Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler."

Transkript

1 Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på eller besøg

2 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18

3 Motorforsikring indholdsfortegnelse Vigtig information... 4 Dækningsoversigt... 5 Almindelige forsikringsvilkår: Fællesbestemmelser Hvem er dækket I hvilke lande dækker forsikringen Præmiebetaling, gebyr m.v Indeksregulering af præmie Præmieændring m.v Forsikringens varighed og opsigelse Flytning og risikoforandring Salg eller afmelding af køretøjet; genanskaffelse af køretøj Motorløb og lign Forsikringen dækker ikke Skadeanmeldelse m.v Klagemuligheder... 8 Dækningsskema Ansvarsforsikring Kasko- og delkaskoforsikring If Vejhjælp Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring...12 Tilvalgsdækninger: A Bil Super A 1. Dækningsomfang A 1.1 Totalskade A 1.2 Maskin- og Motorskadeforsikring A 1.3 Erstatningsbilforsikring A 1.4 Forsikringen dækker ikke A 2. Anvisning af værksted A 3. Ophør af Bil Super B Kasko Plus B 1. Dækningsomfang B 1.1 Førerpladsdækning B 1.2 Friskade og reduktion af selvrisiko ved påkørsel af dyr...15 C Udvidet If Vejhjælp...15 C 1. Dækning...15 C 2. Forsikringen dækker...15 Skadens regulering Reparation eller kontant beløb Erstatningsopgørelse Reparation Merværdiafgift Selvrisiko Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18 3

4 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel a om regler om oplysningspligt og for trydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven 34 i. hvornår kan jeg fortryde min forsikring? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem om din forsikring, træder i kraft senere eller den træder i kraft med det samme. min forsikring træder i kraft senere Hvis du køber en forsikring som fx træder i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 4 dage fra forsikringen træder i kraft. min forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en forsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 4 dage efter du har modtaget policen. sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit police nummer. 4 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18

5 Dækningsoversigt En nærmere beskrivelse af betingelserne for at opnå erstatning, under de enkelte dækninger, kan du læse om i vilkårene. Bilforsikring Ansvar Delkasko Kasko Kasko Plus Bil Super Lovpligtig ansvarsforsikring Tyveri og røveri af bilen Tyveri af bildele Indbrud Skade på bilens frontrude Brand Lynnedslag Eksplosion Kortslutning Retshjælp Redningshjælp i udlandet Erstatningsbil (If anviser værksted) Ekstraudstyr er inkluderet med indtil kr. Andre skader forårsaget af pludselige, tilfældige og ydre årsager If Vejhjælp Førerpladsdækning * Friskade ved påkørsel af dyr * Totalskade. Er bilen under 3 år: Købspris ved første indregistreringsdato Totalskade. Er bilen over 3 år: Handelspris + 15 % ekstra Tyveri: Handelspris + 15 % ekstra Motor- og maskinskade Udvidet erstatningsbil ved tyveri Tilvalgsdækninger Ekstraudstyr Udvidet If Vejhjælp Dækker Mulighed for tilvalgsdækning *) I visse tilfælde er førerpladsdækningen og friskade ved påkørsel af dyr (dvs. Kasko Plus) ikke en del af Bil Super. Det kan være tilfældet på bilmærkeforsikringer og forsikringer købt via DBA og Bilbasen. Har du Kasko Plus og Bil Super som en del af din bilforsikring, vil det fremgå af din police. Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18 5

6 Motorforsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt eventuelle policetillæg. forsikringsvilkår for motorforsikring Fællesbestemmelser For forsikringen gælder nedennævnte betingelser samt dansk lov om Forsikringsaftaler og Finansiel virksomhed i det omfang, de nævnte loves bestemmelser ikke er fraveget. 1. Hvem er dækket Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. Værksteder og andre, som har køretøjet til reparation, service og lignende er dækket. Skader, der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i forsikringstagerens interesse, fx prøvekørsel. Ny ejer af køretøjet dækkes indenfor policens omfang i maksimalt 2 dage fra salgstidspunktet, medmindre den nye ejer selv har tegnet en forsikring. Omfatter forsikringen tilvalgsdækningerne Bil Super og/eller Kasko Plus, er en ny ejer ikke dækket af denne forsikring. 2. I hvilke lande dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark og i de lande der er tilsluttet grønt kort-ordningen. Omfatter forsikringen Bil Super, begrænser dækningen erstatningsbil sig til skader sket i Danmark. 2.1 køretøjer med totalvægt over 3 ton samt busser Forsikringen dækker kun udenfor Danmark, hvis der er truffet aftale herom med selskabet. 2.2 med hvilke summer dækkes I Danmark dækkes med de summer der er fastsat i Færdselsloven. I EU og EØS-området dækkes med de i området gældende summer, dog minimum de i Danmark gældende summer. I det øvrige dækningsområde dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande. Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring i det omfang, den anden forsikring ikke dækker. 2.3 skade på transporteret gods Udenfor Danmark dækkes ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra personlig rejsebagage tilhørende andre end forsikringstageren og føreren. 2.4 opsigelse af udlandsdækning Udlandsdækningen og redningsforsikringen i ud - landet kan, uanset tidspunktet, opsiges eller ændres med 4 dages varsel uden at dette får retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 3. Præmiebetaling, gebyr m.v. 3.1 præmiebetaling m.v. Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke i henhold til. påkrav, sender selskabet et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist. Hvis præmien ikke betales rettidigt, opkræves et rykkergebyr. Hvis præmien først betales efter, at dækningen er ophørt, og forsikringstageren kan genantages af selskabet, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto. 3.2 gebyr I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er If berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso og dokumenter af enhver art. Størrelsen af Ifs gebyrer fremgår af præmieopkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel. 4. Indeksregulering af præmie Præmien indeksreguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen, der hvert år offentliggøres af Danmarks Statistik. I overensstemmelse hermed reguleres præmien fra førstkommende forfaldsdag i det efterfølgende år. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har selskabet ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 6 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18

7 5. Præmieændring m.v. Hvis der ud over bestemmelserne i punkt 4 sker ændring i selskabets præmie eller forsikringsbetingelser, foretages tilsvarende ændring for den bestående forsikring med mindst måneds varsel til en forfaldsdato. Hvis forsikringstageren ikke accepterer en forhøjelse af præmien eller en skærpelse af forsikringsbetingelserne, kan forsikringstageren inden 4 dage efter at have modtaget meddelelse om ændringen, forlange forsikringen ophævet fra ændringsdatoen. 6. Forsikringens varighed og opsigelse 6.1 Forsikringen er fortløbende og kan opsigesskriftligt af både dig og If med mindst månedsvarsel til en forsikringsperiodes udløb. 6.2 Efter enhver anmeldt skade kan såvel du som If i indtil 4 dage efter skaderegulering eller afvisning af skade opsige eller ændre forsikringen med 4 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko samt forhøje prisen. 6.3 Forsikringstager kan opsige forsikringen med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på eller oplyses ved henvendelse til If. 6.4 skærpede betingelser Hvis selskabet på grund af præmie restance stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, kan der ske registrering til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering, modtager forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i: Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister Philip Heymans Allé 29oo Hellerup Telefon sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Registertilsynet på en række vilkår. 7. Flytning og risikoforandring Såfremt forsikringstageren eller brugeren skifter fast bopæl, eller hvis der sker forandring i den i policen beskrevne risiko, skal dette straks meddeles skriftligt til selskabet, og forsikringen vil blive forandret i overensstemmelse med den nye ændring og til den præmie, der gælder på ændringstidspunktet. 8. Salg eller afmelding af køretøjet; genanskaffelse af køretøj Sælges eller afmeldes det forsikrede køretøj, skal forsikringstageren straks underrette selskabet. Se i øvrigt punkt om ny ejer. Hvis forsikringstageren inden forsikringsperiodens udløb, anskaffer sig andet køretøj i stedet for det forsikrede, lukkes den bestående police og en ny oprettes til de på tegningstidspunktetet gældende præmie og vilkår. Selskabet forbeholder sig ret til at opstille skærpede vilkår i forbindelse med ændringen. Hvis dette ikke kan accepteres, er punkt 5. Præmieændring m.v., 2. afsnit gældende. 9. Motorløb og lign. Forsikringen dækker skader opstået under danske orienteringsløb samt rallies, under forudsætning af at: a. Kørslen foregår i Danmark. b. Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves. c. De foreskrevne regler overholdes. Bemærk undtagelser i punkt o øvelseskørsel og lign. Forsikringen dækker skader opstået ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- samt skolekørsel etc.), der foregår under behørig instruktion af motororganisation eller lignende på afspærret område. 10. Forsikringen dækker ikke 10.1 kørsel på bane Skade i forbindelse med motorløb, prøvekørsel og lignende på bane eller på andet afspærret område samt terrænkørsel, se dog punkt bøder m.v. Bøder og omkostninger ved straffesager dækningsundtagelser som følge af gyldige sanktioner og opsigelsesesklausul Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sank- Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18 7

8 tion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union eller af Storbritannien eller USA naturforstyrrelser, krig m.v. Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, samt skade der er følge af enhver form for udløsning af atomenergi eller radioaktivitet. Skade sket under de nævnte omstændigheder er dog dækket, såfremt sikrede godtgør, at forholdet har været uden betydning for den indtrufne skade. 11. Skadeanmeldelse m.v. Ved enhver skade omfattet af forsikringen, skal forsikringstager hurtigst muligt efter skadens opståen informere selskabet. Dette kan ske på vores hjemmeside under Anmeld skade. Der er også mulighed for at kontakte os på 7o Ved tyveri elle røveri skal dette tillige straks anmeldes til politiet. der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat 12.4 ankenævnet for forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. 12. Klagemuligheder 12.1 Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag kundeombudet hos if Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på 7o 22 o kundepanelet hos if Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet kan dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager, 8 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18

9 Dækningsskema Ansvar Dækker/omfatter 13. Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade, forvoldt ved motorkøretøjets brug som motorkøretøj, efter Færdselslovens bestemmelser. Endvidere dækkes ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af motorkøretøjet. Ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- samt skolekørsel etc.) der foregår under behørig instruktion af motororganisation eller lignende på afspærret område, dækker ansvarsforsikringen de personskader, føreren måtte blive påført. Dækker/omfatter ikke Skade på førerens person, bortset fra bestemmelserne vedr. øvelseskørsel. Skade på ting tilhørende forsikringstageren, bruger eller fører. Skade på tilkoblede køretøjer. Skade der er omfattet af lov om Fragtaftaler ved international vejtransport Erstatning Selskabet er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet Regres Selskabet kan i henhold til Færdselslovens 108 stk. 2 gøre regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 (Grønlands lov 48) er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt eller grov hensynsløshed. Selskabet har pligt til at gøre regres gældende mod forsikringstageren for alle skader, der opstår mens motorkøretøjet er udlejet uden fører i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse herom. Selskabet har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadestilfælde, der ikke er dækket under forsikringen. Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18 9

10 Dækningsskema Kasko- og Delkaskoforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke 14. Kasko- og Delkaskoforsikring 14.1 Kaskoforsikring Kaskoforsikringen dækker skade, der påføres det forsikrede køretøj, samt tab af køretøj ved tyveri og røveri Delkaskoforsikring Delkaskoforsikringen dækker kun skade, der påføres det forsikrede køretøj ved tyveriforsøg, samt tab af køretøjet ved tyveri og røveri. Endvidere dækkes kortslutning, eksplosion, lynnedslag og brand. Skade på køretøjets forrude er dækket ved stenslag. Samtlige af køretøjets ruder er dækket ved nedstyrtning af genstande. Delkaskoforsikringen dækker ikke skader sket ved hærværk samt væltning eller anden kørsels- og påkørselsskade Musikanlæg m.v. Dækningen omfatter ud over selve køretøjet, tillige musik anlæg, specialfælge med dæk og bagageboks med indtil kr. i alt. Er værdien af dette udstyr højere, kan tillægsforsikring tegnes mod merpræmie, og den ønskede sum vil i så fald fremgå af policen Afmonteret biltilbehør Afmonteret biltilbehør er dækket, forudsat at det udelukkende er beregnet til brug i forbindelse med det forsikrede køretøj Standardværktøj m.v. Standardværktøj, indtil 3 stk. CD-disk/kassettebånd og køretøjstilbehør, såsom cykelstativ, startkabler, advarselstrekant, lygtebom og barnestole dækkes Opbevaring i forsvarligt aflåst lokale Afmonteret udstyr/tilbehør nævnt i punkt 14.3, 14.4 og 14.5 er kun meddækket, hvis det opbevares i forsvarligt aflåst lokale Forsæt eller grov uagtsomhed Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18, se dog punkt Spiritus eller narkotika Skade forvoldt mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. Forsikringsaftalelovens 20, se dog punkt Ikke lovbefalet kørekort Skade der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort for knallerter, såfremt knallerten blev ført af en person som ikke opfyldte Færdselslovens krav, se dog punkt Fabrikationsfejl m.v. Skade som følge af fabrikations-, konstruktions- eller opbygningsfejl Mekanisk skade De mekaniske skader omfattes af kasko- og brand forsikringen, hvis de er overgået køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Skade opstået som følge af manglende vand, olie og brændstof. Mekanisk skade i øvrigt Elektrisk system Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i el-drevne køretøjer Bearbejdning eller behandling Skade der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift Biltelefon, navigationsudstyr (elektronisk vejsøgning) og indbygget DVD til TV/Spil m.v. Navigationsudstyr og indbygget DVD som er fastmonteret fra fabrik eller importør. For navigationsudstyr og indbygget DVD som ikke er fastmonteret fra fabrik eller importør, skal der tegnes ekstra dækning. Biltelefon, walkie-talkies og andet sender-/modtagermateriale Tyveri af brændstof m.v. Tyveri af brændstof eller forbrugt brændstof i forbindelse med tyveri Vejrlig m.v. Skade der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af slitage, herunder stenslag i lak, ridser og lignende Manglende vedligeholdelse m.v. Skade der opstår som følge af slitage eller manglende vedligeholdelse. 10 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18

11 Dækningsskema Kasko- og Delkaskoforsikring Ikke forvoldt af forsikringstager med flere Udgifter til lån og leje af andet køretøj m.v. Dækker/omfatter Med punkt 14.7, 14.8, 14.9 og 10.1 gælder følgende: Hvis skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, er forsikringstageren dog dækket af forsikringen, såfremt det godtgøres, a. at forsikringstageren ikke var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller b. at ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. Hvis selskabet er pligtigt til at udrede erstatning for en sådan skade, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige. Dækker/omfatter ikke Udgifter til lån og leje af andet køretøj i en reparationsperiode, medmindre andet er aftalt. Dette skal i så fald fremgå af policen. 15. If Vejhjælp 15.1 Vejhjælpsforsikring Såfremt der er tegnet fuld kaskoforsikring jf. punkt 14.1 indeholder denne en vejhjælpsdækning. Forsikringen dækker i Danmark. Dækningen omfatter person- og varevogne med tilladt totalvægt ikke over 3,5 tons. Forsikringen dækker én assistance pr. uheld/ driftsstop. Køretøjer med ren ansvarsdækning eller med delkaskodækning. Vejhjælpsdækningen gælder ikke på Færøerne og i Grønland. Dækningen er subsidiær i forhold til anden forsikring og/eller abonnement Bugsering Bliver køretøjet udsat for en skade, færdselsuheld eller driftsstop, der hindrer forsvarlig viderekørsel og ikke kan repareres på stedet, transporteres det til nærmeste If Partnerværksted Starthjælp/hjulskifte/ brændstofudbringning m.m. Såfremt det ikke er muligt at yde hjælp på stedet bliver køretøjet transporteret til nærmeste If Partnerværksted. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales kontant af sikrede. Ved punkte-ring og manglende reservehjul, forbeholder If Vejhjælp sig ret til at udføre en nødreparation, fx ved at anvende dæk-kit. Der ydes maksimalt to starthjælpsassistancer inden for et forsikringsår Døroplukning Er bilnøglen låst inde i køretøjet eller tabt dækkes døroplukning, såfremt dette kan foretages forsvarligt. Er dette ikke muligt bliver køretøjet transporteret til nærmeste If Partnerværksted Bjærgning/ fritrækning Ved fritrækning på hjemadressen er det en forudsætning at der er foretaget tilstrækkelig snerydning på egen matrikel Transport efter tyveri Ved transport efter tyveri dækker forsikringen transport til forsikringstagerens hjemadresse eller ønsket If Partnerværksted. Dog ikke værksted længere end 30 kilometer fra hjemadressen Fortsættelse af rejsen Bliver køretøjet udsat for en skade, færdselsuheld eller driftsstop, der gør at rejsen ikke kan fortsættes, og som kræver vores assistance, sørger If Vejhjælp for transport til nærmeste offentlige transportmiddel. Dækningen omfatter føreren, og eventuelle passagerer, der lovligt kan være i det forsikrede køretøj Behandling og bearbejdning 15.9 Rallyer, orienteringsløb, manøvreprøver og lignende Behov for assistance opstået i forbindelse med behandling og bearbejdning. Assistance i forbindelse med rallyer, orienteringsløb, manøvreprøver og lignende Transport til skrotning Transport til skrotning Efterspændt campingvogn/trailer Transport mellem værksteder Campingvogn/trailer er ikke omfattet. Transport mellem værksteder Bro- og færgeafgifter Bro- og færgeafgifter i forbindelse med en transport. Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18 11

12 Dækningsskema Kasko- og Delkaskoforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Force majeure If Vejhjælp er ikke ansvarlig for manglende assistance der skyldes: Strejker Naturkatastrofer Ekstreme vejr- og vejforhold Krig Terrorisme Andre ekstraordinære begivenheder som If Vejhjælp ikke har indflydelse på. 16. Redningsforsikring i udlandet Forsikringsbetingelser for det røde SOS-kort, gennem SOS International kan revireres hos If. Redningsforsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3,5 tons, påhængs-/campingvogne til disse, samt motorcykler og scootere. Redningsforsikringen dækker fx merudgifter til hjemtransport eller merudgifter til uforudset hotelophold på uheldsstedet, bugsering, fremskaffelse af reservedele, udlejningskøretøj m.v. Køretøjer med ren ansvarsforsikring. Forsikringen dækker dog ikke, såfremt rejsens formål er godstransport. For køretøjer med totalvægt over 3 tons, dækkes ikke udlejningskøretøj. 17. Retshjælpsforsikring Kortfattet vejledning. Betingelserne for retshjælp er ens for alle forsikringsselskaber, og kan findes på samt rekvireres hos If. Der er til kasko- og delkaskoforsikringen knyttet retshjælpsforsikring. Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger i tvister (dog ikke straffesager mod sikrede), hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Det er en betingelse, at det forsikrede køretøj er et privat køretøj dog dækkes tvister i forbindelse med personskade. Selskabets dækning er begrænset til kr. for en forsikringsbegivenhed og forsikredes selvrisiko er 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Retshjælpssager er ikke bonusbelastende. 12 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18

13 Dækningsskema Tilvalgsdækninger (hvis en dækning er valgt fremgår det af policen.) Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke A Bil Super A 1. Dækningsomfang A 1.1 Totalskade A Køretøjer registreret som personbil, som er indtil 3 år gamle på skadestidspunktet (jf. første indregistreringsdato): A Et køretøj registreret som personbil, som er over 3 år gammel på skadestidspunktet (jf. første indregistreringsdato): A 1.2 Maskin- og Motorskadeforsikring A 1.3 Erstatningsbilforsikring A Ved reparation Bil Super er en tilvalgsdækning til køretøjets kaskoforsikring og dækker Totalskade (A 1.1), Maskin- og motorskade (A 1.2) og Erstatningsbil (A 1.3). I tillæg til punkt 19.2 vedr. nyværdierstatning gælder følgende særlige regler: a. Ved en dækningsberettiget skade på kaskoforsikringen (se dog særlige regler for tyveri eller røveri under pkt. b) betaler If en erstatning, der svarer til køretøjets købspris ved første indregistreringsdato, hvis reparationsudgiften overstiger 50 % af denne værdi, eller køretøjet erklæres totalskadet jf. Toldvæsenets gældende regler. b. Er der tale om tyveri eller røveri, og køretøjet ikke er fundet inden 28 dage efter at If har modtaget en skriftlig anmeldelse, tillægges erstatningen (handelsprisen jf. punkt 19.1) 15 %. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige køretøjets købspris ved første indregistreringsdato. If betaler 15 % i tillæg til handelsprisen jvf. punkt 19.1, hvis: a. Reparationsudgifterne overstiger toldvæsenets grænse for totalskade. b. Bilen er forsvundet ved tyveri eller røveri og ikke er fundet inden 28 dage efter at If har modtaget en skriftlig meddelelse. Maskin- og Motorskadeforsikringen dækker pludselig opstået og uforudset skade på motor eller mekaniske dele, der medfører at, køretøjet ikke kan køre. Dækningen omfatter motor inkl. elektronisk styring, gearkasse/ transmission, brændstofsystem, bremser samt det komplette styretøj. Ved en dækningsberettiget skade på kasko- eller maskin- og motorskadeforsikringen stilles der en erstatningsbil til rådighed. Ved reparation af køretøjet, stilles erstatningsbil til rådighed i hele reparationsperioden. Hvis: a. personbilen benyttes til udlejning. b. personbilen er en leasingbil. c. personbilen tidligere har været benyttet til erhvervsmæssig personbefordring (fx taxa). Skader omfattet af punkt Skader eller fejl: a. på køretøjer der er ældre end 7 år, eller har kørt mere end km. b. der dækkes af køretøjets kaskoforsikring. c. på kølesystem, som skyldes korrosion eller anden form for tæring. d. som skyldes fejlagtig reparation. e. som skyldes frostsprængning. f. som er opstået pga. tuning af motoren. g. på komponenter der afviger fra køretøjets seriemæssige udformning eller som er opstået pga. anvendelse af en sådan komponent. h. på køretøjet, som fabrikant/importør/leverandør/reparatør kan gøres ansvarlig for i henhold til afgivet garanti eller andet retsgrundlag. Den normale garanti bestemmelse på markedet gøres gældende. i. hvor fabrikantens anvisninger vedrørende brændstof, service, vedlige holdelse m.m. ikke er fulgt. j. som følge af manglende vand, olie eller brændstof. k. som er dækket af anden forsikring. Forbrug af brændstof. Selskabet kan ikke garantere samme fabrikat, model og udstyr som det forsikrede køretøj. A Ved kontanterstatning A Ved tyveri eller røveri: Hvis køretøjet ikke kan repareres, stilles erstatningsbil til rådighed indtil nyt køretøj anskaffes. Erstatningsbilen er maksimalt til rådighed i 14 dage. Ved tyveri eller røveri af bilen, stilles erstatningsbil til rådighed indtil køretøjet kommer tilveje. Erstatningsbilen er maksimalt til rådighed i 35 dage efter, at tyveriet er anmeldt til If. Såfremt der er skader på køretøjet, så det skal repareres, stilles erstatningsbil til rådighed i hele reparationsperioden. Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18 13

14 Dækningsskema Tilvalgsdækninger (hvis en dækning er valgt fremgår det af policen.) Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke A 1.4 Forsikringen dækker ikke Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikrings aftalelovens 18, se dog punkt Skade forvoldt mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. Forsikringsaftalelovens 20, se dog punkt A 2. Anvisning af værksted Det er en forudsætning for dækning på Bil Super-forsikringen, at køretøjet bliver repareret på et værksted anvist af If. A 3. Ophør af Bil Super Bil Super ophører ved 1. forfald efter køretøjet er blevet 7 år (beregnet efter første indregistreringsdato) eller når køretøjet har kørt mere end km. B Kasko Plus B 1. Dækningsomfang Kasko Plus består af en Førerpladsdækning (punkt B 1.1), der er en ulykkesforsikring, og en Friskadedækning ved påkørsel af dyr (punkt B 1.2). B 1.1 Førerpladsdækning Førerpladsdækningens formål er at sikre den tilskadekomne fører en vis erstatning/godtgørelse i det omfang, den tilskadekomne ikke er berettiget til erstatning/godtgørelse fra en ansvarlig skadevolder eller fra en arbejdsskadeforsikring. Førerpladsdækningen kan ikke give dobbelterstatning/-godtgørelse. Dækningen er subsidiær og giver kun dækning, hvis forsikrede ikke kan få erstatning fra en anden ansvars- eller arbejdsskadeforsikring. B Hvem dækker forsikringen B Hvornår og hvad dækker forsikringen Føreren af det forsikrede køretøj. Forsikringen dækker føreren af køretøjet når denne befinder sig i køretøjet under et færdselsuheld. Forsikringen dækker i ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse som forårsager personskade. Desuden dækkes: ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende. ulykkestilfælde, der sker under forsøg på at afværge skade på andre personer eller ejendom. B I hvilke lande dækker forsikringen B Hvad betales der erstatning/godtgørelse for Se fællesbestemmelserne punkt 2. Førerpladsdækningen kan som følge af en dækningsberettiget skade yde erstatning/godtgørelse for: tabt arbejdsfortjeneste udgifter til læge, medicin og transport i forbindelse med behandling andet tab svie og smerte varigt mén, dog mindst 5 % tab af erhvervsevne, dog mindst 15 % når skaden har medført en varig nedsættelse af den forsikredes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde tab af forsørger samt begravelseshjælp. B Hvorledes beregnes erstatningen/godtgørelsen Erstatningen bliver opgjort efter de gældende regler og satser i lov om erstatningsansvar. Hvis den tilskadekomne kan få erstatning/godtgørelse fra en ansvarlig skadevolder, eller er omfattet af en ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. reduceres erstatningen fra førerpladsdækningen med et tilsvarende beløb. Beregningen af det beløb erstatningen/godtgørelsen i givet fald reduceres med, sker for hver enkelt dækning under forsikringen, dvs. post for post. Hvis den tilskadekomne kan få erstatning fra andre ulykkesforsikringer, bliver der ikke modregnet i det beløb, førerpladsdækningen giver. Begge forsikringer vil yde fuld erstatning efter gældende regler. 14 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18

15 Dækningsskema Tilvalgsdækninger (hvis en dækning er valgt fremgår det af policen.) Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke B Forsikringen dækker ikke B 1.2 Friskade og reduktion af selvrisiko ved påkørsel af dyr C Udvidet If Vejhjælp C 1. Dækningsomfang C 1.1 Starthjælp/hjulskifte/ brændstofudbringning m.m. Der er ikke bonusregulering og præmiestigning ved skade som følge af påkørsel af større pattedyr (eksempelvis ræve, hunde, råvildt og andre større dyr) anmeldt og dækket på kaskodækningen. Ved ovennævnte skader er der desuden en selvrisikoreduktion på kr. Hvis der på policen fremgår en højere selvrisiko end nævnt ovenfor, reduceres denne selvrisiko med kr. i det pågældende tilfælde. Ud over dækningen If Vejhjælp, dækker Udvidet If Vejhjælp nedenstående. Der er ingen begrænsning i antallet af starthjælpassistancer pr. forsikringsår. Skade forvoldt: med forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens 18. mens køretøjet blev ført af en person der var påvirket af spiritus eller narkotika jf. Forsikringsaftalelovens 20. mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort. skade der skyldes eller forværres af en allerede eksisterende sygdom, sygelig tilstand, invaliditet, legemsfejl eller følger af lægelige indgreb eller behandlinger. når skaden er sket under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art. når skaden er sket, mens køretøjet: benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje benyttes til person- eller varetransport mod betaling er udlejet er overgivet til tredje mand med henblik på: salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller lignende. Skade som følge af påkørsel af fugle er ikke dækket. Selvrisikoreduktionen kan ikke overstige den på policen valgte selvrisiko. Skade som følge af påkørsel af dyr som ikke omgående er anmeldt til myndighederne på stedet. (Vejdirektoratets trafikinformationscenter på telefon ). C 1.2 Transport til valgfrit værksted C 1.3 Fritrækning i Europa C 1.4 Campingvogn/trailer C 1.5 Transport fra synshal C 1.6 Akut opstået sygdom C 1.7 Transport mellem værksteder C 1.8 Fortstættelse af rejse/hotelophold Transport af køretøjet ved en skade omfattet af Kaskoforsikringen sker til et valgfrit If Partnerværksted. I andre tilfælde af nedbrud kan køretøjet transporteres til et valgfrit If Partnerværksted, andet værksted efter eget valg eller alternativt til hjemadressen. Ud over dækningen i Danmark dækkes fritrækning i de lande i Europa som er omfattet af det røde kort (Se punkt 16. Redningsforsikring i udlandet). Ud over det forsikrede køretøj dækkes også den til enhver tid efterspændte campingvogn eller trailer. Er køretøjet efter et færdselsuheld bragt til en synshal, dækkes transport herfra og til ønsket If Partnerværksted. Bliver føreren af det forsikrede køretøj ramt af sygdom eller kommer til skade, så kørslen som følge heraf ikke kan fortsættes, sørger If Vejhjælp for hjemtransport af køretøjet, føreren og eventuelle passagerer til et fælles bestemmelsessted. If Vejhjælp kan forlange lægelig dokumentation for sygdom/tilskadekomst. Forsikringen dækker én bugsering mellem værksteder pr. uheld/ driftstop. Bliver køretøjet udsat for en skade, færdselsuheld eller driftsstop, og det ikke kan repareres på stedet, og du/i ikke kan køre med If Vejhjælps redder, refunderer vi udgiften til fx bus, tog, taxa, færge eller lign. til fælles bestemmelsessted. Dette sker efter If Vejhjælps valg, der som udgangspunkt vil være den billigste transportform, som er praktisk mulig og rimelig situationen taget i betragtning. Såfremt det ikke er muligt at arrangere videre transport og køretøjet ikke kan repareres samme dag, vil du/i blive tilbudt én hotelovernatning (inkl. morgenmad), på et hotel anvist af If Vejhjælp. Dette gælder for fører samt de passagerer der lovligt kan være i køretøjet. Der ydes ikke hjælp ved kroniske lidelser. C 2. Forsikringen dækker ikke Se punkt og Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18 15

16 skadens regulering 18. Reparation eller kontant beløb Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller lade køretøjet reparere. 19. Erstatningsopgørelse 19.1 kontant erstatning Såfremt selskabet afgør skaden ved kontant betaling, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj (eller dele hertil) af tilsvarende stand normalt ville kunne anskaffes for, mod kontant betaling. Det samme gør sig gældende, hvis køretøjet (eller dele hertil) ved tyveri eller røveri, ikke er fundet inden 28 dage efter, at selskabet har modtaget en skriftlig skadeanmeldelse. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. De 28 dage regnes fra anmeldelsen til politiet, hvis denne ligger senere end anmeldelsen til If nyværdierstatning for personbiler Køretøjer registreret som personbil, erstattes med nyværdi, hvis den skaderamte bil: a. var fabriksny, da du tegnede eller ændrede forsikringen for den, og b. skaden sker inden for et år efter første indregistrering, og c. reparationsudgifterne vil overstige 5o % af personbilens nyværdi på skadetidspunktet. Nyværdierstatningen svarer til den kontante købspris på skadetidspunktet for en fabriksny bil af samme mærke, model og type. Ved modelskifte er nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede personbil. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. Hvis personbilen benyttes til udlejning og/eller er en leasingbil bortfalder bestemmelserne om nyværdierstatning. 20. Reparation 20.1 anvisning af reparatør Selskabet har ret til at anvise reparatør. Omfatter forsikringen Bil Super, se punkt A repareres hvis muligt Køretøjet skal, i det omfang det er muligt, repareres uden for normal arbejdstid Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid erstattes ikke forringelse af handelsværdi En eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke forbedring af køretøjet Medfører reparationen en forbedring af køretøjet, betaler forsikringstageren selv den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring overladt til reparatør eller forhandler Er skaden opstået, mens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, se punkt, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser og uden moms samt med fradrag af en eventuel selvrisiko. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren eller forhandleren normalt betaler for en sådan reparation. 21. Merværdiafgift Afgiften betales af selskabet. For køretøjer tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Afgiften bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående afgift. I det omfang forsikringstageren er ansvarlig for en skade, kan merværdiafgiften under ansvarsskaden bæres af forsikringstageren, hvis modparten ikke har mulighed herfor. Selskabet udlægger afgiften over for reparatøren eller modpartens forsikringsselskab og videresender forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages afgifterne. Selskabet betaler ikke merværdiafgiften, når skaden dækkes efter punkt, afsnit 2 og Selvrisiko Selvrisikoens størrelse fremgår af policen. Omfatter forsikringen totalskade og maskin- og motorskadeforsikring, opkræves den selvrisiko som er gældende for kaskoforsikringen udlæg af selvrisiko/moms Har selskabet udlagt selvrisikobeløb og/eller momsbeløb, har selskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at indbetale dette udlæg. Hvis det opkrævede beløb ikke bliver betalt, kan forsikringen opsiges af selskabet. 16 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-18

17 vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om dine forsikringer, har du mulighed for at hente hjælp følgende steder: :4 Inhouse DK 0813 If Stamholmen Hvidovre Telefon: If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige CVR nr: Svensk reg.nr (Finansinspektionen):

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret

Læs mere

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige

Adresse: Stamholmen 159. Postnummer: 2650 Hvidovre. Telefon: 70 12 12 12. If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Postnummer: 2650 Hvidovre CVR-nr: 24 20 32 12 Telefon: 70 12 12 12 Svensk reg. nr (Finansinspektionen): Telefax:

Læs mere

If NL Forsikringsbetingelser A-010

If NL Forsikringsbetingelser A-010 If NL Forsikringsbetingelser A-010 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Version II, november 2013 Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: 70121212 Telefax: 36 87 47

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014 BIL Vilkår A-22 for motorkøretøjer Gælder fra oktober 2014 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET........................... 2 2. VÆRD AT VIDE... 3 3. DÆKNINGSOVERSIGT...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307

Motorkøretøjsforsikring. Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307. Forsikringsbetingelser LPDK-0307 Motorkøretøjsforsikring Almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-0307 I overensstemmelse med gældende lovgivning om forsikringsaftaler, skal bestemmelserne i lovgivningen finde anvendelse på forsikringen

Læs mere

Flådepolice for erhvervskøretøjer.

Flådepolice for erhvervskøretøjer. Flådepolice for erhvervskøretøjer. Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-300 FLÅDEPOLICE. Denne police er etableret som en fælles flådepolice og omfatter samtlige køretøjer ejet af forsikringstageren. Der

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere