Nordfyns Kommune. Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær. Sendt på mail til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Kommune. Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær. Sendt på mail til"

Transkript

1 Nordfyns Kommune Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær Sendt på mail til Teknik, Erhverv og Kultur 22. november 2016 Sagsnummer Dokument nr CVR-nr Tilladelse til nedsivning og udledning af vejvand fra ny cykelsti, samt del af Søndersøvej, på strækningen Søndersø Morud. I forbindelse med etablering af ny, asfalteret cykelsti langs med ovennævnte strækning, har Nordfyns Kommunes Vejafdeling den 1. juni 2016 søgt kommunens miljøafdeling og tilladelse til nedsivning af regnvand fra cykelstien, samt fra den tilstødende kørebane på Søndersøvej. Det drejer sig om følgende vejmatrikler: Matrikelnr. 7000ay og 7000az, Søndersø By, Søndersø Matrikelnr. 7000a, Kelleby By, Vigerslev Matrikelnr. 7000a, Vigerslev By, Vigerslev Del af matrikelnr. 7000c, Farstrup By, Vigerslev Nedsivningen vil foregå i skillerabatten mellem landevejen og cykelstien, samt i nedsivningsgrøfter. Fra disse grøfter vil der være nødoverløb til de kommunale vandløb Margårds Mølleå, samt Dybmoserenden. Nordfyns Kommune Østergade Bogense Tlf Kontaktadresse Rådhuspladsen Otterup Åbningstid Mandag-tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Telefontræffetid Se åbningstid Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra Borger.dk eller Virk.dk. Kommunens afgørelse Der meddeles hermed tilladelse til projektet. Tilladelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 1 19 stk. 1, 28 stk. 1, samt Spildevandsbekendtgørelsens Klagevejledning findes i bilag 1. Projektet godkendes på følgende vilkår: 1. Projektet skal udføres som ansøgt, og i overensstemmelse med de indsendte projekttegninger. Såfremt det undervejs måtte blive aktuelt at ændre i afløbsforholdene ift. projekttegningerne, skal miljøafdelingen snarest muligt underrettes herom. 2. Der skal i skillerabatten mellem vejen og cykelstien udlægges filtermuld i en på følgende delstrækninger: Fra station 1240 til station 2900 Fra station 4540 og resten af cykelstiens længde. 1 Bekendtgørelse nr af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse 2 Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 Side 1 af 8

2 Filtermulden skal udlægges i en bredde af 50 cm, målt fra cykelstiens kant, samt i en dybde på min. 30 cm. På øvrige delstrækninger er det tilladt at genindbygge eksisterende afrømmet muld i skillerabat samt i nedsivningstrug. 3. Filtermulden skal bestå af 1 del sand og 2 dele vækstmuld. Ved vækstmuld forstås en blanding af organisk materiale (kompost eller spagnum). Alternativt kan der anvendes ren muldjord fra f.eks. landbrugsarealer, samt grus. 4. Filtermulden skal ved udlægningen have en ph-værdi på minimum 6,5. Hvis ph er mindre end 6,5, iblandes jordbrugskalk til ph er mindst 7,5. 5. Filtermulden skal efter udlægning tilsås med engelskgræs eller anden salttolerant græsart. 6. I forbindelse med anlægsarbejdet, skal udskylning af jord og lignende materiale til vandløb så vidt muligt undgås. 7. Nedsivningstruget må kun modtage regnvand fra den nye cykelsti, samt fra den tilstødende kørebane på Søndersøvej, i det omfang det ikke nedsives i skillerabatten. Øvrigt vand må ikke ledes til truget. 8. Nedsivningstruget skal udformes således, at overskridelse af trugets kapacitet ikke medfører afstrømning af vand til private grunde. 9. Nedsivningstruget skal være dimensioneret til en 5-års regnhændelse baseret på regndata fra regnmåler nr , Odense Nordvest Renseanlæg. Der skal derudover indregnes en klimafaktor på 1,2 ved dimensioneringen Overløb af vejvand til vandløb må ikke forårsage hydrauliske problemer (tilstopning, opstuvning el.lign.) i vandløb. Ligeledes må afvandingen af vej og cykelsti ikke medføre overfladeafstrømning til private grunde. 11. Der må ikke anvendes pesticider, eller sprøjtemidler i øvrigt, til ukrudtsbekæmpelse, hvor der sker nedsivning. 12. Glatførebekæmpelse på strækningen skal foregå ved anvendelse af den til enhver tid bedst tilgængelige teknik på området. I skrivende stund er dette vådsaltning (vejsalt iblandet saltlage). 13. Mængden af vejsalt, der udspredes på strækningen, må maksimalt udgøre 2 kg pr. m 2 pr. sæson. Der skal føres driftsjournal, med angivelse af udspredt saltmængde, dato samt tidspunkt for udspredningen. Driftsjournalen skal opbevares i minimum 5 år, og skal forevises miljøafdelingen på dennes forlangende. 14. I tilfælde af akut forurening indenfor det opland, der afvander til nedsivningsgrøften samt skillerabatten, skal forureningens udbredelse omgående begrænses i videst muligt omfang, og kommunens miljøvagt omgående kontaktes via Alarm Jf. Spildevandskomitéens skrift 30, Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter (2014) Side 2 af 8

3 Ved akut forurening forstås forurening som følge af en pludseligt opstået hændelse, f.eks. uheld med olie- eller gylletransport. Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen snarest muligt i dennes åbningstid. 15. Ved akut forurening af nedsivningsgrøften kan miljøafdelingen stille krav om, at filtermulden opgraves, analyseres for komponenterne oplistet i bilag 4 samt, afhængig af analyseresultaterne, bortskaffes som forurenet jord efter de til enhver tid gældende regler. Prøvetagning og analyser af den opgravede filtermuld skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK eller tilsvarende akkrediteringsorgan. Bortskaffet filtermuld skal erstattes med ny filtermuld, der overholder gældende krav. 16. Såfremt der under anlægsarbejdet konstateres forurening, skal arbejdet omgående indstilles og miljøafdelingen straks kontaktes. Arbejdet må først genoptages, når miljøafdelingen har vurderet forureningen og meddelt, hvad der skal gøres ved den. 17. Miljøafdelingen kan, foruden i tilfælde som nævnt i vilkår 15, til enhver tid stille krav om, at der udtages prøver af filtermulden, som efterfølgende analyseres for komponenterne oplistet i bilag 4, med henblik på at fastslå den aktuelle forureningssituation, samt vurdere behovet for udskiftning af filtermuld. 18. Prøvetagning og analyser skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK eller tilsvarende. Alle udgifter forbundet hermed afholdes af vejafdelingen. 19. Såfremt analyseresultaterne viser overskridelse af en eller flere af parametrene i bilag 4, kan miljøafdelingen stille krav om, at hele eller dele af filtermulden udskiftes med ny filtermuld, der overholder gældende krav, samt at den opgravede filtermuld bortskaffes efter gældende regler. 20. Nærværende tilladelse forudsætter, at vejafdelingen sikrer, at evt. fornødne øvrige aftaler med lodsejere m.v. indgås. 21. Nærværende tilladelse med vilkår omfatter udelukkende den del af vejvandet, der nedsives. For den del af vejvandet, der udledes til regnvandsbassin v. Frugthaven i Morud, er der meddelt en særskilt udledningstilladelse, med dertil hørende vilkår. 22. Nærværende tilladelse er ikke omfattet af en retsbeskyttelse. Tilladelsen kan derfor når som helst tages op til revision, hvis nye miljøhensyn eller nye teknikker kræver det. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes, hvis en eller flere forudsætninger i Miljøbeskyttelseslovens 20 er opfyldt. Projektbeskrivelse Nordfyns Kommune, Afd. For Vej og Park, ønsker at etablere en cykelsti langs med Søndersøvej, på strækningen Søndersø-Morud. Der er tale om en strækning med en længde på ca meter, som går fra rundkørslen Søndersøvej-Kellebyvej-Omfartsvejen-Vesterled i Søndersø, til rundkørslen Søndersøvej-Frugthaven-Plantagevej i Morud. Strækningen er vist i bilag 2, hvor der også er angivet sårbare indvindingsoplande for drikkevand (NFI-områder). Side 3 af 8

4 Stien vil blive belagt med asfalt, og er projekteret af rådgivningsvirksomheden COWI. Afvandingen af stien vil foregå til nedsivningsgrøfter, der vil være placeret på den side af stien, der vender modsat vejen. Ligeledes vil den ene kørebane på Søndersøvej afvande til skillerabatten mellem vejen og stien. Et tværsnit over grøftens placering i forhold til vejen og stien, ses i bilag 3 Hvor der findes private ejendomme helt ud til vejen, vil nedsivningsgrøften være erstattet af et fladt trug med en underliggende drænledning, til opsamling af det nedsivende vand. Denne drænledning vil fungere som forbindelse mellem nedsivningsgrøfterne. Hvor terrænhøjderne bevirker grøftedybder på over 1 meter, vil afvanding af cykelstien af trafiksikkerhedsmæssige grunde ske til trug og drænledning. I forbindelse med nedsivningstruget etableres 2 nødoverløb til brug ved overskridelse af infiltrationskapacitet. Overløbene vil lede til hhv. Margårds Mølleå og Dybmoserenden, hvor disse krydser under Søndersøvej. Margårds Mølleå er et åbent vandløb, og Dybmoserenden er et rørlagt vandløb. Begge vandløb er kommunale. Det forventes, at der vil ske overløb til vandløbene 1 gang hvert 5. år. Denne tilladelse omfatter afvanding af den del af strækningen, hvorfra vejvandet ledes til nedsivning, samt udledning til de 2 ovennævnte vandløb v. nødoverløb. En mindre del af strækningen, fra stiens start i Morud (rundkørslen ved Frugthaven) og ca. 800 meter nordpå, omtrent til krydset ved Tokkerodvej, vil skulle afvande til Vandcenter Syds regnvandsbassin ved Frugthaven, beliggende umiddelbart vest for strækningen. Denne del af strækningen behandles i en sag for sig, da der her skal meddeles en udledningstilladelse, jf. 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Kommunens sagsnummer vedrørende denne udledning er (KMD). Miljøteknisk vurdering Da vejvandet kommer fra offentlig vej, er tilladelsen meddelt i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens 40. Ifølge denne bestemmelse kan der gives tilladelse til nedsivning af vejvand fra offentlig vej, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Tilladelsen er ikke i modstrid med områdets vandforsynings-, spildevands-, eller kommuneplaner, samt bekendtgørelser om hhv. miljømål og indsatsprogram udstedt i medfør af lov om vandplanlægning 2) De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand 3) Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål 4) Nedsivningen er ikke til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet der er fastsat for vandområdet i bekendtgørelse om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, kan opfyldes 5) Afstanden til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter Ad pkt. 1): Tilladelsen til nedsivning af vejvand på den pågældende strækning af Søndersøvej er ikke i modstrid med gældende planer for området, som nævnt i bestemmelsens pkt. 1. Dette punkt ses derfor at være overholdt. Side 4 af 8

5 Ad pkt. 2): Den pågældende strækning af Søndersøvej (fra rundkørslen v. Frugthaven i Morud til rundkørslen v. Omfartsvejen i Søndersø) gennemløber ikke indvindingsopland til vandværk på noget tidspunkt. Den almene vandværksboring, som befinder sig tættest på strækningen, er boringen hørende til Farstrup Vandværk. Med en afstand på ikke under 650 meter mellem strækningen og vandværksboringen kommer vi dog ikke inden for den fastsatte beskyttelseszone på 300 meter. Dette betyder, at transporttiden for grundvand til boringen vil være forholdsvist lang. Punkt 2 vurderes derfor at være overholdt. Ad pkt. 3): Strækningen gennemløber særligt sårbart indvindingsopland (nitratfølsomt indvindingsopland, NFI) over en delstrækning på ca meter mellem Farstrup og Vigerslev, og igen de sidste ca meter inden rundkørslen ved Søndersø. Ligeledes ligger hele strækningen inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er derfor stillet vilkår om, at der langs strækningen udlægges særligt filtermuld til rensning af afstrømmende regnvand fra vejen. Jf. vilkår 2 5. Filtermuld har ifølge en rapport 4 på området en høj evne til at tilbageholde og nedbryde de stoffer, der findes i vejvand (PAH er, tungmetaller samt kulbrinter). Stofferne stammer fra bilernes udstødning, slid på dæk, samt oliespild. Blandingen af vækstmuld og sand giver samtidig filtermulden en høj permeabilitet. Af hensyn til filtermuldens evne til at tilbageholde bl.a. tungmetaller, er det afgørende at ph-værdien ikke er for lav. Derfor er der i tilladelsen stillet vilkår om, at filtermuldens ph skal være minimum 6,5. Filtermuld renser imidlertid ikke for klorid, der stammer fra vejsaltning. Klorid er det mest problematiske stof i forhold til grundvand, da det ikke tilbageholdes eller nedbrydes i jorden. Rapporten angivet i fodnote 3 fraråder nedsivning af vejvand fra veje, der saltes med over 2 kg/m 2 /sæson, hvis vejarealet udgør mere end 5 % af det samlede opland, hvorfra vandet nedsives. I forhold til de undersøgte vandboringer langs strækningen, ligger de målte koncentrationer af klorid i drikkevandet dog væsentligt under kvalitetskravet for klorid i drikkevand på 250 mg/liter. Miljøafdelingen vurderer derfor, at projektet ikke vil medføre overskridelse af dette kvalitetskrav. Naturstyrelsen (nu Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, SVANA) har tidligere oplyst om muligheden for at rense vejvand ved at nedsive det i filtermuld. Endvidere har styrelsen meldt ud, at løsningen også kan bruges i sårbare grundvandsområder. 5 Rensning af vejvand med filtermuld kendes især fra Tyskland, hvor metoden har været brugt siden 1990 erne. Det er miljøafdelingens vurdering, at filtermulden bør etableres efter de tyske retningslinjer 6 på området. I denne sammenhæng hører Søndersøvej under kategorien middel luft- og overfladeforurening, med en gennemsnitlig trafikbelastning på køretøjer pr. døgn. 4 Anbefalinger til udledning og nedsivning af regnvand, Søren Gabriel, Thomas H. Larsen og Jes Vollertsen, hhv. Orbicon A/S, DTU og AAU, Teknologisk Institut, oktober Jf. Bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, Naturstyrelsen oktober Rensning af regnvand Dimensionering af anlægsløsninger til rensning af regnvand fra forurenede arealer, Slides fra Teknologisk Institut på baggrund af de tyske retningslinjer for rensning af vejvand ved nedsivning i filtermuld, DWA-M 153 Side 5 af 8

6 Ligeledes hører recipienten under kategorien grundvand og særligt følsomme recipienter, da vejvandet nedsives i OSD- og til dels også i NFI- områder. Ud fra retningslinjerne fås altså, at der bør etableres et filtermuldlag med en tykkelse på 30 centimeter i skillerabatten, som angivet i vilkår 2. For så vidt angår forholdet til vandområdeplanerne og vandplanerne, er det miljøafdelingens vurdering, at nedsivning af vejvand er at regne for en aktivitet hørende til liste 1 i bilag 1 til Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 også kendt som tilladelseslisten. Da forureningsmængden herfra vurderes at være relativt lille, sammenlignet med hvad der må forventes at være af forurening fra aktiviteterne oplistet i liste 2 og 3 hhv. opmærksomhedslisten og forbudslisten. Ifølge tilladelseslisten, kan der uden begrænsninger planlægges for ændret arealanvendelse i form af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg inden for OSD og indvindingsoplande, men uden for NFI. Indenfor NFI kan der fortsat planlægges for disse aktiviteter, såfremt der er redegjort for behovet herfor i medfør af planloven, og der træffes foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet. Da der i den konkrete sag er tale om en eksisterende landevej, foreligger der dog ikke nogen ændret arealanvendelse af området, hvorfor en decideret behovsredegørelse vurderes som unødvendig. Med henvisning til ovenstående, er der derfor kun stillet vilkår om udlægning af filtermuld, hvor strækningen befinder sig indenfor NFI, og filtermulden skal kun udlægges i skillerabatten mellem vejen og cykelstien, da det vil være her at det mest forurenede regnvand ( First-flush fra vejen) nedsives. Endvidere er det kun de 50 cm af skillerabatten, der ligger nærmest cykelstien, hvor der skal udlægges filtermuld. Dette skyldes, at jorden i skillerabattens øvrige bredde er domineret af knust asfalt, der dog ikke vurderes at udgøre nogen forureningsrisiko for grundvandet, i og med at der kun ses overskridelser af grænseværdien for kulbrinter, som på denne form er relativt immobilt. Ad pkt. 4): Den pågældende strækning af Søndersøvej krydser 2 vandløb undervejs mellem Søndersø og Morud de kommunale vandløb Dybmoserenden samt Margårds Mølleå. Vandløbet Dybmoserenden er rørlagt, hvor dette krydser under Søndersøvej, umiddelbart nord for Tokkerod. Den rørlagte del af vandløbet fortsætter til udløbet i Tværskov Mølleå ca. 300 meter nedstrøms krydsningen. Hvor Dybmoserenden ikke er målsat i statens vandområdeplaner, gældende for perioden , så er Tværskov Mølleå målsat som et vandløb med en god økologisk tilstand. Ifølge vandområdeplanernes kortlægning af vandløbenes nuværende tilstand, så har Tværskov Mølleå i skrivende stund en god økologisk tilstand. Tværskov Mølleå opfylder altså målsætningen. Margårds Mølleå krydser under Søndersøvej umiddelbart vest for Vigerslev. Margårds Mølleå er i vandområdeplanerne ligeledes målsat som et vandløb med en god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand er imidlertid oplyst som ringe i vandområdeplanernes kortlægning. Margårds Mølleå opfylder således ikke sin målsætning. Det er dog miljøafdelingens vurdering, at nødoverløb af vejvand til vandløbene, samt nedsivningen i nærheden af disse, samlet set ikke vil være til hinder for, at deres miljømål vil kunne opfyldes. Side 6 af 8

7 Ad pkt. 5): Da afstandskravet på min. 25 meter til sø, vandløb og hav ikke vil kunne overholdes de steder, hvor strækningen krydser vandløb som nævnt i pkt. 4, er nærværende tilladelse meddelt som en kombineret nedsivnings- og udledningstilladelse. Sammenfattende vurdering Baseret på ovenstående betragtninger vedrørende projektet, samt de oplysninger fra rådgiver og vejafdelingen der er indgået i sagsbehandlingen, er det miljøafdelingens vurdering at der godt kan gives tilladelse til projektet, på de anførte vilkår. Venlig hilsen Jonas David Larsen Ingeniør Direkte tlf Kopi af denne tilladelse er sendt til: COWI, att.: Kathrine Andersen, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA), Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, Friluftsrådet, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Side 7 af 8

8 Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Klagevejledning Kort over strækningen, med angivelse af NFI-områder Tværsnit over projektet Tabel over forureningskomponenter i jord, med tilhørende grænseværdier Resultater af jordprøveanalyser langs strækningen Side 8 af 8

9 Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen annonceret offentligt, regnes klagefristen dog altid fra datoen for annonceringen. Afgørelsen kan påklages af ansøger, Naturstyrelsen samt enhver med væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som kan tilgås via eller Her findes der også en vejledning i, hvordan man bruger Klageportalen. Endvidere findes der et link til Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Fristen for at klage over afgørelsen udløber den 20. december 2016, klokken 23:59. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. til nævnet. Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. En klage betragtes kun som indgivet rettidigt, hvis klager har godkendt og betalt gebyr, eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest ved klagefristens udløb. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Yderligere vejledning om gebyrordningen findes på klagenævnets hjemmeside. En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet 1. Det betyder, at en tilladelse kan udnyttes inden klagen er afgjort, dog for ansøgers egen regning og risiko. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt senest 6 måneder fra datoen for afgørelsens annoncering 2. Afgørelsen annonceres på Nordfyns Kommunes hjemmeside ( den 22. november Jf. 96 i Bekendtgørelse nr af 19. november 2015 af Lov om miljøbeskyttelse 2 Jf. 101 i Bekendtgørelse nr af 19. november 2015 af Lov om miljøbeskyttelse Side 1 af 1

10 18 18 Farstrupvej Farstrupvej Rosenvænget R = 1500 R = R = R = R = R = R = R = -700 R = Søndersøvej Søndersøvej Søndersøvej R = Farstrupvej R = 1500 R = Farstrupvej Farstrupvej R = 500 R = FarstrupvejFarstrupvej R = 1500 R = R = 600 R = R = R = R = 400 R = 400

11 R = 1000 R = R = R = R = -600 Søndersøvej R = Søndersøvej R = R = R = 1000 R = R = R = R = R = R = R = Ruevej Søndersøvej R = -750

12 4+680 R = 1500 R = R = 1500 R = Søndersøvej R = 1500 R = R = R = R = R = -1500

13 Eksisterende centerlinje A VEJ-TEG Var. 0,15 1, ,50 1,00 Var. 0,60 Indenfor Tættere bebyggelse med lukket afvandingssystem St til Eksisterende kantstribe 0,30 Spæ rreflade Eksisterende kørebaner Kant afmæ rkning Dobbeltretttet cykelsti 25 Rabat 40 A=2 Vejalen 100 mm muld Tværsnit for lavt beton trug St til ,50 2,50 1,00 Skillerabat Dobbeltretttet Rabat cykelsti 0, (var.) ,50 20 mm PA Eksisterende kantsten 60 mm GAB mm SGII Beton rende 300 mm BGII Var. 1,50 2,50 1,00 1,00 Var. 0,35 Var. 0,60 Udenfor tættere bebyggelse Eksisterende centerlinje Skillerabat Dobbeltretttet cykelsti Rabat grøft Vejalen 1,00 2,50 1,00 St til St til St til St til St til St til St til Eksisterende kørebaner (var.) 100 mm muld mm PA A=3 A=2 100 mm muld A=2 min.0,50 Tværsnit for højt beton trug St til St til Skilerabat (var.) Dobbeltretttet cykelsti 25 Rabat 0,30 Betonrende St til mm GAB 0 St til mm SGII 300 mm BGII 0,50 Var. 1,50 2,50 1,00 0,500,50 Var. 0,60 Eksisterende centerlinje Lukket dræn ved bebyggelse tæt på vejskel St til St til St til St til St til Eksisterende kørebaner Skillerabat Dobbeltretttet Rabat cykelsti (var.) 100 mm muld Trug Trug 100 A= A=2 100 Geotekstil Topslidset dræn Trug Filtergrus Vejalen Vejalen Afgravning 100 mm muld Påfyldning Tværsnit for trug mellem vej og cykelsti St til ,50 2,50 1,00 Skillerabat Dobbeltretttet Rabat cykelsti. 20 mm PA 60 mm GAB mm SGII 300 mm BGII Var. 0,50 0,50 0, ,50. VER. DATO BEMÆRKNINGER TEGN./UDARB. KONTROL GODKENDT Hævet grøft udenfor tættere bebyggelse St til St til St til Eksisterende centerlinje Var. 1,50 2,50 1,00 1,00 Var. 0,35 Var. 1,00 Skillerabat Dobbeltretttet Rabat cykelsti (var.) Hæ vet grøft Nordfyns Kommune Dobbeltrettet cykelsti Morud - Søndersø Detailtegning 1 (cykelsti / afvanding) PROJEKTNR. TEGN./UDARB. KONTROLLERET A JRRO / JJ IBRU Eksisterende kørebaner 100 mm muld 20 mm PA 60 mm GAB mm SGII 300 mm BGII A=3 A=2 100 mm muld A=2 min.0,50 A=2 Eksisterende terræn Vold opbygges af fast moræneler der komprimeres svarende til krav for vejplanum BEMÆRKNINGER COWI A/S Vestre Stationsvej Odense C Danmark Tlf Fax GODKENDT MÅL DATO DOKUMENTNR. JRRO 1: /07/06 A VEJ-TEG-2.21 VERSION 1.0

14 Tabel over forurenende stoffer, med tilhørende øvre grænseværdier for indhold i hhv. uforurenet og lettere forurenet jord, jf. gældende bekendtgørelse 1 Stof Bly Cadmium Chrom (undtagen Chrom VI) Chrom VI Kobber Kviksølv Zink Total PAH Benz(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Kulbrinte-fraktionen C 20 C 35 Øvre grænse for lettere forurenet jord 400 mg/kg tørstof 5 mg/kg tørstof mg/kg tørstof 20 mg/kg tørstof mg/kg tørstof 3 mg/kg tørstof mg/kg tørstof 40 mg/kg tørstof 3 mg/kg tørstof 3 mg/kg tørstof 300 mg/kg tørstof 1 Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord Side 1 af 1

15 Rekvirent M.J.Eriksson A/S Identifikation Sagsnavn: Cykelsti Søndersø - Morud Gl. Køge Landevej 773 Sagsnr.: , Brøndby Strand Sagsbeh.: Carsten H. Kronstedt Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 56 Bilag: Lab. nr Prøvetager: Troels W. Sørensen Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Dybde 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 <5,0 7,1 <5,0 7,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID Benz(a)pyren 0,015 0,016 1,0 0,092 0,24 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Dibenz(a,h)anthracen <0,0050 <0,0050 0,12 0,011 0,041 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Sum PAH (7 stk) 0,099 0,10 7,6 0,66 1,4 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 30 % Bly mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,27 0,23 0,21 0,21 0,23 mg/kg TS DS259-ICP 0,020 +/- 14 % Chrom, total mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Kobber mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Nikkel 9,4 8,0 7, mg/kg TS DS259-ICP 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. 1: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie. 2: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie. 3: 4: Spor af kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35. 5: Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 12

16 Rekvirent M.J.Eriksson A/S Identifikation Sagsnavn: Cykelsti Søndersø - Morud Gl. Køge Landevej 773 Sagsnr.: , Brøndby Strand Sagsbeh.: Carsten H. Kronstedt Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 56 Bilag: Lab. nr Prøvetager: Troels W. Sørensen Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Dybde 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 9,9 <5,0 13 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID Benz(a)pyren 0,42 0,65 1,2 0,30 0,11 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Dibenz(a,h)anthracen 0,053 0,10 0,17 0,058 0,020 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Sum PAH (7 stk) 2,3 3,6 6,1 1,7 0,60 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 30 % Bly mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,26 0,26 0,26 0,26 0,30 mg/kg TS DS259-ICP 0,020 +/- 14 % Chrom, total mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Kobber mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Nikkel 10 9,5 11 9,0 11 mg/kg TS DS259-ICP 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. 6: 7: 8: 9: 10: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 12

17 Rekvirent M.J.Eriksson A/S Identifikation Sagsnavn: Cykelsti Søndersø - Morud Gl. Køge Landevej 773 Sagsnr.: , Brøndby Strand Sagsbeh.: Carsten H. Kronstedt Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 56 Bilag: Lab. nr Prøvetager: Troels W. Sørensen Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Dybde 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 6,9 5,3 <5,0 <5,0 5,2 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID Benz(a)pyren 0,40 0,36 0,17 0,36 0,16 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Dibenz(a,h)anthracen 0,068 0,060 0,031 0,051 0,031 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Sum PAH (7 stk) 2,2 1,9 0,95 2,3 0,94 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 30 % Bly mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,33 0,27 0,19 0,27 0,25 mg/kg TS DS259-ICP 0,020 +/- 14 % Chrom, total 9, mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Kobber 8, ,5 17 mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Nikkel 6,8 9,5 6,6 8,7 8,8 mg/kg TS DS259-ICP 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. 11: 12: 13: 14: 15: Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 3 af 12

18 Rekvirent M.J.Eriksson A/S Identifikation Sagsnavn: Cykelsti Søndersø - Morud Gl. Køge Landevej 773 Sagsnr.: , Brøndby Strand Sagsbeh.: Carsten H. Kronstedt Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 56 Bilag: Lab. nr Prøvetager: Troels W. Sørensen Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Dybde 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 6,4 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C < mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C # mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID Benz(a)pyren 0,085 0,33 0,051 0,19 0,18 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Dibenz(a,h)anthracen 0,013 0,066 0,0084 0,038 0,035 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Sum PAH (7 stk) 0,55 1,7 0,33 1,0 1,1 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 30 % Bly mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,22 0,25 0,19 0,55 0,17 mg/kg TS DS259-ICP 0,020 +/- 14 % Chrom, total mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Kobber 8, mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Nikkel 7,8 7,7 8,7 9,6 8,5 mg/kg TS DS259-ICP 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. 16: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie. 17: 18: Ikke påvist totalkulbrinter. 19: 20: Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 4 af 12

19 Rekvirent M.J.Eriksson A/S Identifikation Sagsnavn: Cykelsti Søndersø - Morud Gl. Køge Landevej 773 Sagsnr.: , Brøndby Strand Sagsbeh.: Carsten H. Kronstedt Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 56 Bilag: Lab. nr Prøvetager: Troels W. Sørensen Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Dybde 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C35 46 < mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C35 46 # mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID Benz(a)pyren 0,46 0,070 0,18 0,37 0,20 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Dibenz(a,h)anthracen 0,064 0,012 0,033 0,055 0,034 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Sum PAH (7 stk) 2,0 0,35 0,93 1,9 1,0 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 30 % Bly 1, mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Cadmium <0,020 0,25 0,31 0,28 0,21 mg/kg TS DS259-ICP 0,020 +/- 14 % Chrom, total 1, ,0 32 mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Kobber <1, mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Nikkel 0,62 7,9 7,0 5,9 7,2 mg/kg TS DS259-ICP 0,50 +/- 14 % Zink 4, mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. 21: 22: Ikke påvist totalkulbrinter. 23: 24: 25: Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 5 af 12

20 Rekvirent M.J.Eriksson A/S Identifikation Sagsnavn: Cykelsti Søndersø - Morud Gl. Køge Landevej 773 Sagsnr.: , Brøndby Strand Sagsbeh.: Carsten H. Kronstedt Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 56 Bilag: Lab. nr Prøvetager: Troels W. Sørensen Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Dybde 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 5,9 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 36 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID Benz(a)pyren 0,30 0,53 0,40 0,36 0,66 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Dibenz(a,h)anthracen 0,049 0,12 0,070 0,078 0,13 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Sum PAH (7 stk) 1,6 2,5 2,0 1,9 3,7 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 30 % Bly mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,27 0,22 0,32 0,21 0,24 mg/kg TS DS259-ICP 0,020 +/- 14 % Chrom, total ,4 65 mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Kobber mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Nikkel 7,4 7,9 7,7 7,3 7,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. 26: 27: Kulbrinter i intervallerne >C10-C15, >C15-C20 og >C20-C35 (herunder PAH'er) svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie. 28: 29: 30: Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 6 af 12

21 Rekvirent M.J.Eriksson A/S Identifikation Sagsnavn: Cykelsti Søndersø - Morud Gl. Køge Landevej 773 Sagsnr.: , Brøndby Strand Sagsbeh.: Carsten H. Kronstedt Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 56 Bilag: Lab. nr Prøvetager: Troels W. Sørensen Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Dybde 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID Benz(a)pyren 0,17 0,13 0,74 0,30 0,17 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Dibenz(a,h)anthracen 0,053 0,029 0,18 0,063 0,048 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Sum PAH (7 stk) 0,98 0,76 3,7 1,8 0,96 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 30 % Bly 15 <1, mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,18 <0,020 0,26 0,28 0,28 mg/kg TS DS259-ICP 0,020 +/- 14 % Chrom, total 16 1, mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Kobber 10 <1, mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Nikkel 5,9 0, ,3 mg/kg TS DS259-ICP 0,50 +/- 14 % Zink 50 2, mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. 31: 32: 33: 34: 35: Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 7 af 12

22 Rekvirent M.J.Eriksson A/S Identifikation Sagsnavn: Cykelsti Søndersø - Morud Gl. Køge Landevej 773 Sagsnr.: , Brøndby Strand Sagsbeh.: Carsten H. Kronstedt Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 56 Bilag: Lab. nr Prøvetager: Troels W. Sørensen Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Dybde 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 14 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID Benz(a)pyren 0,061 0,68 0,25 0,042 0,053 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Dibenz(a,h)anthracen 0,014 0,20 0,047 0,012 0,013 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Sum PAH (7 stk) 0,35 3,3 1,8 0,24 0,34 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 30 % Bly ,4 20 mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,20 0,17 0,24 0,17 0,31 mg/kg TS DS259-ICP 0,020 +/- 14 % Chrom, total , mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Kobber 8, ,9 mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Nikkel 8,7 8,2 6,3 9,7 7,7 mg/kg TS DS259-ICP 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. 36: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie. 37: 38: 39: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie. 40: Kulbrinter i intervallerne >C15-C20 og >C20-C35 svarende til asfalt/bitumen/smøre-/hydraulikolie. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 8 af 12

23 Rekvirent M.J.Eriksson A/S Identifikation Sagsnavn: Cykelsti Søndersø - Morud Gl. Køge Landevej 773 Sagsnr.: , Brøndby Strand Sagsbeh.: Carsten H. Kronstedt Udt.dato: Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Påbegyndt ved modtagelsen Antal prøver: 56 Bilag: Lab. nr Prøvetager: Troels W. Sørensen Prøvetype Jord Jord Jord Jord Jord Enhed Metode Emballage m/p m/p m/p m/p m/p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Dybde 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Parameter Analyserapport Tørstof, TS % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 % stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Kulbrinter >C5-C10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 2,5 +/- 10 % Kulbrinter >C10-C15 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C15-C20 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 5,0 +/- 10 % Kulbrinter >C20-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID 20 +/- 10 % Totalkulbrinter >C5-C mg/kg TS Reflab1:2010(2) GC-FID Benz(a)pyren 0,44 0,28 0,24 0,14 0,20 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Dibenz(a,h)anthracen 0,11 0,066 0,057 0,030 0,074 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD 0,0050 +/- 30 % Sum PAH (7 stk) 2,7 1,5 1,4 0,83 1,1 mg/kg TS Reflab4(2),GC-MSD +/- 30 % Bly <1,0 20 9,2 mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,30 0,32 <0,020 0,21 0,16 mg/kg TS DS259-ICP 0,020 +/- 14 % Chrom, total <1, mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Kobber <1,0 9,1 12 mg/kg TS DS259-ICP 1,0 +/- 14 % Nikkel 9,1 9,0 <0,50 7,5 9,4 mg/kg TS DS259-ICP 0,50 +/- 14 % Zink <1, mg/kg TS DS259-ICP 1,5 +/- 14 % Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen (Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering.) Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er der i prøverne konstateret flg. kulbrinter. 41: 42: 43: 44: 45: Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 9 af 12

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Tilladelse til lokal nedsivning af overfladevand fra ny P-plads. Matrikelnr. 6cø, Hjorslev By, Otterup

Tilladelse til lokal nedsivning af overfladevand fra ny P-plads. Matrikelnr. 6cø, Hjorslev By, Otterup Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sendt på mail til ral@nordfynskommune.dk Teknik, Erhverv og Kultur 21. april 2017 Sagsnummer 480-2017-12457 Dokument nr. 480-2017-125992 Ejd.nr. 3870 Tilladelse

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag- og befæstede arealer via græsplæner og regnbed fra Brøndby Boligselskab afdeling 601, Kirkebjerg

Tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag- og befæstede arealer via græsplæner og regnbed fra Brøndby Boligselskab afdeling 601, Kirkebjerg Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg Ved Kirkebjerg, Ved Østerbjerg, Kirkebjerg Allé Park Allé 2605 Brøndby Dato: 06-10-2016 Tilladelse til nedsivning af regnvand fra tag- og befæstede arealer via

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand langs Birkvej, 6800 Skjern

Tilladelse til nedsivning af vejvand langs Birkvej, 6800 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommune Trafik og Vej Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Lone Sørensen Direkte telefon

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede

Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede VUC Vestegnen Rødovre afdeling Højnæsvej 75 2610 Rødovre Tilladelse til nedsivning af regnvand via regnbede Klik her for at angive en dato. Arkitektfirmaet Bascon har på vegne af VUC Vestegnen Rødovre

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Den vejstrækning, der ønskes afvandet til Birkemoserenden, er beliggende på del af matrikelnr. 7000f, Søndersø By, Søndersø.

Den vejstrækning, der ønskes afvandet til Birkemoserenden, er beliggende på del af matrikelnr. 7000f, Søndersø By, Søndersø. ordfyns Kommune fd. For ej og Park Rådhuspladsen 2 545 Otterup tt.: Per Frydkjær Teknik, Erhverv og Kultur 4. november 215 Sagsnummer 48-215-12469 Dokument nr. 48-215-35359 Cpr.-/CR-nr/Ejd.nr. Tillladelse

Læs mere

Nordfyns Kommune har den 25. juli 2016 modtaget din ansøgning om tilladelse til at udlede tagvand fra Langesøhallen til Stavis Å.

Nordfyns Kommune har den 25. juli 2016 modtaget din ansøgning om tilladelse til at udlede tagvand fra Langesøhallen til Stavis Å. LANGESØHALLEN Hans Henning Nielsen Plantagevej 87 5462 Morud eknik, Erhverv og Kultur 19. august 2016 Sagsnummer 480-2016-28460 Dokument nr. 480-2016-262131 illadelse til udledning af tagvand fra Langesøhallen

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 19 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2014 J.nr.: NMK-10-00784 Ref.: BJENS AFGØRELSE i sag om nedsivning af regnvand fra Resendalvej Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand

Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand Tilladelse i medfør af: Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 meddelt til: Ejendomsselskabet Skyttevej 15 ApS Skyttevej 15 7800

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Tilladelse til nedsivningsgrøft for overfladevand fra ny rundkørsel, ombygning af vejkryds ved Lemvigvej/Oddesundvej

Tilladelse til nedsivningsgrøft for overfladevand fra ny rundkørsel, ombygning af vejkryds ved Lemvigvej/Oddesundvej POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Ditte Holst Nielsen Tilladelse til nedsivningsgrøft

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Jacob Bjerre Balling Glyngørevej 36 Trustrup 7800 Skive

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Spildevand Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 8. april 2016 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til nedsivning Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af regnvandsbassin uden fast

Læs mere

Der er tale om delstrækningen mellem de to sideveje Lundegyden og Tokkendrup, 5450 Otterup. En oversigt over delstrækningen ses i bilag 1.

Der er tale om delstrækningen mellem de to sideveje Lundegyden og Tokkendrup, 5450 Otterup. En oversigt over delstrækningen ses i bilag 1. Nordfyns Kommune Vej og Park Rådhuspladsen 2 5450 Otterup TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR Dato: 12. juni 2014 Sagsnr. 480-2014-95272 Dok.nr. 480-2014-88808 Att.: Jane Willander Tilladelse til nedsivning af vejvand

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Torstein Fjordbak Vestbanegade 5 9800 Hjørring Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: tf@bundgaard-ark.dk

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel.

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel. Nørregaard ApS Tevringevej 49 5462 Morud Att: Anders Nielsen Teknik, Erhverv og Kultur 10. juni 2016 Sagsnummer 480-2016-21856 Dokument nr. 480-2016-183063 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 14048 Tilladelse til udledning

Læs mere

2. Retsregler. Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej Skanderborg Att.: Ulrik Mørch Jensen

2. Retsregler. Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej Skanderborg Att.: Ulrik Mørch Jensen Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8600 Skanderborg Att.: Ulrik Mørch ensen Tilladelse til nedsivning af overfladevand en 10-10-2014 1. Nedsivningstilladelse gedal Kommune har nu behandlet Vejdirektoratets

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46

Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46 Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 Anne.J@svendborg.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Midlertidig tilladelse til tilslutning af rejektvand fra slamafvanding til Mølleåen/Vallensbæk

Midlertidig tilladelse til tilslutning af rejektvand fra slamafvanding til Mølleåen/Vallensbæk TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4 B 2605 Brøndby Dir.tlf.: 1277 Email: KristineTh@htk.dk

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning Brøndboringsfirmaet Brøker A/S Spånnebæk 7 4300 Holbæk 20. december 2016 Brevid: 3890181 Sagsnr.: 347049 Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Postadresse Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.: 54 67 67

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Ejendomsselskabet Thorvaldsensgade 26, Århus ApS Banegårdspladsen 14 8000 Aarhus C CVRnr. 36407883 Side 1 af 6 Midlertidig tilladelse til

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Envidan Att. Johan Pedersen J F Kennedys Plads 1 K, 2.sal 9000 Aalborg email: jpe@envidan.dk Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm. Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 I/S Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Dato: 27.07.2015 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk 19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an,

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand

Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Overvejelser omkring nedsivning af bl.a. vejvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder at

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Løkken Action House APS Industrivej Løkken. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune Løkken Action House APS Industrivej 1 9480 Løkken TILLADELSE TIL Hjørring den 21-02-2017 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-17 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen til Fløbæk via udløb VE573U

Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen til Fløbæk via udløb VE573U Vejle Kommune Anlæg & Infrastruktur Kirketorvet 22 7100 Vejle ATT: Claus Weng Petersen Sendt på mail: clwpe@vejle.dk 14-07-2017 Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra vej- og stianlæg Vejledalen

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand

Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Overvejelser omkring nedsivning af vej- og tagvand Lovgrundlag, grundvandsbeskyttelse og retningslinjer Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Lidt provokerende kan man sige om nedsivning, at vi nu begynder

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via bassin til Ølsted

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand og tilslutning til regnvandskloak

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand og tilslutning til regnvandskloak Returadresse: Team Natur og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg NOVO Nordisk A/S Att.: ISC Rådgivende Ingeniører A/S v. Thomas Oppdal toj@isc.dk DATO 11. november 2016 SAGS NR. 326-2016-54579 BETJE N

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i et areal der er udlagt til skovrejsning uønsket

Tilladelse til skovrejsning i et areal der er udlagt til skovrejsning uønsket Preben Johansen Allindemaglevej 15 4100 Ringsted Dato: 29. november 2016 Tilladelse til skovrejsning i et areal der er udlagt til skovrejsning uønsket Teknik- og Miljøcenteret har den 16. august 2016 modtaget

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 63 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere