U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 334 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. juni 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: Dok.: U D K A S T Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) 1 I lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelseslo- ven), som ændret ved 11 i lov nr af 19. december 2008, 6 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og lov nr. 421 af 10. maj 2011, foretages følgendee ændring: 1. Efter 2 indsættes i kapitel 2: 2 a. For fordringer, som støttes på skriftlig aftale om indskud i et selskab, regnes forældelsesfristen tidligst fra det tidspunkt, hvor selskabet beslutter at indkalde indskuddet. Uanset 1. pkt. regnes forældelsesfristen dog senest fra 10 år efter det tidspunkt, som er nævnt i 2. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven finder anvendelse også på fordringer, der er stiftet før lo- vens ikrafttræden, medmindree forældelse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 2. Gældende ret i hovedtræk 3. Justitsministeriets overvejelser 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser erhvervslivet mv. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Formålet med lovforslaget er at indføre en særlig ordning for forældelsen af udestående selskabsindskud, der endnu ikke er indkaldt. Udestående kapital i aktie- og anpartsselskaber og udestående indskud i kommanditselskaber er som udgangspunkt undergivet forældelseslovens almindelige forældelsesfrist på 3 år, der suspenderes ved utilregnelig uvidenhed om fordringen, kombineret med en absolut frist på 10 år. De gældende regler indebærer dermed, at udestående selskabsindskud som udgangspunkt forældes efter 3 år, hvis forældelse ikke forinden er afbrudt. Forældelsesfristen begynder at løbe på det tidligste tidspunkt, hvor det udestående selskabsindskud kan kræves indbetalt, dvs. i praksis allerede ved selskabets stiftelse eller ved kapitalforhøjelse med tillæg af en eventuel påkravsfrist. Som konsekvens heraf er selskaber med udestående selskabsindskud dvs. hvor indskuddet helt eller delvist ikke er krævet indbetalt løbende hvert 3. år nødt til at sørge for at afbryde forældelsen. Hvis en selskabsdeltager ikke frivilligt vil medvirke hertil, kan sagsanlæg være nødvendigt. Denne retsstilling er ud fra et selskabsretligt synspunkt uhensigtsmæssig og påfører selskaber en unødvendig byrde. Hensynet til selskabets kreditorer og formålet med reglerne om udskudt indbetaling taler således imod en så kort forældelsesfrist. 3

4 1.2. Det foreslås på den baggrund at ændre forældelsesloven, således at begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen i forhold til krav på indbetaling af udestående selskabsindskud tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor selskabet beslutter at indkalde indskuddet. Forældelsesfristen kan dog udskydes i op til 10 år regnet fra forfaldstidspunktet (dvs. i praksis fra selskabets stiftelse), så længe der ikke er truffet beslutning om at indkalde det udestående selskabsindskud. Med lovforslaget gøres samtidig op med den usikkerhed, der hidtil i et vist omfang har knyttet sig til spørgsmålet om forældelse af bl.a. kommanditisters resthæftelse. 2. Gældende ret i hovedtræk 2.1. De almindelige regler om forældelse fremgår af lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven), der er udarbejdet på grundlag af Forældelsesudvalgets betænkning nr. 1460/2005 om revision af forældelseslovgivningen. Med forældelsesloven blev der bl.a. indført en almindelig forældelsesfrist på 3 år, der suspenderes ved utilregnelig uvidenhed om fordringen, kombineret med en absolut frist på 10 år (dog 30 år ved personskade bortset fra erhvervssygdom og ved miljøskade). Herudover blev der indført særlige forældelsesfrister og tillægsfrister for visse fordringer, herunder fordringer der hviler på et særligt retsgrundlag. Efter lovens 30, stk. 1, 2. pkt., gjaldt der en overgangsperiode på 3 år, hvor forældelse kun indtrådte, hvis dette tillige fulgte af de hidtidige regler. Fra og med den 1. januar 2011 har alene forældelseslovens regler fundet anvendelse Forældelsesloven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens 1. Der har i den juridiske litteratur været udtrykt usikkerhed om spørgsmålet om forældelse i forhold til udestående selskabsindskud. Justitsministeriet finder i den forbindelse, at et selskabs krav på indskud må anses for omfattet af forældelsesloven, idet indskuddet må anses som en fordring. Et selskabs krav på betaling af indskud, der i aftalen er fikseret til et bestemt beløb, fremstår således umiddelbart som et krav på en pengeydelse. Dertil 4

5 kommer, at det udtrykkeligt fremgår af forarbejderne til forældelsesloven, jf. Folketingstidende , Tillæg A, s. 5614f., at et selskabs krav på betaling af indskud som udgangspunkt vil være omfattet af den 3-årige forældelsesfrist, der gælder efter lovens 3, stk. 1. Forældelsesfristen for udestående indskud i selskaber er således som udgangspunkt 3 år regnet fra det tidligste tidspunkt, til hvilket kapitalejerens eller kommanditistens pligt til betaling af indskud i givet fald kan aktualiseres, jf. forældelseslovens 3. Det kan dog anføres, at såfremt der for kravet er udstedt et gældsbrev dvs. en i hovedsagen ubetinget, ensidig skriftlig erklæring, der fikserer kravets størrelse, uanset om erklæringen benævnes gældsbrev er forældelsesfristen 10 år, jf. forældelseslovens 5, stk. 1, nr. 1. Efter forældelseslovens 2, stk. 1, regnes forældelsesfristerne fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser. I tilfælde, hvor ydelsespligten forudsætter påkrav eller opsigelse fra fordringshaverens side, løber fristen fra det tidligste tidspunkt, til hvilket ydelsespligten kunne aktualiseres, og ikke først fra det tidspunkt, hvor skyldneren efter påkrav eller opsigelse har pligt til at erlægge ydelsen (handlingstidspunktet). Skal ydelsen erlægges straks efter påkrav, regnes fristen således fra det tidligst mulige tidspunkt for påkravets fremsættelse. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, skal forældelsesfristen først regnes fra betalingsfristens udløb, jf. forældelseslovens 2, stk Efter selskabslovens 33, som trådte i kraft den 1. marts 2011, er det muligt at lade en del af den tegnede selskabskapital i et aktie- eller anpartsselskab udestå, således at kun en mindre del af selskabets kapital skal indbetales ved stiftelsen eller kapitalforhøjelsen, mens den resterende del først skal indbetales på anfordring fra selskabets centrale ledelsesorgan og indtil da udgør en personlig fordring på aktionæren eller anpartshaveren. Efter selskabslovens 33, stk. 2, kan ikke-indbetalt selskabskapital af kapitalselskabets centrale ledelsesorgan kræves indbetalt på anfordring. Fristen for betaling er mindst 2 uger. Der kan i vedtægterne fastsættes et længere varsel, der dog ikke kan overstige 4 uger. 5

6 Det følger af forældelseslovens 2, stk. 1 og 2, at forældelsesfristen for udestående selskabskapital i et aktie- eller anpartsselskab afhængig af, om selskabet i vedtægterne har fraveget lovens minimumfrist på 2 uger begynder at løbe mellem 2 og 4 uger efter stiftelsen af selskabet eller kapitalforhøjelsen, idet forældelsesfristen begynder at løbe fra den tidligst mulige sidste rettidige betalingsdag, som et påkrav fra fordringshaveren ville kunne føre til. Særligt for så vidt angår kommanditselskaber der ikke er omfattet af selskabslovens regler begynder forældelsesfristen at løbe på det tidligste tidspunkt, til hvilket kommanditistens pligt til betaling af resthæftelsen i givet fald kan aktualiseres. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt afhænger således af stiftelsesaftalens udformning. Hvis stiftelsesaftalen ikke indeholder tidsmæssige begrænsninger i, fra hvilket tidspunkt resthæftelsen vil kunne kræves betalt, vil forældelsesfristen begynde at løbe fra stiftelsesaftalens indgåelse med tillæg af en eventuel påkravsfrist Efter forældelseslovens 15 afbrydes forældelsen, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse. Det beror på en konkret vurdering, om en kapitalejer (aktionær eller anpartshaver) eller en kommanditist ved sin handlemåde har erkendt forpligtelsen til efter påkrav at betale indskud i et selskab og dermed afbrudt forældelsen. Det afgørende er, om fordringshaveren (selskabet) på grund af skyldnerens (kapitalejerens henholdsvis kommanditistens) adfærd med føje har fået den opfattelse, at der ikke er tvist om kravet, således at der ikke er rimelig anledning for selskabet til at anlægge sag. 3. Justitsministeriets overvejelser 3.1. Spørgsmålet om forældelse af selskabsretlige fordringer blev særskilt overvejet af Forældelsesudvalget. Forældelsesudvalget fandt, at selskabsretlige fordringer i videst muligt omfang bør være omfattet af den almindelige ordning om forældelse. Udvalget henviste i den forbindelse til det generelle ønske om at undgå for mange særregler, samt det forhold at det kan være vanskeligt at afgrænse selskabsretlige fordringer fra andre fordringer. 6

7 I relation til et selskabs krav på betaling af indskud var Forældelsesudvalget opmærksom på, at det kan anføres, at hensynet til selskabets kreditorer taler for en længere forældelsesfrist, end hvad der følger af den almindelige ordning. Udvalget fandt dog, at navnlig ved selskaber med mange deltagere talte hensynet til deltagerne for at fastholde de almindelige regler. Efter en samlet vurdering fandt udvalget herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at foreslå en særregel. Hensynet til selskabets kreditorer måtte desuden i tilstrækkelig grad anses for tilgodeset gennem suspensionsreglen Spørgsmålet om forældelse af selskabers krav på udestående indskud er en del af en mere generel problemstilling med hensyn til forældelse af fordringer, der kan kræves betalt efter påkrav, men i praksis jævnligt først vil blive krævet betalt på et væsentligt senere tidspunkt. Forældelsesloven tager som udgangspunkt ikke særligt hensyn til sådanne tilfælde, og udgangspunktet er således, at forældelsen vil begynde at løbe på det tidligste tidspunkt, til hvilket betalingsforpligtelsen ville kunne aktualiseres. Særregler findes dog for kassekreditter og indlån i pengeinstitutter, jf. forældelseslovens 6, stk. 2, og 7. Forældelsesudvalget forholdt sig udtrykkeligt til denne problemstilling for så vidt angår gældsbreve uden aftalt forfaldstidspunkt. Udvalget anførte, at spørgsmålet stort set kun har betydning ved gældsbreve mellem private, og at forældelse i disse tilfælde sjældent gøres gældende. På denne baggrund konkluderede udvalget, at der ikke var behov for en særregel om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for sådanne gældsbreve. Forældelsesudvalget ses ikke at have forholdt sig til forældelsesfristens begyndelsestidspunkt i forhold til selskabets krav på indskud til trods for, at dette spørgsmål har fået en væsentlig større betydning med en 3-årig forældelsesfrist end med den 20-årige forældelsesfrist, der gjaldt efter Danske lov , herunder formentlig også i forhold til forældelse af de nævnte selskabskrav Som anført ovenfor under pkt. 2.2, kan der i forbindelse med stiftelsen af et selskab udstedes et gældsbrev for selskabets krav på betaling af indskud, således at den 10-årige forældelsesfrist i forældelseslovens 5, stk. 1, nr. 1, finder anvendelse. Et selskab, der ud fra det forventede finansieringsbehov ikke forventer at ville indkalde udestående indskud inden for de første 3 år efter stiftelsen, har således mulighed for at indrette sig således, at selskabets krav på betaling af indskud først forældes efter 10 år (fra stiftelsen). 7

8 Den nuværende retsstilling indebærer imidlertid, at selskaber, der ønsker at lade indskud udestå i mere end 3 år, enten er nødt til at tage skridt til at afbryde forældelse af kravet på udestående indskud hvert 3. år eller at udstede et gældsbrev for selskabets krav på betaling af indskud. Hvis der tages skridt til at afbryde forældelsen, skal dette i givet fald ske over for hver enkelt selskabsdeltager, og vil en selskabsdeltager ikke frivilligt medvirke til at afbryde forældelse (ved at erkende sin betalingsforpligtelse), kan det være nødvendigt for selskabet at anlægge retssag mod den pågældende for at afbryde forældelsen. Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet har over for Justitsministeriet anført, at en 3-årig forældelse regnet fra tegningen af kapital er uhensigtsmæssig ud fra et selskabsretligt synspunkt, idet hensynet til kreditorerne og formålet med reglerne om udskudt indbetaling taler imod en så kort forældelsesfrist. Erhvervsstyrelsen har vurderet, at ca. 90 pct. af kapitalselskaberne har én ejer, og at det er tvivlsomt, om en sådan eneejer generelt vil være opmærksom på at sørge for det fornødne i forhold til at afbryde forældelse eller i tilfælde af forældelse at drage de nødvendige selskabsretlige konsekvenser heraf. Det er således bl.a. også tvivlsomt, om en sådan eneejer vil være opmærksom på muligheden for at udstede et gældsbrev for den udestående kapital (med en 10-årig forældelsesfrist til følge) Justitsministeriet finder på denne baggrund, at der er grundlag for at indføre en særlig regel om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for så vidt angår selskabers krav på betaling af udestående selskabsindskud, der ikke er indkaldt. Ved udformningen af en sådan regel har Justitsministeriet på den ene side lagt vægt på, at spørgsmålet om forældelsesfristens længde ved sådanne krav blev overvejet særskilt af Forældelsesudvalget, og at der i den forbindelse blev foretaget en afvejning af de relevante hensyn, herunder hensynet til selskabets kreditorer. Endvidere har Justitsministeriet lagt vægt på hensynet til at undgå for mange særregler, der fraviger forældelseslovens almindelige ordning. Justitsministeriet har på den anden side lagt vægt på, at spørgsmålet om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt ved sådanne krav ikke ses at have været særskilt overvejet i forarbejderne til forældelsesloven, selv om loven indebar en væsentlig forkortelse af forældelsesfristens længde (fra 20 år til 3 år). Endvidere har Justitsministeriet lagt vægt på, at vægtige praktiske 8

9 hensyn taler for, at det ikke skal være nødvendigt hvert 3. år at afbryde forældelsen af krav på betaling af selskabsindskud, som det efter omstændighederne i praksis normalt først bliver aktuelt at kræve indbetalt efter væsentligt længere tid. Efter Justitsministeriets opfattelse bør en særlig regel om forældelse af selskabers krav på betaling af indskud omfatte både aktie- og anpartsselskaber, der reguleres af selskabsloven, og andre selskaber, der kan have udestående kapital, herunder kommanditselskaber. En model, hvor forældelsesfristens begyndelsestidspunkt udskydes til det tidspunkt, hvor kravet om betaling af indskud aktualiseres gennem en beslutning fra selskabets side, ville indebære, at der i princippet kunne gå 20, 30 eller 40 år, før forældelsesfristen overhovedet begyndte at løbe, hvilket imidlertid dels i sig selv ville være meget vidtgående i forhold til kapitalejeren eller kommanditisten, som bl.a. kan være en privat, ikkeerhvervsdrivende investor, dels stå i modsætning til, at der med forældelsesloven generelt er sket en væsentlig forkortelse af forældelsesfristerne. En anden model, hvor forældelsesfristen forlænges til 10 år, ville på den ene side være en væsentlig forlængelse i forhold til den almindelige forældelsesfrist på 3 år og ville dermed ligeledes være byrdefuld for kapitalejeren eller kommanditisten. På den anden side ville en forældelsesfrist på 10 år være væsentlig kortere end den forældelsesfrist på 20 år, som gjaldt før forældelsesloven i det omfang, der måtte være tale om en forældelig fordring. Desuden fører allerede de gældende regler til en 10-årig forældelsesfrist, hvis der udstedes et gældsbrev for fordringen, jf. herved forældelseslovens 5, stk. 1, nr. 1. Med en 10-årig forældelsesfrist ville det stadig være nødvendigt at sørge for at afbryde forældelsen (inden 10 år), hvis der ikke inden da er truffet beslutning om indbetaling af indskuddet, men dette ville være væsentligt mindre byrdefuldt for selskabet end at skulle sørge for at afbryde forældelse af kravet hvert 3. år. En generel forlængelse af forældelsesfristen til 10 år ville imidlertid også betyde, at der i de tilfælde, hvor indskuddet blev indkaldt kort tid efter kapitalejerens eller kommanditistens tegning af kapital, ville gælde en unødvendig lang forældelsesfrist. Hvis indskuddet f.eks. blev indkaldt 2 år efter tegningen, ville forældelse i givet fald først indtræde 8 år efter indkaldelsen. 9

10 3.5. De uheldige konsekvenser af en ubegrænset udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelsen henholdsvis en forlængelse af forældelsesfristens længde kan efter Justitsministeriets opfattelse undgås ved at indføre en model, der kombinerer en regel om udskydelse af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt til det tidspunkt, hvor udestående kapital indkaldes, med en regel om, at forældelsesfristens begyndelsestidspunkt dog maksimalt kan udskydes 10 år i forhold til forældelseslovens almindelige regler. Hermed tilgodeses både hensynet til, at ikke-indbetalt kapital ikke bør forældes allerede efter 3 år, og hensynet til, at forældelseslovens almindelige regler, herunder 3-årig forældelse, bør finde anvendelse fra det tidspunkt, hvor kapitalen indkaldes. Samtidig fastlægges en øvre grænse for, hvor lang tid en fordring på udestående selskabsindskud kan henstå, uden at selskabet tager skridt til at afbryde forældelse. Efter Justitsministeriets opfattelse vil en alternativ model baseret på en ændring af reglerne om afbrydelse af forældelse ikke være en hensigtsmæssig løsning på problemstillingen. Forældelsesloven indebar den grundlæggende ændring i forhold til hidtidige forældelsesregler, at afbrydelse af forældelse uden skyldnerens medvirken fremover ikke skulle kunne ske ved påmindelse, men kun ved at foretage retslige skridt mod skyldneren med henblik på at erhverve dom, eller ved at skyldneren erkender forpligtelsen. På den baggrund er der ikke grundlag for at overveje at udvide mulighederne for afbrydelse af forældelse i forhold til gældende ret. Sammenfattende foreslås det, at begyndelsestidspunktet for forældelsesfrist for selskabers krav på indskud udskydes til det tidspunkt, hvor selskabet beslutter at indkalde indskuddet, men at begyndelsestidspunktet for forældelsen dog maksimalt bør kunne udskydes med 10 år af denne grund. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 (forslag til forældelseslovens 2 a), og bemærkninger hertil. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser erhvervslivet mv. 10

11 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslaget har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: [*] 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/mindreudgifter Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11

12 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås at indsætte en særlig regel i forældelsesloven om begyndelsestidspunktet for forældelsen af krav på betaling af indskud i et selskab, der endnu ikke er blevet indkaldt. Den foreslåede bestemmelse omfatter fordringer, som støttes på skriftlig aftale om indskud i et selskab. Skriftlig aftale omfatter også aftaler indgået ved anvendelse af skriftlig digital kommunikation, der efterfølgende fortsat er tilgængelig for parterne. Indskud i et selskab omfatter alene indskud, der foretages af en selskabsdeltager (dvs. indskud som ejer), hvorimod lån, herunder ansvarlige lån, til et selskab ikke er omfattet. Det udestående selskabsindskud kan enten hidrøre fra stiftelsen af selskabet eller fra en efterfølgende kapitalforhøjelse. Med udtrykket selskab omfatter den foreslåede bestemmelse i praksis navnlig aktieselskaber, anpartsselskaber og kommanditselskaber. Bestemmelsen omfatter imidlertid også andre selskaber (f.eks. andelsselskaber eller andre selskaber med begrænset ansvar), hvis disse selskaber har udestående kapital mod deres ejere. Som en fravigelse af den almindelige regel i forældelseslovens 2 om forældelsesfristernes begyndelsestidspunkt foreslås det, at forældelse af krav på betaling af sådanne udestående selskabsindskud som udgangspunkt tidligst skal regnes fra det tidspunkt, hvor selskabet beslutter at indkalde indskuddet, jf. 1. pkt. Forældelsen regnes dermed som udgangspunkt fra den dag, hvor selskabet dvs. den kompetente myndighed i selskabet (i aktie- og anpartsselskaber det centrale ledelsesorgan, jf. selskabslovens 33) beslutter at indkalde indskuddet. Det er uden betydning, hvornår beslutningen meddeles selskabsdeltagerne, og forældelsen begynder således at løbe fra dagen for beslutningen også i forhold til krav mod en selskabsdeltager, der ikke bliver underrettet om beslutningen. Hvis selskabet beslutter at indkalde en del af det udestående indskud, begynder forældelsesfristen kun at løbe fra dagen for denne beslutning for så vidt angår den del af indskuddet, som der er truffet beslutning om at indkalde. For den resterende del af indskuddet begynder forældelsesfristen dermed først at løbe, når denne del af indskuddet besluttes indkaldt. 12

13 Hvis beslutningen om at indkalde indskuddet træffes før det tidligste tidspunkt, til hvilket indskuddet kunne kræves betalt, regnes forældelsesfristen først fra det tidligste tidspunkt, til hvilket indskuddet kunne kræves betalt, jf. forældelseslovens 2 og ordet tidligst i den foreslåede bestemmelse i 1. pkt. Det foreslås endvidere i 2. pkt., at forældelsesfristen dog senest skal regnes fra 10 år efter det tidspunkt, som er nævnt i forældelseslovens 2. Den foreslåede bestemmelse indebærer dermed, at forældelsen af krav på betaling af udestående selskabsindskud som udgangspunkt først begynder at løbe på det tidspunkt, hvor selskabet beslutter at indkalde indskuddet, men at forældelsen dog senest begynder at løbe 10 år efter det tidligste tidspunkt, til hvilket indskuddet kunne kræves betalt. Den foreslåede bestemmelse i 2 a angår alene forældelsesfristens begyndelsestidspunkt. Forældelsesfristens længde bestemmes således uændret af forældelseslovens 3 og 5. Det betyder, at forældelsesfristen som udgangspunkt er 3 år regnet fra det tidspunkt, som fremgår af den foreslåede 2 a (eller undtagelsesvis 2, hvis det er senere) ( 3, stk. 1), at den 3- årige forældelsesfrist suspenderes ved utilregnelig uvidenhed om kravet ( 3, stk. 2), at suspension ikke kan føre til en senere forældelse end 10 år regnet fra det tidspunkt, som fremgår af den foreslåede 2 a (eller undtagelsesvis 2, hvis det er senere) ( 3, stk. 3), og at forældelsesfristen, hvis der foreligger særligt retsgrundlag, er 10 år (uden mulighed for suspension på grund af utilregnelig uvidenhed om kravet) regnet fra det tidspunkt, som fremgår af den foreslåede 2 a (eller undtagelsesvis 2, hvis det er senere) ( 5). Som eksempel kan nævnes den situation, hvor en person den 1. januar 2014 tegner kapital i et aktieselskab med kr. som udestående indskud. Selskabet beslutter den 1. marts 2019 at indkalde det pågældende indskud. I denne situation forældes kravet på indskuddet 3 år efter beslutningen om indkaldelsen, dvs. den 1. marts 2022, hvis forældelsen ikke har været suspenderet, og der ikke foreligger særligt retsgrundlag. Hvis selskabet først efter den 15. januar 2024 (som er 10 år efter det tidligste tidspunkt, til hvilket indskuddet kan kræves betalt) beslutter at indkalde det pågældende indskud, forældes kravet på dette indskud den 15. januar Det er herved forudsat, at selskabet ikke i vedtægterne har fraveget selskabslovens 2-ugers påkravsfrist. 13

14 Som et andet eksempel kan nævnes den situation, hvor en person den 1. januar 2014 tegner kapital i et aktieselskab med kr. som udestående indskud. Der udstedes i den forbindelse et gældsbrev for kravet, hvorved der gælder en 10-årig forældelsesfrist. Selskabet beslutter den 1. marts 2019 at indkalde det pågældende indskud. I denne situation forældes kravet på indskuddet den 1. marts Hvis selskabet først efter den 15. januar 2024 (som er 10 år efter det det tidligste tidspunkt, til hvilket indskuddet kan kræves betalt) beslutter at indkalde det pågældende indskud, forældes kravet på indskud den 15. januar Det er herved forudsat, at selskabet ikke i vedtægterne har fraveget selskabslovens 2-ugers påkravsfrist. Som et tredje eksempel kan nævnes den situation, hvor en person den 1. januar 2014 tegner kapital i et aktieselskab med kr. som udestående indskud. Der udstedes ikke noget gældsbrev for kravet. Ifølge selskabets vedtægter er der fastsat en påkravsfrist på 4 uger. Selskabet beslutter den 19. januar 2014 at indkalde det pågældende indskud. I denne situation forældes kravet på indskuddet den 30. januar 2017, jf. forældelseslovens 2 og ordet tidligst i det foreslåede 2 a, 1. pkt. Der henvises i øvrigt til pkt. 3 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 indebærer, at loven skal finde anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, der ikke inden lovens ikrafttræden er forældet efter de hidtil gældende regler. Da selskabslovens 33, hvorefter det er muligt at lade en del af den tegnede selskabskapital i et aktie- eller anpartsselskab udestå, trådte i kraft den 1. marts 2011, vil alle krav, som støttes på skriftlig aftale om selskabsindskud, jf. selskabslovens 33, blive omfattet af overgangsordningen. Overgangsbestemmelsen indebærer, at krav i henhold til en skriftlig aftale om selskabsindskud, der er indgået før lovens ikrafttræden, vil være omfattet af den foreslåede 2 a, når blot kravet ikke efter de hidtil gældende regler er forældet før lovens ikrafttræden. 14

15 Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Færøerne har med virkning fra den 1. januar 2010 overtaget formueretten som hjemmestyreområde. Forældelseslovgivning på Færøerne hører derfor under hjemmestyreområdet. Loven vil derfor ikke kunne sættes i kraft for Færøerne. 15

16 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven), som ændret ved 11 i lov nr af 19. december 2008, 6 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og lov nr. 421 af 10. maj 2011, foretages følgende ændring: 2. Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser. Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb. Stk. 3. For fordringer, som opstår ved misligholdelse af kontrakt, regnes forældelsesfristen fra tidspunktet for misligholdelsen. Stk. 4. For fordringer på erstatning eller godtgørelse for skade forvoldt uden for kontraktforhold regnes forældelsesfristen fra tidspunktet for skadens indtræden. Stk. 5. Selv om fordringshaveren på grund af skyldnerens misligholdelse eller i medfør af en særlig opsigelsesadgang kunne kræve opfyldelse før et aftalt forfaldstids- 1. Efter 2 indsættes i kapitel 2: 2 a. For fordringer, som støttes på skriftlig aftale om indskud i et selskab, regnes forældelsesfristen tidligst fra det tidspunkt, hvor selskabet beslutter at indkalde indskuddet. Uanset 1. pkt. regnes forældelsesfristen dog senest fra 10 år efter det tidspunkt, som er nævnt i 2. 16

17 punkt, regnes forældelsesfristen fra det aftalte forfaldstidspunkt, hvis fordringshaveren ikke udnytter denne mulighed. Udnytter fordringshaveren muligheden, regnes forældelsesfristen fra det tidspunkt, til hvilket opfyldelse herefter kan kræves. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven finder anvendelse også på fordringer, der er stiftet før lovens ikrafttræden, medmindre forældelse efter de hidtil gældende regler er indtrådt før lovens ikrafttræden. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 17

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) 1 I forældelsesloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven 2013/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-705-0003 Fremsat den 2. oktober 2013 af Justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) Retsudvalget 2013-14 L 12 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. september 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 868965 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Forældelse. Selve begrebet. De gamle forældelsesregler. Begyndelsestidspunkt 2

Forældelse. Selve begrebet. De gamle forældelsesregler. Begyndelsestidspunkt 2 Forældelse Selve begrebet En fordring ophører ved forældelse, når den frist, der er fastsat i lovgivningen for forældelse af denne type af fordringer, er udløbet, uden at der er taget skridt til at afbryde

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forældelse af kapitalselskabers krav på ikke-indbetalt selskabskapital

Forældelse af kapitalselskabers krav på ikke-indbetalt selskabskapital Pengevæsen m.v. 58.1 Selskabsret 14.9 Forældelse af kapitalselskabers krav på ikke-indbetalt selskabskapital Artiklen argumenterer for, at et kapitalselskabs krav på ikke-indbetalt selskabskapital som

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 14. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 59 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 22. december 2006 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS40883 Forslag til Lov om forældelse

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forældelse af selskabers krav på ikke-indbetalt selskabskapital

Forældelse af selskabers krav på ikke-indbetalt selskabskapital Forældelse af selskabers krav på ikke-indbetalt selskabskapital Af advokatfuldmægtig, Kåre Frøjk, Plesner I artiklen foretages en analyse af, hvorledes selskabers krav mod selskabsdeltagerne på ikke-indbetalt

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 22. december 2006 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS40883

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

TID TIL IGEN AT AFBRYDE FORÆLDELSEN PÅ K/S-RESTHÆFTELSESKRAV

TID TIL IGEN AT AFBRYDE FORÆLDELSEN PÅ K/S-RESTHÆFTELSESKRAV TID TIL IGEN AT AFBRYDE FORÆLDELSEN PÅ K/S-RESTHÆFTELSESKRAV 25.11.2016 Forældelsen af resthæftelseskrav i kommanditselskaber skal som udgangspunkt afbrydes senest 3 år efter sidste afbrydelse. Da afbrydelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget L 154 - Bilag 16 Offentligt Folketinget Udvalget for Forretningsordenen Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. marts 2009 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0842

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) LBK nr 1063 af 28/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-709-0099 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1622 af 26/12/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven

Forslag. Lov om ændring af forældelsesloven Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren)

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere