen kan være pålagt skærpede vilkår, hvilket vil fremgå af policen. 10. Selvrisikodækning Såfremt det fremgår af policen at der er tegnet selvrisikodækning gælder der en reduceret selvrisiko på DKK 750 (indeks for 2013) ved følgende skader: - glas* - brand - lynnedslag - eksplosion - tyveri og røveri *Glas inkludere spejle og lygter. 11. Ændrede vilkår og opsigelse ved skade Fra den dag FIRST modtager en skadeanmeldelse og indtil en måned efter at vi har betalt erstatning eller afvist skaden kan både forsikringstageren og FIRST opsige forsikringen skriftligt, med 14 dages varsel. Inden for samme periode kan FIRST forlange forsikringens fortsættelse betinget af særlige vilkår. Betales selvrisiko eller merværdiafgift ikke senest 14 dage efter påmindelse om betaling, foreholder FIRST sig ret til at opsige kaskodækningen eller forlange forsikringen forsat på særlige vilkår. Tilbagebetaling af præmie ved opsigelse/bortfald af forsikringen, finder kun sted, i det omfang restpræmien for forsikringsaftalen som et hele, overstiger erstatningsudbetalinger i forsikringsåret under forsikringen som et hele. Såfremt forsikringen forfalder i rater, vil evt. ikke forfaldne rater blive modregnet i eventuel total skade erstatning. Såfremt forsikringen opsiges og dette ikke sker til en forsikringsperiodes udløb, vil sådanne ikke forfaldne rater stadig blive opkrævet, i det omfang skadesudbetalinger i perioden overstiger årspræmien for forsikringen som et hele. Hvis FIRST på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembryder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fælles register (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 12. Ændringer i risikoen Præmien er beregnet på baggrund af de risikooplysninger der fremgår af policen. Forsikringstageren skal derfor straks give FIRST besked når: forsikringstager eller den faste bruger skifter adresse bilen udskiftes der sker ændringer i bilens anvendelse, væg eller andre konstruktive ændringer der eftermonteres tilbehør, hvis nyværdi overstiger kr., når ekstraudstyret medforsikres 7

8 der monteres særligt tilbehør (se punkt 3.2) Har FIRST ikke modtaget en sådan underretning, kan det medføre, at erstatning nedsættes eller helt bortfalder. 13. Præmien Præmien fastsættes efter FIRST s gældende tarif Præmiens betaling Den første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de forfaldsdage, der fremgår af policen. Præmien opkræves ved indbetalingskort eller på anden måde efter aftale. Der kan opkræves ekspeditionsgebyr plus porto sammen med præmien. Vi sender opkrævning frem til den opgivne adresse. Hvis du flytter eller vælger anden betalingsadresse, skal vi straks have besked. Hvis præmien ikke betales på det aftalte tidspunkt, sender vi en rykkerskrivelse, der indeholder opkrævning og et rykkergebyr. Rykkerskrivelsen advarer dig om, at dækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den frist, som er oplyst. Er din forsikring blevet slettet på grund af manglende præmiebetaling, kan den først genoptages, når du har betalt den manglende præmie. Hvis der er sket afmelding til politiet, medfører Justitsministeriets bestemmelser, at præmien skal betales helårsvis forud de to følgende år. Restanceforholdet bliver indberettet til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring,der føres af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ), efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet. Oplysning om registrering videregives til øvrige automobilforsikringsselskaber med henblik på, at selskaberne kan stille skærpede betingelser for indgåelse af en forsikringsaftale. Forsikringstageren har adgang til at blive gjort bekendt med årsagerne til registreringen i FIRST, og med registreringen i fællesregisteret. Klager over urigtige eller vildledende oplysninger kan indgives til D.F.I.M. Foreningens afgørelse kan indbringes for Datatilsynet, Christians Brygge 28, 4. sal, 1559 København V Indeksregulering Præmien reguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag. Beløb, der efter vilkårene reguleres, ændres med virkning fra den 1. januar. Reguleringen sker i takt med ændringen i lønindekset for den private sektor, som Danmarks Statistik hvert år offentliggør for januar kvartal. Skulle indekset ophøre, vil reguleringen ske efter andet af Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indeks, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling Opsigelse og ejerskifte Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og vedvarer, indtil den af en af parterne opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til en hovedforfaldsdato. Eventuelle ændringer i præmie eller vilkår varsles senest 1 måned før en hovedforfaldsdato. Ved ejerskifte ophører forsikringen. Den nye ejer (bruger) er dog dækket, indtil ny forsikring er tegnet eller bilen er afmeldt, i op til 3 uger efter ejerskiftet. 8

9 Se venligst de særlige regler ved overdragelse til virksomheder under punkt 1. Forsikringstageren hæfter for præmien, indtil bilen er omregistreret eller afmeldt Ekstraordinær opsigelsesret Forsikringstageren kan skriftligt opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i måneden. Eventuelt overskydende præmie betalt for perioden, som ligger efter forsikringens ophørsdag, vil blive tilbagebetalt. Dog kan FIRST modregne et administrationsgebyr på 150 kr. pr. opsagte autoforsikring. Ligeledes kan FIRST opkræve et fast beløb på yderligere 200 kr. i administrationsgebyr (beløbene indeksreguleres ikke). Bestemmelsen om modregning af et administrationsgebyr gælder dog kun, hvis det er forsikringstageren, som opsiger forsikringen. Er det FIRST som opsiger forsikringen, returneres hele den eventuelle overskydende præmie, der måtte ligge efter forsikringens ophørsdag. En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig forsikring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter tegning af en tilsvarende lovpligtig forsikring overfor os. 14. Uenighed Er der opstået uenighed mellem forsikringstageren og FIRST om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til FIRST ikke til et tilfreds-stillende resultat, kan forsikringstageren klage til: 14.1 Ankenævn Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, København V Tlf Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: a. FIRST b. Ankenævnet for Forsikring c. Forsikring & Pension, 1, 2900 Hellerup, Tlf Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen Lloyds Representive Giver ovenstående resultat af klage til Ankenævnet for Forsikring ikke et tilfredsstillende resultat, kan fornyet henvendelse ske til Lloyd s General Representative i Danmark: Hr. Jes Anker Mikkelsen Lloyd s General Representative in Denmark Langelinie Allé 35 DK-2100 København Ø 15. Love og vedtægter For forsikringen dækker i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed Adgang til personoplysninger Som forsikringstager hos os har man krav på at vide, hvilke personoplysninger vi har registreret, og hvad oplysningerne bruges til. Det betyder følgende Da du tegnede forsikring hos os, gav du visse personlige oplysninger: navn og adresse (samt telefon- og CPR-nr., hvis de er skrevet på forsikringsbegæringer eller skadeanmeldelser). De oplysninger står nu i vores database og bruges i den løbende sagsbehandling. Du har ret til at få indsigt og at berigtige disse personoplysninger. 9

10 Hvis forsikringstager ønsker indsigt, bedes han/hun henvende sig til FIRST Yderligere oplysninger om forsikringsdækning Yderligere oplysninger om dækningens rækkevidde kan findes på følgende hjemmesider: Ankenævnet for Forsikring: Forsikring & Pension: Finanstilsynet: 16. Fortrydelsesret Ved nytegning af en forsikring kan du fortryde den indgåede aftale i medfør af Forsikringsaftalelovens 34 i. en lørdag, Grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder du Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende underretningen pr. anbefalet post og opbevare postkvitteringen. En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig forsikring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter tegning af en tilsvarende lovpligtig forsikring overfor os. Der henvises til 34 h i lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986,som ændret ved lov nr. 451 af 9. juni Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen om fortrydelsesret senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, 10

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring. Version

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring. Version Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold Definitioner... 2 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 3 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 5 5. Regres... 6 6. Forsikringens undtagelser...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring

Motorcykelforsikring LB KONCERNEN Motorcykelforsikring Vilkår nr. 11-1, november 2004 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING A/S Tlf: 3332

Læs mere

AUTOFORSIKRING. Forsikring for motorkøretøjer. Vilkår nr. 10-8, april 2000 BRANDFORSIKRING G/S

AUTOFORSIKRING. Forsikring for motorkøretøjer. Vilkår nr. 10-8, april 2000 BRANDFORSIKRING G/S AUTOFORSIKRING Forsikring for motorkøretøjer Vilkår nr. 10-8, april 2000 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S BAUTA FORSIKRING A/S RUNA FORSIKRING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1.00 Hvem er sikret 2.00 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere